Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz Side 1

2 Indholdsfortegnelse 8 Godkendelse af dagsorden Udvikling af Sund og Glad Slutevaluering af Fredericias sundhedsstrategien Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning Status Muusmann analyse "Det rette tilbud til de rette borgere" Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol Lukket - Orientering...16 Side 2

3 8 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Fraværende: Bente Gertz Side 3

4 9 Udvikling af Sund og Glad Sagsnr.:14/12071 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Arbejdsmarkedsafdelingen godkendte i december en ændring af Sund og Glad herunder en flytning af medarbejderne til Jobcenteret. Udvalget ønskede samtidigt at udvikle på Sund og Glad-tilbuddet med fokus på sammenhæng mellem job, mental og fysisk sundhed. Udvalget gjorde sig følgende overvejelser: Vigtigt at der også indgår andre målgrupper end sygedagpengemodtagere. Dvs. borgere på kontanthjælp, resurseforløb, ledighedsydelse og evt. dagpenge. Der skal fortsat være fokus på og klar sammenhæng mellem motion og mental sundhed. Der skal tages udgangspunkt i individet og individuelle behov. Der skal være fokus på at træne borgerens evne til fremadrettet at fortsætte sit sundhedsfokus og at tage vare på sig selv. Arbejdsmarkedsafdelingen har i fællesskab med Fredericia Idrætscenter (FIC) udviklet nedenstående tilbud med fysisk træning, som grundelement, for på den måde at genskabe selvværd, give mulighed for at danne netværk og nye bekendtskaber. Forløbet beskrives nedenfor. Baggrund Siden Fleks- & FØP reformen den og sygedagpengereformen den hvor fokus er tværfagligt rehabiliterende samarbejde - har erfaringerne vist at borgere der omfattes af ressource- eller jobafklaringsforløb, er kommet så langt fra arbejdsmarkedet, at det er uoverskueligt at se dette, som det første mål i en indsatsplan. Al forskning peger på, at bare 3 mdr. væk fra arbejdsmarkedet besværliggøre tilbagevenden med 50 %, hvorfor kommunens tilbud om praktik, løntilskud, kompenserende ordninger og meget andet, ikke opleves som realistiske mål som det første for borgerne. Derimod har kommunen lyttet til, hvad borgeren oplever som det reelle problem i forhold til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. Ofte fortæller disse borgere, at problemet er dårligt selvværd, isolation, manglende netværk og succesoplevelser. I dette lys er det nye Sund og Glad tilbud udviklet. Målgruppen: Borgere som er omfattet af ressourceforløb, er borgere som før formentlig havde fået pension, af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det kan være borgere der har været på kontanthjælp i 1-30 år. Det kan være borgere, der er så psykisk dårlige, at de skal have ro til behandling i sundhedsvæsnet inden der kan komme fokus på beskæftigelsesområdet. Side 4

5 Eller borgere som har mistet troen på sig selv, sin kunnen og bidrag til arbejdsmarkedet. Borgere som tildeles et jobafklaringsforløb, er borgere fra sygedagpenge, som før ville være lukket på sygedagpenge pga. manglende forlængelsesmuligheder, men fortsat ikke arbejdsdygtige. Dette kan også være af fysisk, psykisk eller sociale årsager. Fælles for begge målgrupper er, at der er tale om problemer ud over ledighed og/eller sygdom. Tilbuddet: Tilbuddet giver i alt sin enkelthed borgeren mulighed for gratis træning på FIC i 2 mdr. Sagsbehandlerne på Jobcenteret køber no name armbånd, som et S&G tilbud, dog uden personale fra S&G. Armbåndet giver adgang til træningscentret i hele FIC åbningstid. Sagsbehandler køber armbånd i takt med at STEP ONE forløbet lægges ind i borgerens indsatsplan. Borgeren (evt. med mentor) kommer til træning i FIC minimum de antal gange pr. uge der aftales med sagsbehandler. FIC stiller en instruktør til rådighed, der sørger for at tage imod - samt at vejlede og hjælpe de pågældende borgere således de får en god og tryg oplevelse. I udgangspunktet vil FIC stille instruktøren til rådighed 2 gange om ugen fx onsdag og fredag i tidsrummet Der vil efter ønske kunne lægges et kostforedrag ind i forløbet for at bidrage til netværksdannelse. Der vil efter ønske kunne tilkøbes andre aktiviteter som bowling, spinning, yoga, aqua fitness. FIC sørger for at der hver måned laves en log, som viser hvor meget de enkelte armbånd bliver brugt. Disse sendes til kontaktperson i Jobcenter. Herefter er det op til borgerens sagsbehandler at vurdere brugen og det videre forløb. Der aftales evaluerings datoer med FIC, således oplevelser med målgruppen videreudvikles, tages til efterretning eller lukkes ned. Pris: No name armbåndene koster 1461,- pr. stk. pr. år der betales kun for det antal måneder kortet benyttes frem mod fornyelsesdatoen 30/8. Der kan startes med lige det antal bånd der ønskes og dette antal kan øges gradvist. Side 5

6 Efter 30/8 aftales det hvilke bånd der skal køre videre - eller lukkes ned. FIC stiller UB instruktør til rådighed på førnævnte dage og tidspunkter. Økonomiske konsekvenser: Jobcentret har opsagt lejeaftalen med Fredericia Idrætscenter vedrørende møde og kontorfaciliteter med virkning fra Med lejemålets opsigelse frigives ca kroner. Det foreslås, at beløbet anvendes til det nye tilbud. Vurdering: Det vurderes at fysisk træning kan hjælpe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet. Dels giver det borgeren mulighed for at komme ud af sin isolation, og bruge træningen på FIC som træningsbane i forhold til igen at kunne være sammen med andre, uden at det i første omgang stiller krav til borgeren, som denne ikke kan leve op til. Ligeledes er det vurderingen, at sundhed på en ny måde kommer ind i borgeren liv, og kan give borgerne lyst til at blive i miljøet, grundet måske nye bekendtskaber eller fordi følelsen af velvære og selvværd stiger og giver ny mod på fremtiden også arbejdsmarkedet. Det er AMAs vurdering, at fysisk træning/aktivitet giver ny energi og tro på en positiv fremtid. Derfor bør det forsøges i 2015, at tilbyde træning til de borgere som ikke ser sig selv på arbejdsmarkedet i nær fremtid. Eller til de borgere hvor læger eller andet sundhedspersonale anbefaler træning, og borgeren ikke har råd til dette. Da det er usikkert hvor meget denne målgruppe, vil gøre brug af tilbuddet, følges brugen tæt således der kan justeres undervejs. Skulle det vise sig, at borgerne ikke kommer af sted pga. manglende disciplin, er der mulighed for at tilkøbe mentor timer hos FIC. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller: 1. At det nye Sund og Glad tilbud iværksættes som beskrevet ovenfor. 2. At tilbuddet finansieres af de sparede udgifter, der tidligere anvendtes til at leje kontor og mødefaciliteter i FIC. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Udvalget ønsker nogle eksempler på borgerforløb (cases) hvor det nye Sund og Glad har indgået i planen (juni-mødet 2015) samt en evaluering ultimo Fraværende: Bente Gertz Side 6

7 Side 7

8 10 Slutevaluering af Fredericias sundhedsstrategien Sagsnr.:12/9665 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I april 2012 vedtog Byrådet Fredericia Kommunes sundhedspolitik Sundhed med alle, og den dertilhørende Sundhedsstrategi gældende for Der foreligger nu en slutstatus på sundhedsstrategien fortaget i januar Der er i alt 95 indsatser i sundhedsstrategien (22 under rammer, 30 under tilbud og 43 under udvikling). Rammer og tilbud dækkede over allerede eksisterende indsatser, hvorimod udviklingsopgaver var nye opgaver. 74,4 % af udviklingsindsatserne er igangsat. Målet omkring igangsættelse af minimum 50 % af udviklingsindsatserne, er derfor opnået. Der er dog fortsat 11 udviklingsindsatser som ikke er i gang sat. Dette kan skyldes en række forskellige ting fx at indsatsen ikke er relevant mere, at der ikke har været ressourcer til den eller det har ikke været muligt at få samarbejdspartner med på indsatsen. Der er i alt 12 mål i sundhedsstrategien fordelt med fire mål for hver af de tre grupper; alle borgere, børn og unge samt voksne. De fire mål for sundhed med alle borgere handler om rygestop fysisk aktivitet, fysisk planlægning og sundhed i udvalgte bydele. De fire mål er opfyldt tilfredsstillende. Der er oprettet sundhedsspor på volden, rygestop tilbuddene er blevet udvidet, der er kørt to sundhedsprojekter i Sønderparken og Korskærparken, som i dag videreføres af frivillige og sundhedskonsekvensvurderinger er blevet en del den fysiske planlægning i kommunen. Der kan dog stadig arbejdes videre med disse mål. De fire mål under sundhed med børn og unge handler om fysisk aktivitet, madvaner, rygning, alkohol og trivsel. De fire mål er der blevet arbejdet med i en tværgående arbejdsgruppe. Der er blevet udviklet en mad, måltids og bevægelsespolitik til børn og unge, der sætter fokus på madmod, overvægt og fysisk aktivitet. Målene omkring alkoholdebut og rygestart er ikke opfyldt. De fire mål indenfor sundhed med voksne borgere handler om fysisk aktivitet, madvaner, mental sundhed, kronisk sygdom og indlæggelser. De fire mål er delvist opfyldt. Rygestoptilbuddene i kommunen er udvidet, men der er ikke blevet arbejdet tilstrækkeligt med alkoholforebyggelse, mental sundhed og stress. Målet omkring forebyggelse af indlæggelser arbejdes der fortsat med og der gå flere år før vi har overblikket over de udfordringer dette mål rummer. Målet omkring borgere med kronisk sygdom er opfyldt og vi er langt i Fredericia Kommune når det kommer til tilbud til mennesker med kroniks sygdom. I bilaget slutevaluering af sundhedsstrategien findes en uddybning af de samlede indsatser og udviklingsindsatserne samt oversigt over målene. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Sundhedsstaben vurderer, at med sundhedspolitikken og strategien er retningen for arbejdet med at fremme sundheden på tværs af kommunens fagområder styrket. Det vurderes, at der er sket fremskridt i en række af udviklingsopgaverne. Omvendt er der stadig en del udviklingsopgaver, der ikke er igangsat. Erfaringen er, at der har været for mange indsatser, og at der derfor kan prioriteres mere i forhold til hvilke indsatser, der skal gøres gældende. Implementeringen af sundhedspolitikken skal fremover have fokus på at indsatserne i strategien skal være mere målrettet, men stadig med vægt på at ejerskabet ligger i den enkelte afdeling. I implementeringen af strategien er der gjort gode erfaringer med en tværgående arbejdsgruppe, der kan sikre fælles ejerskab og bedre implementering på tværs. Disse erfaringer skal der også trækkes på i den fremtidige implementering af sundhedspolitikken. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Implementeringsoversigt over udviklingsopgaverne i sundhedsstrategien slutevalueringen 15 - besvaret.pdf Åben - Slutevaluering af sundhedsstrategi.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning Fraværende: Bente Gertz Side 9

10 11 Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning Sagsnr.:15/931 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Med udgangspunkt i regeringsudspillet Bedre kvalitet og samarbejde - opfølgning på kommunalreformen har regeringen ønsket at øge fagligheden i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen. På baggrund af dette ønske, trådte en nyrevideret bekendtgørelse og vejledning om træning i kommuner og regioner i kraft 1. januar Af den reviderede bekendtgørelse og vejledning fremgår det, at sygehusene får mulighed for at fastsætte tidsfristen for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehuset, hvis der er et sundhedsfagligt begrundet behov for dette. Samtidig får sygehusene kompetence til at beskrive det samlede rehabiliteringsbehov og anbefale metode, omfang og karakter af indsatsen hos borgere med de mest omfattende og komplekse behov. For at imødekomme kravet om tidsfrister har Følgegruppen for genoptræning udarbejdet følgende forslag, som var til godkendelse i DAK i januar 2015: 1. Alle genoptræningsforløb igangsættes inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen af genoptræningsplanen. 2. Hvis en borger har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde tidligere end de 14 dage, angiver sygehuset startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. 3. Hvis en borger har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde genoptræningsforløbet senere end 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Herudover er det ud fra bekendtgørelsen kommunernes opgave at håndtere en ny opdeling af den almene genoptræning i basal og avanceret genoptræning. Økonomiske konsekvenser: 2015 vil vise om opstramningen i bekendtgørelsen og vejledningen for træning har økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune. Der må forventes et øget pres på GenoptræningsCentret på grund af nye tidsfrister for opstart og fordi borgere med en psykiatrisk lidelse i højere grad vil blive henvist til genoptræning jf. Sundhedsaftalen Vurdering: Sundhed vurderer, at den nye bekendtgørelse og vejledning for træning i region og kommuner skærper fokus på ventetid og øger sygehusenes muligheder for at afgøre, hvornår træningen i kommunen skal være Side 10

11 påbegyndt. Samtidig kan de nye kriterier medføre en endnu højere kvalitet og effekt af rehabilitering og genoptræning. Ud fra tilbagemeldingen fra DAK igangsætter Sundhed i Fredericia Kommune og Følgegruppen for genoptræning en undersøgelse af, hvordan kriterierne anvendes i praksis, eksempelvis: I hvilket omfang og hos hvilke borgere anvender sygehusene muligheden for at angive en præcis startdato henholdsvis tidligere eller senere end 14 dage? Hvilke sundhedsfaglige begrundelser anvendes? I hvilket omfang er det muligt for GenoptræningsCentret at leve op til tidsfristerne i genoptræningsplanen? GenoptræningsCentret har i perioden september 2014 til januar 2015 gennemført en intern audit på ventetid til genoptræning. Ud fra 45 tilfældigt udvalgte borgerforløb, blev den gennemsnitlige ventetid inkl. weekend og julen, målt til 11 kalenderdage. Indstillinger: Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning Fraværende: Bente Gertz Side 11

12 12 Status Muusmann analyse "Det rette tilbud til de rette borgere" Sagsnr.:15/963 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommunes analyse Det rette tilbud til de rette borgere, som gennemføres i samarbejde med konsulenter fra Muusmann er forsinket. Ifølge aftale med Muusmann skulle analysen ligge klar den 16. december 2014, men på grund af problemer med dataindsamling fra regionen er tidsplanen rykket. Analysen er opdelt i 2 dele: Første delanalyse består i en kortlægning af, hvordan sundhedsindsatsen er sammensat i dag. Anden delanalyse består i en handlingsorienterede analyse, hvor det fremgår, hvordan Fredericia Kommune kan sammensætte sundhedstilbud i fremtiden, som stiller borgerne og kommunen endnu bedre. Ifølge aftale med Muusmann skal den samlede analyse munde ud i en række konkrete, kvantificerede og handlingsorienterede løsningsforslag og der opstilles en strategi for Fredericia Kommunes videre samarbejde med sygehus og region. Økonomiske konsekvenser: Udsættelsen af den samlede Muusmann analyse og den opstillede strategi for kommunens videre samarbejde med sygehus og region kan få indflydelse på udmøntning af den årlige besparelse på sundhedsområdet i 2015, jf. budget Vurdering: Status i processen er, at Muusmann konsulenterne har gennemført samtlige interviews med borgere, medarbejdere og ledere. Der er desuden gennemført en journalaudit af data fra omsorgssystemet KMD- Care. I forlængelse af denne kortlægning, skulle konsulenterne have påbegyndt analyse af data fra regionen. Dette har ikke været muligt, da Muusmann pr. 14. januar 2015 ikke har modtaget regionens data. Der er nu etableret kontakt til rette personer i regionen og en endelig tilbagemelding afventes nu inkl. godkendelse fra Sundhedsministeriet i forhold til at kunne udlevere de nødvendige data til Fredericia kommunes analyse. Muusmann forventer, at regionen vil kunne give en tilbagemelding ca. 1. februar Udsættelsen af analysen har medført, at Fredericia Kommune i samarbejde med Muusmann har besluttet at benytte 2014 data i stedet for 2013 data, så udsættelse giver mulighed for at bygge analysen på et Side 12

13 nyeste datagrundlag. Analysearbejdet forventes genoptaget ultimo februar Indstillinger: Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning Fraværende: Bente Gertz Side 13

14 13 Orientering vedr. pilotprojekt om sundhedssamtaler i Team Alkohol Sagsnr.:15/1001 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Team Alkohol (den kommunale alkoholbehandling) og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt. I pilotprojektet tilbydes borgere i alkoholbehandling en sundhedssamtale. Formålet med pilotprojektet er at øge borgernes egenomsorg og sikre, at følgesygdomme pga. et alkoholmisbrug opdages og behandles hurtigere. Pilotprojektet varer 9 måneder. Ifølge Sundhedsstyrelsen antages det, at der i en kommune som Fredericia Kommune er indbyggere med et alkoholoverforbrug i et sådan omfang, at det karakteriseres som sundhedsskadeligt. I Fredericia Kommune havde vi dog kun 344 borgere tilknyttet alkoholbehandling i Denne forskel viser tydeligt, at udfordringen for borgere med et alkoholoverforbrug er, at de typisk lever mange år med overforbruget, før de søger behandling. Et længerevarende overforbrug medfører typisk store og omfangsrige sundheds- og trivselsmæssige samt økonomiske konsekvenser på individ, familie og kommunalt niveau. Borgerne med disse problemstillinger møder medarbejderne i Team Alkohol. Der er erfaring for, at borgernes fysiske sygdomme overses pga. deres misbrug. Dette kan betyde at borgerne fastholdes i deres misbrug pga. smerter og, at de lever kortere end andre pga. at sygdomme ikke opspores i tide. Det er på denne baggrund, at Team Alkohol og Sundhedsstaben samarbejder om et pilotprojekt, der skal imødekomme denne problemstilling. Formålet med projektet er at styrke sundhedstilstanden blandt borgere, der er tilknyttet et behandlingstilbud i Team Alkohol. Målet er, at forbedre borgernes egenomsorgsevne. I projektet tilbyder sygeplejersken i akutvagten i Team Alkohol alle nye borgere og tilbagevendende borgere en sundhedssamtale med fokus på borgerens sundhedstilstand. Samtalen har fokus på den overordnede helbredstilstand hos borgeren og sygeplejersken kan tilbyde at foretage et sundhedstjek eksempelvis med fokus på at opspore diabetes, KOL, utilsigtet vægttab, måling af blodtryk mv. Under samtalen vil der også blive talt om eksempelvis søvn, kost, fysisk aktivitet og hygiejne. Sygeplejerskens opgave er at støtte og motivere borgerne til at handle i forhold til deres eventuelle sygdom eksempelvis ved at gå til læge, tandlæge eller benytte kommunale tilbud som rygestopkurser eller diabetes tilbud. Sygeplejersken vil derudover tilbyde opfølgende korte samtaler med borgerne. Fokus i de opfølgende samtaler er målrettet de handlinger, der iværksættes ved den indledende samtale. Borgere med misbrugsproblematikker er typisk tilknyttet flere tilbud i Fredericia Kommune. I projektet afprøves det, om det skaber øget effekt og sammenhæng i forløbet, når sygeplejersken fungerer som en form for sundhedskoordinator. Målet er, at 80 borgere deltager i sundhedssamtalen og at 50 % af borgerne i forbindelse med Side 14

15 sundhedssamtalen eller de efterfølgende samtaler udvikler sundhedsfremmende handlekompetence. Projektet gennemførers i Team Alkohol med opstart i april 2015 og afslutning i november Projektet tænkes videreført i Team Alkohol efter projektperioden, dog afhænger en eventuel driftsførelse af evalueringen. Projektet evalueres af Sundhedsstaben i december Udvalget vil herefter få en orientering om hvorledes pilotprojektet har forløbet. Økonomiske konsekvenser: Pilotprojektet foregår i et samarbejde mellem Sundhedsstaben og Team Alkohol. Team Alkohol udfører projektet og Sundhedsstaben støtter med projektledelses kompetencer og med et engangsbeløb på kr. Vurdering: Sundhedsstaben vurderer, at projektet giver mulighed for at afprøve sundhedssamtalen som redskab til at fremme borgernes sundhed og succes i forhold til alkoholbehandlingen. Projektet kan desuden styrke samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger og mellem kommunen og de praktiserende læger og tandlæger omkring denne sårbare borgergruppe. Indstillinger: Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning Fraværende: Bente Gertz Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Side 15

16 14 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/982 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Drøftet Fraværende: Bente Gertz Side 16

17 Underskriftsside Jane Findahl Turan Savas Steen Wrist Ørts Bente Gertz Pernelle Jensen Kurt Halling Jan Schrøder

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere