Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev"

Transkript

1 Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder et boligprojekt med 26 boliger på betingelse af aftaler om salg af 16 boliger. Købsprisen tangerer markedsvurderingen. Der skal tages stilling til, om der skal forhandles med tilbudsgiveren med henblik på at indgå købsaftale. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1, og byrådet for så vidt angår indstillingspunkterne 2, 3 og 4. Sagsfremstilling Storparcellen er udbudt med tilbudsfrist den 1. november 2010, og der er ved fristens udløb kommet et tilbud fra Schaumanngroup, der vil bebygge parcellen efter en samlet bebyggelsesplan indeholdende naboparcellen som Schaumanngroup købte i 2006,og som endnu ikke er opført. Schaumanngroup vurderer, at det med tilbuddets udformning af byggeriet vil være realistisk at opføre og sælge boligerne. Tilbuddet indeholder et boligprojekt for i alt 26 boliger, overvejende i et plan, men med enkelte boliger i to plan. Tilbuddet er betinget af, at selskabet har solgt 16 boliger for at købe grunden. Købsprisen er på kr kr., svarende til kr pr. etagemeter. Salget medfører salgsomkostninger på kr. Forvaltningen vurderer, at markedsprisen for boliger i Svogerslev er lidt lavere end for boliger i Trekroner, hvor prisen senest er vurderet af lokal ejendomsmægler til at ligge på kr. pr. etagemeter. Tilbudsprisen vurderes dermed at tangere markedsprisen og at være tilfredsstillende. Forvaltningen vurderer endvidere, at projektet er muligt at opføre med enkelte dispensationer i forhold til lokalplanens bestemmelser. For at der kan opnås et ensartet og sammenhængende byggeprojekt på de to parceller, kan tilbuddet opfattes som betinget af, at Schaumann på naboparcellen får byggetilladelse til et byggeri, som ikke er fuldt i overensstemmelse med projektet i købsaftalen fra Dette spørgsmål vil blive forelagt, når kommunen modtager byggeansøgning på byggeriet på naboparcellen. Økonomi Sagen medfører forbedring af kassebeholdningen med nettosalgsindtægten på kr. i Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2010: Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt 2010 Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Salgsindtægter 0 Salgsomkostninger 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Salgsindtægter 7.360

2 Salgsomkostninger -30 Ansøgning om anlægsbevilling: Salgsindtægter Salgsomkostninger -30 Finansiering: Forbedring af kassebeholdningen Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. der forhandles videre med Schaumanngroup med henblik på at indgå købsaftale, og forvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftale på de omtalte vilkår, 2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. indtægter fra salg af storparcel i Rævehøjen, 3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. udgifter i forbindelse med salg af storparcel i Rævehøjen, og 4. der lægges kr. i kassen i Økonomiudvalget, , pkt. 500 Udsat. Fraværende: Joy Mogensen og Carsten Wickmann. Supplerende bemærkninger Forvaltningen vurderer, at der ifølge købsaftalen er anført (standard-) krav, som i tilstrækkeligt omfang sikrer (i 3), at kommunen kan hæve handlen, såfremt køber ikke stiller bankgaranti for købesummens rettidige betaling samt (i 6), at kommunen kan tilbageskøde grunden til købsprisen, hvis det fulde byggeri ikke er påbegyndt efter 12 måneder fra aftalens indgåelse. Økonomiudvalget, , pkt. 525 Ad. 1. "at" Godkendt. Ad "at" Anbefales. Fraværende: Christian Holtet. Byrådet, , pkt. 352 Godkendt. Fraværende: Peter Madsen.

3 Svogerslev sø Rævehøjen Svogerslev

4 Side 1 af 1 Peter Krarup Emne: VS: Storparcel i Svogerslev, Rævehøjen Vedhæftede filer: 26BOLIGER august 2010 FICS Sagsnr.: 271 Fra: Anette Krarup Sendt: 1. november :23 Til: Peter Krarup Emne: SV: Storparcel i Svogerslev, Rævehøjen Kære Peter Vi vil gerne i dialog om køb af ejendommen hvis vi kan arbejde videre med det byggeri vi har fået lov til på vores grund - jfr. prospekt vedlagt. Vi vil godt byde kr pr. etagemeter dvs. i alt kr Buddet er betinget af, at vi har solgt 16 af 26 huse på vores grund. Vilkår forhandles. Jeg er klar over nærværende næppe kan opfattes som et rettidigt indkommet bud - men udbuddet i den form det ligger er svært for os at opfylde. Jeg håber derfor i anerkender vores interesse og er villig til, at tage de videre forhandlinger med os om jeres grund. Til orientering kan jeg sige, at vi mandag indsender byggeandragenet og forventer at kunne komme i jorden i år med de første 4 huse. Med venlig hilsen Anette Krarup Konsulent Schaumann Development A/S Strandvejen Hellerup Tlf Fax Dir Mob

5 26 BOLIGER I SVOGERSLEV august

6 Beskrivelse vedr. 26 boliger i Svogerslev Arkitektonisk udtryk og den landskabelige ide Dette forslag er udarbejdet på baggrund af Lokalplan 418 for Boligbebyggelse i Svogerslev Nord og i nærværende materiale er der kun taget detaljeret stilling til den nordlige del af grunden, som vi overordnet opfatter, som en første etape. Anden etape er vist udlagt men der er som nævnt ikke taget endelig stilling til udformning, boligstørrelse eller antal. Den overordnede ide er at fortsætte den grønne kile i syd fra Svogerslev igennem området og helt frem til Roskilde Fjord, så naturen får første prioritet i området, og bebyggelsen underordner sig. På det lokale plan er området opdelt i et hierarki med en offentlig, en halvoffentlig og en privat zone. Det store fl ow af trafi k holdes omkring fordelingsvejen, hvor man ankommer til bebyggelsen via en ensrettet fællesvej, hvoromkring parkeringen lokaliserer sig, hvilket betragtes som den offentlige zone, så selve stræderne mellem husene i videst muligt omfang holdes fri for biler for derved, at sikre en større grad af privathed i boligerne og deres nære udearealer. Dette søges løst gennem, at samle parkeringen i et bånd parallelt med fordelingsvejen og omkring fællesvejen således, at adkomstveje og de grønne kiler mellem bygningerne vil opfattes som halvoffentlige arealer. Fra fællesvejen / parkeringsarealet, der fungere som fordelingsareal i bebyggelsen, vil der være udsigt til de grønne landskabelige arealer gennem stræder og kiler. Bebyggelsens stokke, der spænder mellem ovennævnte parkering mod vest til markhegnet og mosen mod øst, der udgør de markante landskabelige attraktioner i området, OVERSIGTSKORT MED ETAPE 1 & 2 2

7 ETAPE 2 NORD ETAPE 1 HELHEDSPLAN FOR ETAPE 1 & 2 3

8 vil opfattes, som små poetiske enklaver, der optager og følger terrænet. Enklaverne er placeret således, at der gives åbne kig på tværs af bebyggelsen fra øst til vest, hvorved landskabet trækkes ind mellem boligstokkene. Husene lægger sig side ved side og danner med deres serielle forløb, en ny rytme i landskabet. Bebyggelsen er bygget om tre typer boliger, to forskellige typer i et plan og den tredje i to plan. De forskellige typer er søgt afstemt i forhold til hinanden og terrænet. Bebyggelsen Der er i nærværende projekt lagt op til, at der skal projekteres13 boliger på 114 m2 og 7 bolig på 90 m2 i et plan samt 6 boliger på 120 m2 i 2 plan. I forbindelse med udviklingen af projektet er der lagt stor vægt på, at bebyggelsesplan som lejlighedsudformninger henvender sig til et så bredt udsnit af befolkningen, som muligt da det vil være med til at skabe det mest levende, spændende og interessante miljø i boliggrupperne. Alle gavlhuse forsynes med vinduer i gavl, således, at man enten kan følge med i livet ved parkeringspladsen eller mod øst betragte de naturskønne omgivelser. Alle boligtyper er i planlagt således, at de har adgang direkte fra strædet, hvor der udlagt et mindre privat forareal. Boliger med adgang fra sydsiden af stokkene har et mindre forareal end forarealet på boliger med adgang fra nordnordsiden af stokkene. Dette for at give de enkelte boliger mulighed for, at få den fulde udnyttelse af orienteringen i forhold til udeophold, hvor der på hver enkelt ejendom vil være skyggefulde og kølige, som solrige kroge på samme tid af dagen, enten i forhave eller haven mod den fælles grønning. I den halvoffentlige grønning er de private haver tænkt RUMLIG AFBILDNING STOKSTRUKTUR ETAPE 1 & 2 4

9 udlagt efter samme mønster som forarealerne i stræderne, med store haver nord for boligstokkene og mindre syd for, dog tænkes den matrikulære og beplantningsmæssige afgrænsning mellem det private og det halvoffentlige areal udformet med bølgede bevægelser eller mere organisk form. I den enkelte grønning indrettes områder med mulighed for leg, ophold og mødested for beboerne. Disse grupperinger giver beboerne mulighed for at mødes uformelt, som en del af deres daglige rutine, knytte kontakter og lære hinanden, at kende osv. Boligbebyggelsen er anlagt med stokke omkring to et halvt stræde. I det halve stræde der grænser op mod dette projekts sydlige afgrænsning, tænkes hele strædet projekteret og udført i sin helhed således, at anden etape syd herfor kan fortsættes direkte herfra. Landskab Langs fællesvej og parkeringsplads og mod fordelingsvej plantes asketræer for, at skærme af for bilerne. I stræderne plantes forskellige kirsebærtræer, som har varierede blomstringsperioder, disse vil stå som hvide skyer der driver gennem strædet og modtage folk og føre dem lyst og venligt til deres destination i bebyggelsen. Asken bliver knaldgul i efteråret, hvilket vil stå fl ot til kirsebærtræernes orangerøde efterårsblade. Det eksisterende markhegn er et af de væsentlige landskabelige træk i hele området, som består af tjørn, ask og pil. Hegnet tegner en temmelig stram kant om området og fortættes omkring mosen. En del af den eksisterende beplantning trækkes med ind i GRØNNING OG STRÆDE FRA VEST, ETAPE 1 5

10 bebyggelsens grønninger ved, at plante pil tættest på hegnet og tjørnetræer/buske ind mellem husene, således at disse er med til at danne hegn i naboskel og mod grønning. Også vådlandskabets slettegræs tænkes trukket med op i bebyggelsens grønning. Gangstier markeres med kortklippet græs. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen sætter spor i landskabet, både mod det mere urbane fællesrum og mod det grønne landskab, hvor boligernes udeophold og adgangsrum vil kunne lægge op til både privathed og tæt kontakt. Husene ligger lidt forskudt i forhold til hinanden og er som udgangspunkt bygget op over et 9,5 x 9,5 m kvadrat. Disse elementer, sammen med varierede gulvkoter bebyggelsen terrasseres for at tilpasse terrænet medvirker til, at give bebyggelsen stor rummelig variation, samtidig med at den vil opfattes luftig og intim. Denne indbyrdes horisontale som vertikale forskydning er ligeledes med til at skabe den nødvendige privathed mellem de tætte boliger. PERSPEKTIV FRA SYDVEST, ETAPE 1 De elementer som bebyggelsen består af, præger såvel karakteren af de indvendige rum som den ydre fremtræden. De 3 typer bygningsmæssige elementer, der sammenstillet udgør den samlede bebyggelse, er udformet som byggeklodser med ensidig taghældning på 7,5 grad. et plans boligernes elementer er altid vendt således, at den høje facade vender ind mod strædet og tagene dermed falder væk fra gademiljøet. Boligerne i to plan, har en taghældning, som er bestemt af, hvor den bedste udsigt er i forhold til funktionerne på første sal. De høje facader mod strædet giver sammen med de enkelte boliger i to etager samt de noget lavere skure stæderne en oplevelse af stor intimitet og urbanitet. mod grønningen falder tagene ned til GAVLE, EJ I MÅL 6

11 GRØNNE P-PLADSER HC FORDELINGSVEJ HC GRØNNE P-PLADSER 39 PLADSER GRØNNE P-PLADSER HC HC HC GRÆSENG/BRAKENG GRÆSENG/BRAKENG STRÆDE STRÆDE STRÆDE GRÆSENG/BRAKENG GRÆSENG/BRAKENG Legeplads GRILL / BÅLPLADS NORD ETAPE 1 SITUATIONSPLAN ETAPE 1, EJ I MÅL 7

12 en lav sternkant, og vil være med til at give en lys, let og haveagtig oplevelse. Tilkørselsforhold og terræn De krav der ligger til grund for udformningen af projektet er dels bygherrens programelle krav, samt lokalplan dog med indarbejdede dispensationer, som pt. er vendt med Roskilde Kommune. - den nordlige storparcel bebygges fuldt ud i forhold til gældende bebyggelsesprocent - der lægges vægt på øst/vest kig igennem bebyggelsen - at skabe en bebyggelse, som indordner sig den eksisterende natur - ændring af eksisterende terræn må kun ske inden for +/- en halv meter og skal herudover afvikles inden for skel. - Tilgængelighed for alle - Der er 8 meter zone fra offentlig sti - 3 meter zone fra offentlig vej og grundgrænse - Krav til renovationsbilens venderadius på 6 meter STRÆDE FACADE MED STRÆDE, EJ I MÅL 8

13 - Der er anlagt 1½ p-plads pr. rækkehus - Adgangsvejen er mindst 4 meter Biltrafi k er begrænset til fællesvejen, med få undtagelser. Herved får man biltrafi kken væk fra strædet hvorved der skabes rum hvor leg og ophold kan foregå, således at der opstår kontakt mellem gadens beboere. Det vil være muligt, at komme til den enkelte bolig i strædet med fl yttebil, da gadens bredde ikke er under 4 meter. Overgangen fra fællesvej til stræde bliver markeret med et belægningsskifte og en lille opkant. Udearealer offentlige Bebyggelsens elementer er terrasseret og forskudt i forhold til hinanden for bl.a. at skabe spændende, oplevelsesrige og varierede udearealer. Med terrasseringen af de enkelte boliger opnås en minimal forandring af terrænet, samtidig med at der skabes tilgængelighed for alle. Der vil lokalt være fl ere opholdssteder og to mindre legepladser, trygt og beskyttet placeret i bebyggelsen. Beplantningen imellem boligerne vil være mindre tjørn- GRØNNING FACADE MOD GRØNNING, EJ I MÅL 9

14 PRINCIPSNIT, EJ I MÅL etræer og det lange slettegræs vil defi nere forskellen mellem det private og det offentlige fælles udeareal. Al belysning i bebyggelsen tænkes udført med armaturer, der har lav lyspunktshøjde. Dette for at undgå gener fra gadebelysningen, samt for at give en større oplevelse af himmelrummet, når man færdes her om aftenen. Udeareal private Hvert hus er optimeret med hensyn til lys, orientering mod have og udsigt. Hver enkelt bolig har to typer udeopholdsareal, det ene mod strædets urbane rum i hårde materialer som betonfl iser mv. og det andet mod grønningens lyse, levende og med årstiderne meget omskiftelige rum, med træterrasser. Haverne afskærmes via tjørn og bøgehæk i varieret, men styret/fastlagt højde i forhold til indbliksgener. Et andet landskab, er oplevelsen man får fra sine opholdsmuligheder i 1. sals højde, et udsigtslandskab, hvor øjet kan gå på vandring over det kuperede landskab helt ned til fjorden nordpå eller sydvest på, mod Svogerslev Sø. Skurene, der alle er placeret i forbindelse med den enkelte bolig er integreret i strædets urbanitet og vil sammen med belægninger, bøgehække og kirsebærtræer være med til, at give netop dette rum en stor variation af oplevelser, samtidig med at disse er med til at defi nerer den, enkelte boligs indgangssituation. I skuret placeres en affaldsbeholder samt indbygget postkasse og belysning. Parkering Der anlægges 1½ parkeringsplads til hver bolig. Parkeringen er som tidligere beskrevet anlagt som et parallelt forløb til fælles vejen mod vest. På denne måde sikres trygge PLANSNIT, EJ I MÅL 10

15 BOLIGTYPER, MÅL 1:200 11

16 parkeringsforhold. Der tænkes anlagt i alt 5 HC parkeringspladser. Parkeringsarealerne anlægges med græsarmering som afgrænses af hævninger i terrænet med beplantning der er med til at skabe distance og en let afskærmning. Belægninger Adkomststierne er belagt med mørke betonklinker i halvforbandt af 100 x 300 mm Parkeringsarealerne er belagt med græsarmering af beton eller hård plast. Ved indgangsarealerne foran boligerne lægges lysere betonsten, i samme dimension og forbandt, som de mørke, der vil være med til at danne overgang til de hvide pudsede facader. Belægningen vil blive udført så det klart markeres, hvor biltrafi k normalt må foregå og ligeledes vil der blive udført markeringer af, hvor der er lege og opholdsområder. Græsarmeringen udføres på rodvenligt bærelag, for at sikre at den vil optræde grøn. Husene Husene tænkes udført med lyse eller hvide facader. Da bebyggelsen er meget modelleret og sol og skygge vil accentuere dette endnu mere, har vi på nuværende tidspunkt undladt betoning med farver, ved en yderligere bearbejdning af projektet på et senere tidspunkt kan det udmærket tages op igen. Vinduer og døre udføres som malede træpartier holdt i lyse farver. Vinduer og yderdøre er placeret for at opnå optimal adgang og udsigtsforbindelse til private udearealer. Franske altanværn er udført i stål og glas, evt. med en håndliste i hårdttræ. Tagfl ader tænkes udført som paptag med lister. Skurene BEBYGGELSENSBEPLANTNING 12

17 Skurenes placering følger den samme rytme som bebyggelsen i øvrigt, Skurene er med til, at markere og skærme indgangssituationen til hver bolig. Skurene tænkes fremstå beklædt med hårdttræ og med papbeklædte pulttage. Bebyggelsen vil samlet set fremstå med en markant og stærk identitet for beboerne. RUMLIG AFBILDNING AF STOKSTRUKTUR, ETAPE 1 OG 2 13

18 NØRREBROGADE KØBENHAVN N TEL: V SRTANDVEJEN 58 POSTBOX HELLERUP TEL:

19 ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 8. oktober 2010 J.nr P Købsaftale Rævehøjen 2, Svogerslev Matr. nr. 17gk Svogerslev By, Svogerslev Storparcel Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger, CVR. nr og [navn], CVR nr. [tal], [adresse] er indgået aftale om køb af den af Roskilde Kommune tilhørende ejendom matr.nr. 17gk Svogerslev by, Svogerslev, af areal m 2. På ejendommen kan opføres etagemeter, svarende til etagemeter til boligbebyggelse og 250 etagemeter til fælleshus. Etagemeter til fælleshuset kan ikke konverteres til boligbebyggelse. Boligerne skal opføres som ejerboliger. 1 Ejendommen, der er en ubebygget grund, overtages som den er og forefindes af køber den [dato] Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Køber forpligter sig til at holde ejendommen dyrket, afslået eller på anden måde vedligeholdt, indtil arealet er bebygget. Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes Ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten. 2 Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 418 for boliger i Svogerslev Nord, hvilken lokalplan er køber bekendt. Ejendommen udgør i lokalplanen en andel af område III. Ejendommen overtages i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere.

20 Side 2 Der er lyst følgende servitutter på ejendommen: Den 8. marts 1989 dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning (bilag 5) Den 16. august 2005 Lokalplan nr. 418 (bilag 2) Den 24. april 2006 vedtægter for G/F Svogerslev Nord (bilag 9) I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen (bilag 4). 3 Prisen for ejendommen er fastsat til i alt [tal] kr. Køber stiller senest 3 dage efter sælgers underskrift på købsaftalen pengeinstitutgaranti for købesummen. Garantistiller skal betale garantisummen kontant til sælger på overtagelsesdagen i overensstemmelse med regning, der udsendes til køber. Betaling skal ske uanset om skøde endnu ikke måtte være tinglyst. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Betales købesummen ikke rettidigt, påløber rente efter rentelovens regler om for sen betaling, indtil købesummen er betalt. Køber er forpligtet til at tage skøde på ejendommen senest på overtagelsesdagen. 4 Med hensyn til byggemodning kan oplyses følgende: Kloak: Roskilde Forsyning A/S har etableret stikledning til afledning af husspildevand og regnvand frem til ejendommen, afsluttende med 2 brønde placeret ca. 1m inde på ejendommen (bilag 6). Al øvrig kloakering på ejendommen udføres af og bekostes af køber, herunder anlæg af nødvendigt forsinkelsesbassin og/eller nedsivningsanlæg til regnvand. Køber betaler uden for købesummen tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Ved offentlig kloakforsyning forstås efter 1. januar 2010 de kloak- og regnsvandssystemer, der ejes og drives af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Roskilde Forsyning A/S. Stikledningerne er etableret på en sådan måde, at der ikke kan garanteres afvanding fra kælder direkte til det overordnede ledningsnet. Såfremt køber imidlertid ønsker at etab-

21 Side 3 lere kælder i den kommende bebyggelse, må køber for egen regning etablere pumpeanlæg. Der må kun afledes regnvand fra området til offentlig kloak, svarende til 1 l/s red ha. Regnmængder, der overstiger dette, skal tilbageholdes på grunden enten ved etablering af bassinanlæg eller ved nedsivning. Regnvand fra bilfri overflader kan med fordel indsives gennem jorden til vådområdet ud for ejendommens skel mod nordøst. Dokumentation for, at de afledte regnmængder er overholdt, skal sendes til Roskilde Forsyning A/S, før byggeri på ejendommen påbegyndes. Roskilde Forsyning A/S har ret til at tinglyse en servitut vedr. denne bestemmelse om regnvandsafledning. Nedsivning af regnvand på grunden skal godkendes af Roskilde Kommune. Dræn: Såfremt der stilles krav om omfangsdræn ifølge Bygningsreglement BR10 kapitel 4.6 afholdes udgiften hertil af køber. Såfremt der stødes på markdræn skal disse retableres eller omlægges. Udgiften hertil og udgiften til fremtidig vedligeholdelse af dræn på ejendommen afholdes af køber. Vand: Roskilde Forsyning A/S har etableret vandforsyning frem til ejendommen i ét punkt (bilag 6). Udgiften hertil afholdes udenfor købesummen af køber efter de for Roskilde Forsyning gældende regler. Betalingen er delt op i et ledningsbidrag og et tilslutningsbidrag. Beløbene opkræves af Roskilde Forsyning A/S inden tilslutningen kan foretages. Etablering af jordledninger fra ejendommens skel til bebyggelsen skal udføres af købers autoriserede Vvs-virksomhed, og udgifterne hertil betales af køber. El: Dong Energy Nord Elnet A/S har etableret den overordnede elforsyning i lokalplanområdet. Elforsyningen indenfor ejendommen etableres af Dong Energy og betaling af tilslutningsafgift sker direkte til Dong Energy. Forsyningen til ejendommen kommer ind i ét punkt, jf. bilag 6. Telefon: Køber betaler uden for købesummen samtlige udgifter hertil. Der etableres ét forsyningspunkt, jf. bilag 6. Antenne: Køber skal tilslutte sig kabel-tv. Sælger har i forbindelse med byggemodningen etableret programfordelingsanlæg indenfor lokalplanområdet. Ejendommen forsynes fra ét punkt, jf. bilag 6. Alle udgifter hertil afholdes af køber som et ledningsbidrag på kr. excl. moms pr. bolig. Beløbet opkræves samtidig med købesummen.

22 Side 4 Den interne fordeling af signalet fra forsyningspunktet udføres af køber for dennes regning. Grundejerforeningen har overtaget driften heraf. TDC kabel TV leverer programpakker efter købers valg. Udgifterne hertil er sælger uvedkommende. Fjernvarme: Ejendommen er pligtig at aftage fjernvarme fra Svogerslev Fjernvarmecentral, dog undtaget lavenergibyggeri af enfamilieshuse. Køber betaler uden for købesummen alle udgifter til ejendommens forsyning med fjernvarme. Roskilde Kommune opkræver sammen med købesummen et byggemodningsbidrag, der udgør kr. excl. moms pr. bolig. Svogerslev Fjernvarme opkræver de faktiske udgifter for anlæg af stikledningsbidrag og investeringsbidrag i henhold til Svogerslev Fjernvarmecentrals gældende regler. Fjernvarme til ejendommen leveres i ét punkt, jf. bilag 6. Vejanlæg: Roskilde Kommune har udført forlængelsen af Haretoften som en offentlig vej og boligvejen B-F, Rævehøjen, som angivet i lokalplan 418. Rævehøjen, der har status af privat fællesvej, omfatter sti til cyklende og gående, som vist på tværprofil (bilag 7). Stien c-d nord og øst om lokalplanens delområde III anlægges af Roskilde Kommune, når byrådet vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til områdets udbygning. Køber betaler udenfor købesummen andel af stiens anlægsudgifter med kr. excl. moms. Beløbet opkræves sammen med købesummen på overtagelsesdagen. Roskilde Kommune bevarer ejendomsretten til den private fællesvej Rævehøjen. Grundejerforeningen har overtaget driften af de private fællesveje i lokalpanområdet, herunder Rævehøjen. Alle interne veje og stier anlægges af køber for dennes regning. Roskilde Kommune anlægger og bekoster én overkørsel på max. 5 m bredde til ejendommen (bilag 6). Placeringen er samordnet med placering af ledningsbrønde, jf. afsnittet ovenfor om kloak. Friarealer: Roskilde Kommune har etableret de fælles friarealer i delområderne I-III, som vist på grundejerforeningsvedtægternes kortbilag (bilag 9). Køber betaler udenfor købesummen andel af anlægsudgifterne til friarealerne i område III med kr. excl. moms. Beløbet opkræves sammen med købesummen på overtagelsesdagen. Grundejerforeningen har overtaget plejen af de fælles friarealer til udførelse, som det fremgår af Plejeanvisning for Haretoften Svogerslev (bilag 12). Grundejerforeningen er, hvis Roskilde Byråd kræver det, forpligtet til at tage skøde på de fælles friarealer. Det tilgrænsende markhegn mod øst er ikke del af de fælles friarealer, jf. bilag 12. Køber anlægger og bekoster alle interne friarealer på ejendommen i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

23 Side 5 Køber skal for egen regning - og før byggeriet påbegyndes - opsætte et midlertidigt men fastgjort hegn i skel mod de fælles friarealer mod nord og øst. Hegnet skal bibeholdes i hele byggeperioden, dog med mulighed for afvigelse efter aftale med Roskilde Kommune ved eventuel etablering af regnvandsanlæg til lokal nedsivning. Grundejerforening: Ejendommen er beliggende indenfor Grundejerforeningen Svogerslev Nord s område, og køber har pligt til at være medlem af foreningen (bilag 9). Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af private fællesveje, private stier, fællesanlæg, herunder antenneanlæg og vejbelysning, og fællesarealer mv. i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplans bestemmelser og Plejeanvisning for Haretoften Svogerslev (bilag 12). Endvidere forestår grundejerforeningen driften af kabel-tv anlægget. Roskilde Kommune har i 2010 afholdt grundejerforeningskontingent for ejendommen med kr. Arkæologiske undersøgelser: Sælger oplyser, at Roskilde Museum har afsluttet den arkæologiske undersøgelse på ejendommen (bilag 10 og 11). 5 Ejendommen overdrages fri for leje- og forpagtningsforhold af enhver art, ligesom den overdrages ubehæftet. 6 Køber er indforstået med, at ejendommen ikke må videresælges i ubebygget stand, hverken helt eller delvist, samt at den samlede bebyggelse skal være påbegyndt opført i marken i overensstemmelse med projektbeskrivelse incl. tegningsmateriale i bilag 1 indenfor 12 måneder fra overtagelsesdagen at regne. I modsat fald kan Roskilde Kommune fordre ejendommen tilbageskødet til samme pris som købesummen, dog med tillæg af foranstaltninger bekostet af køber, der efter byrådets endelige skøn varigt har forøget restarealets værdi. Der refunderes ikke udgifter afholdt til jordbundsundersøgelser, og disse tilfalder sælger uden vederlag. Udgifterne ved tilbageskødning er Roskilde Kommune uvedkommende. Hvis køber er et selskab, forpligter selskabet sig til, så længe ejendommen er ubebygget, ikke at overdrage aktiemajoriteten i selskabet til andre end de nuværende aktionærer, idet en sådan overdragelse vil blive sidestillet med et ejerskifte.

24 Side 6 Køber stiller senest i forbindelse med købesummens betaling en uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af bebyggelsesfristen. Hele beløbet tilfalder kommunen, hvis byggeriet ikke er påbegyndt, som ovenfor angivet. Bankgarantien skal løbe indtil den xx.xx De i denne paragraf anførte bestemmelser skal tinglyses servitutstiftende på ejendommen i forbindelse med tinglysning af skøde. Påtaleretten tilkommer Roskilde Byråd. Udarbejdelse af lokalplan i henhold til planloven i forbindelse med tinglysning af denne servitutbestemmelse er ufornøden. 7 Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene på ejendommen, det være sig forurening, bæreevne m.v. Det samme gælder støjforurening. Sælger fraskriver sig endvidere ansvaret for købers eventuelle meromkostninger ved tilstedeværelse af fortidsminder m.v. på ejendommen. Køber er opfordret til at gennemgå GEO s rapport nr. 2 af den 24. januar 2006 (bilag 8), og til selv at få foretaget supplerende jordbundsundersøgelser. Budsummen fastsættes under hensyntagen til ovennævnte ansvarsfraskrivelse, hvorved køber overtager risikoen for ejendommens tilstand i enhver henseende. Køberen accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art, bortset fra vanhjemmel hverken som erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Køber bevarer dog sin adgang til at kræve ophævelse af handlen, hvis de almindelige køberetlige betingelser herfor er til stede. Køberen er opfordret til at drøfte denne ansvarsfraskrivelse med en advokat. Sælger oplyser, at sælger ikke er bekendt med forhold vedrørende forurening og fortidsminder, der ikke er nævnt i denne aftale, udbudsmaterialet eller dettes bilag, og som vil være væsentligt bebyrdende for køber. Køber skal senest i forbindelse med købesummens betaling stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden eventuelt forvoldes på eksisterende veje, anlæg, fælles friarealer mv., dels til færdiggørelse af interne veje, anlæg, friarealer mv. Beløbet frigives, når det samlede byggeri er udført og godkendt af Roskilde Kommune. 8

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr. 196435 - HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Håndværkervænget, Gundsømagle (del nr. 4)

KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Håndværkervænget, Gundsømagle (del nr. 4) HGB 14. juni 2016 J.nr. 13.06.02G01-214012 KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Håndværkervænget, Gundsømagle (del nr. 4) Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (cvr.nr. 29189404) og [navn

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale Matr. nr. 12 ch Nymarken, Himmelev Universitetsparken 6, 4000 Roskilde

Købsaftale Matr. nr. 12 ch Nymarken, Himmelev Universitetsparken 6, 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura 22. november2016 J.nr. 13.06.02P19-275888 Købsaftale Matr. nr. 12 ch Nymarken, Himmelev Universitetsparken 6, 4000 Roskilde Mellem Roskilde Byråd på Roskilde

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE Marken 4, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Marken 4, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 8 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 9. februar 2015 J.nr. 13.06.02P19/203622 KØBSAFTALE Marken 4, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Storparcel 23 i Trylleskov Strand

Storparcel 23 i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel 23 i Trylleskov Strand 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 23 til opførelse af almene familieboliger i etagebyggeri i max. 3

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde

BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde HGB j.nr. 297918 16. november 2017 BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger og [navn og adresse], med CVR. nr. [tal], som

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe Attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned mod Faxe Å. Afstanden til Faxe Bymidte er ca. 1,5 km og til Faxe Syd Station

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Betinget købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund del nr..af matr. nr. 1k Den Østlige Del, Resen. Grunden er beliggende Gartnerlunden.,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Ådum er en mindre landsby, og Søndertoften er et børnevenligt boligkvarter,

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej)

KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) KØBSAFTALE (Vilkår for prøvehuse 2014 for salg af villagrunde Anna Christiane Vej) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere