Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009"

Transkript

1 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side 7 Resultatopgørelse for 1. januar december 2009 side 8-9 Balance pr. 31. december 2009 side 10 Pengestrømsopgørelse side 11 Noter side

3 Oplysninger om foreningen Landsforeningen CISV Danmark Bornholmsgade 1, 1266 København K Telefon: Hjemmeside: dk.cisv.se CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar december Revision KPMG Borups Allé Frederiksberg 3

4 Årsberetning Resultatet for år 2009 blev et overskud på kr Der var budgetteret med et overskud på kr For år 2009 modtog CISV Danmark kroner fra DUF mod budgetteret kroner. Tilskuddet er anvendt til følgende hovedområder: aktivitetsdage fordelt på 3 børnebyer afholdt af Gladsaxe LF, Aalborg LF og Vestsjælland LF og 1 summercamp afholdt af Hareskov/Værløse LF, personaleudgifter, kontordrift, stormøder, lederuddannelse og deltagelse i internationale aktiviteter, især Annual International Meeting, hvor ledere fra CISV worldwide mødes. Desuden er der brugt midler på køb af nyt medlemssystem og til ny hjemmeside, der er udarbejdet i samarbejde med CISV Sverige, samt midler til dækning af internationale aktiviteter ved YouthMeeting og til ekstraordinære udgifter til en børneby afholdt i Der har været en mindre medlemstilgang i 2009, fordi der ikke er udsendt kontingentopkrævninger efter 1. august. Derfor er kontingentandelen faldet. Den billige pundkurs gav overskud på delegationsrejser. Generelt har udvalgene brugt langt mindre beløb, end der er budgetteret med. Der er en del skyldige omkostninger og tilgodehavender, fordi afregninger er indkommet for sent. Egenkapitalen er ved udgangen af regnskabsåret opgjort til kr CISVs kontonummer er: København, den 6. marts 2009 Susanne Gram-Hanssen Formand Dávur Leon U. Húsdal Landskasserer Louise Yde Anna Forrest Lise Westermann 4

5 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato godkendt årsrapporten for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Landsforeningen CISV Danmarks aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 6. marts 2009 Susanne Gram-Hanssen Formand Dâvur Leon Husdal kasserer 5

6 Revisionspåtegning Til bestyrelsen i CISV Danmark København, den 6. marts 2009 KPMG Statsautoriseret revisor 6

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er uændret i forhold til forrige årsrapport. De anvendte regnskabsprincipper er i øvrigt: Periodisering (indtægter/udgifter) Der er i regnskabet foretaget periodisering af væsentlige poster. Kontingentindtægter Kontingentindtægter vedrører betaling for medlemskab i Materielle anlægsaktiver Erhvervsejerlejlighed, inventar og edb opføres til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Erhvervsejerlejlighed er optaget til anskaffelsessum. Edb afskrives lineært over 3 år. Inventar afskrives lineært over 5 år. Småanskaffelser Småanskaffelser under udgiftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle Anlægsaktiver Værdipapirer indregnes til købspris. Debitorer Debitorer værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering. Varebeholdning Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-metoden. Disse er værdiansat til kostpris med fradrag for nedskrivninger. Nedskrivninger foretages efter en individuel vurdering af landsforeningens økonomiske stilling. Nedskrivningen resultatføres. 7

8 Landsforeningen CISV Danmark Årsregnskab 2009 Budget for Regnskab Budget Budget (1000) Note Kontingent til Landsforeningen Fondstilskud DUF-tilskud Etableringstilskud Lejeindtægter kontor Aktivitetstilskud IO Børnebyer delt. Betaling SummerCamp Delt. Betaling SeminarCamp Delt. Betaling Interchange delt. Betaling Youthmeeting delt. Betaling IPP delt. Betaling JB delt. Betaling NUDD delt. Betaling Cisv For Alle delt. Betaling Tivoli Indtægter Børnebyer Rejsepulje Aktivitetstilskud Idestøtte Kontingentdel lokalforeninger Refusion for lokaleudgifter Interchange Youth Meeting 0 0 Summercamps 0 56 Seminar Camps 0 35 CISV for alle IPP Tivoli UW1 og UW Åjbm Ijbm Suuw Stabstræning Nationale kurser Internationale relationer Sekretærløn m.v Aktiviteter ialt

9 2008 Regnskab Budget Budget (1000) Note Udvalg -1 6 Børnebyer Interchange Seminarcamp CISV for alle Junior Branch Local Work/Mosaic Promotion Uddannelse Summer Camp Youth Meeting PR-udvalg Hovedbestyrelse CISV-nyt Indkøb af materiel Daglig Ledelse Generalforsamling/Stormøde PR materiale CISV-kontor Webside etc Forsikringer/revisor/kontingenter Wild Card Riskmanager Medlemsregistrering IO Den Danske Doris Allen Fond Udvalg i alt Forbrug i alt Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før renter/afskrivning Renter Depotgebyr -2 Kursgevinst Resultat før afskrivning Afskrivning af varelager 0 Afskrivninger 0 Tab/Regul.- tabshensættelse debitorer 653 Årets resultat, overskud

10 (1000) Note Aktiver Balance pr. 31. december EDB-udstyr Erhvervsejerlejlighed Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Financielle anlægsaktiver Debitorer Lokalafdelinger Forudbetalte omkostninger 0 37 Udlæg til udvalg DUF Likvide midler Omsætningsaktiver Aktiver i alt (1000) Note Passiver Balance pr. 31. december Saldo pr Årets overskud Egenkapital i alt Skyldige omkostninger Skyldig A-skat, feriepenge og ATP Etableringstilskuds-forpligtelse Langfristet gæld 2657 Passiver i alt Medlemsopgørelse 10

11 Pengestrømsopgørelse 2009 Resultat for Nedskrivning på etableringsforpligtelsen Kursgevinst ved indfrielse af obligation Ændring i debitorer og udlæg Ændring i skyldige omkostninger Pengestrøm fra driften Obligation, afgang Pengestrøm fra investering Likvider 1. januar Likvider 31. december

12 2008 Regnskab (1000) 2009 Note 1. Fondstilskud 10 Generalkonsul Jens Olsens Fond 0 Toyoto fonden 0 Oticon Note 2. Etableringstilskuds-forpligtelse 272 DUF sag T2005-ET-56b fra Nedskrivning sag T2005-ET- 56b,10% DUF sag T2005-ET-56c fra Nedskrivning sag T2005-ET- 56c,10% Saldo Note 3. Aktivitetstilskud 352 BB-DK Aktivitetstilskud SummerCamp Aktivitetstilskud Cisv For Alle Youthmeeting garantisum Note 4. Nationale kurser 2 DUF 0-1 Lederkurser Note 5. Internationale relationer 15 EJBM AIM Trustee seminar Nordic Conference Workshops TTT Promotion: Grønland Note 6. Børneby 0 Møder 0 0 Porto Telefon Transport Medicinpakker Diverse

13 2008 Regnskab (1000) 2009 Note 7. Interchange 0 Møder 0 0 Kontorartikler 0 0 Porto 0 0 Telefon 0 3 Transport Note 8. Seminarcamp 0 Møder 0 0 Kontorartikler 0 0 Porto 0 1 Telefon 0 2 Transport 0 2 Lederkursus Note 9. CISV for alle 0 Møder, Porto, telefon Transport Note 10. Junior Branch 2 Møder Kontorarikler/Porto Transport Diverse Note 11. Promotion 0 Møder 0 0 Kontor 0 3 Transport 0 0 Diverse Note 12. Uddannelse 5 Møder Kontorartikler Transport Diverse Note 13. SummerCamp 3 Møder 0 1 Kontorartikler 0 1 Telefon 0 1 Transport

14 2008 Regnskab (1000) 2009 Note 14. Youth Meeting 0 Møder 0 0 Kontor 0 0 Telefon 0 0 Transport Note 15. PR-udvalg 0 Møder Telefon 0 0 Transport 0 2 Materialer Hjemmeside Note 16. Hovedbestyrelse 0 Møder 0 Transport Kontorartikler Note 17. CISV-nyt 8 Trykning Porto Note 18. Generalforsamling 10 Generalforsamling Transport LandsMøder Transport Note 19. Daglig ledelse 14 Møder Kontor Porto 0 1 Telefon 0 10 Transport Diverse Note 20. CISV-kontor 56 Lokaleomkostninger Etablering af nye lokalforeninger 0 9 Telefon Kontorartikler/kopier Porto

15 2008 Regnskab (1000) 2009 Repræsentation Inventar EDB udgifter Lager 0 5 Diverse Note 21. Forskringer/revisor/kontingenter 30 Forsikringer Kontingenter Revision Note 22. Risk manager 5 Transport Porto 55 0 Telefon 0 0 Diverse Note 23. Medlemsregistrering 1 Porto EDB Diverse Note 24. IO 87 Børnebyer SummerCamp SeminarCamp Interhange JC Aktivitetstilskud 0-29 Difference Note 25. Den Danske Doris Allen fond 21 Børnebyer SummerCamp SeminarCamp Interhange JuniorCamp 0 1 For meget betalt

16 2008 Regnskab (1000) 2009 Note 26. Ekstraordinære indtægter 5 DUF Tilskud for Mosaik nedlagt Fees For meget udbetalt Note 27. Erhvervsejerlejlighed 977 Anskaffelsessum Tilgang i året Anskaffelsessum Akk. afskrivninger Årets afskrivninger Bogført værdi Note 28. Likvide midler 100 Nordea grundkonto med kredit Nordeakonto, Pluskonto Alm. Brand Alm. Brand medlemskonto Giro , medlemskontingent Note 29. Ekstraordinære udgifter Århus LF bus YM nødhjælp int. Aktiviteter Gæld fra Note 30. Medlemsopgørelse 2019 Medlemmer i alt Medlemmer u/30 år Medlemmer 0/30 år

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2015 1. april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere