BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald"

Transkript

1 BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015

2 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET FOR BYGGEAFFALDET, OG HVILKE REGLER GÆLDER? 3 KÆRE BYGHERRE 3 Hvem har ansvaret for byggeaffaldet, og hvilke regler gælder? 3 Baggrund 3 Vejledning 4 ANMELDEREGLER 7 FARLIGE STOFFER I BYGNINGER 8 PCB 10 ASBEST 12 BLY OG ANDRE TUNGMETALLER 14 ØVRIGE MILJØFARLIGE STOFFER 16 Find de miljøfarlige stoffer i bygninger HJÆLPESKEMA 19 SORTERING AF BYGGEAFFALD 20 Selektiv nedbrydning og direkte genbrug 20 Genanvendelse 20 Forbrænding 21 Deponering 21 Farligt affald 22 GENBRUGSSTATIONER 22 Regler for forhusholdninger 22 Regler for erhvervsvirksomheder 22 Sortering af byggeaffald på genbrugsstationen 24 Links 2

3 KÆRE BYGHERRE BYGGEAFFALD SKAL AF MILJØHENSYN HÅNDTERES EFTER SÆRLIGE REGLER. DENNE VEJLEDNING FORTÆLLER, HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ. Hvem har ansvaret for byggeaffaldet, og hvilke regler gælder? Med lovgivning gældende fra 1. januar 2013 har bygherrer herunder også den private boligejer pligt til at anmelde byggearbejder til kommunen efter særlige regler, som du kan læse mere om i denne vejledning. Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at byggeaffald bliver sorteret rigtigt efter gældende regler og afleveret til korrekt behandling. Du kan overlade opgaven med affaldet til din entreprenør eller rådgiver. Men de samme regler gælder, uanset om det er dig som selvbygger eller en håndværker, entreprenør eller rådgiver, der har det praktiske arbejde med affaldet. Baggrund Der er kommet fornyet fokus på renheden og kvaliteten af byggeaffald. Dette skyldes, at der i byggeaffald ofte er miljøfarlige stoffer, der forhindrer genbrug/genanvendelse af byggeaffaldet, da miljøfarlige stoffer kan forurenet miljøet, hvis de spredes. De seneste år er der særligt kommet fokus på kemikaliet PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) og tungmetallet bly, som er sundhedsskadeligt for mennesker. Asbest er der stadig fokus på, da mange bygninger stadig har asbestholdige eternit tage, varmerør isoleret med asbestfibre og fliser opsat med asbestholdigt fliseklæb. Bygninger indeholder desuden ofte en række andre miljøfarlige stoffer, som skal udsorteres for at sikre en god kvalitet af byggeaffaldet, der genanvendes. Miljøfarlige stoffer findes også i malinger og fugemasse, men det er ikke alle miljøfarlige stoffer, der sidder på overfladen af byggematerialerne. Derfor kan det være nødvendigt med test og dokumentation for at sikre, at miljøfarlige stoffer bliver fundet og afrenset. Vejledning Denne vejledning fortæller om anmelderegler og hjælper dig med at finde miljøfarlige stoffer i bygninger. Vejledningen finder anvendelse ved alle byggearbejder både nybyggeri, renovering og nedrivning. Vejledningen giver ikke en udtømmende gennemgang af samtlige byggeprodukter, hvor der forefindes miljøfarlige stoffer og hvordan disse fjernes eller oprenses. Disse oplysninger kan findes i branchespecifikke vejledninger (se links på side 24) Professionelle entreprenører, rådgivere og nedrivningsfirmaer kan også vejlede om dette. Vejledningen tager udgangspunkt i affaldsregulativerne gældende for Nord- og Syddjurs kommuner. Sidst i vejledningen er der gode råd til, hvordan du sorterer dit byggeaffald. 3

4 ANMELDEREGLER Reglerne betyder, at du som bygherre, skal anmelde dit byggeaffald til kommunen. Reglerne gælder uanset om, du som bygherre skal rive en hel væg ned eller blot skifte en gammel termorude. Kommunen skal have modtaget anmeldelsen senest 2 uger inden, du begynder nedrivningen eller renoveringen Årsagen til anmeldepligten er, at byggeaffald kan indeholde PCB eller andre miljøfarlige stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Det er derfor vigtigt, at det håndteres korrekt. Hvis der er risiko for PCB i dit byggeaffald, kan du kan læse mere om PCB og hvordan du håndterer dette på Anmeldepligten gælder både for Gør-det-selv folk, og andre professionelle bygherrer. Du skal anmelde byggearbejdet og byggeaffaldet til kommunen, hvis: Arbejdet skaber mere end 1 ton affald. Renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, uanset affaldsmængden. Hvis der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til Du skal anmelde byggearbejdet på et særligt skema senest 2 uger før arbejdet går i gang. Anmeldelsen gælder for hele byggeriet. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen. Er din bygning opført i årene eller renoveret i dette tidsrum er der specielle regler for screening af det miljøfarlige kemikalie PCB. Der skal eventuelt foretages en grundig kortlægning for PCB og dette skal anmeldes på eget skema. Asbest skal anmeldes på et særskilt skema og visse asbestarbejder skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Farligt affald skal også anmeldes på særskilt skema. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 4

5 Figur 1: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald samt screening for PCB Renovering eller nedrivning af bygning eller anlæg, der er opført eller renoveret i perioden Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden Renovering eller nedrivning af bygning eller anlæg, der ikke er opført eller renoveret i perioden Byggearbejder, der frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 Renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 Renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 JA NEJ JA JA NEJ NEJ Bygherren skal foretage screening Kan der svares nej til alle spørgsmål i screeningsskemaet JA Bygherren skal fortage en kortlægning Bygherren skal indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen Ingen anmeldelse 5

6 Prøve skrabet af malet ydermur. Malingen analyseres for indhold af PCB og bly. Prøve taget af elastisk fuge ved vindue og den tilstødende murstensvæg. Fugen undersøges for indhold af PCB og klorerede paraffiner. Murstenen undersøges for forurening stammende fra den elastiske fuge. Prøve af farvet badeværelsesflise og fliseklæb. Flisen analyseres for indhold af bly og fliseklæben undersøges for indhold af asbestfibre. Prøve udtaget af ældre rørisolering, Isoleringsmaterialet undersøges for indhold af støvende asbestfibre. 6

7 FARLIGE STOFFER I BYGNINGER Inden byggearbejdet igangsættes, er det vigtigt at kende til bygningens opførelsesår og årstal for eventuelle renoveringer. Disse oplysninger kan man ofte finde i BBR-registeret via Ved hjælp af figur 1 i afsnittet Anmelderegler besluttes det, om der skal foretages en screening for PCB eller det er tilstrækkeligt at anmelde byggeaffaldet. Screening af bygningen for PCB, foretages som en visuel gennemgang af bygningen, hvor det noteres hvilke steder der kan forekomme PCB fx termovinduer, bygningsfuger, maling osv. Hjælp til screeningen findes i afsnittet om PCB. Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB skal der foretages yderligere miljøkortlægning af bygningen for at klarlægge forureningsniveauet med miljøfarlige stoffer. Der er ikke faste rammer for hvordan en miljøkortlægning skal foretages, men det er vigtigt, at miljøkortlægningen er veldokumenteret og udført af personer med viden om miljø og byggeri. skemaet kommer man hele bygningen igennem og får lavet en grundig screening. Ved renovering eller nedrivning af industrielle bygninger skal der tages højde for bygningens tidligere anvendelse, da der ofte kan være specielle forureninger i bygningen eller på grunden. Hvad kræver kommunen? Det kræves, at bygherren ved byggeopgaven har foretaget en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i byggeaffaldet. Hvis der er fundet miljøfarlige stoffer, så skal anmeldelsen af byggeaffaldet være ledsaget af dokumentation om koncentrationerne af disse miljøfarlige stoffer. Byggearbejdet skal udføres sådan der ikke sker forurening af miljøet eller mennesker udsættes for sundhedsfare. Kommunen kan til enhver tid standse byggearbejdet, hvis der er mistanke om, at der sker spredning af miljøfarlige stoffer til andet affald eller omgivelserne. Ved en miljøkortlægning udtages materialeprøver af fx malede overflader, fugematerialer og andre bygningsdele til laboratorieanalyse. Prøverne skal analyseres på anerkendte laboratorier. Det er også relevant at screene bygningen for andre miljøfarlige stoffer fx bly, asbest og kviksølv. I de efterfølgende afsnit er der hjælp til screening af miljøfarlige stoffer. Sidst i vejledningen er der et fortrykt skema til brug for at finde miljøfarlige stoffer. Benyttes 7

8 SKAL ALTID ANMELDES PCB Hvis du skal renovere eller nedrive bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal anmeldelsen af byggeaffaldet suppleres med en screening for det farlige stof PCB. Det gælder også, hvis du skal skifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til PCB i bygninger findes fx i: Fugematerialer rundt om døre og vinduer Termoruder, limen rundt om selve termoruden Maling, især malinger der er slidstærke Kondensatorer, fx i lysstofarmaturer PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Ved langvarig udsættelse for høje værdier af PCB er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende. Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinder. PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCBholdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet. PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel gennemgang af mulige kilder og ved faktiske måling af relevante byggematerialer og i indeluft. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med en øget helbredsrisiko. PCB er underlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald, og aktionsværdier for, hvor stor koncentrationen må være i indeluften, før det er at betragte som en øget helbredsrisiko. Er der ved screeningen fundet PCB-holdigt byggematerialer, skal der kortlægges for koncentrationerne af PCB, da koncentrationerne af PCB er betydende for, hvordan affaldet skal behandles. Resultaterne fra screeningen og kortlægningen skal indsendes til Kommunen. Du kan læse mere om PCB og hvordan du håndterer byggeaffald med PCB på: Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 8

9 Bygningsfuger Facademaling Kantforsegling i termoruder Afsmitning af PCB på andre bygningsdele Belysning og armaturer Elastiske fuger om døre og vinduer Slidstærke malinger og gulvbelægninger 9

10 SKAL ALTID ANMELDES ASBEST Ved indvendig nedrivning eller sanering af asbestholdige byggematerialer gælder der særlige regler. Reglerne finder du i Asbestbekendtgørelsen (nr af 21. december 2004). Asbest i bygninger findes fx i: Rørisolering (kieslgur og teknisk isolering) Fliseklæber Gulvbelægninger Loftsplader Facadeplader Eternit sålbænke Tagplader Skiferplader Tagpap Tekstiler Aftræk og ventilation Fugematerialer Brandsikring Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fine asbestfibre. Asbestfibrene kan oftest ikke ses og hvis de indåndes være årsag til asbestose og forskellige former for lungekræft og mavekræft. I henhold til arbejdstilsynets regler, er der krav om uddannelse til personer, der arbejder med asbest indendørs og krav om instruktion af personer, der er beskæftiget med udendørs arbejde med asbest. Disse regler omfatter alle - både arbejdstagere og private. Visse arbejder med asbest kræver anmeldelse til arbejdstilsynet. Da asbest ikke kan brænde og kan tåle høje temperaturer er det velegnet til armering, isolering og brandsikring og har være anvendt i mange forskellige byggematerialer. Man finder oftest asbest i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger samt i særlige produkter som eternitkanaler, fugemasser, fliseklæbere og pudsematerialer. I 1972 blev det forbudt at benytte asbest til isolering af tekniske installationer (fx vandvarmere, varerør og lign.) Asbestholdige tag-, facade- og loftplader er benyttet frem til slutningen af 80 erne. Det kan være vanskeligt at skelne eternitaffald med og uden asbest især hvis eternitpladerne er brudte. Derfor bør man altid håndtere eternitaffald som asbestholdigt affald. Støvende og stærkt støvende asbest affald klassificeres som farligt affald og skal anmeldes til kommunen. Støvende asbest er bl.a. filtre, rørisolering (kiselgur), bløde lofts- og vægplader og lign. Asbestholdigt affald, som regnes som ikke-farligt affald er fx hele og ubeskadigede facade- og tagplader, asbestholdige sålbænke og sammenhængende cementbundne produkter. Hvis noget af dit byggeaffald indeholder asbest, skal det håndteres og sorteres af faglærte personer med erfaring fra asbestsanering, således der ikke sker en spredning af asbest. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 10

11 Akustikplader Eternit Sålbænk Fiberbeton Tagpap Branddøre Aftræk- og ventilationskanaler Fliseklæb Isolering om gamle varmtvandsbeholdere og rør 11

12 BLY OG ANDRE TUNGMETALLER Tungmetaller findes i flere byggematerialer og produkter. Mange af produkterne og affaldsfraktionerne regnes som farligt affald. Når en virksomhed er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler) - se mere side 21. Bly og andre tungmetaller findes fx i: Bly og andre tungmetaller: Maling Taginddækning Telekabler Faldstammepakninger Kviksølv: Lysstofrør og sparepærer Termometre Termostater Manometre Flydekontakter Maling Cadmium: Maling Overfladebelægning Bly, cadmium, kobber, zink og andre tungmetaller er benyttet både som metallisk metal og kemiske tungmetalforbindelser i byggeriet. Metallerne er benyttet til tagrender, nedløbsrør, inddækning, faldstammepakninger, kabler og lign. Kemiske forbindelser af metallerne er især benyttet i malinger, overfladebelægninger, plastik og lign. Rene metaller er oftest lette at finde i bygningen, hvorimod det kræver specialviden og specielt udstyr at screene for fx bly og cadmium i fx vægmalinger og korrosionsbeskyttende malinger. Det er ofte nødvendigt at udtage prøver af malingen til laboratorieundersøgelser for at kunne bestemme, hvordan affaldet skal håndteres og bortskaffes. Såfremt det er nødvendigt at fjerne malinger indeholdende tungmetaller, så kan det resultere i en støvende affaldsfraktion, som klassificeres som farlig grundet forhøjede koncentrationer af tungmetallet. Oplysninger om farligt affald skal altid anmeldes til kommunen. Støvende arbejder med risiko for tungmetaller kræver specialviden og er reguleret af særlige arbejdsmiljøregler. Arbejderen skal have specialinstruks og bære passende værnemidler. Udsættes man for tungmetaller, kan dette være kræftfremkaldende, give skader på nervesystemet, indre organer, forplantningsevnen m.m. Metalliske metaller skal frasorteres til genanvendelse. Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald er farligt affald. Byggeaffald kan indeholde tungmetalforbindelser med koncentrationer, der gør at affaldet klassificeres som farligt affald. 12

13 Bly, cadmium, zink mm. i facademaling Maling indeholdende bly, cadmium, kviksølv, zink eller andre tungmetaller Blyinddækning Bly i glaserede tegltage Kviksølv i lysstofrør og sparepærer Korrosionsbestandig maling Blyindfattede ruder Blykapper på underjordiske kabler Imprægneret træ indeholdende arsen, krom, kobber og andre tungmetaller Blytætning af faldstammer Bly i glasur farvet sanitet og klinker Bly, krom, zink, arsen i linoleum og vinylbelægninger 13

14 ØVRIGE MILJØFARLIGE STOFFER Byggematerialer er gennem årene blevet produceret med forskellige stoffer, hvoraf nogle i dag regnes for problematiske, da de kan udgøre fare for mennesker eller miljø. Mange af produkterne og affaldsfraktionerne regnes som farligt affald. Når det er en virksomhed, der er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler) se mere side 21. Ved en komplet screening og miljøkortlægning er det vigtigt også at medtage følgende produkter/ stoffer: Klorerede paraffiner: Maling Fugematerialer CFC: Køleanlæg Opskummede isoleringsmaterialer Visse fugematerialer indeholder klorparaffiner i koncentrationer, der gør at fugen skal håndteres som farligt affald og anmeldes til kommunen. Køleanlæg med CFC-kølemidler skal tømmes af specialister med det rette udstyr til opsamling af kølemidlet. CFC-kølemidler er farligt affald. Hård PVC som fx kloakrør, nedløbsrør og lignende kan genanvendes til produktion af nye PVC rør. Den bløde PVC fx vinylgulvbelægninger kan ikke genanvendes og skal deponeres. Kræftfremkaldende tjærestoffer stammer primært fra stenkulstjære og forbrænding af organisk materiale. Stenkulstjære har tidligere været anvendt som træbeskyttelse af fx udhuse, bindingsværk og andet træværk. Stenkulstjære har også været benyttet som sokkelmaling, tagpap, fugtspærre i murede bygninger. PVC: Tagrender og nedløb Kabler Vinduer og døre Gulvbelægninger Kloak- og afløbsrør Tjærestoffer: Belægninger i skorstenskerne Jernbane sveller Visse typer af el-master Maling på sokkel og bindingsværk 14

15 Plastvinduer af PVC Karme, gerigter, fodlister, kabelbakker af PVC Tjærestoffer i skorstenskerne Tagrender af PVC CFC i aircondition og varmepumper Stenkulstjære på sokler, bindingsværk, udhuse Opskummet isoleringsmateriale om rør indeholdende CFC Kloak- og afløbsrør Plastdøre af PVC Vinylbelægning af PVC 15

16 HJÆLPESKEMA FIND DE MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGER SKEMAET KAN DOWNLOADES PÅ Ved brug af afkrydsningsskemaet til screening af miljøfarlige stoffer i bygninger før nedrivning og renovering kommer du igennem hele bygningen. Skemaet er kun vejledende, da nogle bygninger måske har specielle bygningskonstruktioner eller den tidligere anvendelse har gjort, at bygningen er blevet forurenet. Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Sokkel og kælder Asbest: Eternit sokkelinddækninger Øvrige miljøfarlige stoffer: Ydre klimaskærm Vægge Vinduer Døre Tag Altaner Asbest: Tagpap Eternittagplader (fx bølgeplader og skifer) Facadeplader (fx eternit el. Duraform) Elastiske fugematerialer Isolering i branddøre Elastiske fugematerialer Tagklæber (bitumen) PCB: Elastiske fugematerialer Termoruder Maling Klorerede paraffiner: Elastiske fugematerialer Bly: Maling (fx mønjer) Taginddækninger PVC : Tagrender og nedløb Vindues og dørrammer Øvrige miljøfarlige stoffer: 16

17 Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Indre vægge Asbest: Pladematerialer (fx eternit, Navilit el. Dampa) Perforere akustikplader PCB: Elastiske fugematerialer ved samlinger Maling Klorerede paraffiner: Elastiske fugematerialer Bly: Maling CFC: Opskummende isoleringsmaterialer Øvrige miljøfarlige stoffer: Indre gulve Asbest: Vinylgulvbelægninger Klæbeprodukter til vinyl mm. Fliseklæbeprodukter Magnesitgulve PCB: Flydegulve (fx Acydur) Maling Øvrige miljøfarlige stoffer: Indre lofter Asbest: Akustiklofter (fx Asbestolux el. Internit) Øvrige miljøfarlige stoffer: Stålkonstruktioner Bly: Maling (fx mønjer) Øvrige miljøfarlige stoffer: FORTSÆTTES 17

18 Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Tekniske installationer Vand El Ventilation Varme Køleanlæg Asbest: Rørisolering Aftrækskanaler Beholderisolering Kedelisolering Kanalisolering Rørgennemføringer (pakkesnor) Isolering i branddøre Brandtæpper PCB: Kondensatorer Transformatorolie Bly: Rørsamlinger Telefonledninger Nødstrømsanlæg Kviksølv: Manometre Termometre Flydekontakter Termostater CFC: Kølemiddel i køleanlæg Opskummede isoleringsmaterialer Jord og byggegrubbe: Opfyld Forurenet jord Cæsium: Røgdetektorer Øvrige miljøfarlige stoffer: Har du svaret ja til PCB i screeningsskemaet, skal der udarbejdes en separat miljøkortlægning for PCB. Skemaet kan bruges som hjælp når kommunens anmelde- og screeningsskema skal udfyldes. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: Norddjurs kommune: Du er velkommen til at kontakte Reno Djurs, hvis du har spørgsmål til screening og miljøkortlægning af bygninger. 18

19 SORTERING AF BYGGEAFFALD Affald, der opstår ved byggeri og nedrivning, skal sorteres på en bestemt måde og afleveres på et eller flere godkendte modtageanlæg. Du kan se mere om kravene til sortering nedenfor. Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, rengøring eller reparation, kan genbruges til samme formål eller beslægtede formål som hidtil, må uden tilladelse afsættes til genbrug ved fx privat salg. Det kan fx gælde uforurenede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæssigt er genbrug til samme formål oftest den bedste løsning. Det er ikke lovligt at bruge usorteret og uforarbejdet byggeaffald som opfyldning eller som underlag for veje og belægninger. Det er heller ikke lovligt at afbrænde byggeaffald. Herudover skal forurenet affald, farligt affald, PCB-holdigt affald samt termoruder altid identificeres og udsorteres af bygge- og anlægsaffaldet. Alt andet affald, skal udsorteres efter følgende prioritering: 1. Direkte genbrug 2. Forberedelse med henblik på genbrug Selektiv nedbrydning Afrensning af forurenet maling/puds Sortering af affaldsfraktioner Miljøsanering Genbrug af produkter til oprindeligt formål. 3. Genanvendelse Genanvendelse af affald til andre produkter end oprindeligt formål. 4. Anden nyttiggørelse Forbrænding af affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse. 5. Bortskaffelse Deponering af affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding. Det er ved nedrivninger især vigtigt at være opmærksom på de materialer, der er forurenede og indeholder farlige stoffer, og sørge for at få dem håndteret og bortskaffet for sig selv. Se også afsnit vedr. miljøfarlige stoffer. 19

20 Selektiv nedrivning og direkte genbrug Selektiv nedrivning betyder kort sagt, at bygningens komponenter udtages separat i forhold til materialeegenskaber og forureningsgrad, så mest muligt kan genbruges/genanvendes. Ved en selektiv nedrivning sikres det, at miljøproblematiske stoffer og produkter fjernes til specialbehandling. Materialer og bygningsdele, der kan genbruges til samme formål fx i nybyggerier eller til reparationer, fjernes herefter, dette kan være gulvbrædder, døre, vinduer, spær, tegl osv. Endelig nedrives selve råhuset, hvor de resterende materialer kan knuses til genanvendelse som erstatning for grusmaterialer fra råstofgrave. Byggematerialer til direkte genbrug kan også være overskud fra et nybyggeri, hvor materialerne kan benyttes til reparationer eller i andre byggerier. Genanvendelse Følgende materialer skal udsorteres til genanvendelse: Natursten, fx granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton (inkl. let- og gasbeton) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton Jern og metal (herunder elkabler og ledninger) Gips og gipsplader Stenuld Asfalt Blandinger af beton og asfalt Plast (PE-, PP- og PS-affald) PVC Pap Rent glas Træ, uforurenet (anvendt indendørs) Reno Djurs modtager alle ovenstående affaldstyper på genbrugsstationerne; dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Affaldet kan ligeledes afleveres til godkendte private virksomheder (se https://www.affaldsregister.mst.dk/). Nogle private behandlingsvirksomheder har specialiseret sig i håndtering og behandling af flere forskellige affaldstyper end de ovenfor nævnte. Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, rengøring eller reparation, kan genbruges til samme formål eller beslægtede formål som hidtil, må dog uden tilladelse afsættes til genbrug ved fx privat salg. Det kan fx gælde uforurenede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæssigt er genbrug til samme formål oftest den bedste løsning. Forbrænding Byggeaffald, som skal udsorteres til forbrænding (fjernvarme og elektricitet) er bl.a.: Imprægneret træ/udendørs træ (sorteres i rene læs) Skumplast (flamingo) Tagpap Træbeton? Urent pap og papir Uren plast, herunder tomme malerspande (ikke pvc) Øvrigt ikke-genanvendeligt affald, der er forbrændingsegnet Forbrændingsegnet affald må ikke indeholde: Affald der kan udsorteres til direkte genbrug Genanvendeligt affald Farligt affald Deponeringsegnet affald Reno Djurs modtager alt ovenstående affald på genbrugsstationerne, dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Forbrændingsegnet PCB-holdigt affald: Er forbrændingsegnet affald med et indhold af PCB på mellem 0,1 mg/kg - 50 mg/kg. Forbrændingsegnet PCB-holdigt affald skal bort 20

21 skaffes til forbrænding på miljøgodkendt anlæg. Behandlingsanlægget skal kontaktes inden levering, da affaldet kun modtages efter nærmere aftale og særlige procedurer. Deponering På grund af risikoen for miljøskadelige virkninger skal materialer, som hverken kan genbruges eller brændes, deponeres på særlige deponeringsanlæg. Det gælder bl.a.: Isoleringsmaterialer af glasuld (men ikke stenuld) Skorstenskerne Træbeton, akustikplader Koks og slagger Vinylgulve og andre typer blød pvc Eternit med og uden asbest (knækkede eternitplader og støvende asbest skal indpakkes forsvarligt). Affald med visse forureninger med PCB og tungmetaller, se nedenfor. Leveres deponeringsegnet affald direkte til deponering ved Reno Djurs, skal affaldet deklareres efter faste procedurer. Læs mere herom på eller ring til Reno Djurs. Reno Djurs modtager deponeringsegnet affald på genbrugsstationerne, dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Deponeringsegnet PCB-holdigt affald Er ikke-farligt og ikke-forbrændinsegnet affald (fx beton, tegl, gips, puds, jord) med mindre end 50 mg/kg PCB. Deponeringsegnet PCB-holdigt affald skal, efter anvisning fra kommunen, afleveres til Reno Djurs. Reno Djurs skal kontaktes inden levering, da affaldet kun modtages efter nærmere aftale og særlige procedurer. Farligt affald Når det er en virksomhed, der er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler). Kommunen anviser farligt affald til korrekt behandling. Farligt byggeaffald er forurenet med fx tungmetaller, PCB eller andre kemikalier. Støvende asbest klassificeres også som farligt affald. Flydende farligt affald som kemikalier og malingsrester skal så vidt muligt afleveres i originalemballage eller i godkendte beholdere. Det det skal tydeligt fremgå, hvad beholderen indeholder. Malings- og lakrester Olie- og kemikalierester Spraydåser Byggematerialer indeholdende farlige stoffer i koncentrationer, der gør affaldet farligt. Farligt affald skal afleveres til virksomheder, der er godkendte til at modtage det. Mindre mængder kan afleveres på genbrugsstationerne. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Følgende indhold af tungmetaller eller kemiske stoffer betyder, at affaldet bliver klassificeret som farligt. PCB > 50 mg/kg (PCB-total) Arsen > mg/kg Bly > mg/kg Cadmium > mg/kg Krom (VI) > mg/kg Kobber > mg/kg Kviksølv > 500 mg/kg (organisk) Kviksølv > mg/kg (uorganisk) Nikkel >1.000 mg/kg Zink > mg/kg PAH > mg/kg (PAH-total) Cyanid > mg/kg (cyanidtotal) Klorparaffiner > mg/kg (kortkædet) Ofte vil der blive stillet krav om, at affaldet bliver forbehandlet, sådan det ikke længere skal klassificeres som farligt affald. Det kunne være fjernelse af maling fra en ydervæg malet med blyholdigt maling. 21

22 GENBRUGSSTATIONER REGLER FOR FORHUSHOLDNINGER Husholdninger (herunder sommerhuse) i Nordog Syddjurs kommuner kan benytte alle Reno Djurs genbrugsstationer efter disse regler: Der er fri adgang til genbrugsstationerne, når der benyttes køretøjer med en maksimal totalvægt på kg + en lovlig trailer. Der må dog højst afleveres 2 tons affald og 50 kg farligt affald pr. år (begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar). Pladsmanden kan udstede kvittering, hvis det ønskes. Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for pladsmanden. Det er ikke tilladt at anvende sorte sække. Adgangen er betalt via dagrenovationsgebyret. Max. Emballagestørrelser for farligt affald: Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen: Maling max. 30 liter. Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter. Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse. REGLER FOR ERHVERVSVIRKSOMHEDER Du kan vælge at tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen på genbrugsstationerne, vægtordningen på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved eller begge ordninger. Se priser på Genbrugsstationen Med abonnementsordningen kan du aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler et fast årligt gebyr for hvert køretøj, du tilmelder. Køretøjet må veje op til kg plus en eventuel trailer. Du kan aflevere op til 2 tons affald og 50 kg farligt affald knyttet til det enkelte køretøj du har tilmeldt ordningen, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer). Erhvervsgenbrugsstationen Med vægtordningen kan du aflevere ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år. Du betaler efter vægt dvs. den til enhver tid gældende takst. Du må benytte køretøjer på op til kg plus en eventuel trailer. Max. Emballagestørrelser for farligt affald: Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen: Maling max. 30 liter. Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter. Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse. 22

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009 CHECKLISTE OG VEJLEDNING TIL FORUNDERSØGELSER Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) Miljømæssige undersøgelser Mange steder er jorden mere eller mindre forurenet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644 Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015 AVVTlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Gælder pr. 1. januar 2015 Adresser og åbningstider Kære virksomhed i Brønderslev og Hjørring kommuner Denne Affaldsguide er

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr.

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr. Titel: Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2 1 Grontmij A/S 2 COWI A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål N OTAT Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder Formål Dette notat har til formål at undersøge og beskrive den norske model for producentansvar på

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2015 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB

Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Forslag til opdatering af Trin-for-Trin vejledning til renovering og nedrivning af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald Miljøprojekt

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere