THYBORØN STEVEDORE A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYBORØN STEVEDORE A/S"

Transkript

1 September 2014 THYBORØN STEVEDORE A/S Ansøgning om miljøgodkendelse

2 PROJEKT Ansøgning om miljøgodkendelse Projekt nr Dokument nr Version 3 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP Godkendt af LEC NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 119 E: 9100 Aalborg

3 1 Indledning Oplysning om ansøger og ejerforhold Ansøger Virksomheden Ejendommens ejer Virksomhedens kontaktperson Oplysninger om virksomhedens art Listebetegnelse Det ansøgte projekt Risikovirksomhed Projektets varighed Oplysninger om etablering Bygningsmæssige udvidelser og ændringer Tidsplan for anlægsfase og start af virksomhedens drift Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid Oversigtsplan Lokalisering Driftstid Til- og frakørselsforhold Tegninger over virksomhedens indretning Beskrivelse af virksomheden Virksomhedens indretning Arten af belægning samt indretning med opsamlingsmuligheder Affaldsarter/-fraktioner på anlægget Maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden Værkstedsaktiviteter på virksomheden Energianlæg Overjordiske tanke og beholdere Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Arbejdsprocesser i relation til eventuelle luftafkast Støvfrembringende aktiviteter og planlagte støvbegrænsende foranstaltninger Lugtfrembringende aktiviteter og planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger Spildevand Støj

4 8.4 Affald Øvrigt Standardvilkår, der vurderes at være irrelevante Standardvilkår, som virksomheden vurderer ikke at kunne overholde Evt. øvrige oplysninger, der ikke er belyst via standardvilkårene BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigtskort over området Oversigtstegning over pladsen Typisk indhold i RDF-affaldet 2

5 1 INDLEDNING ønsker miljøgodkendelse til at modtage og oplagre RDF-affald (Refuse Derived Fuel). Der vil ikke ske nogen behandling af affaldet. Affaldet modtages med skib og oplagres på plads, der er indrettet særligt til formålet. Affaldet fraføres med lastbil til energiudnyttelse på affaldsforbrændingsanlæg. Der søges om modtagelse og oplagring af i størrelsesordenen tons RDF-affald om året. Maksimalt oplag af RDF-affald forventes at være i størrelsesordenen tons. RDF-affaldet vil løbende blive fraført oplagspladsen. Virksomhedens aktiviteter hører, jf. godkendelsesbekendtgørelsen 1, ind under listepunkt K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. Listepunktet er omfattet af standardvilkår, jf. afsnit 21 i bekendtgørelse om standardvilkår 2. Nærværende ansøgning er derfor udformet, så den modsvarer de oplysningskrav, der er gældende for denne aktivitet. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomheder. 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 3

6 2 OPLYSNING OM ANSØGER OG EJERFORHOLD 2.1 Ansøger På vegne af : NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Kontaktperson: Lene Christensen, direkte tlf / mobil Virksomheden Havnegade Thyborøn CVR-nummer: P-nummer: Pladsen, der etableres til modtagelse og opbevaring af RDF-affald er beliggende på Sydhavnsvej (ud mod Limfjordskaj). Pladsen vil være en del af matrikelnummer 54 f, Den nordlige Del, Harboøre. 2.3 Ejendommens ejer Thyborøn Havn A/S Tankskibsvej Thyborøn Tlf Virksomhedens kontaktperson Lars Sylvester Havnegade Thyborøn Tlf. nr.: Mobil nr.:

7 3 OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 3.1 Listebetegnelse Virksomhedens aktiviteter hører, jf. godkendelsesbekendtgørelsen 3, ind under listepunkt K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K Det ansøgte projekt Som beskrevet indledningsvist ønsker miljøgodkendelse til at modtage og oplagre RDF-affald (Refuse Derived Fuel). Der vil ikke ske nogen behandling af affaldet. Affaldet modtages med skib og oplagres på plads, der er indrettet særligt til formålet. Affaldet fraføres med lastbil til energiudnyttelse på affaldsforbrændingsanlæg. Der er tale om nyanlæg. Der vil udelukkende være tale om modtagelse og oplagring til RDF-affald. RDFaffaldet er for-sorteret, kompakteret og emballeret (plastikfolie), når det modtages. Der vil ikke ske nogen yderligere behandling af affald, før det fraføres pladsen. Der søges om modtagelse og oplagring af i størrelsesordenen tons RDF-affald om året. Maksimalt oplag vurderes at være i størrelsesordenen tons. RDF-affaldet vil løbende blive fraført oplagspladsen. RDF-affaldet forventes maksimalt at skulle opbevares 3-4 uger. Der ønskes dog mulighed for oplagring i op til 90 dage i tilfælde af, at affaldsforbrændingsanlægget ikke har mulighed for at modtage RDF-affaldet (ved nedbrud eller lignende). 3.3 Risikovirksomhed Det ansøgte projekt vurderes ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen 4. 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomheder. 4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 5

8 3.4 Projektets varighed Det ansøgte projekt er af permanent karakter. Der er således ikke tale om en midlertidig aktivitet. 4 OPLYSNINGER OM ETABLERING 4.1 Bygningsmæssige udvidelser og ændringer Der vil i forbindelse med etablering af plads til modtagelse og oplagring af RDFaffald ikke blive etableret nogen form for bygninger. 4.2 Tidsplan for anlægsfase og start af virksomhedens drift Thyborøn Havn, som arealet lejes af, vil sørge for etablering af belægning på pladsen. Dette vil ske før modtage- og oplagsplads til RDF-affald etableres. Modtage- og oplagsplads til RDF-affald vil ske i tilknytning til allerede etableret plads, hvor der oplagres søral og skærver. Der vil blive bygget en 3 meter høj betonvæg omkring pladsen til RDF-affald. Etablering af plads til modtagelse og oplagring af RDF-affald vil ske, så snart miljøgodkendelse er meddelt. Virksomhedens drift ønskles igangsat primo november OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED OG DRIFTSTID 5.1 Oversigtsplan Oversigtsplan over området, hvor virksomheden er beliggende, er vedlagt som bilag Lokalisering Området, hvor pladsen til modtagelse og oplagring af RDF-affald etableres, er omfattet af Lemvig Kommune. Lokalplan 126 H /2008 for udvidelse af Thyborøn Havn. Jf. førnævnte lokalplan, må lokalplanens arealer kun anvendes og bebygges til havneformål indeholdende industri-, værksteds- håndværks-, handels- og lagervirksomhed med naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Etablering af en plads til modtagelse og oplagring af RDF-affald vurderes at være indenfor lokalplanens bestemmelser. Der vurderes derfor ikke at være noget planlægningsmæssigt til hinder for virksomhedens etablering. 6

9 5.3 Driftstid Virksomheden ønsker miljøgodkendelse til døgndrift alle ugens dage. Anløb og losning af skibe vil kunne foregå på alle tidspunkter. 5.4 Til- og frakørselsforhold Fraførsel af RDF-affald fra pladsen vil ske med lastbiler med trailere. Transport vil ske ad Thyborønvej. Lokalplanområdets hovedtrafikåre er Thyborønvej. Til- og frakørsel til virksomheden sker i overensstemmelse med vedtaget lokalplan for området, og støjbelastningen i forbindelse hermed vurderes at være acceptabel. 6 TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING I bilag 2 er vedlagt en oversigtstegning over indretning af pladsen til modtagelse og oplagring af RDF-affald. Af oversigtstegningen fremgår hvordan pladsen vil blive indrettet, herunder hvordan RDF-affaldet vil blive opbevaret i miler. Den indbyrdes placering af milerne fremgår af oversigtstegningen, ligesom placering af to porte er vist. Der vil ikke på pladsen være noget stationært materiel. Det materiel, der vil blive anvendt til hhv. losning/læsning af RDF-affaldet er materiel, der anvendes andre steder på Thyborøn Havn. Der er ingen nedgravede rør, tanke og beholdere, ligesom der heller ikke vil være vaskeplads for materiel. Pladsen befæstes med enten beton eller asfalt. Der er ingen kloakering på pladsen. Pladsen etableres, så overfladevand ledes til nedsivning på omkringliggende ikke befæstede arealer (sand). 7 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN 7.1 Virksomhedens indretning Pladsen til modtagelse og oplagring af RDF-affald indrettes som vist på oversigtstegning, vedlagt i bilag 2. Som tidligere beskrevet indhegnes pladsen med 3 meter høj betonvæg for at hindre adgang og for at kunne opsamle eventuelt løst materiale. Arealet indrettes med 2 porte, der anvendes til hhv. ind- og udkørsel. Der vil ikke finde nogen behandling af affaldet sted. Der opstilles 2 open top containere ved pladsen til opbevaring af baller, hvor emballeringen er blevet beskadiget. 7

10 RDF-affaldet modtages i baller, der har en størrelse på ca. 1,1 x 1,1 x 1,4 meter og vejer mellem kg. Ballerne er emballeret med plastfolie og holdes sammen med spændbånd. RDF-affaldet oplægges i miler, som vil være op til hhv. 40 og 80 meter lange, 8-10 meter brede og 3,5-4 meter høje (op til 3 baller i højden). Der etableres køreog sikkerhedsafstand på minimum 10 meter imellem milerne. Pladsen vil blive indrettet efter dialog med beredskabsmyndigheden i Lemvig Kommune. Indretning vil ske i overensstemmelse med retningslinier i Beredskabsstyrelsens vejledning Arten af belægning samt indretning med opsamlingsmuligheder Thyborøn Havn står for udførelse af belægning på pladsen. Belægning forventes at være enten asfalt eller beton. Der er ingen kloakering på pladsen. Pladsen etableres, så overfladevand ledes til nedsivning på omkringliggende ikke befæstede arealer (sand). Affaldet vurderes uproblematisk, da erfaringer andre steder fra viser, at affaldet ikke afgiver væske. Skulle det mod forventning afgive væske, håndteres det separat ved at blive anbragt i tætte containere og kørt til forbrænding i samarbejde med det affaldsforbrændingsanlæg, der skal modtage RDF-affaldet. Arealet, hvor pladsen til modtagelse og oplagring af RDF-affald etableres, ligger ikke i område med drikkevandsinteresser. På baggrund heraf vurderes det, at aktiviteten ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området. 7.3 Affaldsarter/-fraktioner på anlægget Det RDF-affald, som ønsker miljøgodkendelse til at modtage og oplagre består af mekanisk sorteret og kompakteret affald fra erhverv og industri i Storbritanien, der er emballeret med plastfolie. Affaldet har høj brændværdi og indeholder ikke farligt affald. EAK-koden er I bilag 3 er vedlagt en beskrivelse af typisk indhold i RDF-affaldet. Der forventes modtaget og oplagret en mængde på i størrelsesordenen tons RDF-affald om året. Maksimalt oplag vil være tons, da RDF-affaldet løbende fraføres oplagspladsen Erfaringer andre steder fra viser, at plastikemballeret RDF-affald er uproblematisk at håndtere. Der er enkelte baller, der kan gå i stykker ved håndteringen. For 5 FOB vejledning nr. 11. Vejledning om indretning af oplag af brandbart affald i det fri. Beredskabsstyrelsen

11 at imødegå spredning af affald, vil der som ovenfor beskrevet blive stillet to containere op, som der kan læsse evt. løst affald op i. Ved behov kan der bortkøres evt. meget løse materialer/baller, imens skibet losses. Dette materiale vil blive kørt direkte til affaldsforbrændingsanlægget og vil således ikke blive opbevaret på pladsen. Der kan bortkøres op til 300 tons RDF-affald/døgn, imens skibet losses. 7.4 Maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden Der anvendes kran med specialdesignet grab til losning af skib, trucks med klemmegafler til håndtering fra kaj til pladsen og håndtering på pladsen samt lille kran /gravko til læsning af lastbiler. Der vil ikke være øvrigt materiel tilknyttet modtage- og oplagspladsen for RDFaffald, idet der ikke foregår andre aktiviteter end modtagelse og oplagring. Der vil således ikke finde yderligere håndtering af affaldet sted. 7.5 Værkstedsaktiviteter på virksomheden Der vil ikke være nogen værkstedsaktiviteter på modtage- og oplagspladsen til RDF-affald. 7.6 Energianlæg Der vil ikke være nogen energianlæg i relation til modtage- og oplagspladsen til RDF-affald. 7.7 Overjordiske tanke og beholdere Der vil ikke være nogen overjordiske tanke og beholdere på modtage- og oplagspladsen til RDF-affald. Der vil således ikke være nogen beholdere med motorbrændstof og lignende. Det anvendte materiel tankes andets steds på havnen. 8 OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS- BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 8.1 Luftforurening Arbejdsprocesser i relation til eventuelle luftafkast Der vil ingen luftafkast være på modtage- og oplagspladsen til RDF-affald Støvfrembringende aktiviteter og planlagte støvbegrænsende foranstaltninger RDF-affaldet kommer emballeret i plastikfolie og forventes derfor umiddelbart ikke at give anledning til støvemission. Skulle der ske beskadigelse af emballeringen vil det pågældende løse affald blive anbragt i containere, der opstilles ved pladsen. 9

12 For at undgå eventuel materialeflugt vil der endvidere blive etableret en 3 meter høj betonvæg rundt om pladsen Lugtfrembringende aktiviteter og planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i forbindelse med de planlagte aktiviteter. RDF-affaldet kommer emballeret i plastikfolie. Hvis der skulle ske beskadigelse af emballering vil det pågældende løse affald som tidligere beskrevet blive opbevaret i containere indtil fraførsel fra pladsen, alternativt blive kørt direkte til affaldsforbrændingsanlæg. 8.2 Spildevand Der forekommer ikke spildevand ved processen. RDF-affaldet er tørt og uden perkolat. Såfremt der mod forventning skulle forekomme perkolat fra RDFaffaldet vil det pågældende affald hurtigst muligt blive anbragt i tætte containere og kørt til forbrænding i samarbejde med affaldsforbrændingsanlægget. 8.3 Støj Der vil være støj i forbindelse med aktiviteterne på pladsen vil både losning og læsning af RDF-affaldet. Støjkilder i relation til det ansøgte er: Kran til losning af skib Trucks (både dieseldrevne og eltrucks) til håndtering fra kaj til plads og håndtering på selve pladsen Lille kran/gravko til læsning af lastbiler Ved fraførsel af affald fra pladsen vil der være til- og frakørsel med lastbil med trailere. Pladsen er beliggende i et område, der er lokalplanlagt til havneformål, herunder også oplagring og håndtering af eksempelvis bulkvarer. Støj i forbindelse med aktiviteterne ved modtage- og oplagsplads for RDF-affald vurderes at ligge indenfor de rammer, der er åbnet op for i lokalplanen. Der er derfor ikke planlagt nogle støjbegrænsende foranstaltninger. 8.4 Affald Der vurderes ikke at blive genereret affald i forbindelse med aktiviteterne på pladsen, udover det affald, der bortskaffes til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. 10

13 8.5 Øvrigt Standardvilkår, der vurderes at være irrelevante Følgende standardvilkår vurderes ikke være relevante: Standardvilkår 10, da der ikke etableres mekanisk ventilation Standardvilkår 11, da der ikke vil blive foretaget sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, der kræver etablering af filter. Standardvilkår 12, da der ikke vil blive modtaget og håndteret bygningsaffald med cementbundne asbestfibre. Standardvilkår 15, da der ikke vil blive etableret overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof. Standardvilkår 16, da der ikke vil blive modtaget skrot på pladsen. Standardvilkår 17, da der ikke vil blive modtaget jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker. Standardvilkår 18, da der ikke vil blive modtaget jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive metalstøv. Standardvilkår 19, da der ikke vil blive foretaget neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot. Standardvilkår 20, da der ikke vil blive modtaget akkumulatorer og batterier. Standardvilkår 21, da der ikke vil blive modtaget blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Standardvilkår 22, da der ikke vil blive modtaget have- og parkaffald. Standardvilkår 24, da der ikke etableres vaskeplads for materiel mv. Standardvilkår 25, da der vil blive opbevaret spildeolie og andet farligt affald på pladsen. Standardvilkår 27 bør desuden tilpasses, så det modsvarer de aktuelle aktiviteter på modtage- og oplagspladsen for RDF-affald. Endvidere vil standardvilkårene, der vedrører oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald, være irrelevante, idet der ikke vil blive oplagret stabi- 11

14 liseret slam og andet stabiliseret organisk affald (jf. afsnit i bekendtgørelse om standardvilkår Standardvilkår, som virksomheden vurderer ikke at kunne overholde Der vurderes ikke at være nogen standardvilkår, som virksomheden vurderer ikke at kunne overholde Evt. øvrige oplysninger, der ikke er belyst via standardvilkårene - 6 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 12

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder. Sendt til eli@ospv.dk. 12-03-2015 Sags Id. 727-2014-17441

Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder. Sendt til eli@ospv.dk. 12-03-2015 Sags Id. 727-2014-17441 Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til eli@ospv.dk Miljøgodkendelse af mellemdeponi, listetype K212 Odder Kommune meddeler godkendelse af mellemdeponi på

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Stena Recycling A/S

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Stena Recycling A/S TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Stena Recycling A/S 14-01-2014 1 Sagsnr.: 13/046350 Sagsbeh.: Hans Kunnerup K.S.: Jens Tikær Andersen Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på steen.hansen@stenarecycling.com) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Modtagelse og oplagring af elektronikaffald. Screenflex ApS Industrivej 46, 4683 Rønnede

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Modtagelse og oplagring af elektronikaffald. Screenflex ApS Industrivej 46, 4683 Rønnede Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203045 Mail: nbonk@faxekommune.dk

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Godkendelse Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Natur og Miljø 12. juni 2014 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Att.: Niels Erik Sunesen Baltic Kaj

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tilsynskampagne Scoringskriterierne fremgår af bilag 1.

Tilsynskampagne Scoringskriterierne fremgår af bilag 1. TEKNIK OG MILJØ Tilsynskampagne 2016 Dato: 4. februar 2016 Formål Herning Kommune fører i dag tilsyn med ca. 120 virksomheder, hvis aktiviteter kan relateres til listepunkt H51 i bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

RGS 90 A/S. Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB. Suså Landevej Herlufmagle

RGS 90 A/S. Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB. Suså Landevej Herlufmagle Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB RGS 90 A/S Suså Landevej 75 4160 Herlufmagle Side 1 af 9 Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøger Virksomhedens navn: Råstof og Genanvendelsesselskabet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Dato: 9. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/10987 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern ks: DTP Direkte nr.: 7972 7092

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014: Ravsted Slagteri ApS Ravsted Storegade 35 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-03-2016 Sagsnr.: 15/32892 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 14744 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Miljøgodkendelse. Anlæg for oplagring, omlastning og sortering af ikke-farligt affald, Ærø Kommunes Losseplads.

Miljøgodkendelse. Anlæg for oplagring, omlastning og sortering af ikke-farligt affald, Ærø Kommunes Losseplads. Miljøgodkendelse. Anlæg for oplagring, omlastning og sortering af ikke-farligt affald, Ærø Kommunes Losseplads. Husmarken 2A 5970 Ærøskøbing Matr.nr.: 9g Tranderup By, Tranderup CVR-nummer: 28 85 60 75

Læs mere

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010)

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010) Miljøgodkendelse af IT Skrotten ApS på matrikel nr. 1a, Klavsholm Hdg., Hellevad beliggende Hellumvej 10, 9320 Hjallerup Godkendelsesdato: 14. august 2015 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild. CENTER NATUR OG MILJØ Notat om VVM Screening af Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk DATO: 20. juni 2014 SAGSNR.: 09.02.16-P19-11569-11

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE Godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse efter 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (træder

Læs mere

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77 Miljøgodkendelse til Genbrugsplads Energivej Udkast November 2014 Virksomhedens navn: Forsyning Helsingør, Affald A/S CVR-nummer: 32 65 41 77 P-nummer: Ikke tildelt endnu Listepunkt: K211 Matr. nr.: 4dr

Læs mere

Marius Pedersen A/S Sandagervej 40, 7400 Herning

Marius Pedersen A/S Sandagervej 40, 7400 Herning Revision af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye affaldsfraktioner Sandagervej 40, 7400 Herning Sagsnummer: 09.02.00-P19-44-13 Dato 17. december 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning...

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. prøve. HJM Recycling A/S. Landdybet 10, Aalborg Øst. Den 09. september 2015. CVR-nummer: 31086191

#BREVFLET# Click here to enter text. prøve. HJM Recycling A/S. Landdybet 10, Aalborg Øst. Den 09. september 2015. CVR-nummer: 31086191 #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby HJM Recycling A/S Landdybet 10 9220 Aalborg Øst Den 09. september 2015 Godkendelse til oplagsplads

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# &#8" 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# &#8 8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald på Fabrikvej 16, 8800 Viborg

Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald på Fabrikvej 16, 8800 Viborg Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Pihl Genbrug Fabrikvej 16 8800 Viborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 22-12-2014 Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald Miljøministeriet Miljøcenter Odense Att.: Jørn H. Jeppesen C. F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ 16. april 2010 NJO/ahj Myndighedsansøgning vedrørende modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Læs mere

Djuma Industri A/S, Attrupvej 4, 8550 Ryomgaard

Djuma Industri A/S, Attrupvej 4, 8550 Ryomgaard 1 of 5 Djuma Industri A/S Ansøgning om miljøgodkendelse af metalliseringskabine, Jvf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 om godkendelse af listevirksomhed Formål: Sikre kapacitet til at metallisere

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse til Affaldsplads Løgstørvej 156, 9610 Nørager

Miljøgodkendelse til Affaldsplads Løgstørvej 156, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Jysk Nedbrydning & Entreprenørfirma Aps Blåbærvej 3 9500 Hobro Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-P19-11569-11 Ref.:

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. november 2015 CVR-nummer 25 44 46 98 P-nummer 1007993257 e-doc TS journal nr. e-doc GS journal nr. 13/021086

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 Basisoplysninger Dette er en VVM-anmeldelse af den samlede drift af Dansk Affalds

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af heavy fuel olie på Enstedværket til forsyning af hjælpedampkedel.

Ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af heavy fuel olie på Enstedværket til forsyning af hjælpedampkedel. Ansøgning om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af heavy fuel olie på Enstedværket til forsyning af hjælpedampkedel. Prepared Henning Lassen, september 2012 Indledning...3 A. Ansøger og ejerforhold...3

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse af FAS Miljø v/ Frede Andersen & Søn Næstved A/S. Oktober/2015

Miljøgodkendelse af FAS Miljø v/ Frede Andersen & Søn Næstved A/S. Oktober/2015 Miljøgodkendelse af FAS Miljø v/ Frede Andersen & Søn Næstved A/S Oktober/2015 1 Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Miljøgodkendelse af FAS Miljø v/ Frede Andersen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøgodkendelse 2015

Miljøgodkendelse 2015 Miljøgodkendelse 2015 Truck & Parts Center ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Side 1 af 23 Godkendelse af listevirksomhed i henhold til Kapitel 5 i LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse samt i

Læs mere

Miljøteknisk Redegørelse Nedknusningsanlæg på Langagervej 9, 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 82 Fax: 65 15 14 99 lli@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere