Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg"

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 56 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger, SFO Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud

4 Budget Bemærkning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 46 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. i Hjortespringkollegiets sal, renovering. En renovering af kollegiehallen er anslået til kr. Budgettet er afsat i Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v Tryghedsskabende foranstaltninger på offentlige arealer, stier og tunneller. Bl.a. ved nyt boligområde på Glødelampegrunden Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling i regionale samarbejder bl.a. Bycirkelsamarbejdet til pendling, rekreativt, skolevej, regionalt stinet og som generelt sundshedsfremmende tiltag. Der foreslås realisering af cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende igangsættes stikrydsning Ring 4 og Cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Budget til imødegåelse af vigtige reparationer, som kan bringe bygværkerne f.eks. tunneller og støjskærme op på en hensigtsmæssig vedligeholdelsestilstand. I 2017 foreslås afsat 3,5 mio. kr. til Posttunnellen, der er vigtig i forhold til etablering af en letbane Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på samtlige kommunens vejarealer.

36 Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONG-energis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales primo 2014 og udgifterne lånefinansieres Udskiftning af trafiksignalanlæg. Området overgår til ESCO finansiering. Omfatter 27 signalanlæg Støjhandlingsplan. Der afsættes beløb til kortlægning af vejtrafikstøj og mulige støjreducerende tiltag i h.t. støjhandlingsplan Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Herudover forventes 5 mio. kr. finansieret via udbygningsplan Herlev Hospital. Tilpasninger af øvrige offentlige veje, hvor Herlev Kommune vil skulle bære den fulde udgift, bl.a. krydset Hjortespringvej/Vindebyvej Kryds Klausdalsbrovej Skinderskovvej omfatter 0,2 mio. kr. til forprojektering. I 2014 afsættes 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Klausdalsbrovej og Skinderskovvej Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær forventes etableret som følge af udviklingen i erhvervskvarteret Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

37 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag ligger på ca. 12 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Forudsættes finansieret ved jordsalg Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag ligger på ca. 8 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. Forudsættes finansieret ved jordsalg Forprojektering idrætsarealer til fodbold i Herlev Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering vedr. renovering af Herlev Stadion med ny tribune og etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd Tandplejen digitalt røntgenudstyr Gradvis udskiftning til digitalt røntgenudstyr Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. KMD har meddelt, at vedligeholdelsen af de eksisterende systemer ophører med udgangen af Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2014.

38

39 Personaleoversigt

40 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,00 24, ,60 24,60 24, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,00 25, ,60 25,60 25,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

41 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 294,30 292, ,11 292,11 292, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 13,52 11, ,11 11,11 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,87 17, ,30 17,30 17, Skolefritidsordninger 104,27 102, ,60 102,60 102, Kommunale specialskoler 57,73 55, ,42 55,42 55, Sprogstimulering for tosproget børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,98 31, ,48 31,48 31, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 33,22 32, ,72 32,72 32, Biografer 3,70 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 8,76 9, ,53 9,53 9, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,43 10,43 10,43 Hovedkonto ,14 581, ,26 581,26 581,26

42 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,50 30, ,35 30,35 30, Kommunal tandpleje 24,20 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 7,80 11, ,30 11,30 11, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 6, ,32 6,32 6,32 Hovedkonto 04 total 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 36,49 37, ,01 37,01 37, Dagplejen 43,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 298,23 309, ,03 309,03 309, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10,81 9, ,02 9,02 9, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8,40 7, ,40 7,40 7, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,94 15,94 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 323,99 318, ,48 318,48 318, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,11 22, ,89 22,89 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,55 7,55 7, Botilbud for længerevarende ophold 102,13 100, ,31 100,31 100, Botilbud til midlertidigt ophold 24,14 22, ,30 22,30 22, Aktivitets- og samværstilbud 34,08 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 7,50 8, ,00 8,00 8, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 52,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 0,00 17, ,00 17,00 17, Beskæftigelsesordninger 11,00 14, ,00 14,00 14, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 9, ,00 9,00 9,00 Hovedkonto 05 - total 1.006, , , , ,77 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 934,53 959, ,77 959,77 959,77

43 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 130,50 127, ,20 127,20 127, Jobcentre 35,39 35, ,40 35,40 35, Naturbeskyttelse 1,00 1, ,00 1,00 1, Miljøbeskyttelse 5,90 5, ,90 5,90 5, Byggesagsbehandling 2,00 1, ,50 1,50 1, Voksen-, ældre- og handicapområdet 33,41 32, ,40 32,40 32, Det specialiserede børneområde 15,89 15, ,90 15,90 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 224,09 219, ,30 219,30 219,30 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomisk forvaltning: Ekspressen 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lønkontor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Økonomiafdeling 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Teknisk forvaltning ex. Natur, miljø og byggesagsbehandling 28,00 26,70 26,70 26,70 26,70 Børne- og kulturforvaltning ex. Det specialiserede børneområde 19,40 16,40 16,40 16,40 16,40 Social og sundhedsforvaltning ex. Jobcentret, voksen, ældre og handicap 17,20 15,20 15,20 15,20 15,20 Tværgående stabs- og servicefunktioner: Sekretariat 20,40 23,40 23,40 23,40 23,40 Indkøb 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Elever 14,00 14,00 10,60 6,00 6,00 Kantinen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

44 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,00 25, ,60 25,60 25,60 03 Undervisning og kultur 591,14 581, ,26 581,26 581,26 04 Sundhedsområdet 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , , , , ,77 06 Administration og planlægning 224,09 219, ,30 219,30 219,30 Total 1.927, , , , ,70 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.855, , , , ,70

45 Generelle bemærkninger

46

47 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/ en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 250 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenuetabet i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 250 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. incl aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 65 mia. kr. i 2014, hvortil kommer 12,6 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er dermed ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. G. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom afsættes et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2014.

48 2 H. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Herlev har fra denne pulje fået tildelt kr. i Forhøjelsen i 2015 og 2016 påregnes af ØIM fuldt ud fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter kriterier Herlev som de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ikke falder ind under. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i Den kommunale andel indgår i finansloven for 2014 med 64,1 mio. kr., hvoraf Herlev får kr. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr.

49 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

50 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2013 Stumpedal/Toftegård - tagboliger Gl. Klausdalsbrovej 454 Hørkær Herlev Vang, tagboliger 21 etageboliger 18 etageboliger tæt/lav og 157 etage 6 etageboliger 2014 Langdyssen J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 12 tæt/lav 20 tæt/lav 2015 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Herlev Hallerne Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Vindebyvej tæt/lav 35 etageboliger tæt/lav og 24 etage 5 tæt/lav

51 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

52 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger *) 0,3 1,8 1,8 1,8 2.2 Fødevarer 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 El og varme**) 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Varekøb og anskaf. 0,7 0,7 0,7 0,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,8 1,8 1,8 1,8 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,8 1,8 1,8 1,8 4.6 Betaling til staten 1,3 1,3 1,3 1,3 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,6 1,6 1,6 1,6 4.9 Øvrige tejensteydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,3 1,8 1,8 1,8 5.2 Overførsel til personer 1,6 1,6 1,6 1,6 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 1,6 1,6 1,6 1,6 7.6 Bet. fra staten 1,4 1,4 1,4 1,4 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,4 1,4 1,4 1,4 8. Refusioner 1,6 1,6 1,6 1,6 *) KL s lønskøn for 2014 på 1,2% er nedsat med 0,9% til 0,3%, svarende til den lavere lønudvikling, der finder sted i 2013 i kraft af overenskomstresultatet. **) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer.

53 7 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2014 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -496,9 461,8-464,3 Nedgangen i f.t. R skyldes modregning for øgede skatter på ca. 40 mio. kr. som følge af fastfrysning af personfradrag m.v. Stigningen i 2014 på 2 mio. kr. dækker over et øget bloktilskud på 8 mio. kr. og øvrige reguleringer, herunder et nedsat beskæftigelsestilskud på 5,3 mio. kr. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2013 B.2013 B.2014 I alt ultimo året 38,7 49,1 50,0 64,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,1% 2,2% 2,9% I alt excl. forsyningsvirksomhed 31,7 41,1 42,0 56,0 Procent af bruttoomsætning 1,4% 1,8% 1,9% 2,5% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 64 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2014 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 14 mio. kr.

54 8 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2013 skønnes til 8 mio.kr. Der disponeres kr. i budgettet for Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2012 i alt 181,9 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2014 forventes optaget lån på ca. 18 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

55 9 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2014 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

56 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2014 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,1% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,6% Kommunale ejendomme ,3% I alt service ,6% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,1% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2014 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2014 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2014 på serviceområderne Sygehusvæsenet Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme Dækker over de demografiske merudgifter på primært daginstitutionsområdet.

57 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolerne + SFO (-forældrebetaling) Børnenaturcenter Kildegården P.P.R Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedscenter Kernen, forebyggende arbejde Daginstitutioner - forældrebetaling (-gr. 88) Dildhaven Integrerede plejeordninger ( og ) BPA ordninger- fælles udgifter og fremleje Kagshuset Juvelhuset (- indtægter) Højsletten (- indtægter) Skovgården (-indtægter) (-gr.01-03) Bofællesskaber og bostøttecenter Aktivitetsteamet m.fl Hørkær (- indtægter) Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt

58 12 På efterfølgende sider er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse. Budgetrammen opgjort som nettobeløb omfatter det totale driftsbudget incl. energiudgifter, bortset fra ældrecentrene, hvor husleje, forsikringer samt amtsrefusion og fremleje af pladser til andre kommuner er undtaget. For daginstitutionerne er husleje, skatter og afgifter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse, støttepædagoger og forældrebetaling undtaget. Budgettallene for energikonti er fastlagt udfra en konkret vurdering, og den enkelte institutions ramme bærer selv udsvingene over tid bl.a. i f.t. kolde og varme vintre. Der vil være mulighed for at indgå konkret aftale om medfinansiering af rentable energiprojekter ved tilskud fra en energipulje, administreret af Teknisk Forvaltning. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Låneansøgning afleveres på særskilt formular til fagforvaltningen, der ved anbefaling videresender den til Økonomisk Forvaltning. En opgørelse over de interne lån forelægges til politisk godkendelse ved oktoberreguleringen.

59 13 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsforvaltningen Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne og SFO Totalramme + Indført pr. 1/ Lønnen udlagt pr. 1/ SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, + Indført pr. 1/ energi, forsikr. og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme + Indført pr 1/ Kernen Totalramme Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amts - ref., + Indført pr. 1/3 1990, Bofællesskaber husleje, skatter- Revideret pr. 1/ forsikr. fremlejeaf pladser og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere