Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg"

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 56 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger, SFO Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud

4 Budget Bemærkning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 46 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. i Hjortespringkollegiets sal, renovering. En renovering af kollegiehallen er anslået til kr. Budgettet er afsat i Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v Tryghedsskabende foranstaltninger på offentlige arealer, stier og tunneller. Bl.a. ved nyt boligområde på Glødelampegrunden Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling i regionale samarbejder bl.a. Bycirkelsamarbejdet til pendling, rekreativt, skolevej, regionalt stinet og som generelt sundshedsfremmende tiltag. Der foreslås realisering af cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende igangsættes stikrydsning Ring 4 og Cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Budget til imødegåelse af vigtige reparationer, som kan bringe bygværkerne f.eks. tunneller og støjskærme op på en hensigtsmæssig vedligeholdelsestilstand. I 2017 foreslås afsat 3,5 mio. kr. til Posttunnellen, der er vigtig i forhold til etablering af en letbane Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på samtlige kommunens vejarealer.

36 Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONG-energis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales primo 2014 og udgifterne lånefinansieres Udskiftning af trafiksignalanlæg. Området overgår til ESCO finansiering. Omfatter 27 signalanlæg Støjhandlingsplan. Der afsættes beløb til kortlægning af vejtrafikstøj og mulige støjreducerende tiltag i h.t. støjhandlingsplan Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Herudover forventes 5 mio. kr. finansieret via udbygningsplan Herlev Hospital. Tilpasninger af øvrige offentlige veje, hvor Herlev Kommune vil skulle bære den fulde udgift, bl.a. krydset Hjortespringvej/Vindebyvej Kryds Klausdalsbrovej Skinderskovvej omfatter 0,2 mio. kr. til forprojektering. I 2014 afsættes 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Klausdalsbrovej og Skinderskovvej Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær forventes etableret som følge af udviklingen i erhvervskvarteret Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

37 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag ligger på ca. 12 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Forudsættes finansieret ved jordsalg Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag ligger på ca. 8 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. Forudsættes finansieret ved jordsalg Forprojektering idrætsarealer til fodbold i Herlev Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering vedr. renovering af Herlev Stadion med ny tribune og etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd Tandplejen digitalt røntgenudstyr Gradvis udskiftning til digitalt røntgenudstyr Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. KMD har meddelt, at vedligeholdelsen af de eksisterende systemer ophører med udgangen af Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2014.

38

39 Personaleoversigt

40 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,00 24, ,60 24,60 24, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,00 25, ,60 25,60 25,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

41 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 294,30 292, ,11 292,11 292, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 13,52 11, ,11 11,11 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,87 17, ,30 17,30 17, Skolefritidsordninger 104,27 102, ,60 102,60 102, Kommunale specialskoler 57,73 55, ,42 55,42 55, Sprogstimulering for tosproget børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,98 31, ,48 31,48 31, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 33,22 32, ,72 32,72 32, Biografer 3,70 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 8,76 9, ,53 9,53 9, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,43 10,43 10,43 Hovedkonto ,14 581, ,26 581,26 581,26

42 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,50 30, ,35 30,35 30, Kommunal tandpleje 24,20 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 7,80 11, ,30 11,30 11, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 6, ,32 6,32 6,32 Hovedkonto 04 total 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 36,49 37, ,01 37,01 37, Dagplejen 43,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 298,23 309, ,03 309,03 309, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10,81 9, ,02 9,02 9, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8,40 7, ,40 7,40 7, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,94 15,94 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 323,99 318, ,48 318,48 318, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,11 22, ,89 22,89 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,55 7,55 7, Botilbud for længerevarende ophold 102,13 100, ,31 100,31 100, Botilbud til midlertidigt ophold 24,14 22, ,30 22,30 22, Aktivitets- og samværstilbud 34,08 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 7,50 8, ,00 8,00 8, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 52,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 0,00 17, ,00 17,00 17, Beskæftigelsesordninger 11,00 14, ,00 14,00 14, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 9, ,00 9,00 9,00 Hovedkonto 05 - total 1.006, , , , ,77 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 934,53 959, ,77 959,77 959,77

43 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 130,50 127, ,20 127,20 127, Jobcentre 35,39 35, ,40 35,40 35, Naturbeskyttelse 1,00 1, ,00 1,00 1, Miljøbeskyttelse 5,90 5, ,90 5,90 5, Byggesagsbehandling 2,00 1, ,50 1,50 1, Voksen-, ældre- og handicapområdet 33,41 32, ,40 32,40 32, Det specialiserede børneområde 15,89 15, ,90 15,90 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 224,09 219, ,30 219,30 219,30 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomisk forvaltning: Ekspressen 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lønkontor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Økonomiafdeling 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Teknisk forvaltning ex. Natur, miljø og byggesagsbehandling 28,00 26,70 26,70 26,70 26,70 Børne- og kulturforvaltning ex. Det specialiserede børneområde 19,40 16,40 16,40 16,40 16,40 Social og sundhedsforvaltning ex. Jobcentret, voksen, ældre og handicap 17,20 15,20 15,20 15,20 15,20 Tværgående stabs- og servicefunktioner: Sekretariat 20,40 23,40 23,40 23,40 23,40 Indkøb 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Elever 14,00 14,00 10,60 6,00 6,00 Kantinen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

44 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,00 25, ,60 25,60 25,60 03 Undervisning og kultur 591,14 581, ,26 581,26 581,26 04 Sundhedsområdet 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , , , , ,77 06 Administration og planlægning 224,09 219, ,30 219,30 219,30 Total 1.927, , , , ,70 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.855, , , , ,70

45 Generelle bemærkninger

46

47 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/ en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 250 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenuetabet i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 250 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. incl aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 65 mia. kr. i 2014, hvortil kommer 12,6 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er dermed ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. G. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom afsættes et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2014.

48 2 H. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Herlev har fra denne pulje fået tildelt kr. i Forhøjelsen i 2015 og 2016 påregnes af ØIM fuldt ud fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter kriterier Herlev som de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ikke falder ind under. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i Den kommunale andel indgår i finansloven for 2014 med 64,1 mio. kr., hvoraf Herlev får kr. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr.

49 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

50 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2013 Stumpedal/Toftegård - tagboliger Gl. Klausdalsbrovej 454 Hørkær Herlev Vang, tagboliger 21 etageboliger 18 etageboliger tæt/lav og 157 etage 6 etageboliger 2014 Langdyssen J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 12 tæt/lav 20 tæt/lav 2015 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Herlev Hallerne Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Vindebyvej tæt/lav 35 etageboliger tæt/lav og 24 etage 5 tæt/lav

51 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

52 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger *) 0,3 1,8 1,8 1,8 2.2 Fødevarer 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 El og varme**) 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Varekøb og anskaf. 0,7 0,7 0,7 0,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,8 1,8 1,8 1,8 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,8 1,8 1,8 1,8 4.6 Betaling til staten 1,3 1,3 1,3 1,3 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,6 1,6 1,6 1,6 4.9 Øvrige tejensteydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,3 1,8 1,8 1,8 5.2 Overførsel til personer 1,6 1,6 1,6 1,6 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 1,6 1,6 1,6 1,6 7.6 Bet. fra staten 1,4 1,4 1,4 1,4 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,4 1,4 1,4 1,4 8. Refusioner 1,6 1,6 1,6 1,6 *) KL s lønskøn for 2014 på 1,2% er nedsat med 0,9% til 0,3%, svarende til den lavere lønudvikling, der finder sted i 2013 i kraft af overenskomstresultatet. **) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer.

53 7 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2014 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -496,9 461,8-464,3 Nedgangen i f.t. R skyldes modregning for øgede skatter på ca. 40 mio. kr. som følge af fastfrysning af personfradrag m.v. Stigningen i 2014 på 2 mio. kr. dækker over et øget bloktilskud på 8 mio. kr. og øvrige reguleringer, herunder et nedsat beskæftigelsestilskud på 5,3 mio. kr. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2013 B.2013 B.2014 I alt ultimo året 38,7 49,1 50,0 64,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,1% 2,2% 2,9% I alt excl. forsyningsvirksomhed 31,7 41,1 42,0 56,0 Procent af bruttoomsætning 1,4% 1,8% 1,9% 2,5% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 64 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2014 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 14 mio. kr.

54 8 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2013 skønnes til 8 mio.kr. Der disponeres kr. i budgettet for Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2012 i alt 181,9 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2014 forventes optaget lån på ca. 18 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

55 9 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2014 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

56 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2014 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,1% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,6% Kommunale ejendomme ,3% I alt service ,6% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,1% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2014 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2014 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2014 på serviceområderne Sygehusvæsenet Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme Dækker over de demografiske merudgifter på primært daginstitutionsområdet.

57 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolerne + SFO (-forældrebetaling) Børnenaturcenter Kildegården P.P.R Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedscenter Kernen, forebyggende arbejde Daginstitutioner - forældrebetaling (-gr. 88) Dildhaven Integrerede plejeordninger ( og ) BPA ordninger- fælles udgifter og fremleje Kagshuset Juvelhuset (- indtægter) Højsletten (- indtægter) Skovgården (-indtægter) (-gr.01-03) Bofællesskaber og bostøttecenter Aktivitetsteamet m.fl Hørkær (- indtægter) Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt

58 12 På efterfølgende sider er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse. Budgetrammen opgjort som nettobeløb omfatter det totale driftsbudget incl. energiudgifter, bortset fra ældrecentrene, hvor husleje, forsikringer samt amtsrefusion og fremleje af pladser til andre kommuner er undtaget. For daginstitutionerne er husleje, skatter og afgifter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse, støttepædagoger og forældrebetaling undtaget. Budgettallene for energikonti er fastlagt udfra en konkret vurdering, og den enkelte institutions ramme bærer selv udsvingene over tid bl.a. i f.t. kolde og varme vintre. Der vil være mulighed for at indgå konkret aftale om medfinansiering af rentable energiprojekter ved tilskud fra en energipulje, administreret af Teknisk Forvaltning. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Låneansøgning afleveres på særskilt formular til fagforvaltningen, der ved anbefaling videresender den til Økonomisk Forvaltning. En opgørelse over de interne lån forelægges til politisk godkendelse ved oktoberreguleringen.

59 13 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsforvaltningen Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne og SFO Totalramme + Indført pr. 1/ Lønnen udlagt pr. 1/ SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, + Indført pr. 1/ energi, forsikr. og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme + Indført pr 1/ Kernen Totalramme Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amts - ref., + Indført pr. 1/3 1990, Bofællesskaber husleje, skatter- Revideret pr. 1/ forsikr. fremlejeaf pladser og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børn, idræt og kultur

Børn, idræt og kultur Børn, idræt og kultur Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2014 og 8. oktober 2014. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere