Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank"

Transkript

1 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær generalforsamling Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den 25. februar 2015, med dagsorden som tidligere offentliggjort. Referat i henhold til dagsordenens punkter. Ad. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes repræsentantskabets formand, Jens Møller Nielsen. Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, og Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2014 til godkendelse. Bemærkninger og spørgsmål fra aktionærer: Portfolio Manager Jakob Johansen fra ATP takkede for beretningen og gennemgangen af årsrapporten for Han kommenterede derefter udviklingen i 2014, blandt andet egenkapitalforrentningen, konkurrencen på det danske bankmarked, udvidelsen af bankens forretningsomfang og udviklingen i kapitalprocenterne i Endvidere stillede han spørgsmål til, hvilken udlånsvækst, som banken som minimum skal skabe for, at der ikke sker en forøgelse af den egentlige kernekapitalprocent samt om banken har nogen overvejelser om eventuelt at udstede mere supplerende kapital, der er billigere end egenkapital.

2 Anna Marie Schou Ringive fra Dansk Aktionærforening kommenterede og roste forskellige forhold omkring den aflagte årsrapport for Hun stillede desuden en række forskellige spørgsmål om blandt andet bankens indtjening fra formueforvaltning, om det årlige afkast af bankens plejeordninger, om banken er gearet til formuende kunder, om bankens styring af lønomkostninger og om bestyrelsens efterlevelse af de stigende kompetencekrav. Preben Holm, Ringkøbing kommenterede og roste banken, herunder bankens udvikling og resultater samt bankens indsats for det lokale foreningsliv. Han kommenterede derefter på bankens ønskede anvendelse af det tidligere Amtsrådhus i Ringkøbing bymidte. Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen kommenterede og besvarede spørgsmålene fra ATP med, at udlånsvæksten som udgangspunkt skal være på ca. 5% for en uforandret egentlig kernekapitalprocent, men at blandt andet indfrielsen af den hybride kernekapital også vil påvirke bankens kapitalprocenter, ligesom han oplyste, at det uforandret er bankens målsætning at arbejde hen mod en egentlig kernekapitalprocent på 15%. Dette skal ske via den organiske vækststrategi, som banken arbejder efter, et fast udbytte og endelig via aktieopkøbsprogrammer, hvis størrelse tilpasses den faktiske udlånsvækst i banken. Endvidere oplyste bestyrelsesformanden, at der p.t. ikke er nogen konkrete planer om at udstede supplerende kapital, men at det naturligvis er en god mulighed, hvis udgiften hertil kommer yderligere ned. Banken har tidligere udstedt supplerende kapital, og det har været på tidspunkter, når prisen har været på et tilfredsstillende niveau. Desuden besvarede Jens Lykke Kjeldsen spørgsmålet fra Dansk Aktionærforening om kompetencekravene til bestyrelsen, mens adm. direktør John Fisker besvarede spørgsmålene omkring bankens indtjening fra formueforvaltning, om det årlige afkast af bankens plejeordninger, om banken er gearet til formuende kunder og om bankens styring af lønomkostninger. John Fisker oplyste herunder, at den stigende indtjening fra formueforvaltning således blandt andet kan tilskrives de stigende depotmængder, som steg fra 20 mia. kroner til 23 mia. kroner i 2014 samt bankens fokusering på Private Banking segmentet, at afkastet i bankens plejeordninger igennem en årrække har været tilfredsstillende, at banken er gearet til at betjene formuende kunder, og at banken har styr på omkostningerne, herunder også lønomkostningerne. Repræsentanterne fra ATP og Dansk Aktionærforening havde ikke nogen bemærkninger til de afgivne svar. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt. Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Det blev vedtaget at anvende årets overskud således (i tkr.): Anvendes til udbytte Anvendes til almennyttige formål 500 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -11 Henlægges til overført overskud I alt

3 Ad. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet Efter tur afgik: Hejne F. Andersen, Ole K. Erlandsen, Gravers Kjærgaard og Jørgen Kolle Sørensen. Gravers Kjærgaard havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille, ligesom han havde meddelt, at han også ønskede at udtræde af bestyrelsen med virkning fra den ordinære generalforsamling den 25. februar Herudover havde Per Dam meddelt, at han ønskede at udtræde af repræsentantskabet, og endelig skulle Johan Øllgaard udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse. Til repræsentantskabet genvalgtes: Hejne F. Andersen, Ringkøbing, fabrikant, født 1954 Ole K. Erlandsen, Herning, slagtermester, født 1962 Jørgen Kolle Sørensen, Hvide Sande, autoforhandler, født 1970 Til repræsentantskabet nyvalgtes: Claus Kaj Junge, Filskov, medejer af og direktør i Junge Byg ApS i Grindsted, født 1968 Poul Kjær Poulsgaard, Madum, gårdejer, født 1974 Ad. 6. Valg af én eller flere revisorer Til revisor genvalgtes: Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ad. 7. Bemyndigelse af bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.

4 Ad. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer Ad. 8a. Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer med følgende nye ordlyd af vedtægterne blev vedtaget: 2a Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom kr. til nom kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 24. februar Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer. og 2b Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter, ad én eller flere gange med indtil nom kr. til nom kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 24. februar Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer. Ad. 8b. Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt kr. ved annullering af egne aktier Følgende forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og vedtægtsændringer blev vedtaget: Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt kr. til nominelt kr. ved annullering af stk. aktier á nominelt 5 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens aktiekapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen. Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med stk. aktier á 5 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt kr. til aktionærer. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur. Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændring af bankens vedtægter 2 samt af 2a og 2b således, at beløbet på i 2 ændres til , og beløbet på i 2a og 2b ændres til

5 Ad. 8c. Forslag om vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse Følgende forslag om et nyt opkøbsprogram blev vedtaget: Bestyrelsen foreslår, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til kr., dog maksimalt op til stk. aktier á nom. 5 kr. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af opkøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse. Ad. 8d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Som anført ovenfor har bankens repræsentant- og bestyrelsesmedlem, gårdejer Gravers Kjærgaard, meddelt, at han udover ikke at genopstille som kandidat til bankens repræsentantskab også ønsker at udtræde af bestyrelsen med virkning fra den ordinære generalforsamling den 25. februar 2015, idet han stopper som erhvervsaktiv landmand. Bankens repræsentantskab vil på et møde den 22. april 2015 vælge et nyt bestyrelsesmedlem. Med venlig hilsen Ringkjøbing Landbobank John Fisker

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere