Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 65 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område Opsamling på idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen den Orientering om status på Bydelsprojektet Orientering...13 Side 2

3 65 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 3

4 66 3. budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område Sagsnr.:13/10121 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Sundhed. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned. Mio. kr. Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter, drift Genoptræning 20,208 0,033-0,931 19,310 Hjælpemidler 42,562 0,049 1,550 44,161 Forebyggelse 7,164 0,000-1,620 5,544 Vederlagsfri fysioterapi 6,156 0,000 1,881 8,037 Finansiering af sundhedsudgifter 11,402-3,831-1,948 5,623 Serviceudgifter, drift i alt 87,492-3,749-1,068 82,675 Aktivitetsbestemt medfinansiering 185,850 3,798 1, ,952 Total 273,342 0,049 0, ,627 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Side 4

5 Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt 1. og 2. budgetopfølgning og spar/lån overførsler fra Endvidere er reduktionen af prisfremskrivningen, som blev besluttet i Økonomiudvalget den 5. juli 2013 indeholdt i beløbet. 3. budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter foretages der omplaceringer i disse sager: Hjælpemidler (0,049 mio. kr.) Udmøntning af servicejob Hjælpemiddel & Kommunikation (0,049 mio. kr.) Genoptræning (0,033 mio. kr.) Udflytning af KOL skole til Fredericia Kommune (0,033 mio. kr.) Finansiering af sundhedsudgifter (-3,831 mio. kr.) Teknisk flytning af Betinget pulje til bedre sundhed fra Serviceudgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering (-3,831 mio. kr.). Sagen blev godkendt ved 2. budgetopfølgning. Under aktivitetsbestemt medfinansiering søges der om omplaceringer i disse sager: Aktivitetsbestemt medfinansiering (3,798 mio. kr.) Udflytning af KOL skole til Fredericia Kommune (-0,033 mio. kr.) Teknisk flytning af Betinget pulje til bedre sundhed fra Serviceudgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering (-3,831 mio. kr.). Sagen blev godkendt ved 2. budgetopfølgning. Forventet spar/lån Kolonnen Forventet spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Side 5

6 Budgetopfølgning 2014-konsekvens: Mio. kr. Vedtaget budget budgetopfølgning virkning Forventning spar/lån Forventet regnskab 2014 Serviceudgifter, drift Genoptræning 21,168 0, ,668 Hjælpemidler 42, ,765 Forebyggelse 5, ,151 Vederlagsfri fysioterapi 7,466 0 Finansiering af sundhedsudgifter 5,585-0, ,466 5,085 Serviceudgifter, drift i alt 82, ,135 Aktivitetsbestemt medfinansiering 193, ,127. Anlæg 0, ,500 Total 275,762 0,000 0, ,762 + = udgift, - = indtægt Under Serviceudgifter søges der om at omplacere 0,500 mio. fra Ambulant specialiseret genoptræning til Genoptræningcentret. Årsagen er at borgere i stort omfang ikke længere går til genoptræning på sygehuset, men henvises i stedet til Genoptræningscentret, så budgettet følger derved opgaven. Der er endnu ikke taget stilling til fordeling af forventet spar/lån fra 2014 til Derfor står der 0 i kolonnen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsfremstilling og Vurdering. Side 6

7 Vurdering: Samlet økonomisk vurdering: Der forventes på nuværende tidspunkt, at Sundhed kommer ud med overskud på Serviceudgifter på 1,068 mio. kr. samt et underskud på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,304 mio. kr. Det vil sige et samlet merforbrug i 2013 på 0,236 mio. kr. på udvalgets område. Genoptræning (+0,931 mio kr.): Der er uforbrugte midler vedr. aktivitetspuljen samt kræftplanpuljen som forventes overført til udskudte aktiviteter i Derudover er der på Genoptræningscentret disponeret et overskud i 2013 til dækning af løn til tidsbegrænsede ansættelser i Der forventes i alt overført overskud på 0,931 mio. kr. til Hjælpemidler (-1,550 mio. kr.): Der forventes et merforbrug på 1,550 mio.kr. som primært vedrører de kropsbårne hjælpemidler samt høreapparater. Høreapparatsområdet er overgået til Regionerne pr. 1. januar 2013, men der har været et efterslæb på området fra Forebyggelse (+1,620 mio. kr.): Der forventes overført et mindreforbrug på 1,620 mio. kr. til 2014 primært pga. udskudte aktiviteter. Vederlagsfri fysioterapi (-1,881 mio. kr.): Udgifter til vederlagsfri fysioterapi forventes pt. ikke at kunne dækkes af budgettet. Dels på grund af et overført underskud fra 2012 samt et mindre underskud i I alt et forventet merforbrug på 1,881 mio. kr. Finansiering af sundhedsudgifter (+1,948 mio. kr.): Der forventes overført overskud på 1,948 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes et mindreforbrug vedr. almindelig ambulant specialiseret genoptræning. Udviklingen af forbruget på ambulant specialiseret genoptræning har været faldende igennem årene, fordi borgere i højere grad henvises til genoptræning i kommunen frem for på sygehuset. Derfor søges fra 2014 om omplacering af 0,500 mio. kr. fra ambulant specialiseret genoptræning til GenoptræningsCentret til at imødegå det stigende antal borgere, som genoptrænes i kommunen. Aktivitetsbestemt medfinansiering (-1,304 mio. kr.): Der forventes pt. et underskud på 1,304 mio. kr. hvilket er en videreførelse af underskuddet fra Vurderingen er meget usikker idet den alene baserer sig på aktivitetstal for året første 7 måneder. Sygehus Lillebælt er bagud med afregningen af aktiviteten, da indførelse af et nyt edb-system har medført forsinkelse i registreringerne. Indsatsområder: Der forventes, at der er fornuftig fremdrift på indsatsområder. Side 7

8 Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller: 1. At der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,049 mio. kr. til serviceudgifter i At sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning - specifikation.pdf Åben - Status på indsatsområder Sundhed.pdf Side 8

9 67 Opsamling på idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen den Sagsnr.:12/13974 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Den afholdt Sundhedsudvalget en idéudviklingsdag om det nære sundhedsvæsen. Der var 63 deltagere fra patientforeninger, kommunale fagafdelinger, Region Syddanmark, de praktiserende læger og politikere. Idéudviklingsdagen var første skridt i arbejdet med det nære sundhedsvæsen. Det var formålet med dagen, at alle kom med input til hvordan vi i fællesskab løfter de opgaver, der ligger i det nære sundhedsvæsen i dag og i fremtiden. Dagen blev indledt med oplæg om sundhedstilstanden i Fredericia Kommune, KLs og PLOs rolle i det nære sundhedsvæsen og en oversigt over de eksisterende kommunale tiltag inden for det nære sundhedsvæsen og en præsentation af kommunens tanker vedrørende et kommende sundhedshus, herunder beskrivelse af basisscenariet for indholdet i sundhedshuset. Resten af dagen blev brugt på workshops, hvor deltagerne i grupper drøftede hvorledes vi bedst og billigst skaber det nære sundhedsvæsen. Referat fra dagen, samt sammenskriv fra gruppearbejdet, er vedhæftet som bilag. Gruppediskussionerne berørte især følgende emner: Sæt fokus på forebyggelse og tidlig opsporing - tænk det nære sundhedsvæsen bredt. Ikke et sundhedsvæsens hus, men et fælles borger hus et raskhus eller et sundhedsaktivitetshus. Differentierede tilbud, med fokus på borgerens reelle behov. Tværgående samarbejde i kommunen og på tværs af sektorer samle de rigtige mennesker om borgeren. Sikre kendskab til hinandens erfaringer og til tilbud/funktioner. Dilemma mellem at samle funktioner i et sundhedshus/at have én indgang og samtidig være i nærmiljøet og lade det der virker blive der hvor det virker bedst. Del ansvaret mellem fagfolk og borgere. Udover de mange input fra dagen, som skal indgå i det videre arbejde med sundhedshuset og det nære sundhedsvæsen, blev det besluttet at nedsætte en tænketank om det nære sundhedsvæsen. Tænketanken skal arbejde videre med input fra idéudviklingsdagen, de skal komme med deres indspark til processen om sundhedshuset og det nære sundhedsvæsen, de skal afprøve idéer og dilemmaer, de skal holde os fast i processen og de skal være med til at kvalificere basisscenariet. Der lægges op til at tænketanken mødes 2-4 gange om året. Første møde forsøges afholdt inden udgangen af Forslag til tænketankens deltagere fremlægges på mødet. Side 9

10 Økonomiske konsekvenser: Der vil være udgifter til afholdelse af møder i tænketanken om det nære sundhedsvæsen. Vurdering: Det er arbejdsgruppen vedr. det kommende sundhedshus vurdering, at idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen var meget vellykket og gav mange gode input til det videre arbejde, samt en god fælles forståelse af de opgaver, der ligger i det nære sundhedsvæsen og at vi er mange til at løfte dem i fællesskab. Det vurderes ligeledes, at tænketanken om det nære sundhedsvæsen vil være en uvurderlig støtte i det videre arbejde til at afprøve idéer og sikre at resultatet skaber synergi for borgerne. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, 1. at opsamlingen fra idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen tages til efterretning 2. at udkastet til organisering af tænketanken om det nære sundhedsvæsen, herunder medlemmer, godkendes. Bilag: Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 1 - LD.pdf Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 2 - LD.pdf Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 3 - LD.pdf Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 4 - LD.pdf Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 5 LD.pdf Åben - Idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen - gruppe 6 LD.pdf Åben - Referat fra idéudviklingsdagen d. 30. sept.pdf Side 10

11 68 Orientering om status på Bydelsprojektet Sagsnr.:12/3287 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Status i Korskærparken Sundhedsudvalget godkendte i juni 2013 overdragelsesplan, der betyder at Sundhedsprojektet i sin nuværende form ophører ved udgangen af Der blev afsat ,- kr. i 2014 og 2015 til at videreføre udvalgte aktiviteter og funktioner. Pleje og Sundhed har afholdt et første møde med den nye forening Forening Korskær, som ønsker at indgå i et samarbejde om at videreføre aktiviteter igangsat under Sundhedsprojektet, og administrere aktivitetspuljen på kr. de næste to år. Der udarbejdes en samarbejdsaftale og aftales faste møder mellem foreningen og Pleje og sundhed. Samtidig påbegyndes evaluering af projektet. Bl.a. foretages der en spørgeskemaundersøgelse af Epinion i oktober, som skal sammenlignes med undersøgelsen, der blev foretaget ved projektopstart i Den samlede evaluering forventes at kunne blive præsenteret for udvalget i april Med overdragelsen trækkes projektlederen ud af Korskærparken, bortset fra det månedlige Sundhedstjek. Ressourcerne vil derfor fra årsskiftet blive brugt til at intensivere indsatsen i Sønderparken, indtil der foreligger en beslutning om den fremtidige strategi på baggrund af evalueringen. Status i Sønderparken Projektet i Sønderparken fortsætter som hidtil planlagt til og med I bilaget fremgår status på projektet. Der er bl.a. udarbejdet to nye evalueringer af aktiviteterne motion for ledige og fodbold for drenge, som opsummeres i bilaget. Evalueringerne i deres fulde længde ligger på sagen. På mødet vil status og evalueringer blive præsenteret nærmere. Økonomiske konsekvenser: Ikke vurderet. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at overdragelsen af aktiviteter i Korskærparken er i fuld gang, og at rammerne for et samarbejde med de frivillige er positive. Det vurderes, at mange gode aktiviteter er i gang i Sønderparken, men at bl.a. det manglende aktivitetshus er en udfordring for rekruttering af beboerne, som derfor fortsat skal modnes og prioriteres. Side 11

12 Indstillinger: Pleje og sundhed indstiller At orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Statusnotat Sønderparken oktober2013.pdf Side 12

13 69 Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden. Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Orientering og spørgsmål fra afdelingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 13

14 Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 28-10-2014 Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere