Betingelser nr Husforsikring. Husforsikring 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1"

Transkript

1 Betingelser nr Husforsikring Husforsikring 1

2 2 Husforsikring

3 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette GF Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning Husforsikring 3

4 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om Forsikringsaftaler. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. Ord, der i betingelserne er markeret med*, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. Dækningsskema* findes midt i betingelserne Generelt. Side 1. Hvem er dækket af forsikringen... 6 Bygningsbeskadigelse 2. Hvilke skader og genstande er dækket Erstatningsopgørelse... 8 Følgeudgifter 4. Redning, bevaring og oprydning Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring Huslejetab 7. Hvilke udgifter dækkes Husejeransvar 8. Ansvarsforsikringens formål Hvilke ansvar dækkes Hvilke ansvar dækkes ikke Erstatningsopgørelse Særligt i skadetilfælde Retshjælpsforsikring 13. Hvilke omkostninger dækkes Fælles bestemmelser 14. Forhold i skadetilfælde Forsikring ved anden police Særlige undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Lovgivning Husforsikring

5 19. Bygningsbrandforsikringens ufravigelighed Specielle vilkår vedrørende forsikring for bygning under opførelse 20. Hvilke skader dækkes Anmeldelsespligt Selvrisiko* 22. Selvrisiko Klausuler* 23. Klausuler Ankeinstanser 24. Klageansvarlig Ankenævn Ordforklaring Stikordsregister Husforsikring 5

6 Generelt 1 Hvem er dækket af forsikringen. 1.1 Sikret* er forsikringstageren* i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Sikret* under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp. Bygningsbeskadigelse 2 Hvilke skader og genstande er dækket. Nedenstående skal sammenholdes med dækningsomfanget på policen: 2.1 Se dækningsskemaet* og ordforklaringen. 2.2 Haveanlæg, herunder gårdbelægninger, såfremt skaderne herpå er en følge af en dækningsberettiget brand-, lynnedslags- og eksplosionsskade samt skader, der er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse. I det omfang, udgifterne kan kræves dækket af det offentlige eller forsyningsleverandør, dækker forsikringen ikke. Forurening som følge af udstrømning fra olietank er dækket, selv om der ikke er sket en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse, hvis skaden ikke skyldes, at sikrede* har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Udgifter til reetablering af haveanlæg erstattes med maksimalt kr. (basisår* 2013). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning med tilsvarende planter, herunder buske og træer, der ikke er over fire år gamle. Erstatning bortfalder, såfremt reetablering ikke finder sted. 2.3 Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder. Det er dog en forudsætning, at solvarmeanlæg og jordvarmeanlæg er systemgodkendt. For jordvarmeanlæg er det desuden en forudsætning, at ledningernes placering er nedfældet på tegninger. 2.4 Glas og kummer Forsikrede genstande: Glas eller erstatningsmaterialer for glas i udvendige vinduesruder, ovenlysruder, forsatsruder, glas i brusekabiner, dørruder, ruder i 6 Husforsikring

7 faste skabe, indmurede spejle og spejldøre, glaskeramiske kogeplader samt ruder i hobbydrivhuse. Glas eller erstatningsmateriale for glas i hobbydrivhuse dækkes udelukkende i forbindelse med stormskade. Håndvaske, wc-kummer, badekar, bideter, cisterner, indendørs køkkenvaske og indendørs spa. Glas og kummer eller erstatningsmaterialer for glas skal være placeret i hel stand på den blivende plads. Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes af konstruktionsmæssige årsager, betales endvidere for nye sæder/nye haner i samme standard som eksisterende Dækningen omfatter ikke: Ridser, afspringninger af splinter samt beskadigelse, som ikke gør genstandene ubrugelige. Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse. Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning og lignende. Frostsprængning* af forsikrede genstande, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage eller almindelig* brug. Skade på glas eller erstatningsmaterialer for glas og kummer i erhvervslokaler. 2.5 Ikke monterede bygningsdele. Ikke monterede bygningsdele, der er beregnet til montering i forbindelse med mindre reparationer og små forbedringer af den færdigopførte* og beboede bygning, dækkes i henhold til forsikringsbetingelsernes normale bestemmelser om brandskade, vandskade og tyveri med følgende tilføjelser: Brand- og vandskade er dækket, såfremt bygningsdelen befinder sig indendørs på forsikringsstedet*. Husforsikring 7

8 Indbrudstyveri på forsikringsstedet* er dækket. Maksimal erstatning pr. skadebegivenhed kr. (basisår* 2013). Ikke monterede bygningsdele, der er beregnet til montering i forbindelse med reparationer og forbedringer, der udføres ved om- eller tilbygning, er ikke dækket, selvom eksisterende bygningsdele eller installationer i den forbindelse udskiftes. 3 Erstatningsopgørelse. Erstatningen opgøres som nyværdi, med undtagelse af de tilfælde, hvor der afskrives efter tabellerne i punkt Nyværdierstatning Erstatning efter nyværdi vil sige det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og med samme byggemåde. 3.2 Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer end dem, der er anvendt i den beskadigede bygning. Der kan dog højst blive anvendt priser for byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt brugt på skadestidspunktet. 3.3 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 3.4 Beskadigelse af kosmetisk* art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende genstande erstattes ikke se dog udvidet rørskade i dækningsskemaets* punkt Erstatning efter afskrivningstabeller. Afhængig af hvor gammelt det beskadigede var på tidspunktet for skaden, udregnes der et fradrag i nyværdierstatningen. Erstatningen udregnes efter tabellerne i dette afsnit. Fradraget beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, det vil sige inklusiv arbejdsløn m.m. Ved reparation betales fuldt ud, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi Kedler, varmevekslere, beholdere, biobrændselsanlæg, samt olie- og gasfyr (skader begrænset til elektroniske anlæg, styringsanlæg samt printplader i el-forbrugende genstande erstattes efter punkt 3.5.2): 8 Husforsikring

9 Alder 0-10 år 100 % år 70 % år 55 % år 40 % år 25 % Derefter 20 % Procent af nyværdi Hårde hvidevarer og el-drevne genstande*: Alder 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % Derefter 20 % Antenner og paraboler: Alder 0-5 år 100 % 5-7 år 70 % 7-10 år 40 % Derefter 20 % Procent af nyværdi Procent af nyværdi Tagbelægning af plast og PVC: Alder Procent af nyværdi 0-6 år 100 % 6-7 år 70 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % Derefter 20 % Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.: Alder 0-15 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % Derefter 20 % Procent af nyværdi Husforsikring 9

10 3.5.6 Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl, linoleum samt laminatgulve. Indvendige malede overflader samt overflader af tapet og lignende: Alder 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % år 25% Derefter 0 % Procent af nyværdi Vinduer, døre og facadepartier (kun ved svampeskader*): Alder Procent af nyværdi 0-20 år 100 % år 60 % år 40 % Derefter 20 % Dug og liner i nedgravede svømmebassiner: Alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 60 % år 40 % Derefter 20 % 3.6 Udvidet råd (se dækningsskema). For udvidet råd modregnes der en selvrisiko på kr. pr. skade. (basisår 2013). Selvrisiko for vinduer, døre eller facadepartier* beregnes pr. bygningsdel og ikke pr. skade. Er policen tegnet med en højere generel selvrisiko, er denne selvrisiko gældende. Ved reparation af vinduer og døre, gælder der ingen selvrisiko 3.7 Udvidet skadedyr (se dækningsskema). Hvis forsikringen er tegnet med generel selvrisiko, modregnes denne. Ved bekæmpelse af skadedyr er der en maksimal erstatning på kr. (basisår 2013) pr. forsikringsår. For bekæmpelse alene modregnes der ikke selvrisiko. 3.8 Forladte bygninger* For bygninger, der henligger forladt*, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. 10 Husforsikring

11 3.9 Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, udbetales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter forannævnte bestemmelser vedrørende erstatningsopgørelse Erstatningens udbetaling Erstatning til genoprettelse. Erstatning udbetales, når reetablering af det beskadigede har fundet sted Erstatning til fri rådighed. Følgeudgifter Såfremt erstatningen ikke anvendes til reetablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning til fri rådighed forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen 4 Redning, bevaring og oprydning. 4.1 Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet begivenhed. 4.2 Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en af forsikringen omfattet begivenhed. 4.3 Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 5 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse). 5.1 Dækningen omfatter forøgede byggeudgifter, som efter en af forsikringen omfattet begivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsik- Husforsikring 11

12 ringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles i kraft af lovgivningen. 5.2 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. 5.3 Erstatning for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maksimalt andrage 10% af bygningens nyværdi. 5.4 Det er en forudsætning: At udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning. At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. At istandsættelse eller genopførelse finder sted. 5.5 Dækningen omfatter ikke: Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse*. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. 6 Restværdiforsikring. 6.1 I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstageren*, såfremt bygningsbeskadigelsen overstiger 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til betingelsernes punkter 3.8 til Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Huslejetab 7 Hvilke udgifter dækkes. 7.1 I det omfang forsikringsstedet* ikke kan benyttes som følge af en af forsikringen omfattet skade dækkes: 12 Husforsikring

13 7.1.1 Dokumenterede tab af lejeindtægt: Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, somforsikringstageren* selv benytter Nødvendige og rimelige merudgifter i anledning af fraflytning, fx leje af anden bolig Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens* private indbo. 7.2 Erstatningen ydes for tiden indtil forsikringsstedet* igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet* betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring. 7.3 Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 7.4 Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren* har indflydelse på, ydes der ikke erstatning for derved forårsagede udgifter eller huslejetab. 7.5 Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. Husejeransvar 8 Ansvarsforsikringens formål. At udbetale erstatning, i tilfælde af en sikret har pådraget sig et erstatningsansvar. At friholde sikrede, hvor der uberettiget rejses et erstatningskrav. 9 Hvilket ansvar dækkes. 9.1 Forsikringen dækker, når man som husejer eller bruger af en ejendom er juridisk* erstatningsansvarlig for en skade på andre personer, ting eller dyr. 9.2 Forsikringen dækker, når det ansvarspådragende forhold er sket, mens forsikringen er i kraft hos GF Forsikring, også selv om kravet først gøres gældende, efter at dækningen er ophørt. Husforsikring 13

14 10 Hvilket ansvar dækkes ikke Ansvar der udelukkende støttes på ordlyden i en kontrakt, lejeaftale eller andet aftalegrundlag Skade der opstår i forbindelse med udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed, uanset virksomhedens størrelse Skade på ting, som sikrede* eller de sammen med sikrede* boende familiemedlemmer: ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, har i varetægt af anden grund Skade forvoldt med forsæt medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. Dette skal kunne dokumenteres i form af speciallægeerklæring Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika Skade forvoldt af motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 20 hk. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer Skade der skyldes forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået: Uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og Ikke er en følge af, at sikrede* har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade forårsaget ved: Udgravnings- eller opgravningsarbejder. Nedbrydnings- eller nedramningsarbejder. Sikredes* brug af sprængstoffer. Skade ved jord- eller grundvandssænkning i forbindelse med de førnævnte undtagelser er ikke dækket. 14 Husforsikring

15 10.9 Ansvar for skade forvoldt af hunde Skade på ting, forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning af den forsikrede ejendom. 11 Erstatningsopgørelse Husejeransvarsforsikringen dækker ved hver forsikringsbegivenhed med indtil 10 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. ved skade på ting og dyr. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. Angående motordrevne redskaber se dog betingelsernes punkt Dækningssummerne danner højeste grænse for GF Forsikrings forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede* Omkostningerne ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med GF Forsikrings billigelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 12 Særligt i skadetilfælde GF Forsikring skal underrettes, så snart der er et erstatningskrav, eller der er formodning om, at et sådant krav vil blive rejst. GF Forsikring tager herefter stilling til, om der er et erstatningsansvar. Dækningen omfatter ikke erstatningsansvar, som sikrede* har påtaget sig, medmindre der er et juridisk* ansvar. Retshjælpsforsikring 13 Hvilke omkostninger dækkes Retshjælpsforsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet bygningskasko Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension gældende for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne udleveres efter ønske Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker sikredes* omkostninger i en vis udstrækning ved visse tvister, hvori sikrede* er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom. Erstatning kan højst andrage kr., og selvrisiko* udgør 10% af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede* kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko*. Husforsikring 15

16 13.4 For at opnå retshjælp i sager med en sagsværdi under kr. eller i anerkendelsessøgsmål, skal sikrede* henvende sig til nærmeste byret for vejledning i småsager. Herefter indsendes småsagsblanket og relevante bilag til GF Forsikring. I sager med en sagsværdi over kr. skal sikrede* kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på sikredes* vegne, hvorefter selskabet tager endelig stilling. Vedrørende muligheden for fri proces skal sikrede til advokaten medbringe sikredes* og eventuel ægtefælles eller samlevers årsopgørelse fra skattevæsenet Hvis du har spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikringen, er du velkommen til at kontakte GF Forsikring. Fælles bestemmelser 14 Forhold i skadetilfælde I skadetilfælde er forsikringstageren* forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom GF Forsikring er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstageren* straks indgive anmeldelse til GF Forsikring indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere politianmeldes Udbedring af skade skal ske i samråd med GF Forsikring. Dog kan foreløbig udbedring foretages, såfremt den er nødvendig til afværgelse af alvorlige følger. Derudover må nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før GF Forsikring har givet sit samtykke hertil. Er GF Forsikrings samtykke ikke indhentet, bortfalder selskabets erstatningspligt Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til GF Forsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden GF Forsikrings samtykke, og GF Forsikring træffer bestemmelse om sagens behandling. 15 Forsikring ved anden police Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, og er der i 16 Husforsikring

17 denne taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet ved anden police, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af forsikringerne. 16 Særlige undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) eller radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. Uanset bestemmelserne i betingelsernes punkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelleratordrift. 17 Forhold under forsikringens løbetid Præmiens betaling Første præmie, stempelafgift*, opkrævningsgebyr, stormflods*- og stormfaldsafgift* forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden*. Senere præmie, afgift, gebyr og bidrag forfalder til betaling på de anførte forfaldsdage i policen Påkrav om betaling finder sted på den betalingsadresse, som forsikringstageren har oplyst Betales præmien ikke efter første påkrav*, sender GF Forsikring en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetaling til forsikringstageren* på betalingsadressen. Påmindelsen er tillagt et rykkergebyr Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af undladelse af at betale præmie inden udløbet af den anførte tidsfrist En påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav*. Hvis betalingen ikke finder sted inden 21 dage efter påmindelse, bortfalder GF Forsikrings dækningspligt. Husforsikring 17

18 GF Forsikring kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger Indeksregulering Indeksreguleringen sker i overensstemmelse med det offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger fra Danmarks Statistik. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for udregningen er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statestik Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangivelser indeksreguleres hvert år pr. 1. januar Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens først forfaldsdato i kalenderåret med den procent, som indekset for 1. juli året før er steget eller faldet med Forsikringssum og selvrisiko under retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis GF Forsikrings forsikringsbetingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif for nærværende gennemføres til et forsikringsårs begyndelse med en måneds varsel Ønsker forsikringstageren* ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen dog jf. betingelsernes punkt Har Finanstilsynet godkendt, at ændrede bygningsbrandforsikringsbetingelser kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, uden at dette i øvrigt medfører ændringer i det bestående forsikringsforhold, kan forsikringen kun opsiges under iagttagelse af normalt opsigelsesvarsel Opsigelse af bygningsbrandforsikringen kan kun ske under iagttagelse af betingelsernes punkt Risikoforandringer. Tilbygning, ombygning og ændringer. 18 Husforsikring

19 GF Forsikring skal underrettes, hvis du vil: Bygge om. Bygge til. Ændre tagdækning. Ændre bygningens anvendelse. Ændre bygningens konstruktion. Ændre benyttede energikilder til opvarmning. Endvidere skal GF Forsikring kontaktes, såfremt ejendommen står ubeboet i mere end tre måneder. GF Forsikring vil derefter tage stilling til, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af GF Forsikring Såfremt ejendommen helt eller delvist rømmes, ligger ubenyttet hen eller fredes, skal GF Forsikring underrettes, således at GF Forsikring kan tage stilling til, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Undladelse af anmeldelse kan medføre, at GF Forsikrings erstatningspligt nedsættes, eller eventuelt helt bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at GF Forsikring ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikring dog kun i de tilfælde, hvor GF Forsikring ikke havde pligt til at overtage risikoen. I forhold til de i henhold til bygningsbrandforsikring omhandlede rettighedshavere ophører ansvaret dog med 14 dages varsel Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles GF Forsikring Ved salg af ejendommen ophører forsikringen, dog er den nye ejer dækket i indtil fire uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring for ejendommen Bygningsbrandforsikringen kan kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i betingelsernes punkt Besigtigelse af bygningerne GF Forsikring er til enhver tid berettiget til besigtigelse af ejendommen for at foretage en vurdering af bygning samt øvrige risikoforhold. Husforsikring 19

20 17.7 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for etårige perioder og kan af forsikringstageren eller GF Forsikring opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel til en hovedforfaldsdag*. Hovedforfaldsdagen* er anført på policen. Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve et gebyr. Det eventuelle gebyr kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring Særlige regler ved bygningsbrandforsikringens opsigelse Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger* kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i betingelsernes punkt omhandlede rettighedshavere ophører GF Forsikrings ansvar dog med 14 dages varsel Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren* som GF Forsikring i indtil 14 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere kan forsikringen fra GF Forsikrings side opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt en eventuel selvrisiko* ikke betales ved påkrav. Disse betingelser gælder ikke bygningsbrandforsikringen. 18 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsvirksomhed. 19 Bygningsbrandforsikringens ufravigelighed GF Forsikring kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet godkendte bygningsbrandforsikringsbetingelser nr. 15 til ugunst for forsikringstageren* og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Specielle vilkår vedrørende forsikring for bygning under opførsel herunder materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i bygningerne. 20 Husforsikring

21 20 Hvilke skader dækkes Bygninger under opførelse dækkes som anført i policen samt i henhold til betingelsernes punkt 2.1 til 2.4. Bygninger og byggematerialer er ikke dækket mod tyveri- og hærværksskader. Brud på glas og sanitet dækkes først, når dette er anbragt i hel stand på dets blivende plads. 21 Anmeldelsespligt Forsikringstageren* har pligt til at underrette GF Forsikring, når bygningerne er færdigmeldt og taget i brug, hvorefter GF Forsikring tager stilling til, om besigtigelse skal finde sted. Selvrisiko* 22 Selvrisiko* Det vil af policen fremgå, om der er generel selvrisiko* eller ej Ved retshjælpsskader vil der være selvrisiko* jf. forsikringsbetingelserne for retshjælp. Der er ikke selvrisiko*, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt For udvidet råd, gælder særskilt selvrisiko*, jf. afsnit om erstatningsopgørelse i betingelserne Sammen med eventuel opkrævet selvrisiko* beregnes et opkrævningsgebyr. Klausuler* 23 Klausuler*. Af efterfølgende klausuler* gælder den klausul eller de klausuler, hvis nummer er anført på policens forside Klausul* 15 Særlige betingelser For forsikringen gælder i øvrigt særlige betingelser anført i policen eller i særligt policetillæg. Klausul* 33 Forsikringen omfatter stikledning* Betingelser for stikledning*. Forsikringen dækker Husforsikring 21

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere