Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer"

Transkript

1 Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3 Hvis du bliver syg? Sygeeksamen 3 Klager 4 Prøveformer 4 Projekter 4 Skriftlige prøver 5 Ekstra regler for brug af PC til prøver 5 Mundtlige prøver 6 Bedømmelse 6 Hvordan udregnes dit eksamensresultat? 6 Eksamensreglement 8 Eksamensreglement for anvendelse af PC ved skriftlige prøver 9 lfn

2 Indledning. I dette hæfte får du en beskrivelse af de vigtigste ting, som du skal vide i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver og eksamen. Hæftet er kun tænkt som en beskrivelse af normale prøveforløb og almindelige forhold omkring eksamen. Alle specielle tilfælde skal findes i love eller bekendtgørelser med tilhørende reglementer, som er det juridisk gældende. Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? Love er de regler, der vedtages af Folketinget, og disse indeholder normalt bemyndigelse til Undervisningsministeriet om, at de kan fastsætte de nærmere regler i bekendtgørelser. Disse bekendtgørelser fastsætter så nogle fælles regler, som gælder for alle skoler i hele landet. Endvidere er der normalt en bemyndigelse til skolerne om, at de kan fastsætte reglementer på nogle nærmere specificerede områder (studie- og ordensreglement samt eksamensreglement). Grundlaget for eksamen findes i følgende bekendtgørelser og reglementer: B1: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 7. juni 2000 Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen B2: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 19. maj 2005 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Ny! B3: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 368 af 3. juni 1997 Bekendtgørelse om de erhvervsgymnasiale uddannelser B4: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj 2005 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Ny! På som er Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du normalt finde disse bekendtgørelser. Har du problemer med at finde dem på nettet (ministeriet laver tit om på siden), er du velkommen til at henvende dig på kontoret, hvor de alle ligger i trykt form. R5: Odense Tekniske Gymnasiums Eksamensreglement R6: OTG eksamensreglement for anvendelse af PC ved skriftlige prøver Disse reglementer finder du på I den følgende gennemgang vil der være henvisninger i parentes til de nævnte bekendtgørelser og reglementer og med angivelse af den pågældende paragraf. Eksamensindstilling. Skolen indstiller dig til eksamen ved afslutningen af uddannelsen (B3 14), hvis du - har deltaget i undervisningen i mindst 85% af et fags samlede timetal - har afleveret og fået godkendt de skriftlige arbejder og den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 6 gange summen af vægtene. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får skriftlig besked om dette. Den skriftlige besked er begrundet og indeholder krav, som skal opfyldes, for at du kan blive indstillet til en senere eksamen, hvis det er muligt. lfn

3 Eksamensudtræk. Ved afslutningen af 1.g aflægges der prøve i max. ét fag, som kan være kemi, biologi, fransk eller tysk. Elever, der efter 1. år har aflagt prøve i et fag på niveau C og som på 3. år vælger faget på B-niveau, vil få slettet såvel sin prøve som sin prøvekarakter i faget. Eleven kommer således til at aflægge i alt 11 prøver. Elever, der efter 1. år har aflagt prøve i et fag på niveau C og som på 2. år deltager i forsøget med særlig IT-eksamen i matematik og som derfor obligatorisk skal op i matematik mundtligt, skal op til i alt 4 prøver efter 2. år og 6 prøver efter 3. år. Skolen skal have elevens accept af, at hun/han skal til 11 prøver i alt mod normalt 10. Ved afslutningen af 2.g skal alle elever til 4 prøver (B3 16, B1 22) i: Projekt og efterfølgende mundtlig prøve i teknologi B Skriftlig matematik B 2 andre prøver ved lodtrækning Ved afslutningen af 3.g skal alle elever, der er indstillet til eksamen, til 6 prøver (B3 16, B1 22): Skriftlige prøver: Dansk A Andre fag på A-niveau (i hvert fald 1, max.2) Elever der vælger fag på A-niveau, kan stadig blive udtrukket til eksamen i faget på B-niveau. Årskarakteren såvel som eksamenskarakteren for B-niveauet står på eksamensbeviset og tæller med i den samlede karaktergivning. Vælger en elev et fag på B-niveau, kan faget ikke udtrækkes til eksamen på C-niveau. Årskarakteren fra C-niveauet står ikke på eksamensbeviset og tæller ikke med i det samlede karaktergennemsnit. Mundtlige prøver: Teknikfag i teknikeksamensprojekt 2 eller 3 andre prøver ved lodtrækning ( 2 ved 3 fag på A-niveau, 3 ved 2 fag på A-niveau) Ved afslutningen af 3.g kan alle elever (B3 15) vælge at deltage i eksamen efter reglerne om enkeltfagsprøver. Elever, der ønsker at deltage i eksamen efter reglerne om enkeltfagsprøver, skal meddele dette skriftligt til skolen inden offentliggørelsen af årskaraktererne. Valget gælder samtlige prøver ved den afsluttende eksamen. Du kan blive henvist til at aflægge en eller flere af prøverne på andre skoler. Enkeltfagsprøverne omfatter fuldt pensum i alle fag (B3 18). For at deltage i prøverne skal du have gennemført øvelser og udarbejdet rapporter som krævet i reglerne om faget. Enkeltfagsprøverne kan tilrettelægges med længere eksaminationstid og således, at de dækker faget bredere end en almindelig prøve. Hvis du bliver syg? Sygeeksamen Hvis du er syg til en prøve, skal du meddele dette til skolen før prøvens start ved at ringe til skolen på telefon lfn

4 Sygeeksamen tilrettelægges af skolen på følgende måder: Aflevering af projektarbejder: Hvis der er tale om en forholdsvis kortvarig sygdom, kan afleveringsdagen udskydes, ellers vil der blive tale om et helt nyt projektforløb. Skriftlig eksamen: Man indstilles til sygeeksamen, som normalt ligger i slutningen af august. Mundtlig eksamen: Der arrangeres en sygeeksamen hurtigst muligt efter den ordinære eksamen, hvis det kan lade sig gøre i eller lige efter eksamensperioden, men dog oftest i august. Sygdom i løbet af en prøve behandles på samme måde som sygdom opstået før prøven. Sygdom skal normalt dokumenteres med en erklæring fra en læge. Hvis du uforskyldt bliver forhindret i at møde til en eksamen, skal du straks meddele skolen dette. Skolen træffer så beslutning, om det kan ligestilles med sygdom og blive behandlet efter reglerne for sygdom. Klager. Klager over forhold ved prøverne skal være skriftlige og modtaget hos skolen senest 2 uger efter, at karakteren er offentliggjort ved opslag eller meddelt eleven mundtligt (B2 44 og 45). Klagen skal indeholde en præcis beskrivelse af det, der klages over, samt en begrundelse for klagen. Klagen kan vedrøre følgende 3 områder: Eksaminationsgrundlaget, det vil sige de stillede spørgsmål Eksamensforløbet, det vil sige forløbet af prøven Bedømmelsen, det vil sige karakteren Herefter sender skolen klagen til udtalelse ved eksaminator(er) og censor(er) Udtalelser fra eksaminatorer og censorer sendes til eleven, som får en frist på 1 uge til at kommentere udtalelserne. Herefter træffer skolen en skriftlig og begrundet afgørelse. Afgørelsen kan være: Ombedømmelse (ved skriftlige prøver) Omprøve, det vil sige en anden prøve i stedet for den oprindelige Afvisning af klagen Klager over skolens afgørelse skal indgives til skolen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt klageren. Skolen videresender så klagen til Undervisningsministeriet, som derefter afgør sagen. Prøveformer. Projekter Projekter anvendes i teknologi og teknikfag. I teknologi udarbejdes projektoplægget af Undervisningsministeriet. Projektoplægget udleveres på det fastsatte tidspunkt. Projektperioden omfatter ca. 60 lektioner i løbet af ca. 6 uger. I teknikfag udarbejdes projektoplægget af eksaminator og godkendes af censor. Projektoplægget udleveres på det fastsatte tidspunkt. Projektperioden omfatter ca. 130 lektioner i løbet af ca. 8 uger. Den første del er til forberedelse af projektet og den sidste del er til udarbejdelse af det praktiske produkt. I den sidste uge før afleveringen gennemføres der normalt ikke anden undervisning. Afleveringen af opgaven omfatter aflevering af projektrapporten og produktet. Aflevering efter det fastsatte afleveringstidspunkt kan kun ske efter reglerne om sygdom. Rapporten og produktet bedømmes af eksaminator og censor. Efterfølgende er der så en mundtlig prøve på ca. 30 minutter, hvor eleven skal fremlægge sit projekt, og eksaminator stiller spørgsmål med udgangspunkt i projektet og fremlæggelsen. Der gives en samlet karakter for rapport, produkt og den mundtlige prøve. I teknikfag gives desuden en karakter i afsluttende projektarbejde på grundlag af projektet og den mundtlige prøve for elevens evne til at kombinere viden fra forskellige fag og kombinere teori og praktik i et samlet projekt. B2 55: Eksaminanden har ophavsretten til sit teknikfagseksamensprodukt og mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt til prøven, også ophavsretten til lfn

5 produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, jf. dog stk. 2 og 27, stk. 2. Hvis eksaminanden ikke gør ejendomsretten gældende inden for 4 uger, overgår ejendomsretten til skolen. Produkter må ikke udleveres, inden klagefristen for prøven er udløbet, og der ikke er indkommet en klage. Skriftlige prøver Skriftlige prøver anvendes i matematik B og fag på A-niveau. Opgavesættene udarbejdes af Undervisningsministeriet. Besvarelsen bedømmes af 2 censorer. Prøven i dansk A varer 5 timer, andre prøver varer 4 timer. Du skal møde mindst 10 minutter før det planlagte starttidspunkt, for at du kan finde din plads og være klar til starten på prøven. B2 15 Stk. 2: En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis skolen anser det for udelukket at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. Det betyder, at hvis du kommer for sent til prøven, er det ikke sikkert, at du bliver lukket ind. Hvis du undtagelsesvis bliver lukket ind til prøven, har du mindre tid til at besvare opgaven, fordi sluttidspunktet for prøven ikke må overskrides. Skolen udleverer både kladde- og indskrivningspapir til prøverne. Alt andet skal du selv medbringe, det vil sige skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler som kan være lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger. I matematik, fysik og kemi er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. I dansk og engelsk er det kun alle former for ordbøger samt stavekontrol; det betyder at du blandt andet ikke må medbringe notater og tidligere skrevne opgaver. Hvilke hjælpemidler, der er tilladt til prøven, kan oplyses af faglæreren. Tasker og lignende vil normalt blive anbragt, så man ikke kan få fat i dem under prøven. Hvis du har mobiltelefon med, skal den ligeledes afleveres i slukket stand til de tilsynsførende. Hvis du skal på toilettet eller andet, skal du henvende dig til de tilsynsførende. Det er forbudt at rejse sig fra sin plads uden tilladelse fra en af de tilsynsførende, ligesom det er forbudt at henvende sig til andre elever under prøven. Desuden skal du altid følge anvisningerne fra de tilsynsførende. Hvis du ikke gør det, vil du normalt blive bortvist fra prøven. Besvarelsen skal være påført fag, niveau, dato, navn og klasse på alle ark. Der skal kun afleveres de ark, som skal bedømmes. Kladde og notater samt opgavesættet skal ikke afleveres. Hvis du forlader lokalet før prøvetidens udløb, skal du lade disse papirer blive liggende på bordet. Ellers kan du tage dem med hjem. Du må ikke forlade lokalet under den sidste ½ time af prøven. Alle bliver på deres pladser og forholder sig i ro, indtil alle opgaver er afleveret og kontrolleret. Ekstra regler for brug af PC til prøver. PC kan bruges til de skriftlige prøver med de samme hjælpemidler, som er godkendt til den almindelige eksamen uden PC. Dog må ordbøger og lignende godt være i elektronisk form. Mød mindst 10 minutter før prøvens start for at afprøve om den tildelte PC virker! Der udleveres en diskette, som skal bruges til at gemme opgaven undervejs. Det er en god idé at gemme en kopi på harddisken, også helst med nyt navn hver gang der gemmes. Du er selv ansvarlig for, at besvarelsen ikke forsvinder. I tilfælde af tekniske fejl, som ikke umiddelbart kan løses, fortsætter prøven uden brug af PC er. Du har ret til 2 prøveudskrifter og så den endelige udskrift til aflevering. Sørg for at papirformatet er sat til A4. lfn

6 Udskrivning foregår ved, at du beder en af de tilsynsførende om en udskrift af et dokument på den udleverede diskette; derefter sørger den tilsynsførende for, at opgaven bliver skrevet ud, og du får udskriften og disketten retur. Ved aflevering skal du sørge for, at din personlige underskrift er på samtlige sider af besvarelsen. Mundtlige prøver Mundtlige prøver anvendes i de fleste fag. Prøven gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator. Prøven tager udgangspunkt i et spørgsmål udvalgt ved lodtrækning eller i et eller flere kursusarbejder. Der gives 1 karakter. B2 15 Stk. 3: En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. B2 30 Stk. 2: Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, medmindre andet fremgår af reglerne for de enkelte prøver eller fastsættes af skolen. B2 30 Stk. 3: Skolen har ansvaret for, at de øvrige hjælpemidler, herunder lærebøger og kompendier samt eventuelt apparatur, herunder hjælpemidler, der er bevilget som specialpædagogisk støtte, forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. Tildeling af eksamensspørgsmål foregår ved lodtrækning (B2 31). Den enkelte eksaminand skal kunne vælge mellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eksaminanden trækker eksamensspørgsmålet, og eksaminator skal sikre sig at eksaminanden har forstået spørgsmålet. Efter at have trukket eksamensspørgsmålet er der normalt forberedelsestid svarende til eksaminationstiden (dansk A har dog den dobbelte tid til forberedelse). Eksaminator leder eksaminationen og kan give censor lov til at stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Eksamensprojekter anvendes i en del fag (informationsteknologi C, programmering C og multimedie C). I den almindelige undervisning udarbejdes projektet normalt i den sidste del af undervisningsperioden. Rapporten rettes kun af læreren. Projektet danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, og der er derfor ikke nogen forberedelsestid på skolen, men man har jo så den tid, man selv vælger at bruge på forberedelsen. Censor kender kun emnet for projektet og har ikke læst rapporten. Der gives en karakter for præstationen ved den mundtlige prøve; denne karakter afspejler kun, hvad der er foregået ved den mundtlige prøve, og er ikke baseret på rapporten. Ved alle prøveformer gælder, at snyd eller forsøg på snyd normalt straffes med bortvisning, som betyder, at du ikke kan gennemføre prøverne. Bedømmelse. Bedømmelsen ved en prøve foregår i forhold til målet for faget (absolut karaktergivning)(b4 2) og ikke i forhold til andre eksaminanders præstation. Alle prøver bedømmes ved hjælp af 13-skalaen (B4 1). Karakteren gives efter forhandling mellem censorer og/eller eksaminatorer (B4 8). Hvis der ikke kan opnås enighed, afgiver de hver deres karakter, og resultatet er så gennemsnittet af karaktererne. Karakteren afrundes til nærmeste karakter i skalaen. Hvis karakteren ligger præcis midt mellem 2 karakterer, gives den karakter, der ligger nærmest censors karakter, og ved 2 censorer den højeste karakter. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives ved afrunding. Hvordan udregnes dit eksamensresultat? (B3 20). Valgfag på niveau C med 100 eller færre lektioner giver vægtning 0,5 (B1 22 stk 6), eksempelvis design C, programmering C og informationsteknologi C. lfn

7 Andre fag på niveau C og valgfag på niveau C med over 100 lektioner giver vægtning 1, eksempelvis kemi C, biologi C, tysk C, multimedie C og filosofi C. Hvis fag på C-niveau videreføres på et højere niveau, bortfalder karakteren på niveau C. Fag på niveau B giver vægtning 1, eksempelvis matematik B, fysik B og samfundsfag B. Fag på niveau A giver vægtning 1,5, eksempelvis dansk A og teknikfag. Hvis faget på niveau A er en fortsættelse af et fag på niveau B, gives B-karakteren vægtning 0,5 og A- karakteren vægtning 1, eksempelvis matematik A, engelsk A, kemi A og fysik A Karakteren i afsluttende projektarbejde giver vægtning 1 og findes kun som eksamenskarakter. I fag, hvor der ikke afholdes prøver, overføres årskaraktererne i stedet for prøvekarakteren. Du har bestået eksamen, når følgende 2 ting er opfyldt: 1) Den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 6 gange summen af vægtene 2) Den vægtede sum af prøvekaraktererne og overførte årskarakterer er mindst 6 gange summen af vægtene. På eksamensbeviset anføres det vægtede gennemsnit af årskaraktererne afrundet til 1 decimal, og det vægtede gennemsnit af prøvekaraktererne og overførte årskarakterer afrundet til 1 decimal. Eksamensresultatet er så middeltallet af de 2 vægtede gennemsnit. Her ser du et eksempel på beregning af gennemsnit: Fag Karakter Vægt Karakter*vægt Fag med vægt 0,5 6 0,5 3 Fag med vægt Fag med vægt 1,5 8 1,5 12 Sum 3 25 Kravet for at bestå er så, at den vægtede sum af karaktererne er mindst summen af vægtene (3) gange 6, i alt 18, så ovenstående elev er bestået, da 25 er større end 18. Eksamensgennemsnittet er så 25/3=8,3333, som afrundes til 8,3. (Der divideres med vægtning og ikke med antal fag) Hvis du ikke består eksamen, træffer skolen skriftlig og begrundet afgørelse om, hvad du skal gøre for eventuelt at blive indstillet til en senere eksamen (B3 14 stk3). lfn

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen på HTX på AARHUS GYMNASIUM, Aarhus, Viby og teknisk gymnasium Skanderborg Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

HTX EKSAMENSREGLEMENT

HTX EKSAMENSREGLEMENT HTX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HTX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015

Eksamenshåndbog. For. Sommereksamen 2015 Eksamenshåndbog For HG Sommereksamen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Afvikling af eksamen 4 2.1 Eksamensperiode 4 2.2 Eksamen for HG1, HGV og HG2 4 2.3 Case-eksamen 4 2.4 Skolevejledning 5 3. Eksamensreglement

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Indhold 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Hjælpemidler... 3 1.2 Sygdom... 3 1.3 Antal eksamener... 3 1.4 Vægtning af karakter... 3 1.5 Kriterier for at bestå... 3 1.6

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2019 Vigtige datoer Fredag den 10. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og mundtlige prøver der afholdes før 24. maj. Torsdag den 16. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Mandag

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 Eksamensreglerne gælder for afholdelse af prøver og eksamen på de tekniske gymnasier i Aarhus, Viby og Skanderborg. Eksamensreglementet er udfærdiget på baggrund af de love og bekendtgørelser

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamenshåndbog. For EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For EUD/EUX Eksamenshåndbog For EUD/EUX Sommereksamen 2019 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 1g og 2g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2018 Vigtige datoer Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj. Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Onsdag den 24.

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX

Eksamenshåndbog. For. EUD og EUX Eksamenshåndbog For EUD og EUX Januar 2019 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted for elever der er startet før 1.8.2017 Ajourført januar 2018. Udarbejdet maj 2014 på baggrund af BEK nr. 930 af 3.7.2013 Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016 Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD Uddannelsescenter Holstebro Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for elever på såvel grund-

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser BEK nr 497 af 18/05/2017 (gældende)

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g April 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasium,

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Februar 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde... 2 Skriftlig eksamen... 2 Mundtlig eksamen... 3 Mobiltelefoner...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere