Checkliste ved revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checkliste ved revision"

Transkript

1 Lederhåndbg side Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin. Flkeplysningslven i det flg. benævnt LOV (Lvbekendtgørelse nr. 535 af 14/06/2004 samt lvændring sm følge af kmmunalrefrmen LOV 593 af 24/06/2005) Flkeplysningsbekendtgørelsen i det flg. benævnt BEK (Bekendtgørelse nr af 16/12/2002 g BEK nr af 19/12/2003. Begge bekendtgørelser frventes afløst af en ny bekendtgørelse ultim 2005 med sammenskrivning g pdatering i frhld til de seneste lvændringer) Lønbekendtgørelsen i det flg. benævnt LØN BEK (Bekendtgørelse nr. 353 af 15/05/2003) Grundlag fr revisin I BEK anføres følgende m revisin: 20. Freningen skal påse, at der tages skyldige øknmiske hensyn ved frvaltningen af freningens tilskudsmidler, g den skal sørge fr, at regnskab g frmuefrvaltning kntrlleres på betryggende måde. BEK's afsnit m revisin Stk. 2. Kmmunalbestyrelsen fastsætter regler m revisin m.v., jf. dg stk. 3 Stk. 3. Kmmunalbestyrelsen kan beslutte, m regnskabet skal revideres ved en af freningen valgt revisr, eller m regnskab fr større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautriseret revisr. Kmmunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisinen fretages af kmmunens revisin. Stk. 4. Revisr kntrllerer freningens plysninger, g at regnskabet er i verensstemmelse med flkeplysningslven g de regler, der er fastsat i medfør af lven. Revisr attesterer regnskabet. Nedenfr har DOF udarbejdet en checkliste vedrørende kntrl af freningens verhldelse af tilskudsreglerne. Da det er den enkelte kmmune sm i øvrigt fastsætter regler fr revisin, har disse ikke kunnet indføjes i checklisten. Indhld af checkliste Checkliste Revisrs pgaver vedrørende tilskudsregler Hvrdan er reglerne fr tilskud, g hvr kan man der findes flere plysninger? Bemærkninger Er den valgte revisinsfrm krrekt? Jf. BEK 20 stk. 3 kan kmmunalbestyrelsen beslutte, m regnskabet skal revideres ved en af freningen valgt revisr, eller m regnskab fr "større" tilskud skal revideres ved registreret eller statsautriseret revisr. Kmmunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisinen fretages af kmmunens revisin. Se kmmunens regler m revisin herunder hvr grænsen er fr "større" tilskud.

2 Lederhåndbg side Overhldes de angivne frmål? Er driften af freningen almennyttig? LOV 1 g 7, stk. 1 samt freningens vedtægter angiver de frmål, sm undervisningen skal tilrettelægges efter. Jf. LOV 5 stk. 3 må en flkeplysende frening ikke prettes eller drives i kmmercielt øjemed g evt. verskud skal anvendes inden fr lvens mråde. Freligger der dkumentatin fr deltagerbetalingen g er den samlede egenbetaling krrekt? Jf. LOV 7 stk. 2 er det en tilskudsbetingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til undervisningen. Det behøver ikke at være deltagerne selv, sm har betalt fr deltagelsen. Jf. LOV 8 stk. 2 er der ikke krav m tilknyttet deltagerbetaling ved 10 pct. arrangementer. Ved dkumentatin fr deltagerbetalingen plyses størrelsen af den samlede egenbetaling. BEK 19 stk. 3. Er undervisningen frmelt kmpetencegivende? Hører undervisningen under anden lvgivning? Er emneafgrænsninger verhldt? Har undervisningen været åben fr alle? Overhlder den udbetalte lærer- g lederløn lønbekendtgørelsens regler? Jf. LOV 7 stk. 3 kan der ikke ydes tilskud til frmelt kmpetencegivende undervisning. Frmelt kmpetencegivende undervisning karakteriseres ved, at den hører under anden lvgivning g undervisningsfrløb m.v. er fastsat i regler. Jf. BEK 2, stk. 1 kan der ikke ydes tilskud til virksmhed, der hører under anden lvgivning. Undervisningen skal bygge på fællesskab (BEK 2, stk.3) Der kan ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse g fredrag, 1) hvis frmålet er agitatin, behandling, underhldning, frkyndelse eller udbredelse af vertr eller 2) hvis indhldet er spil, idræt g sprts- g knkurrencepræget virksmhed, herunder dans brtset fra flkedans, eller til emner m fremstilling af alkhliske drikke. Dette gælder både teri g praksis. Jf. BEK 3 stk.1 g 2. Jf. LOV 8 stk. 4 skal den flkeplysende undervisning stå åben fr alle, dg er der mulighed fr dispensatin, hvr særlige frhld gør sig gældende. Flkeplysningsudvalget kan give dispensatin fr en bestemt afgrænset deltagerkreds - fx på plejehjem, institutiner, virksmheder.lign. (jf. LOV 37 stk. 5). Jf. lvens 8 er det en tilskudsbetingelse, at aflønning af lærere g ledere er i verensstemmelse med lvens 52 (LØN BEK). Til lærere kan der ikke ydes løn m.v. ud ver de fastsatte satser herfr - heller ikke ved frøget deltagerbetaling. Ledere kan aflønnes inden fr de fastlagte rammer i

3 LØN BEK gså ud ver den tilskudsberettigede løn. Freningen kan bestemme m der skal ansættes én eller flere ledere. Lederhåndbg side Freningen afgør størrelsen af fredragshnraret, men der kan højst medregnes tilskud svarende til 6 x timelønssatsen fr lærere samt lederhnrar svarende til 6 undervisningslektiner. Kmmunen kan dg have fastsat andre regler fr fredrag. Løn/fredragshnrar skal fr at være tilskudsberettiget udbetales til et cpr.nr. (Eventuel udbetaling til et SE-nr. er ikke tilskudsberettiget). Ferielvens bestemmelser g andre arbejdsmarkedsbestemte regler skal være verhldt. Opfylder tilskudsregnskabet kmmunens krav? Er der udfyldt handicaperklæringer? Det er kmmunen sm fastsætter frmkrav, krav til regnskabsaflæggelse, regnskabsperide, frist fr regnskabsaflæggelse m.v. Kmmunalbestyrelsen kan yde supplerende tilskud til udgifter til aflønning fr undervisning af deltagere med handicap i relatin til undervisningen i et knkret emne. Er der givet plysning til kmmunen m deltagerne, herunder m udenbys deltagere? Bem. fra lvbehandlingen i 2002 Det vil frtsat være p til kmmunalbestyrelsen at vurdere, m en deltager er handicappet i frhld til undervisningen i et knkret emne. Frslaget udelukker således ikke, at kmmunalbestyrelsen viderefører den i den hidtidige bekendtgørelse fastsatte rdning, hvrefter en deltager indgår i beregningen sm handicappet, hvis den pågældende skriftligt ver fr freningen har erklæret sin deltagelse sm handicappet i relatin til undervisningen i det knkrete emne. Hvrdan en knkret tilskudsrdning kan tilgdese de handicappede deltagere, må fremgå af den tilskudsmdel, sm kmmunalbestyrelsen fastsætter. Jf. LOV 43 stk. 5 skal en frening, sm mdtager tilskud efter kap. 4 plyse navn, adresse samt fødselsdat g år til kmmunalbestyrelsen på de deltagere, sm indgår i tilskudsberegningen. En frening skal fr deltagere, der har hjemsted i en anden kmmune, g sm deltager i undervisning g studiekredse, plyse persnnummer, når deltagerne indgår i tilskudsberegningen. Freningen skal gøre deltagerne pmærksm på, at persnnummeret vil blive videregivet til kmmunalbestyrelsen, herunder flkeplysningsudvalget. Vær pmærksm på, at der ikke er krav m cpr.nr. fr deltagere i fredragsvirksmhed, ligesm deltagere i 10 pct.-debatarrangementer ( 8, stk. 2) er undtaget.

4 Lederhåndbg side Er der udarbejdet beretning? Er der afhldt aktivitet efter lvens kap. 5? Er der mdtaget tilskud til private lkaler? Er der mdtaget særlige tilskud? Har samtlige medlemmer af bestyrelsen underskrevet regnskabet? LOV 5 stk. 8: Freningen skal årligt til flkeplysningsudvalget indsende en beretning, hvri beskrives freningens flkeplysende virksmhed i det frløbne år. Kmmunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig beretning. Freninger kan tilbyde virksmhed efter både kap. 4 g 5. Hvis der fruden tilskud til undervisning er mdtaget tilskud efter kap. 5, skal de kmmunale regler fr tilskud efter kap. 5 være pfyldt. (Lvens kap. 5) Hvis kmmunen ikke kan anvise et ffentligt lkale til den flkeplysende vksenundervisning skal der ydes tilskud efter reglerne i LOV 23 g BEK kap. 4 Kmmunalbestyrelsen kan fastsætte regler m tilskud til nedsat deltagerbetaling fr bestemte grupper. Det skal kntrlleres m kmmunens regler fr ydelse g afregning af tilskud er verhldt. LOV 29 fastlægger, at regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 10 pct. puljen CHECKLISTE Bemærkninger Er 10 pct. af freningens tilskud anvendt til debatskabende aktiviteter? Kan alle udgifter dkumenteres? Er 10 pct. puljen anvendt krrekt? Jf. LOV 8 stk. 2 skal den enkelte frening afsætte 10 pct. af beløbsrammen til aktiviteter, der kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- g lederløn. Det er muligt at anvende en del af 10 pct. puljen til lederhnrar. Kmmunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler m dkumentatin g kan fastsætte en prcentgrænse fr, hvr meget en bestemt udgiftstype må udgøre af freningens samlede ramme (BEK 6). BEK 6. Alle udgifter, afhldt af puljen, skal kunne dkumenteres afhldt i frbindelse med et arrangement efter 5, stk. 1 Jf. BEK 5 Stk. 4. De debatskabende aktiviteter skal pfylde de frmål, der er nævnt i flkeplysningslvens 1 g 7. Aktiviteterne skal herudver fregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetnet g helhedsrienteret ramme, g de skal rette sig md brede målgrupper. Stk. 5. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende g være af interesse fr fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet fregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå

5 sm en naturlig g væsentlig del af arrangementet. Stk. 6. Frmålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitatin, underhldning, valgkampagner (fagfreninger, partier m.v.), frkyndelse eller udbredelse af vertr, men der må gerne plyses g skabes debat herm. Lederhåndbg side Jf. BEK 6 kan puljen ikke anvendes til: 1) Befrdring af deltagere. 2) Frplejning af g udgifter til vernatning af deltagere. 3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi. 4) Entréudgifter fr deltagere. Er verskud anvendt inden fr lvens mråde? Fremgår størrelsen af en evt. deltagerbetaling af annnceringen? Er debatskabende aktiviteter åbne fr alle g annnceret ffentligt? Er regler fr samarbejde med andre freninger m.v. pfyldt? Jf. BEK 5 stk. 3 skal et evt. verskud pstået i frbindelse med deltagerbetaling bruges inden fr lvens mråde. Jf. BEK 5 stk. 3 skal det fremgå af annnceringen, hvr str en eventuel deltagerbetaling er. Jf. BEK 5 stk. 2 skal aktiviteterne annnceres ffentligt, g arrangementerne skal være åbne fr alle. JF. BEK 5 Stk. 7. De debatskabende aktiviteter kan fregå i et samarbejde med andre freninger, rganisatiner, institutiner m.v. Den enkelte frening skal aflægge særskilt regnskab fr de udgifter, den har haft i frbindelse med et sådant fællesarrangement, hvraf skal fremgå freningens udgifter g indtægter ved arrangementet.

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere