Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004 Kommunalbestyrelsens mødelokale Jane Kierans Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Indholdsfortegnelse 10. Godkendelse af dagsorden 12 Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til efterretning - Rejse- og befordringsgodtgørelse Til behandling - for åbne døre Revision Administrativ struktur - evt extern evaluering Ligningscentre Tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb Tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole Anlægsbevilling - til udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård Anlægsbevilling - til Byggemodning af del af boligområde ved Vestervangen Tillæg til anlægsbevilling - for om- og tilbygninger til Børnehuset Solsikken og Kirkeby Børnehave Kommunalreformen Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi Det samlede tilsyn med plejehjem Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Revision af Folkeoplysningsloven Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Lukket sag: EECenter Lukket sag: Personalesag Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Godkendelse af dagsorden J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til efterretning - for åbne døre 11. Til efterretning - Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender til brug ved KL s delegeretmøde publikationen KommunalPolitik. KL s Intention er, at materialet kan danne grundlag for en evt. debat i de enkelte kommunalbestyrelser og på kommuneforeningernes generalforsamlinger, som optakt til delegeretmøde. Materiale tidligere udleveret til kommunalbestyrelsen. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender Strukturkommissionens betænkning nr. 1434/2004 bestående af - Hovedbetænkning - Bilag: Baggrundskapitler - Bilag: Sektorkapitler - Sammenfatning Sammenfatning er tidligere udleveret til Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger til betænkningen skal være ministeriet i hænde senest den 07. april KL har tillige anmodet om kopi af de bemærkninger, som medlemskommunerne indsender til Indenrigs- og sundhedsministeriet. (Bilag ligger i sagen dok. nre ) Til efterretning. 13. Til efterretning - Rejse- og befordringsgodtgørelse J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender information vedr. satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse pr. 01. januar 2004 for kommunalbestyrelsesesmedlemmer og andre (ikke ansatte), der varetager kommunale hverv. Bilag: KL s satser for godtgørelse dok Til efterretning.

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 14 Til behandling - for åbne døre 14. Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsbesøg i (Delberetning for regnskabsåret 2003). Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionens bemærkninger: Revisionen har i beretningen givet en række anbefalinger til udvalgte områder. Områderne vil blive gennemgået og drøftet med henblik på indarbejdelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Det kan oplyses, at den gældende (side 14 i beretningen) servicestrategi for Egebjerg Kommune atter er tilgængelig på kommunens hjemmeside. I forbindelse med et nedbrud på hjemmesiden i 2003, var den ved en fejl ikke blevet lagt ind igen. Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning og at direktionen anmodes om at gennemgå beretningens anbefalinger. (Revisionsberetning ligger i sagen dok. nr ) Beretningen er fremsendt Kommunalbestyrelsen pr. mail den Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Administrativ struktur - evt extern evaluering 2004 J.nr.: Sagsid.: dok Initialer: ssm Åben sag På sit møde den besluttede Økonomiudvalget at invitere KL til et uddybende møde vedr. en evaluering af den administrative struktur. Det er tidligere besluttet, at den administrative struktur skulle førstegangs evalueres i Der har været en debat om fordele og ulemper ved at foretage evalueringen selv eller søge extern bistand. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den , at Økonomiudvalget skulle indhente pris for extern bistand. På denne baggrund har KL den fremsendt udkast til evaluering. Dette materiale drøftes med KL på Økonomiudvalgets møde den , førend udvalget træffer beslutning i sagen. I lyset af den kommende kommunalreform har evalueringen fået et supplerende formål: Udover at give grundlag for eventuelle justeringer/ændringer i strukturen hos os selv, kan evalueringen også give bedre grundlag for at vurdere, hvilke elementer i strukturbeslutningen, der kunne overføres til en ny kommune. Det er ikke udelukket, at vores argumenter i så henseende styrkes, såfremt vi har haft extern bistand til evalueringen. I den oprindelige beslutning om en ændret administrativ struktur ligger flere elementer blandt andet: Korte kommandoveje gennem mindre hierarki Let adgang for driftsenhederne til de politiske fagudvalg Større ansvar og kompetence til driftsenhederne blandt andet med det sigte, at der i højere grad kan tages hensyn til lokale behov Styring gennem driftskontrakter incl. lønsumsstyring Færre møder i fagudvalg flere drøftelser i Kommunalbestyrelsen Ingen politisk deltagelse i brugerbestyrelser, men flere dialogmøder mellem brugerbestyrelser og Kommunalbestyrelse Flere dialogmøder mellem driftsledere og fagudvalg I tæt opfølgning af strukturbeslutningen ligger blandt andet: De kommunale værdier Ledelsespolitikken blandt andet med værdibaseret ledelse. Værdier og ledelsespolitik opfattes nok af mange som en del af strukturbeslutningen og vil derfor indgå i evalueringen. Det, der blandt andet kan drøftes på mødet den med KL, er:

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 16 En realistisk bedømmelse af en afsmitning af strukturevalueringen over til opbygningen af de ny kommuner. Det vil blandt andet sige Egebjergs muligheder for at sætte fingeraftryk på den ny kommune Fordele og ulemper ved de forskellige evalueringsmetoder eksempelvis: Spørgeskema, individuelle interviews, gruppeinterviews, fokusgrupper En bedømmelse af, hvor den nedre grænse for en evaluering går, såfremt den skal være troværdig indad til og i den kommende kommunalreform En drøftelse af, om en evaluering i givet fald kan laves som et slags joint venture mellem Egebjerg og KL. Notat: Carsten Egø fra KL deltager ved Økonomiudvalgets møde kl Økonomiudvalgets beslutning den På baggrund af drøftelserne fremsender KL konkret tilbud på minianalyse. Tilbuddet behandles på Kommunalbestyrelsens møde den Kommunaldirektørens opfølgende notat: På baggrund af mødet med Økonomiudvalget den , har KL fremsendt nyt tilbud af Tilbuddet indeholder: Afklaring af evalueringskriterier Gennemførelse af ca 18 gruppeinterviews (politikere, ansatte, samarbejdsorganisation, brugere, borgere) Afrapportering. KL s tilbud ligger på ca. kr , hvortil kommer transportomkostninger på kr pr. besøg. I tilbuddet ligger en rabat på ca. kr begrundet i KL s interesse i at belyse vor struktur og under forudsætning af, at vi efter nærmere aftale er indstillet på, at resultaterne stilles til rådighed for KL og for andre kommuner. Evalueringen vil kunne gennemføres inden sommerferien Det er direktionens opfattelse, at en extern evaluering som den foreslåede vil give os gode kort på hånden under de forestående forhandlinger vedr. kommunesammenlægninger. Resultaterne af evalueringen bør kunne give argumenter for, hvad der bør - henholdsvis ikke bør søges videreført i en ny kommunestruktur. Det indstilles, at Egebjerg Kommune accepterer det foreliggende tilbud.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 17 Bilag: Tilbud fra KL 2. udkast (124844) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 16. Ligningscentre J.nr.: A06 Sagsid.: Initialer: and Åben sag Fra Kommuneforeningen for Fyns Amt er modtaget henvendelse vedrørende ligningscentre. Kommuneforeningen opfordrer kommunerne til inden at tage beslutning om samarbejdskommuner for et skattesamarbejde og oprettelse af ligningscentre samt at ligningscentrene starter den Kommunerne har hidtil løst deres del af skatteopgaven upåklageligt. For at fastholde en kommunal ligning peger Kommuneforeningen og Kommunernes Landsforening på, at et ligningscenter omfattende borgere vil have en tilstrækkelig størrelse i forhold til faglig kompetence og omkostningseffektivitet. Det anbefales, at ligningscentrene oprettes som et 60-samarbejde efter reglerne om etablering af skattesamarbejder og ligningscentre i Lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24.september B. Der er i dag 45 fællesskaber omfattende ca. 165 kommuner. Skattechefforeningen for Fyns Amt anbefaler, at ligningscentrene bør indeholde samtlige ligningsopgaver for personer og at ligningscentrene skal fungere som backup for eventuelle servicecentre. Ligningscentrene bør indeholde selskabsligning og såfremt det gøres muligt også opgaver, der i dag varetages af ToldSkat, f.eks. arbejdsgiverkontrol og momskontrol.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 18 Bilag: Ligningscentre (122657) Kommunaldirektøren indstiller at Egebjerg Kommune afventer forløbet af kommunalreformen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 17. Tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb 2004 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgninger om overførsler af ikke forbrugte drifts, anlægsbeløb samt låneoptagelser fra 2003 til 2004 jfr. kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.5, idet bemærkes at tilsvarende beløb er sparet i I højre kolonne er anført overførslerne fra 2002 til Drift (2002 til 2003) Kommunaldirektøren ( ) Teknisk chef ( ) Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøafdelingen ( ) Teknik- og miljøudvalget i alt Skole- og kulturafdelingen, kontraktområde ( ) Skole, og kultur, ikke kontraktområde ( ) Kirkeby skole ( ) Bymarkskolen ( ) Stenstrup skole ( ) Vester Skerninge Skole ( ) Egebjerg bibliotek ( ) Egebjerg Musikskole ( ) Fritidsafdelingen og ungdomsskolen ( ) Børne- og ungeafdelingen ( )

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 19 Daginstitutioner Fælles (0) Dagplejeformidlingen ( ) Bøgehaven (95.880) Mælkebøtten 0 ( ) Filippahuset ( ) Reginahaven ( ) Mariehønen ( ) Søvang (96.820) Kirkeby Børnehave ( ) Bulderby ( ) Solsikken ( ) Børne- og kulturudvalget i alt Hjemmeplejen, total ( ) Handicap og psykiatri (3.240) Socialudvalget i alt Drift i alt ( ) Anlæg Salg af Mælkebøtten Energibesparende foranstaltninger Materielgården Kirkeby skole Bymarkskolen Ollerup plejehjem Rådhuset ventilationsanlæg Økonomiudvalget i alt ( ) Rådighedsbeløb Grundsalg og byggemodning Byggemodning Seniorbofællesskab Byggemodning Langemarken, Ulbølle Byggemodning Sømarken 3. etape Erhvervsområde Smedegårdsvej Ledningsanlæg - omlægning Stationsvej Tilslutningsbidrag Rådighedsbeløb renov. Af ekst. Kloakledninger Renovering af ekst. pumpestationer Rådighedsbeløb byggestyring og tilsyn samtl. anlæg Renovering af ekst. kloakledninger Kloakering byggemodning Sømarken 3. etape Rådighedsbeløb småanlæg Rådighedsbeløb trafikforbedringer Cykelsti, Stenstrup - Stenstrup Syd Teknik- og miljøudvalget i alt ( )

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 20 Vedligeholdelse folkeskolerne Børne og kulturudvalget i alt ( ) Socialudvalget i alt Anlæg i alt ( ) Lån Kloakforsyningen Låneoptagelse i alt ( ) Samlede overførsler Drift Anlæg Låneoptagelse Netto overførsler 2003 til ( ) Økonomiafdelingens bemærkninger. På alle kontraktområder søges overførsel af netto restbevillingerne idet dog bemærkes, at der på dagpleje og daginstitutioner ikke overføres restbevillinger vedrørende forældrebetaling, idet forældrebetalingen ikke indgår i kontrakterne. at der i overførslerne på dagplejen ikke er medtaget en besparelse på løn til dagplejere som følge af, at der ikke har været børn til pladserne. at besparelsen på visitationspuljen til daginstitutionerne ca. kr foreslåes overført til delvis dækning af rammebesparelsen på kr. 1,0 mio på daginstitutionsområdet i at der på biblioteket er medtaget en besparelse på betalingen til Svendborg Kommune for Egebjerg borgere der benytter biblioteket i Svendborg. at fejlbudgetterede indtægter vedr. selvfinansierede flexjob på 5 institutioner ikke overføres, da de manglende indtægter opvejes af besparelserne på de generelle lønpuljer. at der overføres låneoptagelse til finansiering af anlægsoverførsler på forsyningsområdet. at lånefinansiering til overførte anlæg på folkeskolen er hjemtaget i Samlet medfører bevillingerne et træk på kassen i 2004 på kr

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 21 Kommunaldirektørens notat af Også i år søges overført store beløb. Lederne er blevet bedt om kort at forklare årsagerne til overførelserne og planerne for deres anvendelse. Disse forklaringer vedlægges. Årsagerne til beløbsstørrelserne er især følgende: sparede vikarmidler fx som følge af faldende sygdom udskydelse af besættelse af vakante stillinger merindtægter fx ved byggesager tilbageholdenhed med hensyn til extraord. vedligeholdelse fx på daginst.området budgettekniske forhold fx forskydelser af udbetalinger over flere budgetår. Overførelserne tænkes især anvendt på: Renoveringer, inventar, afvikling af overarbejdspukkel, kurser. Overførelserne var sidste år på godt 8 mio - i år ønskes overført knapt 11. Der er altså tale om, at driftsenhederne er i en position, hvor der kan overføres 3 mio mere end sidste år. Som anført under sidste års debat om overførelser, viser erfaringerne med indførelse af driftskontrakter især 2 ting: For det første vil der de første år gælde et "forsigtighedsprincip" forstået således, at man holder meget igen, indtil man bliver fortrolig med den fri administration af hele budgettet, incl. lønningerne For det andet øges ansvarligheden og bevidstheden i budgetstyringen. Eksempelvis kan besættelsen af vakante stillinger skubbes for at lægge penge op til senere, ønskede investeringer. Jeg har drøftet erfaringerne på disse områder med Skanderborg Kommune. Kommunen der har knapt indbyggere mod Egebjergs knapt har haft driftskontrakter og en decentral struktur i ca. 10 år. Skanderborg har gjort den erfaring, at overførelserne"topper" efter et antal år for så at stabilisere sig på et rimeligt fast niveau. I Skanderborg toppede overførelserne efter ca. 6 år, hvor der var tale om overførelser på ca. 25 mio. for herefter de seneste år at falde til ca. 10 mio. et niveau, man anser for stabilt. Skanderborg betragter overførelserne som en del af kommunens kassebeholdning. Kommunens kassebeholdning har de seneste par år gennemsnitlig ligget på mio. (dvs., incl. overførelserne). Skanderborg har aldrig inddraget nogle af overførelserne, idet man betragter det som væsentligt, at driftsenhederne ikke vender tilbage til gamle dage, hvor de årlige budgetter absolut skulle bruges fuldt ud uden hensyntagen til eksempelvis investeringsønsker for de næste år. I Skanderborg anvendes overførelserne typisk til anlæg, renovering, inventar, kompetenceudvikling mv. Til gengæld accepterer Skanderborg kun helt undtagelsesvis tillægsbevillinger til drift og anlæg. Disse udgifter finansieres i stedet i stor udstrækning via overførelserne.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 22 Denne praksis fra Skanderborg adskiller sig markant fra Egebjergs praksis hvor anlæg finansieres gennem bevillinger, meddelt af Kommunalbestyrelsen. Det bør give anledning til overvejelse i Egebjerg, om den hidtidige praksis bør opretholdes med virkning for fremtiden. Billedligt talt kan man sige, at vores kassebeholdning består af 2 dele: en central kassebeholdning med fri midler en decentral kassebeholdning med overførelser. Med driftskontrakter og lønsumsstyring vil forholdet mellem den centrale og den decentrale kassebeholdning forrykke sig: Den centrale vil fylde stadig mindre i forhold til den decentrale. Hvis tillægsbevillinger derfor fortsat skal finansieres via den centrale kassebeholdning, vil der blive stadig mindre og mindre at gøre godt med. Og en stadig større del af kommunens samlede kassebeholdning vil være placeret decentralt. Dette er begrundelsen for, at Skanderborg har den praksis, at tillægsbevillinger til anlæg som alt overvejende hovedregel ikke gives. Med samme begrundelse kunne det overvejes at ændre praksis i Egebjerg fx således, at man med virkning fra budget 2005 besluttede, at anlægsbevillinger meddeles som hidtil, men at tillægsbevillinger som alt overvejende hovedregel må finansieres inden for de pågældende udvalgs samlede budget../. Vedlagt: Ledernes bemærkninger til driftoverførslerne fra 2003 til 2004 (123464) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Vedr. spørgsmålet om evt. ændret praksis indstilles dette til særskilt temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. - Overførelser godkendt med 15 stemmer. Niels Bo Lauridsen stemte ikke. - Der berammes temamøde om evt. ændret praksis vedr. tillægsbevillinger samt om forholdet mellem central / decentral kassebeholdning.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen har i juni 2002 besluttet, at modernisere Stenstrup Skole for 2 mill.. Projekteringen blev imidlertid sat i stå p.gr.a. usikkerhed om skolestrukturen. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om uændret skolestruktur har Stenstrup Skole revurderet sit moderniseringsbehov i forhold til de midler, der er til rådighed. Stenstrup Skole fastholder, at de mest presserende behov i.f.m. en modernisering af skolen er: nye klasselokaler - grupperum til eleverne - møde og arbejdspladser til lærere Skolen er indstillet på, at en inddragelse af kantinen vil være den mest realistiske løsning. Teknisk Afdeling peger ligeledes på kantinen, som den eneste realistiske mulighed for at de udmeldte behov kan tilfredsstilles for de afsatte midler. Skolen peger desuden på at etablering af en ydergang på mellembygningen, så det nuværende gangareal kan udnyttes, men denne løsning vil ikke alene kunne udfylde det presserende behov. Skolen gør opmærksom på, at behovet er særdeles presserende, og at der i øjeblikket ikke kan tilbydes tilfredsstillende vilkår for undervisningen til hverken elever eller lærere. De afsatte 2 mill. er suppleret med kr. fra renoveringspuljen, idet skolen har ønsket at anvende disse midler, der var afsat til renovering af gårdtoiletterne, til etablering af toiletter inde i skolen i f.m. moderniseringen. Låneadgangen er p.t. betinget af, at arbejderne udføres i Projektering og udførelse må derfor fremmes mest muligt. Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Knud Rasmussen og Henning Witt er indbudt til mødet kl Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Notat: Økonomiafdelingens bemærkninger af : Til investering i modernisering af folkeskolerne blev der i investeringsoversigten for 2002 afsat kr beløbet er maj måned overført til Investeringen var finansieret ved lånedispensation fra henholdsvis den ekstraordinære lånepulje til folkeskolebyggeri samt den ordinære lånepulje. Da projektet ikke blev gennemført i 2002 blev lånedispensationen bevilget overført til 2003 med den bemærkning fra indenrigs- og sundhedsministeriet, at vi ikke måtte forvente overførsel af lånedispensationen efter 2003.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 24 Kommunalbestyrelsen frigav i juni 2002 en anlægsbevilling på kr til sikring af bygningsværdierne på skolerne til børne- og kulturudvalgets styring af projekterne. De resterende 2,0 mio. kr. kunne frigives senere til modernisering af Stenstrup. Børne- og Kulturudvalget ansøger nu om en frigivelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udvalgets disposition. Ansøgningen svarer sålede til det resterende beløb i investeringsoversigten for 2003 og kræver således ikke yderligere forbrug af kassen. Det skal bemærkes, at såfremt projektet ikke kan færdigøres inden udgangen af 2003 skal der søges dispensation til overførsel af låneoptagelsen til 2004, hvilket først kan ske efter at forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2004 er afsluttet medio juni Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Kommunalbestyrelsens beslutning den Godkendt. Økonomisk afdeling har nu indhentet tilladelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til at overføre låneoptagelsen til Teknisk afdeling har udarbejdet skitser og overslagsberegninger (foreligger til mødet). Anette Hüttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udarbejdes projekt til licitation på moderniseringen. Moderniseringen af Stenstrup Skole er udbudt i licitation, som besluttet på Børne- og kulturudvalgets møde den Tilbuddene åbnes den 24. februar På udvalgsmødet vil der foreligge en indstilling om projektets tilpasning til frigivne anlægssum. Anette Huttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl Til mødet lå følgende indstilling: 1. Afsnit 1 ( klasseværelser m.v. ) gennemføres nu 2. Afsnit 2 ( erstatning for gårdtoiletter ) afventer tillægsbevilling 3. Afsnit 3 (grupperum) udgår. Ad. 1 : Delprojektet ( afsnit 1 ) kan gennemføres uafhængigt af afsnit 2. Projektets hurtige gennemførelse løser et akut problem med indtrængende vand i kantinen (anslået akutudgift kr.) Ad. 2 : Tillægsbevilling til delprojekt 2 søges hurtigst muligt, så det alligevel kan gennemføres i sammenhæng med afsnit 1. Alternativt, men fordyrende, kan delprojekt 2 gennemføres med en bevilling i 2005.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 25 Et problem med svampeangreb i omklædningsrum, som der er bevilget kr. til, bliver væsentligt dyrere, såfremt det ikke løses i forbindelse med gennemførelse af afsnit 2. Ad 3 : Delprojektet (afsnit 3) gennemføres, når der foreligger en ny anlægsbevilling Alternativ: Der udarbejdes nyt projekt og afholdes ny licitation. I de nyt projekt, der tilpasset anlægssummen, vil der skulle indarbejdes væsentlige forringelser for skolens pædagogiske miljø. Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom Afsnit 1 påbegyndes umiddelbart. Der ansøges om en tillægsbevilling på kr., således at afsnit 1 og 2 kan gennemføres samlet. Der skal gøres opmærksom på, at budget til uforudsete udgifter er reduceret med kr. Bilag: Skolevej 2 Ombygning 2004 (121921) Notat vedr. Børne- og kulturudvalgets indstilling til Økonomiudvalget ang. tillægsbevilling til Stenstrup skoles anlæg. (123839) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at tillægsbevilling ikke meddeles. Ove Engstrøm blev erklæret for inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling og afstemning. Suppleanten Anne Marie Pedersen blev godkendt og indtræder under sagens behandling. Ændringsforslag fra B: Sagen tilbagesendes til Børne- og Kulturudvalget med henblik på en fornyet indstilling til finansiering af fase 1 og 2, idet jeg forudsætter, at de ønskede renoveringsopgaver ville kunne finansieres over skolens drift. Den nye indstilling behandles på kommunalbestyrelsens april møde. Fase 1 og 2 gennemføres som planlagt. Ændringsforslag fra V: Finansiering af modernisering af Stenstrup skole sker ved, at der tildeles en tillægsbevilling på kr Det resterende beløb, kr finansieres ved ændringer i moderniseringsprojektets fase 1.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 26 Ændringsforslag fra T: At den økonomiske ansvarlige på Stenstrup skoles projekt sammen med skolen gennemgår alle muligheder for forsvarlige tilretninger af budgettet IGEN. Liste T foreslår også, at de budgetterede 2 mill. prisfremskrives Hermed får skolen ca kr. mere at gøre godt med. Der stemmes om 1: For: 1 (B), Imod: 12, Undlader: 3 (T) Der stemmes om 2 med den tilføjelse, at skolen selv beslutter, hvorledes egen finansiering fremskaffes: For: 12 Imod: 3 (T) Undlader: 1 (B) Forslag 3 bortfalder. 19. Anlægsbevilling - til udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til udførelse af en afskærende ledning fra Ballen til Ringsgård på kr Ansøgningen finansieres med kr afsat under stednr Kloakering fra Ballen til Ringsgård med tillæg af kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til byggestyring og tilsyn med samtlige anlæg Endvidere søges indtægtsbevilling på kr afsat under stednr Tilslutningsbidrag Ballen til Ringsgård Projektet udføres fordi Ballen renseanlæg er forældet og nedslidt og projektet vil være med til at forbedrer vandkvaliteten i farvandet syd for Fyn. På strækningen fra Ballen til Ringsgård vil det være muligt at tilslutte ejendomme som kloakledningen passerer på strækningen til kloakledningen herunder Syltemaen campingplads. I dag er ejendommene ikke omfattet af bestemmelserne i spildevandsplanen, men vil blive taget med ved revisionen af planen, der er under udarbejdelse og forventes færdig i slutningen af året. Indtil da er det frivilligt om ejendommene vil tilslutte sig til kloakanlægget. Bilag: Anlægsbevillingsskema kloak Ballen til Ringsgård (123803) Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen instiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling kr og en indtægtsbevilling på kr

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 27 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 20. Anlægsbevilling - til Byggemodning af del af boligområde ved Vestervangen J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Det senere år har der været en del interesse for opførelse af dobbelthuse i vores udstykningsområder. Hidtil har potentielle bygherrer kunnet finde en grund i eksisterende områder, men nu har flere oplyst at der ikke er flere. Derfor har Teknik & Miljøafdelingen set på mulighederne, og på Vestervangen i Vester Skerninge vil der fint kunne placeres dobbelthuse nord for stamvejen op til seniorboligfællesskabet. Arealet er ikke byggemodnet, men de første 2 grunde har vejadgang fra den del af stamvejen der er udført, og uden store omkostninger kan der etableres stik til el, tv, gas, vand, og kloak, da hovedledninger ligger i vejen. De næste 2 grunde mangler vejadgang, men har til gengæld fået lagt stik ind samtidig med, der blev fremført forsyning til seniorboligerne nord for. Der skal derfor etableres ca. 56 m. af stamvejen til og med den sti der er under anlæggelse vest fra seniorboligerne. Anlægsudgifterne til byggemodning beløber sig til kr. og hertil skal lægges udgift til jordkøb og omkostninger til udstykning samt salgsomkostninger på ca kr. Med den nugældende grundpris i Vestervangen på 199 kr. pr. m 2 vil der være plads til en rimelig dækning af de omkostninger der tidligere er investeret i området. Kloakeringen er ikke indeholdt i ovennævnte, men etablering af de 2 stik der mangler afholdes over kloakforsyningens drift.

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 28 Indstilling: Der frigives kr. til byggemodning og til omkostninger af det afsatte rådighedsbeløb. Bilag: Anlægsbevillingsskema byggemodning v/vestervangen (119771) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 21. Tillæg til anlægsbevilling - for om- og tilbygninger til Børnehuset Solsikken og Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Den 24. februar 2004 blev der afholdt offentlig licitation over om- og tilbygninger til Solsikken og Kirkeby Børnehave. Budgettet for Solsikken er på kr., og billigste bud ved licitationen var på kr. Billigste bud lå således kr. over det budgetterede. OBH har efterfølgende gennemgået projektet endnu engang, og er fremkommet med besparelsesforslag til en samlet værdi af kr. Budgettet for Kirkeby Børnehave er på kr., og billigste bud ved licitationen var på kr. Billigste bud lå således kr. over det budgetterede. OBH har efterfølgende gennemgået projektet endnu engang, og er fremkommet med besparelsesforslag til en samlet værdi af kr. Det samlede billigste bud ved licitationerne på de to byggerier overstiger det samlede budget med kr, og efter besparelserne på i alt kr. mangler der kr. i forhold til budgettet.

20 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 29 OBH mener ikke, at der forsvarligt kan gennemføres flere besparelser på de to projekter, uden at det får funktionelle konsekvenser. De to daginstitutioner kan acceptere besparelsesforslagene fra OBH, men i forhold til den fremtidige vedligeholdelse finder de det dog betænkeligt at spare 2 x kr. på at ændre alu/trævinduer til trævinduer. Hvis besparelsen på vinduerne ikke gennemføres mangler der kr. Hertil kommer en merudgift til omkostninger på kr., idet Børne- og Kulturudvalget besluttede, at licitationen skulle gennemføres som offentlig licitation i stedet for indbudt licitation. Der mangler således i alt kr., og det indstilles, at dette beløb gives som tillægsbevilling og finansieres af den pulje der er afsat i 2004 til renovering af daginstitutionerne. Puljen er på i alt kr. Anette Skov Christensen, Marianne Sigvardt, Søren Stensbo-Smidt og Peter Dam deltager i mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Indstillingen følges. Bilag: Licitationsresultatet den vedr. Solsikken og Kirkeby Børnehave (124197) Entreprenørliste og licitationspriser vedr. om- og tilbygning af Børnehuset Solsikken (124195) Besparelsesforslag vedr. om- og tilbygning af Børnehuset Solsikken (124194) Entreprenørliste og licitationspriser vedr. om- og tilbygning af Kirkeby Børnehave (124196) Besparelsesforslag vedr. om- og tilbygning af Kirkeby Børnehave (124193) Tillæg til anlægsbevilling - ombygning af Solsikken (125265) Tillæg til anlægsbevilling - tilbygning til Kirkeby Børnehave (125266) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt med 15. Niels Bo Lauridsen stemmer imod.

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere