Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i perioden og at evaluere kirurgiske behandlingsmetoder i relation til tumorrecidiv. Materiale og metoder Information vedrørende patienter, som var behandlet for ameloblastomer i Norge blev indhentet fra alle laboratorier som udfører oralpatologiske undersøgelser. Vi samlede desuden information angående kirurgisk behandling og behandlingsresultater for alle patienter, der var blevet behandlet for ameloblastomer på Haukeland universitetssygehus (HUS). Resultater 95 patienter var registreret med diagnosen ameloblastom i Norge i 10-årsperioden. 81 patienter var diagnostiseret med primærtumor, svarende til en incidens af ameloblastomer på 1,6 tilfælde pr. million pr. år. 19 patienter blev behandlet for ameloblastomer på HUS i samme periode. 17 af disse blev behandlet konservativt med curettage, og 4 af dem udviklede tumorrecidiv. To patienter blev initialt behandlet med resektion. Konklusioner Vi finder en incidensrate på 1,6 tilfælde pr. million pr. år i Norge i perioden Kirurgisk resektion er associeret med en lav recidivtendens, men behandlingen kan involvere betydeligt tab af knogle og blødtvæv. Curettage kan foretages i udvalgte tilfælde. Denne artikel er oprindeligt publiceret i Norsk Tannlegeforenings Tidende 2014;124: Ameloblastomer, incidens og behandling Anette Kubon, tannlege, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Anne Christine Johannessen, professor, Gades institutt, Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen Sigbjørn Løes, overtannlege, dr.philos, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen Knut Tornes, professor, Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og lokalt aggressive neoplasmer af epitelial oprindelse. De er blandt de hyppigst forekommende odontogene tumorer (1). Små ameloblastomer er ofte asymptomatiske og opdages som tilfældige fund ved røntgenundersøgelser. Større ameloblastomer kan give anledning til hævelser og asymmetrier i ansigt og kæber, smerte, malokklusion, rodresorption samt påvirkning af tanderuption (1). Store ameloblastomer kan blive livstruende, hvis de ikke behandles (2). 80 % af alle ameloblastomer er lokaliseret i mandibelen, heraf 70 % i molar/ramusområdet (3). Tumoren er hyppigst forekommende i års-alderen og har en ligelig kønsfordeling (4). Generelt har ameloblastomer høj recidivtendens, men dette afhænger af tumorens undergruppe og behandlingsmetode (5,6). Baseret på makroskopiske fund inddeles ameloblastomerne i fire undergrupper: solide/multicystiske, unicystiske, desmoplastiske og perifere (1,7). Den perifere type forekommer kun i blødtvæv, mens multicystiske, desmoplastiske og unicystiske ameloblastomer er intraossøse læsioner (8,9). Multicystiske ameloblastomer er hyppigst forekommende og mest aggressive og har højest recidivtendens (10). Unicystiske ameloblastomer forekommer ofte hos yngre patienter og har en lavere recidivtendens. Røntgenologisk ses ameloblastomerne som enten multilokulære eller unilokulære radiolucenser, og de kan have en veldefineret kortikal begrænsning. Histopatologisk findes der to hovedtyper af ameloblastomer: follikulære og pleksiforme. Inden for den follikulære type kan der opstå cellulær differentiering, hvilket giver ophav til akantomatøse ameloblastomer, spindelcelleameloblastomer, granulære ameloblastomer EMNEORD Ameloblastoma; incidence; og basalcelleameloblastomer (1). En nærmere treatment omtale af disse histopatologiske typer ligger uden 442 TANDLÆGEBLADET NR. 6

2 Ameloblastomer VIDENSKAB & KLINIK for denne artikels sigte. Der har været rapporteret ekstremt sjældne tilfælde af malign transformation af ameloblastomer (7). På verdensplan opgives incidensen af ameloblastomer til ca. 0,5 pr. million pr. år (4). Incidensen af ameloblastomer varierer geografisk og er højere i asiatiske og afrikanske populationer (4,11). Vor viden om ameloblastomernes epidemiologi i Skandinavien er mangelfuld, idet der kun findes to skandinaviske undersøgelser (12). En undersøgelse af Larsson og Almerèn (13) fra 1978 rapporterede om 31 nye tilfælde af ameloblastom i Sverige i perioden , hvilket svarer til en incidens på 0,3 tilfælde pr. million pr. år. Ameloblastomer behandles næsten altid kirurgisk. Behandlingsmodaliteterne kan variere og kan klassificeres som konservativ behandling (curettage) og radikal behandling (resektion/ blokekscision) (14). Tumoreksstirpation med frie resektionsrande anbefales i de fleste publicerede undersøgelser. På Haukeland universitetssygehus (HUS) i Bergen har man praktiseret en konservativ behandlingsstrategi med curettage. Alternative behandlingsmetoder inkluderer kemoterapi, elektrokauterisering, kryobehandling og strålebehandling. Strålebehandling af ameloblastomer er kontroversielt, da ameloblastomer generelt anses for at være radioresistente tumorer. Den optimale behandlingsstrategi er endnu ikke klarlagt, og behandlingen bør individualiseres og tilpasses hver enkelt patient under hensyntagen til patientens alder, komorbiditet, subtype af ameloblastom og tumorens lokalisation. Kemoterapi kan benyttes i behandling af maligne ameloblastomer. Formålet med denne artikel er at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge, og at evaluere kirurgiske behandlingsmetoder i relation til tumorrecidiv. Materiale og metoder Vi gennemførte en retrospektiv undersøgelse for at finde antallet af ameloblastomer, der blev registreret i Norge i 10-års-perioden Alle 20 laboratorier, som udfører oralpatologiske undersøgelser i Norge, modtog en skriftlig henvendelse, hvor de blev bedt om at rapportere alle patienter, som var blevet diagnosticeret med ameloblastom i den aktuelle 10-års-periode. Der blev bedt om information om patienternes køn og alder, tumorens lokalisation, og om det var en primær tumor eller et recidiv. Undersøgelsen inkluderede kun benigne ameloblastomer; men der var i øvrigt ikke registreret tilfælde af maligne ameloblastomer i Norge i perioden. Et recidiverende ameloblastom blev defineret som et histologisk verificeret ameloblastom hos en patient, som tidligere var blevet behandlet for denne type tumor. Vi ønskede at undersøge sammenhængen mellem kirurgisk behandling og recidivtendens på patienter, der blev behandlet ved Kæbekirurgisk Afdeling, HUS i perioden patienter blev behandlet for ameloblastom på HUS i denne periode. Alle biopsier sendes rutinemæssigt til histopatologisk undersøgelse ved Afdeling for Patologi, Gades Institut, og registreres i det elektroniske journalsystem. Vi foretog søgning i dette system efter alle patienter med koden M93100, som er koden for ameloblastom i «The Systematized Nomenclature of Medicine» (SNOMED). SNOMED er et system af sundhedsfaglige begreber og søgeord, som er udviklet af College of American Pathologists. For at kontrollere at ingen ameloblastomer var blevet fejldiagnosticeret og/eller fejlkodet, blev alle de histologiske snit undersøgt igen af en erfaren oralpatolog. Vi gennemgik journalerne for alle de 19 patienter, der var behandlet på HUS for at undersøge, om der var højere recidivtendens hos de patienter, som blev behandlet konservativt med curettage, end hos dem, som blev behandlet mere radikalt med resektion. Vi indhentede information om, hvilken type behandling patienterne havde modtaget, om de havde udviklet recidiv af tumor, og om ameloblastomerne var uni- eller multilokulære på præoperative ortopantomografiske (OPG) og computertomografiske (CT) undersøgelser. De regionale videnskabsetiske komitéer (REK) havde ingen indsigelser mod gennemførelsen af undersøgelsen, da de anså den som en kvalitetssikring af etableret patientbehandling. Resultater Alle de patologiske afdelinger, vi kontaktede, responderede positivt på vores henvendelse. I perioden fra og med år 2000 til og med år 2009 var der blevet registreret 95 patienter med ameloblastom i Norge. Alle patienterne var blevet behandlet kirurgisk og havde ikke fået nogen supplerende behandling. 81 patienter havde primær tumor (Tabel 1), og 15 af disse blev også diagnosticeret med tumorrecidiv i den aktuelle periode. Der blev registreret 14 tumorrecidiver med primærtumor før år 2000 (Tabel 1). Incidensen af ameloblastomer i 10-års-perioden var 1,6 tilfælde pr. million indbyggere pr. år. Gennemsnitsalderen for primærtumor var 52 år med en aldersvariation fra år. I alt blev der registreret 63 mænd (66 %) og 32 kvinder (34 %) (Tabel 1). 74 ameloblastomer (78 %) var lokaliseret i mandibelen og 21 i maksillen (22 %) (Tabel 1). Demografiske data Patienter diagnostiseret med ameloblastom i Norge Antal patienter 95 Antal primære tumorer 81 Antal recidiver 29 Gennemsnitsalder ved primær tumor (år) 52 Antal mænd 63 Antal kvinder 32 Antal ameloblastomer i mandibelen 74 Antal ameloblastomer i maksillen 21 Tabel 1. Sammendrag af demografiske data på patienter, der er behandlet for ameloblastom i Norge i perioden Table 1. Demographic data regarding patients treated for ameloblastoma in Norway during the period TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel Column1 Alder Køn Lokalisation Røntgenmønster Tandresorption Primær tumor Behandling af primær tumor Recidiv Behandling af recidiv Patient 1 18 Mand Mandibel Unilokulær X 2009 Curettage Patient 2 22 Kvinde Mandibel Unilokulær X 2005 Curettage Patient 3 26 Kvinde Mandibel Multilokulær X 2005 Curettage Patient 4 26 Mand Mandibel Unilokulær X 2003 Curettage Patient 5 40 Mand Mandibel Multilokulær 2000 Curettage Patient 6 43 Mand Mandibel Unilokulær 2009 Curettage Patient 7 45 Mand Mandibel Unilokulær 2002 Curettage Patient 8 47 Mand Maksil Unilokulær 2005 Curettage Patient 9 49 Kvinde Mandibel Multilokulær 2004 Curettage Patient Kvinde Mandibel Unilokulær 2004 Curettage Patient Kvinde Mandibel Unilokulær 2006 Curettage 2007 Curettage Patient Kvinde Mandibel Multilokulær X 2008 Curettage 2009 Curettage Patient Kvinde Maksil Unilokulær 2002 Curettage Patient Kvinde Mandibel Unilokulær X 2002 Curettage 2003, 2009 Curettage Patient Mand Mandibel Multilokulær 2005 Resektion Patient Mand Mandibel Multilokulær 2008 Curettage Patient Mand Mandibel Unilokulær 2007 Curettage Patient Mand Mandibel Unilokulær 2006 Curettage Patient Kvinde Mandibel Unilokulær 2000 Curettage 2005 Curettage Tabel 2. Oversigt over patienter, der er behandlet for ameloblastom på Haukeland Universitetssygehus i perioden Table 2. Summary regarding patients treated for ameloblastoma at Haukeland University Hospital during the period TANDLÆGEBLADET NR. 6

4 Ameloblastomer VIDENSKAB & KLINIK På HUS blev 19 patienter behandlet for ameloblastom mellem år 2000 og havde primærtumor og 3 havde recidiv (Tabel 2). 17 patienter blev initialt behandlet konservativt med curettage. I løbet af 10-års-perioden blev fire patienter diagnosticeret med tumorrecidiv, og én patient udviklede multiple recidiver (Fig. 1A). Recidivraten var 21 %. Kun én patient blev behandlet med resektion og efterfølgende rekonstruktion efter sekundær tumor (Fig. 1B og C). To patienter blev initialt behandlet med resektion, én med hemimaksillektomi og én med segmentresektion af mandibelen. Ingen af dem udviklede recidiv. 13 patienter (68 %) havde unilokulært ameloblastom på præoperative OPG og CT undersøgelser, mens seks patienter (32 %) havde tumor med multilokulært radiologisk udseende (Tabel 2). Vi fandt en gennemsnitsalder på 50 år blandt patienterne med unilokulære ameloblastomer og 51 år ved multilokulære ameloblastomer. Der var udviklet tandresorption hos seks patienter (32 %), men vi fandt ingen signifikant forskel i graden af tandresorption mellem de unilokulære og multilokulære ameloblastomer (Tabel 2). Der var en højere frekvens af unilokulære ameloblastomer blandt patienter, som udviklede recidiv, idet tre patienter (75 %) havde unilokulært ameloblastom, mens én patient (25 %) havde multilokulært ameloblastom på de præoperative røntgenoptagelser. Der blev ikke foretaget nogen subklassifikation baseret på histopatologi. Eftersom det kun var dele af operationspræparaterne, der blev undersøgt histologisk, blev der ikke gjort forsøg på at differentiere mellem cystiske ameloblastomer med intraluminalt vækstmønster og tumorer med transmuralt vækstmønster eller invasiv vækst ind i bindevæv (15). Diskussion Der foreligger kun få undersøgelser vedrørende incidensen af ameloblastomer i Skandinavien. Norge og de øvrige skandinaviske lande har gode cancerregistre; men odontogene tumorer bliver imidlertid sjældent rapporteret, bortset fra de ekstremt sjældne tilfælde, hvor tumorerne udvikler sig malignt. Diagnosticering af ameloblastomer kan være udfordrende og krævende, og fejldiagnosticering kan derfor forekomme og føre til usikkerhed i materialet. Ved at kontakte alle de patologiske afdelinger i Norge, som beskæftiger sig med oral patologi, tror vi, at de fleste tilfælde af ameloblastom er blevet inkluderet. Et andet problem er, at ameloblastomerne er langsomt voksende, og det er derfor muligt, at en biopsi eller et kirurgisk præparat er blevet registreret på flere sygehuse, hvis patienten er flyttet i løbet af 10-års-perioden eller er blevet behandlet flere steder. Da vi ikke har personnumre på de patienter, som ikke er blevet behandlet ved HUS, kan der have forekommet tilfælde af dobbeltregistrering. Incidensen på 1,6 tilfælde pr. million pr. år, som vi fandt i denne undersøgelse, er højere end den, Larson og Almerèn (13) fandt i deres undersøgelse fra De fandt en incidensrate på 0,3 tilfælde pr. million indbyggere pr. år i Sverige. For at undersøge indrapporteringen af ameloblastomer til det svenske cancerregister, hvilket var obligatorisk i Sverige på KLINISK RELEVANS Vi finder i perioden en årlig incidensrate af ameloblastomer på 1,6 tilfælde pr. million pr. år i Norge. Radikal kirurgisk behandling giver mindre recidiv end konservativ behandling. En mere konservativ tilgang bør dog overvejes hos hver enkelt patient, idet alder, lokalisation, æstetik og livskvalitet indgår i en samlet vurdering. det tidspunkt, sammenlignede forfatterne antallet af ameloblastomer, som var rapporteret til cancerregisteret fra to store svenske sygehuse, med antallet af patienter, der var diagnosticeret med ameloblastom på de samme sygehuse i den aktuelle tidsperiode. De fandt, at kun 50 % af de diagnosticerede ameloblastomer var blevet indrapporteret til cancerregisteret. Disse fund indikerer, at incidensraten af ameloblastomer i Sverige sandsynligvis er højere end opgivet. Den mulige fejlkilde med dobbeltregistrering i vores undersøgelse kan til gengæld give en falsk høj incidensrate. En anden mangel ved vort undersøgelsesdesign er, at ameloblastomdiagnosen er blevet stillet af forskellige patologer over hele Norge. Vi har ikke adgang til de medicinske journaler for de patienter, som er blevet behandlet andre steder end på HUS, og kun histologiske snit fra patienter på HUS blev undersøgt på ny for at kontrollere, at der ikke forekom fejldiagnosticering og/eller fejlkodning. Vi har heller ingen information om den etniske baggrund for de patienter, som er blevet behandlet for ameloblastomer andre steder end ved HUS. Dette kan have påvirket vor beregning af forekomsten i og med, at det er kendt, at der er højere incidens af ameloblastomer blandt asiater og afrikanere. Shear og Singh (11) fandt i en undersøgelse fra 1978 en årlig incidensrate på 1,9 pr. million pr. år for mørkhudede mænd i Sydafrika, 1,2 for mørkhudede kvinder, 0,18 for hvide mænd og 0,44 for hvide kvinder. Incidensraten på 1,6 tilfælde pr. million pr. år er derfor ikke nødvendigvis repræsentativ for den indfødte norske befolkning. Én patient, som blev behandlet for ameloblastom ved HUS, var af afrikansk oprindelse. Han var kun 18 år og den yngste af de patienter, som blev behandlet for ameloblastom ved HUS i perioden Reichart et al (16) rapporterede i en undersøgelse fra 1995, at ameloblastomer forekommer i yngre aldersgrupper i udviklingslandene. Gennemsnitsalderen på patienter med primære ameloblastomer var i vores undersøgelse 52 år, hvilket er i overensstemmelse med fund fra tidligere undersøgelser (1,10). Den generelle opfattelse er, at der er ligelig kønsfordeling af ameloblastomer; men enkelte undersøgelser har rapporteret en mand-kvinde ratio på 2,4:1 (17). Vi fandt en mand-kvinde ratio på 1,97:1. Med hensyn til den anatomiske lokalisation af ameloblastomer er vore fund i overensstemmelse med den eksisterende litteratur. TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel To kliniske eksempler Fig. 1. A. Kvinde født 1954, med et ameloblastomrecidiv i venstre side af mandibelen. Hun er blevet opereret flere gange med curettage. Hun er blevet tilbudt resektion med efterfølgende rekonstruktion, men ønsker ikke dette og foretrækker hyppige røntgenkontroller og mindre kirurgiske indgreb. Hun accepterer den højere recidivtendens. Patienten har ingen funktionelle gener og ingen nedsat sensibilitet af underlæben. B og C. Mand, født 1966 med et stort ameloblastom i højre side af mandibelen. Dette blev initialt behandlet med curettage, men tumoren recidiverede hurtigt, og resektion med efterfølgende rekonstruktion var påkrævet. Han er rekonstrueret med et frit fibulatransplantat. Han har i dag ingen tegn på recidiv og god kæbefunktion, men er uden sensibilitet i underlæbens højre side på grund af destruktion af nervus alveolaris inferior. Fig. 1. A. Woman born 1954, with recurrent ameloblastoma in her left mandible. She has been operated multiple times with curettage, and due to several recurrences, she has been offered resection and free flap reconstruction. She prefers, however, to control the illness through frequent radiographic and minor surgery treatment, accepting the higher risk of recurrent tumors. She has no functional disturbances and no alterations in lip sensibility. B and C. Man, born 1966 with a large ameloblastoma in the right mandible. This was initially treated with curettage, but the tumor recurred quickly and a full resection and free fibula flap reconstruction was deemed necessary. He now shows no sign of disease and has good jaw functions, but has no sensation in the right lower lip, due to destruction of the inferior alveolar nerve. Tumoreksstirpation med 1-2 cm frie rande er den foretrukne behandling i de fleste publicerede undersøgelser. Den konservative behandlingsstrategi på HUS kan forklare den høje recidivtendens, som optræder her. 21 % er under alle omstændigheder en betydeligt lavere recidivrate end det, som sædvanligvis rapporteres efter behandling med curettage. Der opgives ofte recidivrater på % for ameloblastomer, der er behandlet med curettage; men Chapelle et al. (18) rapporterer i en undersøgelse fra 2004 om recidivrater på 90 % for ameloblastomer i mandibelen efter behandling med curettage, 100 % for ameloblastomer i maksillen efter curettage og % recidiv for ameloblastomer behandlet med resektion. Ameloblastomer i maksillen er relativt sjældne og har en dårlig prognose på grund af en betydelig grad af infiltration i det trabekulære knoglevæv (19). De bør derfor behandles radikalt. Der er dog også berettet om ameloblastomer i maksillen, som fremstod unilokulære på præoperative røntgenoptagelser, og blev behandlet succesrigt med curettage (20). I vores undersøgelse blev to patienter initialt behandlet med resektion: Én med et mandibulært ameloblastom og én med et maksillært ameloblastom. Ingen af disse udviklede recidiv. Enkelte undersøgelser har angivet, at ameloblastomerne strækker sig 2,3 8 mm forbi synlige radiologiske begrænsninger, og de anbefaler derfor resektion med 1-2 cm fire rande i forhold til klinisk sund knogle (14). Af samme årsag kan man ved konservativ behandling komme til at efterlade små tumorøer i knoglen, som senere kan være foci for recidivudvikling (20). Ikke desto mindre kan konservativ behandling i visse tilfælde være at foretrække frem for resektion, på trods af den høje recidivtendens (Fig. 1A). Behandling af ameloblastomer med resektion vil medføre et stort tab af knogle og blødtvæv, hvilket kan føre til be- 446 TANDLÆGEBLADET NR. 6

6 Ameloblastomer VIDENSKAB & KLINIK tydelige ansigtsasymmetrier, nedsat funktion, og i enkelte tilfælde forringet livskvalitet (20). Den forhøjede recidivtendens ved konservativ behandling med curettage kan til gengæld medføre behov for senere større radikal kirurgi. Det anbefales at undgå resektion hos patienter i vækst, selv om dette øger risikoen for recidivudvikling (3). Patienter, som er blevet behandlet for ameloblastom, bør indkaldes til kontrolundersøgelse 1-2 gange pr. år i mindst 10 år på grund af den høje recidivtendens, især ved konservativ behandling. Mere end 50 % af alle recidiver opstår i løbet af de første år efter kirurgisk behandling (16), men tumorrecidiv er observeret så sent som 21 år efter primær behandling (21). Konklusion Litteraturen vedrørende incidens af ameloblastomer er mangelfuld. Vi finder en årlig incidensrate på 1,6 tilfælde pr. million indbyggere i Norge i perioden Ameloblastomer er oftest lokaliseret i mandibelen og i molar/ramusområdet. Der findes forskellige behandlingsmetoder, og radikal kirurgisk behandling bør foretrækkes for at undgå recidivudvikling. En mere konservativ behandlingsstrategi kan dog overvejes efter en individuel vurdering, der tager alder, lokalisation, æstetik og livskvalitet i betragtning. ABSTRACT (ENGLISH) Ameloblastomas in Norway: Incidence and treatment modalities Objective The aim of the present study was to describe the incidence of ameloblastoma in Norway in the period and to evaluate surgical treatment modalities in relation to recurrence of the tumour. Study Design Information regarding patients treated for ameloblastoma in Norway in the ten year period was collected from all laboratories dealing with diagnostic pathology in Norway. For all patients treated at Haukeland University Hospita,l Bergen, we collected information regarding surgical treatment and treatment results. Results 95 patients were registered with ameloblastoma. Eighty-one patients were diagnosed with primary tumour, corresponding to an incidence of ameloblastoma of 1.6 cases per million per year. 19 patients were treated for ameloblastoma at HUH. Seventeen patients were treated conservatively with curettage and 4 of them experienced tumour recurrence. Two patients were initially treated with resection. Neither of these experienced tumor recurrence. Conclusions We find an incidence rate of 1.6 cases per million per year in Norway in the period Surgical resection is associated with a low recurrence rate, but the treatment may involve severe loss of bone and soft tissue. Curettage may be the preferred treatment in selected cases. Litteatur 1. Gardner DG, Heikinheimo K, Shear M et al. In: Barnes L, Eveson JW, Reichart P et al, eds. World Health Organization classification of tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press 2005; Chaine A, Pitak-Arnnop P, Dhanuthai K et al. A treatment algorithm for managing giant mandibular ameloblastoma: 5-year experiences in a Paris university hospital. Eur J Surg Oncol 2009;35: Torres-Lagares D, Infante-Cossío P, Hernández-Guisado JM et al. Mandibular ameloblastoma. A review of the literature and presentation of six cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005;10: Hertog D, Bloemena E, Aartman IH et al. Histopathology of ameloblastoma of the jaws; some critical observations based on a 40 years single institution experience. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012;17: Singh A, Shaikh S, Samadi FM et al. Maxillary unicystic ameloblastoma: a review of the literature. Natl J Maxillofac Surg 2011;2: Tortorici S, Difalco P, Buzzanca ML et al. Management of primary ameloblastoma of the jaw: a 15 years' experience. Minerva Stomatol 2012;61: Bachmann AM, Linfesty RL. Ameloblastoma, solid/multicystic type. Head Neck Pathol 2009;3: Lau SL, Samman N. Recurrence related to treatment modalities of unicystic ameloblastoma: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35: Pitak-Arnnop P, Chaine A, Dhanuthai K et al. Unicystic ameloblastoma of the maxillary sinus: pitfalls of diagnosis and management. Hippokratia 2010;14: Ramesh RS, Manjunath S, Ustad TH et al. Unicystic ameloblastoma of the mandible-an unusual case report and review of literature. Head Neck Oncol 2010;2: Shear M, Singh S. Age-standardized incidence rates of ameloblastoma and dentigerous cyst on the Witwatersrand, South Africa. Community Dent Oral Epidemiol 1978;6: Hammarfjord O, Roslund J, Abrahamsson P et al. Surgical treatment of recurring ameloblastoma, are there options? Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51: Larsson A, Almerén H. Ameloblastoma of the jaws. An analysis of a consecutive series of all cases reported to the Swedish Cancer Registry during Acta Pathol Microbiol Scand A 1978;86: Bataineh AB. Effect of preservation of the inferior and posterior borders on recurrence of ameloblastomas of the mandible. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;90: Marx RE, Stern D. Epithelial odontogenic tumors. The ameloblastoma terminology confusion. In: Huffman L, ed. Oral and maxillofacial pathology. A rationale for diagnosis and treatment. 2nd ed.london: Quintessence Publishing Co, Inc, 2012; Reichart PA, Philipsen HP, Sonner S. Ameloblastoma: biological profile of 3677 cases. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B: Tsaknis PJ, Nelson JF. The maxillary ameloblastoma: an analysis of 24 cases. J Oral Surg 1980;38: Chapelle KA, Stoelinga PJ, de Wilde PC et al. Rational approach to diagnosis and treatment of ameloblastomas and odontogenic keratocysts. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42: Mareque Bueno J, Mareque Bueno S, Pamias Romero J et al. Mandibular ameloblastoma. Reconstruction with iliac crest graft and implants. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007;12:e Montoro JR, Tavares MG, Melo DH et al. Mandibular ameloblastoma treated by bone resection and immediate reconstruction. Braz J Otorhinolaryngol 2008;74: Thompson IO, Ferreira R, van Wyk CW. Recurrent unicystic ameloblastoma of the maxilla. Br J Oral Maxillofac Surg 1993;31: TANDLÆGEBLADET NR

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer Litteraturstudie Overblik Review/oversigtsartikel Metode/litteratur Resultater Review/oversigtsartikel Early and late physical and psychosocial effects

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

14. Okulære melanomer

14. Okulære melanomer 14. Okulære melanomer Steffen Heegaard, Inge Marie Svane Ansvarlig: Steffen Heegaard. Opdateret: 18-03-2012 Der findes overordnet 2 forskellige former for melanomer i øjenregionen: de intraokulære og de

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DGCG

Resultater og erfaringer fra DGCG Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Onsdag, den 4. marts 2014 Resultater og erfaringer fra DGCG Claus K. Professor, overlæge dr. med. formand for DGCD Gynækologisk klinik,

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor?

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor? Dias 1 Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer Overlæge Gitte Lam, Urologisk afdeling, Herlev Hospital Dias 2 Blærecancer epidemiologi Hyppigste maligne sygdom i urinvejene ASR: 10,1/100.000

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Årsmøde 2014 Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Professor, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen G1-sektionen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. Pathology (Sönke Detlefsen)

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Ameloblastomet er en benign odontogen tumor (1) der

Ameloblastomet er en benign odontogen tumor (1) der Behandling af ameloblastomer i maksillen En litteraturoversigt og præsentation af to tilfælde Peter Marker, Karsten E. Jørgensen, Annelise Krogdahl og Inger Bertram - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere