MIFID II og truslen mod den danske banksektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIFID II og truslen mod den danske banksektor"

Transkript

1 MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening på investeringsmrådet. Speciale i HDFR Ålbrg Universitet Af Michael Gimm Sørensen Vejleder: Christian Farø Afleveret

2 Indhldsfrtegnelse Summary Indledning Prblemfrmulering Metde Afgrænsning Kildekritik MIFID II Investrbeskyttelse Nye regler fr frmidlingsprvisin Hvem gavner de nye regler? Investeringsfreninger Hvad er en investeringsfrening Aktiv vs. Passiv frvaltning Hvem er interessenterne Bestyrelsen Ejerne Rådgiver Frmidlingsaftaler Omkstninger Hvilke mkstninger er der i en investeringsfrening? Omkstningsprcent ÅOP Emissin Indløsning Administratinshnrar/Management fee Deptgebyr Frmidlingsprvisin Regneeksempel Sammenligning af 3 investeringsfreninger Danske Invest Spar Invest Syd Invest Sammenligning af administratinsmkstninger Sammenligning af frmidlingsprvisin Afkast Opsummering Bankernes indtjening Sektren i tal Ringkjøbing Landbbank Regnskab Nøgletal før/efter MIFID II Spar Nrd Bank Regnskab Nøgletal før/efter MIFID II Arbejdernes Landsbank Regnskab Nøgletal før/efter MIFID II Opsummering Knceptudvikling eller afvikling... 53

3 5.1. Erfaringer fra Hlland Investeringsrådgivning før MIFID II Investeringsrådgivning efter MIFID II Omkstningsreduktin Ringkjøbing Landbbank Spar Nrd Arbejdernes Landsbank Anbefaling Knklusin Litteraturliste Bilag

4 Summary In the pst financial crisis years, the EU has been busy finding new measures t restrict r prevent the recurrence f the accidents sme banks have caused in the years up t. We have seen this in the frm f a wide range f regulatins and legislative changes in areas that affect the financial sectr. May , a new EU directive knwn as MIFID II (Directive n markets in financial instruments) was adpted, as frm January 2017, t be implemented in natinal law. It replaces the riginal MIFID rules frm There are numerus changes in MIFID II, where my analysis will specifically cncentrate n the part n the new rules cncerning the ban n inducement. Banks are recvering frm the financial crisis and very few, if any, have liquidity prblems. By cntrast, many banks have huge depsit surplus frm which they struggle t earn interest, caused by histrically lw interest rates. Thus, the sectr needs t make mney in ther areas, such as cmmissins n mrtgages and asset management. Especially asset management cntributes and the ban against inducement will hurt the banks. But the questin is hw big an impact it will have n bth banks and mutual funds. Side 1

5 1. Indledning I årene efter finanskrisen har EU haft travlt med at finde på nye tiltag, fr at begrænse eller frhindre en gentagelse af de ulykker ngle banker har frårsaget i årene p til. Det har vi set i frm af en lang række reguleringer g lvændringer på mråder der påvirker den finansielle sektr. 15. maj 2014 blev der vedtaget et nyt EU direktiv kaldet MIFID II (Directive n markets in financial instruments), sm fra januar 2017, skal implementeres i den natinale lvgivning. Den afløser de prindelige MIFID I regler fra Der er en lang række ændringer g pstramninger i MIFID II, hvr jeg i denne rapprt specifikt vil kncentrere mig m den del der vedrører de nye regler fr frmidlingsprvisin. Bankerne er ved at kmme sig venpå finanskrisen g det er efterhånden de færreste der har likviditetsprblemer, da den er tilgængelig i verfld. Derimd har mange banker kæmpe indlånsverskud, sm de har svært ved at få frrentet eller direkte får et tab på, pga. det histrisk lave renteniveau. Der er en tendens til, at de kreditværdige kunder ikke ønsker kredit, men derimd nedbringer gæld g de kunder der ønsker kredit, ikke er kreditværdige. Dermed er sektren nødt til at tjene penge på andre mråder, hvilket vi bl.a. har set på realkreditmrådet g de stigende bidragssatser, men især på kapitalfrvaltningsmrådet, hvr bankerne kan tjene meget stre beløb på bl.a. frmidling af investeringsfreninger. Sidstnævnte er vigtig fr banksektren g det er min pfattelse, at kapitalfrvaltningsdelen, hvr frmidlingsprvisinen indgår, bidrager væsentligt til verskuddet hs mange af bankerne. 1 Side 2

6 Men hvr meget betyder frmidlingsprvisinen g hvad vil et frbud have af betydning fr bankerne samt investeringsfreningerne Prblemfrmulering Hvilke knsekvenser vil indførelsen af MIFID II, herunder et frbud md frmidlingsprvisin, få på banksektrens indtjening på investeringsfreninger g hvad kan den gøre fr at kmpensere? 1.2. Metde Jeg vil redegøre fr MIFID II g de umiddelbare knsekvenser fr bankerne/frmidlingsprvisinen, når MIFID II indføres i 2017, med udgangspunkt i der kmmer et frbud. Herunder gså vurdere hvilke afsmittende knsekvenser det vil have fr investeringsfreningerne. Jeg vil redegøre fr, hvrdan en investeringsfrening er bygget p, herunder mkstningsstruktur g ejerskab, samt illustrere pengestrømmene. Med udgangspunkt i Danske Invest, Spar Invest g Syd Invest, vil jeg analysere udvalgte sammenlignelige afdelinger, fr at få et bedre indblik i, hvrdan mkstningsstrukturen er sat sammen. Det skal være netp de 3, frdi jeg vil analysere m der er frskel på t Bank ejede investeringsfreninger af frskellig størrelse, (Danske Invest 10 gange større end Syd Invest) g igen en frskel herfra til Spar Invest, der ikke er en del af en bank. Jeg vil udvælge 4 afdelinger der er sammenlignelige, henhldsvis 2 aktieafdelinger (Danmark g Eurpa) g 2 bligatinsafdelinger (Udenlandske/Højrente g Danske mellemlange), fr at tegne et så retvisende billede af mkstningerne sm muligt. Jeg vil analysere udviklingen i mkstningerne i årene g sammenhlde dem med størrelsen af investeringsfreningerne, fr at se m der er en sammenhæng mellem mkstningsniveau g freningens størrelse, samt afkastet. Herunder fr at kunne vurdere hvrdan de er stillet i et marked med str knkurrence, efter MIFID 2 er indført. Side 3

7 Jeg vil lave en analyse af frmidlingsprvisin der udbetales til bankerne g tage udgangspunkt i regnskaber fr årene , fr at finde ud af, hvr meget den udgør af årsregnskabet. De 3 banker jeg vil inddrage, er Arbejdernes Landsbank (AL), Ringkjøbing Landbbank (RL) g Spar Nrd Bank. Bankerne er valgt ud fra deres størrelse g frskellighed, samt det at de ikke selv ejer en investeringsfrening, sm fx Danske Invest/Danske Bank. Jeg vil med udvalgte nøgletal (ROE, ROA g Indtjening pr. mkstningskrne) vise, hvrdan de 3 banker påvirkes negativt af den manglende indtægt samt annalysere, hvrdan de vil være stillet uden frmidlingsprvisinen. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvad bankerne kan gøre fr at tjene pengene på anden vis Afgrænsning Jeg vil ikke gå i dybden med knsekvenserne fr kunderne, ved indførelsen af MIFID II, da min primære tilgang er bankernes påvirkning. I MIFID II vil jeg kun behandle frbuddet md frmidlingsprvisinen, da jeg anser det mråde sm værende det dyreste fr bankerne. Der bliver ikke tale m en kmplet nøgletalsanalyse, da jeg på frhånd kan udlede at en manglende frmidlingsprvisin, vil frringe nøgletallene, samt det ikke er alle nøgletal der bliver påvirket. Derimd vil jeg vise hvr meget de frringes, fr at kunne give mit bud på, m det får knsekvenser fr bankerne. Jeg vil gså kmmentere på udvalgte tal i regnskaberne men ikke gå i dybden med hvrfr de har udviklet sig sm de har, medmindre det er relevant fr min prblemstilling. Jeg kmmer ikke mkring skattereglerne, da de er mfattende g ikke af afgørende karakter fr løsning af min prblemstilling. Side 4

8 1.4. Kildekritik Til min analyse har jeg bl.a. anvendt tal fra Finanstilsynet, da jeg antager deres tal er de mest fficielle, samt de er upartiske. De skriver i deres analyser at deres statistikker dækker de investeringsfreninger, specialfreninger g hedgefreninger der er under dansk psyn. De tilføjer at det er størstedelen, men ikke alle freninger der pererer i Danmark 2. Investeringsfndsbranchen (IFB) anfægter Finanstilsynets tal g skriver i en artikel 3 at Finanstilsynet kun har mkring 1/3 af de samlede freninger med. Til sammenligning heraf skal nævnes, at IFB skriver, at medlemmernes samlede frmue i investeringsfreningsbeviser i 2013 andrager mia. kr. Finanstilsynet plyser tallet 691 mia. kr. I en mail til Henrik F. Hansen fra IFB der har udarbejdet nget af det materiale jeg har brugt, fik jeg følgende svar til frskellen: Det skyldes, at freninger der har været af typen "prfessinelle" freninger g fåmandsfreninger ikke har indrapprteret frmue til Finanstilsynet, da disse freningstyper ikke er under tilsyn. Derfr indgår de ikke i Finanstilsynets markedsrapprt. Mailen er bekræftet telefnisk af Srdjan Zak Zakula, Fuldmægtig, cand.plit. Kntret fr Bankanalyse under Finanstilsynet. Da tallene i analysen primært skal bruges til at tegne et billede af mkstningsstrukturen, kan tallene fra Finanstilsynet sagtens anvendes, men hldes alligevel p md tallene fra IFB. Da mrådet mkring frmidlingsprvisin er et frhldsvist følsmt mråde, er der heller ingen banker der direkte i deres regnskaber skriver, hvr meget de mdtager g slet ikke hvr meget de mdtager fra hvem. De har derfr pgivet tallene sm en del af en eller flere andre pster, under gebyrer g prvisinsindtægter. De typiske begreber er, Frmuepleje, Værdipapirhandel g depter. De fremkmne tal er derfr beregnet med en række pstillede frudsætninger Side 5

9 2. MIFID II 4 Den 15. Maj 2014 blev direktivet Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv 2014/65/EU m markeder fr finansielle instrumenter (MIFID II), vedtaget med henblik på integratin i de eurpæiske landes natinale lvgivning. MIFID II er et mfattende regelsæt, der bl.a. behandler investrbeskyttelse, regulerer mfanget af handlen med finansielle instrumenter, baner vejen fr friere knkurrence g harmniserer en række regler i EU. Tidsplanen 5 fr MIFID II g MIFIR ser således ud: Figur 1: Illustratin lavet af Bech Bruun Investrbeskyttelse MIFID II er lige sm en lang række andre regler g regulativer pstået sm en følgevirkning af finanskrisen. Indtil nu har det været tilstrækkeligt med MIFID I, sm rettesnr fr rådgivere g frmidlere af investeringsprdukter, men finanskrisen viste, at mange kunder tabte penge på investeringer, bl.a. frdi de ikke frstd de prdukter de købte, gdt nk Side 6

10 Det har derfr været de eurpæiske plitikeres ønske, at rde båd på en lang række huller i den eksisterende lvgivning, inden fr investeringsmrådet. Dette er gjrt med baggrund i de eksisterende MIFID regler fra 2004 g sammen med MIFIR skal MIFID II sikre bedre frhld fr investrer. Herunder gennemsigtighed på mkstninger, synliggørelse af rådgivernes ikke-uafhængighed/uafhængighed, samt frbud md frmidlingsprvisin på visse mråder. Sidstnævnte frbud har vi allerede set tilsvarende i Hlland g England, hvilket jeg vender tilbage til senere. I Danmark er der med Finanstilsynet i spidsen, nedsat en arbejdsgruppe, der har til pgave at udarbejde en rapprt med anbefalinger mkring integratin i den danske lvgivning. Rapprten skulle have været klar i 2014, men seneste udmelding hedder smmeren Udver Finanstilsynet er der inddraget interessegrupper fra begge sider i arbejdsgruppen. Således både TÆNK g Dansk Aktinærfrening der varetager primært frbrugernes interesser, samt Finansrådet g Investeringsfndsbranchen (IFB), der varetager bankernes interesser. Derfr har vi gså set en lang række frskellige udtalelser i pressen, med fr g imd et frbud, sm jeg uddyber senere. Det vi kender fra MIFID II mkring mfanget er derfr i skrivende stund, ikke endeligt g det er p til arbejdsgruppen g efterfølgende plitikerne, at kmme frem til en løsning, der er til gavn fr alle. Da MIFID II primært er lavet fr at sikre frbrugerne, mere end at tilgdese bankerne, er det min frventning, at de ændringer der er lagt p til, vil indtræffe i et strt mfang Nye regler fr frmidlingsprvisin Sm nævnt i 2.1. er lvgivningen i Danmark ikke på plads endnu, men det vi indtil videre ved m den del der mhandler frmidlingsprvisin, er illustreret i Figur 2 nedenfr: Side 7

11 Figur 2: Illustratin fra Bech Bruun 7 På Figur 2 ses, at specielt mrådet mkring Prteføljepleje g uafhængig investeringsrådgivning siger, at der skal være et frbud md præmiering, dvs. md pkrævning af en årlig frmidlingsprvisin fra kunden. Både Prteføljeplejen g den uafhængige investeringsrådgivning kan være frmuende kunder, men gså kunder der har mindre beløb, de ønsker at placere i bankens investeringsprdukter. I min tid sm investeringsrådgiver (IR) i Nrdea ( ), var kunderne segmenteret efter frmue. Kunder under 2 mi. kr. hørte typisk under Retail, hvr den enkelte bankrådgiver havde ansvaret fr rådgivningen. Kunder mellem 2 g 10 mi. kr. hørte til Affluent segmentet/private Banking, mens de med frmuer ver 10 mi. kr. typisk hørte til HNW (High Net Wrth)/Frmuefrvaltningen. Business.dk har i 2010 skrevet en artikel 8 der understøtter venstående, m end de plyste satser m kundernes pris, nk ikke er helt præcise. I andre banker vil der være en lignende pdeling, men sikkert med andre grænser. Fælles fr dem alle er, at det typisk er på Affluent g Retail, at marginalen på investeringsprdukterne er højest. Min plevelse fra min tid sm rådgiver var, at der var en større knkurrence m de helt stre kunder g de derfr fte fik tilbagebetalt den pkrævede frmidlingsprvisin. Det har jeg aldrig set fr en Retail eller Affluent kunde Side 8

12 Den begrænsede investeringsrådgivning, fx bankens puljer, er sm udgangspunkt undtaget fr frbuddet, men sm det fremgår, er den gså i søgelyset. TÆNK der er en del af den førnævnte arbejdsgruppe mtalt i 2.1. har frnyligt udtrykt bekymring fr, at bankerne bruger deres pfindsmhed g flytter rundt på, hvrfra der pkræves prvisin. Derfr ønsker de et ttalt frbud md pkrævningen Hvem gavner de nye regler? MIFID II er kmmet til verden fr at stille frbrugerne bedre på en lang række mråder. Afskaffelsen af frmidlingsprvisinen, vil umiddelbart give en str besparelse til de danske frbrugere. Faktisk ver 3 mia. årligt, sm er det tal bl.a. TÆNK 9 nævner sm det nuværende beløb. Men sm med alle regler er der både en række tiltænkte effekter g en række sideeffekter. TÆNK har givet deres bud på hvrdan de nye regler bør skrues sammen, mens andre interesserganisatiner på bankernes side mener nget andet. Herunder både IFB, Finansrådet g Finansfrbundet, der alle peger på de negative følgevirkninger der kan kmme ved et ttalt frbud md frmidlingsprvisinen. Argumenterne er, at det især er alle andre end de velhavende kunder, der bliver ramt af et ttal frbud, da indtjeningen herefter ikke er str nk på Retail kunderne til, at bankerne kan/vil bruge ressurcer på rådgivningen. Retail kunderne risikerer derfr at blive verladt til selvbetjening, sm bl.a. gså Prfessr Jesper Rangvid udtaler (Rangvid Rapprten, samt bestyrelsesmedlem i Skagen Fndene). Lars B Bertram, direktør fr Bank Invest udtaler, at i Hlland g Strbritannien (g snart Sverige) hvr frmidlingsprvisinen allerede er frbudt, har det haft den knsekvens, at mindre frmuende kunder ikke længere får den rådgivning de kunne få før, hvilket i værste fald kan påføre dem utilsigtede tab. 10 Der er altså gde argumenter fra begge sider af lejren, men det er vigtigt at huske hvem der repræsenterer hvem. 9 finanswatch.dk 10 finanswatch.dk Side 9

13 Vælger bankerne at fravælge den persnlige rådgivning til dele af kundesegmenterne, så åbner det p fr nye spillere i markedet. Jesper Rangvid henviser til, at bankerne med en nline løsning kan styre kunderne ver i bestemte fnde. Min påstand er, at hvis bankerne ikke længere tilbyder andet end en nline løsning uden rådgivning, hvad afhlder så kunderne fra at søge md andre udbydere af selvsamme løsning? Måske endda udbydere der kan gøre det billigere g/eller har en mere brugervenlig platfrm. Det kunne fx være DeGir eller Nrdnet, men sagtens en helt tredje spiller. Det eneste det kræver er et trværdigt brand, en brugervenlig nlineplatfrm, kmbineret med en række velfrmulerede spørgsmål, til at afdække kundernes risikappetit, investeringshrisnt m.m. Et nline selskab sm fx DeGir eller Nrdnet, har heller ikke i nærheden af de mkstninger en bank har. Derfr kan de sagtens have en gd frretning, der fungerer uden frmidlingsprvisin. 3. Investeringsfreninger I Danmark bliver hvedparten af investeringsfreningerne slgt igennem bankerne, der fungerer sm distributinskanal. Hvis en investeringsfrening ikke har en distributinskanal, er det svært at verleve. Fr at få en distributinskanal (bank), betaler de en frmidlingsprvisin. Det ses her af Figur 3 11, at de største investeringsfreninger, typisk gså har samme navn sm de største banker. Frmidlingsprvisinen har ikke altid Figur 3: Statistik fra IFB der viser investeringsfreningernes størrelser ultim Side 10

14 eksisteret i Danmark g Finanstilsynet nævner bl.a. i deres Omkstningsundersøgelse , at prvisinen først blev indført mkring 1998, sm et værn md udenlandske aktører, der tilbød bankerne prvisin, fr at frmidle deres prdukter. På grund af venstående mdel er det svært fr andre aktører at få succes sm investeringsfrening på det danske marked, medmindre de indgår aftaler med bankerne m, at sælge deres prdukter. Dette uanset de måtte have et lavere mkstningsniveau eller give et højere afkast Hvad er en investeringsfrening I Danmark kalder vi det en investeringsfrening g i USA fr Mutual Funds. Begrebet går langt tilbage g histrikere mener de første eksempler dateres helt tilbage til Men først mkring 1980 erne begyndte der fr alvr at pstå en industri på mrådet. Tanken har fra starten været, at samle en masse værdier sammen, fr bedre at sprede risiken g pnå strdriftsfrdele g dermed lavere mkstninger. Sidstnævnte har været en del anfægtet i medierne g er i frbindelse med MIFID II gså en del af debatten, samt mtalt i Finanstilsynets førnævnte Omkstningsundersøgelse I en investeringsfrening, går investrerne sammen m at investere i et bestemt markedsmråde, land eller sektr. De penge der skydes ind giver investrerne en andel af freningen. Prteføljefrvalteren (ved aktive fnde), frsøger herefter at skabe det bedst mulige afkast, inden fr de rammer der er sat p i freningen. Der findes mange frskellige investeringsfreninger g mange frskellige investeringsfreningsselskaber. Af de større kan nævnes Danske Invest, Jyske Invest, Nrdea Invest g Syd Invest. De er alle sammen direkte eller indirekte frbundet til mderkncernen Side 11

15 Andre mere uafhængige investeringsfreninger, er Spar Invest, Maj Invest, Skagen Fndene etc. De laver primært distributinsaftaler med de banker der ikke har deres egen investeringsfrening. I Nrdea indgik vi, udver den åbenlyse samarbejdsaftale med Nrdea Invest, en række aftaler med udenlandske fnde, der varetg mråder sm vi ikke selv kunne eller ville varetage. De kaldes White Label. Det er investeringsfreninger der hedder Nrdea Invest, men i realiteten varetages af andre eksterne frvaltere. Derudver blev der gså lavet aftaler med stre udenlandske aktører, sm blev slgt i Nrdeas Guided Fnd Universe (GFU). Fx Gldman Sachs, Legg Masn g Schrder. Typisk eksklusiv aftaler, hvr Nrdea var eneste nrdiske frhandler. White Label prdukterne er fremstillet af en tredjepart, fx i Indien, Kina, USA eller Tyskland, indehldende en sammensætning sm kan sælges af bankerne. Bank A kalder prduktet A Invest Kina, B kalder det B Invest Kinesiske aktier g C kalder det C Invest Fjernøsten. Samme prdukt, men frskellig indpakning. GFU derimd, udbydes typisk kun af de stre banker, da det kræver en str vlumen. GFU ere har den ulempe at de skattemæssigt er sværere at håndtere end de danske g de vil typisk være dyrere, bl.a. frdi de handles via udenlandske børser. Der er en lang række regler sm investeringsfreningerne skal efterkmme mkring investrbeskyttelse g plysningspligt g alle freningerne betaler et gebyr til Finanstilsynet, der til gengæld hlder psyn med dem. Hver investeringsfrening skal hlde årlig generalfrsamling g aflægge årsregnskab, hvr det bl.a. fremgår hvr str vlumen de enkelte afdelinger har, hvilke mkstninger der har været til hvad g hvilket afkast de har leveret. Købes en andel i en investeringsfrening, kan investr få en meget str spredning på sin investering, blt ved køb af 1 eller få andele, uanset han køber fr 100 kr. eller 1 mi. Det er her den stre frdel ligger, da alle kan være med. En investeringsfreningen har typisk et sted mellem 30 g 100 placeringer i samme afdeling. Hvis investr selv skal sammensætte en tilsvarende prtefølje med enkelt Side 12

16 aktier g bligatiner ud fra principperne mkring den efficiente rand 14, vil det betyde mange handler. Desuden har det betydning hvr str frmuen er. Min påstand er, at det bliver svært at sammensætte en prtefølje alene med enkelt aktier g enkelt bligatiner, hvis man kun har 1 mi. til investering. Hertil bliver handelsmkstningerne fr stre, da der sm regel pkræves minimumskurtage på handlerne. Investeringsfreningerne har med andre rd en str værdi, når det kmmer til spredning af risiken, specielt fr mindre investrer Aktiv vs. Passiv frvaltning Den grundlæggende tanke hs investeringsfreningsselskaberne er, at afdelingerne er aktivt frvaltede. At være aktiv frvaltet betyder, at en prteføljefrvalter har ansvaret fr at udvælge en række aktier eller bligatiner (eller begge dele) inden fr en bestemt afdeling. Frvalteren skal udvælge dem, han trr, vil slå markedet g dermed samlet gøre det bedre end det benchmark, afdelingen måles p imd. Den passivt frvaltede afdeling, kan være i frm af Exchange Traded Funds (ETF), der ftest er fnde sm knytter sig til et indeks eller Benchmark. Her kan investr investere i udviklingen på et bestemt indeks i både p g nedadgående retning, med eller uden gearing g meget andet. ETF erne er ikke nterede i Danmark men handles via udenlandske børser. Alligevel er de tilgængelige fr s danskere, da de bl.a. frhandles via Lndn g Frankfurt børsen. Mrningstar har fr nyligt udgivet en artikel 15, hvr de har undersøgt markedet fr ETF. Knklusinen var klar. Markedet er i hastig vækst g fr bl.a. Ishares/BlackRck 16, der er verdens største kapitalfrvalter 17 g sidder på mkring 50% af markedet fr ETF i Eurpa, er både likviditeten/spreads (frskellen mellem køb g salg) i papirerne, bedre end sammenlignelige danske investeringsfreninger. I de danske banker tilbydes i bedste fald certifikater eller indexfnde, der minder m ETF, men mkstningsniveauet kan stadig ikke matche ETF. 14 Michael Christensen & Frank Pedersen s Side 13

17 Der har været en del debatter m aktive versus passive strategier i medierne, hvr især bankernes branchefreninger hælder til de aktive Hvem er interessenterne Der er mange parter der har interesser i investeringsfreningerne. I de større uafhængige afdelinger, (bl.a. Bank Invest g Spar Invest), sm bankerne mdtager prvisin fra, vil bankerne typisk søge indflydelse i bestyrelserne. I de der har samme navn sm en bank, ser man sjældent repræsentanter fra samme bank. Alle investrerne (medlemmerne/ejerne) kan gøre deres stemme gældende på den årlige generalfrsamling Bestyrelsen En investeringsfrening har en bestyrelse g en direktin, der skal være med til at sikre freningens medlemmer (investrerne), de bedst mulige vilkår, både hvad angår afkast g mkstninger. De skal ligeledes sikre sig, at alle Finanstilsynets regler verhldes g lever p til de lvmæssige krav. I afdelinger sm Spar Invest g Bank Invest tæller bestyrelserne bl.a. Lars Møller/Spar Nrd, Jhn Fisker/Ringkjøbing Landbbank, Karen Frøsig/Sydbank, samt en række andre persner, med tilknytning til de danske banker g sparekasser. De resterende medlemmer af bestyrelserne, er primært flk med tilknytning til den finansielle sektr - advkater g øknmker m.fl. Sm fx Spar Invest der har Trben Jensen med (tidligere Natinalbankdirektør) g Uffe Ellemann Jensen i Bank Invest. Medlemmerne til bestyrelserne vælges på den årlige generalfrsamling. Bestyrelserne er gså et af de mråder der bliver påvirket af MIFID II Ejerne Ejerne af investeringsfreningerne er alle investrerne/medlemmerne. Det er både privatpersner, erhvervsvirksmheder g institutinelle investrer. Figur 4: Illustratin fra artiklen "Markedsanalyse 2013" Side 14

18 Analysen Markedsudvikling 2013, udgivet af Finanstilsynet 30. september , viser at medlemmernes frmuer er steget ganske pænt ver de senere år. Udviklingen er illustreret i Figur 4. Den stigende tendens betyder helt sikkert flere indtægter hs de banker der frmidler investeringsfreningerne. Både i frm af øget frmidlingsprvisin, men gså de andre afledte effekter heraf, sm fx kurtage, tegningsprvisin m.m. Ved at se på AL, RL g Spar Nrds udvikling på investeringsmrådet, peger tendensen i samme retning, sm det fremgår af Figur Figuren viser ngle høje vækstrater fr bankernes indtjening, brtset fra Både IFB g Finanstilsynet 20 viser lignende udvikling i medlemmernes frmuer, der både tæller nye indskud g afkast Rådgiver 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Alle investeringsfreninger bruger en rådgivningsbank eller en rådgiver, sm varetager alt analysearbejde i relatin til investeringsfreningens afdelinger. Fr Danske Invests vedkmmende er det Danske Capital, Syd Invest bruger Sydbank g Spar Invest gør det selv. RL Spar Nrd AL Frmue jf. IFB Frmue jf. Finanstilsynet vækst 10/11 vækst 11/12 vækst 12/13 vækst 13/14 Figur 5: Bankernes indtjeningsvækst på investeringsprdukter vs. frmueudviklingen i investeringsfreningerne. Ud ver rådgivningsbanken er der typisk en Market Maker, der varetager alle handlerne på børsen. I de stre investeringsfreninger, er det egen bank der agerer Market Maker, mens det fx i Spar Invest er Jyske Bank Frmidlingsaftaler Sm beskrevet i afsnit 3, så er investeringsfreningerne nødt til at have en Figur 5 er baseret på tal fra Bilag 7, med baggrund i bankernes årsregnskaber. 20 Finanstilsynet har i skrivende stund ikke pgivet tal fr Derfr mangler den grønne søjle hs dem. Side 15

19 Figur 6: Oversigt ver Arbejdernes Landsbanks prvisiner aftaler er der ingen frmidlings eller tegningsprvisin. distributinskanal, fr at verleve g her er størrelsen helt afgørende fr succes. Omvendt er det gså vigtigt fr bankerne at tegne aftaler med de investeringsfreninger de ønsker at tilbyde deres kunder. Uden I figur 6 fremgår de investeringsfreninger, AL har en frmidlingsaftale med 21. Alle andre investeringsfreninger, mdtager de ikke prvisin fra Omkstninger I det fregående har jeg frtalt lidt mkring de frskellige mkstninger g strukturer der kendetegner de danske investeringsfreninger. Omkstningerne betales udelukkende af investrerne, men hvem tilfalder de? Fr at synliggøre dette har jeg fr Syd Invest, Spar Invest g Danske Invest udarbejdet 3 diagrammer. Diagrammerne fremgår af Bilag 1,2 g 3 g viser en psplitning af en bestemt afdelings administratinsmkstninger. Her har jeg valgt at fkusere på den afdeling der investerer i Danske Aktier, fr dem alle tre. Jeg sammenligner mkstningerne i afsnit Hvilke mkstninger er der i en investeringsfrening? Der er en række mkstninger i en investeringsfrening, sm typisk går under en samlet betegnelse, der kaldes fr administratinsmkstninger. Når psten psplittes, fremkmmer en række mkstninger, der betales til frskellige interessenter, jf. før mtalte Bilag 1-3. Administratinsmkstningen pgives sm den årlige mkstning/årlige administratinsmkstninger i % pr. afdeling. Omkstningen er ikke at frveksle med ÅOP, sm jeg vender tilbage til. 21 Side 16

20 Spar Invest skriver i deres vedtægter 22 at den årlige administratinsmkstning ikke må verstige 2%. Satsen dækker mkstninger til bestyrelse, administratin, edb, revisin, tilsyn (Finanstilsynet), Markedsføring, rådgivning g deptselskab m.m. Det samme gør sig gældende fr Syd Invest g Danske Invest g er efter min vurdering generel praksis. I Finanstilsynets udgivelse Markedsudvikling vises en samlet pgørelse fr størstedelen af investeringsfreningerne i Danmark. Heraf fremgår, at de årlige administratinsmkstninger, fr 2013 udgjrde 6,9 mia., jf. samt at de har været støt stigende fra 2009, jf. Figur 7. I det følgende vil jeg gennemgå de underliggende Figur 7: Uddrag fra Finanstilsynets Markedsudvikling 2013 mkstninger Omkstningsprcent Omkstningsprcenten er den samlede mkstning fr en afdeling, pr. år. Den bliver beregnet på baggrund af samlede administratinsmkstninger, sat i frhld til medlemmernes frmue, i den enkelte afdeling. Her tages der ikke højde fr køb g salg undervejs, men udelukkende hvad det kster fr investr, at eje afdelingen 1 år ÅOP ÅOP blev mderne fr ngle år tilbage, hvr alle frmer fr lån skulle indehlde en ÅOP, så de kunne sammenlignes. På samme vis er investeringsfreningerne gså pålagt at plyse deres ÅOP, så de er sammenlignelige. ÅOP 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 3,65 2,62 2,28 2,11 2,01 1,94 1,89 Figur 8: Udregninger med IFB s beregner Side 17

21 De frudsætninger der stilles fr ÅOP beregningen er, at investr behlder en investeringsfrening i 7 år. I Figur 8, har jeg taget udgangspunkt i Spar Invest Aktier Danmark g brugt en ÅOP beregner fra IFB. 24 Beregningen viser frskellen på ÅOP fr investr, m han behlder freningen i 1 eller p til 7 år. Hvrfr man lige har valgt 7 år til beregningen g m det er det mest rigtige, må være p til den enkelte investr at vurdere Emissin Hver gang investr køber en investeringsfrening, betaler han tegningsmkstninger til frmidleren g handelsmkstninger/kurtage. Handelsmkstningerne går til at dække de mkstninger der afhldes på børsen, samt en evt. prfit til den handlende bank g evt. Market Maker 25. Kun de investeringsfreninger der ikke har samme navn sm en bank, bruger en Market Maker. De stre banker stiller selv priserne. Tegningsprvisinen, er en sats der betales af investeringsfreningen til den bank, der frmidler salget. Satsen er en engangsmkstning g betales kun når et papir købes - men hver gang papiret købes Indløsning Når papiret sælges betales der indløsningsmkstninger, sm består af handelsmkstninger/kurtage. På samme måde sm ved emissin, afhænger kurtagestørrelsen af, hvem der skal sælge papiret g m der er en Market Maker, der skal have en andel Administratinshnrar/Management fee Alle investeringsfreninger bruger rådgivere, der kan udfærdige strategier fr deres freninger, sammensætte de rigtige prdukter, undersøge markedet etc. Det typiske billede er, at investeringsfreninger sm ikke har samme navn sm en bank, selv har flk til det. Freninger sm Danske Invest g Syd Invest, bruger egen bank henhldsvis Danske Capital g Sydbank, hvilket gså er tilfældet fr de andre stre banker Jyske Bank agerer fx Market Maker fr Spar Invest. Hvis en anden bank køber/sælger Spar Invest beviser, afregnes der både handelsmkstninger til Jyske Bank g frmidlingsbanken. Side 18

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

H1 regnskab uden de store overraskelser

H1 regnskab uden de store overraskelser 11-212 12-212 1-213 2-213 3-213 4-213 5-213 6-213 7-213 8-213 9-213 1-213 5.11.213 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere