Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 35 Bilag 1 Offentligt NOTAT 9. oktober 2013 Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1. Indledning Lovforslaget fremsættes som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil. Loven har til formål at skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence. Samtidig fastholder loven, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Samlet set øges fleksibiliteten, og der skabes grobund for nye markeder, øget produktivitet og større konkurrence, hvilket i sidste instans også er til gavn for forbrugerne. Forslaget er sendt i høring den 21. juni 2013 med høringsfrist den 7. august 2013 til i alt 99 myndigheder, organisationer mv. Der er modtaget høringssvar fra 44 af de 99 hørte myndigheder, organisationer mv. Heraf har 36 haft bemærkninger til udkastet til lovforslag. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Der er enighed fra alle sider om afskaffelsen af den særlige tilsynsordning (stikprøvekontrol af en virksomheds arbejde på vand- og afløbsområdet som alternativ til krav om kvalitetsstyringssystem for virksomheden) og forslaget om skærpelse af straffebestemmelserne fra de organisationer, der har givet høringssvar om emnet, hvorfor disse elementer af forslaget ikke behandles i nedenstående gennemgang. 2. Generelle bemærkninger Dansk Metal, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri støtter det samlede lovforslag. Dansk Metal mener, at muligheden for delautorisation øger dynamikken og valgmulighederne for de faglærte og understøtter, at langt flere med en erhvervsfaglig uddannelse får mulighed for at erhverve sig kompetencer på videregående niveau. Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Dansk Industri mener, at muligheden for delautorisation vil øge produktiviteten og effektiviteten uden at gå på kompromis med sikkerheden. Derudover vil forslaget forbedre mulighe-

2 2/15 den for at gøre brug af ny viden og materialer i byggeriet, og langt flere produkter og løsninger kan installeres i én arbejdsgang. HMN Naturgas finder, at forslaget om delautorisation vil øge kvaliteten, kompetencerne og koncentrationen omkring den specifikke aktivitet. Forslaget understøtter muligheden for øget konkurrence. Foreningen af vandværker i Danmark støtter forslaget. Det vil på sigt give bedre og mere målrettede uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder. Maskinmestrenes Forening støtter fjernelse af den personlige autorisation. Foreningen mener, at den fagligt ansvarlige bør have ledelsesbeføjelser til at håndtere konkrete sikkerhedsmæssige tiltag. Foreningen finder ikke, at der er fremlagt relevant baggrundsmateriale, der kan begrunde, at delautorisationer vil få en gavnlig konkurrencemæssig effekt. Den delautoriserede bør skulle leve op til samme uddannelseskrav som de fuldt autoriserede. VELTEK mener, at kompetencekravene svækkes og sikkerheden forringes. VELTEK mener, at boligejerne med de nye delautorisationer ikke vil vide, hvem de skal kontakte til hvilke opgaver. Blik- og Rørarbejderforbundet anfører, at forslaget vil medføre en forøget risiko for, at installationer deles op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, hvilket vil betyde øget risiko for, at installationen ikke lever op til kravene. Dansk El-Forbund finder, at sammenhængen og sikkerheden bortfalder med muligheden for delautorisation. Det vil blive mindre overskueligt for forbrugerne. Forbundet er også imod afskaffelsen af den personlige autorisation. Et personligt ansvar virker stærkere, fordi den enkelte kan miste sin personlige autorisation og straffes personligt. Forbundet er både imod afskaffelsen af forældelseskravet og praksiskravet, fordi det dels vil betyde, at der ikke er nok fokus på, at kompetencerne løbende ajourføres og dels medfører forringelser i forhold til forståelsen af arbejdsopgaverne. Forbundet er imod, at man kan være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. TEKNIQ svarer, at forslaget om delautorisation vil svække sikkerheden og betyde uklare grænseflader. Det vil gøre det mindre gennemskueligt for forbrugerne. Organisationen mener, at afskaffelsen af den personlige autorisation vil betyde en svækkelse af de fagligt ansvarliges stilling.kravet om ledelsesmæssige beføjelser er særligt vigtigt at fastholde, da den fagligt ansvarlige ikke kan være garant for sikkerheden, hvis han ikke har ledelsesmæssige beføjelser. TEKNIQ er imod afskaffelsen af forældelses-, praksis-, 30 timers- og ajourføringskravet. Kravene er vigtige at fastholde, hvis den fagligt ansvarlige skal være garant for sikkerhe-

3 3/15 den. Organisationen er også imod, at man kan være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. TEKNIQ mener ikke, at forslaget bør fremsættes i den foreliggende form. DS Håndværk & Industri mener, at forslaget om delautorisation vil forvirre forbrugerne, forringe det faglige niveau og på sigt betyde færre virksomheder med fuld autorisation, hvilket vil betyde mindre konkurrence og stigende omkostninger for forbrugerne. DS Håndværk & Industri er imod afskaffelsen af forældelseskravet, fordi organisationen mener, at man kan være væk fra faget i for eksempel 15 år og vende tilbage uden dokumentation for, at den faglige viden er opdateret. DS Håndværk & Industri er betænkelig vedrørende muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder, da det kan betyde øget stråmandsvirksomhed. Danske Energi Brancheforening (DEBRA) finder ikke, at en delautorisation skal kunne dække områder, hvor installationen forbindes til områder, der ikke dækkes af delautorisationen. Brancheforeningen mener forslaget vil have en klar negativ effekt på kvalitet, sikkerhed og kompetencer. Maskinmesterskolen København støtter forslaget om afskaffelse af den personlige autorisation, men anfører samtidig, at det kan vække bekymring, at det er virksomheden, der skal kompetencevurdere og vurdere behovet for videreuddannelse. Forslaget om delautorisation er en forværring af el-sikkerheden, medmindre myndighedskontrollen skærpes væsentligt. Parcelhusejernes Landsforening mener, at forslaget om delautorisation vil være en blindgyde og gøre det uklart, hvad den pågældende håndværker må udføre. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle mener, at forslaget vil bevirke, at personer med et lavere kompetenceniveau vil få mulighed for at lede elog vvs-tekniske opgaver, hvilket vil svække sikkerheden for de udførende. Forsikring og Pension mener, at når en installation deles op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, er der risiko for, at installationen samlet set ikke lever op til kravene. Organisationen mener ikke, at forslaget om, at en boliginstallatørvirksomhed må udføre elinstallationsrapporter, er i overensstemmelse med hensigten i huseftersynsordningen. El-Konsulenterne mener, at forslaget vil resultere i situationer med dårligt udført håndværk og forringet sikkerhed. Det er betænkeligt, at godkendelsen som fagligt ansvarlig gives på ubestemt tid og uden krav om praktisk erfaring. Danske Kloakmestre mener, at der bør indføres en øvre aldersgrænse for den fagligt ansvarlige, for eksempel 70 år. Muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder vil betyde, at autorisationsordningen ud-

4 4/15 vandes, og det vil være umuligt at føre et forsvarligt tilsyn med de tilknyttede virksomheder. Byggeskadefonden anfører, at forslaget om delautorisation kan medføre en kunstig opdeling i boliginstallationer og andre installationer. Danske BOLIGadvokater finder, at udkastet giver anledning til at advare mod at slække på eksisterende formelle krav, idet det frygtes, at dette vil tilskynde endnu flere gør-det-selv-folk til at udføre de omhandlede opgaver. En slækkelse af de formelle krav vil desuden have konsekvenser i forhold til handel mest fast ejendom. Campingbranchen mener, at det er en naturlig del af udviklingen, at det fulde ansvar lægges over på virksomhederne. Forbrugerrådet støtter forslag, der moderniserer og ensretter autorisationsordningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden. Høringerne tegner et billede af, at de organisationer, der i dag står uden for autorisationsområdet, støtter det samlede forslag. De ser især et potentiale for øget konkurrence og fleksible muligheder for de faglærte i forslaget om delautorisation. Samtidig udtrykker de organisationer, der i dag arbejder inden for autorisationsområdet en bekymring for, at der vil blive gået på kompromis med den tekniske sikkerhed, hvis lovforslaget vedtages. Lovforslaget er ikke et opgør med den eksisterende mulighed for at opnå fuld autorisation. Den består. Lovforslaget stiller en supplerende mulighed til rådighed, som det herefter er op til markedet at udnytte. Forslaget understøtter behovet for at skabe vækst og jobs i samfundet, fordi flere virksomheder hurtigere og mere fleksibelt vil kunne byde ind på opgaverne. Med de rette kompetencer kan flere virksomheder etablere sig inden for totalløsninger som for eksempel solcelleinstallatørvirksomhed eller boliginstallatørvirksomhed. Delautorisationsmuligheden vil kunne imødekomme efterspørgslen og behovet for specialister i et bredt autorisationsområde, der bliver stadig mere komplekst. Forbrugerne skal kunne stole på, at virksomhederne har ansvaret for det udførte arbejde. Sådan er det nu, og det ændrer lovforslaget ikke på. I de situationer, hvor der er flere virksomheder om opgaven, bærer den enkelte virksomhed således fortsat ansvaret for eget arbejde. Muligheden for at opnå delautorisation vil betyde, at flere virksomheder fremover vil kunne udføre flere opgaver for forbrugeren fra start til slut. Det betyder, at man kan reducere det antal arbejdsskift, der skal til for eksempelvis at etablere eller renovere et badeværelse. Det kan altså blive både lettere og billigere for forbrugeren.

5 5/15 Forslaget går ikke på kompromis med sikkerheden. Autorisationsordningerne bygger fortsat på kravet om de rette kompetencer, virksomhedernes egenkontrol og kravet om en uvildig 3. parts kontrol. Det afgørende er, at virksomheden til enhver tid har de nødvendige kompetencer inden for sit autorisationsområde. Kompetencekravet sænkes ikke - det målrettes. Virksomheden skal have en person med de nødvendige praktiske og teoretiske kompetencer fast tilknyttet (en fagligt ansvarlig). Som det er tilfældet i dag, skal personen også fremadrettet være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og have bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve. I lovforslaget blev der oprindeligt ikke stillet krav om, at den fagligt ansvarlige skulle have ledelsesmæssige beføjelser.de organisationer, der i dag arbejder inden for autorisationsområderne har i høringerne anført, at det er centralt, at den fagligt ansvarlige har en ledelsesmæssig indplacering i virksomheden for at kunne udføre sine opgaver og udfylde sin rolle. Den fagligt ansvarlige er en del af fundamentet for sikkerheden, og skal have de rette betingelser for at kunne udfylde sin rolle. Det er virksomhedens ansvar at sikre det, og det skal præciseres i lovgivningen. Derfor indføres der i lovforslaget en bestemmelse om, at virksomheden skal sikre, at den fagligt ansvarlige har de nødvendige beføjelser. Det vil være op til den enkelte virksomhed, hvilken organisatorisk indplacering den fagligt ansvarlige har, men det skal sikres, at den fagligt ansvarlige har de beføjelser, der er nødvendige for, at den pågældende reelt kan sikre, at opgaverne bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt og at der føres det nødvendige tilsyn. De samme organisationer har i deres høringssvar udtryk bekymring over muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. Den fagligt ansvarlige skal, som før nævnt, have de rette betingelser i virksomheden. Derfor fjernes både hovedreglen og undtagelsen fra lovforslaget. I stedet videreføres bestemmelsen fra den eksisterende lovgivning om, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden. Bemyndigelsen vil, som i dag, blive udmøntet i en bekendtgørelse, der fastsætter krav om, at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i et bestemt antal timer ugentligt. Tilknytningskravet kan dermed tilpasses arbejdsmarkedets udvikling. Antallet af ugentlige timer vil som udgangspunkt stadig fastsættes til 30 timer, som det er tilfældet i den gældende bekendtgørelse.

6 6/15 3. Bemærkninger til konkrete emner Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 3.1 Forenkling af virksomhedernes egenkontrolsystem 3.2 Undtagelse fra autorisationskravet til at trække elkabler og vandrør 3.3 Afskaffelse af kravene til de udførende medarbejder på vvsområdet 3.4 Udfasning af bibeskæftigelsesautorisationen 3.5 Producenternes forberedelse af gas-, vand- og afløbsinstallationer ved fremstilling af bygningsdele 3.6 Forbrugernes adgang til at foretage simpelt arbejde på F-gas installationer 3.7 Afskaffelse af kommunernes kontrolforpligtelse 3.8 Nye straffebestemmelser i eleftersynsordningen 3.9 Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelser 3.10 Faskiner (bortledning af vand fra taget) kan udføres uden autorisation i henhold til den gældende bekendtgørelse nr fra Forenkling af virksomhedernes egenkontrolsystem DEBRA støtter forslaget og anfører, at det er en fordel, at systemet ikke alene fokuserer på sikkerhed, men også på kvalitet og energieffektivitet. Danske Maskinstationer og Entreprenører støtter op om reduktionen i antallet af krav i virksomhedernes egenkontrolsystem. HMN Naturgas er imod forslaget og foreslår, at der skal være skarpere krav til ledelsen for at sikre implementering og anerkendelse af kvalitetsstyring i virksomhederne. Dansk El-Forbund svarer, at der med forslaget er mindre fokus på sikkerheden for de udførende og for forbrugerne. TEKNIQ anfører, at undtagelse fra kravet om efterprøvning for virksomheder med et snævert autorisationsområde og for udenlandske virksomheder vil udvande tilliden til kvaliteten på autorisationsområderne. El-Konsulenterne mener, at forenklede krav til virksomhedernes egenkontrol ikke er realistisk for el-branchen. Det foreslås, at virksomhederne anvender et fælles godkendt egenkontrolsystem (KLS). Kravene til virksomhedernes KLS vil fremover alene fokusere på de aspekter, der har betydning for den tekniske sikkerhed. Der frigives tid til kerneforretningen og produktiviteten øges. Systemet op-

7 7/15 bygges, så det kan integreres med virksomhedernes øvrige egenkontrolsystemer. Det foreslås i høringen, at der skal være skarpere krav til ledelsen for at sikre implementering og anerkendelse af kvalitetsstyring i virksomhederne. Dette forslag vil indgå i det videre arbejde med bekendtgørelserne, der udmønter de konkrete krav til KLS-systemet. 3.2 Undtagelse fra autorisationskravet til at trække elkabler og vandrør VELTEK mener, at forslaget skaber forvirring omkring ansvarsområderne og forringer forbrugernes muligheder og dokumentationskrav i forbindelse med forsikringssager. Blik- og Rørarbejderforbundet svarer, at det er dybt bekymrende, at dele af rørføringen udføres af andre end den, der foretager selve tilslutningen. Det vil betyde, at installatørvirksomheden skal påtage sig ansvar for arbejde udført af andre. Et kursus giver ikke det fulde overblik over for eksempel vandinstallationen, hvilket kan medføre fejlagtige tilkoblinger. Maskinmestrenes Forening svarer, at en autoriseret installatør ikke bør tage ansvar for arbejde, som installatøren ikke selv har haft kontrol med. Dansk El-Forbund tager kraftigt afstand fra forslaget. TEKNIQ mener, det er uholdbart, at en autoriseret installatør, der ikke har indflydelse på arbejdets udførelse, skal tage ansvaret for dette. Der er væsentlige konsekvenser for sikkerheden i den samlede installation, hvis kabler og rør ikke trækkes korrekt. Parcelhusejernes Landsforening svarer, at det er uholdbart, at en virksomhed, der udfører en del af en installation (for eksempel trækker kabler i skjulte rørføringer), ikke har et følgeligt ansvar. Det er ligeledes uholdbart, at den autoriserede virksomhed skal stå inde for tredjepartens arbejde. Forsikring og Pension mener, at det kan blive en udfordring i praksis, hvis en installatørvirksomhed skal påtage sig ansvaret for andres arbejde. Forslaget åbner mulighed for, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler og vandrør i takt med, at andre håndværksmæssige opgaver udføres på et byggeri. Hidtil har trækning af kabler og rør været autorisationsbelagt arbejde. Tilslutning og slutafprøvning skal foretages af en virksomhed med autorisation.

8 8/15 Forslaget vil ikke have negative sikkerhedsmæssige konsekvenser, da det altid er den autoriserede installatør, der laver tilslutning og slutafprøvning af installationen. Sådan er det i dag, og det videreføres med lovforslaget. Forslaget vil kunne betyde en øget konkurrence og produktivitet på byggepladserne.for eksempel vil tømreren kunne trække kabler parallelt med tømrerarbejdet, så håndværkere ikke i samme omfang som i dag skal vente på andre faggrupper.det giver færre arbejdsgange, øget konkurrence og i sidste instans mulighed for lavere forbrugerpriser. Ligesom på andre områder i samfundet vil det være op til den autoriserede virksomhed at lave en aftale med den virksomhed, der trækker kablerne om ansvarsfordelingen til brug ved eventulle erstatningsretlige spørgsmål. Af aftalen kan det entydigt fremgå, hvem der bærer ansvaret for de enkelte dele af arbejdet. 3.3 Afskaffelse af kravene til de udførende medarbejdere på vvsområdet HMN Naturgas støtter forslaget og mener, det er en praktisk foranstaltning. Blik- og Rørarbejderforbundet mener, at forslaget vil medføre en alvorlig risiko for kundesikkerheden, samfundsforhold og branchen. Dansk El-Forbund, TEKNIQ og DS Håndværk & Industri mener alle, at kravet om fagligt uddannede medarbejdere skal bibeholdes. Dansk El- Forbund nævner, at opgaverne bliver stadigt mere komplicerede, komplekse og sammenhængende. TEKNIQ mener, at lovforslaget indebærer en svækkelse af den fagligt ansvarliges position, og DS Håndværk & Industri mener, det er vigtigt at fastholde det faglige niveau i branchen. Forsikring og Pension anfører, at forslaget kan have uheldige konsekvenser, for eksempel at søgningen til faguddannelserne vil falde, fordi uddannelse ikke vil være en nødvendighed for at blive beskæftiget i branchen. På vvs-området er der i dag krav om, at ansatte, der udfører autorisationskrævende arbejde, skal have en relevant, mindst toårig vvsuddannelse. Ellers skal den ansatte efter den nuværende lovgivning arbejde under opsyn af en person med en relevant uddannelse på området. For eksempel kan en ansat i et vvs-firma i dag lægge rør uden faguddannelse, hvis der arbejdes under overvågning af en kollega med faglig uddannelse.på el-området er der ikke på samme måde specifikke uddannelseskrav, men det vurderes ud fra en ansats kompetencer, om vedkommen-

9 9/15 de kan arbejde selvstændigt eller skal arbejde under opsyn eller instruktion. Forslaget vil betyde, at vvs-installatørvirksomhederne får de samme vilkår som el-installatørvirksomhederne. På el-området har ordningen ikke givet anledning til sikkerhedsmæssige problemer. Ændringen vil på vvsområdet betyde, at rekrutteringsgrundlaget for den enkelte virksomhed bliver bredere, og virksomhederne kan hurtigere tilpasse medarbejderstaben til de skiftende behov, fordi man ikke længere er bundet af lovbestemte medarbejderprofiler. Samtidig vil man som arbejdssøgende få adgang til arbejde, der før var forbeholdt ansøgere med en specifik faglig profil. 3.4 Udfasning af bibeskæftigelsesautorisationen Maskinmestrenes Forening, Dansk El-Forbund, TEKNIQ, DS Håndværk & Industri, DEBRA og Danske Maskinstationer og Entreprenører støtter alle forslaget. Maskinmesterskolen København mener, at forslaget vil betyde, at autorisationsberettigede med praktisk erfaring ikke kan udføre installationsarbejde lovligt på egen eller familiemedlemmers installation, medmindre de opretter en virksomhed. El-konsulenterne svarer, at mængden af arbejde, der udføres uden autorisation, vil vokse betragteligt. Det skal stadig være muligt at kunne udføre arbejde på egne og familiemedlemmers installationer. Med forslaget om muligheden for at opnå delautorisation vil behovet for en bibeskæftigelsesautorisation, altså en autorisation, hvor man har sin hovedbeskæftigelse på et andet fagområde, forsvinde. Bibeskæftigelsesautorisation findes i dag både på el-, gas-, vvs- og kloakområdet.hensigten er, at det bliver lettere for de professionelle aktører på området, fordi der fremover udelukkende er én autorisationsordning og ét samlet egenkontrolsystem. Uanset om man arbejder på egne installationer eller udfører arbejde for andre, er der i dag de samme krav til uddannelse og autorisation. I dag er der mulighed for at få en bibeskæftigelsesautorisation, hvis man ikke har området som hovederhverv. Men den kræver samme uddannelsesbaggrund som en fuld autorisation. Med forslaget vil der blive mulighed for delautorisation på et område, hvor man ønsker at kunne udføre arbejde på egne installationer. 3.5 Producenters forberedelse af gas-, vand- og afløbsinstallationer ved fremstilling af bygningsdele

10 10/15 Dansk Byggeri og Dansk Erhverv støtter forslaget og mener, at det vil fremme industriel fremstilling af bygningsdele. DS Håndværk & Industri, Maskinmestrenes Forening og DEBRA støtter forslaget. TEKNIQ mener, at hjemlen til at fastsætte regler er for vidtgående. Begrebet producent og kravene til denne er ikke veldefinerede. Der bør stilles samme krav til producenterne, som der stilles til de autoriserede virksomheder. Forbrugerrådet anfører, at det er en meget bred undtagelse, der ikke altid vil kunne sikre, at der er den tilstrækkelige faglige viden tilstede i virksomheden. Byggeskadefonden forudser, at præfabrikerede løsninger, der monteres af personale uden autorisation, vil medføre flere svigt og skader i byggeriet. På el-området er det allerede i dag muligt for producenten at forberede installationerne som en del af produktet. Det kan for eksempel være elinstallationer i præfabrikerede vægelementer. Med forslaget vil aktørerne på vvs-området få samme mulighed. I praksis har Sikkerhedsstyrelsen, med baggrund i sikkerhedstekniske vurderinger, i flere sager givet tilladelse til, at gasinstallationer og vandinstallationer kunne forberedes af producenten. Forslaget lægger op til en ligestilling af autorisationsområderne, så producenter på vvs-området har de samme muligheder for at forberede installationer, som det allerede er tilfældet på el-området. Inden for elområdet vurderes der ikke at være problemer med de præfabrikerede løsninger. 3.6 Forbrugernes adgang til at foretage visse simple arbejder på F- gas-installationer HMN Naturgas, F-gas-branchen støtter forslaget. DS Håndværk & Industri støtter ikke forslaget og anfører, at området er kompliceret og potentielt farligt. er Som reglerne er i dag, er en forbruger, der anskaffer sig en gasgrill, forpligtet til at tilkalde en autoriseret vvs-installatør for at tage grillen i brug. Det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at forbrugere selv foretager montering og udskiftning af slanger på visse simple gasinstallationer som for eksempel gas-grill, terrassevarmere og ukrudtsbrændere. Baggrunden er, at komponenterne kan samles forholdsvist

11 11/15 enkelt og risikofrit.forslaget er en tilpasning af reglerne til den måde, forbrugerne i praksis agerer på. 3.7 Afskaffelse af kommunernes kontrolforpligtelse Energistyrelsen mener, det er et godt tiltag, der medfører mere ens regulering på området. DANVA er bekymret for øget risiko for fejl på vand- og afløbsinstallationer med fare for forurening af drikkevandet og fejludledninger til følge. Maskinmestrenes Forening mener, at kontrolforpligtelsen bør erstattes af tilsyn fra Sikkerhedsstyrelsen eller af en 3. partskontrol. Dansk Byggeri mener, at det bør være et krav, at forsyningsselskaber inden for vand- og spildevandsområderne skal kontrollere, at arbejde omfattet af autorisationskravet er udført af virksomheder med autorisation. TEKNIQ og Dansk Erhverv anfører, at hvis kommunerne ikke kan fortsætte kontrollen, anbefales det, at kontrolforpligtelsen gives til vandselskaberne. DS Håndværk & Industri mener, at der fortsat bør føres tilsyn med autorisationsforholdene ved byggesagsbehandlingen. Kontrollen kunne i stedet varetages af Sikkerhedsstyrelsen. DEBRA svarer, at det er betænkeligt at overdrage hele ansvaret til forbrugeren. Parcelhusejernes Landsforening er ikke interesserede i, at private bygherrer skal have dette ansvar. Danske Maskinstationer og Entreprenører er betænkelige ved, at der ikke sættes noget i stedet. Danske Kloakmestre mener, at kontrolforpligtelsen bør bibeholdes. Kontrollen udføres i dag stikprøvevisaf kommunerne. Den udføres som dokumentkontrol af, at arbejdet er udført af en autoriseret virksomhed. Virksomhedsforum for enklere regler har foreslået, at kravet om kommunal kontrol af autorisationernes gyldighed ophæves. Reglen kan forenkles ved, at installatøren selv dokumenterer autorisationen.sikkerhedsstyrelsen vurderer, at det ikke vil have nogen negativ sikkerhedsmæssig effekt, at det er bygherren, som gøres opmærksom på og generelt forpligtes til at sikre sig, at alt autorisationskrævende arbejde udføres af autoriserede håndværkere.

12 12/ Nye straffebestemmelser i eleftersynsordningen Forbrugerrådet svarer, ati forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter i huseftersynsordningen har et disciplinærnævn mulighed for at udstede påtaler, advarsler, bøder og fratage beskikkelsen. Denne ordning fungerer godt og kunne også fungere for elinstallationsrapporter, så der ikke skal gennemføres en tidskrævende og omkostningsfuld retssag. Det foreslås derfor, at denne mulighed bevares i loven. Koordineringen med bestemmelserne angående huseftersynsordningen er central. Tilstandsrapporter udarbejdes af byggesagkyndige, og klager kan indbringes for Ankenævnet for Huseftersyn. Det eksisterende ankenævn på el-området, Ankenævnet for Tekniske Installationer, blev ved etablering af eleftersynsordningen også ankenævn ved klager over eleftersyn. Det har baggrund i ankenævnets særlige ekspertise på el-området. Dermed er der allerede etableret mulighed for, at klagesager kan afgøres, uden at klageren skal ud i en retssag. Det vurderes derfor, at de sanktionsmuligheder, som er indeholdt i lovforslaget, har et passende niveau.der lægges i forslaget op til mulighed for bødestraf, som det også er tilfældet i huseftersynsordningen. 3.9 Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelser TEKNIQ mener, at det bør være Folketinget, der fastlægger autorisationsordningernes niveau og ikke Sikkerhedsstyrelsen. DEBRA mener, at det bør være loven, der entydigt definerer undtagelsesmuligheder og områder for mulig delautorisation. Parcelhusejernes Landsforening anfører, at der ikke bør ske en reduktion i antallet af tiltag, som skal besluttes af Folketinget. Folketinget fastlægger som udgangspunkt ikke meget tekniske områder, som for eksempel niveauet for autorisationsordningerne. Det ville svare til, at Folketinget for eksempel skulle træffe beslutning om, hvordan kablerne dimensioneres ved en bestemt type elinstallation. Det vil være erhvervs- og vækstministeren, der fastlægger reglerne på de enkelte områder, herunder reglerne om delautorisation. Der er således ikke i lovforslaget bemyndiget kompetence til Sikkerhedsstyrelsen på dette område Faskiner (bortledning af regnvand fra taget) kan udføres uden autorisation i henhold til den gældende bekendtgørelse nr fra 2003

13 13/15 Dansk Byggeris Kloaksektion mener, at det kræver stor faglig viden at afgøre, om det er muligt at etablere faskiner på grunden og at foretage de nødvendige forundersøgelser og dimensionering af ledninger og faskiner. Dansk Byggeri mener, at alle former for afledning af regnvand til faskiner på privat grund bør være omfattet af autorisationskravet. Parcelhusejernes Landsforening mener, at faskiner og forsinkelsesindretninger bør inddrages i autorisationsordningen, da der ellers forudses omfattende problemer med skader og dokumentation. Danske Maskinstationer og Entreprenører er betænkelige ved videreførelsen af undtagelsen. Danske Kloakmestre mener, at etablering af faskiner kræver indgående kendskab til jordbundsanalyser, dimensionering mv. Faskiner ved sekundære bygninger, som for eksempel fritliggende carporte, garager og udhuse på op til 25 m 2, kunne måske udføres uden autorisation. Høringssvarene afspejler ønsker om at gøre faskiner til et autorisationskrævende område. Det er et ændringsforslag til det foreliggende lovforslag. Det er vigtigt, at det er nemt for forbrugerne at imødekomme kravene om bortledning af vand, samtidigt med at installationerne udføres sikkert og korrekt. Sikkerhedsstyrelsen har bragt høringssvarene videre til Energistyrelsen, der er myndighed på området. Det er ikke Energistyrelsens opfattelse, at der er problemer med faskiner, som reglerne er i dag, hvor det ikke er et autorisationskrævende område. 4. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Aarhus Maskinmesterskole, Advokatsamfundet, AMU-kontrolinstans, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, Brancheudvalget under Det Tekniske Sikkerhedsråd, Blik- & Rørarbejderforbundet, Boligselskabernes Landsforening, Bureau VeritasCertifikation Denmark A/S, Byggefagenes Kooperative Landsforening, Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, Bæredygtigt Landbrug, Camping Branchen, Center for Erhvervsrettede uddannelser, Lolland Falster, DABYFO - forum for danske bygningsmyndigheder, Dancert A/S, DANAK, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Byggeri, Dansk El-Forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Solcelleforening, Dansk Standard, Dansk VVS Kvalitet ApS, Danske Boligadvokater, Danske Kloakmestre, Danske Regioner, DANVA, Datatilsynet, Den Jyske Håndværkerskole, Det Tekniske Sikkerhedsråd, De Grønne Kloakentreprenører, Det Norske Veritas Business Assurance Danmark A/S, DONG A/S, DS Certificering

14 14/15 A/S, DS Håndværk & Industri, EnergiMidt, Energinet.dk, Energistyrelsen, Entreprenørsammenslutningen af 1946, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsstyrelsen, EVU - Elog vvs-branchens uddannelsessekretariat, Fagligt Fælles Forbund 3F, Finansministeriet, Finanstilsynet, Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forbrugerrådet, Forsikring og Pension, Forsvarsministeriet, Fredericia Maskinmesterskole, Frederiksberg Forsyning, Herningsholm Erhvervsskole, HMN Naturgas I/S, HOFOR, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Inspecta Denmark A/S, Justitsministeriet, KEA - Københavns Erhvervsakademi, Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kosangas Danmark A/S, Kriminalforsorgen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kuwait Petroleum DK, Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen Danske Maskinstationer, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning ApS, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lekon Certificering, Lekon Rådgivning, Liberale Erhvervs Råd, Ligestillings- og Kirkeministeriet, LO, LRQA Danmark, MARTEC - Maritime Training and Education Centre, Frederikshavn, Maskinmestrenes Forening, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Moderniseringsstyrelsen, Naturgas Fyn A/S, Naturstyrelsen, Olie- og Gasbrænder Service Sammenslutningen, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, Primagaz Danmark A/S, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Q-Kontrol, El- og vvs-branchens kvalitetskontrol ApS, SIMAC - Svendborg International Maritime Academy, Skatteministeriet, Standardiseringsudvalget S-564, Statens Byggeforskningsinstitut, Statoil A/S, Statsministeriet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle, Søfartens Ledere, Søfartsstyrelsen, TEC, Teknisk Erhvervsskole Center, Tech College Aalborg, TEKNIQ, Tekniq-Kvalitet ApS, Teknologisk Institut, Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, Tüv Nord Danmark, Udenrigsministeriet, VELTEK, Viking Gas A/S, Vindmølleindustrien, Økonomi- og Indenrigsministeriet. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatrådet Arbejdstilsynet Blik- og Rørarbejderforbundet Byggeskadefonden Campingbranchen Dansk Byggeri Dansk Byggeris Kloaksektion Dansk El-Forbund

15 Dansk Energi Dansk Erhverv Dansk Industri Dansk Metal Danske Boligadvokater Danske Erhvervsakademier Danske Kloakmestre Danske Maskinstationer og Entreprenører DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening Datatilsynet DEBRA, Dansk Energi Brancheforening DONG Energy DS Håndværk & Industri El-Konsulenterne Erhvervsstyrelsen F-gas Branchen Finanstilsynet Forbrugerrådet Foreningen af Vandværker i Danmark Forsikring og Pension HMN Naturgas Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maskinmesterskolen København Maskinmestrenes Forening Miljøstyrelsen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Parcelhusejernes Landsforening Q8 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen TEKNIQ Teknologisk Institut VELTEK, VVS og El-tekniske leverandørers brancheforening Økonomi- og Indenrigsministeriet 15/15

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 21. oktober 2004 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 22 - Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2006 /SR-SIK Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt 12 Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Lovforslag L 35 om autorisationer Det

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET.

ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt ERHVERVS-, VÆKST- OG EKSPORTUDVALGET HØRING OM L 35 AUTORISATION PÅ EL- VVS OG KLOAK INSTALLATIONS OMRÅDET. Onsdag den 22. Januar 2014

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringsliste (ekstern) Erhvervsstyrelsen

Høringsliste (ekstern) Erhvervsstyrelsen Høringsliste (ekstern) Kontor/afdeling Center for forsyning og SIkkerhedsstyrelsen Dato 18. november 2016 J nr. 2016-6230 Erhvervsstyrelsen Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet

Læs mere

Bilag til høringsbrev

Bilag til høringsbrev Bilag til høringsbrev Kontor/afdeling FOR og ERH/EE Dato 26. oktober 2016 J nr. 2015-5534 /JNOE/MLHO/KWJ/MRA/ Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til bekendtgørelse om energivirksomheder

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011.

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011. Notat Jord & Affald J.nr. MST-7851-00001 Ref. pbr/jkj Den 1. december 2011 Notat vedrørende høringssvar til revideret bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere.

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement (BR15) bilag

Læs mere

Høringsliste (ekstern)

Høringsliste (ekstern) Høringsliste (ekstern) Kontor/afdeling Center for energiressourcer Dato 12. december 2016 Aalborg Portland A/S Aalborg Stift - Katastrofeberedskab Advokatrådet Advokatsamfundet Altinex Oil Denmark A/S

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg H Ø RI NGSLISTE 5. november 2015 Center for Forsyning Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

NOTAT. Udkast. 5. december 2014

NOTAT. Udkast. 5. december 2014 Udkast NOTAT 5. december 2014 Sagsnr.: 2014/033124 Sagsbehandler: IAR Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v. Boligudvalget 2010-11 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer:

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Bilag til høringsbrev 8. maj 2013 J.nr. 2616/1729-0519 Side 1 Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima Hvad forventes vejledningen at komme til at indeholde? Indledning Hvad er tilbagestrømning Eksempler på tilbagestrømning

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

Indhold: Bilag 4: Udformningen af 3. parts kontrollen på elinstallatørområdet Bilag 5: DTS og Autorisationsudvalget samt de øvrige hørte parter

Indhold: Bilag 4: Udformningen af 3. parts kontrollen på elinstallatørområdet Bilag 5: DTS og Autorisationsudvalget samt de øvrige hørte parter Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 256 Offentligt 30. januar 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets lovovervågningsredegørelse vedrørende elinstallatørloven og lov om gasinstallationer og installationer

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Forslag. til lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. til lov om ændring af lov om elforsyning Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning Udkastet til ændring af 70 i lov om elforsyning forventes indsat i det forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (It-sikkerheds-beredskab

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Betænkning. Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - Ændring i DF's indstilling) L 35 Bilag 18 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2013-14 OMTRYK (Rettelse af DF's indstilling)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere