Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt""

Transkript

1

2 Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen DanniThorupSteffansen Vejleder:MetteSkov Projekt/periode:04K03K14 22K05K14 Projekt/afleveret:22K05K14 Anslag:/ / Antal/normalsider/i/rapporten:/71/ Antal/sider/i/bilag:/95/ ECTS:15 i

3 Resumé DettebachelorprojekterudarbejdetafstuderendefrahenholdsvisInformationsteknologiog InformationsvidenskabogeretresultatafetsamarbejdemedVUCNordjylland.Detudspringerafen interessefororganisationersstigendeimplementeringafteknologiskeløsningerisamtiden.projektet indeholderendesignproces,somermetodiskinspireretafuserinnovationmanagementsamt dertilhørendeløsningsforslagtilenmobilapplikationtilvucnordjyllandskursister.designetevalueresud fraenusabilitytest,hvorefterdetforbedresogpræsenterespåny.ydermerepræsenteresprojektets bagvedliggendevidenskabsteoretiskeudgangspunkt.afsluttendereflekteresoverprojektets designteoretisketilgang.herunderdiskuteresdenbrugerinvolverendedesigntilgangsbegrænsningerog muligheder.derkonkluderespå,hvordanenapplikationtilvucnordjyllandkunnedesignesudfra kursisternesbehov. Nøglebegreber:UserInnovationManagement,teknologi,applikation,papirprototype,usability,æstetikog brugerinvolverendedesign. Abstract ThisBAreportistheoutcomeofcoKoperationbetweenfourstudentsfromAalborgUniversityandVUC Nordjylland.Thereasonforcomposingthereportisbasedonaninterestintheincreaseoforganizations, whichprioritizetheimplementationofnewtechnologies.thereportexploresadesignprocessfromthe methodicalapproachcalleduserinnovationmanagement.afterwardstheoutcomeofthisprocess;the suggesteddesignforanapplicationforthestudentsatvucnordjylland,ispresented.thisdesignis evaluatedwithfocusonusabilityandanupgradedversionispresented.furthermorethefundamentalbase ofthescientifictheoryisgiven.finally,areflectiononthetheoreticaldesignapproachispresented.this reflectionincludesadiscussionofthepossibilitiesandlimitationsofanuserexperienceapproachtodesign. TheresultshowshowamobileapplicationtoVUCNordjyllandcanbedesignedwithanuserexperience approach. Keywords:UserInnovationManagement,technology,application,paperprototype,usability,aesthetics anduserexperience. ii

4 iii

5 Forord Dennerapporterudarbejdetafgruppe6:MikkelHøyerTherkildsen,DanniThorupSteffansen,Line ThygesenogTineRønøBove,6.semester,InformationsteknologiogInformationsvidenskabvedAalborg Universitet. TaktilprojektetsrekvirentVUCNordjyllandKisærdeleshedKatrinaBergen,AninaNielsensamttilde18 kursister,somharstilletderestidtilrådighed. DesudenenstortaktilvejlederMetteSkovforgodogkyndigvejledning. iv

6 Indhold' Indledning...1 Projektetsforståelsesramme...6 Designsomforskning...6 Videnskabsteoretiskpositionering...8 Videnskabsfilosofiskpositionering...10 Designteori...12 DesignKdriveninnovation...14 Brugerinvolverendedesign...14 UserInnovationManagement...15 Æstetik...17 Usability...19 Projektstyringsmetode...22 Traditionelmetode...22 Agilmetode...23 AnvendelseafScrumiprojektet...25 UIMipraksis...27 Design...28 CoKoperation...28 Context...33 Concept...51 Evaluering...68 CoKorporation...68 Context...73 Concept...79 Refleksionoverprojektetsdesignteoretiskeudgangspunkt...85 Konklusion...88 v

7 Litteraturliste...90 Figuroversigt// Figur1KThemodelofinteractiondesignresearch(Fallman,2008,s.5) Figur2KVergantistredeling(2009,s.5). Figur3KUIMmodel(Kanstrup&Bertelsen,2011,s.23) Figur4KEgenillustrationafRoyce(1970,s.329) Figur5KScrumskeleton(Schwaber,2004,s.6) Figur6KNavigeringsdiagram(førstedesignforslag). Figur7KSekvensdiagramforSelektion Figur8KSekvensdiagramforBeskedtilunderviser Figur9KSekvensdiagramforÆndringeriPushKbeskeder. Figur10KBrugsmønsterforLogin. Figur11KBrugsmønsterforFindfraværsprocenten. Figur12KBrugsmønsterdiagramforUploadbilledeiHoldforum. Figur13KDesignforslagforForsiden. Figur14KDesignforslagforSkema. Figur15KDesignforslagtilHoldforum. Figur16KDesignforslagforNyheder. Figur17KDesignforslagforBeskedtilunderviser. Figur18KDesignforslagforFravær. Figur19KDesignforslagforProfil. Figur20KDesignforslagforÆndringeriPushKbeskeder. Figur21KNytdesignforslagforForum vi

8 Figur22KNytdesignforslagforStudievejlederen. Figur23KNytdesignforslagforKontakt Figur24KNytdesignforslagforProfil. Figur25KNytdesignforslagforHoldforum Figur26KNytdesignforslagforFællesforum. Figur27KNytdesignforslagforSkema. Figur28KNavigeringsdiagram(andetdesignforslag). vii

9 Indledning Teknologiensmulighederudvideskonstant.Deteriår10årsiden,atdetsocialemedieFacebookblev skabt.påverdensplanerderoverenmilliardbrugerepåfacebook,hvorformedietmåkunnenogetganske særligt(politiken,2014).tilbagei2004fungeredehverdagenforstuderendepåallealderstrinuden problemforudendettemedie,menidageropfattelsenblandtnogle,atfacebookersværtatleveuden.et interessantspørgsmålerderfor,ombrugernehavdeetuopfyldtbehovforsocialinteraktionpåinternettet indenfacebooksindtræden,elleromfacebookskabtedettebehovhosbrugerne.iløbetafdesenesteår harsærligtbørnogungesbrugafsocialemedier,herundereksempelvisfacebook,væretudsatforutallige undersøgelserogdiskussionermedhenblikpåatfindesvarpå,hvordandepåvirkesafmediet.derhari dennesammenhængfloreretmangekritiskediskurserimediernevedrørendefacebook.derkanher spørgestil,omdennesamfundstendensikkebloterenkonsekvensafdenteknologiskeudvikling.omikke andet,såerfacebookettydeligteksempelpå,hvordansamspilletmellemteknologiogmenneskereri konstantbevægelse.etandeteksempelherpåervirksomhedenapple,sommedsineteknologiske produkterharformåetatpåvirkeengruppeisamfundet.idanmarkharvihaftdet,noglevilkaldeen iphoneogmacbookepidemi.dissepopulæreproduktererallestartetsomskitserpåettegnebræt,førend brugernefantaseredeomdem.applesprodukterogfacebookskaberogopfylderetbehovhosbrugerne, hvorfordissemedtidenerblevetuundværlige.eteksempelherpåerhvordanungestuderendehar opbyggetvanerogrutinerideresstudieliv,hvorifacebookerinkorporeret,hvilketmedfører,atdestiller flerekravtilderesuddannelsesinstitution.institutionerneerøkonomiskafhængigeafdestuderendeogmå derforfølgesamfundsudviklingenogstræbemodatimødekommedereskrav. NyeretalfraDanmarksStatistikviserentydeligstigningiandelenafdanskefamilier,somejerenellerflere smartphones.i2013varandelenaffamilierne63%,hvilketerenmassivstigningiforholdtil2011,hvor talletvar33%(danmarksstatistik,2013).smartphonesgiverbrugerenmulighedforatgåpåinternettet døgnetrundtogitaktmedatflereogflereharanskaffetsigensmartphone,erdersketfundamentale ændringerimedieforbrugetogkommunikationsmønstrenehosbrugerne.etsådankulturskifteindenfor privatbrugafteknologimedfører,atoffentligeinstitutionerogprivatevirksomhederskalkunnefølgemed efterspørgslenpåstørremobilitetsamtlettereadgangtilinformation,hvorforinteressenformobile hjemmesiderogapplikationererstødtstigende(kommunikationsforum,2014). 1

10 Forskellenpåenmobilhjemmesideogenmobilapplikationbestårhovedsageligtiderestekniske egenskaber.enmobilhjemmesideerenmobilvenligversionafdenoprindeligehjemmeside,dererblevet tilpassetsåledes,atdenernemmereatbenyttepåenmindreskærm.denkanentenværeenformindsket versionafdenoprindeligehjemmeside,hvordenmestunødvendigegrafikerfjernet,ellerdenkanhaveet andetdesign,hvordeterdevigtigstefunktioner,somerdemestfremtrædendeoglettesttilgængeligefor brugeren.enmobilapplikation,ogsåkaldetenappidagligtale,eretmindrestykkesoftwareudviklettil brugpåmobileenheder.appstilføjeryderligerefunktionertilenheden,sombrugerendermedkanbenytte sigafforatudførediverseopgaver.dissefunktionsbestemteprogrammerdownloadesogbrugestil specifikkeformål,somkanvarierefraatværerentpraktiskorienterettilspilogunderholdning.i modsætningtildemobilehjemmesiderskalappsikkeefterlevenoglekravafhængigtafbrowseren.deskal derimodefterlevevissekravfraforskelligestyresystemereksempelvisiosellerandroid.appsbenyttersig ligesommobilehjemmesiderafenonlineinfrastrukturtilatsendedatafremogtilbage,menopbygningen erenheltanden.appskanbeskrivessomsmå,lukkedeuniverser,somhermedadskillersigfraden nuværendeinternetoplevelse,hvorderkansurfesfradenenehjemmesidetildenanden.dabrugerenikke udenviderekanklikkevækfraappen,erdisseblevetpopulæreblandtvirksomheder.udviklingenog implementeringenafenappkanhermedgivevirksomhederflereogbedremulighederforatnåudtil dennesbrugereogdermedplejekundekontakten(berlingskebusiness,2012). Problemfelt/ DetteprojektblevudarbejdetisamarbejdemedVUCNordjylland.VifinderVUCNordjyllandinteressant somrekvirent,dadeterenkompleksorganisationmedenbredmålgruppe.vucnordjyllandbestårafi omegnenaf500medarbejderesamt10.000kursisterperår.hovedkontoreterbeliggendeiaalborg, hvorunderfemøvrigeafdelingerertilknyttet:frederikshavn,himmerland,hjørringogjammerbugt,som ydermereharunderafdelinger.vucdækkerheledanmark,hvorafvucnordjyllandbloterenafdestørre afdelinger.vucudbyderenlangrækkekurseroguddannelser,herunderenhfuddannelse,undervisningtil ordblinde,gymnasialesuppleringskurser,9./10.klassesalmenvoksenuddannelse(avu),samtdiverse kursertilerhvervslivet.denuværendekommunikationskanalerpåvucnordjyllanderdetointranetludus ogfirstclasssamtvucnordjyllandshjemmeside(vucnordjylland,u.å). IVUCerdertagetenfællesbeslutningfraledelsenssideom,atenappskaludviklestilkursisterneiregion Nordjylland.Dennebeslutningertruffetpåbaggrundafflerekursistersønskeomenapp,somkan 2

11 synkroniseresmeddeteksisterendeintranetludus.formåletmedappenskulleifølgeledelsenværeat effektivisereinformationsdelingenfrasekretærersamtunderviseretilkursister.dennuværende kommunikationforegårgennemludusweb,someretsystemudviklettilforskelligeskoletypermed henblikpåathåndtereplanlægningogadministrationafundervisning.systemetindeholderblandtandet informationeromskemaer,eksaminerogfravær.kursisternehosvucnordjyllandharalleadgangtil selvbetjeningafludusviaindividuelleloginspåhjemmesiden.derønskesenmobilapp,somskalmuliggøre atdestuderendekanbenytteluduspåderessmartphones.arbejdetmedappenerdogikkepåbegyndt endnu,hvorforetsamarbejdemellemosogvucnordjyllanderoplagttiludarbejdelseafetdesignforslag. Torsdagd.11.martsafholdtevietmødehosVUCNordjyllandmedwebKogkommunikationsmedarbejder AninaNielsenogprojektkoordinatorKatrinaBergen.Undermødetblevfølgendeproblemstillinger skitseret:1)kursisterneopfatterdetsombesværligtattilgåderesskemafracomputeren,hvorforde efterspørgeret evighedsklogin.2)målgruppenforvucnordjyllandskursisterharændretsigmegeti løbetafdesenesteår,ogvucnordjyllandønskeratimødekommedennyemålgruppesbehovfor mobilitet.3)rummelighederenvigtigværdiforhelevuc.detskalværemuligtforalleatgennemføreen voksenuddannelse,hvorforappenskalfungeresomenhjælpikursisterneshverdag.4)vucnordjylland ønskeratbrandesigselvsomenmoderneorganisationsomerfirstmoveriforholdtilteknologisk udvikling.kursisterneskalkunnefortællederesomgangskredsomdeekstraservices,vucnordjylland udbyder.sidstnævntekomtiludtrykifølgendeudtalelseframødet: Vivilgerneudnyttemulighedenforat stillesådanenservicetilrådighedforvoreskursister,somfungererbrugervenligt. Voresopgaveisamarbejdeteratundersøge,hvorvidtVUCNordjyllandskursisterharbehovforensådan appogitilfældeherafudformeetdesignforslag,somkanpræsenteresforvucnordjyllandsledelse.appen skalværetilgængeligforhelevucnordjylland,hvorforviikkebegrænserostilafdelingeniaalborg. MålgruppenforvoresdesignforslagerdemografiskfordeltiheleNordjylland,hvorfordesignetvilværetil nytteforenbredgruppevuckursister. Emneindkredsning' 'en'brugerorienteret'tilgang/ Détat#designekanforståspåadskilligemåder.Idetteprojektinteressererviosforbrugerorienteret systemdesign.motivationenherforfindesidetargument,atbrugereafetkommendesystemharvidenom denpraksis,deindgåri,ogdermedhvadsystemetsomudgangspunktskalunderstøtte.dethartidligere væretproblematiskatkobleslutbrugernesogsoftwareudviklernesverdener,menbrugerinvolverende designskaberenoptimalmulighedforatbyggebromellemdisseverdener(muller,2002,s.6).user 3

12 InnovationManagementerenmetode,somunderstøtterdesignopgavermedfokuspåbrugerinddragelse (Kanstrup&Bertelsen,2011).Metodenerrelevantforprojektet,eftersomdensystematiserervores designprocesogfokusererpåbrugerinvolveringiprocessen. VeddesignmedUserInnovationManagement liggerudgangspunktethosbrugerenafetfremtidigtdesignogikkehosdesigneren,somdetgøriden traditionelledesigntilgang.brugerneerderforvæsentligeaktøreriprocessen,hvilketstemmeroverens meddettesemesterstemaramme. Faglig'og'personlig'motivation/ VoresmotivationforatarbejdemedudviklingenafenmobilappmedafsætiVUCNordjyllandsintranet Ludusudspringerdelsafenambitionomatopfyldekravenefor6.semesterstemarammeogdelsafet personligtogmereetiskfunderetønskeomatbidragetilatgøreuddannelseletteretilgængeligforflere samfundsgrupper. Temarammenfor6.semesteromhandlersystemdesignforankretienbrugerorienteretdesigntradition. GennemkursetIKTibrugerviblevetpræsenteretforenrækkeforskelligartededesignmetoder,herunder UserInnovationManagement,somnetopfokusererpåbrugerinddragelseidesignprocessen.IKTibruger dettesemestersprojektkursus,hvorforhovedfokusidetteprojektvilværeatafløsekravspecifikationerne fradettekursus.aftemarammenfremgårdet,atvipå6.semesterskalerhverveosvidenomogerfaring medatindsamleanalytiskvidenomdenpraksis,videsignertil,forherefteratomdannedennevidentilet konkretløsningsforslag.somenkonsekvensherafvilslutresultatetafarbejdetidetteprojektbeståafen prototypetilenmobilapptilvucnordjyllandskursister,somudformesmedudgangspunktietsamarbejde medkursisterneselv.projektetfårhermedsinrelevansogberettigelseiforholdtiltemarammen,idetvi bådeharfokuspåatinddragebrugerneivoresdesignprocesogsamtidigvilarbejdereflekteretover koblingenmellemindsamlingoganalyseafbrugernesudsagntiletendeligtdesignforslag.ettilsvarende kravlistetisemesteretsstudieordninger,atagileprojektstyringsmetoderogteknikkerskalbenyttes, hvilketvivilimødekommevedatbenytteprojektstyringsmetodenscrumtilatkoordinereprojektgruppens arbejde. Forudenprojektarbejdetharvifåetvidenfraandrekurserpåsemestret,somkanbenyttestilat sætteprojektetienbredereteoretiskramme.gennemkursetikt,organisationoginteraktionharvifåeten forståelsefor,atimplementeringafiktsystemererietdialogiskforholdmeddeorganisationer,deindgår i.deerbådeetresultatafenbestemtorganisationskulturogsamtidigmedskabereafdenne,ogdeter derforuhensigtsmæssigtattænkedesignogsystemersomadskiltfraorganisationen.gennemkurset 4

13 Fagetsvidenskabsteoriertoafprojektgruppensmedlemmerdesudenblevetpræsenteretforteori omhandlendeprojektetserkendelsesteoretiskeudgangspunkt. Indendenneproblemafgrænsningbevægersigoverienkonkretproblemformulering,findervidet essentieltatdiskutereprojektetsrelevansiforholdtilenstørresamfundsmæssigsammenhæng.valgetaf VUCNordjyllandsomrekvirentkantilskrivesenpersonliginteresseiatforbedreenorganisation,somi voresøjneharstorsamfundsmæssigværdi.idagensvidenssamfunderfærdighedertilogmulighedenforat kunneerhvervesigtilstrækkeligvidentilatnavigereietstadigtmereinformationstungtsamfund afgørendeforindividetssucces.herspilleruddannelseenvigtigrolle.detoverordnedeformålmedenapp tilkursisternepåvucnordjyllanderattilbydekursisternelettereadgangtilinformationomderesstudie, hvilketisidsteendekanmedvirketilatlettederesstudieforløbogstøttedemigennemførelsenafderes uddannelse.opsummerendeermotivetfordetteprojektsvalgtefokusbådeafstrategiskkarakteriforhold tilatindfrilæringskraveneistudieordningenogsamtidigudarbejdetmedenvissamfundsrelevansforøje. MødetmedVUCNordjyllandresulteredeienformodningom,atkursisterneharetbehovforenapp,men erdettetilfældet?ogisåfaldhvilkebehovskaldensådækkeoghvordanskaldenudformes? Problemformuleringudspringerafdisseovervejelseroglydersåledes: Hvordan/kan/en/app/til/VUC/Nordjylland/designes/med/udgangspunkt/i/kursisternes/behov? 5

14 Projektets'forståelsesramme Indenrapportenforalvorpåbegyndeserdetrelevantatmedtageetreflekterendeafsnitoverden videnskabsteoretiskepositionering,somliggertilgrundforvalgafmetodiskfremgangtilbesvarelseaf problemformuleringen.afsnittetfårsinberettigelseidennedelafprojektet,fordidettjenersomen forsikringaf,atprojektethverkenbliverskrevetellerbliverbedømtpåbaggrundafmodsatrettede principper. Indledningsvisargumenteresfor,hvorledesvoresarbejdekankarakteriseressomakademisk samthvilkesucceskriterier,vibenyttertilbedømmelseafværdienafvoresløsningsforslag.herefterfølger etvidenskabsteoretiskafsnitomvoresepistemologiskeogontologiskepositionering,hvilketafsluttesmed etvidenskabsfilosofiskafsnitovervoresetiskeogværdimæssigeudgangspunktiprojektet. Design'som'forskning Ambitionenmeddetteprojektvaratdeltageiskabelsenafnogetnytgennemetkonkretdesignforslagfrem forblotatreflektereoverogspejledetfelt,somundersøges.forattydeliggørehvordanviiudarbejdelsen afdesignforslagetvarforskendeogikkeblotudviklende,harvivalgtattageudgangspunktienmodel udvikletafdanielfallman.modelleneropbyggetsomentrekantmeddetrehovedområderindenfor designforskningskitseretihverthjørne. Figur#1#.#The#model#of#interaction#design#research#(Fallman,#2008,#s.#5)# Fallman(2008,s.5)skelnermellemDesignPractice,DesignExplorationogDesignStudies.Forskereinden fordesignpracticearbejdermeddesignentenimegettætsamarbejdemeddesignere,somikkepraktiserer forskning,ellerpåsammemådesomdisse.forskerenharimodsætningtildesignerenetkonkret 6

15 forskningsspørgsmålforøjeunderdesignprocessen.incitamentetfordenneformforforskningliggeri,at manherigennemkanopnåforståelseforsåkaldttavsviden.denneerkarakteriseretvedatværedenviden, somvibesidderogtilmedoftedelerudenatitalesætteden,hvorfordenkanværeskjultfor udefrakommende.denpraktisketilgangerdensammeiforskningsaktiviteterindenfordesignexploration. ForskellenmellemDesignPracticeogDesignExplorationer,atsidstnævnteikkebeskæftigersigmed,hvad derermuligtindenfordesign,menbrugerdesigntilatpraktiserenyemåderattænkepå.designbrugestil ateksperimenteremedogerofteetledienkritikafenbestemtsamfundstendens(fallman,2008,s. 8).DesignStudiesadskillersigfraderesterendetovedatarbejdehovedsageligtanalytisk.Hererforskeren observerendeogredegørendeistedetfordeltagendeogskabende(fallman,2008,s.9). Dennepraktiske tilgangidesignpracticeervelkendtfordetoafgruppensmedlemmer,somlæserunderuddannelseni Informationsteknologi,hvorimodderesterendetohararbejdetmereanalytiskogdermedindenfor områdetdesignstudies.idetteprojektarbejdesindenforområdetdesignpractice,idetviindgikien designprocesforatløseenkonkretproblemstilling.dadennepraktisketilgangtilforskningermarkant anderledesendandreforskningstraditioner,stillerdenogsåanderledeskraviforholdtilatskullekunne legitimereopdagelserneivoresprojekt.fallman(2008,s.6)understregervigtighedeni,atforskerenskal designeudfraeteksplicitforskningsspørgsmål,nårdennearbejderindenfordesignpractice,hvilketvi praktiseredeikraftafvoresproblemformulering. Daetsystemkandesignespåmangeforskelligartedemåder,erderintetkonkretfacitfordetrigtige løsningforslagtilprojektetsproblemstilling.denklassiskeforståelseafvaliditetogreliabilitetserviderfor somenbegrænsendemådeattaleomvidenskabpåidetteprojektssammenhæng.foratsikreprojektets akademiskekvalitetevalueresdetendeligedesignforslagudfrazimmerman,forlizziogevensonstilgangtil evalueringafdesigndrevetforskning.zimmermanetal.(2007s.7k8)nævnerfirekriteriertilevalueringaf kvalitetenietakademiskdesignprojekt:proces,invention,relevanceogextensibility.underkriterietproces menes,atforskerenskaldokumenteresinprocesiensådangrad,atdenkangentagesafandreforskere. Foratimødekommedettekriteriumredegøresforvalgtearbejdsmetodersamtrefleksioneroverforløbet inddrages.medinventionmenes,atdesignetskalbidragemednogetnyskabende.dettekriteriumharvi forsøgtatimødekommevedatundersøge,omdererskrevetlignendeprojektertidligere.daviarbejdede underentemaramme,somflerestuderendeharskrevetprojekterudfratidligere,erdernaturligvis lighedermellemdetteprojektogeksisterende.dogharviikkekunnetfindeprojekter,hvorbrugereunder uddannelseerblevetinddragetidesignprocessenafenmobilapptilderesintranet,hvorforvoresprojekt biddragermednyvidenindenfordettefelt.kriterietrelevanceomhandlerkravetom,atet forskningsprojektskalværerelevantiforholdtilsamfundet.voresforståelseafprojektetsværdii samfundetfremgårafindledningen,hvorvorespersonligemotivationiforholdtilatgøreuddannelse 7

16 letteretilgængeligforflereborgereerbeskrevet.endeligforstårvidetsidstekriteriumextensibilitysomet kravomatdenviden,deropnåsgennemetforskningsprojekt,skalkunneomsættestilnogetidenvirkelige verden.dettekriteriumimødekomvivedatlaveetrealistiskdesignforslag,somfremlæggesfor beslutningstagereivucsledelse.opsummerendesikresprojektetsakademiskeværdivedatarbejdeien dokumenteretrefleksivprocesmodetløsningsforslagpåproblemformuleringen,somernyskabendeog relevantsamtmuligatomsættetilpraksis. Påbaggrundafvoresvalgafbrugerinvolveringsommetode,arbejdervidesudenudfradenpræmisat designetsværdieroptildenenkeltebrugersvurdering,hvorforengrundigevalueringafprojektets løsningsforslagisamarbejdemeddefaktiskebrugereprioriteres.løsningsforslagetskalikkevurderespå baggrundafvoresforståelseforetgodtdesign,menderimodpåbaggrundafbrugernesforståelse.dette aspektliggeroptilenmerefyldestgørenderedegørelseforprojektetsvidenskabsteoretiskepositionering. Videnskabsteoretisk'positionering FormåletmedprojektetvaratdesigneenmobilapppåbaggrundafenforståelseforVUCkursisterneog deressituation.forståelsenønskesopnåetgennemetsamspilmellemeneksistentielfænomenologiskog enfilosofiskhermeneutisktilgang.grundtankenifilosofiskhermeneutiker,atforudsætningenforenhver forståelseer,atvialleredebesidderenvisforforståelseafdet,viønskeratforstå.vibefinderosderfor indenforenforståelseshorisontfrahvilken,vianskuerverden.nårviopnårnyeforståelserforetemne, ændrerdissevoresforståelseshorisontogpådennemådeerenkeltedelemedtilatudviklevoresforståelse afhelhedenienkonstantvekselvirkningmellemdetoelementerdeloghelhed(gadamer,2004,s.253k 529).Iprojektetgennemgåsenløbendeforståelsesproces.EtdesignforslagtilVUCNordjyllandudgør helhedenafprojektetsforståelsesproces,ogdelelementernebestårafdenviden,viløbendetilegnedeos vedmødetmedkursisterne.denviden,viløbendefikadgangtilogmulighedforatfortolke,medvirkedetil enudvidetforståelsefor,hvaddesignetskulleindeholde.dennekontinuerligevekselvirkningmellem enkeltståendeerfaringerogopstillingafalmenhederermedvirkendetilenkontinuerligudvidende forståelseafdesignetsudviklingsmulighederogbegrænsninger.denhermeneutiskeproceskandesuden sesivoresagiletilgangtilprojektstyring 1.Ienagiludviklingsproceserrefleksionstidindlejretsomen planlagtdelafprojektudviklingengennemsprints.pådennemådebenyttedeviløbendeerfaringerfra delelementerneivoresprojekttilatforståogbesvaredenoverordnedeproblemformulering. 1 VoresagilearbejdstilgangbeskrivesunderafsnittetProjektstyringsmetode. 8

17 Medetrenthermeneutiskvidenskabsteoretiskudgangspunktrisikeresenvisblindhed,idetviletkan kommetiludelukkendeatsepådedeleafhelheden,sompasserindivoresforståelseaffænomenet. Hermeneutikkenharivoresoptikderforbrugfordetfænomenologiskegrundlagforatkunneskabeen meredybdegåendeforståelseafforståelsensgenstand.voresfænomenologiskepositioneringiprojektet kommertiludtrykivoresåbenhedforudfaldetafvoresundersøgelser.detvarencentralambitionfor voresprojektattilgådesignetogkursisterneudenatladeospåvirkeafvoresnormativeideerom,hvadet godtdesignvarforkursisterne.selvomvihavdeenvisforforståelseforvucogmobileappsi uddannelsesmæssigsammenhæng,varvibevidsteomikkeatladedettepåvirkeresultatetafvoresmøde medkursisterne.brinkmann,jacobsenogtanggaardunderstreger,atengrundlæggendeforudsætningfor forskningindenforfænomenologiener,atforskerealdrigmåtagedetforgivet,atdisseved,hvadandre menneskertænker,følerellerønsker(brinkmann&tanggaard,2010,s.186).vivarnødttilatspørge omhyggeligtforatnåenfordomsfriforståelsefordefænomener,vistuderede.vipositionererosi projektetsomeksistentialistiskefænomenologer,fordiviunderudarbejdelsenikkevaroptagedeafen strengdeskriptivfænomenologisktilgangtilfænomener,menistedetbefandtosienvidenskabsteoretisk vekselvirkningmellemattilgåfænomenerneåbentogherefteratsættedemiforholdtildenhelhed,de indgiki.vivarherinspireretafeksistensfilosoffenheideggershermeneutiskefænomenologi.ifølge Heideggervedvi,atvifortolkerverden,ogsåledeserviogsåbevidsteom,atvikunnehavefortolket verdenanderledes.foraterfareverdenogfænomenerneheri,måviogsåforstådebaggrundsfaktorer, somerudgangspunktetforvoreserfaring(heidegger,2007,s.31k36). Enfænomenologiskpositioneringikvalitativforskningbefordrer,atprojektetsøgeratforståsociale fænomenerudfraaktørernesegneperspektiverogbeskriveverden,somdenoplevesafindividetudfra denantagelse,atdenvigtigevirkelighederdet,mennesketopfatterdensom(brinkmann&tanggaard, 2010,s.195).Denneopfattelsenpåvirkedeudarbejdelsenafinterviewguiden,hvorvisøgteatforstå, hvordanvucnordjylland,ludusogmobilteknologigenereltblevoplevetafkursisterne.dogvarviikke entydigtfænomenologiske,davivarafdenoverbevisning,atvieksempelvisiinterviewsituationerne uundgåeligtvillefrembringeaspektervedfænomenet,somkursisterneikkevarbevidsteom#førinterviewet aleneikraftafdespørgsmål,vistillede.hermedtilføjedevinyvidentilfænomenet,vistuderede,somikke fandtesikursisternesoplevelsesverdenførinterviewet.underintervieweneopnåedevihermedvidenom enmenneskeligvirkelighed,somvikunkunneerkendegennemenkonstruktionafandengrad,idetvisom forskeretolkede,hvordankursisternetolkedefænomeneridereslivsverden.interviewetkandermedikke betragtessomenneutraltekniktilatfåindsigtikursisterneslivsverden.vierbevidsteom,atvivarmedtil atkonstruereendelafdenviden,viønskedeatopnågenneminterviewene(kvale&brinkmann,2009,s. 214).Voresvidenskabsteoretiskepositioneringbestodderfori,atviiprojektetikkevillebeskæftigeosmed 9

18 atundersøgedennekonstruktion,mennærmerebenyttevoresforståelsefrainterviewettilatfåendybere forståelseforproblemfeltet.ikraftafdenekspliciteredevidenskabsteoretiskepositioneringinteresserede viosforatforstå,hvordanbestemtefænomenerblevoplevetafkursisternefremfor,hvordan fænomenerneblevitalesatogskabtiinteraktionenmellemosogkursisterne.eninteresseherfor,ville derimodhaveværetfokus,hvisvihavdehaftensocialkonstruktivistiskpositionering(brinkmann& Tanggaard,2010s.31).Opsummerendeblevdetteprojektudarbejdetmedafsætibådefænomenologiog hermeneutik.vedmødetmedkursisternelodvivoresfænomenologiskesensitivitetoplevefænomenet udenatforklaredet.herefterønskedeviatsedetuniverselleidetkonkretegennemenhermeneutisk tilgangtilfænomenet. Videnskabsfilosofisk'positionering Somnævntindledningsvistilføjestildetteafsnitenmerevidenskabsfilosofiskdiskussionomhandlende, hvilketsynpåmennesket,viden,sandhedogetikvoresfagteoretiskeogvidenskabsteoretiskepositionering hvilerpå. Viforstår,atvidenskabaldrigerkompletværdineutralt,hvorforvireflekteredeover,hvilkeværdier projekteteretresultataf.derliggeretværdimæssigtidealiatvilleudvikleenapp,somhartilformålat gørelivetlettereforkursisternevedvucnordjylland.bagvalgetafbrugerinvolveringsommetodeliggeren implicitantagelseom,atvikanopnåenforståelseforbrugernesbehovvedatinddragedem,ogat brugernesvidenerværdifuldogderforbørinddragestidligtidesignprocessen.heriliggerenantagelseom, atslutbrugerneafvoresløsningsforslagharsvaretpåderesegneproblemstillinger.havdeviværetafden overbevisning,atbrugerneikkeselvkendtederesbehov,havdeviværetnødsagettilatanvendeenanden metodiskfremgangidesignprocessen.ivalgetafbrugerinvolveringsommetodeharvivalgtside,hvorider liggeretbestemtværdimæssigtogetiskvalg,idetvidesignermedkursisternesinteresserforøjeogikke ledelsens.detkandogdiskuteresomdenneinteressevaretagelseudelukkendeomfatterkursisterne,davi ogsåtildelsdesignedeudfraegneinteresseriatholdeosindenfortemarammen.pågrundafde forskelligeinteresser,somherskedeivoresprojekt,vardetderforafsærligvigtigtatreflektereoverde etiskeaspekter,somskullevaretagesikontaktenmedkursisterne.brinkmannkonstaterer,atderved inddragelseafandremenneskeraltidvilværeenrisikoforathandleetiskuforsvarligt(brinkmann& Tanggaard,2010s.429).Viimødekomdettevedatsamarbejdemedkursisterneunderinformeret samtykke,hvorvedvisikrede,atkursisternevarbevidsteom,hvaddesagdejatilatdeltagei.under interviewsituationenblevderløbendeudførttroværdighedstjekvedattjekkeforståelsenafkursisternes 10

19 udtalelser,såviikkerisikeredeatciteredemforkert.viansåhermednøjagtighed,pålidelighedogærlighed somikkeblotvidenskabeligemenogsåetiskeværdier,somviønskedeatefterleve. Påligefodmedde etiskerisicisomforbindesmedbrugerinvolvering,reflekterervioveratdennemetodesamtidigindeholder etetiskpotentiale,idetvigavkursisternemulighedforindflydelseogforatblivehørtafledelsen. Voresforståelseafbegrebetsandhedliggerimplicitivoresvidenskabsteoretiskepositionering.Nårvisøger videnometsocialtfænomengennemenfænomenologiskhermeneutiskproces,erdetfordivimener,at derfindesensandhedomdesocialefænomener,vistuderer,menatvikunvanskeligtkhvisnogensindek kanopnåenerkendelseafdenne.igodtrådmedvoreskvalitativearbejdsmetodeharvifokuseretpåat opnåforståelsefremforforklaringaffænomenerne.sandhederivoresperspektivaltsåhverkenetfaktum ellerensocialkonstruktion. Efterathavereflekteretovervoresvidenskabsteoretiskepositioneringoghvordanvibetragtervores projektsometproduktafenbestemtvidenskabsfilosofisktænkemåde,findervidetrelevantafslutningsvis atanlæggeetvidenskabssociologisksynpåprojektet.projektetbærerprægaf,atværeudarbejdetaf studerendefrahenholdsvisinformationsteknologioginformationsvidenskabpåaalborguniversitet.da InformationsteknologiogInformationsvidenskabhørerundertosærskiltefakulteter:DetTeknisk NaturvidenskabeligeFakultetogDetHumanistiskeFakultet.Projekteterskrevetmedudgangspunktiet humanistisksynpåmennesketogmedbaggrundiimplicittenormeromkringproblembaseretlæring.vores forståelseafmennesketisamspilmedteknologierogomverdenharværetprægetaf,atviforstår mennesketsomværendeenvigtigogvæsentligkomponentatinddrageiempiriskeundersøgelser.var projektetblevetudformetpåetandetdanskellerudenlandskuniversitet,havdedetmuligvishaft alternativefokusområderogmetodevalg. 11

20 Designteori Følgendeafsnitgiveretoverblikoverprojektetsteoretiskeforståelsesramme.Dentraditionelledesign tilgang,designkdriveninnovation,ogdenbrugerinvolverendedesigntilgangpræsenteres,hvorunder argumentationforvalgetafsidstnævntefremlægges.herefterpræsenteresvoresforståelseafbegreberne æstetikogusability. Krippendorff(1989)definererbegrebet#designmedordene: Designismakingsense(ofthings) (s.1). Sætningenkantolkessåledes;détatdesigneeratgørenogetforståeligtogbrugbartforandre.Modsatkan sætningentolkessom,atdétatkreereenaktiviteterdesign.hererperceptionogoplevelsegrundstenenei designet,hvorforderfokuseresmerepåenforståelseafæstetikfremforusability(krippendorff,1989,s. 9).Krippendorff(1989)understreger,atderopståretparadoks,nårdesignskalskabemening: However, makingsensealwaysentailsabitofaparadoxbetweentheaimofmakingsomethingnewanddifferent fromwhatwastherebefore,andthedesiretohaveitmakesense,toberecognizableandunderstandable. Theformercallsforinnovation,whilethelattercallsforthereproductionofhistoricalcontinuities (s.9).vi harværetopmærksommepådennemodstridiløbetafdesignprocessen,ogdennediskuteresiet refleksionsafsnit,somoptrædersidstirapporten. ViserfællestrækmellemKrippendorffsforståelseafdesignogVergantisforståelse,somfremlæggesi bogen:designkdriveninnovation.ifølgeverganti(2009,s.x)eksisterertohovedperspektiverpådesign;det traditionelle,somsigtermodatlavevisueltsmukkedesigns,ogdetmerenutidige,hvordesignetihøjere graderorienteretmodbrugerensbehov.vergantiforeslårentredjetilgang,somhankalderdesignkdriven innovation.idetvidenskabsteoretiskeafsnitblevfallmans(2008)tremåderatarbejdemeddesignsom forskerbeskrevet.hanskelnermellemdesignpractice,designexplorationogdesignstudies,ogviseren sammenhængmellemdenneskelnenogvergantistredeling.selvomfallmanbeskæftigersigmeddesigni forskningssammenhængogvergantimedforskelligemåderatudføredesignpå,menervialligevel,atder erfællestræk.underbådedesignexplorationogdesignkdriveninnovationudforskes,hvadderermuligtog drastiskeændringerværdsættes.designpracticeersammenligneligtmedallevergantisopdelinger,fordi fokusnetoperpå,hvordanmankandesignepåforskelligvis.tredelingenstemmerikkefuldstændig overens,menvigenkendernoglefællestræk,somervæsentligeatfremhæveforattydeliggørevoresfulde forståelseafdesign.vergantistreperspektiverpådesignvisualiseresimodellennedenfor,dertager udgangspunktiteknologiogmening. 12

21 Figur#2#.#Vergantis#tredeling#(2009,#s.#5).# Dentraditionelletilgangerplaceretøverstimodellen,hvorderskabesenradikalforandringgennemdesign afnyeteknologier,somsendesudpåmarkedetuafhængigtafefterspørgslen.denoverlapperdesignkdriven tilgangen,somogsåimplementererenradikalændring.forskellenpådetoer,atførstnævntetager udgangspunktiteknologien,hvorimodsidstnævntetagerudgangspunktimeningenidesignprocessen. Nederstivenstrehjørneoptræderdenbrugerorienteredetilgang,somerbestemtafefterspørgslenpå markedet.herinkludererdesignetbådeteknologiogmening.medandreordbetyderdet,attechnology pushfokusererpå,hvadetproduktskalkunne,hvorimoddesignkdriveninnovationfokusererpåhvilken meningenproduktetskalskabeforbrugeren(verganti,2009,s.20).viforstår,atdetteknologibaseredeer optagetafusability,ogdetmeningsorienteredeistørregradomhandleræstetik.marketpulleren mellemtingafdisse,hvorforviivoresbrugerinvolverendetilgangbeskæftigerosmedbådeusabilityog æstetik.dentraditionelletilgang,technologypush,blevutilstrækkelig,davirksomhederbegyndteat fokuseremerepåbrugernesoplevelsemedproduktetfremforselveproduktet(sanders&stappers,2008, s.6).derforblevparticipatorydesign,somudsprangafenskandinaviskdesigntradition,relevant,ogdenne brugerinvolverendetilganghareksistereti45år(sanders&stappers,2008,s.3).vergantisdesignkdriven innovationernyeretidsopgørmeddenbrugerinvolverendetilgang,hvorforvifinderdetrelevantat 13

22 uddybebeggetilgangenedenforiforbindelsemedargumentationenforvoresvalgafden brugerinvolverendetilgang. Design>driven'innovation FormåletmeddesignKdriveninnovationer,atopfyldeetubevidstbehovhosbrugerenmedetdesign,som vedkommendeikkeforventer,menalligevelendermedatelske(verganti,2009,s.vii).ifølgedennetilgang skalprodukterogservicesdesignes,sådeskabernymeningforbrugerenogdermedskaberetnyt incitamentforkøb(verganti,2009,s.viii).eteksempelpådesignkdriveninnovationerspilkonsollenwii, somændredemeningenforspilradikalt.førhenbestodmarkedsudbuddetafeksempelvisplaystationspil tilbørnogungemedjoysticks.wiivarbanebrydendemedsinespil,dadissekrævedefysiskaktivitethos brugerenogihøjeregradkunnebenyttesafvoksne.brugerneefterspurgteikkedennetypespil,menifølge salgstalleneelskedededet,dadetkomfrem(verganti,2009,s.5).designkdriveninnovationarbejderudfra etbredereperspektivenddetbrugerinvolverende,fordiformåletmeddesigneteratændre livets kontekst tilnogetbedre(verganti,2009,s.11),hvordenbrugerinvolverendetilgangerbundetafkunat kunnetagehøjdeforbrugernesbevidstebehov. ' Brugerinvolverende'design Vedårtusindeskiftetbegyndteuserexperienceatvindeindpasidesignverdenenogblevgenstandfornye undersøgelser(bargaskavila&hornbæk,2011,s.1).dennetermdækkerfleredefinitioner.enforståelseaf userexperiencedækkeroveruserkcentereddesign,hvorderfokuserespåusability,oghvorbrugerenses sometsubjektmedbehov(sanders&stappers,2008,s.2).detteprojektarbejderudfradenanden forståelseaftermen;userexperienceudgøretnytparadigmeindenfordesign,hvorderfokuserespåikkek instrumentellebehovogoplevelseudfraetmerekomplekstperspektiv(bargaskavila&hornbæk,2011,s. 1).Veddenneforståelsetilføjesetæstetiskniveauforatgøredettilenoplevelseatinterageremed interaktiveprodukter.derfortagesetholistisksynpådenneinteraktion,hvorfordeterrelevantatfokusere merepåselvesituationenogkontekstenforbrugafprodukterfremforprodukternesfunktionalitetog brugbarhed(bargaskavila&hornbæk,2011,s.1).brugerinvolverendedesigndækkeroverenrække teorier,praksisserogstudiervedrørendeslutbrugeresomligevægtigedeltagereieksempelvisen designprocesafcomputerbaseredeaktiviteter(greenbaum&klyng,1991;muller&kuhn,1993;schuler& Namioka,1993,fra:Muller,2002,s.1).MullerbenytterbetegnelsenDetTredjeRumtilbeskrivelseafden 14

23 praksis,hvoridesignerogbrugermødesforsammenatdesigneennyteknologiskløsning.herskabeset miljø,hvordeltagerekankombinerederesvidenogdermedopnånyeindsigtermedhenblikpåathandle udfradennenyeviden(muller,2002,s.1).hovedargumentetforatarbejdeidettredjerumer,at kombinationenafforskelligvidenmedførerbedreservicesogprodukter(muller,2002,s.1).deteridet TredjeRum,atviirollensomdesigneremødtesmedVUCskursister.DetTredjeRumerifølgeMuller(2002, s.2)etoptimaltstedatopnånyeindsigterogforståelser,somkantransformerestilideerforprodukterog praksisser. Valgafdesignteoriafhængerafformåletellerproblemfeltet.Erformålet,atenorganisationvilændre meningenmedderesprodukterradikalt,vildetværeoptimaltatarbejdeudfraendesignkdriventilgang, fordidennetopåbneropforensådanændring(verganti,2009,s.ix).erderderimodtaleomen organisation,somefterspørgeretbestemtprodukt,derskalbenyttesafdereskunder somivorestilfælde medvucogdereskursister,giverdetmeningatbenytteenbrugerinvolverendedesigntilgang.den traditionelledesigntilgang,hvordesignerenansessomeksperten,derudtænkeretdesign,kunneogså benyttes.meneftersomdesignproduktetskalbenyttesafslutbrugerne,fandtvidetmeningsfuldtat inddragedem.foratgåmetodiskidybdenmedbrugerinvolverendedesignarbejdesdermeduser InnovationManagement(UIM),somnæsteafsnitgiverenoverordnetintroduktiontil. User'Innovation'Management' UIMKmetodenerudvikletKanstrupogBertelsenpåbaggrundafmereen10årserfaringindenfor brugerinvolverendedesign.metodenbenyttesiprojektetsomenguidetildenbrugerinvolverende designproces,hvorviageredesomfacilitatorer ogdermedfungeredesombåderesearchereogdesignere (Sanders&Stappers,2008,s.11).UIMmetodenåbnerhermedopforDetTredjeRum.NavnetUser InnovationManagementindeholdertrenøglebegreber,hvisdefinitionerervæsentligeattydeliggøre.User forståssombrugerenafetproduktellerenservice.brugerenskalforståssomenaktørmedegneværdier, behovogviden(kanstrup&bertelsen,2011,s.11k20).innovationforståssomenlæringsproces,hvor designerenudforskerbrugspraksissenmensbrugerneinddragesidesignpraksissen.ydermereforstås managementsomselvefaciliteringenafdennelæringsproces,somdelesopitretemaer:cokoperation, contextogconcept.(kanstrup&bertelsen,2011,s.11k20).denneuiminddelingaftemaersamtfaserien brugerinvolverendedesignprocesudmærkersiginedenståendemodel. 15

24 Figur#3#.#UIM#model#(Kanstrup#&#Bertelsen,#2011,#s.#23) Modellenskitsererendesignprocesfrastart(objective)tilslut(outcome),hvoritreoverordnedetemaer fordelersigiseksfaser.temaetcokoperationindebærerudvælgelseafbrugeretildesignprocessen(select) samtplanlægningafdesignprocessen(plan).herefterfølgertemaetcontext,hvorvidenomnuværende problemerogbehov(insights)opnås,samtfremtidigemulighederogvisioner(visions)udformes.detsidste temaconcepthartilformålatfastlæggeetdesignvedførstatudformeselvedesignet(sketch)ogdernæst atpræsenterekonceptetforbeslutningstagerne(present)(kanstrup&bertelsen,2011,s.23k25).fordelen vedatarbejdebrugerinvolverendeunderstøttesafvonhippels(2005)udsagn: Itisbecomingprogressively easierformanyuserstogetpreciselywhattheywantbydesigningforthemselves (s.2).dette understøtterargumentationenforatarbejdebrugerinvolverende,eftersomvuckursisterneharetpræcist menuopfyldtbehov.medandreordefterspørgerdeenteknologi,sompånuværendetidspunktikkefindes (vonhippel,2005,s.5). Sombeskrevettidligereeræstetikogusabilityvigtigebegreber,nårderarbejdesudfraenbrugerorienteret marketpulltilgang.historisksetharusabilityhaftendominerenderolleidesigntilbrugere,menmedtiden erderindenforhumancomputerinteractionkommetfokuspåflereaspektervedbrugeroplevelsen (Rogers,Sharp&Preece,2011,s.18).Eksempelvisharæstetikfåetenvigtigrolleidesignogderfor gennemgåsvoresforståelseafdetteherunder. 16

25 Æstetik Begrebetæstetikforbindesoftemednogetvisueltogsmukt.Detkandogogsåforståsmereabstrakti forholdtiloplevelser,hvoroplevelsenisinhelhedudgørdetæstetiskeaspekt.shusterman(1992)definerer enæstetiskoplevelseibogenpragmatistaesthetics:livingbeauty,rethinkingartsom: Theexperienceof satisfyingform,wheremeansandends,subjectandobject,doingandundergoing,areintegratedintoa unity (s.55k56).viforstårheraf,atalleaspekterienoplevelseervigtigeattagehøjdefor,foratkunne taleomoplevelsensomværendeæstetiskisitsamledehele.idetteprojektforholderviostilnetopdenne oplevelsesbaseredeforståelseafæstetikbegrebet.følgendeafsniterskrevetpåbaggrundafmccarthyog Wright(2004&2010),sombeskriverenrækkeanalyseværktøjertilatanalysereoplevelsescentreretdesign ogoplevelsermedteknologi.dissegiverosetgrundlagforatreflektereoveræstetiki projektsammenhæng. McCarthyogWrighttagerudgangspunktiflerepragmatikere,herunderDewey.Medudgangspunkti Deweybeskrivesæstetiskeoplevelsermedordene: Aestheticexperiencesarerefinedformsofeveryday, prosaicexperienceinwhichtherelationshipbetweentheperson(orpeople)andtheobjectofexperienceis particularlysatisfyingandcreative (McCarthy&Wright,2004,s.18K19).Hervedforstårvi,atæstetiske oplevelseropstår,nårsamspilletmellemsubjektogobjektersærligttilfredsstillende,samtatdettekanske vedstørremindeværdigebegivenhedersåvelsomvedsmåbegivenhederihverdagen.idetteprojekter fokuspåkursisternesinteraktionmedappenidereshverdagspraksissomstuderendepåvuc.appenskali sigselvikkeværeenæstetiskoplevelse,menindgåsometelement,somisamspilmedkontekstenogde følelser,denvækker,kanskabeenæstetiskoplevelseisinhelhed.implementeringenafenvucappkan tilføjepotentieltnyedimensionertilkursisternesuddannelseisinhelhediformafforventningsbrud.dette kaneksempelvisskeved,atlivetsomvuckursistblivernemmere.viønskeratopnåforståelsefor kursisternesfølteerfaringer deoplevelser,somkursisterneharføltpåegenkropvednetopatvære studerendevedvucoggørebrugafludusogfirstclasspåbådecomputerogsmartphone.deterdisse erfaringer,viskalhaveforståelsefor,foratkunnedesigneenapp,somskalkunneindgåienpotentiel æstetiskoplevelseforvucskursister. DeweybenytterbegrebetTheRhythmicDanceofAestheticExperience.Begrebetdækkeroverdeindre dynamikker,mennesketgennemgår,nårdetteharenintegreretoplevelse(mccarthy&wright,2004,s.62k 64).Oplevelsenopdelesifireanalytiskefaser:Cumulation,conservation,tension,oganticipation. Opfyldelsenafdefirefasererikkenogengarantiforatenæstetiskoplevelsefindersted,daoplevelserer flygtigeogforståsbaglæns.defirefaserkanpåtrodsafdettebenyttessometanalytiskværktøjtilatfå 17

26 indbliki,hvordanteknologipåvirkermenneskersoplevelserafhverdagssituationer(mccarthy&wright, 2004,s.64).Hervedkanviopnåenforståelsefor,hvilkeaspekterappenskalindeholdeforatmuliggøreen æstetiskoplevelse.nedenforfølgerengennemgangaffaserne,herunderhvordanviforstårdemiforhold tilvoresprojekt. Vedfasencumulationforstårvi,atdererenkonstantudviklingisubjektetsoplevelseafengiven begivenhed,dadennekonstantkanudvidesogforbedres.oplevelsensopbygningskerderforunder oplevelsensudfoldelse.subjektetopnårentilfredsstillelsevedfuldførelsenafoplevelsen,ogforudendenne erderikketaleomenæstetiskoplevelse.fasencumulationkantolkessomendelafuddannelsesprocessen forkursisterne.jolængeretiddegårpåvucogjoflerekræfterdelæggerideresuddannelse,jobedre studerendebliverdeisidsteende.viformoder,atmålsætningenmedderesdagligegangpåvucerat gennemføreenuddannelse,hvorforculmulationopbyggesgradvistgennemheledenneperiode. Fasen conservationdækkeroverdetaspekt,atsubjektetfastholdertidligereoplevelser,idetdisseerenintegreret delafsubjektetsfølteerfaringer.derforeroplevelseraltidpåvirketaferfaringer,subjektetharfratidligere oplevelserafsammeart,ligesomnuværendeoplevelsersamlerindtrykogerfaringer,somermedtilat forme,hvordandeopleverlignendeoplevelserifremtiden(mccarthy&wright,2004,s.63).conservation omhandleriprojektetssammenhængdetfaktum,atkursisterneharerfaringermedtidligereskolegangog brugafsmartphonesmedsigihverdagen. Tensionrefererertilsamspilletmellemkompressionogfrigivelse afenergisombringerlivtiloplevelsen.nårentypeenergisøgerforløsningvildenblivedenblokeretafen anden.deterdennekamp,somskaberspændingen,ogdenkanisigselvligeledesværeenergiskabende. Frihedtilathandleogbegrænsningerpådissehandlingerskalværeibalanceforatkreerespændingog dermedogsåenergi(mccarthy&wright,2004,s.63).viformoder,atfasentensionopståridetenny teknologiimplementeressometværktøjikursisternesuddannelsesforløb.denneimplementeringsfasekan skabeambivalentefølelserhoskursisterne,daenappkanlettetilgangentilnødvendiginformationog samtidigværeenirritationsfaktor,hvisdenikkefungereroptimalt.hermedskabesspænding.fasen anticipationforekommerovertoperioder.førsteperiodedækkeroverdeforventninger,subjektetpå forhåndhartiloplevelsen.andenperiodeomhandler,hvorvidtdisseforventningerindfriesiløbetaf oplevelsen,samthvilkenbetydningoplevelsenharforsubjektet(mccarthy&wright,2004,s.64).forat undersøgedennefaseertoområderderforvæsentlige,hvorafviblotkankonkluderepådenførsteaf disse.udframødetmedkursisternesopnåedeviindsigtikursisternesforventningertilenfremtidigapp. Foratafdækkeandenperiodeafanticipationkræverdet,atappenerfærdigudvikletogharværet implementeretsomendelafderesskolegangienlængereperiode,hvorefterdervilkunneevaluerespå, hvorvidtappenharlevetoptilkursisternesforventninger. 18

27 Påbaggrundafovenstående,kanderargumenteresforatappenindeholderelementerfrahverfase, hvorfordenpotentieltsetkanmedvirketilenæstetiskoplevelseforvucskursisteridereshverdagspraksis. AppenskalfungeresometværktøjidensamledeoplevelseafattageenuddannelsehosVUC.Wrightog McCarthy(2010)beskriverdetideelleværktøjmedordene: Aperfecttoolprovidesthemeansbywhich theusercanachievethegoalwhileremaininginvisibleortransparentandthuscreatingnoextraworkfor theuser (s.16).udfradettecitatvurderervi,atusabilityligesomæstetikspillerenvigtigrollei udviklingenafsystemdesignettilappen,dadenbliverusynligvedatværeeffektivogbrugervenlig.som tidligerebeskrevet,erformåletmedappeniæstetisksammenhængatlettekursisternesskolegang.forat opnådette,erdetnødvendigtogsåatinddragebrugervenlighedidesignet,dadeterfundamentaltfor brugerensoplevelseafatbrugeteknologien(rogersetal.,2011,s.18).æstetikdiskuteresløbendei projektet,menførstenuddybningafusabilitybegrebet. Usability IdetteafsnittagerviprimærtudgangspunktiNielsensbogUsabilityEngineeringfra1994.Usability omhandler,hvorvidtetsystemtilfredsstillerbrugernesbehov.detkaneksempelvisomhandle,hvorgodt brugerneeristandtilatinteragereogbrugefunktionalitetenietsystem.usabilitykanikkereducerestilén enkeltegenskab,menbestårifølgenielsen(1994)affemoverordnedekriterier:learnability,effiency, memorability,errorsogsubjectivesatisfaction(s.26). Learnabilityomhandlerdetkriterium,atsystemetskalværeletatlære.Foratefterlevekriterietskaldet derforværenemtforkursisterneatlæreappensfunktioneratkendeogkunnelokaliseredemisystemet. Dettemedfører,atkursisternehurtigtkanfindedenødvendigeinformationer.Kriterietefficiency omhandler,hvorhurtigtognemtbrugerenkanfuldføreenopgaveisystemet.herstræbesmodethøjt produktionsniveau(nielsen,1994,s.27k31).vucappensstrukturelleopbygningskalunderstøtteeffektiv brugderafeksempelvisgennemgenvejeogbrugertilpasninger.vedkriterietmemorabilityskalforstås således,atsystemetsopbygningogfunktionerskalværesåletteathuske,atbrugerenvilværeistandtilat brugesystemetoptimaltefterenlængerepauseogdermedikkeværenødsagettilatlæredetforfraigen (Nielsen,1994,s.31K32).Detbetyder,atsystemetsfunktionerogstrukturskalgivemeningforkursisterne fornetopatlagresidereshukommelse.kriterieterrorsdikterer,atetsystemskalhaveenlavfejlprocent. Appenskaldesignes,sådenforebyggerfejlibrugenafsystemet.Dafejlkunvanskeligtkanelimineres fuldstændigt,skalappenfortsatværemuligatbenyttepåtrodsaffejl.detsidstekriteriumsubjective satisfactionomhandlerbrugerenssubjektivetilfredshedmedsystemet.systemetskalværebehageligtat 19

28 brugetildetsformål.inogletilfældevægtesunderholdningsværdienietsystemovertidsaspektetog omvendt(nielsen,1994,s.33k37).iforholdtilappenskalinformationerisystemetværehurtigeattilgå fremforunderholdende. Idetteprojektevalueresappensusabilitymedudgangspunktiovenståendekriterier,ogdertilbenyttes tænkehøjtmetodenafmolich(2007)samtinstantdataanalysisafkjeldskov,skovogstage(2004). Ifølge Molich(2007)ertænkehøjtmetodensimpelogeffektivtilafsløringafuventedeusabilityproblemer. Metodenkræverpersoner,somrepræsentererdetypiskebrugereafdetgivnesystem.Testfacilitatoren stillertestpersonensekstil20opgaver,somskalløsessamtidigmedattestpersonenbedesfortælle,hvad vedkommendetænkerundervejs.testpersonenorienterespåforhåndom,atdetersystemetderbliver testetogikketestpersonen.fordelenveddennetypeusabilitytester,atfacilitatorenfåradgangtil informationeromtestpersonensovervejelserogbevæggrundenebagderesfærdenisystemet,somellers havdeværettavsviden.tænkehøjtmetodenkangiveindbliki,hvorvidtsystemeterioverensstemmelse medtestpersonensforventningerellerej.dergivesetnuanceretbilledeaf,hvoroghvorforproblemer opstårsamtinspirationtil,hvordandissekanløses.vedatbenyttedennemetodeundgåsensituation,hvor brugerenknytterfejlentilsigselv(molich,2007,s.128k129).underdennemetodeerenrollefordelingat foretrække,hvorénagerertestlederogderesterendeobservatør.observationerifølgenielsen(1994)den mestsimpleogeffektiveusabilitymetode.observatøreniagttagertestpersonerneundergennemførelsen aftestensopgaverudenatforstyrre.observatørensrolleeratagereusynligoverfortestpersonen, hvormedenindsigtivedkommendesnormalebrugafsystemetkanopnås.testpersonerneorienteres indentestenom,atvedkommendevilbliveobserveretogatudførelsenafopgavernevilblivenoteret. Observatørrollenkanmedfordelvaretagesafsystemudviklerneafprototypen,dadehervilfåetdirekte indblikiproblematikkervedrørendederessystem(nielsen,1994,s.207k208).udoverrollensom observatørbørenandenrollevaretages;rollensomtestleder.testledereneransvarligfor,at usabilitytestenforløberordentligt,ogatbrugbarinformationbliverproduceret.testlederenguider testpersonengennemusabilitytestensåledes,attestenudføreskorrekt.yderligereertestlederenansvarlig foraltpraktiskvedrørendetesten(dumas,1999,s.242). Usabilitytestkanbehandlespåfleremåder.IdetteprojektanvendtevimetodenInstantDataAnalysis (IDA),daIDAifølgeKjeldskovetal.(2004)ereneffektivtekniktilatevaluereetsystem.VedbrugeafIDAer måletikkeatfindedetsammeantalusabilityproblemersomvedvideodataanalysis(vda)(nayak,mrazek &Smith,1995,s.27).DerimodfindesdemestcentraleproblemervedbrugafIDA.VedIDAsamlesalle identificeredeproblemeriensamletproblemlistedirekteeftergennemførelsenafenrækkeusabilitytests. Analysenforetagesderforpåstedet.Normalterdetikkemuligtatløsesamtligeproblemerfralisten, 20

29 hvorforproblemerneefterfølgendeskalkategoriseresudfragradenafderesalvor.hervedtydeliggøresdet hvilkeproblemer,derervigtigstatløseforatoptimeresystemetsusability.tilusabilitytestanvendesfiretil sekstestpersonerforatkunneevaluereusabilitypåetsoftwareprodukt(kjeldskovetal.,2004,s.233k240). IdetteprojektanvenderviNielsenskategoriseringafusabilityproblemer,somerfølgende: 0=Detteerikkeetusabilityproblem. 1=Kosmetiskproblem,somikkenødvendigvisskalløsesmedmindreekstratidertilgængelig. 2=Mindreusabilityproblem,hvorløsningentildeleslavprioritet. 3=Stortusabilityproblem,hvorløsningentildeleshøjprioritet. 4=Usabilitykatastrofe,somskalløsesindensystemetoffentliggøres. (Nielsen,1994,s.102K103) Listenmedproblemervilnormalvissendestilspecialisterindenforusabilityforatkategorisere,hvor kritiskeproblemerneerudfraovenståendeskala.usabilityerprægetafspecialisternessubjektive holdninger,ogderforerdetenfordelatinddrageflerespecialister(nielsen,1994,s.102k103).iprojektet agererviselvsomspecialister,eftersomviharerfaringfraforrigesemestremedudførelseafusabilitytests ogheuristiskinspektion. 21

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 4 KLOAKOPLANDSSKEMAER STATUS

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 4 KLOAKOPLANDSSKEMAER STATUS TÅRNBY KOMMUNE BILAG 4 KLOAKOPLANDSSKEMAER STATUS KLOAKOPLANDE STATUS Delopland Haveforeninger Haveforening Haveforeninger 12,1 0,00 Samletanke 197 8.646 35 1.533 10 1.018 232 11.197 Haveforening Haveforeninger

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Efterhånden blot dages genklang

Efterhånden blot dages genklang Efterhånden blot dages genklang Til min familie DANIEL BOYSEN PEDERSEN Efterhånden blot DAGES GENKLANG mellemgaard Efterhånden blot dages genklang 2013 Daniel Boysen Pedersen og Forlaget mellemgaard Sat

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen

Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen Me at the zoo Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen 1 Fremhæv elementer og udsagn i teksten, som I ikke forstår eller gerne vil diskutere betydningen af. 2 Find elementer

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning i Forord vii Tak xi Kapitel 1: Indledning 1. Introduktion 2 1.1 Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne 3 1.2 Voksen i en andetsproglig kontekst 5 1.3 Didaktik 7 1.3.1 En dannelsesteoretisk

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Det Socioøkonomiske Københavnerkort

Det Socioøkonomiske Københavnerkort ... 3... 5!... 7 " $ % " $... 9 &'... 11 " & "... 13 &... 14 " &( &( &( ) &( ) &! Side 1 af 17 Kortlægning af byens behov +, -. " / -0-0 - $ +$,- 12 3 4"$ 1+ - - 45 - - ''% ''% 6!'7$ -0 $ Side 2 af 17

Læs mere

Ikke-selvklæbende banderoler til spiritus

Ikke-selvklæbende banderoler til spiritus I Ikke-selvklæbende til spiritus Antal bundter á 100 med påtrykt flaskestørrelse På samme bestillingsseddel kan kun bestilles enten store, mellem eller små. Kontrolbilag II Ikke-selvklæbende til spiritus

Læs mere

Kerteminde. Haven ved Havet. Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013. Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 21 turist@visitkerteminde.

Kerteminde. Haven ved Havet. Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013. Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 21 turist@visitkerteminde. Side I Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013 Fredag 28-06-2013 Kerteminde Cup 19:30 kulturaktiviteter - Solvognen Lørdag 29-06-2013 Kerteminde Cup 10:00-15:00 Lop' marked 16:00 Kerteminderevyen Side II 16:00-16:20

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

LÆSE UDVIKLING. bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD KIRSTEN KOLD ANDERSSON KIRSTEN KAMSTRUP. oversat og bearbejdet af

LÆSE UDVIKLING. bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD KIRSTEN KOLD ANDERSSON KIRSTEN KAMSTRUP. oversat og bearbejdet af LÆSE UDVIKLING bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD oversat og bearbejdet af KIRSTEN KOLD ANDERSSON under medvirken af KIRSTEN KAMSTRUP Læseudvikling bogen om Ny LUS indgår i serien

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

B301 B BAIT3 Opgavestyring.dk Aalborg Universitet

B301 B BAIT3 Opgavestyring.dk Aalborg Universitet B301BBAIT3 Opgavestyring.dk AalborgUniversitet Forord VihariprojektetudvikletetsystemvikalderOpgavestyring.dk.Determuligfordigsomlæseraf dennerapportatsesystemetogarbejdemeddet,vedatbesøgeinternetsiden:

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

KABS13 møde 19/9-2013

KABS13 møde 19/9-2013 KABS13 møde 19/9-2013 1. Formalia a. referent: Ciabatta b. ordstyrer: Kanna c. tilstedeliste: i. Gearstang ii. kanna iii. Christina iv. Caroline v. ChristianE vi. Toke vii. Sissel viii. Trunte ix. Vinge

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Tirsdag den 24. juni 2014, kl. 10:00 14:00 Besvarelsen skal afleveres elektronisk. Se

Læs mere

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider Informationssystemer og -søgning (Information systems and search) 10 ECTS Semesterplan forår 2017 Underviser: Bo Skøtt, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation Undervisning: 8 kursusdage 10.15 15.00

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER?

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? Karen Wistoft Professor v. Institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor v. Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), AU Karen Wistoft November 2013 2 Oplæggets formål

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10:00-14:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense ***** 1) Godkendelse af referat a) Godkendelse

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland Virksomheder og iværksættere Lokal erhvervsservice Basal vejledning Specialiseret erhvervsservice

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE Karen Wistoft 2014 1 SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE Lederudvikling Silkeborg 10. marts 2014 Karen Wistoft Professor (mso) Grønlands Universitet Lektor Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord til 2.-udgaven, 2009 11 Forord til l.-udgaven, 1977 13 Forkortelser 14 Indledning 15 I Bogens formål 15

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Virtuelle referenceservices og bibliotekaren

Virtuelle referenceservices og bibliotekaren Virtuelle referenceservices og bibliotekaren Oversigt Virtuelle referenceservices Undersøgelsens design Undersøgelsens resultater Diskussion af undersøgelsens resultater Opsummering og perspektivering

Læs mere

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2011

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2011 Rigspolitiet Politiets Årstabel 2011 Politiets Årstabel 2011 Online ISSN: 1601-2674 Manddrab Tabel 1 Side 1.0 Manddrab - supplerende tabeller 3-4 Politiets anvendelse af magtmidler Tabel 2 Side 2.0 Anvendelse

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten Kommentarer til årsregnskabsloven 7. udgave Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten

Læs mere

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til

Tilmelding senest fredag den 27. januar Der er dog stadig mulighed for at blive eftertilmeldt - skriv til Ph.d.-kursus: Videnskabsteori og metodologi Om kurset Uddannelse Undervisningssprog National_online Vært Tilmelding ph.d. Dansk Kurset vises på den nationale database Ph.d.-skolen for mennesker og teknologi

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 14,30 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 11,40 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 01-04-2016 Side 1 Opdateret: 01-04-2016 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 12,00 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 27-09-2013 Side 1 Opdateret: 27-09-2013 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

TØ-opgaver til uge 46

TØ-opgaver til uge 46 TØ-opgaver til uge 46 Først laver vi en liste over de ligninger med mere i [ITP], der skal bruges: [1]: Ligning (2.5) på side 4. [2]: Sætning 3.1, ligning (3.3) på side 7. [3]: Sætning 3.1, ligning (3.4)

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

MUSIKVIDEOER FRA FJERNSYNSSKÆRM TIL INTERNET

MUSIKVIDEOER FRA FJERNSYNSSKÆRM TIL INTERNET Abstract: Theobjectiveofthisthesisisthephenomenonoftransitionandmeaninginmusic videotransmissionandconsumptioninadigitalmediaorder. Anewmediatedcommunicationsituationformedbymerginginteractionbetween production,distributionandreceptionthatbringsnewcomplexpositionsintoplay

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktikforberedelse (16 ECTS), Praktik (14 ECTS)

Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktikforberedelse (16 ECTS), Praktik (14 ECTS) Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktik (16 ECTS), Praktik (14 ECTS) 148 lektioner (19 %) Normalt studie studiedage (e 370 timer (46 %) Eksamens

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Usability. 2 web sites til gennemsyn

Usability. 2 web sites til gennemsyn Usability 2 web sites til gennemsyn Usability ISO 9241-11 (1998) Det omfang hvormed et produkt kan anvendes af brugere til at opnå mål på en effektiv, virkningsfuld og tilfredsstillende måde REQUIREMENTS

Læs mere

Eksamensprojekt. 3. semester DK Efterår 2015

Eksamensprojekt. 3. semester DK Efterår 2015 Eksamensprojekt 3. semester DK Efterår 2015 Billedtekst: Copenhagen Yoga Festival 2015 Beskrivelse Jeres kunde er Copenhagen Yoga Festival (CYF). Copenhagen Yoga Festival er en festival som har til formål

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

PORTRÆTTER FRA DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE

PORTRÆTTER FRA DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE PORTRÆTTER FRA DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet MED STØTTE FRA: ET FABLAB ER: Et hybridt læringslaboratorie, der kombinerer digital fabrikation, design tænkning,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde

Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller INDHOLD REDEGØRELSE: Lokalplanens afgrænsning... side 2

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Adfærdsøkonomi-og-arbejdsløshedsforsikring-

Adfærdsøkonomi-og-arbejdsløshedsforsikring- Jon$Kvist,$Juli$2015$ Adfærdsøkonomi-og-arbejdsløshedsforsikring- Note%til%Dappengekommissionen% Inddragelseafadfærdsøkonomiåbneropforenbredforståelseafledigesadfærdogetnytsætaf policyinstrumenteriindretningafarbejdsløshedsforsikring.iadfærdsøkonomiantagesindivider

Læs mere

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Forskning om usability-arbejde i praksis Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Udfordringer i forskningen Mange forskningsstudier fokuserer på at generere rapporter som beskriver

Læs mere

Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag.

Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag. Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag. Angiv evt. kommentarer vedr. målene og/eller formidlingen heraf

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med:

Jeg har nogle spørgsmål ang. materialet, der skal afleveres til prækvalifikationen, Nyt OUH, som jeg håber, du kan hjælpe med: Område: Sundhedsområdet Afdeling: Nyt OUH Journal nr.: Dato: 5. januar 2010 SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDSBEKENDTGØRELSEN I perioden til og med 4. januar 2010 er nedenstående repræsentative spørgsmål blevet

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

For eksempel ZRMS, nyt aktivstof i Danmark, me-too, fornyelse af tidligere godkendelser 2. Danmark foretager vurdering på baggrund af andet lands RR

For eksempel ZRMS, nyt aktivstof i Danmark, me-too, fornyelse af tidligere godkendelser 2. Danmark foretager vurdering på baggrund af andet lands RR Bilag 5 Tabel 1. Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om plantebeskyttelsesmidler I. Gebyr for godkendelse af aktivstof Behandling af en anmeldelse efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen

Læs mere