Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger og [navn og adresse], CVR nr. [tal], som køber er indgået aftale om køb af det af Roskilde Kommune tilhørende delareal nr. 2 af matr. nr. 9ad og delareal nr. 4 af matr. nr. 11g, begge Vestermarken, Roskilde Jorder, med et samlet areal på ca m2 (bilag 4). På delarealerne må opføres op til etagemeter, fordelt på minimum 30 boliger med tilknyttet erhverv og fælleshus. 1 Delarealerne, der udgør en ubebygget storparcel, overtages som de er og forefindes af køber den 1. i måneden efter endelig vedtagelse af lokalplan nr. 546 for Byhuse på Musicon (bilag 3), jf. 8. Fra overtagelsesdagen henligger delarealerne for købers regning og risiko i enhver henseende. Såfremt de i 4 omhandlede byggemodningsarbejder, der skal udføres af sælger, ikke er udført i et sådant omfang, at køber kan påbegynde byggearbejdet, udskydes overtagelsesdagen tilsvarende uden ansvar for sælger. Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes Ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten. 2 Delarealerne er omfattet af ramme- og lokalplan for Musicon nr. 540, hvilken lokalplan er køber bekendt (bilag 2).

2 Side 2 Der foreligger endvidere forslag til lokalplan nr. 546 for Byhuse på Musicon (bilag 3), jf. 8. Delarealerne overtages i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, idet køber er indforstået med at respektere de sædvanlige servitutter, der med eller uden pant i forbindelse med byggemodning m.v. vil blive pålagt delarealerne af Roskilde Kommune, også efter den aftalte overtagelsesdag. Til delareal 2 af matr. nr. 9ad Vestermarken, Roskilde Jorder, overføres følgende servitutter (bilag 5): Den 11. september 1962 lyst dokument om fredning, forsynings-/afløbsledning mv. (bilag 6) Den 27. juni 1991 lyst dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv (bilag 7) Den 19. marts 2010 lyst dokument om grundejerforening (bilag 8) Til delareal 4 af matr. nr. 11g Vestermarken, Roskilde Jorder, overføres følgende servitutter (bilag 9): Den 4. april 1959 lyst dokument om bebyggelse, benyttelse mv. (bilag 10) Den 11. september 1962 lyst dokument om fredning, forsynings-/afløbsledninger mv. (bilag 6) Den 27. juni 1991 lyst dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv (bilag 7) Den 3. marts 2010 lyst dokument om grundejerforening (bilag 11) I øvrigt henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 3 Købesummen er aftalt til [tal] kr. incl. moms. Køber stiller senest 3 dage efter sælgers underskrift på købsaftalen pengeinstitutgaranti for købesummen. Garantistiller skal betale garantisummen kontant til sælger på overtagelsesdagen i overensstemmelse med regning, der udsendes til køber. Betaling skal ske uanset om skøde endnu ikke måtte være tinglyst. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, betales rente efter rentelovens regler om for sen betaling, indtil købesummen er betalt.

3 Side 3 4 Med hensyn til byggemodning kan oplyses følgende: Al intern byggemodning på delarealerne udføres og betales af køber. Kloak: Kloaksystemet i området etableres som separatsystem, hvor husspildevand afledes i lukkede ledninger og regnvand, som falder fra tage og andre overflader, afledes i åbne render. a) Husspildevand: Roskilde Forsyning A/S etablerer én stikledning til husspildevand frem til delarealerne, afsluttet med en skelbrønd (ø425 mm), placeret ca. 1 m inden for skel på delareal 2. Der er offentlig kloak frem til skel. Køber afholder tilslutningsbetalingen udenfor købesummen efter den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. Der er dog tidligere afholdt tilslutningsbetaling på delareal 2 af matr. nr. 9ad Vestermarken, Roskilde Jorder, således at der ved denne handel alene opkræves tilslutningsbetaling for delareal 4 af matr. nr. 11g Vestermarken, Roskilde Jorder. b) Tag- og overfladevand: Tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige regnvandssystem i åbne render. Der vil under Grundejerforeningen Musicon blive etableret et spildevandslaug for regnvand og dræn. Dette laug skal varetage alle opgaver vedrørende de fælles private regnvandsanlæg i området, jf. grundejerforeningens vedtægter (bilag 12). Køber er bekendt med, at afledningen af tag- og overfladevand til det fælles private og til det offentlige regnvandsanlæg indebærer begrænsninger i udformningen af købers regnvandssystem på egen ejendom, idet afledningen kun må ske overfladisk på nærmere angivne vilkår, som fastlagt i Driftsmanual for det fælles private regnvandsanlæg på Musicon (bilag 12).

4 Side 4 Køber er endvidere bekendt med, at placeringen af boligerne på delarealerne kan blive begrænset af kravene til afledningen af regnvandet. Køber afholder tilslutningsbetalingen udenfor købesummen efter den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning. c) Generelt: Køber afholder alle udgifter til kloakanlæg både til husspildevand og tag- og overfladevand på egen ejendom. Ledninger for husspildevand og render til afvanding af tag- og overfladevand etableres på en sådan måde, at der ikke kan garanteres afvanding fra kælder direkte til det overordnede ledningsnet. Såfremt køber ønsker at etablere kælder, må køber for egen regning etablere pumpeanlæg. Udgifter til eventuelt omfangsdræn eller øvrige nødvendige afværgeforanstaltninger afholdes af køber. Drænvand skal tilsluttes regnvandssystemet ved eventuel etablering af drænpumpe. Såfremt der stødes på markdræn skal disse retableres eller omlægges. Udgiften hertil og udgiften til fremtidig vedligeholdelse af dræn på delarealerne afholdes af køber. Vand: Roskilde Forsyning A/S etablerer vandforsyning frem til delarealerne i ét punkt. Udgiften hertil afholdes udenfor købesummen af køber efter de for Roskilde Forsyning gældende regler. Betalingen er delt op i tilslutningsbetaling til overordnede anlæg og ledningsbidrag. Beløbene opkræves af Roskilde Forsyning A/S, inden tilslutningen kan foretages. Etablering af jordledningen fra skel til bebyggelserne skal udføres af købers autoriserede Vvs-virksomhed, og udgifterne hertil betales af køber. El: SEAS/NVE leverer elforsyning i området. Alle udgifter i forbindelse med tilslutning til elforsyningen betales af køber udenfor købesummen. Telefon og antenne mv: Samtlige udgifter hertil er sælger uvedkommende.

5 Side 5 Fjernvarme: Bebyggelse på delarealerne ligger i kollektivt forsyningsområde med tilslutningspligt til fjernvarme. Forsyning sker efter de sædvanlige regler for Roskilde Forsyning A/S. Køber betaler uden for købesummen alle udgifter til bebyggelsens forsyning med fjernvarme efter Roskilde Forsynings gældende betingelser, herunder investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Hertil vil komme byggemodningsbidrag, der dækker bebyggelsens andel af fordelingsledninger på hele Musicongrunden. Beløbet opkræves sammen med købesummen. Hvis byggeriet opføres som lavenergibyggeri har køber krav på dispensation fra tilslutningspligten, og køber kan derfor vælge, om byggeriet ønskes tilsluttet fjernvarmeforsyning, eller om der ønskes en anden opvarmningskilde. Vejanlæg og parkering: Delarealerne vejforsynes fra Rampelyset. Køber etablerer efter nærmere aftale med Roskilde Kommune og for egen regning en 5 meter bred midlertidig overkørsel til delarealerne. Veje, stier og handicapparkering på delarealerne anlægges af køber for egen regning efter bestemmelserne i lokalplan 546. Parkeringsnormen for delarealerne fremgår af lokalplan 546, 5.4. Parkeringspladser - bortset fra handicapparkingspladserne - anlægges af sælger for dennes regning som del af de fælles parkeringsanlæg på Musicon, jf. lokalplan Byrådet beslutter, hvornår parkeringsanlæggene etableres. Det forventes at ske i takt med, at Musicon udbygges, så kapaciteten løbende tilpasses behovet. Pladserne forventes etableret som en kombination af pladser i P-hus og på terræn, men i første omgang etableres pladserne alene på terræn. Sælger - eller den, hvortil opgaven overdrages - forestår drift og vedligholdelse af de fælles parkeringsanlæg. Sælger oplyser, at der på sigt må forventes indført betalingsparkering på Musicon med mulighed for beboer- og erhvervslicenser til områdets beboere og virksomhedsdrivende. Såfremt køber vælger at udstykke delarealerne, skal køber foranledige, at de arealer, der ved udstykningen udlægges til privat fællesvej, bliver tilskødet Roskilde Kommune vederlagsfrit. Friarealer og oplagsplads til renovation: Køber etablerer efter nærmere aftale med Roskilde Kommune og for egen regning dels friarealerne til byggeriet og dels en oplagsplads til renovation, jf. bestemmelserne herom i forslag til lokalplan 546 (bilag 3).

6 Side 6 Før byggeri påbegyndes skal køber for egen regning hegne delarealerne med fast hegn (to glatte tråde på nedbankede pæle) på alle sider, så der kun køres ind på delarealerne fra fremtidig indkørsel. Grundejerforening: Se lokalplanforslag Arkæologiske undersøgelser: Roskilde Museum oplyser, at delarealerne er uden arkæologisk potentiale (bilag 20). 5 Delarealerne overdrages fri for leje- og forpagtningsforhold af enhver art, ligesom det overdrages ubehæftet. 6 Køber er indforstået med, at delarealerne ikke må videresælges i ubebygget stand, hverken helt eller delvist, samt at den samlede bebyggelse skal være påbegyndt opført i marken i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i bilag 1 indenfor 12 måneder fra overtagelsesdagen at regne. I modsat fald kan Roskilde Kommune fordre delarealerne tilbageskødet til samme pris som købesummen, dog med tillæg af foranstaltninger bekostet af køber, der efter byrådets endelige skøn varigt har forøget restarealets værdi. Der refunderes ikke udgifter afholdt til jordbundsundersøgelser, og disse tilfalder sælger uden vederlag. Udgifterne ved tilbageskødning er ligeledes Roskilde Kommune uvedkommende. Hvis køber er et selskab, forpligter selskabet sig til, så længe delarealerne er ubebygget, ikke at overdrage aktiemajoriteten i selskabet til andre end de nuværende aktionærer, idet en sådan overdragelse vil blive sidestillet med et ejerskifte. Køber stiller senest i forbindelse med restkøbesummens betaling en uigenkaldelig bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af bebyggelsesfristen. Hele beløbet tilfalder kommunen, hvis byggeriet ikke er påbegyndt, som ovenfor angivet. Bankgarantien skal løbe indtil 18 måneder efter overtagelsesdagen, men den frigives til køber, når byggeriet er påbegyndt. Køber er endvidere indforstået med, at den samlede bebyggelse i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i bilag 1, skal være fuldført (derved at der er meddelt ibrugtagningstilladelse) indenfor 48 måneder fra overtagelsesdagen at regne. Såfremt der ikke er meddelt ibrugtagningstilladelse til den samlede bebyggelse indenfor fristen, skal køber på anfordning betale en bod på 1 mio. kr. Køber stiller senest i forbindelse med restkø-

7 Side 7 besummens betaling en uigenkaldelig bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af fuldførelsesfristen. De i denne paragraf anførte bestemmelser skal tinglyses servitutstiftende på delarealerne i forbindelse med tinglysning af skøde. Påtaleretten tilkommer Roskilde Byråd. Udarbejdelse af lokalplan i henhold til planloven i forbindelse med tinglysning af denne servitutbestemmelse er ufornøden. 7 Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler ved delarealerne, herunder jordbundsforholdene, det være sig både for eventuel jord- og grundvandsforurening, for jordbunds- og funderingsmæssige forhold, for støjforurening og øvrige forhold. De eventuelle meromkostninger, som delarealernes beskaffenhed måtte medføre for købers projekt, er sælger uvedkommende. Dette gælder uanset arten og omfanget af sådanne omkostninger. Sælger oplyser, at delarealet kan være belastet af trafikstøj fra veje og jernbanen. Det kan nødvendiggøre særlige foranstaltninger til sikring af acceptable støjforhold. Udgifter til sikring og dokumentation af acceptable støjforhold, jf. lokalplan og 9.2, påhviler køber. Køber er opfordret til at gennemgå GEO s rapport nr. 1 af den 31. juli 2014 (bilag 13), og til selv at få foretaget supplerende jordbundsundersøgelser. Arealet er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 som følge af industriaktiviteter. Roskilde Kommune har gennemført en række forureningsundersøgelser på arealet. Køberen er opfordret til at gennemgå Hedeselskabets rapport Unicon A/S miljøundersøgelse af den 16. oktober 2002 (bilag 14) Niras rapport Musicon forureningsundersøgelser på Musicon, november 2008 med tilhørende bilag 1-19 (bilag 15) Niras rapport Musicon fjernelse af olietanke og forurenet jord, november 2008 med tilhørende bilag 1-23 (bilag 16), Niras rapport Musicon lossepladsgas, omfattende undersøgelse, november 2008 med tilhørende bilag 1-9 (bilag 17),

8 Side 8 Orbicons rapport Roskilde Kommune, Supplerende forureningsundersøgelse på Musicon, januar 2012, med tilhørende bilag 1-5 (bilag 18) Geos rapport 1 af den 26. august 2014 Miljøundersøgelse (bilag 19) Ved undersøgelserne er der konstateret flygtige stoffer i poreluften, svarende til op til en faktor 100 over Miljøstyrelsen afdampningskriterium samt forurening af overfladejorden, primært med tungere kulbrinter. I Orbicons rapport Roskilde Kommune, Supplerende forureningsundersøgelse på Musicon, januar 2012 (bilag 18) er opstillet et forslag til håndtering af jordforurening samt budgetoverslag. I GEO s rapport Musicon Miljøundersøgelse af den 26. august 2014 (bilag 19) er der udført en afgrænsende undersøgelse af methan- og kuldioxidforekomster i jorden samt angivet GEO s anbefalinger til et kommende byggeprojekt. Køber har inden indgåelse af købsaftalen haft fri adgang til delarealerne, og sælger har opfordret køber til at foretage alle byggetekniske, herunder geotekniske og miljøtekniske undersøgelser samt andre undersøgelser af delarealerne. Køber er bekendt med og accepterer delarealernes tilstand. Budsummen fastsættes under hensyntagen til ovenstående, herunder ansvarsfraskrivelsen, hvorved køber overtager risikoen for delarealernes tilstand i enhver henseende. Køber accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art, bortset fra vanhjemmel, hverken som erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Køber bevarer dog indtil et år efter overtagelsesdagen sin adgang til at kræve ophævelse af handlen, hvis de almindelige betingelser herfor er til stede. Køber er opfordret til at drøfte denne ansvarsfraskrivelse med en advokat. Sælger oplyser, at sælger ikke er bekendt med forhold vedrørende, bæreevne, forurening og fortidsminder, der ikke er nævnt i denne aftale, udbudsmaterialet eller dettes bilag, og som vil være væsentligt bebyrdende for køber. Køber skal senest i forbindelse med restkøbesummens betaling stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., dels til færdiggørelse af veje, anlæg, fællesarealer mv. Beløbet frigives, når det samlede byggeri er udført og godkendt af Roskilde Kommune. 8

9 Side 9 Denne handel er betinget af Roskilde Byråds endelige vedtagelse af lokalplan nr. 546, der skal muliggøre opførelsen af det aftalte projekt (bilag 1). Hvis betingelsen ikke opfyldes, kan køber kræve, at handlen går tilbage, uden at parterne kan gøre krav mod hinanden. 9 Køber indsender digitalt skøde til Tinglysningsretten senest på overtagelsesdagen. Køber betaler tinglysningsafgiften. Hver part bærer egne omkostninger og udgifter i forbindelse med forhandlinger og gennemførelse af handlen, herunder til advokat og egne rådgivere. Udgifter forbundet med udstykning, herunder honorar til landinspektør, betales af sælger. Der har ikke medvirket ejendomsmægler ved denne handel. 10 Salget sker i henhold til de for kommunerne gældende regler for udbud og salg af fast ejendom. Køber er bekendt med og accepterer de nedenfor nævnte bilag som en del af denne købsaftale, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af købsaftalen. Bilag: 1. Projektbeskrivelse 2. Ramme og lokalplan for Musicon nr Forslag til lokalplan nr. 546 for Byhuse på Musicon 4. erids af den 11. august Foreløbig servituterklæring, udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S den 3. juni 2014, vedr. delareal 2 af matr. nr. 9ad Vestermarken, Roskilde Jorder 6. Servitut om fredning, forsynings-/afløbsledninger mv, lyst den 11. september Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, lyst den 27. juni Servitut om medlemspligt til grundejerforening, lyst den 19. marts 2010

10 Side Foreløbig servituterklæring, udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S den 3. juni 2014, vedr. delareal 4 af matr. nr. 11g Vestermarken, Roskilde Jorder 10. Servitut om bebyggelse, benyttelse mv., lyst den 4 april Servitut om medlemspligt til grundejerforening, lyst den 3. marts Udkast til vedtæger for Grundejerforeningen Musicon med bilag 13. GEO s geotekniske rapport nr. 1 af den 31. juli Hedeselskabets rapport Unicon A/S miljøundersøgelse af den 16. oktober Niras rapport Musicon forureningsundersøgelser på Musicon, november 2008 med tilhørende bilag Niras rapport Musicon fjernelse af olietanke og forurenet jord, november 2008 med tilhørende bilag Niras rapport Musicon lossepladsgas, omfattende undersøgelse, november 2008 med tilhørende bilag Orbicons rapport Roskilde kommune, Supplerende forureningsundersøgelse på Musicon, januar 2012, med tilhørende bilag Geos rapport 1 af den 26. august 2014 Miljøundersøgelse 20. Brev af den 3. september 2014 fra Roskilde Museum 21. Terrænplan med eksisterende koter, september Eksisterende forhold Forsyning af den 2. september 2014 Roskilde, den Som sælger:, den Som køber: ROSKILDE BYRÅD P.b.v. e.b. Hanne Gauhl Bentsen Juridisk Chefkonsulent

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere