Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 8 Godkendelse af dagsorden Pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortmodellen Fastsættelse af datoer til dialogmøder med de frivillige sociale foreninger samt Frivilligcenter Fredericia Klagesager sendt til Ankestyrelsen Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj Formulering af politiske mål i Voksenservice, procesplan Lukket - Orientering...17 Side 2

3 8 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 9 Pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortmodellen Sagsnr.:15/594 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med vedtagelsen af aftalen om finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Til Fredericia Kommune er der afsat 0,698 mio. kr. i 2015 og 1,395 mio. kr. i Fra 2017 overgår midlerne til det kommunale bloktilskud. Formålet med midlerne er at tilbyde mindst en ½ times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Hjælpen skal tildeles efter en klippekort -model, hvor der kan vælges mellem at bruge den ekstra tid løbende/til mindre aktiviteter, eller at spare op og bruge tiden på hjælp, der tager længere tid. Borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Der kan for eksempel være tale om supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse. Leveringen af hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Målgruppen er de svageste ældre, der er afhængige af hjælp i hverdagen. Der er tale om de svageste borgere, der er omfattet af frit valg dvs. ikke borgere på plejecentre. Der er ikke derudover, fra centralt hold, sat rammer for definering af målgruppen. Den nærmere afgrænsning af målgruppen er derfor lagt ud til den enkelte kommune. Fredericia Kommune skal indsende en ansøgning om tildeling af de afsatte midler. Af ansøgningen skal det fremgå, at kommunen vil anvende midlerne efter klippekortmodellen, og hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset. Ansøgningsfristen er d. 18. februar Økonomiske konsekvenser: Pleje og Omsorg har med udgangspunkt i den tildelte andel af puljen beregnet følgende: En enkelt borger har ret til ½ time pr uge, svarende til 26 timer årligt. Tages der udgangspunkt i godkendte timepris (gennemsnit), kan der gives tilbud om ordningen til 130 borgere gennemsnitlig over året. På denne baggrund foreslår Pleje og Omsorg, at der foretages en afgrænsning af målgruppen til borgere, der får hjælp efter enten en C4 eller en C4+ pakke evt. kombineret med praktisk hjælp. Dette giver et godt og fast grundlag at tildele klippekortydelserne på, således at der ikke undervejs opstår usikkerhed omkring definitionen af målgruppen. Der er pt. ca. 105 borgere med de pågældende C4 og C4+ pakker. Antallet varierer hele tiden, hvor det laveste antal har været 102 og det højeste 154 i Det vurderes derfor, at den samlede økonomiske ramme derved kan overholdes. Skulle det vise sig at antallet af borgere Side 4

5 stiger, så den økonomiske ramme ikke kan holdes, forelægges sagen udvalget. Vurdering: Borgere, der får tildelt C4 og C4+ pakker, er borgere med behov for flere daglige besøg og med behov for hjælp indenfor personlig pleje, påklædning, forflytning, toiletbesøg, psykisk støtte, ernæring og medicingivning. Pleje og Omsorg foreslår, at de klippekortydelser der tilbydes er: supplerende hjemmehjælp dvs. ekstra tid til personlig pleje eller rengøring, hjælp til madlavning, indkøb (fx tøj- eller gaveindkøb) eller ledsagelse. Leveringen af hjælpen aftales naturligvis mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen og andre ydelser kan komme på tale. Der vil dog være en begrænsning, så vidt angår ydelser, som af hensyn til arbejdsmiljøet ikke tilbydes i dag. Dette gælder for eksempel vinduesvask og gardinvask, hvor løsningen af opgaven forudsætter anvendelse af stige el. lign. Som udgangspunkt foreslås tilbuddene begrænset primært til hverdage og dagtid og med en rimelig varsling, således der kan laves en smidig vagtplan. Af hensyn til en fornuftig gennemførelse af tilbuddene, bør der desuden sættes et maksimum på det antal klip, som den enkelte borger kan spare op. I Københavns Kommune, hvor idéen om klippekortet er skabt, opereres der med et opsparingsmaksimum på 3 timer. Dette sikrer også, at både borgeren og leverandøren af hjælpen er opmærksom på, at timerne ikke hober sig op, og dermed ikke bliver brugt efter hensigten. Visitationen vil holde regnskab med antallet af borgere og at timerne bruges efter hensigten. Det afsatte beløb i 2015 svarer til halvdelen af det tildelte beløb for Derfor anbefales det, at starte klippekortsordningen op i 2. halvår 2015, således at der ikke skal justeres med risiko for at skulle fratage nogle borgere ordningen. Det, der skal tages stilling til inden indsendelse af ansøgningen, er dog alene målgruppen, idet de nærmere rammer for afviklingen af timerne kan fastsættes efterfølgende. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, Side 5

6 1. at Social- og Omsorgsudvalget fastlægger målgruppen for modtagere af ydelser via klippekortmodellen, idet det anbefales at lade målgruppen være de borgere, der får hjælp efter C4 og C4+ pakkerne i ydelseskataloget og 2. at ordningen startes op i 2. halvår Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 6

7 10 Fastsættelse af datoer til dialogmøder med de frivillige sociale foreninger samt Frivilligcenter Fredericia Sagsnr.:15/791 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Frivilligcenter Fredericia og Social- og Omsorgsudvalget har, som en del af samarbejdsaftalen mellem parterne, forpligtet sig til at afholde to årlige dialogmøder. Det ene møde er med deltagelse af Social og Omsorgsudvalget og FrivilligCenter Fredericia, mens det andet er et dialogmøde, hvor også de frivillige sociale foreninger deltager. Bestyrelsen fra Frivilligcenter Fredericia foreslår, at dialogmødet mellem bestyrelsen af og Social- og Omsorgsudvalget afholdes i forbindelse med udvalgsmødet d. 29. april Der skal derudover fastsættes en dato for mødet med alle de frivillige sociale foreninger i Fredericia. Dialogmøderne har været afholdt på meget forskellige tidspunkter gennem årene. Det sidste dialogmøde blev afviklet i november 2014, og det kommende dialogmøde kan derfor med god mening planlægges til september eller oktober i år. Mødet foreslås afholdt på Uddannelsescenter Fredericia. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne forbundet med dialogmødet betales af den afsatte pulje under 18 midlerne. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget fastsætter 1. en dato for dialogmødet med bestyrelsen fra Frivilligcenter Fredericia og 2. en dato for afholdelse af dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : april kl i Frivilligcentret. 2. Forslag den 23. september kl Side 7

8 11 Klagesager sendt til Ankestyrelsen 2014 Sagsnr.:14/2820 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Siden 2012 har Visitationsafdelingen årligt fremsendt en oversigt til orientering over klagesager til Ankestyrelsen. I 2013, da Ankestyrelsen overtog sagsbehandlingen af klager, var der en sagsbehandlingstid på mellem 6 til 9 måneder. I dag er der en sagsbehandlingstid på mellem 3 til 6 måneder afhængig af sagstype. I 2014 er der fremsendt 7 sager til Ankestyrelsen. Status er som følger: 1 sag er afgjort, hvor borgeren fik medhold i fht. praktisk hjælp til rengøring. 1 sag er hjemvist til fornyet behandling. I den efterfølgende behandling har borgeren fået bevilget en Brugerstyret Personlig Assistance ordning. 1 sag er afvist af Ankestyrelsen, da klagefristen var overskredet. 1 sag er afgjort, hvor kommunes afgørelse i fht praktisk hjælp er fastholdt, men sagen hjemvises til vurdering i voksenservice ift. støtte efter Servicelovens sag er afgjort med medhold til den kommunale afgørelse. 2 sager er endnu ikke færdigbehandlet i Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Side 8

9 12 Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol Sagsnr.:15/1001 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Team Alkohol (den kommunale alkoholbehandling) og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt. I pilotprojektet tilbydes borgere i alkoholbehandling en sundhedssamtale. Formålet med pilotprojektet er at øge borgernes egenomsorg og sikre, at følgesygdomme pga. et alkoholmisbrug opdages og behandles hurtigere. Pilotprojektet varer 9 måneder. Ifølge Sundhedsstyrelsen antages det, at der i en kommune som Fredericia Kommune er indbyggere med et alkoholoverforbrug i et sådan omfang, at det karakteriseres som sundhedsskadeligt. I Fredericia Kommune havde vi dog kun 344 borgere tilknyttet alkoholbehandling i Denne forskel viser tydeligt, at udfordringen for borgere med et alkoholoverforbrug er, at de typisk lever mange år med overforbruget, før de søger behandling. Et længerevarende overforbrug medfører typisk store og omfangsrige sundheds- og trivselsmæssige samt økonomiske konsekvenser på individ, familie og kommunalt niveau. Borgerne med disse problemstillinger møder medarbejderne i Team Alkohol. Der er erfaring for, at borgernes fysiske sygdomme overses pga. deres misbrug. Dette kan betyde at borgerne fastholdes i deres misbrug pga. smerter og, at de lever kortere end andre pga. at sygdomme ikke opspores i tide. Det er på denne baggrund, at Team Alkohol og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt, der skal imødekomme denne problemstilling. Formålet med projektet er at styrke sundhedstilstanden blandt borgere, der er tilknyttet et behandlingstilbud i Team Alkohol. Målet er, at forbedre borgernes egenomsorgsevne. I projektet tilbyder sygeplejersken i akutvagten i Team Alkohol alle nye borgere og tilbagevendende borgere en sundhedssamtale med fokus på borgerens sundhedstilstand. Samtalen har fokus på den overordnede helbredstilstand hos borgeren og sygeplejersken kan tilbyde at foretage et sundhedstjek eksempelvis med fokus på at opspore diabetes, KOL, utilsigtet vægttab, måling af blodtryk mv. Under samtalen vil der også blive talt om eksempelvis søvn, kost, fysisk aktivitet og hygiejne. Sygeplejerskens opgave er at støtte og motivere borgerne til at handle i forhold til deres eventuelle sygdom eksempelvis ved at gå til læge, tandlæge eller benytte kommunale tilbud som rygestopkurser eller diabetes tilbud. Sygeplejersken vil derudover tilbyde opfølgende korte samtaler med borgerne. Fokus i de opfølgende samtaler er målrettet de handlinger, der iværksættes ved den indledende samtale. Borgere med misbrugsproblematikker er typisk tilknyttet flere tilbud i Fredericia Kommune. I projektet afprøves det, om det skaber øget effekt og sammenhæng i forløbet, når sygeplejersken fungerer som en form for sundhedskoordinator. Målet er, at 80 borgere deltager i sundhedssamtalen og at 50 % af borgerne i forbindelse med Side 9

10 sundhedssamtalen eller de efterfølgende samtaler udvikler sundhedsfremmende handlekompetence. Projektet gennemførers i Team Alkohol med opstart i april 2015 og afslutning i november Projektet tænkes videreført i Team Alkohol efter projektperioden, dog afhænger en eventuel driftsførelse af evalueringen. Projektet evalueres af Sundhedsstaben i december Udvalget vil herefter få en orientering om hvorledes pilotprojektet har forløbet. Økonomiske konsekvenser: Pilotprojektet foregår i et samarbejde mellem Sundhedsstaben og Team Alkohol. Team Alkohol udfører projektet og Sundhedsstaben støtter med projektledelses kompetencer og med et engangsbeløb på kr. Vurdering: Sundhedsstaben vurderer, at projektet giver mulighed for at afprøve sundhedssamtalen som redskab til at fremme borgernes sundhed og succes i forhold til alkoholbehandlingen. Projektet kan desuden styrke samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger og mellem kommunen og de praktiserende læger og tandlæger omkring denne sårbare borgergruppe. Indstillinger: Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Side 10

11 13 opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj. Sagsnr.:14/11756 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I februar og marts 2015 forelægges støttesag om opførelse af 6 almene ældreboliger på Plejecentret Stævnhøj til behandling i By- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Nærværende sag vedrører finansiering af de forventede anlægs- og driftsudgifter vedrørende de 6 plejeboliger. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at lægge driften af kommunens to dagcentre sammen, således at alle dagcenterbrugere fremover kommer på Plejecenter Othello. I den forbindelse blev dagcenterlokalerne på Plejecenter Stævnhøj ledige. På mødet i Social- og Omsorgsudvalget d. 14. januar 2014 blev det besluttet, at anbefale opførelse af 6 almene ældreboliger, som lever op til de krav, der er til boliger for plejekrævende beboere i både soverum og badeværelser i de ledige lokaler på Stævnhøj. Ved at etablere 6 almene ældreboliger i det tidligere dagcenter opnås en fornuftig anvendelse af tiloversblevne lokaler. Dertil kommer, at der gennem hele 2014 har været stigende venteliste til en ældrebolig på et plejecenter. Der har i perioden været mellem 50 og 58 på ventelisten, heraf i gennemsnit 10 der ikke har haft specielle ønsker, og som derfor er omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder. Det har således i perioden ikke været muligt at opfylde garantien for 10 borgere. De 6 plejeboliger vil afhjælpe dette i væsentligt omfang. Der har undervejs i drøftelserne været overvejet at etablere aflastningsboliger, idet der også er behov for dette. Boligerne indrettes så de kan anvendes til både permanente ældreboliger og aflastningsboliger. Beslutning om anvendelsen er ikke fastlåst, men kan ændres efterfølgende. Som udgangspunkt forventes det dog at behovet for aflastningsboliger, tænkes ind i et kommende Sundhedshus. Der opføres 6 almene ældreboliger med et samlet areal på 502 m2 Og det er planlagt at alle 6 boliger består af 2 rum. Økonomiske konsekvenser: Der er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for dels boligernes anvendelse som permanente plejeboliger, dels som aflastningspladser. De to driftsmæssige scenarier fremgår af bilag til sagen. Da der pt. er taget en beslutning om at boligerne skal anvendes til permanente plejeboliger beskrives her de økonomiske konsekvenser heraf: Side 11

12 Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,330 9,330 9,330 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter (Pleje personale mv) 2,539 4,353 4,353 4,353 Finansiering driftsudgifter -2,539 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,783-8,378 4,353 4,353 4,353 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Renter og afdrag finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansieringen af renter og afdrag på lånene). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (også beboernes udgift). Udgifter til renter og afdrag samt til forbrugsafgifter dækkes således af lejerne. Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr. Da det forventes at boligerne først går i drift fra d. 1. juni 2016 skal der alene betales en forholdsmæssig andel af de beregnede udgifter i Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra Side 12

13 år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år Vurdering: Tilsagn om offentlig støtte kan meddeles i medfør af 115 i almenboligloven og omfatter statens betaling af ydelsesstøtte vedrørende realkreditbelåning samt kommunal udlån af grundkapital og garanti for realkreditlån. Lejen for de almene ældreboliger vil udgøre 985 kr./år. pr m2. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet. Månedlig husleje for en 67 m² ældrebolig ekskl. forbrug er beregnet til kr. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet, når lånet optages i Kommunekredit. Det er oplyst at lånet optages i kommunekredit. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer, herunder finansiering af de årlige driftsudgifter på ca. 4,800 mio. kr. fra år Bilag: Åben - 6 boliger på Stævnhøj - 2 økonomiske scenarier.docx Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : De årlige driftsudgifter til plejepersonale mv. udgør mio. kr. fra Finansieringen heraf sker ved omfordeling indenfor plejens budget, da de 6 borgere i dag passes under fritvalgsrammen. Side 13

14 14 Formulering af politiske mål i Voksenservice, procesplan Sagsnr.:14/13336 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Baggrund Med budgetaftale for 2015 er der skabt en stabil ramme om økonomien i Voksenservice. Det giver mulighed for at kigge fremad og anlægge et nyt perspektiv på områdets muligheder for at udvikle indsatsen for de borgere, der i hele eller dele af deres liv får støtte fra Voksenservice. Social- og Omsorgsudvalget har på møde den besluttet, at drøfte politiske mål for kommunes fremtidige indsats overfor borgere med handicap, sindslidelser eller misbrugsproblematikker. Der skal opstilles politiske mål og handlinger gældende frem til I fremtidens Voksenservice er et centralt fokus at levere en indsats, der skaber størst mulig værdi for den enkelte borger inden for de ressourcemæssige rammer. Vi skal blive endnu skarpere på at levere en rehabiliterende indsats, som er tilpasset den enkelte borgeres situation, ønsker og behov. For at sikre, at de politiske mål efterfølgende kan omsættes til konkrete initiativer og handlinger, er det afgørende, at omgivelserne inddrages i processen. Det være sig borgere, pårørende, netværk, medarbejdere og lokalsamfund (f.eks. de frivillige organisationer og foreninger). Formål At kigge fremad og anlægge et nyt perspektiv på områdets muligheder for at udvikle indsatsen for de borgere, der i hele eller dele af deres liv får støtte fra Voksenservice. At synliggøre de værdier og retninger, der skal ligge til grund for arbejdet i Voksenservice Målgruppe/interessenter De politiske mål skal omfatte borgere med handicap, sindslidelser eller misbrugsproblematikker samt pårørende, medarbejdere og frivillige organisationer og foreninger. De politiske mål skal ligeledes henvende sig til private og offentlige virksomheder samt interne samarbejdspartnere fra andre forvaltningsområder i Fredericia Kommune. Indhold og metode Udgangspunktet for processen er, at der indledningsvist gennemføres en søgning og indsamling af viden med det formål at hente inspiration og Side 14

15 gode erfaringer fra andre områder i kommunen, andre kommuner og eventuelt udlandet. Social- og Omsorgsudvalget skal herefter forud for borgerinddragelsen identificere relevante hovedområder på baggrund af en præsentation af den indsamlede viden. Hovedområderne er rammesættende for arbejdet med at formulere politiske mål for Voksenservice. Efterfølgende arbejdes der med input til de politiske mål. Politikere, medarbejdere og borgere medvirker aktivt i idé generering forud for udformningen af de politiske mål, der skal være gældende for arbejdet med området fremadrettet. Formen er workshop(s) og fremgangsmåden er innovativ. Voksenservice vil i planlægning og gennemførelse af processen indgå i et samarbejde med en relevant virksomhed, som kan bidrage til at processen drives kreativt og innovativt. Evaluering De enkelte centre i Voksenservice skal efterfølgende omsætte de politiske mål og handlinger under inddragelse af beboerråd, borger- og netværksråd samt medarbejdere. Der følges løbende op på status for mål og handlinger. Organisering og tidsplan Voksenserviceområdet er ansvarlig for processen. Processen gennemføres i perioden februar juni, hvor de politiske mål og handlinger godkendes i juni Efterfølgende skal de enkelte centre i Voksenservice omsætte de politiske mål og handlinger. Denne del forventes gennemført i august og september Økonomiske konsekvenser: Udgifter til: Lokaleleje og forplejning i forbindelse med afholdelse af workshops Facilitering af proces. Medarbejderressourcer ved vidensindsamling samt afholdelse af bruger- og borgermøder. Eventuelt serviceydelser til kommunikation vedrørende layout og grafisk produktion. Vurdering: Det foreslås, at processen gennemføres ud fra ovenstående overvejelser og at processen gennemføres i perioden februar juni, hvor de politiske mål og handlinger godkendes i juni Side 15

16 Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget drøfter procesplan for formulering af politiske mål. Bilag: Åben - Bilag, oversigt og milepæle Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Drøftet. Side 16

17 15 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/989 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering fra afdelingen drøftet. Side 17

18 Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

19 Bilag: boliger på Stævnhøj - 2 økonomiske scenarier.docx Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8456/15

20 Beskrivelse af 2 økonomiske scenarier vedr. opførelse af 6 almene ældreboliger på Stævnhøj Økonomiske konsekvenser Nedenfor er skitseret 2 økonomiske alternativer, økonomi I der skitserer, at boligerne anvendes som aflastningsboliger samt økonomi II der skitserer anvendelse som permanente plejeboliger. Der gøres opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra de nuværende oplysninger om byggeriet, boliger osv. I den nedenfor skitserede økonomi I er det forudsat, at boligerne anvendes som aflastningsboliger. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,521 9,521 9,521 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter inkl. husleje og forbrug 2,800 4,800 4,800 4,800 Finansiering driftsudgifter -2,800 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,974-8,378 4,800 4,800 4,800 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Som Renter optages og afdrag i kommunekredit finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger. Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. Samlet driftsudgift 0,447 mio. kr./år. Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre 4,353 mio. kr. Samlet driftsudgift inkl. personale og drift, 4,800 mio. kr./år. Driftsudgiften i 2016 på 2,800 mio. kr. (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,800 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år

21 I den nedenfor skitserede økonomi II er det forudsat, at boligerne anvendes som permanente boliger. Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Boligdel 9,330 9,330 9,330 Servicedel 1,646 1,646 1,646 Servicedel indtægter -1,193-1,193-1,193 Låntagning -8,378-8,378-8,378 Renter og afdrag 0,184 0,280 0,280 0,280 Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) 0,046 0,114 0,114 0,114 Indtægter boliger (Ejendomscentret) -0,230-0,394-0,394-0,394 Driftsudgifter (Pleje personale mv) 2,539 4,353 4,353 4,353 Finansiering driftsudgifter -2,539 0,000 0,000 0,000 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 9,783-8,378 4,353 4,353 4,353 Finansiering af boligdel/servicedel: Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år Servicedel indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). Såfremt boligerne anvendes som permanente boliger fragår 0,191 mio. kr. i boligdelen vedr. beboerindskud. I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit. Som Renter optages og afdrag i kommunekredit finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. Finansiering af driftsudgifter: Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansiering). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (beboernes udgift). Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr. Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år Økonomi 5/2 2015

22 Bilag: Bilag, oversigt og milepæle Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5992/15

23 Proces for formulering af politiske mål i Voksenservice, Bilag - Oversigt og milepæle Tid Aktivitet Beskrivelse Formål Form Trin 1 Feb mar 2015 Vidensindsamling Hente inspiration Trin april 2015 Fastsætte temaer /hovedområder Trin 3 Primo maj 2015 Brugerinddragelse Søge og indsamle viden fra andre områder i kommunen, andre kommuner, evt. andre lande Social- og omsorgsudvalget - Præsenteres for den indsamlede viden - Identificerer hovedområder, der skal indgå når der foretages brugerinddragelse Inddrage borgere, medarbejdere, foreninger m.v. Forberede brugerinddragelse Hente inspiration Medinddrage Workshop Workshop(s) Trin 4 Ultimo maj Formulering af 2015 politiske mål 3. juni 2015 Godkendelse af Trin 5 Aug sept 2015 mål Implementering Opfølgning og udarbejdelse af mål og handlinger Godkendelse i Social- og Omsorgsudvalget De enkelte centre i Voksenservice skal omsætte målene under inddragelse af beboerråd, borger- og netværksråd samt medarbejdere Formulere mål og handlinger Godkende mål og handlinger Omsætte /implementere 2016 Opfølgning på mål Opfølgning på mål og handlinger Evaluere 1

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere