2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens."

Transkript

1 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder. Disse aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra Selskabets almindelige drift. 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold. 3 ANDELSHAVERE 3.1 Som andelshaver kan optages enhver fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En boligforening, andelsboligforening, boligselskab eller ejerlejlighedsforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet. 3.2 Enhver der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme, og der betales de til enhver tid gældende tilslutningsbidrag. 3.3 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets vedtægter samt øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbetingelser samt eventuelle tekniske leveringsbetingelser. 3.4 Levering kan ske til andelshavere, endvidere til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejer i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. 3.5 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. 3.6 Er flere, såvel personer som juridiske personer, ejere af en ejendom, betragtes de tilsammen som een andelshaver. 4 ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med andelshaverens andelsindskud. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

2 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse. 5 UDTRÆDELSESVILKÅR 5.1 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelsen er dog til enhver tid begrænset til lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelsen. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. e. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation. 5.5 I særlige tilfælde f.eks. hvis eksisterende fjernvarmeledninger til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere skaber væsentlige hindringer for grundens udnyttelsesgrad ved tileller nybygning, skal Vojens Fjernvarme udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer, eller én gang for alle, yde en ulempegodtgørelse for ledningens fortsatte tilstedeværelse. 6 DEKLARATIONER 6.1 En andelshaver er forpligtet til, på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse: - Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter og leveringsbestemmelser. - Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshavers ejendom til forsyning af andre ejendomme. - Tinglysningen bekostes af selskabet. - Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

3 7 Ordinær Generalforsamling 7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af statsautoriseret revisor. 10. Eventuelt. 7.3 En generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel, og skal bekendtgøres i lokale blade efter bestyrelsens skøn og selskabets hjemmeside, med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i Vojens. 7.4 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. 8 AFSTEMNING 8.1 Ingen fremmødte kan afgive mere end 10 egne stemmer og stemmer ved fuldmagt. 8.2 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle to (2) stemmer for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i 3 jævnfør afsnit 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, og som har et bruttoetageareal på indtil 500 m2. For hver yderligere på begyndt 500 m2 etageareal, har andelshaveren yderligere én stemme, dog højst 10 stemmer. 8.3 For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og almene boligselskaber / andelsboligforeninger udøves stemmeretten af andelshaveren. Andelshaveren kan vælge at delegere stemmeretten til varmeaftageren eller til afdelingsbestyrelsen. Andelshaveren råder over et samlet stemmetal der svarer til antallet af lejemål, der aftager fjernvarme fra Vojens Fjernvarme. 8.4 Storkunder dvs. andelshavere, der ejer industriejendomme, offentlige myndigheder og større kontorejendomme, der aftagere fjernvarme fra Vojens Fjernvarme råder over et stemmetal, der svarer til det samlede bruttoareal ifølge BBR divideret med 500 m².

4 8.5 Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret boliglejemål. Dette forudsætter dog, at andelshaveren senest 8 dage før generalforsamlingen fremsender til Vojens Fjernvarme en opdateret navnefortegnelse over de registrerede boliglejemål. 8.6 Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret, at andelshaveren/forbruger ikke er i restance med nogen ydelse til selskabet. Der skal være tale om en restance, hvorom der ikke er rejst berettiget tvivl. 8.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte og beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. 8.8 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. 8.9 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af andelshaverne er tilstede-værende på generalforsamlingen og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for en vedtægtsændring. Såfremt det krævede antal andelshavere ikke er mødt frem, er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til at beslutte en vedtægtsændring. Derfor foretages afstemning om vedtægtsændringen blandt de tilstedeværende og såfremt mere end halvdelen stemmer herfor, forelægges vedtægtsændringen til beslutning ved en ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en (1) måned efter afholdelsen af den generalforsamling, hvortil forslaget var fremsat. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere og en vedtægtsændring er vedtaget såfremt ¾ af de fremmødte andelshavere stemmer herfor En ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/10 af samtlige andelshavere stiller krav herom ledsaget af det/de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst samme varsel og på samme måde som de ordinære generalforsamlinger, dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde indkalde med et kortere varsel Almene boligforeninger, der har udpegede medlemmer i bestyrelsen, kan ikke deltage i afstemning om personvalg til bestyrelsen Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bekendtgøres sammen med indvarslingen/annonceringen, og sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af juli måned i det år, hvor generalforsamlingen finder sted Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. 9 BESTYRELSE / LEDELSE 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammensættes således: 9.2 Et (1) medlem udpeges af Vojens Andelsboligforening (VAB). 9.3 Et (1) medlem udpeges af Boligforeningen af 1943 og BSB Vojens i forening. 9.4 Tre (3 ) medlemmer vælges blandt de øvrige andelshavere. 9.5 Valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen. Af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår efter tur et (1) bestyrelsesmedlem og to suppleanter hvert år. Genvalg kan finde sted.

5 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten, indtil næste følgende generalforsamling. Suppleanten indtræder ligeledes ved et bestyrelsesmedlems midlertidige forfald. Suppleanterne indtræder i forhold til stemmetal. Ved stemmelighed efter lodtrækning. De 2 boligrepræsentanter i bestyrelsen supplerer sig, i tilfælde af vakance, med de af boligforeningerne valgte suppleanter. 9.6 Valgbar er enhver andelshaver som har stemmeret; private såvel som personer udpeget af selskaber, institutioner og lignende, er valgbar til bestyrelsen eller til bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. En andelshaver, der ikke deltager i en generalforsamling, kan kun vælges, hvis andelshaveren skriftlig har givet tilsagn herom. 9.7 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire (4) af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 9.9 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol, hvor også et evt. mindretal har ret til at forlange sine motiverede forslag og afstemninger indført. Protokol underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet I forhold til tredjemand, herunder tinglysningsmyndighederne, forpligtes selskabet ved underskrift af bestyrelsens formand og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Til erhvervelse, afhændelse og/eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse Såfremt der ydes kommunegaranti for lån til selskabet, skal kommunalbestyrelsens samtykke indhentes, før yderligere gældstiftelse kan foretages Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 10 REGNSKAB OG REVISION 10.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

6 11 SELSKABETS OPLØSNING 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 12 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Således ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 25. september Claus Andersen Formand Niels Chr. Falk Bent Nielsen Hans Bondo Hansen Willy Langmack Således ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 25. september Dirigent Advokat Erik Berg

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere