Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev"

Transkript

1 Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder et boligprojekt med 26 boliger på betingelse af aftaler om salg af 16 boliger. Købsprisen tangerer markedsvurderingen. Der skal tages stilling til, om der skal forhandles med tilbudsgiveren med henblik på at indgå købsaftale. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1, og byrådet for så vidt angår indstillingspunkterne 2, 3 og 4. Sagsfremstilling Storparcellen er udbudt med tilbudsfrist den 1. november 2010, og der er ved fristens udløb kommet et tilbud fra Schaumanngroup, der vil bebygge parcellen efter en samlet bebyggelsesplan indeholdende naboparcellen som Schaumanngroup købte i 2006,og som endnu ikke er opført. Schaumanngroup vurderer, at det med tilbuddets udformning af byggeriet vil være realistisk at opføre og sælge boligerne. Tilbuddet indeholder et boligprojekt for i alt 26 boliger, overvejende i et plan, men med enkelte boliger i to plan. Tilbuddet er betinget af, at selskabet har solgt 16 boliger for at købe grunden. Købsprisen er på kr kr., svarende til kr pr. etagemeter. Salget medfører salgsomkostninger på kr. Forvaltningen vurderer, at markedsprisen for boliger i Svogerslev er lidt lavere end for boliger i Trekroner, hvor prisen senest er vurderet af lokal ejendomsmægler til at ligge på kr. pr. etagemeter. Tilbudsprisen vurderes dermed at tangere markedsprisen og at være tilfredsstillende. Forvaltningen vurderer endvidere, at projektet er muligt at opføre med enkelte dispensationer i forhold til lokalplanens bestemmelser. For at der kan opnås et ensartet og sammenhængende byggeprojekt på de to parceller, kan tilbuddet opfattes som betinget af, at Schaumann på naboparcellen får byggetilladelse til et byggeri, som ikke er fuldt i overensstemmelse med projektet i købsaftalen fra Dette spørgsmål vil blive forelagt, når kommunen modtager byggeansøgning på byggeriet på naboparcellen. Økonomi Sagen medfører forbedring af kassebeholdningen med nettosalgsindtægten på kr. i Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2010: Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt 2010 Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Salgsindtægter 0 Salgsomkostninger 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Salgsindtægter 7.360

2 Salgsomkostninger -30 Ansøgning om anlægsbevilling: Salgsindtægter Salgsomkostninger -30 Finansiering: Forbedring af kassebeholdningen Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. der forhandles videre med Schaumanngroup med henblik på at indgå købsaftale, og forvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftale på de omtalte vilkår, 2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. indtægter fra salg af storparcel i Rævehøjen, 3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. udgifter i forbindelse med salg af storparcel i Rævehøjen, og 4. der lægges kr. i kassen i Økonomiudvalget, , pkt. 500 Udsat. Fraværende: Joy Mogensen og Carsten Wickmann. Supplerende bemærkninger Forvaltningen vurderer, at der ifølge købsaftalen er anført (standard-) krav, som i tilstrækkeligt omfang sikrer (i 3), at kommunen kan hæve handlen, såfremt køber ikke stiller bankgaranti for købesummens rettidige betaling samt (i 6), at kommunen kan tilbageskøde grunden til købsprisen, hvis det fulde byggeri ikke er påbegyndt efter 12 måneder fra aftalens indgåelse. Økonomiudvalget, , pkt. 525 Ad. 1. "at" Godkendt. Ad "at" Anbefales. Fraværende: Christian Holtet. Byrådet, , pkt. 352 Godkendt. Fraværende: Peter Madsen.

3 Svogerslev sø Rævehøjen Svogerslev

4 Side 1 af 1 Peter Krarup Emne: VS: Storparcel i Svogerslev, Rævehøjen Vedhæftede filer: 26BOLIGER august 2010 FICS Sagsnr.: 271 Fra: Anette Krarup Sendt: 1. november :23 Til: Peter Krarup Emne: SV: Storparcel i Svogerslev, Rævehøjen Kære Peter Vi vil gerne i dialog om køb af ejendommen hvis vi kan arbejde videre med det byggeri vi har fået lov til på vores grund - jfr. prospekt vedlagt. Vi vil godt byde kr pr. etagemeter dvs. i alt kr Buddet er betinget af, at vi har solgt 16 af 26 huse på vores grund. Vilkår forhandles. Jeg er klar over nærværende næppe kan opfattes som et rettidigt indkommet bud - men udbuddet i den form det ligger er svært for os at opfylde. Jeg håber derfor i anerkender vores interesse og er villig til, at tage de videre forhandlinger med os om jeres grund. Til orientering kan jeg sige, at vi mandag indsender byggeandragenet og forventer at kunne komme i jorden i år med de første 4 huse. Med venlig hilsen Anette Krarup Konsulent Schaumann Development A/S Strandvejen Hellerup Tlf Fax Dir Mob

5 26 BOLIGER I SVOGERSLEV august

6 Beskrivelse vedr. 26 boliger i Svogerslev Arkitektonisk udtryk og den landskabelige ide Dette forslag er udarbejdet på baggrund af Lokalplan 418 for Boligbebyggelse i Svogerslev Nord og i nærværende materiale er der kun taget detaljeret stilling til den nordlige del af grunden, som vi overordnet opfatter, som en første etape. Anden etape er vist udlagt men der er som nævnt ikke taget endelig stilling til udformning, boligstørrelse eller antal. Den overordnede ide er at fortsætte den grønne kile i syd fra Svogerslev igennem området og helt frem til Roskilde Fjord, så naturen får første prioritet i området, og bebyggelsen underordner sig. På det lokale plan er området opdelt i et hierarki med en offentlig, en halvoffentlig og en privat zone. Det store fl ow af trafi k holdes omkring fordelingsvejen, hvor man ankommer til bebyggelsen via en ensrettet fællesvej, hvoromkring parkeringen lokaliserer sig, hvilket betragtes som den offentlige zone, så selve stræderne mellem husene i videst muligt omfang holdes fri for biler for derved, at sikre en større grad af privathed i boligerne og deres nære udearealer. Dette søges løst gennem, at samle parkeringen i et bånd parallelt med fordelingsvejen og omkring fællesvejen således, at adkomstveje og de grønne kiler mellem bygningerne vil opfattes som halvoffentlige arealer. Fra fællesvejen / parkeringsarealet, der fungere som fordelingsareal i bebyggelsen, vil der være udsigt til de grønne landskabelige arealer gennem stræder og kiler. Bebyggelsens stokke, der spænder mellem ovennævnte parkering mod vest til markhegnet og mosen mod øst, der udgør de markante landskabelige attraktioner i området, OVERSIGTSKORT MED ETAPE 1 & 2 2

7 ETAPE 2 NORD ETAPE 1 HELHEDSPLAN FOR ETAPE 1 & 2 3

8 vil opfattes, som små poetiske enklaver, der optager og følger terrænet. Enklaverne er placeret således, at der gives åbne kig på tværs af bebyggelsen fra øst til vest, hvorved landskabet trækkes ind mellem boligstokkene. Husene lægger sig side ved side og danner med deres serielle forløb, en ny rytme i landskabet. Bebyggelsen er bygget om tre typer boliger, to forskellige typer i et plan og den tredje i to plan. De forskellige typer er søgt afstemt i forhold til hinanden og terrænet. Bebyggelsen Der er i nærværende projekt lagt op til, at der skal projekteres13 boliger på 114 m2 og 7 bolig på 90 m2 i et plan samt 6 boliger på 120 m2 i 2 plan. I forbindelse med udviklingen af projektet er der lagt stor vægt på, at bebyggelsesplan som lejlighedsudformninger henvender sig til et så bredt udsnit af befolkningen, som muligt da det vil være med til at skabe det mest levende, spændende og interessante miljø i boliggrupperne. Alle gavlhuse forsynes med vinduer i gavl, således, at man enten kan følge med i livet ved parkeringspladsen eller mod øst betragte de naturskønne omgivelser. Alle boligtyper er i planlagt således, at de har adgang direkte fra strædet, hvor der udlagt et mindre privat forareal. Boliger med adgang fra sydsiden af stokkene har et mindre forareal end forarealet på boliger med adgang fra nordnordsiden af stokkene. Dette for at give de enkelte boliger mulighed for, at få den fulde udnyttelse af orienteringen i forhold til udeophold, hvor der på hver enkelt ejendom vil være skyggefulde og kølige, som solrige kroge på samme tid af dagen, enten i forhave eller haven mod den fælles grønning. I den halvoffentlige grønning er de private haver tænkt RUMLIG AFBILDNING STOKSTRUKTUR ETAPE 1 & 2 4

9 udlagt efter samme mønster som forarealerne i stræderne, med store haver nord for boligstokkene og mindre syd for, dog tænkes den matrikulære og beplantningsmæssige afgrænsning mellem det private og det halvoffentlige areal udformet med bølgede bevægelser eller mere organisk form. I den enkelte grønning indrettes områder med mulighed for leg, ophold og mødested for beboerne. Disse grupperinger giver beboerne mulighed for at mødes uformelt, som en del af deres daglige rutine, knytte kontakter og lære hinanden, at kende osv. Boligbebyggelsen er anlagt med stokke omkring to et halvt stræde. I det halve stræde der grænser op mod dette projekts sydlige afgrænsning, tænkes hele strædet projekteret og udført i sin helhed således, at anden etape syd herfor kan fortsættes direkte herfra. Landskab Langs fællesvej og parkeringsplads og mod fordelingsvej plantes asketræer for, at skærme af for bilerne. I stræderne plantes forskellige kirsebærtræer, som har varierede blomstringsperioder, disse vil stå som hvide skyer der driver gennem strædet og modtage folk og føre dem lyst og venligt til deres destination i bebyggelsen. Asken bliver knaldgul i efteråret, hvilket vil stå fl ot til kirsebærtræernes orangerøde efterårsblade. Det eksisterende markhegn er et af de væsentlige landskabelige træk i hele området, som består af tjørn, ask og pil. Hegnet tegner en temmelig stram kant om området og fortættes omkring mosen. En del af den eksisterende beplantning trækkes med ind i GRØNNING OG STRÆDE FRA VEST, ETAPE 1 5

10 bebyggelsens grønninger ved, at plante pil tættest på hegnet og tjørnetræer/buske ind mellem husene, således at disse er med til at danne hegn i naboskel og mod grønning. Også vådlandskabets slettegræs tænkes trukket med op i bebyggelsens grønning. Gangstier markeres med kortklippet græs. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen sætter spor i landskabet, både mod det mere urbane fællesrum og mod det grønne landskab, hvor boligernes udeophold og adgangsrum vil kunne lægge op til både privathed og tæt kontakt. Husene ligger lidt forskudt i forhold til hinanden og er som udgangspunkt bygget op over et 9,5 x 9,5 m kvadrat. Disse elementer, sammen med varierede gulvkoter bebyggelsen terrasseres for at tilpasse terrænet medvirker til, at give bebyggelsen stor rummelig variation, samtidig med at den vil opfattes luftig og intim. Denne indbyrdes horisontale som vertikale forskydning er ligeledes med til at skabe den nødvendige privathed mellem de tætte boliger. PERSPEKTIV FRA SYDVEST, ETAPE 1 De elementer som bebyggelsen består af, præger såvel karakteren af de indvendige rum som den ydre fremtræden. De 3 typer bygningsmæssige elementer, der sammenstillet udgør den samlede bebyggelse, er udformet som byggeklodser med ensidig taghældning på 7,5 grad. et plans boligernes elementer er altid vendt således, at den høje facade vender ind mod strædet og tagene dermed falder væk fra gademiljøet. Boligerne i to plan, har en taghældning, som er bestemt af, hvor den bedste udsigt er i forhold til funktionerne på første sal. De høje facader mod strædet giver sammen med de enkelte boliger i to etager samt de noget lavere skure stæderne en oplevelse af stor intimitet og urbanitet. mod grønningen falder tagene ned til GAVLE, EJ I MÅL 6

11 GRØNNE P-PLADSER HC FORDELINGSVEJ HC GRØNNE P-PLADSER 39 PLADSER GRØNNE P-PLADSER HC HC HC GRÆSENG/BRAKENG GRÆSENG/BRAKENG STRÆDE STRÆDE STRÆDE GRÆSENG/BRAKENG GRÆSENG/BRAKENG Legeplads GRILL / BÅLPLADS NORD ETAPE 1 SITUATIONSPLAN ETAPE 1, EJ I MÅL 7

12 en lav sternkant, og vil være med til at give en lys, let og haveagtig oplevelse. Tilkørselsforhold og terræn De krav der ligger til grund for udformningen af projektet er dels bygherrens programelle krav, samt lokalplan dog med indarbejdede dispensationer, som pt. er vendt med Roskilde Kommune. - den nordlige storparcel bebygges fuldt ud i forhold til gældende bebyggelsesprocent - der lægges vægt på øst/vest kig igennem bebyggelsen - at skabe en bebyggelse, som indordner sig den eksisterende natur - ændring af eksisterende terræn må kun ske inden for +/- en halv meter og skal herudover afvikles inden for skel. - Tilgængelighed for alle - Der er 8 meter zone fra offentlig sti - 3 meter zone fra offentlig vej og grundgrænse - Krav til renovationsbilens venderadius på 6 meter STRÆDE FACADE MED STRÆDE, EJ I MÅL 8

13 - Der er anlagt 1½ p-plads pr. rækkehus - Adgangsvejen er mindst 4 meter Biltrafi k er begrænset til fællesvejen, med få undtagelser. Herved får man biltrafi kken væk fra strædet hvorved der skabes rum hvor leg og ophold kan foregå, således at der opstår kontakt mellem gadens beboere. Det vil være muligt, at komme til den enkelte bolig i strædet med fl yttebil, da gadens bredde ikke er under 4 meter. Overgangen fra fællesvej til stræde bliver markeret med et belægningsskifte og en lille opkant. Udearealer offentlige Bebyggelsens elementer er terrasseret og forskudt i forhold til hinanden for bl.a. at skabe spændende, oplevelsesrige og varierede udearealer. Med terrasseringen af de enkelte boliger opnås en minimal forandring af terrænet, samtidig med at der skabes tilgængelighed for alle. Der vil lokalt være fl ere opholdssteder og to mindre legepladser, trygt og beskyttet placeret i bebyggelsen. Beplantningen imellem boligerne vil være mindre tjørn- GRØNNING FACADE MOD GRØNNING, EJ I MÅL 9

14 PRINCIPSNIT, EJ I MÅL etræer og det lange slettegræs vil defi nere forskellen mellem det private og det offentlige fælles udeareal. Al belysning i bebyggelsen tænkes udført med armaturer, der har lav lyspunktshøjde. Dette for at undgå gener fra gadebelysningen, samt for at give en større oplevelse af himmelrummet, når man færdes her om aftenen. Udeareal private Hvert hus er optimeret med hensyn til lys, orientering mod have og udsigt. Hver enkelt bolig har to typer udeopholdsareal, det ene mod strædets urbane rum i hårde materialer som betonfl iser mv. og det andet mod grønningens lyse, levende og med årstiderne meget omskiftelige rum, med træterrasser. Haverne afskærmes via tjørn og bøgehæk i varieret, men styret/fastlagt højde i forhold til indbliksgener. Et andet landskab, er oplevelsen man får fra sine opholdsmuligheder i 1. sals højde, et udsigtslandskab, hvor øjet kan gå på vandring over det kuperede landskab helt ned til fjorden nordpå eller sydvest på, mod Svogerslev Sø. Skurene, der alle er placeret i forbindelse med den enkelte bolig er integreret i strædets urbanitet og vil sammen med belægninger, bøgehække og kirsebærtræer være med til, at give netop dette rum en stor variation af oplevelser, samtidig med at disse er med til at defi nerer den, enkelte boligs indgangssituation. I skuret placeres en affaldsbeholder samt indbygget postkasse og belysning. Parkering Der anlægges 1½ parkeringsplads til hver bolig. Parkeringen er som tidligere beskrevet anlagt som et parallelt forløb til fælles vejen mod vest. På denne måde sikres trygge PLANSNIT, EJ I MÅL 10

15 BOLIGTYPER, MÅL 1:200 11

16 parkeringsforhold. Der tænkes anlagt i alt 5 HC parkeringspladser. Parkeringsarealerne anlægges med græsarmering som afgrænses af hævninger i terrænet med beplantning der er med til at skabe distance og en let afskærmning. Belægninger Adkomststierne er belagt med mørke betonklinker i halvforbandt af 100 x 300 mm Parkeringsarealerne er belagt med græsarmering af beton eller hård plast. Ved indgangsarealerne foran boligerne lægges lysere betonsten, i samme dimension og forbandt, som de mørke, der vil være med til at danne overgang til de hvide pudsede facader. Belægningen vil blive udført så det klart markeres, hvor biltrafi k normalt må foregå og ligeledes vil der blive udført markeringer af, hvor der er lege og opholdsområder. Græsarmeringen udføres på rodvenligt bærelag, for at sikre at den vil optræde grøn. Husene Husene tænkes udført med lyse eller hvide facader. Da bebyggelsen er meget modelleret og sol og skygge vil accentuere dette endnu mere, har vi på nuværende tidspunkt undladt betoning med farver, ved en yderligere bearbejdning af projektet på et senere tidspunkt kan det udmærket tages op igen. Vinduer og døre udføres som malede træpartier holdt i lyse farver. Vinduer og yderdøre er placeret for at opnå optimal adgang og udsigtsforbindelse til private udearealer. Franske altanværn er udført i stål og glas, evt. med en håndliste i hårdttræ. Tagfl ader tænkes udført som paptag med lister. Skurene BEBYGGELSENSBEPLANTNING 12

17 Skurenes placering følger den samme rytme som bebyggelsen i øvrigt, Skurene er med til, at markere og skærme indgangssituationen til hver bolig. Skurene tænkes fremstå beklædt med hårdttræ og med papbeklædte pulttage. Bebyggelsen vil samlet set fremstå med en markant og stærk identitet for beboerne. RUMLIG AFBILDNING AF STOKSTRUKTUR, ETAPE 1 OG 2 13

18 NØRREBROGADE KØBENHAVN N TEL: V SRTANDVEJEN 58 POSTBOX HELLERUP TEL:

19 ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 8. oktober 2010 J.nr P Købsaftale Rævehøjen 2, Svogerslev Matr. nr. 17gk Svogerslev By, Svogerslev Storparcel Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger, CVR. nr og [navn], CVR nr. [tal], [adresse] er indgået aftale om køb af den af Roskilde Kommune tilhørende ejendom matr.nr. 17gk Svogerslev by, Svogerslev, af areal m 2. På ejendommen kan opføres etagemeter, svarende til etagemeter til boligbebyggelse og 250 etagemeter til fælleshus. Etagemeter til fælleshuset kan ikke konverteres til boligbebyggelse. Boligerne skal opføres som ejerboliger. 1 Ejendommen, der er en ubebygget grund, overtages som den er og forefindes af køber den [dato] Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Køber forpligter sig til at holde ejendommen dyrket, afslået eller på anden måde vedligeholdt, indtil arealet er bebygget. Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes Ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten. 2 Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 418 for boliger i Svogerslev Nord, hvilken lokalplan er køber bekendt. Ejendommen udgør i lokalplanen en andel af område III. Ejendommen overtages i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere.

20 Side 2 Der er lyst følgende servitutter på ejendommen: Den 8. marts 1989 dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning (bilag 5) Den 16. august 2005 Lokalplan nr. 418 (bilag 2) Den 24. april 2006 vedtægter for G/F Svogerslev Nord (bilag 9) I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen (bilag 4). 3 Prisen for ejendommen er fastsat til i alt [tal] kr. Køber stiller senest 3 dage efter sælgers underskrift på købsaftalen pengeinstitutgaranti for købesummen. Garantistiller skal betale garantisummen kontant til sælger på overtagelsesdagen i overensstemmelse med regning, der udsendes til køber. Betaling skal ske uanset om skøde endnu ikke måtte være tinglyst. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Betales købesummen ikke rettidigt, påløber rente efter rentelovens regler om for sen betaling, indtil købesummen er betalt. Køber er forpligtet til at tage skøde på ejendommen senest på overtagelsesdagen. 4 Med hensyn til byggemodning kan oplyses følgende: Kloak: Roskilde Forsyning A/S har etableret stikledning til afledning af husspildevand og regnvand frem til ejendommen, afsluttende med 2 brønde placeret ca. 1m inde på ejendommen (bilag 6). Al øvrig kloakering på ejendommen udføres af og bekostes af køber, herunder anlæg af nødvendigt forsinkelsesbassin og/eller nedsivningsanlæg til regnvand. Køber betaler uden for købesummen tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved offentlig kloakforsyning forstås efter 1. januar 2010 de kloak- og regnsvandssystemer, der ejes og drives af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Roskilde Forsyning A/S. Stikledningerne er etableret på en sådan måde, at der ikke kan garanteres afvanding fra kælder direkte til det overordnede ledningsnet. Såfremt køber imidlertid ønsker at etab-

21 Side 3 lere kælder i den kommende bebyggelse, må køber for egen regning etablere pumpeanlæg. Der må kun afledes regnvand fra området til offentlig kloak, svarende til 1 l/s red ha. Regnmængder, der overstiger dette, skal tilbageholdes på grunden enten ved etablering af bassinanlæg eller ved nedsivning. Regnvand fra bilfri overflader kan med fordel indsives gennem jorden til vådområdet ud for ejendommens skel mod nordøst. Dokumentation for, at de afledte regnmængder er overholdt, skal sendes til Roskilde Forsyning A/S, før byggeri på ejendommen påbegyndes. Roskilde Forsyning A/S har ret til at tinglyse en servitut vedr. denne bestemmelse om regnvandsafledning. Nedsivning af regnvand på grunden skal godkendes af Roskilde Kommune. Dræn: Såfremt der stilles krav om omfangsdræn ifølge Bygningsreglement BR10 kapitel 4.6 afholdes udgiften hertil af køber. Såfremt der stødes på markdræn skal disse retableres eller omlægges. Udgiften hertil og udgiften til fremtidig vedligeholdelse af dræn på ejendommen afholdes af køber. Vand: Roskilde Forsyning A/S har etableret vandforsyning frem til ejendommen i ét punkt (bilag 6). Udgiften hertil afholdes udenfor købesummen af køber efter de for Roskilde Forsyning gældende regler. Betalingen er delt op i et ledningsbidrag og et tilslutningsbidrag. Beløbene opkræves af Roskilde Forsyning A/S inden tilslutningen kan foretages. Etablering af jordledninger fra ejendommens skel til bebyggelsen skal udføres af købers autoriserede Vvs-virksomhed, og udgifterne hertil betales af køber. El: Dong Energy Nord Elnet A/S har etableret den overordnede elforsyning i lokalplanområdet. Elforsyningen indenfor ejendommen etableres af Dong Energy og betaling af tilslutningsafgift sker direkte til Dong Energy. Forsyningen til ejendommen kommer ind i ét punkt, jf. bilag 6. Telefon: Køber betaler uden for købesummen samtlige udgifter hertil. Der etableres ét forsyningspunkt, jf. bilag 6. Antenne: Køber skal tilslutte sig kabel-tv. Sælger har i forbindelse med byggemodningen etableret programfordelingsanlæg indenfor lokalplanområdet. Ejendommen forsynes fra ét punkt, jf. bilag 6. Alle udgifter hertil afholdes af køber som et ledningsbidrag på kr. excl. moms pr. bolig. Beløbet opkræves samtidig med købesummen.

22 Side 4 Den interne fordeling af signalet fra forsyningspunktet udføres af køber for dennes regning. Grundejerforeningen har overtaget driften heraf. TDC kabel TV leverer programpakker efter købers valg. Udgifterne hertil er sælger uvedkommende. Fjernvarme: Ejendommen er pligtig at aftage fjernvarme fra Svogerslev Fjernvarmecentral, dog undtaget lavenergibyggeri af enfamilieshuse. Køber betaler uden for købesummen alle udgifter til ejendommens forsyning med fjernvarme. Roskilde Kommune opkræver sammen med købesummen et byggemodningsbidrag, der udgør kr. excl. moms pr. bolig. Svogerslev Fjernvarme opkræver de faktiske udgifter for anlæg af stikledningsbidrag og investeringsbidrag i henhold til Svogerslev Fjernvarmecentrals gældende regler. Fjernvarme til ejendommen leveres i ét punkt, jf. bilag 6. Vejanlæg: Roskilde Kommune har udført forlængelsen af Haretoften som en offentlig vej og boligvejen B-F, Rævehøjen, som angivet i lokalplan 418. Rævehøjen, der har status af privat fællesvej, omfatter sti til cyklende og gående, som vist på tværprofil (bilag 7). Stien c-d nord og øst om lokalplanens delområde III anlægges af Roskilde Kommune, når byrådet vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til områdets udbygning. Køber betaler udenfor købesummen andel af stiens anlægsudgifter med kr. excl. moms. Beløbet opkræves sammen med købesummen på overtagelsesdagen. Roskilde Kommune bevarer ejendomsretten til den private fællesvej Rævehøjen. Grundejerforeningen har overtaget driften af de private fællesveje i lokalpanområdet, herunder Rævehøjen. Alle interne veje og stier anlægges af køber for dennes regning. Roskilde Kommune anlægger og bekoster én overkørsel på max. 5 m bredde til ejendommen (bilag 6). Placeringen er samordnet med placering af ledningsbrønde, jf. afsnittet ovenfor om kloak. Friarealer: Roskilde Kommune har etableret de fælles friarealer i delområderne I-III, som vist på grundejerforeningsvedtægternes kortbilag (bilag 9). Køber betaler udenfor købesummen andel af anlægsudgifterne til friarealerne i område III med kr. excl. moms. Beløbet opkræves sammen med købesummen på overtagelsesdagen. Grundejerforeningen har overtaget plejen af de fælles friarealer til udførelse, som det fremgår af Plejeanvisning for Haretoften Svogerslev (bilag 12). Grundejerforeningen er, hvis Roskilde Byråd kræver det, forpligtet til at tage skøde på de fælles friarealer. Det tilgrænsende markhegn mod øst er ikke del af de fælles friarealer, jf. bilag 12. Køber anlægger og bekoster alle interne friarealer på ejendommen i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

23 Side 5 Køber skal for egen regning - og før byggeriet påbegyndes - opsætte et midlertidigt men fastgjort hegn i skel mod de fælles friarealer mod nord og øst. Hegnet skal bibeholdes i hele byggeperioden, dog med mulighed for afvigelse efter aftale med Roskilde Kommune ved eventuel etablering af regnvandsanlæg til lokal nedsivning. Grundejerforening: Ejendommen er beliggende indenfor Grundejerforeningen Svogerslev Nord s område, og køber har pligt til at være medlem af foreningen (bilag 9). Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af private fællesveje, private stier, fællesanlæg, herunder antenneanlæg og vejbelysning, og fællesarealer mv. i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplans bestemmelser og Plejeanvisning for Haretoften Svogerslev (bilag 12). Endvidere forestår grundejerforeningen driften af kabel-tv anlægget. Roskilde Kommune har i 2010 afholdt grundejerforeningskontingent for ejendommen med kr. Arkæologiske undersøgelser: Sælger oplyser, at Roskilde Museum har afsluttet den arkæologiske undersøgelse på ejendommen (bilag 10 og 11). 5 Ejendommen overdrages fri for leje- og forpagtningsforhold af enhver art, ligesom den overdrages ubehæftet. 6 Køber er indforstået med, at ejendommen ikke må videresælges i ubebygget stand, hverken helt eller delvist, samt at den samlede bebyggelse skal være påbegyndt opført i marken i overensstemmelse med projektbeskrivelse incl. tegningsmateriale i bilag 1 indenfor 12 måneder fra overtagelsesdagen at regne. I modsat fald kan Roskilde Kommune fordre ejendommen tilbageskødet til samme pris som købesummen, dog med tillæg af foranstaltninger bekostet af køber, der efter byrådets endelige skøn varigt har forøget restarealets værdi. Der refunderes ikke udgifter afholdt til jordbundsundersøgelser, og disse tilfalder sælger uden vederlag. Udgifterne ved tilbageskødning er Roskilde Kommune uvedkommende. Hvis køber er et selskab, forpligter selskabet sig til, så længe ejendommen er ubebygget, ikke at overdrage aktiemajoriteten i selskabet til andre end de nuværende aktionærer, idet en sådan overdragelse vil blive sidestillet med et ejerskifte.

24 Side 6 Køber stiller senest i forbindelse med købesummens betaling en uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af bebyggelsesfristen. Hele beløbet tilfalder kommunen, hvis byggeriet ikke er påbegyndt, som ovenfor angivet. Bankgarantien skal løbe indtil den xx.xx De i denne paragraf anførte bestemmelser skal tinglyses servitutstiftende på ejendommen i forbindelse med tinglysning af skøde. Påtaleretten tilkommer Roskilde Byråd. Udarbejdelse af lokalplan i henhold til planloven i forbindelse med tinglysning af denne servitutbestemmelse er ufornøden. 7 Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene på ejendommen, det være sig forurening, bæreevne m.v. Det samme gælder støjforurening. Sælger fraskriver sig endvidere ansvaret for købers eventuelle meromkostninger ved tilstedeværelse af fortidsminder m.v. på ejendommen. Køber er opfordret til at gennemgå GEO s rapport nr. 2 af den 24. januar 2006 (bilag 8), og til selv at få foretaget supplerende jordbundsundersøgelser. Budsummen fastsættes under hensyntagen til ovennævnte ansvarsfraskrivelse, hvorved køber overtager risikoen for ejendommens tilstand i enhver henseende. Køberen accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art, bortset fra vanhjemmel hverken som erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Køber bevarer dog sin adgang til at kræve ophævelse af handlen, hvis de almindelige køberetlige betingelser herfor er til stede. Køberen er opfordret til at drøfte denne ansvarsfraskrivelse med en advokat. Sælger oplyser, at sælger ikke er bekendt med forhold vedrørende forurening og fortidsminder, der ikke er nævnt i denne aftale, udbudsmaterialet eller dettes bilag, og som vil være væsentligt bebyrdende for køber. Køber skal senest i forbindelse med købesummens betaling stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden eventuelt forvoldes på eksisterende veje, anlæg, fælles friarealer mv., dels til færdiggørelse af interne veje, anlæg, friarealer mv. Beløbet frigives, når det samlede byggeri er udført og godkendt af Roskilde Kommune. 8

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr. 196435 - HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune udbyder nu ca. 172.000 m² erhvervsjord i erhvervsområde nær motorvej E 20, afkørsel 37. Tilbud sendes til Sorø Kommune,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

1. Almindelige bestemmelser

1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Området omfatter 34 grunde. Området er omfattet af lokalplan 1092 for et boligområde ved Vestermarken/Løkkegårdsvej i Odder by. Udstykningen er navngivet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse Attraktive og velbeliggende ERHVERVSGRUNDE SÆLGES SKOVSØ ERHVERVSPARK Etape II 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse www.skovso-erhvervspark.dk tlf. 40 16 29 90 Placeringen Skovsø Erhvervspark

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Stationsvej, Vejrup Købesum: kr. 176,25 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere