Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004 Kommunalbestyrelsens mødelokale Jane Kierans Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Indholdsfortegnelse 10. Godkendelse af dagsorden 12 Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til efterretning - Rejse- og befordringsgodtgørelse Til behandling - for åbne døre Revision Administrativ struktur - evt extern evaluering Ligningscentre Tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb Tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole Anlægsbevilling - til udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård Anlægsbevilling - til Byggemodning af del af boligområde ved Vestervangen Tillæg til anlægsbevilling - for om- og tilbygninger til Børnehuset Solsikken og Kirkeby Børnehave Kommunalreformen Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi Det samlede tilsyn med plejehjem Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Revision af Folkeoplysningsloven Emner til dialog- og temamøder i Kommunalbestyrelsen SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Lukket sag: EECenter Lukket sag: Personalesag Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Godkendelse af dagsorden J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til efterretning - for åbne døre 11. Til efterretning - Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender til brug ved KL s delegeretmøde publikationen KommunalPolitik. KL s Intention er, at materialet kan danne grundlag for en evt. debat i de enkelte kommunalbestyrelser og på kommuneforeningernes generalforsamlinger, som optakt til delegeretmøde. Materiale tidligere udleveret til kommunalbestyrelsen. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender Strukturkommissionens betænkning nr. 1434/2004 bestående af - Hovedbetænkning - Bilag: Baggrundskapitler - Bilag: Sektorkapitler - Sammenfatning Sammenfatning er tidligere udleveret til Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger til betænkningen skal være ministeriet i hænde senest den 07. april KL har tillige anmodet om kopi af de bemærkninger, som medlemskommunerne indsender til Indenrigs- og sundhedsministeriet. (Bilag ligger i sagen dok. nre ) Til efterretning. 13. Til efterretning - Rejse- og befordringsgodtgørelse J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender information vedr. satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse pr. 01. januar 2004 for kommunalbestyrelsesesmedlemmer og andre (ikke ansatte), der varetager kommunale hverv. Bilag: KL s satser for godtgørelse dok Til efterretning.

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 14 Til behandling - for åbne døre 14. Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsbesøg i (Delberetning for regnskabsåret 2003). Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionens bemærkninger: Revisionen har i beretningen givet en række anbefalinger til udvalgte områder. Områderne vil blive gennemgået og drøftet med henblik på indarbejdelse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Det kan oplyses, at den gældende (side 14 i beretningen) servicestrategi for Egebjerg Kommune atter er tilgængelig på kommunens hjemmeside. I forbindelse med et nedbrud på hjemmesiden i 2003, var den ved en fejl ikke blevet lagt ind igen. Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning og at direktionen anmodes om at gennemgå beretningens anbefalinger. (Revisionsberetning ligger i sagen dok. nr ) Beretningen er fremsendt Kommunalbestyrelsen pr. mail den Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Administrativ struktur - evt extern evaluering 2004 J.nr.: Sagsid.: dok Initialer: ssm Åben sag På sit møde den besluttede Økonomiudvalget at invitere KL til et uddybende møde vedr. en evaluering af den administrative struktur. Det er tidligere besluttet, at den administrative struktur skulle førstegangs evalueres i Der har været en debat om fordele og ulemper ved at foretage evalueringen selv eller søge extern bistand. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den , at Økonomiudvalget skulle indhente pris for extern bistand. På denne baggrund har KL den fremsendt udkast til evaluering. Dette materiale drøftes med KL på Økonomiudvalgets møde den , førend udvalget træffer beslutning i sagen. I lyset af den kommende kommunalreform har evalueringen fået et supplerende formål: Udover at give grundlag for eventuelle justeringer/ændringer i strukturen hos os selv, kan evalueringen også give bedre grundlag for at vurdere, hvilke elementer i strukturbeslutningen, der kunne overføres til en ny kommune. Det er ikke udelukket, at vores argumenter i så henseende styrkes, såfremt vi har haft extern bistand til evalueringen. I den oprindelige beslutning om en ændret administrativ struktur ligger flere elementer blandt andet: Korte kommandoveje gennem mindre hierarki Let adgang for driftsenhederne til de politiske fagudvalg Større ansvar og kompetence til driftsenhederne blandt andet med det sigte, at der i højere grad kan tages hensyn til lokale behov Styring gennem driftskontrakter incl. lønsumsstyring Færre møder i fagudvalg flere drøftelser i Kommunalbestyrelsen Ingen politisk deltagelse i brugerbestyrelser, men flere dialogmøder mellem brugerbestyrelser og Kommunalbestyrelse Flere dialogmøder mellem driftsledere og fagudvalg I tæt opfølgning af strukturbeslutningen ligger blandt andet: De kommunale værdier Ledelsespolitikken blandt andet med værdibaseret ledelse. Værdier og ledelsespolitik opfattes nok af mange som en del af strukturbeslutningen og vil derfor indgå i evalueringen. Det, der blandt andet kan drøftes på mødet den med KL, er:

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 16 En realistisk bedømmelse af en afsmitning af strukturevalueringen over til opbygningen af de ny kommuner. Det vil blandt andet sige Egebjergs muligheder for at sætte fingeraftryk på den ny kommune Fordele og ulemper ved de forskellige evalueringsmetoder eksempelvis: Spørgeskema, individuelle interviews, gruppeinterviews, fokusgrupper En bedømmelse af, hvor den nedre grænse for en evaluering går, såfremt den skal være troværdig indad til og i den kommende kommunalreform En drøftelse af, om en evaluering i givet fald kan laves som et slags joint venture mellem Egebjerg og KL. Notat: Carsten Egø fra KL deltager ved Økonomiudvalgets møde kl Økonomiudvalgets beslutning den På baggrund af drøftelserne fremsender KL konkret tilbud på minianalyse. Tilbuddet behandles på Kommunalbestyrelsens møde den Kommunaldirektørens opfølgende notat: På baggrund af mødet med Økonomiudvalget den , har KL fremsendt nyt tilbud af Tilbuddet indeholder: Afklaring af evalueringskriterier Gennemførelse af ca 18 gruppeinterviews (politikere, ansatte, samarbejdsorganisation, brugere, borgere) Afrapportering. KL s tilbud ligger på ca. kr , hvortil kommer transportomkostninger på kr pr. besøg. I tilbuddet ligger en rabat på ca. kr begrundet i KL s interesse i at belyse vor struktur og under forudsætning af, at vi efter nærmere aftale er indstillet på, at resultaterne stilles til rådighed for KL og for andre kommuner. Evalueringen vil kunne gennemføres inden sommerferien Det er direktionens opfattelse, at en extern evaluering som den foreslåede vil give os gode kort på hånden under de forestående forhandlinger vedr. kommunesammenlægninger. Resultaterne af evalueringen bør kunne give argumenter for, hvad der bør - henholdsvis ikke bør søges videreført i en ny kommunestruktur. Det indstilles, at Egebjerg Kommune accepterer det foreliggende tilbud.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 17 Bilag: Tilbud fra KL 2. udkast (124844) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 16. Ligningscentre J.nr.: A06 Sagsid.: Initialer: and Åben sag Fra Kommuneforeningen for Fyns Amt er modtaget henvendelse vedrørende ligningscentre. Kommuneforeningen opfordrer kommunerne til inden at tage beslutning om samarbejdskommuner for et skattesamarbejde og oprettelse af ligningscentre samt at ligningscentrene starter den Kommunerne har hidtil løst deres del af skatteopgaven upåklageligt. For at fastholde en kommunal ligning peger Kommuneforeningen og Kommunernes Landsforening på, at et ligningscenter omfattende borgere vil have en tilstrækkelig størrelse i forhold til faglig kompetence og omkostningseffektivitet. Det anbefales, at ligningscentrene oprettes som et 60-samarbejde efter reglerne om etablering af skattesamarbejder og ligningscentre i Lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24.september B. Der er i dag 45 fællesskaber omfattende ca. 165 kommuner. Skattechefforeningen for Fyns Amt anbefaler, at ligningscentrene bør indeholde samtlige ligningsopgaver for personer og at ligningscentrene skal fungere som backup for eventuelle servicecentre. Ligningscentrene bør indeholde selskabsligning og såfremt det gøres muligt også opgaver, der i dag varetages af ToldSkat, f.eks. arbejdsgiverkontrol og momskontrol.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 18 Bilag: Ligningscentre (122657) Kommunaldirektøren indstiller at Egebjerg Kommune afventer forløbet af kommunalreformen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 17. Tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb 2004 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgninger om overførsler af ikke forbrugte drifts, anlægsbeløb samt låneoptagelser fra 2003 til 2004 jfr. kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.5, idet bemærkes at tilsvarende beløb er sparet i I højre kolonne er anført overførslerne fra 2002 til Drift (2002 til 2003) Kommunaldirektøren ( ) Teknisk chef ( ) Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøafdelingen ( ) Teknik- og miljøudvalget i alt Skole- og kulturafdelingen, kontraktområde ( ) Skole, og kultur, ikke kontraktområde ( ) Kirkeby skole ( ) Bymarkskolen ( ) Stenstrup skole ( ) Vester Skerninge Skole ( ) Egebjerg bibliotek ( ) Egebjerg Musikskole ( ) Fritidsafdelingen og ungdomsskolen ( ) Børne- og ungeafdelingen ( )

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 19 Daginstitutioner Fælles (0) Dagplejeformidlingen ( ) Bøgehaven (95.880) Mælkebøtten 0 ( ) Filippahuset ( ) Reginahaven ( ) Mariehønen ( ) Søvang (96.820) Kirkeby Børnehave ( ) Bulderby ( ) Solsikken ( ) Børne- og kulturudvalget i alt Hjemmeplejen, total ( ) Handicap og psykiatri (3.240) Socialudvalget i alt Drift i alt ( ) Anlæg Salg af Mælkebøtten Energibesparende foranstaltninger Materielgården Kirkeby skole Bymarkskolen Ollerup plejehjem Rådhuset ventilationsanlæg Økonomiudvalget i alt ( ) Rådighedsbeløb Grundsalg og byggemodning Byggemodning Seniorbofællesskab Byggemodning Langemarken, Ulbølle Byggemodning Sømarken 3. etape Erhvervsområde Smedegårdsvej Ledningsanlæg - omlægning Stationsvej Tilslutningsbidrag Rådighedsbeløb renov. Af ekst. Kloakledninger Renovering af ekst. pumpestationer Rådighedsbeløb byggestyring og tilsyn samtl. anlæg Renovering af ekst. kloakledninger Kloakering byggemodning Sømarken 3. etape Rådighedsbeløb småanlæg Rådighedsbeløb trafikforbedringer Cykelsti, Stenstrup - Stenstrup Syd Teknik- og miljøudvalget i alt ( )

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 20 Vedligeholdelse folkeskolerne Børne og kulturudvalget i alt ( ) Socialudvalget i alt Anlæg i alt ( ) Lån Kloakforsyningen Låneoptagelse i alt ( ) Samlede overførsler Drift Anlæg Låneoptagelse Netto overførsler 2003 til ( ) Økonomiafdelingens bemærkninger. På alle kontraktområder søges overførsel af netto restbevillingerne idet dog bemærkes, at der på dagpleje og daginstitutioner ikke overføres restbevillinger vedrørende forældrebetaling, idet forældrebetalingen ikke indgår i kontrakterne. at der i overførslerne på dagplejen ikke er medtaget en besparelse på løn til dagplejere som følge af, at der ikke har været børn til pladserne. at besparelsen på visitationspuljen til daginstitutionerne ca. kr foreslåes overført til delvis dækning af rammebesparelsen på kr. 1,0 mio på daginstitutionsområdet i at der på biblioteket er medtaget en besparelse på betalingen til Svendborg Kommune for Egebjerg borgere der benytter biblioteket i Svendborg. at fejlbudgetterede indtægter vedr. selvfinansierede flexjob på 5 institutioner ikke overføres, da de manglende indtægter opvejes af besparelserne på de generelle lønpuljer. at der overføres låneoptagelse til finansiering af anlægsoverførsler på forsyningsområdet. at lånefinansiering til overførte anlæg på folkeskolen er hjemtaget i Samlet medfører bevillingerne et træk på kassen i 2004 på kr

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 21 Kommunaldirektørens notat af Også i år søges overført store beløb. Lederne er blevet bedt om kort at forklare årsagerne til overførelserne og planerne for deres anvendelse. Disse forklaringer vedlægges. Årsagerne til beløbsstørrelserne er især følgende: sparede vikarmidler fx som følge af faldende sygdom udskydelse af besættelse af vakante stillinger merindtægter fx ved byggesager tilbageholdenhed med hensyn til extraord. vedligeholdelse fx på daginst.området budgettekniske forhold fx forskydelser af udbetalinger over flere budgetår. Overførelserne tænkes især anvendt på: Renoveringer, inventar, afvikling af overarbejdspukkel, kurser. Overførelserne var sidste år på godt 8 mio - i år ønskes overført knapt 11. Der er altså tale om, at driftsenhederne er i en position, hvor der kan overføres 3 mio mere end sidste år. Som anført under sidste års debat om overførelser, viser erfaringerne med indførelse af driftskontrakter især 2 ting: For det første vil der de første år gælde et "forsigtighedsprincip" forstået således, at man holder meget igen, indtil man bliver fortrolig med den fri administration af hele budgettet, incl. lønningerne For det andet øges ansvarligheden og bevidstheden i budgetstyringen. Eksempelvis kan besættelsen af vakante stillinger skubbes for at lægge penge op til senere, ønskede investeringer. Jeg har drøftet erfaringerne på disse områder med Skanderborg Kommune. Kommunen der har knapt indbyggere mod Egebjergs knapt har haft driftskontrakter og en decentral struktur i ca. 10 år. Skanderborg har gjort den erfaring, at overførelserne"topper" efter et antal år for så at stabilisere sig på et rimeligt fast niveau. I Skanderborg toppede overførelserne efter ca. 6 år, hvor der var tale om overførelser på ca. 25 mio. for herefter de seneste år at falde til ca. 10 mio. et niveau, man anser for stabilt. Skanderborg betragter overførelserne som en del af kommunens kassebeholdning. Kommunens kassebeholdning har de seneste par år gennemsnitlig ligget på mio. (dvs., incl. overførelserne). Skanderborg har aldrig inddraget nogle af overførelserne, idet man betragter det som væsentligt, at driftsenhederne ikke vender tilbage til gamle dage, hvor de årlige budgetter absolut skulle bruges fuldt ud uden hensyntagen til eksempelvis investeringsønsker for de næste år. I Skanderborg anvendes overførelserne typisk til anlæg, renovering, inventar, kompetenceudvikling mv. Til gengæld accepterer Skanderborg kun helt undtagelsesvis tillægsbevillinger til drift og anlæg. Disse udgifter finansieres i stedet i stor udstrækning via overførelserne.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 22 Denne praksis fra Skanderborg adskiller sig markant fra Egebjergs praksis hvor anlæg finansieres gennem bevillinger, meddelt af Kommunalbestyrelsen. Det bør give anledning til overvejelse i Egebjerg, om den hidtidige praksis bør opretholdes med virkning for fremtiden. Billedligt talt kan man sige, at vores kassebeholdning består af 2 dele: en central kassebeholdning med fri midler en decentral kassebeholdning med overførelser. Med driftskontrakter og lønsumsstyring vil forholdet mellem den centrale og den decentrale kassebeholdning forrykke sig: Den centrale vil fylde stadig mindre i forhold til den decentrale. Hvis tillægsbevillinger derfor fortsat skal finansieres via den centrale kassebeholdning, vil der blive stadig mindre og mindre at gøre godt med. Og en stadig større del af kommunens samlede kassebeholdning vil være placeret decentralt. Dette er begrundelsen for, at Skanderborg har den praksis, at tillægsbevillinger til anlæg som alt overvejende hovedregel ikke gives. Med samme begrundelse kunne det overvejes at ændre praksis i Egebjerg fx således, at man med virkning fra budget 2005 besluttede, at anlægsbevillinger meddeles som hidtil, men at tillægsbevillinger som alt overvejende hovedregel må finansieres inden for de pågældende udvalgs samlede budget../. Vedlagt: Ledernes bemærkninger til driftoverførslerne fra 2003 til 2004 (123464) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Vedr. spørgsmålet om evt. ændret praksis indstilles dette til særskilt temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. - Overførelser godkendt med 15 stemmer. Niels Bo Lauridsen stemte ikke. - Der berammes temamøde om evt. ændret praksis vedr. tillægsbevillinger samt om forholdet mellem central / decentral kassebeholdning.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side Tillægsbevilling - Modernisering Stenstrup skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen har i juni 2002 besluttet, at modernisere Stenstrup Skole for 2 mill.. Projekteringen blev imidlertid sat i stå p.gr.a. usikkerhed om skolestrukturen. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om uændret skolestruktur har Stenstrup Skole revurderet sit moderniseringsbehov i forhold til de midler, der er til rådighed. Stenstrup Skole fastholder, at de mest presserende behov i.f.m. en modernisering af skolen er: nye klasselokaler - grupperum til eleverne - møde og arbejdspladser til lærere Skolen er indstillet på, at en inddragelse af kantinen vil være den mest realistiske løsning. Teknisk Afdeling peger ligeledes på kantinen, som den eneste realistiske mulighed for at de udmeldte behov kan tilfredsstilles for de afsatte midler. Skolen peger desuden på at etablering af en ydergang på mellembygningen, så det nuværende gangareal kan udnyttes, men denne løsning vil ikke alene kunne udfylde det presserende behov. Skolen gør opmærksom på, at behovet er særdeles presserende, og at der i øjeblikket ikke kan tilbydes tilfredsstillende vilkår for undervisningen til hverken elever eller lærere. De afsatte 2 mill. er suppleret med kr. fra renoveringspuljen, idet skolen har ønsket at anvende disse midler, der var afsat til renovering af gårdtoiletterne, til etablering af toiletter inde i skolen i f.m. moderniseringen. Låneadgangen er p.t. betinget af, at arbejderne udføres i Projektering og udførelse må derfor fremmes mest muligt. Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Knud Rasmussen og Henning Witt er indbudt til mødet kl Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Det indstilles at anlægssummen frigives til Børne- og kulturudvalgets disposition. Notat: Økonomiafdelingens bemærkninger af : Til investering i modernisering af folkeskolerne blev der i investeringsoversigten for 2002 afsat kr beløbet er maj måned overført til Investeringen var finansieret ved lånedispensation fra henholdsvis den ekstraordinære lånepulje til folkeskolebyggeri samt den ordinære lånepulje. Da projektet ikke blev gennemført i 2002 blev lånedispensationen bevilget overført til 2003 med den bemærkning fra indenrigs- og sundhedsministeriet, at vi ikke måtte forvente overførsel af lånedispensationen efter 2003.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 24 Kommunalbestyrelsen frigav i juni 2002 en anlægsbevilling på kr til sikring af bygningsværdierne på skolerne til børne- og kulturudvalgets styring af projekterne. De resterende 2,0 mio. kr. kunne frigives senere til modernisering af Stenstrup. Børne- og Kulturudvalget ansøger nu om en frigivelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udvalgets disposition. Ansøgningen svarer sålede til det resterende beløb i investeringsoversigten for 2003 og kræver således ikke yderligere forbrug af kassen. Det skal bemærkes, at såfremt projektet ikke kan færdigøres inden udgangen af 2003 skal der søges dispensation til overførsel af låneoptagelsen til 2004, hvilket først kan ske efter at forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2004 er afsluttet medio juni Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Kommunalbestyrelsens beslutning den Godkendt. Økonomisk afdeling har nu indhentet tilladelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til at overføre låneoptagelsen til Teknisk afdeling har udarbejdet skitser og overslagsberegninger (foreligger til mødet). Anette Hüttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udarbejdes projekt til licitation på moderniseringen. Moderniseringen af Stenstrup Skole er udbudt i licitation, som besluttet på Børne- og kulturudvalgets møde den Tilbuddene åbnes den 24. februar På udvalgsmødet vil der foreligge en indstilling om projektets tilpasning til frigivne anlægssum. Anette Huttel, Henning Witt og Knud Rasmussen deltager i mødet kl Til mødet lå følgende indstilling: 1. Afsnit 1 ( klasseværelser m.v. ) gennemføres nu 2. Afsnit 2 ( erstatning for gårdtoiletter ) afventer tillægsbevilling 3. Afsnit 3 (grupperum) udgår. Ad. 1 : Delprojektet ( afsnit 1 ) kan gennemføres uafhængigt af afsnit 2. Projektets hurtige gennemførelse løser et akut problem med indtrængende vand i kantinen (anslået akutudgift kr.) Ad. 2 : Tillægsbevilling til delprojekt 2 søges hurtigst muligt, så det alligevel kan gennemføres i sammenhæng med afsnit 1. Alternativt, men fordyrende, kan delprojekt 2 gennemføres med en bevilling i 2005.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 25 Et problem med svampeangreb i omklædningsrum, som der er bevilget kr. til, bliver væsentligt dyrere, såfremt det ikke løses i forbindelse med gennemførelse af afsnit 2. Ad 3 : Delprojektet (afsnit 3) gennemføres, når der foreligger en ny anlægsbevilling Alternativ: Der udarbejdes nyt projekt og afholdes ny licitation. I de nyt projekt, der tilpasset anlægssummen, vil der skulle indarbejdes væsentlige forringelser for skolens pædagogiske miljø. Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom Afsnit 1 påbegyndes umiddelbart. Der ansøges om en tillægsbevilling på kr., således at afsnit 1 og 2 kan gennemføres samlet. Der skal gøres opmærksom på, at budget til uforudsete udgifter er reduceret med kr. Bilag: Skolevej 2 Ombygning 2004 (121921) Notat vedr. Børne- og kulturudvalgets indstilling til Økonomiudvalget ang. tillægsbevilling til Stenstrup skoles anlæg. (123839) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at tillægsbevilling ikke meddeles. Ove Engstrøm blev erklæret for inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling og afstemning. Suppleanten Anne Marie Pedersen blev godkendt og indtræder under sagens behandling. Ændringsforslag fra B: Sagen tilbagesendes til Børne- og Kulturudvalget med henblik på en fornyet indstilling til finansiering af fase 1 og 2, idet jeg forudsætter, at de ønskede renoveringsopgaver ville kunne finansieres over skolens drift. Den nye indstilling behandles på kommunalbestyrelsens april møde. Fase 1 og 2 gennemføres som planlagt. Ændringsforslag fra V: Finansiering af modernisering af Stenstrup skole sker ved, at der tildeles en tillægsbevilling på kr Det resterende beløb, kr finansieres ved ændringer i moderniseringsprojektets fase 1.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 26 Ændringsforslag fra T: At den økonomiske ansvarlige på Stenstrup skoles projekt sammen med skolen gennemgår alle muligheder for forsvarlige tilretninger af budgettet IGEN. Liste T foreslår også, at de budgetterede 2 mill. prisfremskrives Hermed får skolen ca kr. mere at gøre godt med. Der stemmes om 1: For: 1 (B), Imod: 12, Undlader: 3 (T) Der stemmes om 2 med den tilføjelse, at skolen selv beslutter, hvorledes egen finansiering fremskaffes: For: 12 Imod: 3 (T) Undlader: 1 (B) Forslag 3 bortfalder. 19. Anlægsbevilling - til udførelse af kloakering fra Ballen til Ringsgård J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til udførelse af en afskærende ledning fra Ballen til Ringsgård på kr Ansøgningen finansieres med kr afsat under stednr Kloakering fra Ballen til Ringsgård med tillæg af kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til byggestyring og tilsyn med samtlige anlæg Endvidere søges indtægtsbevilling på kr afsat under stednr Tilslutningsbidrag Ballen til Ringsgård Projektet udføres fordi Ballen renseanlæg er forældet og nedslidt og projektet vil være med til at forbedrer vandkvaliteten i farvandet syd for Fyn. På strækningen fra Ballen til Ringsgård vil det være muligt at tilslutte ejendomme som kloakledningen passerer på strækningen til kloakledningen herunder Syltemaen campingplads. I dag er ejendommene ikke omfattet af bestemmelserne i spildevandsplanen, men vil blive taget med ved revisionen af planen, der er under udarbejdelse og forventes færdig i slutningen af året. Indtil da er det frivilligt om ejendommene vil tilslutte sig til kloakanlægget. Bilag: Anlægsbevillingsskema kloak Ballen til Ringsgård (123803) Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen instiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling kr og en indtægtsbevilling på kr

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 27 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 20. Anlægsbevilling - til Byggemodning af del af boligområde ved Vestervangen J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Det senere år har der været en del interesse for opførelse af dobbelthuse i vores udstykningsområder. Hidtil har potentielle bygherrer kunnet finde en grund i eksisterende områder, men nu har flere oplyst at der ikke er flere. Derfor har Teknik & Miljøafdelingen set på mulighederne, og på Vestervangen i Vester Skerninge vil der fint kunne placeres dobbelthuse nord for stamvejen op til seniorboligfællesskabet. Arealet er ikke byggemodnet, men de første 2 grunde har vejadgang fra den del af stamvejen der er udført, og uden store omkostninger kan der etableres stik til el, tv, gas, vand, og kloak, da hovedledninger ligger i vejen. De næste 2 grunde mangler vejadgang, men har til gengæld fået lagt stik ind samtidig med, der blev fremført forsyning til seniorboligerne nord for. Der skal derfor etableres ca. 56 m. af stamvejen til og med den sti der er under anlæggelse vest fra seniorboligerne. Anlægsudgifterne til byggemodning beløber sig til kr. og hertil skal lægges udgift til jordkøb og omkostninger til udstykning samt salgsomkostninger på ca kr. Med den nugældende grundpris i Vestervangen på 199 kr. pr. m 2 vil der være plads til en rimelig dækning af de omkostninger der tidligere er investeret i området. Kloakeringen er ikke indeholdt i ovennævnte, men etablering af de 2 stik der mangler afholdes over kloakforsyningens drift.

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 28 Indstilling: Der frigives kr. til byggemodning og til omkostninger af det afsatte rådighedsbeløb. Bilag: Anlægsbevillingsskema byggemodning v/vestervangen (119771) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 21. Tillæg til anlægsbevilling - for om- og tilbygninger til Børnehuset Solsikken og Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Den 24. februar 2004 blev der afholdt offentlig licitation over om- og tilbygninger til Solsikken og Kirkeby Børnehave. Budgettet for Solsikken er på kr., og billigste bud ved licitationen var på kr. Billigste bud lå således kr. over det budgetterede. OBH har efterfølgende gennemgået projektet endnu engang, og er fremkommet med besparelsesforslag til en samlet værdi af kr. Budgettet for Kirkeby Børnehave er på kr., og billigste bud ved licitationen var på kr. Billigste bud lå således kr. over det budgetterede. OBH har efterfølgende gennemgået projektet endnu engang, og er fremkommet med besparelsesforslag til en samlet værdi af kr. Det samlede billigste bud ved licitationerne på de to byggerier overstiger det samlede budget med kr, og efter besparelserne på i alt kr. mangler der kr. i forhold til budgettet.

20 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-marts-2004 Side 29 OBH mener ikke, at der forsvarligt kan gennemføres flere besparelser på de to projekter, uden at det får funktionelle konsekvenser. De to daginstitutioner kan acceptere besparelsesforslagene fra OBH, men i forhold til den fremtidige vedligeholdelse finder de det dog betænkeligt at spare 2 x kr. på at ændre alu/trævinduer til trævinduer. Hvis besparelsen på vinduerne ikke gennemføres mangler der kr. Hertil kommer en merudgift til omkostninger på kr., idet Børne- og Kulturudvalget besluttede, at licitationen skulle gennemføres som offentlig licitation i stedet for indbudt licitation. Der mangler således i alt kr., og det indstilles, at dette beløb gives som tillægsbevilling og finansieres af den pulje der er afsat i 2004 til renovering af daginstitutionerne. Puljen er på i alt kr. Anette Skov Christensen, Marianne Sigvardt, Søren Stensbo-Smidt og Peter Dam deltager i mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Indstillingen følges. Bilag: Licitationsresultatet den vedr. Solsikken og Kirkeby Børnehave (124197) Entreprenørliste og licitationspriser vedr. om- og tilbygning af Børnehuset Solsikken (124195) Besparelsesforslag vedr. om- og tilbygning af Børnehuset Solsikken (124194) Entreprenørliste og licitationspriser vedr. om- og tilbygning af Kirkeby Børnehave (124196) Besparelsesforslag vedr. om- og tilbygning af Kirkeby Børnehave (124193) Tillæg til anlægsbevilling - ombygning af Solsikken (125265) Tillæg til anlægsbevilling - tilbygning til Kirkeby Børnehave (125266) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt med 15. Niels Bo Lauridsen stemmer imod.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere