Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Børne- og Ungdomsudvalget Protokol kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann Jørgensen Anne Jeremiassen deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog ikke var fraværende Ekstraordinært møde Derudover deltog: Ulla Agerskov Erik Pedersen Tina Egekvist Andreas Schløer Madsen Morten Normann Jørgensen var inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet. Side 1 af 7

2 Indholdsfortegnelse 1. Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Side 2 af 7

3 Børne- og Ungdomsudvalget Sag nr Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget har den 11. december 2014 ud fra tre fremlagte modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU) godkendt en model for genhusning på inklusiv Fritids- og Ungdomsklubben Tronen. Udvalget ønskede at fastholde et samlet 10. klasses tilbud i genhusningsperioden. Det blev forudsat, at der dannes effektive klasser, og at antallet af linjer gennemtænkes. Det tilstræbes så vidt muligt at placere ungdomsskoleaktiviteter i tilknytning til 10. klasse-aktiviteter. Muligheden for lån af lokaler på K-Nord ønskes afdækket, såfremt der viser sig praktiske problemer. Det blev samtidig forudsat, at alle interessenter skulle inddrages i den videre proces af den praktiske udmøntning af genhusningen. Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra (formand og næstformand for skolebestyrelsen, skoleledelse og sikkerhedsrepræsentant), LTU (skoleledelse og bestyrelsesformand ) samt forvaltningen. Der er afholdt tre møder i arbejdsgruppen, og på den baggrund forelægges der to løsningsmodeller, som er nærmere beskrevet i forhold til antal klasser og linjer, der tilbydes, de bygningsfysiske behov samt konkrete tiltag (bilag). Løsning 1: 4 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 6 linjer s nuværende pædagogiske og organisatoriske principper fortsætter. Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret. Udgift til ombygning mv. udgør kr. + udgift til flytning af inventar 1,3 mio. kr. Løsning 2 6 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 7 linjer s nuværende pædagogiske og organisatoriske principper ændres til princip om hjemklasser for udskolingen, dvs klassetrin. Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret og optimerer de i dag Side 3 af 7

4 ikke fuldt udnyttede arealer. Udgift til ombygning mv. udgør 1,8 mio. kr. + udgift til flytning af inventar 1,3 mio. kr. Der er ligeledes undersøgt en løsningsmodel 3, hvor løsning 2 suppleres med, at der også skaffes plads til modtageklasserne. Arbejdsgruppen må imidlertid konstatere, at det ikke er muligt at gennemføre denne løsning på en tilfredsstillende måde. Der udestår således en løsning vedrørende genhusning af modtageklasserne. Det er forventningen, at der kan skaffes plads på en anden folkeskole til disse. Ligeledes udestår der genhusning af ungdomsskole aktiviteterne. Da disse aktiviteter foregår udenfor skoletiden, er det dog forventningen, at der uden de store problemer kan skaffes den nødvendige plads på folkeskolerne, herunder. Fra LTU s side er eksempelvis foreslået at etablere 3-4 satellitter i kommunen, hvor aktiviteterne kan foregå. En sådan etablering kan medvirke til, at flest mulige af de hidtidige aktiviteter kan opretholdes i genhusningsperioden med en geografisk spredning i kommunen. Ligeledes kan den medvirke til at reducere behovet for opmagasinering af materiel. Endelig skal der tages stilling til, hvor LTU s ledelse og administration skal placeres. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at placere den samlede ledelse på, men det forudsættes, at lederen af 10. klasse befinder sig der. Den øvrige ledelse og administration forventes placeret centralt i kommunen. Der er efter kontakt til K-Nord ikke umiddelbart mulighed for at anvende faciliteter på K-Nords afdeling på Trongårdsvej. Både LTU og (TS) vurderer, at både løsning 1 og 2 bygningsmæssigt kan realiseres. Dog har begge løsninger nogle direkte konsekvenser for både LTU og. LTU ser fordele og ulemper i både løsningsforslag 1 og 2 og ønsker at bibeholde et så samlet og stort 10. klassestilbud som muligt og på sigt tilbyde denne ved Lyngby Idrætsby. LTU vurderer, at både løsning 1 og 2 kan realiseres. Dog har begge løsninger konsekvenser for både LTU og TS. TS peger efter omstændighederne på løsning 1 for skoleåret 2015/2016. TS opfordrer til, at der fortsat arbejdes videre med at afdække en bedre, mere visionær og varig løsning for 10. klasserne og TS. TS kan ikke tilslutte sig løsning 2 og 3, idet konsekvenserne for læringsmiljøet og Side 4 af 7

5 trivslen på skolen - selv efter gennemførelsen af de mindre bygningsmæssige ændringer -vurderes som uholdbar. Det er TS s vurdering, at skolen fratages muligheden for undervisningsdifferentiering gennem holddeling for klasse, når parallellægning ikke bliver mulig. Vilkårene i løsning 2 og 3 betyder efter TS s vurdering et 10. klassestilbud, hvis markedsføring overfor kommende 10.klasses elever og forældre, TS ikke vil kunne bakke op om. I afsnit 6 peger forvaltningen på mulig kapacitet til modtageklassen ved anvendelse af Tronen (klublokaler). Lokalerne er målt op i m3 luft og vurderes af TS som uegnede til egentlige undervisningsformål. Tronen er desuden placeret midt i indskolingens legeområde, og TS vurderer det som uforsvarligt at placere modtageklasse-elever i den sammenhæng. Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, men har valgt ikke at medtage dette forslag i de to løsningsforslag. Forvaltningen bemærker, at andre skoler i kommunen har et klasselokale pr. klasse. I model 2 lægges op til, at skolens faglokaler og lokaler i almindelighed opgraderes, således at både skolen og børnene i høj grad vil få gavn af dette. Ved model 2 vil blive fuldt ud udnyttet (arealoptimeret), hvormed der ingen yderligere lokaler er at optimere med. Ved i højere grad at gøre brug af de lærerforberedelsespladser, der i dag findes, samt lærerværelset på, vurderer forvaltningen, at dette kan løse eventuelle udfordringer. Økonomiske konsekvenser Der er ikke afsat budget til genhusning af LTU. Udgiften til løsning 1 udgør kr. og løsning 2 udgør kr. Hertil kommer udgifter til flytning af inventar til ca. 1,3 mio. kr. uanset valg af løsningsmodel. Opmagasinering vurderes at kunne ske i andre kommunale ejendomme - dog som uopvarmet opbevaring og dermed med en risiko for at inventaret ikke kan holde sin stand. Der gøres opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er budgetlagt for Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og vil skulle forlænges ½ år frem til den nye ejers overtagelse, hvilket medfører en ikke budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som håndteres ved 1. anslåede regnskab for Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav på LTU til udlejning på 1,2 mio. kr. årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Indtægtskravet modsvarer det budgetlagte driftsbudget for ejendommen. Da genopbygning ikke er foretaget og ejendommen nu sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres, hvorfor der heller ikke herfra kan hentes et finansieringsbidrag til genhusningsudgifterne Side 5 af 7

6 på, der derfor må tilvejebringes på anden vis. Den manglende lejeindtægt i 2015 medtages i 1. anslåede regnskab for 2015 og den manglende lejeindtægt for medtages i det administrative budgetforslag for Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning finansieres dels af den samlede ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde Kommunale Ejendomme) og mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere fordeling. Udgiften til ombygning på enten kr. eller kr. afhængigt af valg af løsningsmodel foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling til etablering af LTU på Lyngby Stadion, hvortil der i investeringsoversigten er afsat 27,8 mio. kr. i anlægssum, idet der af det afsattte budget på 45,8 mio. kr. anvendes ca. 18 mio. kr. til idrætsbørnehave. Der er samlet frigivet 6,5 mio. kr. (4,0 mio. kr. vedr. sydtribune og 2,5 mio. kr. vedr. projektering og udbud af både idrætsdaginstitution og ungdomsskole samt 10. klasse). Beslutningskompetence Børne- og Ungdomsudvalget, for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i forslaget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår henholdsvis anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en løsningsmodel for genhusning 2. Økonomiudvalget beslutter en løsningsmodel for genhusning af LTU på 3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at den afledte udgift til ombygning finansieres af anlægsbevillingen til etablering af LTU på Lyngby Stadion, samt at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning finansieres af den samlede ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde Kommunale Ejendomme) og mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere fordeling Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2015 Ad. 1. V foreslår, at de nævnte arealer ved Tronen og tandplejen indarbejdes i forslaget, så et 10. klassestilbud med 5 spor bevares videst muligt i nuværende form, og der fortsat skabes pladser til elever fra andre kommuner. For stemmer 3 (V, Ø). Side 6 af 7

7 Imod stemmer 4 (C og A). A og C anbefaler løsningmodel 1. Imod stemmer V og Ø. Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Anne Jeramiassen (I) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. notat om genhusning af LTU på Trongårdskolen - Side 7 af 7

8 LYNGBY-TAARBÆK Punkt nr. 1 - Modeller for KOMMUNE genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Center Bilag 1 for - Side Arealer -1 af 8 og Ejendomme Journalnr. : Dato... : Skrevet af : TINAE N O T A T om Flytning af LTU til - beskrivelse af modeller 1. BAGGRUND Børne- og Ungdomsudvalget har den 11. december 2014 ud fra tre fremlagte modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU) godkendt en model for genhusning på (TS) incl. Tronen. Udvalget lagde i sin beslutning vægt på følgende: et ønske om at fastholde et samlet 10. klasses tilbud i genhusningsperioden en forudsætning om, at der dannes effektive klasser, og at antallet af linjer gennemtænkes at det så vidt muligt tilstræbes at placere ungdomsskoleaktiviteter i tilknytning til 10. klasseaktiviteter muligheden for lån af lokaler på K-Nord ønskes afdækket, såfremt der viser sig praktiske problemer. Det blev samtidig forudsat, at alle interessenter skulle inddrages i den videre proces af den praktiske udmøntning af genhusningen. 2. PROCES Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra (formand og næstformand for skolebestyrelsen og skoleledelsen) og LTU (skoleledelsen og sikkerhedsrepræsentant). Der er afholdt tre møder i arbejdsgruppen og der er arbejdet med 3 løsningsmodeller, som er nærmere beskrevet nedenfor i forhold til det antal klasser og linjer, der tilbydes. Derudover beskrives de bygningsfysiske behov, forslag til konkrete tiltag og principper for ombygning af lokaler samt de vurderede udgifter. 3. FORUDSÆTNINGER Udover de politisk besluttede forudsætninger beskrevet ovenfor har arbejdsgruppens vigtigste forudsætning været, at bruge skolens m2 bedst muligt over en hel dag, idet 10. klasserne bruger skolen om dagen og ungdomsskolen skal kunne bruge skolens faciliteter og arealer om aftenen. Arbejdsgruppen har fysisk besigtiget og samlet vurderet, hvor der er lokaler, som ikke udnyttes optimalt, og som enten umiddelbart eller via en bygningsforbedring kunne bruges mere optimalt. Herved skabes fremtidssikrede kvalitative løsninger for TS ud over genhusningsperioden. Eksemplerne på optimering er at flytte fastspændt inventar, som muliggør en klasseundervisning på 24 elever i stedet for 16 personer. Side 1 af 8

9 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -2 af 8 at sætte en fleksibel skillevæg op til at danne to rum, så to funktioner kan gennemføres simultant. at opgradere et lokale lyd- og lysmæssigt, så en reel klasseundervisning kan finde sted. Desuden er der vurderet på skolens brug af lokalerne. Det kan konstateres, at der er en del timer i løbet af dagen, hvor der ikke undervises i klasselokalerne, men de står til rådighed som mulighed for at 1-2 lærere kan forberede sig. Dette klasseprincip omtales funktionsprincippet. Endelig indgår det som forudsætning i modellerne, at der til næste skoleår vil være 13 hjemklasser til 17 klasselokaler. Samlet set er det disse forudsætninger, der ligger til grund for arealoptimeringsløsningerne 1 og 2, som beskrives nedenfor. 4. LØSNINGSMODELLER I KORTE TRÆK Løsning 1: klasses spor med mulighed for at udbyde 6 linjer. s nuværende pædagogiske og organisatoriske principper opretholdes. Det nødvendige byggeri og byggeforbedringer er fremtidssikret, og kan indgå i skolens daglige virke, efter genhusningsperioden. Etableringspris for fremtidssikret byggeri: kr. ex. moms. Merdriftudgift på rengøring og varme, der afklares i den videre proces. Dertil kommer flytteudgifter på kr. Dertil kommer opbevaring af ubenyttet inventar fra LTU. Løsning 2: klasses spor med mulighed for at udbyde 7 linjer. s nuværende pædagogiske og organisatoriske principper opretholdes ikke, og der lægges i stedet op til, at hjemklasse princippet bruges i stedet. Hjemklasseprincippet indebærer, at hver klasse har sit hjemklasselokale. Det nødvendige byggeri og de foreslåede byggeforbedringer er fremtidssikrede, og kan indgå i skolens daglige virke, efter LTU er flyttet ud. Etableringspris for fremtidssikret byggeri: kr. ex. moms. Merdriftudgift på rengøring og varme, der afklares i den videre proces. Dertil kommer flytteudgifter på kr. Dertil kommer opbevaring af ubenyttet inventar fra LTU. Løsning 3: klasses spor med mulighed for at udbyde 7 linjer, samt 1 modtageklasse. Side 2 af 8

10 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -3 af 8 Modtageklassen har imidlertid både brug for et klasselokale, tre grupperum á 30 m2 samt at der er særlige hensyn at tage til eleverne. Arbejdsgruppen konstaterer, at det ikke er muligt umiddelbart at gennemføre denne løsning på en tilfredsstillende måde. Hvis der skal arbejdes videre med denne løsning kan klubbens lokaler på Tronen eller svømmeklubbens mindre administrative lokaler eventuelt inddrages - under forudsætning af investeringer i nyt inventar og yderligere ombygning. Der er derfor ikke arbejdet videre med denne model. 5. OPSUMMERING OG TILKENDEGIVELSER LTU OG TS LTU vurderer, at både løsning 1 og 2 kan realiseres. Dog har begge løsninger konsekvenser for både LTU og TS. LTU ser fordele og ulemper i både løsningsforslag 1 og 2 og ønsker at bibeholde et så samlet og stort 10. klasses tilbud som muligt, der kan sikre et fortsat stort elevgrundlag i gen husningsperioden og ved indflytning i den nye bygning i Lyngby Idrætsby. TS peger under omstændighederne på løsning 1 for skoleåret 2015/2016. TS opfordrer til, at der fortsat arbejdes videre med at afdække en bedre, mere visionær og varig løsning for 10. klasserne og TS. TS kan ikke tilslutte sig løsning 2 og 3, idet konsekvenserne for læringsmiljøet og trivslen på skolen - selv efter gennemførelsen af de mindre bygningsmæssige ændringer vurderes som uholdbar. Det er TS s vurdering, at skolen fratages muligheden for undervisningsdifferentiering gennem holddeling for klasse, når parallellægning ikke bliver mulig. Vilkårene i løsning 2 og 3 betyder efter TS s vurdering et 10. klassestilbud, hvis markedsføring overfor kommende 10.klasses elever og forældre, TS ikke vil kunne bakke op om. I afsnit 6 peger forvaltningen på mulig kapacitet til modtageklassen ved anvendelse af Tronen (klublokaler). Lokalerne er målt op i m3 luft og vurderes af TS som uegnede til egentlige undervisningsformål. Tronen er desuden placeret midt i indskolingens legeområde, og TS vurderer det som uforsvarligt at placere modtageklasse-elever i den sammenhæng. forvaltningen er ikke enige i dette synspunkt Forvaltningen bemærker, at andre skoler i kommunen har 1 klasselokale pr. klasse. I model 2 lægges op til, at skolens faglokaler og lokaler i almindelighed opgraderes, således at både skolen og børnene i høj grad vil få gavn af dette. Ved model 2 vil arealmæssigt blive fuldt optimeret.. Forvaltningen vurderer, at ved i højere grad at gøre brug af de eksisterende lærerforberedelsespladser samt lærerværelset på, kan eventuelle udfordringer håndteres, ligesom der gøres opmærksom på, at der ikke foreligger politisk vedtagne principper om etablering af et bestemt antal lærerarbejdspladser. Forvaltningen er ikke enige i vurderingen af Tronens egnethed til undervisningsformål, idet forvaltningen dog vurderer, at dette vil forudsætte nytænkning af indretning og inventar, jf. nedenfor og har sammen med arbejdsgruppen valgt ikke at medtage dette i de to løsningsforslag. 6. ØVRIGE BEMÆRKNINGER Forvaltningen bemærker, at det vil være muligt at inddrage Tronen og/eller svømmeklubbens lokaler i en løsning, såfremt det måtte blive nødvendigt. Dette vil selvfølgelig ikke skulle ske Side 3 af 8

11 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -4 af 8 på bekostning af de aktiviteter, der er de to nævnte steder. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke har været dialog med svømmeklubben om denne mulighed. 7. UDDYBENDE MODELBESKRIVELSER Løsningsmodel 1 En prøvekørsel på en simuleret fagfordeling og en heraf afledt skemalægning viser, at løsningsmodel 1 kan gennemføres, hvor princippet om årgangs parallellægning af fag i videst muligt omfang opretholdes. Modellen er baseret på klasser og tilbud om 6 linjefag. nuværende pædagogiske og organisatoriske principper fastholdes byggeriet er i høj grad fremtidssikret. Tilbud: 6 linjefag tilbydes: TEC 10, Sport 10, Medie & kommunikation, Kunst & design, Science og international. Handel og Innovation udgår. Bygningsfysiske behov for 10. klasse: 4 ekstra lokaler i alt (4 af linjerne er halve klasser og bruger i alt 2 lokaler). Konkrete tiltag: 10. klasserne placeres i udskolingen, da inventar passer sammen med de større elever. I udskolingen er der i dag 17 lokaler som bruges af de 13 nuværende udskolingsklasser + 1 AKT lokale ved indgangen til indskolingen, som bruges til ekstra læringsforløb i indskolingen. Ved opdeling af læringscenteret vil der i alt være 17 lokaler og yderligere 1 faglokale til rådighed. Herved er der 4 lokaler til 10. klasserne under forudsætning af: - Princippet om lærerens faglokale, hvor eleverne går til lærerens lokale og hvor læreren forbereder sig når der ikke er undervisning, udfordres. Der er derfor ekstraordinært tilbudt et AKT lokale som supplement til lærernes forberedelse. Læringscentret opdeles til to rum. Læringscenteret står i dag som et stort og ikke optimalt udnyttet rum i skolen. Ved opdeling af læringscenteret, vil en mindre del af centeret kunne indrettes til medielokale. Når 10. klasserne flytter ud vil det være muligt at differentiere læringscenteret i en stillezone og en uformel zone. Kunst og Design kan tilbydes i det nuværende billedkunstlokale, da billedkunst for 0-3. klasse kan flyttes over i det opdelte indskolingslokale. Et lokale i indskolingen opdeles til 2 lokaler, så der gøres plads til Natur og Teknologi samt billedkunst for de mindste elever. Der bygges en fleksibel skillevæg, så optimering af brug af lokalet over sikres. De bruger i dag biologi og dette vil nu blive brugt til Science for 10. klasser samt biologiundervisning for 6.-9.årgang. Lærerpult der er fastmonteret i gulv i biologilokalet flyttes, så der bliver plads til undervisning af 24 elever i stedet for de nuværende 16 elever. Side 4 af 8

12 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -5 af 8 Den faglige parallelle skemalægning opretholdes. Parallellægning af linjetimer kan opretholdes for 6-9. klasserne. På baggrund af elevernes tidligere valg af linjer i 10. klasse samt inkluderende 10. klasseforløb, forventes elever nok til en hel klasse på henholdsvis linjerne TEK10 og Sport10. Hvis det eksistere udbud af linjer fastholdes, skal de øvrige elever fordeles på 2 klasser, hvilket ikke er muligt indenfor de tildelte lærerressourcer Det lægges derfor til grund, at der kun udbydes 6 linjer, fordelt på 4 klasser. Det betyder at Handel og Innovation udgår som linje. Da 10. klasserne vil indgå som en afdeling på Trongårdsskole, vil kun afdelingslederen skulle genhuses på, og vil indgå på lige fod med det øvrige administrative personale på. Modellen indeholder ikke konkrete overvejelser angående ungdomsskolen, da det ikke har kunnet nås i den korte proces arbejdsgruppen har haft mulighed for. LTU har lagt op til en satellitløsning, hvor flere skoler kommer i spil til at tilbyde det fremtidige ungdomsskoletilbud, da de specieltilbud ungdomsskolen har i dag, ikke umiddelbart kan placeres på. Dette skal derfor håndteres efterfølgende. Økonomioversigt løsningsmodel 1 Etableringsomkostninger Udgifter kr. Inddrage AKT til lærerforberedelse (opstilling af inventar fra LTU mv. ) Ombygning til Medie & kommunikation i læringscenteret Ombygning Kunst & design i billedkunst: Opdeling af lokale i indskolingen til natur & teknik og billedkunst med foldevæg Flytning af lærerpult i biologi: Forøget udgifter til renovationsskur: Opbevaring af overskydende inventar: 0 Etableringsomkostning i alt Øvrige udgifter: Merdriftudgift på rengøring og varme, der afklares i den videre proces. Flytteudgifter på kr. Side 5 af 8

13 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -6 af 8 Løsningsmodel 2 Beskrivelse: 6 stk. 10. klasser og tilbud om 7 linjefag. Nuværende pædagogiske og organisatoriske principper fastholdes ikke, men omlægges i stedet til hjemklasseprincip. Princippet om årgangs parallellægning af fag ophæves. Stor udnyttelsesgrad af alle klasselokaler - 1 klasse pr. klasselokale. Byggeriet er fremtidssikret. Tilbud: 7 linjefag tilbydes: Tec 10, Sport 10, medie, Kunst/Design, Science og international samt Handel og Innovation. Andelen af 10. klasseelever vil udgøre bliver 1/3 af alle eleverne i udskolingen. Det medfører et større pres både socialt og i anvendelsen af fællesarealer ude og inde. Der er i forvejen et trafikalt pres omkring og med K-Nords udvikling i elevtal, vil der dagligt være 2300 elever, lærere og ansatte, der skal til og fra området. Bygningsfysiske behov 6 ekstra lokaler i alt (4 af linjerne er hele klasser). Opbygning af 2 særlige rum til medie og Kunst & Design. Konkrete tiltag: Der er valgt at fokusere på at placere 10. klasserne i udskolingen, da inventar passer sammen med de større elever. Der er brug for 6 klasselokaler og et faglokale til 10. klasse. Dette løses ved I udskolingen er der i dag 17 lokaler som bruges af de 13 nuværende udskolingsklasser på TS. Herved er der 4 lokaler til 10. klasserne En opdeling af læringscenteret giver et ekstra faglokale til rådighed. En inddragelse og ombygning af IT lokalet, hvilket giver 1 et ekstra klasselokale til rådighed. inddragelse af AKT lokale, der ligger ved indskolingen, til klasselokale. Denne løsning forudsætter: Princippet om lærerens faglokale, hvor eleverne går til lærerens lokale og hvor læreren forbereder sig når der ikke er undervisning, kan ikke lade sig gøre. Der er derfor ekstraordinært tilbudt et mindre AKT lokale som supplement til lærernes forberedelse. Der vil blive pres på de 3 lærerforberedelseslokaler. Det er forvaltningens vurdering, at lærerforberedelse også bør kunne ske på lærerværelset, de tilstødende mindre gruppe/ møde/ lærerforberedelseslokaler til lærerværelset samt i Læringscentret. Læringscentret opdeles til to rum. Læringscenteret står i dag som et stort og ikke optimalt udnyttet rum i skolen. Ved opdeling af læringscenteret, vil den mindre del af centeret indgå til medielokale. Når 10. klasserne flytter ud vil det være muligt at differentiere læringscenteret i en stillezone og en uformel zone. Side 6 af 8

14 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -7 af 8 Kunst og Design kan tilbydes i det nuværende billedkunstlokale, da billedkunst for 0-3. klasse kan flyttes over i det opdelte indskolingslokale. Et lokale i indskolingen opdeles til 2 lokaler, så der gøres plads til Natur og Teknologi samt billedkunst for de mindste elever. Der bygges en fleksibel skillevæg, så optimering af brug af lokalet over dagen sikres. De bruger i dag biologi og dette vil nu blive brugt til Science for 10. klasser samt biologiundervisning for 6.-9.årgang. Lærerpult der er fastmonteret i gulv i biologilokalet flyttes, så der bliver plads til undervisning af 24 elever i stedet for de nuværende 16 elever. På grund af det øgede antal elever er det nødvendigt i et samlet udskolingsregi at tilbygge 3-4 toiletter. Placering er ikke angivet på nuværende tidspunkt. Der er brug for at inddrage og ombygge IT lokalet, som ligger op ad atrium. Lokalet er ca. 70 m2 og kan arealmæssigt godt bruges til et klasselokale. Dog skal lokalet ombygges, så det kan bruges til et klasselokale, da lyd og lys i dag er en stor udfordring til længere ophold i lokalet. Ved ombygning af lokalet fremtidssikres brugen af dette lokale til andre formål fremover. Ved denne model kan den nuværende faglige parallellægning ikke opretholdes, og nuværende parallel skemalægning kan ikke opretholdes for 6-9. klasserne. Skolebestyrelsen på Trongårdskolen vurderer, at med en så høj belægning af lokalerne kan de mest basale muligheder for at holddele og dermed optimere læringssituationen for eleverne ikke være tilstede. På baggrund af elevernes tidligere valg af linjer i 10. klasse samt inkluderende 10. klasseforløb, forventes elever nok til en hel klasse på henholdsvis linjerne TEK10 og Sport10. De øvrige fem linjer skal derefter fordeles på 2 klasser, hvilket ikke er muligt indenfor de tildelte lærerressourcer. Det anbefales derfor, at der udbydes 6 linjer i 4 klasser. Da 10. klasserne vil indgå som en afdeling på Trongårdsskole, vil kun afdelingslederen skulle genhuses på, og vil indgå på lige fod med det øvrige administrative personale på. Der er i dag 2 større lærerforberedelseslokaler. På grund af den optimerede benyttelse af klasselokalerne er der inddraget ekstra lærerarbejdspladser i det mindre AKT lokale i indskolingen. Modellen indeholder ikke konkrete overvejelser angående ungdomsskolen, da det ikke har kunnet indgå i den korte proces. LTU har lagt op til en satellitløsning, hvor flere skoler kommer i spil til at tilbyde det fremtidige ungdomsskoletilbud, da de specieltilbud ungdomsskolen har i dag, ikke umiddelbart kan placeres på. Økonomioversigt løsningsmodel 2 Side 7 af 8

15 Punkt nr. 1 - Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter på Bilag 1 - Side -8 af 8 Etableringsomkostninger Udgifter kr. Ombygning til Medie & kommunikation i læringscenteret Ombygning Kunst & design i billedkunst: Opdeling af lokale i indskolingen til natur & teknik og billedkunst med foldevæg Flytning af lærerpult i biologi: Forøget udgifter til renovationsskur: Etablering af 3-4 toiletter i henhold til bygningsreglement Indkøb af bærbare computere (i forbindelse med udflytning af it-lokale) Ombygning af IT lokalet ved atrium Etableringsomkostning i alt Øvrige udgifter: Merdriftudgift på rengøring og varme, der afklares i den videre proces. Flytteudgifter på kr. Side 8 af 8

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-12-2014 kl. 15:30 Mødelokale 332-2. sal Medlemmer Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Anne Jeremiassen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer Økonomiudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Simon Pihl Sørensen Mette Hoff Søren P. Rasmussen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere