Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg"

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 56 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger, SFO Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud

4 Budget Bemærkning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 46 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. i Hjortespringkollegiets sal, renovering. En renovering af kollegiehallen er anslået til kr. Budgettet er afsat i Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v Tryghedsskabende foranstaltninger på offentlige arealer, stier og tunneller. Bl.a. ved nyt boligområde på Glødelampegrunden Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling i regionale samarbejder bl.a. Bycirkelsamarbejdet til pendling, rekreativt, skolevej, regionalt stinet og som generelt sundshedsfremmende tiltag. Der foreslås realisering af cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende igangsættes stikrydsning Ring 4 og Cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Budget til imødegåelse af vigtige reparationer, som kan bringe bygværkerne f.eks. tunneller og støjskærme op på en hensigtsmæssig vedligeholdelsestilstand. I 2017 foreslås afsat 3,5 mio. kr. til Posttunnellen, der er vigtig i forhold til etablering af en letbane Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på samtlige kommunens vejarealer.

36 Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONG-energis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales primo 2014 og udgifterne lånefinansieres Udskiftning af trafiksignalanlæg. Området overgår til ESCO finansiering. Omfatter 27 signalanlæg Støjhandlingsplan. Der afsættes beløb til kortlægning af vejtrafikstøj og mulige støjreducerende tiltag i h.t. støjhandlingsplan Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Herudover forventes 5 mio. kr. finansieret via udbygningsplan Herlev Hospital. Tilpasninger af øvrige offentlige veje, hvor Herlev Kommune vil skulle bære den fulde udgift, bl.a. krydset Hjortespringvej/Vindebyvej Kryds Klausdalsbrovej Skinderskovvej omfatter 0,2 mio. kr. til forprojektering. I 2014 afsættes 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Klausdalsbrovej og Skinderskovvej Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær forventes etableret som følge af udviklingen i erhvervskvarteret Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

37 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag ligger på ca. 12 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Forudsættes finansieret ved jordsalg Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag ligger på ca. 8 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. Forudsættes finansieret ved jordsalg Forprojektering idrætsarealer til fodbold i Herlev Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering vedr. renovering af Herlev Stadion med ny tribune og etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd Tandplejen digitalt røntgenudstyr Gradvis udskiftning til digitalt røntgenudstyr Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. KMD har meddelt, at vedligeholdelsen af de eksisterende systemer ophører med udgangen af Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2014.

38

39 Personaleoversigt

40 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,00 24, ,60 24,60 24, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,00 25, ,60 25,60 25,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

41 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 294,30 292, ,11 292,11 292, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 13,52 11, ,11 11,11 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,87 17, ,30 17,30 17, Skolefritidsordninger 104,27 102, ,60 102,60 102, Kommunale specialskoler 57,73 55, ,42 55,42 55, Sprogstimulering for tosproget børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,98 31, ,48 31,48 31, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 33,22 32, ,72 32,72 32, Biografer 3,70 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 8,76 9, ,53 9,53 9, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,43 10,43 10,43 Hovedkonto ,14 581, ,26 581,26 581,26

42 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,50 30, ,35 30,35 30, Kommunal tandpleje 24,20 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 7,80 11, ,30 11,30 11, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 6, ,32 6,32 6,32 Hovedkonto 04 total 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 36,49 37, ,01 37,01 37, Dagplejen 43,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 298,23 309, ,03 309,03 309, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10,81 9, ,02 9,02 9, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8,40 7, ,40 7,40 7, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,94 15,94 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 323,99 318, ,48 318,48 318, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,11 22, ,89 22,89 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,55 7,55 7, Botilbud for længerevarende ophold 102,13 100, ,31 100,31 100, Botilbud til midlertidigt ophold 24,14 22, ,30 22,30 22, Aktivitets- og samværstilbud 34,08 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 7,50 8, ,00 8,00 8, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 52,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 0,00 17, ,00 17,00 17, Beskæftigelsesordninger 11,00 14, ,00 14,00 14, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 9, ,00 9,00 9,00 Hovedkonto 05 - total 1.006, , , , ,77 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 934,53 959, ,77 959,77 959,77

43 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 130,50 127, ,20 127,20 127, Jobcentre 35,39 35, ,40 35,40 35, Naturbeskyttelse 1,00 1, ,00 1,00 1, Miljøbeskyttelse 5,90 5, ,90 5,90 5, Byggesagsbehandling 2,00 1, ,50 1,50 1, Voksen-, ældre- og handicapområdet 33,41 32, ,40 32,40 32, Det specialiserede børneområde 15,89 15, ,90 15,90 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 224,09 219, ,30 219,30 219,30 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomisk forvaltning: Ekspressen 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lønkontor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Økonomiafdeling 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Teknisk forvaltning ex. Natur, miljø og byggesagsbehandling 28,00 26,70 26,70 26,70 26,70 Børne- og kulturforvaltning ex. Det specialiserede børneområde 19,40 16,40 16,40 16,40 16,40 Social og sundhedsforvaltning ex. Jobcentret, voksen, ældre og handicap 17,20 15,20 15,20 15,20 15,20 Tværgående stabs- og servicefunktioner: Sekretariat 20,40 23,40 23,40 23,40 23,40 Indkøb 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Elever 14,00 14,00 10,60 6,00 6,00 Kantinen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

44 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,00 25, ,60 25,60 25,60 03 Undervisning og kultur 591,14 581, ,26 581,26 581,26 04 Sundhedsområdet 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , , , , ,77 06 Administration og planlægning 224,09 219, ,30 219,30 219,30 Total 1.927, , , , ,70 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.855, , , , ,70

45 Generelle bemærkninger

46

47 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/ en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 250 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenuetabet i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 250 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. incl aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 65 mia. kr. i 2014, hvortil kommer 12,6 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er dermed ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. G. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom afsættes et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2014.

48 2 H. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Herlev har fra denne pulje fået tildelt kr. i Forhøjelsen i 2015 og 2016 påregnes af ØIM fuldt ud fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter kriterier Herlev som de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ikke falder ind under. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i Den kommunale andel indgår i finansloven for 2014 med 64,1 mio. kr., hvoraf Herlev får kr. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr.

49 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

50 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2013 Stumpedal/Toftegård - tagboliger Gl. Klausdalsbrovej 454 Hørkær Herlev Vang, tagboliger 21 etageboliger 18 etageboliger tæt/lav og 157 etage 6 etageboliger 2014 Langdyssen J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 12 tæt/lav 20 tæt/lav 2015 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Herlev Hallerne Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Vindebyvej tæt/lav 35 etageboliger tæt/lav og 24 etage 5 tæt/lav

51 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

52 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger *) 0,3 1,8 1,8 1,8 2.2 Fødevarer 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 El og varme**) 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Varekøb og anskaf. 0,7 0,7 0,7 0,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,8 1,8 1,8 1,8 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,8 1,8 1,8 1,8 4.6 Betaling til staten 1,3 1,3 1,3 1,3 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,6 1,6 1,6 1,6 4.9 Øvrige tejensteydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,3 1,8 1,8 1,8 5.2 Overførsel til personer 1,6 1,6 1,6 1,6 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 1,6 1,6 1,6 1,6 7.6 Bet. fra staten 1,4 1,4 1,4 1,4 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,4 1,4 1,4 1,4 8. Refusioner 1,6 1,6 1,6 1,6 *) KL s lønskøn for 2014 på 1,2% er nedsat med 0,9% til 0,3%, svarende til den lavere lønudvikling, der finder sted i 2013 i kraft af overenskomstresultatet. **) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer.

53 7 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2014 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -496,9 461,8-464,3 Nedgangen i f.t. R skyldes modregning for øgede skatter på ca. 40 mio. kr. som følge af fastfrysning af personfradrag m.v. Stigningen i 2014 på 2 mio. kr. dækker over et øget bloktilskud på 8 mio. kr. og øvrige reguleringer, herunder et nedsat beskæftigelsestilskud på 5,3 mio. kr. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2013 B.2013 B.2014 I alt ultimo året 38,7 49,1 50,0 64,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,1% 2,2% 2,9% I alt excl. forsyningsvirksomhed 31,7 41,1 42,0 56,0 Procent af bruttoomsætning 1,4% 1,8% 1,9% 2,5% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 64 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2014 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 14 mio. kr.

54 8 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2013 skønnes til 8 mio.kr. Der disponeres kr. i budgettet for Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2012 i alt 181,9 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2014 forventes optaget lån på ca. 18 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

55 9 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2014 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

56 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2014 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,1% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,6% Kommunale ejendomme ,3% I alt service ,6% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,1% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2014 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2014 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2014 på serviceområderne Sygehusvæsenet Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme Dækker over de demografiske merudgifter på primært daginstitutionsområdet.

57 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolerne + SFO (-forældrebetaling) Børnenaturcenter Kildegården P.P.R Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedscenter Kernen, forebyggende arbejde Daginstitutioner - forældrebetaling (-gr. 88) Dildhaven Integrerede plejeordninger ( og ) BPA ordninger- fælles udgifter og fremleje Kagshuset Juvelhuset (- indtægter) Højsletten (- indtægter) Skovgården (-indtægter) (-gr.01-03) Bofællesskaber og bostøttecenter Aktivitetsteamet m.fl Hørkær (- indtægter) Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt

58 12 På efterfølgende sider er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse. Budgetrammen opgjort som nettobeløb omfatter det totale driftsbudget incl. energiudgifter, bortset fra ældrecentrene, hvor husleje, forsikringer samt amtsrefusion og fremleje af pladser til andre kommuner er undtaget. For daginstitutionerne er husleje, skatter og afgifter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse, støttepædagoger og forældrebetaling undtaget. Budgettallene for energikonti er fastlagt udfra en konkret vurdering, og den enkelte institutions ramme bærer selv udsvingene over tid bl.a. i f.t. kolde og varme vintre. Der vil være mulighed for at indgå konkret aftale om medfinansiering af rentable energiprojekter ved tilskud fra en energipulje, administreret af Teknisk Forvaltning. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Låneansøgning afleveres på særskilt formular til fagforvaltningen, der ved anbefaling videresender den til Økonomisk Forvaltning. En opgørelse over de interne lån forelægges til politisk godkendelse ved oktoberreguleringen.

59 13 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsforvaltningen Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne og SFO Totalramme + Indført pr. 1/ Lønnen udlagt pr. 1/ SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, + Indført pr. 1/ energi, forsikr. og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme + Indført pr 1/ Kernen Totalramme Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amts - ref., + Indført pr. 1/3 1990, Bofællesskaber husleje, skatter- Revideret pr. 1/ forsikr. fremlejeaf pladser og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere