BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald"

Transkript

1 BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015

2 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET FOR BYGGEAFFALDET, OG HVILKE REGLER GÆLDER? 3 KÆRE BYGHERRE 3 Hvem har ansvaret for byggeaffaldet, og hvilke regler gælder? 3 Baggrund 3 Vejledning 4 ANMELDEREGLER 7 FARLIGE STOFFER I BYGNINGER 8 PCB 10 ASBEST 12 BLY OG ANDRE TUNGMETALLER 14 ØVRIGE MILJØFARLIGE STOFFER 16 Find de miljøfarlige stoffer i bygninger HJÆLPESKEMA 19 SORTERING AF BYGGEAFFALD 20 Selektiv nedbrydning og direkte genbrug 20 Genanvendelse 20 Forbrænding 21 Deponering 21 Farligt affald 22 GENBRUGSSTATIONER 22 Regler for forhusholdninger 22 Regler for erhvervsvirksomheder 22 Sortering af byggeaffald på genbrugsstationen 24 Links 2

3 KÆRE BYGHERRE BYGGEAFFALD SKAL AF MILJØHENSYN HÅNDTERES EFTER SÆRLIGE REGLER. DENNE VEJLEDNING FORTÆLLER, HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ. Hvem har ansvaret for byggeaffaldet, og hvilke regler gælder? Med lovgivning gældende fra 1. januar 2013 har bygherrer herunder også den private boligejer pligt til at anmelde byggearbejder til kommunen efter særlige regler, som du kan læse mere om i denne vejledning. Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at byggeaffald bliver sorteret rigtigt efter gældende regler og afleveret til korrekt behandling. Du kan overlade opgaven med affaldet til din entreprenør eller rådgiver. Men de samme regler gælder, uanset om det er dig som selvbygger eller en håndværker, entreprenør eller rådgiver, der har det praktiske arbejde med affaldet. Baggrund Der er kommet fornyet fokus på renheden og kvaliteten af byggeaffald. Dette skyldes, at der i byggeaffald ofte er miljøfarlige stoffer, der forhindrer genbrug/genanvendelse af byggeaffaldet, da miljøfarlige stoffer kan forurenet miljøet, hvis de spredes. De seneste år er der særligt kommet fokus på kemikaliet PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) og tungmetallet bly, som er sundhedsskadeligt for mennesker. Asbest er der stadig fokus på, da mange bygninger stadig har asbestholdige eternit tage, varmerør isoleret med asbestfibre og fliser opsat med asbestholdigt fliseklæb. Bygninger indeholder desuden ofte en række andre miljøfarlige stoffer, som skal udsorteres for at sikre en god kvalitet af byggeaffaldet, der genanvendes. Miljøfarlige stoffer findes også i malinger og fugemasse, men det er ikke alle miljøfarlige stoffer, der sidder på overfladen af byggematerialerne. Derfor kan det være nødvendigt med test og dokumentation for at sikre, at miljøfarlige stoffer bliver fundet og afrenset. Vejledning Denne vejledning fortæller om anmelderegler og hjælper dig med at finde miljøfarlige stoffer i bygninger. Vejledningen finder anvendelse ved alle byggearbejder både nybyggeri, renovering og nedrivning. Vejledningen giver ikke en udtømmende gennemgang af samtlige byggeprodukter, hvor der forefindes miljøfarlige stoffer og hvordan disse fjernes eller oprenses. Disse oplysninger kan findes i branchespecifikke vejledninger (se links på side 24) Professionelle entreprenører, rådgivere og nedrivningsfirmaer kan også vejlede om dette. Vejledningen tager udgangspunkt i affaldsregulativerne gældende for Nord- og Syddjurs kommuner. Sidst i vejledningen er der gode råd til, hvordan du sorterer dit byggeaffald. 3

4 ANMELDEREGLER Reglerne betyder, at du som bygherre, skal anmelde dit byggeaffald til kommunen. Reglerne gælder uanset om, du som bygherre skal rive en hel væg ned eller blot skifte en gammel termorude. Kommunen skal have modtaget anmeldelsen senest 2 uger inden, du begynder nedrivningen eller renoveringen Årsagen til anmeldepligten er, at byggeaffald kan indeholde PCB eller andre miljøfarlige stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Det er derfor vigtigt, at det håndteres korrekt. Hvis der er risiko for PCB i dit byggeaffald, kan du kan læse mere om PCB og hvordan du håndterer dette på Anmeldepligten gælder både for Gør-det-selv folk, og andre professionelle bygherrer. Du skal anmelde byggearbejdet og byggeaffaldet til kommunen, hvis: Arbejdet skaber mere end 1 ton affald. Renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, uanset affaldsmængden. Hvis der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til Du skal anmelde byggearbejdet på et særligt skema senest 2 uger før arbejdet går i gang. Anmeldelsen gælder for hele byggeriet. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen. Er din bygning opført i årene eller renoveret i dette tidsrum er der specielle regler for screening af det miljøfarlige kemikalie PCB. Der skal eventuelt foretages en grundig kortlægning for PCB og dette skal anmeldes på eget skema. Asbest skal anmeldes på et særskilt skema og visse asbestarbejder skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Farligt affald skal også anmeldes på særskilt skema. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 4

5 Figur 1: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald samt screening for PCB Renovering eller nedrivning af bygning eller anlæg, der er opført eller renoveret i perioden Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden Renovering eller nedrivning af bygning eller anlæg, der ikke er opført eller renoveret i perioden Byggearbejder, der frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 Renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 Renovering eller nedrivning frembringer mere end 1 tons affald eller berører et areal over 10 m 2 JA NEJ JA JA NEJ NEJ Bygherren skal foretage screening Kan der svares nej til alle spørgsmål i screeningsskemaet JA Bygherren skal fortage en kortlægning Bygherren skal indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen Ingen anmeldelse 5

6 Prøve skrabet af malet ydermur. Malingen analyseres for indhold af PCB og bly. Prøve taget af elastisk fuge ved vindue og den tilstødende murstensvæg. Fugen undersøges for indhold af PCB og klorerede paraffiner. Murstenen undersøges for forurening stammende fra den elastiske fuge. Prøve af farvet badeværelsesflise og fliseklæb. Flisen analyseres for indhold af bly og fliseklæben undersøges for indhold af asbestfibre. Prøve udtaget af ældre rørisolering, Isoleringsmaterialet undersøges for indhold af støvende asbestfibre. 6

7 FARLIGE STOFFER I BYGNINGER Inden byggearbejdet igangsættes, er det vigtigt at kende til bygningens opførelsesår og årstal for eventuelle renoveringer. Disse oplysninger kan man ofte finde i BBR-registeret via Ved hjælp af figur 1 i afsnittet Anmelderegler besluttes det, om der skal foretages en screening for PCB eller det er tilstrækkeligt at anmelde byggeaffaldet. Screening af bygningen for PCB, foretages som en visuel gennemgang af bygningen, hvor det noteres hvilke steder der kan forekomme PCB fx termovinduer, bygningsfuger, maling osv. Hjælp til screeningen findes i afsnittet om PCB. Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB skal der foretages yderligere miljøkortlægning af bygningen for at klarlægge forureningsniveauet med miljøfarlige stoffer. Der er ikke faste rammer for hvordan en miljøkortlægning skal foretages, men det er vigtigt, at miljøkortlægningen er veldokumenteret og udført af personer med viden om miljø og byggeri. skemaet kommer man hele bygningen igennem og får lavet en grundig screening. Ved renovering eller nedrivning af industrielle bygninger skal der tages højde for bygningens tidligere anvendelse, da der ofte kan være specielle forureninger i bygningen eller på grunden. Hvad kræver kommunen? Det kræves, at bygherren ved byggeopgaven har foretaget en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i byggeaffaldet. Hvis der er fundet miljøfarlige stoffer, så skal anmeldelsen af byggeaffaldet være ledsaget af dokumentation om koncentrationerne af disse miljøfarlige stoffer. Byggearbejdet skal udføres sådan der ikke sker forurening af miljøet eller mennesker udsættes for sundhedsfare. Kommunen kan til enhver tid standse byggearbejdet, hvis der er mistanke om, at der sker spredning af miljøfarlige stoffer til andet affald eller omgivelserne. Ved en miljøkortlægning udtages materialeprøver af fx malede overflader, fugematerialer og andre bygningsdele til laboratorieanalyse. Prøverne skal analyseres på anerkendte laboratorier. Det er også relevant at screene bygningen for andre miljøfarlige stoffer fx bly, asbest og kviksølv. I de efterfølgende afsnit er der hjælp til screening af miljøfarlige stoffer. Sidst i vejledningen er der et fortrykt skema til brug for at finde miljøfarlige stoffer. Benyttes 7

8 SKAL ALTID ANMELDES PCB Hvis du skal renovere eller nedrive bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal anmeldelsen af byggeaffaldet suppleres med en screening for det farlige stof PCB. Det gælder også, hvis du skal skifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til PCB i bygninger findes fx i: Fugematerialer rundt om døre og vinduer Termoruder, limen rundt om selve termoruden Maling, især malinger der er slidstærke Kondensatorer, fx i lysstofarmaturer PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Ved langvarig udsættelse for høje værdier af PCB er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende. Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinder. PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCBholdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet. PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel gennemgang af mulige kilder og ved faktiske måling af relevante byggematerialer og i indeluft. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med en øget helbredsrisiko. PCB er underlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald, og aktionsværdier for, hvor stor koncentrationen må være i indeluften, før det er at betragte som en øget helbredsrisiko. Er der ved screeningen fundet PCB-holdigt byggematerialer, skal der kortlægges for koncentrationerne af PCB, da koncentrationerne af PCB er betydende for, hvordan affaldet skal behandles. Resultaterne fra screeningen og kortlægningen skal indsendes til Kommunen. Du kan læse mere om PCB og hvordan du håndterer byggeaffald med PCB på: Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 8

9 Bygningsfuger Facademaling Kantforsegling i termoruder Afsmitning af PCB på andre bygningsdele Belysning og armaturer Elastiske fuger om døre og vinduer Slidstærke malinger og gulvbelægninger 9

10 SKAL ALTID ANMELDES ASBEST Ved indvendig nedrivning eller sanering af asbestholdige byggematerialer gælder der særlige regler. Reglerne finder du i Asbestbekendtgørelsen (nr af 21. december 2004). Asbest i bygninger findes fx i: Rørisolering (kieslgur og teknisk isolering) Fliseklæber Gulvbelægninger Loftsplader Facadeplader Eternit sålbænke Tagplader Skiferplader Tagpap Tekstiler Aftræk og ventilation Fugematerialer Brandsikring Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fine asbestfibre. Asbestfibrene kan oftest ikke ses og hvis de indåndes være årsag til asbestose og forskellige former for lungekræft og mavekræft. I henhold til arbejdstilsynets regler, er der krav om uddannelse til personer, der arbejder med asbest indendørs og krav om instruktion af personer, der er beskæftiget med udendørs arbejde med asbest. Disse regler omfatter alle - både arbejdstagere og private. Visse arbejder med asbest kræver anmeldelse til arbejdstilsynet. Da asbest ikke kan brænde og kan tåle høje temperaturer er det velegnet til armering, isolering og brandsikring og har være anvendt i mange forskellige byggematerialer. Man finder oftest asbest i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger samt i særlige produkter som eternitkanaler, fugemasser, fliseklæbere og pudsematerialer. I 1972 blev det forbudt at benytte asbest til isolering af tekniske installationer (fx vandvarmere, varerør og lign.) Asbestholdige tag-, facade- og loftplader er benyttet frem til slutningen af 80 erne. Det kan være vanskeligt at skelne eternitaffald med og uden asbest især hvis eternitpladerne er brudte. Derfor bør man altid håndtere eternitaffald som asbestholdigt affald. Støvende og stærkt støvende asbest affald klassificeres som farligt affald og skal anmeldes til kommunen. Støvende asbest er bl.a. filtre, rørisolering (kiselgur), bløde lofts- og vægplader og lign. Asbestholdigt affald, som regnes som ikke-farligt affald er fx hele og ubeskadigede facade- og tagplader, asbestholdige sålbænke og sammenhængende cementbundne produkter. Hvis noget af dit byggeaffald indeholder asbest, skal det håndteres og sorteres af faglærte personer med erfaring fra asbestsanering, således der ikke sker en spredning af asbest. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: bygge-og-anl-gsaffald Norddjurs kommune: natur-og-miljoe/affald/anmeldelse-af-bygge-oganlaegsaffald-og-screening-for-pcb 10

11 Akustikplader Eternit Sålbænk Fiberbeton Tagpap Branddøre Aftræk- og ventilationskanaler Fliseklæb Isolering om gamle varmtvandsbeholdere og rør 11

12 BLY OG ANDRE TUNGMETALLER Tungmetaller findes i flere byggematerialer og produkter. Mange af produkterne og affaldsfraktionerne regnes som farligt affald. Når en virksomhed er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler) - se mere side 21. Bly og andre tungmetaller findes fx i: Bly og andre tungmetaller: Maling Taginddækning Telekabler Faldstammepakninger Kviksølv: Lysstofrør og sparepærer Termometre Termostater Manometre Flydekontakter Maling Cadmium: Maling Overfladebelægning Bly, cadmium, kobber, zink og andre tungmetaller er benyttet både som metallisk metal og kemiske tungmetalforbindelser i byggeriet. Metallerne er benyttet til tagrender, nedløbsrør, inddækning, faldstammepakninger, kabler og lign. Kemiske forbindelser af metallerne er især benyttet i malinger, overfladebelægninger, plastik og lign. Rene metaller er oftest lette at finde i bygningen, hvorimod det kræver specialviden og specielt udstyr at screene for fx bly og cadmium i fx vægmalinger og korrosionsbeskyttende malinger. Det er ofte nødvendigt at udtage prøver af malingen til laboratorieundersøgelser for at kunne bestemme, hvordan affaldet skal håndteres og bortskaffes. Såfremt det er nødvendigt at fjerne malinger indeholdende tungmetaller, så kan det resultere i en støvende affaldsfraktion, som klassificeres som farlig grundet forhøjede koncentrationer af tungmetallet. Oplysninger om farligt affald skal altid anmeldes til kommunen. Støvende arbejder med risiko for tungmetaller kræver specialviden og er reguleret af særlige arbejdsmiljøregler. Arbejderen skal have specialinstruks og bære passende værnemidler. Udsættes man for tungmetaller, kan dette være kræftfremkaldende, give skader på nervesystemet, indre organer, forplantningsevnen m.m. Metalliske metaller skal frasorteres til genanvendelse. Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald er farligt affald. Byggeaffald kan indeholde tungmetalforbindelser med koncentrationer, der gør at affaldet klassificeres som farligt affald. 12

13 Bly, cadmium, zink mm. i facademaling Maling indeholdende bly, cadmium, kviksølv, zink eller andre tungmetaller Blyinddækning Bly i glaserede tegltage Kviksølv i lysstofrør og sparepærer Korrosionsbestandig maling Blyindfattede ruder Blykapper på underjordiske kabler Imprægneret træ indeholdende arsen, krom, kobber og andre tungmetaller Blytætning af faldstammer Bly i glasur farvet sanitet og klinker Bly, krom, zink, arsen i linoleum og vinylbelægninger 13

14 ØVRIGE MILJØFARLIGE STOFFER Byggematerialer er gennem årene blevet produceret med forskellige stoffer, hvoraf nogle i dag regnes for problematiske, da de kan udgøre fare for mennesker eller miljø. Mange af produkterne og affaldsfraktionerne regnes som farligt affald. Når det er en virksomhed, der er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler) se mere side 21. Ved en komplet screening og miljøkortlægning er det vigtigt også at medtage følgende produkter/ stoffer: Klorerede paraffiner: Maling Fugematerialer CFC: Køleanlæg Opskummede isoleringsmaterialer Visse fugematerialer indeholder klorparaffiner i koncentrationer, der gør at fugen skal håndteres som farligt affald og anmeldes til kommunen. Køleanlæg med CFC-kølemidler skal tømmes af specialister med det rette udstyr til opsamling af kølemidlet. CFC-kølemidler er farligt affald. Hård PVC som fx kloakrør, nedløbsrør og lignende kan genanvendes til produktion af nye PVC rør. Den bløde PVC fx vinylgulvbelægninger kan ikke genanvendes og skal deponeres. Kræftfremkaldende tjærestoffer stammer primært fra stenkulstjære og forbrænding af organisk materiale. Stenkulstjære har tidligere været anvendt som træbeskyttelse af fx udhuse, bindingsværk og andet træværk. Stenkulstjære har også været benyttet som sokkelmaling, tagpap, fugtspærre i murede bygninger. PVC: Tagrender og nedløb Kabler Vinduer og døre Gulvbelægninger Kloak- og afløbsrør Tjærestoffer: Belægninger i skorstenskerne Jernbane sveller Visse typer af el-master Maling på sokkel og bindingsværk 14

15 Plastvinduer af PVC Karme, gerigter, fodlister, kabelbakker af PVC Tjærestoffer i skorstenskerne Tagrender af PVC CFC i aircondition og varmepumper Stenkulstjære på sokler, bindingsværk, udhuse Opskummet isoleringsmateriale om rør indeholdende CFC Kloak- og afløbsrør Plastdøre af PVC Vinylbelægning af PVC 15

16 HJÆLPESKEMA FIND DE MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGER SKEMAET KAN DOWNLOADES PÅ Ved brug af afkrydsningsskemaet til screening af miljøfarlige stoffer i bygninger før nedrivning og renovering kommer du igennem hele bygningen. Skemaet er kun vejledende, da nogle bygninger måske har specielle bygningskonstruktioner eller den tidligere anvendelse har gjort, at bygningen er blevet forurenet. Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Sokkel og kælder Asbest: Eternit sokkelinddækninger Øvrige miljøfarlige stoffer: Ydre klimaskærm Vægge Vinduer Døre Tag Altaner Asbest: Tagpap Eternittagplader (fx bølgeplader og skifer) Facadeplader (fx eternit el. Duraform) Elastiske fugematerialer Isolering i branddøre Elastiske fugematerialer Tagklæber (bitumen) PCB: Elastiske fugematerialer Termoruder Maling Klorerede paraffiner: Elastiske fugematerialer Bly: Maling (fx mønjer) Taginddækninger PVC : Tagrender og nedløb Vindues og dørrammer Øvrige miljøfarlige stoffer: 16

17 Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Indre vægge Asbest: Pladematerialer (fx eternit, Navilit el. Dampa) Perforere akustikplader PCB: Elastiske fugematerialer ved samlinger Maling Klorerede paraffiner: Elastiske fugematerialer Bly: Maling CFC: Opskummende isoleringsmaterialer Øvrige miljøfarlige stoffer: Indre gulve Asbest: Vinylgulvbelægninger Klæbeprodukter til vinyl mm. Fliseklæbeprodukter Magnesitgulve PCB: Flydegulve (fx Acydur) Maling Øvrige miljøfarlige stoffer: Indre lofter Asbest: Akustiklofter (fx Asbestolux el. Internit) Øvrige miljøfarlige stoffer: Stålkonstruktioner Bly: Maling (fx mønjer) Øvrige miljøfarlige stoffer: FORTSÆTTES 17

18 Bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Alle relevante bygningsdele vurderes (Listen er kun vejledende) Findes det i bygningen Ja Nej Bemærkning Ca. mængde Tekniske installationer Vand El Ventilation Varme Køleanlæg Asbest: Rørisolering Aftrækskanaler Beholderisolering Kedelisolering Kanalisolering Rørgennemføringer (pakkesnor) Isolering i branddøre Brandtæpper PCB: Kondensatorer Transformatorolie Bly: Rørsamlinger Telefonledninger Nødstrømsanlæg Kviksølv: Manometre Termometre Flydekontakter Termostater CFC: Kølemiddel i køleanlæg Opskummede isoleringsmaterialer Jord og byggegrubbe: Opfyld Forurenet jord Cæsium: Røgdetektorer Øvrige miljøfarlige stoffer: Har du svaret ja til PCB i screeningsskemaet, skal der udarbejdes en separat miljøkortlægning for PCB. Skemaet kan bruges som hjælp når kommunens anmelde- og screeningsskema skal udfyldes. Syddjurs og Norddjurs kommunes anmelde- og screeningsskemaer finder du her: Syddjurs kommune: Norddjurs kommune: Du er velkommen til at kontakte Reno Djurs, hvis du har spørgsmål til screening og miljøkortlægning af bygninger. 18

19 SORTERING AF BYGGEAFFALD Affald, der opstår ved byggeri og nedrivning, skal sorteres på en bestemt måde og afleveres på et eller flere godkendte modtageanlæg. Du kan se mere om kravene til sortering nedenfor. Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, rengøring eller reparation, kan genbruges til samme formål eller beslægtede formål som hidtil, må uden tilladelse afsættes til genbrug ved fx privat salg. Det kan fx gælde uforurenede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæssigt er genbrug til samme formål oftest den bedste løsning. Det er ikke lovligt at bruge usorteret og uforarbejdet byggeaffald som opfyldning eller som underlag for veje og belægninger. Det er heller ikke lovligt at afbrænde byggeaffald. Herudover skal forurenet affald, farligt affald, PCB-holdigt affald samt termoruder altid identificeres og udsorteres af bygge- og anlægsaffaldet. Alt andet affald, skal udsorteres efter følgende prioritering: 1. Direkte genbrug 2. Forberedelse med henblik på genbrug Selektiv nedbrydning Afrensning af forurenet maling/puds Sortering af affaldsfraktioner Miljøsanering Genbrug af produkter til oprindeligt formål. 3. Genanvendelse Genanvendelse af affald til andre produkter end oprindeligt formål. 4. Anden nyttiggørelse Forbrænding af affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse. 5. Bortskaffelse Deponering af affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding. Det er ved nedrivninger især vigtigt at være opmærksom på de materialer, der er forurenede og indeholder farlige stoffer, og sørge for at få dem håndteret og bortskaffet for sig selv. Se også afsnit vedr. miljøfarlige stoffer. 19

20 Selektiv nedrivning og direkte genbrug Selektiv nedrivning betyder kort sagt, at bygningens komponenter udtages separat i forhold til materialeegenskaber og forureningsgrad, så mest muligt kan genbruges/genanvendes. Ved en selektiv nedrivning sikres det, at miljøproblematiske stoffer og produkter fjernes til specialbehandling. Materialer og bygningsdele, der kan genbruges til samme formål fx i nybyggerier eller til reparationer, fjernes herefter, dette kan være gulvbrædder, døre, vinduer, spær, tegl osv. Endelig nedrives selve råhuset, hvor de resterende materialer kan knuses til genanvendelse som erstatning for grusmaterialer fra råstofgrave. Byggematerialer til direkte genbrug kan også være overskud fra et nybyggeri, hvor materialerne kan benyttes til reparationer eller i andre byggerier. Genanvendelse Følgende materialer skal udsorteres til genanvendelse: Natursten, fx granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton (inkl. let- og gasbeton) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton Jern og metal (herunder elkabler og ledninger) Gips og gipsplader Stenuld Asfalt Blandinger af beton og asfalt Plast (PE-, PP- og PS-affald) PVC Pap Rent glas Træ, uforurenet (anvendt indendørs) Reno Djurs modtager alle ovenstående affaldstyper på genbrugsstationerne; dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Affaldet kan ligeledes afleveres til godkendte private virksomheder (se Nogle private behandlingsvirksomheder har specialiseret sig i håndtering og behandling af flere forskellige affaldstyper end de ovenfor nævnte. Uforurenede affaldsmaterialer, der efter kontrol, rengøring eller reparation, kan genbruges til samme formål eller beslægtede formål som hidtil, må dog uden tilladelse afsættes til genbrug ved fx privat salg. Det kan fx gælde uforurenede døre og vinduer, gulvbrædder, hele mursten, tegl, belægningssten eller gipsplader. Miljømæssigt er genbrug til samme formål oftest den bedste løsning. Forbrænding Byggeaffald, som skal udsorteres til forbrænding (fjernvarme og elektricitet) er bl.a.: Imprægneret træ/udendørs træ (sorteres i rene læs) Skumplast (flamingo) Tagpap Træbeton? Urent pap og papir Uren plast, herunder tomme malerspande (ikke pvc) Øvrigt ikke-genanvendeligt affald, der er forbrændingsegnet Forbrændingsegnet affald må ikke indeholde: Affald der kan udsorteres til direkte genbrug Genanvendeligt affald Farligt affald Deponeringsegnet affald Reno Djurs modtager alt ovenstående affald på genbrugsstationerne, dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Forbrændingsegnet PCB-holdigt affald: Er forbrændingsegnet affald med et indhold af PCB på mellem 0,1 mg/kg - 50 mg/kg. Forbrændingsegnet PCB-holdigt affald skal bort 20

21 skaffes til forbrænding på miljøgodkendt anlæg. Behandlingsanlægget skal kontaktes inden levering, da affaldet kun modtages efter nærmere aftale og særlige procedurer. Deponering På grund af risikoen for miljøskadelige virkninger skal materialer, som hverken kan genbruges eller brændes, deponeres på særlige deponeringsanlæg. Det gælder bl.a.: Isoleringsmaterialer af glasuld (men ikke stenuld) Skorstenskerne Træbeton, akustikplader Koks og slagger Vinylgulve og andre typer blød pvc Eternit med og uden asbest (knækkede eternitplader og støvende asbest skal indpakkes forsvarligt). Affald med visse forureninger med PCB og tungmetaller, se nedenfor. Leveres deponeringsegnet affald direkte til deponering ved Reno Djurs, skal affaldet deklareres efter faste procedurer. Læs mere herom på eller ring til Reno Djurs. Reno Djurs modtager deponeringsegnet affald på genbrugsstationerne, dog under nærmere beskrevne vilkår. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Deponeringsegnet PCB-holdigt affald Er ikke-farligt og ikke-forbrændinsegnet affald (fx beton, tegl, gips, puds, jord) med mindre end 50 mg/kg PCB. Deponeringsegnet PCB-holdigt affald skal, efter anvisning fra kommunen, afleveres til Reno Djurs. Reno Djurs skal kontaktes inden levering, da affaldet kun modtages efter nærmere aftale og særlige procedurer. Farligt affald Når det er en virksomhed, der er ansvarlig for affaldet, skal farligt affald anmeldes til kommunen inden arbejdet med renovering eller nedrivning påbegyndes (efter affaldsbekendtgørelsens regler). Kommunen anviser farligt affald til korrekt behandling. Farligt byggeaffald er forurenet med fx tungmetaller, PCB eller andre kemikalier. Støvende asbest klassificeres også som farligt affald. Flydende farligt affald som kemikalier og malingsrester skal så vidt muligt afleveres i originalemballage eller i godkendte beholdere. Det det skal tydeligt fremgå, hvad beholderen indeholder. Malings- og lakrester Olie- og kemikalierester Spraydåser Byggematerialer indeholdende farlige stoffer i koncentrationer, der gør affaldet farligt. Farligt affald skal afleveres til virksomheder, der er godkendte til at modtage det. Mindre mængder kan afleveres på genbrugsstationerne. Læs mere om reglerne for brug af genbrugsstationerne på side 22. Følgende indhold af tungmetaller eller kemiske stoffer betyder, at affaldet bliver klassificeret som farligt. PCB > 50 mg/kg (PCB-total) Arsen > mg/kg Bly > mg/kg Cadmium > mg/kg Krom (VI) > mg/kg Kobber > mg/kg Kviksølv > 500 mg/kg (organisk) Kviksølv > mg/kg (uorganisk) Nikkel >1.000 mg/kg Zink > mg/kg PAH > mg/kg (PAH-total) Cyanid > mg/kg (cyanidtotal) Klorparaffiner > mg/kg (kortkædet) Ofte vil der blive stillet krav om, at affaldet bliver forbehandlet, sådan det ikke længere skal klassificeres som farligt affald. Det kunne være fjernelse af maling fra en ydervæg malet med blyholdigt maling. 21

22 GENBRUGSSTATIONER REGLER FOR FORHUSHOLDNINGER Husholdninger (herunder sommerhuse) i Nordog Syddjurs kommuner kan benytte alle Reno Djurs genbrugsstationer efter disse regler: Der er fri adgang til genbrugsstationerne, når der benyttes køretøjer med en maksimal totalvægt på kg + en lovlig trailer. Der må dog højst afleveres 2 tons affald og 50 kg farligt affald pr. år (begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar). Pladsmanden kan udstede kvittering, hvis det ønskes. Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for pladsmanden. Det er ikke tilladt at anvende sorte sække. Adgangen er betalt via dagrenovationsgebyret. Max. Emballagestørrelser for farligt affald: Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen: Maling max. 30 liter. Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter. Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse. REGLER FOR ERHVERVSVIRKSOMHEDER Du kan vælge at tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen på genbrugsstationerne, vægtordningen på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved eller begge ordninger. Se priser på Genbrugsstationen Med abonnementsordningen kan du aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler et fast årligt gebyr for hvert køretøj, du tilmelder. Køretøjet må veje op til kg plus en eventuel trailer. Du kan aflevere op til 2 tons affald og 50 kg farligt affald knyttet til det enkelte køretøj du har tilmeldt ordningen, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer). Erhvervsgenbrugsstationen Med vægtordningen kan du aflevere ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år. Du betaler efter vægt dvs. den til enhver tid gældende takst. Du må benytte køretøjer på op til kg plus en eventuel trailer. Max. Emballagestørrelser for farligt affald: Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen: Maling max. 30 liter. Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter. Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse. 22

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

VEJLEDNING TIL SCREENING AF BYGNINGER VED NEDRIVNING OG RENOVERING

VEJLEDNING TIL SCREENING AF BYGNINGER VED NEDRIVNING OG RENOVERING VEJLEDNING TIL SCREENING AF BYGNINGER VED NEDRIVNING OG RENOVERING Vejledningen her er et afkrydsningsskema til screening af miljøproblematiske stoffer i bygninger ved nedrivning og renovering. Ved at

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD - Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse - Anmeldelse af farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner Spartel Asbest Indtil 1979 Elastiske fuger Omkring vinduer og døre Dilatationsfuger I vådrum PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner 1950-1977 Udfasning startet

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD Når du bygger om eller river ned, opstår der affald. Du kan komme af med det meste på din genbrugsplads, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på. Byggeaffald

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 TEMADAG OM BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANSVAR OG JURA Advokat (H) Henriette Soja DE JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER OG ANSVAR side 2 Reglerne Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald. webudgave TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af bygge- og anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA H V I D O V R E KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Susanne Holm - sendt til: S.Holm@hillebrandgroup.com Dato: 19-06-2013 Ref: PAL J.nr.: 20130530019 GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Ejendom: Malmmosevej 113 Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

TJEKLISTE FOR MILJØFORURENING I BYGGEMATERIALER

TJEKLISTE FOR MILJØFORURENING I BYGGEMATERIALER KINGO KARLSEN A/S F.L.SMIDTHS VEJ 17 DK-8600 SILKEBORG TLF. +45 87 22 90 00 KINGO KARLSEN A/S EGEGÅRDSVEJ 7 DK-4621 GADSTRUP TLF. +45 87 22 90 00 KINGO GRØNLAND ApS POSTBOKS 7157 GL-3905 NUUSSUAQ CVR-NR.

Læs mere