Identitet,"relation"og"læring"for"16318"årige"på"ungdomsuddannelserne"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identitet,"relation"og"læring"for"16318"årige"på"ungdomsuddannelserne""

Transkript

1 * Identitet,relationoglæringfor16318årigepåungdomsuddannelserne Masterspecialeiiktoglæring Anna3ChristaBjerg,studienummer Vejleder RikkeØrngreen AalborgUniversitet August2012 anslag: ,normalsider:53,omfatter:61sider *(AalborgUniversitetisamarbejdemedAarhusUniversitet,CopenhagenBusinessSchool,Roskilde Universitet underitkvestsamarbejdet)

2 2

3 * Abstract:Identity,relationsandlearningpatternsof16318yearolds Thisthesisisabouttheidentity,relationsandlearningpatternsof16K18yearolds.Thepurposeofthe thesisisto: Identifypossibilitiesandchallengesofyounglearnersin2012. Suggestideasforactivitiesand/ordidacticdesigns,whichcanhelpyoungstudentscopewith thesepossibilitiesandchallenges. Identifywheretheinternetandcommunicationtechnologycansupportthelearningprocessof youngpeople. Thisisdonebydoinganethnographicfieldstudyover4weeksatanagriculturalcollege,followinga classofstudentsduringtheirfirstperiodofschool.duringthisfieldstudyseveralmethodsof investigationareusedtoachievetriangulationandvalidatetheresults.methodsofinvestigation includethefollowing:observation,semistructuredexplorativestudentinterviews,focusgroup interviewwithexperts(includingteachers,mentors,contacttutorsandeducationalleaders),modified futurelaboratory(cafélaboratory)andbibliography. Subsequentlyproposalsfordidacticdesignwheresuggested.Theseproposalsincludeddesignsfor: Trainingpracticalandprofessionalskils,focusingonvaluesandtheabilitytoimagineoneselfin differentroles,digitalpresenceandidentity,digitalethicsandsearchingmasteryandfinallyproducing digitalcontent. Keywords:Identity,relations,learning,practicalskills,professionalskills,mastery,vocational education,ict,didacticdesigns. Author:AnnaKChristaBjerg *(AalborgUniversitetisamarbejdemedAarhusUniversitet,CopenhagenBusinessSchool,Roskilde Universitet underitkvestsamarbejdet) 3

4 Indholdsfortegnelse- Abstract(...(3 Præsentation(og(motivation(af(undersøgelsesfeltet(...(7 Ungeilandbrugeti Specialets(formål(...(8 Undersøgelsesfelter...8 Afgrænsning(af(undersøgelsen(...(9 Interessenter(i(de(unges(liv(...(9 Udgangspunkt(og(perspektiv(...(9 Teori(om(identitet,(relation(og(læring(...(10 Undersøgelser(på(området(...(17 Beskrivelse(af(EUDIjordbrug(og(de(unge(...(20 Undersøgelsesdesign(og(metode(...(21 Undersøgelsesdesignetssammensætning...21 Densamledeundersøgelse...23 Analyse(af(undersøgelsens(resultater(...(25 Etnografiskobservation...25 Kvalitativeinterviewsmeddeunge...29 Deungesskriftligelivshistorier...37 Fokusgruppeinterviewmeduddannelseseksperterne...40 CaféKværksteder...46 Densamledeundersøgelse...50 Skitse(og(anbefalinger(til(didaktiske(designs(...(51 Praktiskefærdigheder...52 Mitlivom1,3og5år...53 Mitogandresmeningsperspektiv...54 Mitdigitalejeg...55 Kompetencerogetikpåweb...56 Medieproduktion...57 Konklusion(og(perspektivering(...(58 Litteraturliste(...(59 4

5 Bilag...61 Bilag1.Observationsguide...61 Bilag2.Eksemplerpådagligelogninger...61 Bilag3.Summenaflivshistorier...61 Bilag4.Transkribtionafelevinterview1KFortroligt...61 Bilag5.Transkriptionafelevinterview2KFortroligt...61 Bilag6.Transkriptionafelevinterview3KFortroligt...61 Bilag7.Noterfraelevinterview4KFortroligt...61 Bilag8.Transkriptionafelevinterview5KFortroligt...61 Bilag9.OpgørelseafCaféKværkstederKFortroligt...61 Bilag10.TranskriptionaffokusgruppeinterwievmeduddannelseseksperterneKFortroligt...61 Bilag11.Lydfilerfraelevinterviews,svarendetiltranskriberingerneibilag4til8KFortroligt...61 Bilag12.Lydfilogvideofilaffokusgruppeinterviewmeduddannelseseksperterne,svarendetil transkriberingenibilag10kfortroligt

6 6

7 Præsentationogmotivationafundersøgelsesfeltet Ungei2012harfordeflestesvedkommendestorpersonligfrihedogansvarforattagebeslutninger omegetlivalleredefradeerbørnogdeeroftesamtidigtsentfuldtansvarligeforegetlivrent økonomiskogarbejdsmæssigt.deermedandreordbådeblevetbehandletmegetvoksenttidligtogpå denandensidehardefåetlovatvedbliveatværebørnlænge.derudoverhardeungehistorienshidtil størstemulighederforvalgaflivsbane.delshardemangeforskelligemuligheder,ogdelserrammerne forderestilværelseikkeisammegradsomitidligeregenerationersataffamilien,geografienogden kultur,deerendelaf.foratkunnetageetvalgmellemalledissemulighederskalmanimidlertidvide nogetom,hvemmaneroghvadmanvil,ellerihvertfaldturdetagenoglevalg,somkanbringeen videre. Samfundetharsamtidigændretsighenienmereindividualiseretretning.Tidligeretidersdyder,om atgøresinpligtogbidragetilsamfundetvedalmindeligtarbejde,gælderikkepåsammemåde længere.idagerdermerestatusogværdiiatgørenogetspecieltogenestående.detgiverstore forventningertildeungebådefraomgivelserneogfrademselv. Derudoverforandrermådenvileverogarbejderpåsigmedstigendehastighed,såevnentilat håndtereforandringerogheletidenatforetagenyevalgblivermereogmereessentielforatkunne opleveetharmoniskliv.deungeskalvænnesigtilkontinuerligeforandringer. Altdettelæggeretstortprespådeunge.Dehargenereltstorselvtillid,fordideerblevetbekræftet gennemhelederesopvækst,mendeharikkealtidmegetselvværd.denderindgroedeoverbevisning om,atdeerligegodeogvilbliveelskedeuanset,hvaddebedriveritilværelsen.denblindetropå forsynetogskæbnen,sombl.a.fulgtemedenstærktropågud,ogentropåstærkeautoriteter,som demdersætterrammerneisamfundetogtilenvisgradogsåforandresliv,erikkemere fremtrædende.tilgengælderderstørreforventningertildenenkelte,omatskabesinegenunikke(og succesfulde)tilværelse. Ovenståendeernaturligvisengeneraliseringogvilvariereforforskelligegrupperafunge.Mendeter entendensitiden,derkræverenhøjgradafmodenhedogbevidsthedomegetståsted,foratkunne navigereidetsuperkompleksesamfundudenattabesigselvellerblivebangeforathandle. IdenneopgaveviljegbelysedeungessituationmedungepåEUDindgangendyr,planterognaturog merespecifiktungepålandbrugsuddannelsensgrundforløbsomeksempelmedhenblikpåatafklare deungesudfordringerogmulighedersamtidentificere,hvoriktkanstøttedemiathåndteredisse udfordringerogmuligheder. Ungeilandbrugeti2012 LandbrugetharværetbæreraftraditionogkulturiDanmarkgennemgenerationer,menerdetikke længereisammegradsomtidligere.detbetyder,atderikkeersammerespekt,statusogautomatisk anerkendelsesomtidligereiatarbejdemedlandbrugfordeunge,nårdemøderomverdenen.eller rettere,dererendobbelthediholdningentillandbruget,delserderenanerkendelseaf,atdeteret essentielterhvervmedstoltekulturbærendetraditioner,samtatdetatproducerefødevareervigtigt forsamfundet,ogdelsharderværetenvoksendekritikaferhvervetsdriftoghåndteringafdefælles naturressourceroverdesidste30k40år,ellerdensidstegenerationkanmanogsåsige. 7

8 1.#Forholdet#mellem#den#tid,#det#tager#sociale#forandringer#at#slå#igennem,#og#menneskers#levetid.# (Knowles,(2012,(p.(557).( Landbokulturenerunderforandringpågrundafstrukturudvikling,ændringeridriftsKogejerformer, ændringeribefolkningssammensætningenpålandet,globaliseringenogdenændredeplaceringi samfundetmm. Deungeilandbrugethardesammeudfordringersomalleandreunge,ogdertilmåskeenudfordring medatdefineretderesegenkultur,sådenbådekanfavnelandbokulturenunderudviklingogden moderneurbanekulturforatblivefuldgyldigemedlemmerafsamfundetogikkekunafenuafhængig nichekulturudenforbindelsetilrestenafsamfundet. Specialetsformål Arbejdetmeddettespecialeskalmundeudi: Atidentificeredeungesmulighederogudfordringeri2012. Atskitsereaktiviteterellerlæringsforløb(didaktiskedesigns),derkanhjælpedeungemedat håndteredissemulighederogudfordringer. Atidentificere,hvorinternetogkommunikationsteknologi(IKT)kanstøttedeungeslæring. Undersøgelsesfelter 1.Hvordanmestrerdeungepålandmandsuddannelsensgrundforløbderesdagligdagpå landbrugsskolen,gørsigerfaringer,lærerogforetagervalg? 2.Hvilkemuligheder,udfordringerogproblemeropleverde? 3.Hvilkeaktiviteterellerlæringsforløbkanstøttedeungesarbejdemedpersonligeudviklingirelation tilidentitet,relationoglæring? 4.HvordanbidragerIKTtildeungesarbejdemedidentitet,relationoglæringogkandeungestyrkes vedatinddrageiktyderligereog/ellervedatkvalificerederesbrugafikt? 8

9 Afgrænsningafundersøgelsen Identitet,relationoglæringharogsåbiologiskeognaturfagligeimplikationer.Enpersonbeståraf bådekropogpsyke(jarvis,2012,s.44).spørgsmålsom:hvilkeegenskabererjegsommenneskefødt med?hvorliggerminenaturligeevnerogstyrker?hvadernaturgrundlagetformigogverden?er megetrelevanteilæringssammenhæng.detkunneværerigtigtspændendeatudforskedenne dimensionogkombineredenmeddetsocialkonstruktivistiskeperspektiv,vierblevetundervistipå Mil.Mendetvildelsværeforomfattendeatdækkeheledennevinkelogså,ogdelserdetteetspeciale sommasteriiktoglæringvedhumaniorapåaalborguniversitet,derforviljeghavefokuspåde emner,somrentfaktiskerendelafstudiet.fokusvilderforværepå,hvordandenenkeltesidentitet udviklersigimødetmeddetandetmenneskeogdetnaturfagligeaspektvilkunværerepræsentereti relationtilkognitionogdettefokus.ellermedjeromebruner:detbiologiskesubstrat,desåkaldte naturlovefordenmenneskeligenatur,erikkeårsagtilhandling,højestenbindingpådenneogen betingelseforden(bruner,1999,s.34). Interessenterideungesliv Udoverdeungeselv,somnaturligthareninteresseiatudviklesig,bidragetilsamfundetogskabesig selvetgodtliv,erderandreinteressenter.samfundet,somhareninteresseiatdeungekommeri gangmedenuddannelse(gernehurtigt)oggennemføreden(gernehurtigt)foratkommeigangmed atbidrageøkonomisktilsamfundet,somdeterformuleretiregeringenspolitikomat95%skal gennemføreenungdomsuddannelse.dem,dereransvarligeforatgennemføredennevisionpå samfundetsvegne,nemligskolerneogunderviserneiuddannelsessystemet,erogsåinteressenter, ligesomforældrene,somønskeretgodtlivforderesbørn(ogsigselv).idenneopgaveprøverjegså vidtmuligtatværeambassadørfordeungesegneinteresser,uansetatjegogsåerendelafsamfundet, uddannelsessystemetogdenvoksnegeneration. Udgangspunktogperspektiv Mitudgangspunkterkonstruktivistiskogsocialkonstruktivistisk.Jegmener,atmenneskerfødessom biologiskevæsenermedenrækkenaturgivneforudsætninger,ogatdederfraudviklersigiet kontinuerligtsamspilmedderesomverden.omverdenomfatterbådenaturen,detfysiskested,fysiske genstande,individetssocialesituationogsamfundet.etmenneskeprægerogprægesafsinomverden.( Udovermitakademiskvidenskabeligeståstederdetmåskerelevantatnævne,atjeghararbejdetiog forlandbrugeti32år,hvismantællerstudiejobmv.med,selvhargåetpålandbrugsskolefor30år siden,oghartagetenvideregåendelandbrugsfagliguddannelse.jegharovervejendeboetibyen afbrudtafkorteoglængereperioderpåflereår,hvorjegharboetpålandet. Såvidtsommuligt,forsøgerjeg,attagedenungesperspektiv,foratseverden,somdeserden,vel vidende,atdetikkeermuligt.mendeternødvendigtformigatprøveatgøredet,foratkunnevurdere hvaddervilværemeningsfuldtideungesøjne. 9

10 Teoriomidentitet,relationoglæring Grundlæggendekanungeidennealderarbejdemedalleemnerogspørgsmål.Deerrobusteoghar alleredemangeerfaringerilivetogenveludvikletidentitet. SomIlleris2011,s.145,brugerjegbegrebetidentitetistedetfordebeslægtedebegreber:Selvet(ens egenselvopfattelse),personligheden(karakteristikafpersonensetudefra)ellerhabitus(dispositioner indlejretiselvetefterkulturelleogsamfundsmæssigepåvirkninger,somprægerindividetsmådeat tænke,føleoghandlepå).identiteteriforholdtildenneopgavesfokusdetbedstebegreb,fordideter detmestbredtfavnendeoghelhedsorienteredebegreb. Læringogidentitetertætforbundnebegreber.Alformel,ikkeformeloguformellæringermedtilat opbyggevores(individets)identitet. Ordetidentitetkommeraf detlatinskeidem,derbetyder densamme,atværedensammeog genkendeligforsigselvogandregennemskiftendesituationer (Illerisetal.2012,p.45).Vores identitetdannesafvoreslivshistorie,devalgvitagerogdeerfaringer,vigøros. Viadennelivshistorieellerbiograficitetopnårvienkompetencetilheletidenatvurderevores aktuellemuligheder,derhvorviersitueret(itid,sted,socialsituationogsamfund),detgiverosen baggrundforatforetagenyevalg. Vidisponereroverenbiografiskbaggrundsviden,somsætterosi standtilatudfyldeogfuldtudanvendedetsocialerum,vibevægerosi.ingenafosharadgangtilalle tænkeligemuligheder.menindenforrammerneafetbegrænsetogpåvirkeligtpotentialeharviflere mulighedertilrådighed (PeterAlheit,p.223). Selvidentitetenkanogsåbeskrivessomenrefleksivtorganiseretstræben,hvorviheletidensøgerat opnåetgodtogharmoniskudgangspunktforvorestilværelse. Selvetsrefleksiveprojekt,sombeståri atopretholdesammenhængende,menkonstantrevideredebiografiskefortællinger,finderstedien kontekstafmangfoldigevalgmuligheder,derfiltreresgennemabstraktesystemer.(giddens1996,s. 14).Enkonsekvensafdetteerenvedvarendetvivl: Tvivleretgennemgåendetrækveddenmoderne kritiskefornuft.i dennutidigeverden måselvetskabesrefleksivtligesomdenbredere institutionellekontekst,deteksisterei.denneopgavemåimidlertidløsesmidtietforvirrendevirvar afmulighederogtilbud (Giddens,1996,s.11). Etcentraltpunktforungeerderforatlæreatmestreusikkerhedogatacceptereden.Atblivegodtil athåndtereusikkerhedogvælgesinegenvej,istedetforatgåmedpåandresdagsordenerblotforat dulmeogskjuleusikkerhedenellerpåandremåderprøveatundvigeusikkerheden,fordidenføles ubærlig. Medusikkerhedfårbegrebernetillidogrisikostorbetydning.IfølgeBruner vaccinerer ogskærmer tillidmodalledepotentiellefarer,somselvdemesthverdagsagtigeaktiviteterkanindebære.noget lignendesigeranthonygiddensomfundamentaltillid:..enslagsemotionelvaccinationmod eksistentielangst enbeskyttelsemodfremtidigetruslerogfarer,somgørdetmuligtforpersonen,at bevaremodoghåbikrævendesituationer.fundamentaltilliderenafskærmningsmekanismei forholdtilrisiciogfarerideomgivendehandlingskoginteraktionsmiljøer(giddens,1996,p.54). UdtrykketfundamentaltillidbrugerErikH.Eriksonogså:..enfølelseaffundamentaltillid:deterden førsteogdengrundlæggendehelhed,-eftersomdenserudtilatmedføre,atdetindreogdetydrekan oplevessomnogetsammenhængendegodt(erikson,1992,p.79). 10

11 Foratkunnehåndteredemangevalgogmulighedererfundamentaltillid,ogsåkaldetontologisk sikkerhed,somerentidligtiliveterhvervettillidtilsinomverden,altsåvigtigt,fordimanudenen sådantillidtilsinomverdenikkeeristandtilatforholdesigåbenttilnye(ogdermedusikreog ukendte)muligheder. Eriksenopererermedudtrykkethelhedihansbeskrivelserafidentitetsdannelse: Enfølelseafindre helhed.foratoplevehelhedmådenungefornemmeenvoksendekontinuitetmellemdet,hani barndommenslangeårharudvikletsigtil,ogdethantænkerpåatbliveidenfremtid,hananer forude;imellemdet,hanfølerdækkerhansegenopfattelseafsigselv,ogdet,hanoplever,andreseri hamogventerafham (Erikson,1992,p.83). Iungdommenforegårenidentitetskriseelleren transitionskrise frabarntilvoksen,hvordenunge skalgøresigfriafdehidtidige, påtvungne identifikationer(manvælgerikkesinfamilie),det indebærerbl.a.atfindeog/ellertilføjenyeidentifikationerblandtjævnaldrendeogvoksne rollemodellerudenforfamilien.omdetsigererikson: Dennesøgenefterennyogdogstabilidentitet kanmåskelettesterkendesideungesvedholdendeanstrengelserforatdefinere,overdefinere,og genfindesigselvoghinandengennemideligafprøvningafdenyestemulighederogdeældste værdier(erikson,1992,p.84). Foratkunnemanøvrereienkompliceretverdenskalmanaccepterekompleksitetenogudvikleevnen tilathåndtereden,medbowensord: GraspingcomplexityKKembracingitKKisacriticalcapacitytobe learnedearlierratherthanlaterinlife (Bowen,2012). Nårmanarbejdermedunge,skalmanhaveblikfor,atdekanværeekstremtsårbareogatdenne sårbarhedikkealtidkanforudsiges,fordidekonkretegrænserhosdenenkelteungeerbestemtaf hansellerhendeslivshistorie.madshermansenbeskriverdenforsigtighedmanbørudviseoverforde ungesgrænserogsårbarhed: Ligesomvågeriisenundersnedækketbørundersøgesomhyggeligtog varsomt,såmanikkegåridemmedbeggefødder. (Hermansen2011,s.84). Dennesårbarhedharbetydningfor,hvordanmankantaleogarbejdemedunge,ikkemindstigrupper, hvorderesstandpunkterogadfærdogsåsesoghøresafdereskammeraterogjævnaldrende.ien sådansituationvildeværemegetforsigtigemedatblottesigogkommefremmedderesoprigtige standpunkter,hvisderikkeerskabtenmegettrygogåbenatmosfæreigruppen. Tillidsfulderelationerermegetvigtigeunderskiftendeforholdogtidsperspektiver,nårman,somde unge,skalklaredetmesteselv.detharfåetdeungetilatudvikleenekstremsocialfølsomhed,såde hurtigtkanafgøre,hvemdekanhavetillidtil.istedetforatskullebrugelangtidpåatopbygge tillidsfulderelationerudviklerdeungederfortypisk ensocialfølsomhedellernogleantenner,der hurtigtkanfortælledem,hvordekanplacerederestillid ogkvalitetenafdisseantennerermåske nogetafdetmestafgørendefor,hvordandeklarersig.ihvertfaldførerdettil,atmangeafdevoksne ogderesforanstaltningerforkastesretnådesløst,samtidigmedatdeungehungrerefter voksenkontakt,somvilogkanstilleoptilf.eks.atmedvirkeienvejledning,somdekanoplevesom solidarisk(illerisetal.2012,p.193). Udoversårbarhedenhardeungeogsåopbyggetetlæringsforsvar,sombestårafennødvendigevnetil atfiltrereialledeinformationer(hverdagsbevidsthed),mandagligtbliverbombarderetmed, suppleretmedidentitetsforsvar,ambivalensoglæringsmodstand(illeris,2012,s.26). 11

12 Identitetsforsvarerenmodstandmodudefrakommendekravomnylæring,fordideter ressourcekrævendeogkræverændringellervidereudviklingafenhårdttilkæmpetidentitet, ambivalensknyttersigtil,atmangodtveddeternødvendigtatlærenoget,menmanorkerikkeog læringsmodstandopstårilæringssituationer,hvormanopleveratlæringeristridmedallerede eksisterendeholdningerogindsigter.ifølgeillerisskalmanværeforsigtigmedatforsøgeatbremse læringsmodstand,menistedethjælpedenlærendemedatbliveklaroversinlæringsmodstandog dermedbevidstgøreogkvalificeredenalternativelæring,derkanfindested.nårmankoblerdetmed atalmenneskeliglæringharsinrodiuoverensstemmelse(jarvis,2012s.46),bliverdettestediet læringsforløbikkebarebesværligtforbådedenlærendeogeneventuelunderviser,menogsåetmeget interessantsted. Denegocentrering,deungekanopbyggesomforsvarmoddenstoremængdeinformationerog valgmulighederdeskalhåndtere,eruhensigtsmæssig,nårdeskalfungereiverden.deternødvendigt atdeudviklerendecentrering,somerforudsætningenforatværeistandtilatlæreogerkende forskelligheder.detindebærer,atdeskaludvikleevnentilat: Kendeforskelpåderesindreogydreverden Forståforskellenmellemindreverdenogdensocialeverden Erkendeforskellenmellemegenindreverdenogandresindreverdener Mankanogsåsige,atdeskaludvikleevnentil,atkunnetagefleremeningsperspektiveribrug,at kunneseensagogsigselvfraflereperspektiver.deskalkunnebetragteanderledeshedsomnoget, derkanværegodt(thomasziehe),ogundgåatfastlåsesigselvienfastfrossetogufleksibelidentitet. Læringsmæssigterungei16K18årsalderenientransitionsfasemellematværebarnogvoksen.De kanstadiglæresomvedbarnetsumiddelbareerobningafverden,hvordeeråbneforalleindtryk, mendetageristigendegradkontrollenoveregenlæringvedbevidstetilkogfravalg,menendnuikke meddenvoksnesfuldeselektivitetogskepsis.(illeriis,2012,s.29). MalcolmKnowlesslårtillydfor,atmanskalundervisevoksnepåenandenmådeendbørn,atman skalbrugeandragogikistedetforpædagogik.efterhånden,sommennesketmodnes,vil: 1. detsselvforståelsebevægesigfraenforståelseafsigselvsomenafhængigpersonmoden forståelseafsigselvsometselvstyrendemenneske, 2. detakkumulererenvoksenerfaringsmængde,deristigendegradbliverressourceforlæring, 3. detsparathedtilatlæreistigendegradbliverorienteretmodudviklingsopgaveriforholdtil detssocialeroller, 4. detstidsperspektivændresigfraatværeorienteretmodsenereanvendelseafdenerhvervede videntilumiddelbaranvendelse,ogtilsvarendeændresdetsorienteringmodlæringfra emneorienterettilproblemorienteret(knowles,2012,p.560). Detgrundlæggendeprincipiandragogiker,atdelærendeinddragesiplanlægningenafderesegen læring.detbetyderatunge,derertætpåatværevoksneietvistomfangskalværemedbestemmende overderesegenlæringforatengageresigiden. 12

13 Denungeslæringskerietsamspilmedomverdenenogbådeindholdetilæringen,denlærendes drivkraftellermotivation,denlærendessocialesituationogsamfundetssituationharbetydningfor hvordandettesamspilforegår(illeriis2011,s.109),seillustrationnedenfor. Samspilerenkombineretprocess,dersomtidligerenævntinddragerbådekroppenogpsyken: Menneskeliglæringerenkombinationafprocessergennemlivsforløbet,hvorigennemhelepersonen kroppen(arvemæssigt,fysiskogbiologisk)ogpsyken(themind)(viden,færdigheder,holdninger, værdier,følelser,overbevisningerogsanser) erfarersocialesituationer,hvisindholdomformes kognitivt,følelsesmæssigtellerpraktisk(ellergennemenkombinationderaf)ogintegreresiden individuellepersonsbiografi,hvilketresultererienstadigmereerfarenperson (Jarvis,2012,p.44). 2. Grundlæggende#elementer#og#processer#i#individets#læring# Figuren(skal(oversigtligt(visualisere(de(komplicerede(processer,(der(under(læring(foregår( kognitivt(i(individet(og(i(samspillet(med(omverdenen.(figuren(er(inspireret(af(illeris(figurer( læringens(fundamentale(processer (og( læringens(tre(dimensioner ((Illeris,(2011,(p.(36(og(39)(( Her(er(figuren(udvidet(med(omverdenen(som(en(underliggende(klode,(der(er(en(del(af(individet,( mens(individet(også(er(en(del(af(verden,(og(hvor(samspillets(intensitet(kan(variere.(omverden( omfatter(både(naturen,(det(fysiske(sted,(fysiske(genstande,(individets(sociale(situation(og( samfundet.((( 13

14 Ensrelationertilogsamspilmedomverdenenerderforekstremtvigtigebådeforens identitetsdannelseoglæring.forunge,derstarterpåennyuddannelse,vildenførsteopgaveværeat lærederesnyeomverdenatkendeogblivesåfortroligemedden,atdefaktiskbliverparatetilat deltageisamspillet: Newmembersofacommunityareactiveintheirattempstomakesenseof activitiesandmaybeprimarilyresponsibleforputtingthemselvesinapositiontoparticipate.(rogoff inhalletal.,p.63).foratkunnedeltageisamspilletskaldeetablereenfællesforståelse: Thesearch foracommonground,aswellastoextendit,involvesadjustmentsandthegrowthofunderstanding. (Halletal.,2008p.63). Denfællesforståelseliggerisproget,tegneneogadfærdenmedEtienneWengersord: Language, tools,documents,images,symbols,velkdefinedroles,specificcriteria,codifiedprocedures,regulations andcontractsthatvariouspracticesmakeexplicitforavariatyofpurposes.ogdetusagteharogså betydning: Implicitrelations,tacitconventions,subtlecues,untoldrulesofthumb,recognizable intuitions,specificperceptions,wellktunedsensitivities,embodiedunderstandings,underlying assumptions,andsharedworldwievs. (Wenger,1998,p.47). Derfokuseresoftepådeninstitutionaliseredelæringpåuddannelsesinstitutionerogpåteoretisk læring,menindividetslæringogudviklingforegårallestederisamfundetogdenerihøjgradogså praktiskogkropslig(hallandmurphyinhalletal.,2008,p.1).denkropsligelæringervigtigikke mindstfordetlillebarn,mendeteretvigtigtelementivoreslæringgennemhelelivet: Allevores erfaringeromvoreslivsverdenerbegyndermedkropsligesansninger,somopstårimødetmellem personoglivsverden (Jarvis,2012,p.44). AtpraktiskerfaringerogdeltagelseermegetvigtigeforlæringerogsåWengerpointe,oghanudvider begrebetpraksistilnogetsocialt:theconceptofpracticeconnotesdoing,butnotjustdoinginandofit self.itsdoinginasocialcontextthatgivesmeaningtowhatwedo.inthissense,practiceisalways socialpractise (Wenger,1998,p.47). Denstadigmereerfarnepersonkanbliveenmereogmerekompetentperson.Kompetencebegrebet eretdiskuteretbegreb,dererblevetbrugtimangeforskelligebetydninger.herbrugesdeti betydningen at,enpersonerkvalificeretienbrederebetydning.detdrejersigikkekunomat, personen-beherskeretfagligtområde,menogsåom,atpersonenkananvendedennefagligevidenog mereenddet:anvendedeniforholdtildekrav,derliggeriensituation,dermåskeovenikøbeter usikkeroguforudsigelig.dermedindgårikompetenceogsåpersonensholdningerogvurderinger og evnetilat-trækkepåenbetydeligdelafsinemerepersonligeforudsætninger. (Jørgensen1999,p.4). Videnerikkelængeresummenafdenvidenenpersonhar,menenpersonsevnetilatsættesin subjektivevidensammenpånyemåderilysetafverdensobjektivtskiftendebetingelser. Kompetencebegrebeterforsøgtillustrereti-figur3,side15. 14

15 3. Individets#udvikling#af#kompetencer( Figuren(skal(oversigtligt(visualisere(kompetencebegrebet(og(bygger(videre(på(figur(2,(side(13.( Udvikling(af(kompetencer(foregår(som(læring(kognitivt(i(individet(og(i(samspil(med(omverdenen.( Man(kan(sige(at(læring(giver(individet(kundskaber(og(færdigheder,(mens(individet(med( kompetencer(opnår(læring(på(et(mere(generelt(plan,(som(kan(bruges(ud(over(den(konkrete( situation.(mening,(mestring,(psykisk(balance(og(integration(er(det,(vi(tilstræber(gennem(læring,( mens(funktionalitet,(sensitivitet(og(socialitet(er(det,(den(kompetente(person(opnår(på(et(mere( generelt(plan.(figuren(er(inspireret(af(illeris(figurer( læring(som(udvikling(af(kompetence (og( den(komplicerede(læringsmodel ((Illeris,(2011,(p.(39(og(109).( LæringerenspændingsKogkonfliktfyldtproces,hvornyeerkendelseropnås gennemkonfrontation mellemfireformerforerfaringsbaseretlæring.foratværeeffektivehardelærendebrugforfire forskelligeevner(kolb,2012,p.291).deskalværeistandtil: atinvolveresigfuldtud,åbentogudenfordommeinyeoplevelser(evnetilkonkretoplevelse) atreflektereoverogobserverederesoplevelserframangeperspektiver(evnetilreflekterende observation) atskabebegreber,somintegrererderesobservationerilogiskholdbareteorier(evnetil abstraktbegrebsliggørelse) atbrugedisseteoriertilattræffebeslutningerogløseproblemer(evnetilaktiv eksperimenteren). Unge16K18årigehargennemderes9K10årifolkeskolenlærtenmasse,menofteogsåopbyggetenvis modstandellerreservationmodskolensundervisningogsamfundetskrav.dekanhaveen tilskyndelsetilikkeladesigdiktereogetønskeomatskabeogbestemmesinegenfremtid,dergørdet - 15

16 vanskeligtellerudfordrendeatmotiveredem.iløbetafskolenssocialiseringsproceshardeoplevet begrænsningerideresindividuelleudfoldelseellerproblemerogudfordringer,deharhaftsværtved athåndtere: Socialisationenersåledesenproces,deraltidvilomfattebådeudviklingog begrænsningerellerbeskadigelserogaldrigværedengnidningsløseoverførselafdesamfundsmæssige forholdtildetenkelteindivid,somerdetunderliggendeudgangspunktimegenudviklingspsykologi (Illeris2011,s.117). Hvisdeoplevedeproblemerharværetstoreoggrænseoverskridendekandetilmedhaveopbygget forskelligemodstandsmekanismerogfortrængninger. Dadetdesudenaltidersårbartatdeltageiundervisning,fordiformåletaltidharnogetatgøremed,at manskalblivetilenlidtandenversionafsigselv,enddenmaner,betyderdet,atdetmotiverende elementiundervisningenerekstremtvigtigt.derskalarbejdesforatfådeungetilatacceptere,atet givetindholdogemneervigtigtogrelevantfordemherognu. Nårmandertilføjer atkonfrontationenmedegetbesværmedtilegnelseafderelevantekompetencer kanværeenpersonlighedsmæssigudfordring (Hermansen2010,s.69)betyderdetyderligere,atdet ervigtigtatlæringssituationentilrettelæggessådenbliver overkommeligogbærbar (Hermansen 2010,s.69). Ienerhvervsrettetuddannelsesomlandbrugsuddannelsenvildernæstenaltidhosdestuderende væreengradafengagementrelaterettilpraktikkenogerhvervet,menengagementeterforskelligt afhængigtafomdeteretafprøvendeelleretsikkertvalg: Hvisdenlærendeerusikkerpåsitvalgaf denpågældendeuddannelseogdeterhverv,denerrettetimod,vilengagementetværeafafprøvende karakter detvildrejesigomatafgøreommanhartruffetdetrettevalg.hvismanderimodereller efterhåndenbliversikkerpåsitvalg,bliverengagementettypiskmerefremadrettetogmålrettet omkringatfåindsigtiogerfaringidetpågældendeerhvervsområde (Illeris,2012,p.124).Forden førstegruppedrejerdetsigmedandreordomatafgøreomdeterenprofessionsidentitet,desynes omogkantænkesig.fordensidstegruppedrejerdetsigomattilegnesigdenneprofessionsidentitet ogarbejdemedden. Iløbetafdetsidsteårhundredeerdersketetparadigmeskifte,såoplæringentillivetikkeisåhøjgrad somtidligereerindlejretikulturenogtraditionen,somsåblotskaloverførestildennæstegeneration, menmereafoplæringenertilforhandlingogetpersonligtogsocialtvalg.detkræverikkebarestyrke afdeunge,menogsåkundskaberogredskaber.dissekundskaberogredskaberskal uddannelsessystemethjælpedemmedattilegnesig. 16

17 Undersøgelserpåområdet Ifølgerapporten Ungeierhvervsuddannelserneogpåarbejdsmarkedet,værdier,interesserog holdninger vælgerdeungepåeudderesuddannelse,sometmiddeltilatkommeudpå arbejdsmarkedetogtjenepenge. Deharoftepositiveerfaringermedfraerhvervspraktikkeni folkeskolen,ogendelafdemerskoletrætteogsøgerenmerepraktisktilgangtillæring,enddende harmødtifolkeskolen (PilegaardJensenetal.,2011,p.8). 1 UdgangspunktetforrapporteneratfærreogfærresøgerEUDKuddannelserne,ogatviiDanmarkkan kommetilatmanglefagligtuddannetarbejdskraft.værrebliverdet,nårdesammeforfattereien efterfølgenderapport 2 analysererfrafaldetfraerhvervsskolerne,detharsiden2000samletsetforde tekniskeuddannelsererstegetfraomkring31procenti2000tilomkring39procenti2005(pilegaard Jensenetal.,2010,p.14).Dissetalergennemsnitligefordeforskelligeuddannelserogvariereri størrelsemellemuddannelserne,mentendensenerdensammeforalleuddannelserne. SammenholdtmedatmesterKellerpraksislæringerengodmådeatlærepå,erdetærgerligtat søgningenikkeerhøjeretilerhvervsuddannelserne.klausnielsenoglenetanggaardpetersen argumentererforatmesterlæreervedatgenvindesinbetydningidetpostmodernesamfund,fordi praksislæringerioverensstemmelsemeddennyestevidenomlæring.deargumentererfor,at mesterlærenellerlæringudeipraksislængeharværetundervurderetogitilbagegangefter industrialiseringen: Thishasbeenlongdrivenundergroundbymodernmassindustrializationand massschooling,withitsseparationoflearninganddoing (Nielsenetal.,2011,p.571).Degårogsåind iteorierommereøkonomiskeogmarkedsdrevnegrundetilundervisningssystemetsopbygning,men detrækkerudoverdenneopgavesfokus. Nårnuerhvervsskolerneopfattessomvigtigeogtildelsnødlidendeerdetvigtigtatfindeudaf,hvad derkangøres.i2005harpeterkoudahlforundervisningsministerietlavetengennemgangrelevante afforsøgskogudviklingsprojekteriåreneforinden.pådenbaggrundharhanlavetnogleanbefalinger tilerhvervsuddannelserneforatmindskedetstorefrafald.arbejdetblevudførtsomfølgeaf regeringsgrundlagetnyemålfrafebruar2005,derhavdesommålet,atflereungeskalgennemføreen ungdomsuddannelse.anbefalingernegælderstadigidag: Detanbefales,atderiskolernestilrettelæggelseafvejledning,individualiseringogetableringafhold læggesafgørendevægtpåelevernesbehovforatkunnefungereietgodtsocialtmiljø.forskningi læreprocesserviser,atdetergennemmulighedenforatetablerelængerevarendelæringsforløbi stabilerammer,atdebedstemulighederforetpositivtogvarigtlæringsresultatkanopnås.derformå detanbefalesskolerneat(re)vurderekravetomindividualiseringafuddannelserne:attage individuellehensynkaniforholdtiletstortantaleleverierhvervsuddannelsebetyde,atderskal arbejdesmedfasteholddannelser,præcistformuleredeopgaver,hvorperspektivetstårklartfor eleverne,ogatindividualiseringikkenødvendigvisbetyder,ateleverneindividueltskalfinderundti deresegenlæreprocessammenmedskiftendeklassekellerholdkammerater (Koudahl,2005,p.10). 1http://

18 Endvidereanbefalesdet: Skolerneanbefalesatplanlæggeundervisningenidealmenegrundfagsåledes,atdenfølger anbefalingernefradensenestegrundfagsbekendtgørelseogtagerudgangspunktiproblemstillinger, somelevernegenkenderfradeerhverv/brancher,deerunderuddannelsetil.desudenanbefalesdet skolerneattilrettelæggegrundfagsundervisningenpåenmåde,dertagerhensyntildetforhold,at eleverneermeremotiveretfordentypeundervisning,jolængeredeerideresuddannelsesforløb (Koudahl,2005,p.1). DanmarksEvalueringsinstitutharforMinisterietforbørnogungeundersøgtEUDKskolernes handlingsplanerogsetpå,hvadskolerneprioritererogundersøgt,hvordandefølgeroppåderes lovpligtigehandlingsplanerne.måleteratfåetoverblikover,hvordanudbyttetogerfaringernemed indsatsener.rapportenviser,atdeindsatserskolerneprioritererer: Atgiveeleverneetrealitetstjekiforholdtilderesuddannelseogfremtidigearbejdsliv.Detgør depåenlandbrugsskolevedatsendeelevernetidligtistaldenogpåenandenskolevedat inviteretidligereeleverindpågrundforløbetogfortælleomderesarbejdslivsomudlærte. Senere,nåreleverneerstartetiderespraktik,harskolernevurderet,atdetogsåervigtigtfor eleverne,atfåtaltomderesoplevelser,såevt.problemerikkevokserdemoverhovedet,ogde falderfra.derforharskolernevalgtatkontakteeleverneipraktikkenellerinviteretilfestpå skolen,såelevernefårlejlighedtilatfåvendtderesoplevelsermedlærerneogandreelever (Handlingsplantilvirkelighed engenvejtildevigtigstepointer,2011,s.6). Sundhedogidrætpåforskelligemåder(Handlingsplantilvirkelighed engenvejtilde vigtigstepointer,2011,s.7). Udviklebedrekoblingmellemteoriogpraksis.Dethandlerfxom,atdeunderviseriteorii praksislokalerne,elleratabstraktefagbegrebergøreskonkretemedøgetbrugafvideo,fotos ogfysiskeeksemplerpåfxhalvkonserves (Handlingsplantilvirkelighed engenvejtilde vigtigstepointer,s.9). Ideresindsatserfokuspåatgiveeleverneenstørreselvbevidsthedbådeomderesegne evnerogdeudfordringerdeskalarbejdemed ogværktøjertilhvordandeskalarbejdemed deudfordringer (Handlingsplantilvirkelighed engenvejtildevigtigstepointer,2011,s.9) Fokusererskolernepåatudvikledesocialefællesskaberblandteleverneogmellemlærereog elever (Frahandlingsplantilvirkelighed engenvejtildevigtigstepointer,2011,s.9). OgsåI2011komendelrapportfraetforskningsprojektomdeungepåerhvervsuddannelserne.Den delerdeungeopi4grupper,mednoglefælleskarakteristika: Deafklarede,someraktiveogengageredeiundervisningenogharenhøjselvtillidiforholdtil deresfagligeformåen(udgør41%). Dekritiske,somforholdersigmegetkritisktildenerhvervsuddannelse,deharvalgt(40%). Defraværende,somofteerfraværendeentenmentaltellerfysiskiforholdtilderesuddannelse (11%). Deusikre,sompåenganggerneviluddannelsenogsamtidigermegetusikrepåderesegen formåen(9%). 18

19 Omrelationenmellemteoriogpraksisviserundersøgelsen,atmellem42%og53%foretrækkerat blivepræsenteretforteorienførstogherefterprøvesigfrem,elleratteorienforklaressammenmed enkonkretopgave(brownetal.,2011,p.50).kunmellem7%og18%foretrækkerførstatprøvesig frem,ogderefteratfåteorienfortalt.deterisærdefraværende,somsynesomdennemåde.isærde usikrelærerbedst,denteorideskalbruge,ipraksis,vedatteorienforklaressammenmedopgaven. Denneforskelipræferencergiverunderviserenudfordringer,nårteoriogpraksisskalbalanceresi denkonkreteundervisning. Rapportenindeholdermangespændendebetragtningerogdetbliverspændendeatse,denopfølgende rapport. 19

20 BeskrivelseafEUD3jordbrugogdeunge Landbrugsuddannelsenerenerhvervsuddannelse(EUD).Denerenafjordbrugsuddannelsernepå EUD,indgangdyr,planterognatur.SomdeøvrigeuddannelserpåEUDerdenenvekseluddannelse, dervekslermellemskoleopholdogpraktikudepåenvirksomhed.underskoleopholdeter undervisningenbådepraktiskogteoretisk.ipraktikkenfårdenungepraktiskoplæringogerfaring gennemarbejdemedfaget. Landbrugsuddannelsenvarerfra3,5årogoptilnæsten4år,afhængigafhvordanpraktikforløbene sammensættes.dererfirespecialer:landbrugsassistent(detkortesteforløb,somkvalificeretilat bliveansatilandbruget),landmandmedspecialeihusdyr,landmandmedspecialeiplanterog jordbrugsmaskinfører. SådanpræsenteresuddannelserneiEUD sindgangdyr,planterognatursigpåinternettet: HosDyrPlanterNaturUddannelserneskalduhavelysttilatkommeudafklasselokaletogbrugedet duharlærtkudeimarkenmedjord,skovogdyr.altsåbrugedithovedtilatskaberesultatermed hænderne.hardulyst,oghardudet,derskaltil,erduvelkommenudenfor 3 3 Frahttp://dyrplanternatur.nu,fundet18K08K

21 Undersøgelsesdesignogmetode Detvaroplagt,atlaveenantropologisk/etnografiskeundersøgelseaf,hvordandeungepå landmandsuddannelsensgrundforløbmestrerderesdagligdagpålandbrugsskolen,gørsigerfaringer, lærerogforetagervalg,samthvilkemuligheder,udfordringerogproblemerdeoplever,oghvordande taklerdempådetpersonlige,detinterpersonelleogdetfællesplanidetstoreskolefællesskab,somde erendelaf,dadetblevmuligtformigatkommefireugerivirksomhedspraktikpåenlandbrugsskole ogarbejdemedmitspecialeunderpraktikken. Ipraksishavdejegflererollerogblevendelaflæreværelset.Detgavmiggodemulighederforat kommeikontaktmeddeungeogdeltageiskolensfællesskab.detbetødogså,atjegvarendelaf lærerværelsetogderforikkeendelafelevflokken,detsammenmedtidshorisonten(4ugerminus helligdagemm)ogminalder,53årmodderes16k21år,gjorde,atjegnoklejlighedsviskunnekommei åbenogtillidsfulddialogmeddeunge(isærvedéntilénsamtaler),menjegopnåedeikkeatblive betragtetsomendelafflokken. Denantropologiskeundersøgelseblevsuppleretmedforskelligeplanlagteinteraktionermeddeunge ogdereslærere,sombeskrevetnedenfor,forvedtrianguleringatfåetsåsandfærdigtbilledeafde ungesvirkelighedsommuligt. Daundersøgelsenforegårunderdeungesskoleforløb,erderetnaturligtfokuspåfagligekompetencer ogtilegnelsenaffagligefærdigheder.undersøgelsensfokuserimidlertidbredereenddefaglige færdighederstilegnelse,fordidepersonligefærdighederogstrategierihøjgradermedtilat bestemmeogsådeungesfagligeudvikling,mensdenfagligeudviklingomvendtermedtilatdannede ungesidentitet.dererermedandreordmereendfaglighedpåspil.undersøgelsenskaldanne grundlagforatforeslådidaktiskedesigns,derkanhjælpedeungemeddereslæringsk,identitetskog relationsarbejde. Idenneundersøgelseerfokuspådeungesmulighederogudfordringerialmindelighed.Derfor undersøgeroganalysererjegikkeforholdafspecifikbetydningforungemedsærligeudfordringer,ud overidetomfangdetrængersigpåiminedata,fordideogsåerendelafgruppenafunge.derimodvil jegundersøgeoganalyseredeforskelle,dermåttevisesig,mellemdemmedlandbrugsbaggrundog demuden. Undersøgelsesdesignetssammensætning Undersøgelsesdesignettagerudgangspunktmineantropologiskeobservationerkombineretmed interventionerogundersøgelsertilrettelagtefterjoharisvindue.ijoharisvinduekanmanopstilleen tesefor,hvordandenenkelteungesegenskaber,mulighederogudfordringererkendtforham/hende selv,andreogomverdenenidetheletagetellerukendtforalle,symboliseretifigurenpånæsteside. 21

22 4.#Joharis#vindue,#der#symboliserer,#hvordan#den#enkelte#er#kendt#af#sig#selv#og#andre.# Vindueterindividueltfordenenkelte,menhvismanharenhelsværmafJoharisvindueriengruppe, somtilhørerdetsammemiljø,formodesendelafudfordringerneatgåigenhosflereigruppen,om endiforskelligeformeroggrader.forskelligepersonerharforskelligeegenskaber,mendekravog udfordringer,miljøetstillertildem,erlangthenadvejendesamme. Foratskabeetsåhelhedsorienteretogvirkelighedstrobilledeafdeungesommuligt,vælges forskelligeinterventionerogundersøgelserihverkvadrant.vedatsammenholdedisseforskellige undersøgelsersresultaterogsammenholdedemmedmineantropologiskeobservationerfårjeget sammenhængendeogvarieretbilledeafdeungeogderesmestringafdereshverdag. Kendt&af&en&selv&og&andre&& Nårdeungeselvkenderderesmuligheder,egenskaberogudfordringererdenmestoplagtemetodeat spørgedemselv.idettekvadrantvælgerjegderforatlave5semistruktureredekvalitativeinterviews medudvalgtelandbrugselever.deto(alle)pigeriklasseninterviewesogderudovertreafdrengene. Detredrengeerforeslåetafstudievejlederenogeralleelever,somikkeliggerihverkentoppeneller bundenafklassensfagligeniveau.atlaveenspørgeskemaundersøgelsetilalleeleverfravælgesudfra envurderingafatkvalitativeinterviewsvilgivemestiforholdtilmitgenstandsfelt. Kendt&af&en&selv&og&ikke&andre& Hererviovreideungesprivatefelt,somnormaltikkelæggesfremforandre.Hervardetførst meningen,atbede5ungeomatfortælledereslivshistorie.detopgavjegpga.manglendetidsamten ideom,atjegmåskeikkevarerfaren/videndenokomdennegenretilathåndteredetuansetudfaldet. Derertremuligeudfaldafsådanneinterviews:Atdetersværtvedatfådenungetilatfortællesin livshistorie,atdetgårgodtogdenungefortællerengodbeskrivendelivshistorieelleratdenunge fortællermigmere,endjegprofessionelteristandtilathåndtere. Istedetvælgerjegatanalyserenoglesmålivshistorier,someleverneharskrevetdenførsteuge,dade startedepåskolen,somenslagspræsentationafdemselv.deteraltsåsekundæredata,somskolen harstillettilrådighed. 22

23 Kendt&af&andre&og&ikke&af&en&selv& Herlavesetfokusgruppeinterviewmedgruppenafprofessionelleeksperter,somerrelevantei forholdtildeungepågrundforløbet.deterstudievejledere,uddannelsesleder,kontaktlærereog mentorer,ialt5personer,sominterviewessamlet,sågruppenharmulighedforsammenatdrøfteog reflekterepåhinandensobservationerogudviklederesforståelsefordeungeifællesskab. Ukendt&for&alle& Egenskaberogudfordringer,dererukendtforalleersværeellerumuligeatafdække.Hvisdet overhovedetskalkunneladesiggøre,erderbrugforinterventionogatmanifællesskabkonstruerer sigfremtilnyeerkendelser. Herkunnemanlaveetfokusgruppeinterviewelleretfremtidsværksted.Jegvalgte fremtidsværkstedet,fordiderikkevælgesnogenfokuspunkterudpåforhånd.altderfalderdeltagerne indkankommefrem,ogdeltagernekankonstruerevidereogreagerepåhinandensinputog kommentarer.dervisersigimidlertidpraktiskeproblemermedatfindeentidogvælgeenlillegruppe elever,somkandeltageilængeretid.planteavlslærerenerimidlertidvilligtilatafståentimeognår kaffepausenogsåinddragesgiverdet65minutter.jeglaveretmodificeretfremtidsværkstedkaldet cafeværksted.klassenbliverdeltopitogrupperogderafholdesetcafeværkstedmedhvergruppe,i hversinendeafetstortkursuslokale,foratgruppenikkebliverforstor.værkstedetblivergjort hyggeligtvedathavechipsogdruerpåbordeneogkaffe,saftevandogkageerhentetopilokalet. Tidenstyresmodsatetklassiskfremtidsværkstedstramt,5min.tilintroduktion,15min.til henholdsviskritikfasen,rosefasenogønskefasen,10min.tilatprioritereønskerneidensidstefaseog endelig5min.tilatrundeaf. Densamledeundersøgelse Disseforskelligemetodertilatafdækkedeungesmulighederogudfordringerbindessammenmed mineantropologiskeobservationervedatdeltageihverdagenpålandbrugsskoleniugernefraden10. apriltilden2.maj2012.jegvekslermellematværepassivdeltagerihverdagenpåskoleninogle perioder,ogatværeenmereaktivdeltagerihverdagenpåandretidspunkter.endelaftidenvarjegfri tilatdeltageiskolehverdagenogundervisningen,samtarbejdemedmitspeciale,nogetaftidenvarjeg ansvarligforatunderviseogintroducere8.klasseseleverpåtreintroduktionsk/brobygningskursertil skolen,uddannelsenoglandbruget.detgavmigsåledesogsåetindtrykafdepotentiellekommende grundforløbselever. Jegvarpåskolenalledageidefireugerundtagentreenkeltdage,hvorjegvarfraværende.Jegvarmed ibådefællessamlinger,måltider,ekskursioner,fester,pauser,lærermøderogundervisningen.jegblev gradvistpræsenteretfordestuderendeoglærereogmedarbejdere,nårderopstodennaturlig lejlighed.detbetød,atdergikenugestidføralleviste,hvemjegvar,oghvadjegvarderfor. Mulighedenforatkommeipraktikpåskolenopstodpludseligudafmindialogmedskolenom sparringpåspecialetogenmulighedforatkommeivirksomhedspraktik.detbetødataktiviteterne måtteplanlægges onthego iminogskolenshverdagen.dervarsåledesetstramttidspresforatnå atfåindlemmetdeforskelligeaktiviteteriskolensskema,atfåplanlagtminedelundersøgelserinden deskulleafvikles,samtidigmedatjegdeltogiskolenshverdagogpassededeopgaver,jeghavde ansvaretfor.detlykkedesdogatnåmegetpådentid,dervartilrådighed,bl.a.takketværeskolensog medarbejdernesstorevelvillighedoghjælpsomhed. 23

24 Undersøgelsens&delelementer:& Densamledeundersøgelsebeståraffølgendedelelemeneter: Semistrukturerede,kvalitativeinterviewsmedfemungepågrundforløbetilandbrugsuddannelsen. Etfokusgruppeinterviewmedlærere,studievejledere,uddannelsesleder,kontaktlærereogmentorer. TocaféKværkstedermedengrundforløbsklassefordeltpåtogrupper. Analyseaf18småskriftligelivshistorierskrevetafdeungepåderesførsteugepåskolen(sekundære data). Etnografiskeobservationer. Dokumentation& Loggenæstenhverdagelektroniskommineoplevelserpåskolen,samtløbendeskriftligenotater, lydfiler(4)og/ellernotater(5)fra5kvalitativesemistruktureredeinterviews,videooglydfilaf fokusgruppeinterviewmedeksperterne,fotosfradagligdagen,sedlermedforslagpåvæggentildeto cafeværksteder.lydfilenafetelevinterviewvirkededesværreikke,såjegmodforventningmåtte nøjesmedminenotater,somikkevarsærligtomfattende. Desudenhavdejegadgangtilsekundærekilderiformafelevernesskriftligelivshistorier,mensjegvar påskolen.mintilbageværendedokumentationerdenopgørelseoverlivshistoriernesindhold,jeg foretog,mensjegvarpåskolen.hvisjegskullehavekopieretlivshistorierneogtagetdemmedmig, skullevihavespurgteleverneomtilladelseogdetvurderedevi(skolenogjeg)forunødvendigt. 24

25 Analyseafundersøgelsensresultater Deenkeltemetoderanalyseressærskilt,hvorefterjeguddrageressensenafdensamledeundersøgelse, vedatopsummeredevigtigsteresultaterpåtværsafdeforskelligemetoder. Etnografiskobservation Nårmanerpåenskole,hvorderermangemenneskerogstoraktivitet,kanmanobservereenoverflod afting.jegharvalgtatbeskrivedagligdagensgangogdeobservationer,jegfindervigtigeeller overraskende. Skolens&store&fællesskab& Skolenharomkring200eleverogstuderendefordeltpåenrækkeforskelligehold.Jegfølger grundforløbsklassenpå28elever.deerdeyngsteelever,somligeerbegyndtpåuddannelsen.nogle ernetopbegyndtpåuddannelsenmeddetteskoleopholdogandreharstartetmedethalvtåripraktik indendetteskoleophold.restenafholdenebestårafældrestuderende,somharværetigangmed uddannelsennogleår.dererdestuderendepå1.og2.hovedforløbogsåerder overbygningsstuderendesomkaldesagrarøkonomerogproduktionsledere.derudovererderethold rumænere,derborpåskolenskursusfløj.deervistpåetspecialkursusogsesikkerettit.efterenuge starterderetdanidakkursusmeddeltagerefraheleverden,dogprimærtafrika.endeligerderogsåen helflokansatte,opmod30lærere,deflestefuldtidsansatte,menogsåenkeltetimelærere,kontorkog administrationsansatte,køkkenpersonaleog.m.fl.organisationerogvirksomhederkommerogsåog holdermøderogtemadagepåskolen,såmanmøderoftegæster. Envæsentligdelafskolensstorefællesskabforegårispisesalen.Grundforløbselevernesidderpådet nederstebord,længstvækfrabuffet en.måsketilfældigt,måskeenlidtubevistmarkeringafet hierarki.hvertholdharsinegenrækkebordeogveddenøversterækkebordesidderlærereogdet øvrigepersonaleundtagentilformiddagskaffe,hvordesidderietsærskiltnabolokale.frokostkl K12.35betyderlarm,klirrenoggladestemmerafsluttetmedmeddelelser.Eksempelvis meddelelserneframinførstedagpåskolen: Derkommerettemaomsundhedbl.a.medoplægsholderudefra.Lærerenfortælleromdet medetfrisktordvalg. Rumænereudfordrertilfodboldkamp. Grundforløbetklartilturtilnæstemorgenkl.8.EkskursionmedLU(Landboungdom,fagligog socialforeningforungeilandbruget). Velkommentilbagefrapåskeferienfraforstanderen. Alleskalblivesiddendeindtilmeddelelserneergivet,ognårderersagtvelbekomme,ryddermansin tallerkenogbestikpåvejudafspisesalen. Spisesalenkangøresstørreogbrugesvedstorefesterogkonferencermedvidere.Mankommunikere mestmedsinegengruppe/bord,selvommanselvfølgeligogsåindimellemveksleretordpåtværsaf bordene.dererikkefastepladser,mendererentendenstilatfolksættersignæstendesammesteder ogoftevedsidenafdesammepersoner,ihvertfaldhosgrundforløbseleverne. Dererreglerfor,hvordanmanopførersigispisesalen,hvismanikkeoverholderdem,bliverdet bemærketbådeafdeandreeleverogisidsteendeogsåaflærerne,sompåtalerdet.reglerneerbl.a.,at manskalblivesiddendetilfrokost,indtildagensbeskederergivet,ogenlærerharsagtvelbekomme. 25

26 Manmåikkegåmedhatellerkasketispisesalen.Jegoplevede,atenafminebrobygningseleverfik fjernetsinkasket.detvardemegetbestyrtedeover,ligesomdervartre,somvarvedatgåudafderes godeskind,fordideikkekunnefåcola.skolenssundhedspolitikbetyderbl.a.,atmankunkanfå saftevandvedkaffetid,mensderervandtilmåltiderne,ligesomsodavandsautomaterneerlukkedei dagtimerne. Læreværelset& Dereretstortfælleslæreværelsemedetskrivebordtilhverlærer.Bordeneståroverforhinanden fagområdevis,sådedannersmåfysiske erfagrupper.derbliverogsålaveterfaringsudvekslinghen overbordenebådeindenforgrupperneogmellemgrupperne.derenafslappetogtravlstemning. Lærernehilservenligtogbydermigvelkommendenførstedag,efterhåndensomdestrømmerudog indaflæreværelset.godstemningoggenerelåbenhederindtrykket.fikiførsteomgangikkehilstpå delærere,dersidderlangtnedeidetstorelæreværelse.fikgjortdetsenerepådagen.ideneneaf lærerværelseterderettilstødendelokale,somkanbrugestilmødelokale,ellerstillelokale,hvisman harbrugfordet.lokaletbliverogsåbrugttilfrokostafdelærere,derikkespiserfrokostnedei spisesalen.efterfrokostkommeralle(derhartid)ellerihvertfaldmangeogdrikkerenkopkaffeogså gårsnakken.meddirekteadgangtillærerværelseterogsåstudievejlederkontoretog uddannelseslederenskontor. Dererpladstilspontandialogogopklaringenafdagensopståedeudfordringerogafklaringer.Enelev kommerogvilslippeudafentilmeldingtiletkursusierhvervsøkonomi hvadmedregningen? Lærerenoguddannelseschefensættersigibevægelseforafaflyseindenregningenbinder.Deteret fælleskursusmedhandelsskolen.tidsregistreringerfralærernebliverafleveret,deterendagfør sidstefrist,bliverdetpointeretmedsmilpålæbenfrakollegaer.jegfårenpladsvedsvinelærerne, overformigsidderensvinelæreogvedsidenafmigenandenpraktikant,somhartekniktimerog introkursersommig.vistøtterhinandenmedinfo,derermeget,manskalfindeudafsådanetnyt sted. Dererkomplimentertiluddannelseslederenforennyefrisure.Dererengodfriogkoncentreret stemningpådetstorefælleslærekontor.tingderskaltagesop,drøftesspontant,samtidigmedatder erenintensmålrettetstemningafarbejde.enflokeleverkiggerindogviltalemeddereslærer.en spørgeromudsættelsepåenopgave,mendetgælderhelegruppen.detdrøftes,hvordanopgaven bedstløsesogdefår,deønskede5dagesudsættelse.dererogsånogen,derkommerogspørgertil deresresultaterfrasprøjteprøven,dekanikkevente. Citaterfralæreværelset: Deternu,deterovreihallenogdetertominuttersiden kommentar,daen elevkommerogvilhaveskiftetsitvalgfag,selvomvalgfagetharværetigangetstykketid,ogderkun erenundervisningsgangtilbageogundervisningenfaktiskerigang. Reaktionfralærer:DeterligesomTommyTvebaks: Jegflakkerrundtogvedikke,hvorjeghørertil Klasseværelset&& Pågrundafmineintroforløbforfolkeskoleeleverogmineegneinterventionerm.m.,harjegikkeværet medtilsåmangeforskelligeslagsundervisning.deterblevettildeltagelseellerbesøgitimermed biologiøvelser,planteundervisning,jobforberedelseogværkstedsøvelser. 26

27 Detgårtrægtmed,atkommeigangidenførsteplanteavlstime.Førstskalallefindederesplads,så skaldehavestyrpåderescomputerognogenogsåhenteden.deterikkelæreren,derkræveratde harden,mendesynesdeternødvendigt.deharogsåbrugforenergiiformafchokoladebarer. Værkstedslærerenkommerpåbesøgogskælderud,fordieleverneikkeharryddetopeftersig,sidste gangdevariværkstedet.detskalklaresmandtal,desidstekommersent. Iensenereøvelsestimetagerdetogsånogettidatkommeidenrettestemningafrettethedmod øvelsernesemne.dadetandetholdstarterpåtraktorkørsel,starterenforhandling:måvisedem kører?øvelsenhandleromkvælstofkredsløbetogdererhenvisningtilensideibiologibogen.efter denindledendeopvarmninggåreleverneigangmedøvelsenismågrupper. VarmedstudievejlederenindeogtaleomjobKogpraktiksøgning.Efterenindledendesnakom forventningernetilpraktikstedetgøresdetop,hvordanpraktikpladssituationener.5ønskeretnyt praktikstediforholdtil,hvordeharværet,allevilprøveselvatsøge,enernæstensikkerpå,athan harfundetetnytsted.11tagertilbagetildetpraktiksted,deharværetpåførskoleopholdet.7har fundetetpraktiksted,enafstederneskalbareligegodkendessompraktikvært.1tagerformelttilbage tilsitpraktiksted,meniperiodenerhanudstationeretfrasinlæremester,såhankommerudatrejse. Toderhelstvilhaveenkvægpraktikogensomhelstvilhaveensvinepraktik,harikkefundet praktikpladsendnu.deterikkeheltringe.såfortællerstudievejlederenderom,hvordan uddannelsesaftalenskallavesoghvorformularernefåsmv.næsteningenharpapirerneiorden,deter foreløbigmundtligeaftaler.formaliteternegennemgås: 41K47max.månedertiluddannelse 33månedertilpraktikken lønog3f Uddannelsesplan Derermegetbrokoverformaliteterne,gennemgangenaflønperioderfangerenvisinteresse.Jeger lidtforundretoverhvormegetstøj,facebookogandreaktiviteter,derer,underetemnesomdette, somjegumiddelbarthavdetroet,harenviskonkretinteresse. Dermindesom,atalleskalindleverelegimitationførenekskursionimorgen.Besøgsstedetskalvide nøjagtig,hvormangeoghvem,dererigruppen,foratdeviltageimod.deternogetmedsikkerhed. Jegreflektererlidtoverbegrebet emerged,altsåopslugtafnoget.hvisdeeropslugtafnoget,erdet ikkeretsynligt,menpådenandenside,mangesiddermedhovedetnedeicomputeren,såmåskeerde opslugtafnoget?deterbareikkesynligtformig? Citatfratimen: På21sek.erjegpå300km Enelevharihvertfaldglemtaltomuddannelsesplaner ogpraktikaftaler,hanerigangmedenlangsnakombileroghanernokopslugt. Nårderertraktorkørselellersvejseundervisningiværkstedet,såvirkerdemereoptagedeogmere somomdeglemmersigselvogfokuserer.hvisdeikkeselvkørerellerstårogarbejder,stårdesom regelogvurdererandregøredet,detvilsige,deerstadigoptagede,afhvordanopgavenløses. 27

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.*

Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.* Formandens*skriftlige*beretning,*april*2013* *april*2014.* Bestyrelsenhariårbeståetaffiremedlemmer,Nina,Kristina,MaleneogAnneGrete. SuppleanterharværetJoCamara,Emmanuel,Yeboua,BodilEngel,BirgitEriksen,Kosna

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved læreruddannelse Aarhus Lærerseminarium på Hobrovejens Skole Kultur og særkende for Hobrovejens Skole Hobrovejens Skole er en af de ældste skoler i Randers

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang 1 Indhold Vigtige oplysninger... 3 Velkomst... 4 Beskrivelse af Virupskolen... 4 Virupskolens vision... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 It... 6 Studerende på Virupskolen...

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

Matematik I børnehøjde er også naturfag i børnehøjde

Matematik I børnehøjde er også naturfag i børnehøjde Matematik I børnehøjde er også naturfag i børnehøjde Personlig baggrund Lærer 1977 Matematikvejleder 2002 PD i matematikvejledning 2012 2006 Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen Udvikling I indskolingen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik

Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik Studerende: Praktiksted: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med en samtale mellem praktikvejlederen og den enkelte studerende. Samtalen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen den 12.06.2012 TEC tilbyder Erhvervsuddannelser, HTx, samt en mangfoldighed af kursusaktiviteter. 650 ansatte og ca. 4000 årselever, heraf ca. 2500 på eud

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Workshop om det tværprofessionelle samarbejde - Pædagoger og læring i skolen. Konference d. 24. januar 2014

Workshop om det tværprofessionelle samarbejde - Pædagoger og læring i skolen. Konference d. 24. januar 2014 Workshop om det tværprofessionelle samarbejde - Pædagoger og læring i skolen Konference d. 24. januar 2014 Projektets opbygning Første fokusområde: Pædagogers arbejde med læring 4 gange med alle SFO- og

Læs mere

Gylling Efterskole. For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE

Gylling Efterskole. For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE Gylling Efterskole For elever i læse- og skrivevanskeligheder// Uddannelsesplan // VIA-GE Praktikskole: Gylling Efterskole Hovedgaden 29, Gylling 8300 Odder T: 8655 1644, M. ge@gylling-efterskole.dk Praktikniveau:

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!!!! Når du får praktiskplads ved Ung i Rudersdal, besluttes det efter forsamtalen i hvilken afdeling din praktik skal finde sted. Dette gøres for at sikre det bedst mulige match

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

Uddannelsesplan Christinelystskolen

Uddannelsesplan Christinelystskolen Uddannelsesplan Christinelystskolen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Praktikskolens grundoplysninger: Navn: Christinelystskolen Adresse : Telefon, mail webadresse: Tlf. 9663 1755 Hjemmeside

Læs mere

Brædstrup skole. Uddannelsesplan for skoleåret 16/17. Brædstrup Skole Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688

Brædstrup skole. Uddannelsesplan for skoleåret 16/17. Brædstrup Skole Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688 Brædstrup skole Uddannelsesplan for skoleåret 16/17 Niels Wonges Vej 7, 8740 Brædstrup 76291688 Email: braedstrupskole@horsens.dk Web: http://br.skoleporten.dk/sp 1 Kære studerende. Velkommen til praktik

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Video i praktik. Video som læringsredskab i praktikken. VIA 15. september Rikke Juul Hornbøll. Video i praktik

Video i praktik. Video som læringsredskab i praktikken. VIA 15. september Rikke Juul Hornbøll. Video i praktik Video i praktik Video som læringsredskab i praktikken VIA 15. september 2015 Video i praktik Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Program Video som læringsredskab Vejledning ved videoobservation

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning af unge med særlige behov for vejledning

Vejledning af unge med særlige behov for vejledning Afsluttende rapport Projekt 2.1b Vejledning af unge med særlige behov for vejledning Rapporten er udarbejdet af: Jette Larsen Barbara Day Morten Anker Hansen Lis Boysen Der udgives et inspirationshæfte

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD Forskningsresultater 3.9.2013 Kommunale It-koordinatorer I Region Syddanmark Mads Bo-Kristensen DETTE OPLÆG 1. Baggrund 2. Forskningsforløbet

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Grundoplysninger: Gjellerupskolen Skolebakken 4 7400 Herning Herning Kommune Telefon: 96287150 Skoleleder: Erik Tangen Søgaard - gjees@herning.dk Pædagogisk viceskoleleder/praktikansvarlig:

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

Uddannelsesplan Skrødstrup Efterskole

Uddannelsesplan Skrødstrup Efterskole Uddannelsesplan Skrødstrup Efterskole Kære studerende Velkommen til Skrødstrup Efterskole skole! Vi håber du får et rigtig godt praktikforløb, og at nærværende uddannelsesplan kan være et nyttigt redskab.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS

PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS PRAKTIK: Uddannelse af lærere på BRS Brøndby Strand Skole er også uddannelsessted for kommende lærere. Det sker i samarbejde med Metropol (tidligere Frederiksberg Seminarium), hvor skolen fungerer som

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Evaluering af inklusion

Evaluering af inklusion Evaluering af inklusion Hvad skal der til for at være inkluderet Fysisk tilstedeværelse til stede i fællesskabet Accept og anerkendelse fuldgyldig deltager Aktiv deltagelse Bidrager aktivt til fællesskabet

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Uddannelsesplan for Gungehusskolen gældende for lærerstuderende på praktikniveau 3 på Professionshøjskole Metropol 2016/2017

Uddannelsesplan for Gungehusskolen gældende for lærerstuderende på praktikniveau 3 på Professionshøjskole Metropol 2016/2017 Gungehusskolen Værdigrundlag På Gungehusskolen fokuserer vi på sammenhold og kammeratskab og skaber mulighed for faglig, personlig og social udvikling. Vi udviser respekt for andre, vi taler ordentligt

Læs mere

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE Uddannelsesparathedsvurdering? Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: Personlige Sociale Faglige forudsætninger Det

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

Virring Skole læring, fællesskab og glæde

Virring Skole læring, fællesskab og glæde Virring Skole læring, fællesskab og glæde Uddannelsesplan for skoleåret 2014-2015 Indholdsfortegnelse: Velkommen - s. 2 Grundoplysninger - s. 3 Skolens kultur og særkende - s.3 Praktik, organisering og

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Tema Læring: Guide til pædagogiske arbejdsmønstre

Tema Læring: Guide til pædagogiske arbejdsmønstre Tema Læring: Guide til pædagogiske arbejdsmønstre De pædagogiske arbejdsmønstre Med udgangspunkt i David Kolbs læringsteori har Knud Illeris udviklet en model for pædagogiske arbejdsmønstre, hvor der argumenteres

Læs mere

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk Tysk Der Sprung 4: Kap.1 detaljer om nære holdninger inden for nære at lytte at afkode af situation, metode til at forbinderord udtale og nære af enkle tekster om nære at læse konteksts skriveprocesser

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg

Evalueringsrapport fra projekt Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Af Helga Borgbjerg Hansen Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af løbende tests og indsamlet empiri, der består af elevernes

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol Pædagogisk grundlag for heldagsskolen Indledning Nørre Fælled skole er en københavnsk folkeskole. Den er samtidig madskole

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Den inkluderende erhvervsskole ansat i en skole for alle?

Den inkluderende erhvervsskole ansat i en skole for alle? Den inkluderende erhvervsskole ansat i en skole for alle? Forsker-praktiker netværksmøde torsdag d. 29. september 2011 Lena Lippke Baggrund Del af det nationale forskningsprojekt Frafald og fastholdelse

Læs mere