Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013"

Transkript

1 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013

2 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser : Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5 Likviditets risici : Anvendelsesområde : Basiskapital : Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital... 7 Risikovægtede eksponeringer med kreditrisiko... 7 Risikovægtede eksponeringer med markedsrisiko... 7 Risikovægtede eksponeringer med operationel risiko : Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m Den interne proces i banken... 8 Beskrivelse af metode : Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier, kommentarer til solvensbehov, lovbestemte krav samt solvensprocent og basiskapital : Pengeinstituttets target og internt opgjort solvensbehov : Modpartsrisiko Metode til fastsættelse af tilstrækkelig basiskapital : Kreditrisiko og udvandingsrisiko Regnskabsmæssige definitioner m.v Værdi af eksponeringer efter nedskrivninger Eksponeringernes gennemsnitlige værdi Geografisk fordeling af eksponeringerne Branchemæssig fordeling af eksponeringer fordelt på eksponeringskategorier Fordeling af eksponeringernes restløbetid fordelt på eksponeringskategorier Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher Bevægelser på værdiforringede fordringer : Kreditvurderingsbureauer : Den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko : Markedsrisiko : Interne modeller : Operationel risiko : Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen : Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen : Oplysninger vedrørende securitiseringer : Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko efter IRB : Kreditrisikoreduktionsteknikker : Den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko

3 Indledning Ved indførelsen af Basel II s tredje søjle har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser overfor omverdenen. Det er hensigten, at offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden, hvorved markedsdiciplinen forventes skærpet. Pengeinstitutterne pålægges at offentliggøre forskellige detaljerede informationer om deres risikoforhold mv. Herved skal der skabes større gennemsigtighed, således at tilsynsmyndigheder samt markedet kan få adgang til relevante oplysninger til brug for vurdering af risici i forbindelse med beslutningstagning. Markedet skal have information om væsentlige forhold vedrørende kapitalstruktur- og dækning, risikoeksponering, risikostyring og regnskabsprincipper, der som minimum vil blive offentliggjort én gang om året. For så vidt angår oplysninger omkring solvensbehov, vil disse blive offentliggjort kvartalsvis, som følge af krav til børsnoterede selskaber. Pengeinstitutterne pålægges dog ikke at offentliggøre fortrolige eller konkurrenceskadende oplysninger. Søjle 3 er implementeret i den danske lovgivning via kapitaldækningsbekendtgørelsen. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er anført de detaljerede oplysningskrav, som pengeinstitutterne skal opfylde. Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse denne bekendtgørelse, og vil blive opdateret løbende i det omfang der vil være behov herfor, eller krav herom, samt opdateret med de seneste tal i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.

4 Oplysningsforpligtelser 1: Målsætninger og risikopolitikker Overvågningen af risici i Østjydsk Bank sker i nøje overensstemmelse med de instrukser, som er fastlagt af bankens bestyrelse. Heraf fremgår rammerne for den løbende styring og opfølgning af bankens kreditrisiko, som bedst kan beskrives ved en løbende bedømmelse af risikoen for at tabe penge på udlån og garantier. Herunder indgår direktionens og kreditafdelingens løbende gennemgange af udvalgte engagementer samt bestyrelsens årlige gennemgang af alle større engagementer i banken samt alle engagementer med hensættelser. Endvidere fastlægger instruksen rammerne for bankens markedsmæssige risici, samt risici der opstår i forlængelse af ændringer i renter, valutakurser samt kurser på aktier og obligationer mv. Opfølgning på markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til bestyrelsen og direktion. Banken udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som dagligt påvirker virksomheden, og vurderer løbende behovet for at tilføre flere ressourcer til bankens risikostyring. Udviklingen i bankens markedsrisici, fremgår af Femårsoversigt Hoved- og nøgletal, i bankens Årsrapport, hvor nøgletal er angivet i overensstemmelse med Finanstilsynets nøgletalsmodel. Markedsrisici Styring og overvågning af bankens markedsrisici samt den løbende kontrol heraf varetages centralt i bankens Investerings- og Likviditetsafdeling og Regnskabsafdeling. Overvågningen dokumenteres i daglige, ugentlige og månedlige rapporteringer til direktion og bestyrelse. Banken har gennem flere år haft en relativ lav renterisiko, svingende mellem -2,1 % og 0,8 % de seneste 5 regnskabsår. Tilsvarende har bankens beholdning af obligationer og aktier i perioden været på et relativt lavt niveau, og udgør for aktiers vedkommende 86 mio. kr. ved udgangen af 2013 og 180 mio. kr. i obligationer. Bankens renterisiko ultimo 2013 udgør -1,6 %. Bankens valutarisiko er i overvejende grad rettet mod transaktioner i EUR. Kreditrisici Overordnet ønsker banken en risikospredning, der sikrer, at man ikke bliver følsom på enkelte brancher eller enkeltkunder. På erhvervskundeområdet er bankens primære målgruppe mindre og mellemstore erhvervskunder inden for segmenterne landbrug, liberalt erhverv, håndværk samt detailhandel. Fordelingen af udlåns- og garantiporteføljen på bankens privat- og erhvervskunder er ca. 30 % på det private segment og ca. 70 % på erhvervssegmentet. Bankens risiko, målt på enkeltkunder, har gennem de seneste 5 år været relativt begrænset. Nøgletallet summen af store engagementer har i perioden svinget mellem 27,9 % og 73,9 %, hvor den maksimale grænse iflg. loven er på 800 %, samt Tilsynsdiamantens pejlemærke er maximalt 125%. 4

5 Styringen af bankens kreditrisiko varetages af bankens kreditafdeling, der løbende følger op på overholdelsen af regelsættene for bankens kreditpolitik herunder foretager vurderinger af om der er objektive indikationer, der medfører behov for at foretage nedskrivninger på lån og hensættelser på garantier. Operationelle risici Banken har med henblik på at mindske tab som følge af oprationelle risici udarbejdet flere politikker, herunder bl.a. sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til IT og personale, ligesom den stiller en række minimumskrav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for IT, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende ITfaciliteter eller anden lignende krisesituation. Banken har endvidere etableret en compliancefunktion, der skal medvirke til at sikre, at banken lever op til eksterne såvel som interne krav. Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses, under hensyntagen til de omkostninger der er forbundet hermed. Likviditets risici Bankens likvide beredskab bliver styret af Investerings- og Likviditetsafdelingen, ved primært at opretholde tilstrækkelige ultralikvide værdipapirer (indskudsbeviser i Nationalbanken). Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Gennem de seneste 5 år har overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet svinget mellem 136,2 % som det laveste ultimo 2013 og 257,6 % i ultimo Ved ultimo 2013 var overdækningen 136,2 % incl. tildelte låneramme hos Nationalbanken. Holdes denne låneramme udenfor i beregningen af den overskydende likviditet, vil overdækningen i forhold til lovkravet være på 65,3 %. Ved ultimo 2013 har banken trukket DKK 402 mio. af den pågældende låneramme hos Nationalbanken. Tilsynsdiamantens pejlemærke er minimum 50 % overdækning i forhold til lovens krav. 2: Anvendelsesområde Oplysningsforpligtelsen gælder for Østjydsk Bank A/S, der er moderselskab for Forvaltningsselskabet af 25. oktober 1978 ApS og Østjydsk Ejendomsadministration A/S, begge med en ejerandel på 100 %. Pga. datterselskabernes ubetydelige andel af den samlede koncern, foretages der ikke konsolidering. 5

6 3: Basiskapital Nedenfor er redegjort for basiskapitalen og dens bestanddele, pr. 31. december Opgørelse af basiskapital 1. Kernekapital 1. Aktiekapital Overkurs ved emission 3. Reserver Overført overskud Årets løbende overskud 0 2. Primære fradrag i kernekapital 1. Foreslået udbytte 0 2. Immaterielle aktiver 0 3. Udskudte aktiverede skatteaktiver 0 4. Årets løbende underskud 0 5. Akk. værdiregulering sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme 0 3. Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 1. Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10 pct Halvdelen direkte ejede kapitalandele i dattervirksomheder 0 7. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital 1. Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser 3. Hybrid kernekapital Heraf medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital 1. Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10 pct. 2. Halvdelen direkte ejede kapitalandele i dattervirksomheder Basiskapital efter fradrag

7 4: Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Der henvises til afsnit 5, for så vidt angår en oversigt over den anvendte metode til offentliggørelse af den tilstrækkelige basiskapital samt solvensbehov. Kravene til Finanstilsynets punkt 4 er under punkt 5 uddybet med oplysninger omkring stressniveauer og forudsætninger. Risikovægtede eksponeringer med kreditrisiko Skemaet nedenfor viser Østjydsk Banks risikovægtede eksponeringer og kapitalkravet afledt deraf, opdelt på eksponeringskategorier. Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Offentlige enheder 0 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Risikovægtede eksponeringer med markedsrisiko Skemaet nedenfor viser Østjydsk Banks solvenskrav til markedsrisiko. Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko 0 0 I alt Risikovægtede eksponeringer med operationel risiko Østjydsk Bank anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Operationel risiko efter basisindikatormetoden

8 5: Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m. Den interne proces i banken Bankens bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Bankens solvensbehov er opgjort efter Finanstilsynets 8+ model. Indstillingen fra direktionen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække bankens risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Beskrivelse af metode Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af bankens solvensbehov tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter i januar 2013 samt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at banken ved at tage udgangspunkt i denne model og vejledningen fra Finanstilsynet af januar 2013 om opgørelse af solvensbehovet i pengeinstitutter. Solvensbehovet bygger på en 8+ tilgang, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet). Østjydsk Banks normale risici antages at være dækket af søjle I-kravet. Øvrige risici, der nødvendiggør et tillæg i solvensbehovet (søjle II-kravet) fremgår af efterfølgende punkter i denne opgørelse. Lokale pengeinstitutters solvensbehovsmodel angiver hvorledes et eventuelt tillæg til solvensbehovet kan beregnes på de enkelte områder. Disse principper er overordnet beskrevet nedenstående. 8

9 Solvensbehovsmodellens beregning af eventuelle tillæg til solvensbehovet Søjle I krav Indtjening Der beregnes et grundbeløb i solvensbehovet ved at gange de opgjorte risikovægtede poster med 8 % Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bankens basisindtjening divideret med bankens samlede udlån og garantier * 100 % giver under 1. Opgjort på baggrund af budgettet for det kommende år. Basisindtjeningen beregnes som: (resultat før skat + nedskrivninger - kursreguleringer resultat af kapitalinteresser) Udlånsvækst Kreditrisici Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bankens udlånsvækst år-til-år overstiger 10 %, eller såfremt bestyrelsen i øvrigt finder anledning hertil Der beregnes et tillæg til solvensbehovet på nedenstående overordnede områder under kreditrisikoopgørelsen: 1. Kreditrisiko på store kunder med finansielle problemer: Her beregnes et tillæg på de engagementer der overskrider 2 % af bankens basiskapital og som samtidig har finansielle problemer 2. Øvrige kreditrisici: Banken gennemfører en vurdering af behovet for tillæg til solvensbehovet på følgende 4 områder: 1) Kreditrisiko på øvrige kunder med finansielle problemer, altså kunder under 2 % af basiskapitalen. 2) Renterisiko for private og erhverv, hvor der vurderes på hvad konsekvensen vil være for bankens private og erhvervs kunder ved større renteændringer 3) Der vurderes på om bankens sikkerhedsværdier er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt. 3. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer: Der beregnes tillæg til solvensbehovet såfremt bankens 20 største engagementer overstiger 4 % af bankens samlede engagementsmasse 4. Koncentrationsrisiko på brancher: Der beregnes som udgangspunkt et tillæg til solvensbehovet såfremt en branche kan opgøres til over 20 % af bankens samlede udlån og garantier opgjort efter specifikke opgørelsesmetoder herfor. 9

10 Markedsrisici Der beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt bestyrelsens beføjelser til direktionen på en række områder overstiger grænseværdierne på de enkelte områder. Der er 3 områder hvorefter et eventuelt tillæg til solvensbehovet skal beregnes: Renterisici: Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet på den generelle renterisiko indenfor handelsbeholdningen såfremt beføjelsen overstiger 5 %. Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet på hele den generelle renterisiko udenfor handelsbeholdningen. Der kan ikke foretages et fradrag ved et eventuelt negativt opgjort renterisikoniveau. Aktierisici: Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt direktionens beføjelser til at erhverve aktier overstiger 50 % af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag. Valutarisici: Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet såfremt direktionens beføjelser til påtage sig store valutarisici. Grænsen herfor beregnes om valutakursindikator 1 over eller under 10 %, er beføjelsen under 10 % skal der ikke beregnes et tillæg til solvensbehovet. Likviditetsrisiko Operationelle risici Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet som følge af likviditetsrisikoen, hvis der må forventes en mer-rente for at bevare indlånene, herunder både almindelige kundeindlån og likviditet fra professionelle aktører. Såfremt bankens opgjorte likviditet, uden medregning af indlån fra professionelle aktører, overstiger bankens målsætning om likviditetsoverdækning, skal der ikke beregnes et tillæg til solvensbehovet. Der skal beregnes et tillæg til solvensbehovet vedrørende bankens operationelle risici efter en af nedenstående metoder: Overordnet: Tillægget kan beregnes ved at banken vurderer behovet herfor helt overordnet set Via skema: Finanstilsynet har opstillet 18 spørgsmål der skal besvares med enten ja eller nej. Svares der nej til mere end 3 af spørgsmålene skal der laves et tillæg på 0,1 % pr. nej besvaret spørgsmål udover de 3 tilladte nej besvarelser. 10

11 Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Der skal laves et tillæg til solvensbehovet såfremt nedenstående forhold er aktuelle for banken: 1. 8 % af vægtede poster (med under søjle I-kravet) 2. Et af finanstilsynet fastsat individuelt solvensbehov 3. Et solvenskrav fastsat af finanstilsynet, som følge af påbudte foranstaltninger 4. Minimumskapitalkravet 5. Tillæg hvis 1 engagement overstiger 25 % af basiskapitalen 6. Tillæg hvis banken overskrider en eller flere af de 5 grænseværdier i Tilsynsdiamanten Ud fra bankens konkrete situation samt krav i bekendtgørelsen om kapitaldækning og Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter fastsættes det hvilke risici, Østjydsk Bank bør kunne modstå, og dermed hvilke variable og stressniveauer der skal testes på. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at beregne den samlede risiko for Østjydsk Bank såfremt direktionen udnyttede sin fulde beføjelse på de ovenfor beskrevne risikoområder. 11

12 6-9: Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier, kommentarer til solvensbehov, lovbestemte krav samt solvensprocent og basiskapital Punkterne 6 9 i Finanstilsynets bilag 20 til kapitaldækningsbekendtgørelsen omkring offentliggørelse samles i et afsnit i denne rapport. I forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport for 2013, fremgik at bankens basiskapital, efter fradrag er opgjort til 760,4 mio. kr. og solvensprocent er opgjort til 16,2 %. Dette svarer til en overdækning på 4,3 %, set i forhold til det opgjorte solvensbehov på 11,9 %. Bankens solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital kr. Solvensbehovet Kreditrisici ,78 pct. Markedsrisici ,13 pct. Operationelle risici 0 0 pct. Øvrige forhold 0 0 pct. Tillæg som følger lovbestemte krav ,00 pct. I alt ,91 pct. Pct. Bankens solvensmæssige overdækning/ kapitalforhold Basiskapital efter fradrag tkr. Tilstrækkelig basiskapital tkr. Solvensprocent 16,2 % Solvensbehov (pct.) 11,9 % Solvensoverdækning i procentpoint 4,3 % Solvensbehov og solvensoverdækning Banken har opgjort solvensoverdækningen til 4,3 pct. point ud fra et solvensbehov på 11,9 pct. og en faktisk solvensprocent på 16,2. Solvensoverdækningen anses for at være tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil kunne sikre bankens fortsatte drift og medvirke til bankens fortsatte udvikling. Kreditrisici Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den 12

13 væsentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de foretagne stresstestet samt kunder med finansielle problemer. Størrelsen af sidste nævnte er afhængig af konjunktursituationen. Markedsrisici Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på instituttets fastforrentede obligationsbeholdning, aktierisiko og valutarisiko. Markedsrisikoen opgøres primært via stresstest. Operationelle risici Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Øvrige forhold Øvrige forhold indgår i solvensbehovet som et fradrag. Dette skyldes, at selv under det hårdeste stresstest vil instituttet få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne konsolidering indgår i solvensbehovsmodellen som et fradrag. Derudover er der under kategorien Øvrige forhold afsat kapital til et prisfald på domicilejendomme. Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel for en mere detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier. 10: Pengeinstituttets target og internt opgjort solvensbehov Som det fremgår af tabellen i afsnit 6-9, er bankens internt opgjorte solvensbehov på 11,9%. Banken ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodellen og sikrer den fornødne handlefrihed på ethvert tidspunkt i en konjunkturcykel. Det er bankens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov skal udgøre mindst 2,0%. 11: Modpartsrisiko Metode til fastsættelse af tilstrækkelig basiskapital Østjydsk Bank anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater inden for handelsbeholdningen. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående metode: 1) Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med positiv værdi. 13

14 2) For at nå frem til et tal for en potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes. 3) Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med Østjydsk Banks fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. I Østjydsk Banks bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 14

15 12: Kreditrisiko og udvandingsrisiko Regnskabsmæssige definitioner m.v. Østjydsk Bank følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., hvorved der henvises til bekendtgørelsens Værdi af eksponeringer efter nedskrivninger Den samlede værdi af Østjydsk Banks eksponeringer efter nedskrivninger men før hensynstagen til kreditrisikoreduktion udgør pr tkr Eksponeringernes gennemsnitlige værdi Nedenstående skema viser de gennemsnitlige eksponeringer fordelt på kategorier. Gennemsnitlig 2013 Risikovægtede eksponeringer Offentlige enheder 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Geografisk fordeling af eksponeringerne Over 95 % af Østjydsk Banks eksponeringer er i Danmark, hvorfor en geografisk fordeling er uvæsentlig. 15

16 Eksponeringer i alt Andre poster Eksponeringer med restancer m.m. Eksponeringer med pant i fast ejendom Detailkunder Erhvervsvirksomheder Institutter Offentlige enheder Centralregeringer og banker Branchemæssig fordeling af eksponeringer fordelt på eksponeringskategorier Offentlige myndigheder Landbrug, skov, jagt og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Private kunder Eksponeringer i alt Fordeling af eksponeringernes restløbetid fordelt på eksponeringskategorier Pr. 31. december 2013 Anfordring 0 3 md. 3 md. 1 år 1 5 år Over 5 år I alt Centralreg./-banker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder Detailkunder Eksp. m. pant i fast ejd Eksp. m. restancer m.m Andre poster Eksponeringer i alt

17 Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher Misligholdte fordringer Værdiforr. fordringer Nedskrivning ultimo året Udgiftsførte beløb i året Individuelt vurderede udlån og garantier Offentlige myndigheder Landbrug, jagt og skov Industri og råstofudvind Energiforsyning Bygge- og anlægsvirk Handel Transport, hotel og rest Information & kommun Finansiering og forsik Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt individuelt vurderet Gruppevise vurderede udlån og garantier Offentlig myndigheder Erhverv Private I alt gruppevise vurderet Bevægelser på værdiforringede fordringer Nedenstående skema viser bevægelser i Østjydsk Banks værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Individuelle nedskrivninger Udlån Individuelle hensættelser Garantier Gruppevise nedskrivninger Udlån Gruppevise hensættelser Garantier AKK nedskrivninger/ hensættelser primo Bevægelser i året: Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførelse af nedskrivninger/hensættelser Andre bevægelser Endelig tabt, tidligere nedskrevet/hensat AKK nedskrivninger/ hensættelser ultimo

18 13: Kreditvurderingsbureauer Der anvendes ikke en direkte ratingmetode på baggrund af rating hos et godkendt ratingbureau. 14: Den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko Der anvendes ikke IRB-metoden. 15: Markedsrisiko Nedenstående skema viser solvenskravene i forbindelse med Østjydsk Banks markedsrisici. Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko : Interne modeller Der anvendes ikke interne modeller. 17: Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedure, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici Østjydsk Bank anvender basisindikatormetoden jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettoindtægter og ikke rente-relaterede nettoindtægter. Banken gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under bankens opgørelse af solvensbehovet. 18

19 18: Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Østjydsk Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en lang række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger mv. Østjydsk Bank påtænker ikke at sælge disse aktier idet deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler forretningsomfanget med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Østjydsk Bank regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt, afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel. Alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. 19: Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Bankens renterisiko udgør ultimo 2013 tkr , som kan fordeles således: Renterisiko Renterisiko fordelt på følgende poster udenfor handelsbeholdningen: Balanceførte poster dvs. udlån, indlån, tilgodehavender/gæld kreditinstitutter Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko 0 I alt udenfor handelsbeholdningen Renterisiko fordelt på følgende poster i handelsbeholdningen: Værdipapirer i balancen incl. spotforretninger Terminsforretninger 3 Swaps -967 I alt i handelsbeholdningen 686 I alt renterisiko : Oplysninger vedrørende securitiseringer Der anvendes ikke securitiseringer 21: Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko efter IRB Der anvendes ikke IRB-metoden. 19

20 22: Kreditrisikoreduktionsteknikker Østjydsk Bank anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. De væsentligste finansielle sikkerheder i banken er: Kontant indestående i DKK samt, Værdipapirer (obligationer, aktier, og investeringsforeningsbeviser), primært børsnoterede. Kontant indestående kan være deponeret af såvel debitor som tredjemand. Sikkerhed af denne art forekommer i begrænset omfang. Sikkerhedsstillelse i form af eksisterende beholdning af værdipapirer har en vis anvendelse i banken. Bankens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Der foreligger forretningsgange for forvaltning og værdiansættelse af sikkerheder, og procedurerne er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foretages i bankens kreditafdeling. Østjydsk Bank anvender den enkle metode som kreditrisikoreducerende teknik. Det medfører, at banken kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i finansielle sikkerheder. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7 pkt , er det anført, hvilke finansielle sikkerheder banken kan anvende under den enkle kreditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skal være udstedt af en virksomhed eller land med en særlig god rating. Østjydsk Bank anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder til afdækning af sin kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser hver enkel eksponeringskategori sikkerhedernes dækning, dvs. den fuldt justerede størrelse af sikkerhederne inden for hver enkel eksponeringskategori. Finansielle sikkerheders dækning Centralregeringer eller -banker 0 Regionale eller lokale myndigheder 0 Offentlige enheder 0 Multilatarale udviklingsbanker 0 Internationale organisationer 0 Institutter 0 Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 0 Dækkede obligationer 0 Kortfristede institut- og erhvervseksp. mv. 0 Kollektiver investeringsforeninger 0 Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter 0 I alt

21 Østjydsk Bank anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen garantier og kreditderivater til afdækning af sin kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser de samlede eksponeringer, der inden for hver eksponeringskategori er dækket af garantier eller kreditderivater. Eksponeringer dækket af garantier Centralregeringer eller centralbanker 0 Regionale eller lokale myndigheder 0 Offentlige enheder 0 Multilatarale udviklingsbanker 0 Internationale organisationer 0 Institutter 0 Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved fast ejendom 0 Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 0 Dækkede obligationer 0 Kortfristede institut- og erhvervseksp. mv. 0 Kollektiver investeringsforeninger 0 Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter 0 I alt : Den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko Der anvendes ikke den avancerede målemetode. 21

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker Risikorapport 213 Dronninglund Sparekasse I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 skal Sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle risici og politikker til styring af disse.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere