Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 35 Bilag 1 Offentligt NOTAT 9. oktober 2013 Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1. Indledning Lovforslaget fremsættes som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil. Loven har til formål at skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence. Samtidig fastholder loven, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Samlet set øges fleksibiliteten, og der skabes grobund for nye markeder, øget produktivitet og større konkurrence, hvilket i sidste instans også er til gavn for forbrugerne. Forslaget er sendt i høring den 21. juni 2013 med høringsfrist den 7. august 2013 til i alt 99 myndigheder, organisationer mv. Der er modtaget høringssvar fra 44 af de 99 hørte myndigheder, organisationer mv. Heraf har 36 haft bemærkninger til udkastet til lovforslag. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Der er enighed fra alle sider om afskaffelsen af den særlige tilsynsordning (stikprøvekontrol af en virksomheds arbejde på vand- og afløbsområdet som alternativ til krav om kvalitetsstyringssystem for virksomheden) og forslaget om skærpelse af straffebestemmelserne fra de organisationer, der har givet høringssvar om emnet, hvorfor disse elementer af forslaget ikke behandles i nedenstående gennemgang. 2. Generelle bemærkninger Dansk Metal, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri støtter det samlede lovforslag. Dansk Metal mener, at muligheden for delautorisation øger dynamikken og valgmulighederne for de faglærte og understøtter, at langt flere med en erhvervsfaglig uddannelse får mulighed for at erhverve sig kompetencer på videregående niveau. Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Dansk Industri mener, at muligheden for delautorisation vil øge produktiviteten og effektiviteten uden at gå på kompromis med sikkerheden. Derudover vil forslaget forbedre mulighe-

2 2/15 den for at gøre brug af ny viden og materialer i byggeriet, og langt flere produkter og løsninger kan installeres i én arbejdsgang. HMN Naturgas finder, at forslaget om delautorisation vil øge kvaliteten, kompetencerne og koncentrationen omkring den specifikke aktivitet. Forslaget understøtter muligheden for øget konkurrence. Foreningen af vandværker i Danmark støtter forslaget. Det vil på sigt give bedre og mere målrettede uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder. Maskinmestrenes Forening støtter fjernelse af den personlige autorisation. Foreningen mener, at den fagligt ansvarlige bør have ledelsesbeføjelser til at håndtere konkrete sikkerhedsmæssige tiltag. Foreningen finder ikke, at der er fremlagt relevant baggrundsmateriale, der kan begrunde, at delautorisationer vil få en gavnlig konkurrencemæssig effekt. Den delautoriserede bør skulle leve op til samme uddannelseskrav som de fuldt autoriserede. VELTEK mener, at kompetencekravene svækkes og sikkerheden forringes. VELTEK mener, at boligejerne med de nye delautorisationer ikke vil vide, hvem de skal kontakte til hvilke opgaver. Blik- og Rørarbejderforbundet anfører, at forslaget vil medføre en forøget risiko for, at installationer deles op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, hvilket vil betyde øget risiko for, at installationen ikke lever op til kravene. Dansk El-Forbund finder, at sammenhængen og sikkerheden bortfalder med muligheden for delautorisation. Det vil blive mindre overskueligt for forbrugerne. Forbundet er også imod afskaffelsen af den personlige autorisation. Et personligt ansvar virker stærkere, fordi den enkelte kan miste sin personlige autorisation og straffes personligt. Forbundet er både imod afskaffelsen af forældelseskravet og praksiskravet, fordi det dels vil betyde, at der ikke er nok fokus på, at kompetencerne løbende ajourføres og dels medfører forringelser i forhold til forståelsen af arbejdsopgaverne. Forbundet er imod, at man kan være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. TEKNIQ svarer, at forslaget om delautorisation vil svække sikkerheden og betyde uklare grænseflader. Det vil gøre det mindre gennemskueligt for forbrugerne. Organisationen mener, at afskaffelsen af den personlige autorisation vil betyde en svækkelse af de fagligt ansvarliges stilling.kravet om ledelsesmæssige beføjelser er særligt vigtigt at fastholde, da den fagligt ansvarlige ikke kan være garant for sikkerheden, hvis han ikke har ledelsesmæssige beføjelser. TEKNIQ er imod afskaffelsen af forældelses-, praksis-, 30 timers- og ajourføringskravet. Kravene er vigtige at fastholde, hvis den fagligt ansvarlige skal være garant for sikkerhe-

3 3/15 den. Organisationen er også imod, at man kan være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. TEKNIQ mener ikke, at forslaget bør fremsættes i den foreliggende form. DS Håndværk & Industri mener, at forslaget om delautorisation vil forvirre forbrugerne, forringe det faglige niveau og på sigt betyde færre virksomheder med fuld autorisation, hvilket vil betyde mindre konkurrence og stigende omkostninger for forbrugerne. DS Håndværk & Industri er imod afskaffelsen af forældelseskravet, fordi organisationen mener, at man kan være væk fra faget i for eksempel 15 år og vende tilbage uden dokumentation for, at den faglige viden er opdateret. DS Håndværk & Industri er betænkelig vedrørende muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder, da det kan betyde øget stråmandsvirksomhed. Danske Energi Brancheforening (DEBRA) finder ikke, at en delautorisation skal kunne dække områder, hvor installationen forbindes til områder, der ikke dækkes af delautorisationen. Brancheforeningen mener forslaget vil have en klar negativ effekt på kvalitet, sikkerhed og kompetencer. Maskinmesterskolen København støtter forslaget om afskaffelse af den personlige autorisation, men anfører samtidig, at det kan vække bekymring, at det er virksomheden, der skal kompetencevurdere og vurdere behovet for videreuddannelse. Forslaget om delautorisation er en forværring af el-sikkerheden, medmindre myndighedskontrollen skærpes væsentligt. Parcelhusejernes Landsforening mener, at forslaget om delautorisation vil være en blindgyde og gøre det uklart, hvad den pågældende håndværker må udføre. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle mener, at forslaget vil bevirke, at personer med et lavere kompetenceniveau vil få mulighed for at lede elog vvs-tekniske opgaver, hvilket vil svække sikkerheden for de udførende. Forsikring og Pension mener, at når en installation deles op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, er der risiko for, at installationen samlet set ikke lever op til kravene. Organisationen mener ikke, at forslaget om, at en boliginstallatørvirksomhed må udføre elinstallationsrapporter, er i overensstemmelse med hensigten i huseftersynsordningen. El-Konsulenterne mener, at forslaget vil resultere i situationer med dårligt udført håndværk og forringet sikkerhed. Det er betænkeligt, at godkendelsen som fagligt ansvarlig gives på ubestemt tid og uden krav om praktisk erfaring. Danske Kloakmestre mener, at der bør indføres en øvre aldersgrænse for den fagligt ansvarlige, for eksempel 70 år. Muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder vil betyde, at autorisationsordningen ud-

4 4/15 vandes, og det vil være umuligt at føre et forsvarligt tilsyn med de tilknyttede virksomheder. Byggeskadefonden anfører, at forslaget om delautorisation kan medføre en kunstig opdeling i boliginstallationer og andre installationer. Danske BOLIGadvokater finder, at udkastet giver anledning til at advare mod at slække på eksisterende formelle krav, idet det frygtes, at dette vil tilskynde endnu flere gør-det-selv-folk til at udføre de omhandlede opgaver. En slækkelse af de formelle krav vil desuden have konsekvenser i forhold til handel mest fast ejendom. Campingbranchen mener, at det er en naturlig del af udviklingen, at det fulde ansvar lægges over på virksomhederne. Forbrugerrådet støtter forslag, der moderniserer og ensretter autorisationsordningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden. Høringerne tegner et billede af, at de organisationer, der i dag står uden for autorisationsområdet, støtter det samlede forslag. De ser især et potentiale for øget konkurrence og fleksible muligheder for de faglærte i forslaget om delautorisation. Samtidig udtrykker de organisationer, der i dag arbejder inden for autorisationsområdet en bekymring for, at der vil blive gået på kompromis med den tekniske sikkerhed, hvis lovforslaget vedtages. Lovforslaget er ikke et opgør med den eksisterende mulighed for at opnå fuld autorisation. Den består. Lovforslaget stiller en supplerende mulighed til rådighed, som det herefter er op til markedet at udnytte. Forslaget understøtter behovet for at skabe vækst og jobs i samfundet, fordi flere virksomheder hurtigere og mere fleksibelt vil kunne byde ind på opgaverne. Med de rette kompetencer kan flere virksomheder etablere sig inden for totalløsninger som for eksempel solcelleinstallatørvirksomhed eller boliginstallatørvirksomhed. Delautorisationsmuligheden vil kunne imødekomme efterspørgslen og behovet for specialister i et bredt autorisationsområde, der bliver stadig mere komplekst. Forbrugerne skal kunne stole på, at virksomhederne har ansvaret for det udførte arbejde. Sådan er det nu, og det ændrer lovforslaget ikke på. I de situationer, hvor der er flere virksomheder om opgaven, bærer den enkelte virksomhed således fortsat ansvaret for eget arbejde. Muligheden for at opnå delautorisation vil betyde, at flere virksomheder fremover vil kunne udføre flere opgaver for forbrugeren fra start til slut. Det betyder, at man kan reducere det antal arbejdsskift, der skal til for eksempelvis at etablere eller renovere et badeværelse. Det kan altså blive både lettere og billigere for forbrugeren.

5 5/15 Forslaget går ikke på kompromis med sikkerheden. Autorisationsordningerne bygger fortsat på kravet om de rette kompetencer, virksomhedernes egenkontrol og kravet om en uvildig 3. parts kontrol. Det afgørende er, at virksomheden til enhver tid har de nødvendige kompetencer inden for sit autorisationsområde. Kompetencekravet sænkes ikke - det målrettes. Virksomheden skal have en person med de nødvendige praktiske og teoretiske kompetencer fast tilknyttet (en fagligt ansvarlig). Som det er tilfældet i dag, skal personen også fremadrettet være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og have bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt prøve. I lovforslaget blev der oprindeligt ikke stillet krav om, at den fagligt ansvarlige skulle have ledelsesmæssige beføjelser.de organisationer, der i dag arbejder inden for autorisationsområderne har i høringerne anført, at det er centralt, at den fagligt ansvarlige har en ledelsesmæssig indplacering i virksomheden for at kunne udføre sine opgaver og udfylde sin rolle. Den fagligt ansvarlige er en del af fundamentet for sikkerheden, og skal have de rette betingelser for at kunne udfylde sin rolle. Det er virksomhedens ansvar at sikre det, og det skal præciseres i lovgivningen. Derfor indføres der i lovforslaget en bestemmelse om, at virksomheden skal sikre, at den fagligt ansvarlige har de nødvendige beføjelser. Det vil være op til den enkelte virksomhed, hvilken organisatorisk indplacering den fagligt ansvarlige har, men det skal sikres, at den fagligt ansvarlige har de beføjelser, der er nødvendige for, at den pågældende reelt kan sikre, at opgaverne bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt og at der føres det nødvendige tilsyn. De samme organisationer har i deres høringssvar udtryk bekymring over muligheden for at være fagligt ansvarlig i flere virksomheder. Den fagligt ansvarlige skal, som før nævnt, have de rette betingelser i virksomheden. Derfor fjernes både hovedreglen og undtagelsen fra lovforslaget. I stedet videreføres bestemmelsen fra den eksisterende lovgivning om, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om den fagligt ansvarliges tilknytning til virksomheden. Bemyndigelsen vil, som i dag, blive udmøntet i en bekendtgørelse, der fastsætter krav om, at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i et bestemt antal timer ugentligt. Tilknytningskravet kan dermed tilpasses arbejdsmarkedets udvikling. Antallet af ugentlige timer vil som udgangspunkt stadig fastsættes til 30 timer, som det er tilfældet i den gældende bekendtgørelse.

6 6/15 3. Bemærkninger til konkrete emner Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 3.1 Forenkling af virksomhedernes egenkontrolsystem 3.2 Undtagelse fra autorisationskravet til at trække elkabler og vandrør 3.3 Afskaffelse af kravene til de udførende medarbejder på vvsområdet 3.4 Udfasning af bibeskæftigelsesautorisationen 3.5 Producenternes forberedelse af gas-, vand- og afløbsinstallationer ved fremstilling af bygningsdele 3.6 Forbrugernes adgang til at foretage simpelt arbejde på F-gas installationer 3.7 Afskaffelse af kommunernes kontrolforpligtelse 3.8 Nye straffebestemmelser i eleftersynsordningen 3.9 Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelser 3.10 Faskiner (bortledning af vand fra taget) kan udføres uden autorisation i henhold til den gældende bekendtgørelse nr fra Forenkling af virksomhedernes egenkontrolsystem DEBRA støtter forslaget og anfører, at det er en fordel, at systemet ikke alene fokuserer på sikkerhed, men også på kvalitet og energieffektivitet. Danske Maskinstationer og Entreprenører støtter op om reduktionen i antallet af krav i virksomhedernes egenkontrolsystem. HMN Naturgas er imod forslaget og foreslår, at der skal være skarpere krav til ledelsen for at sikre implementering og anerkendelse af kvalitetsstyring i virksomhederne. Dansk El-Forbund svarer, at der med forslaget er mindre fokus på sikkerheden for de udførende og for forbrugerne. TEKNIQ anfører, at undtagelse fra kravet om efterprøvning for virksomheder med et snævert autorisationsområde og for udenlandske virksomheder vil udvande tilliden til kvaliteten på autorisationsområderne. El-Konsulenterne mener, at forenklede krav til virksomhedernes egenkontrol ikke er realistisk for el-branchen. Det foreslås, at virksomhederne anvender et fælles godkendt egenkontrolsystem (KLS). Kravene til virksomhedernes KLS vil fremover alene fokusere på de aspekter, der har betydning for den tekniske sikkerhed. Der frigives tid til kerneforretningen og produktiviteten øges. Systemet op-

7 7/15 bygges, så det kan integreres med virksomhedernes øvrige egenkontrolsystemer. Det foreslås i høringen, at der skal være skarpere krav til ledelsen for at sikre implementering og anerkendelse af kvalitetsstyring i virksomhederne. Dette forslag vil indgå i det videre arbejde med bekendtgørelserne, der udmønter de konkrete krav til KLS-systemet. 3.2 Undtagelse fra autorisationskravet til at trække elkabler og vandrør VELTEK mener, at forslaget skaber forvirring omkring ansvarsområderne og forringer forbrugernes muligheder og dokumentationskrav i forbindelse med forsikringssager. Blik- og Rørarbejderforbundet svarer, at det er dybt bekymrende, at dele af rørføringen udføres af andre end den, der foretager selve tilslutningen. Det vil betyde, at installatørvirksomheden skal påtage sig ansvar for arbejde udført af andre. Et kursus giver ikke det fulde overblik over for eksempel vandinstallationen, hvilket kan medføre fejlagtige tilkoblinger. Maskinmestrenes Forening svarer, at en autoriseret installatør ikke bør tage ansvar for arbejde, som installatøren ikke selv har haft kontrol med. Dansk El-Forbund tager kraftigt afstand fra forslaget. TEKNIQ mener, det er uholdbart, at en autoriseret installatør, der ikke har indflydelse på arbejdets udførelse, skal tage ansvaret for dette. Der er væsentlige konsekvenser for sikkerheden i den samlede installation, hvis kabler og rør ikke trækkes korrekt. Parcelhusejernes Landsforening svarer, at det er uholdbart, at en virksomhed, der udfører en del af en installation (for eksempel trækker kabler i skjulte rørføringer), ikke har et følgeligt ansvar. Det er ligeledes uholdbart, at den autoriserede virksomhed skal stå inde for tredjepartens arbejde. Forsikring og Pension mener, at det kan blive en udfordring i praksis, hvis en installatørvirksomhed skal påtage sig ansvaret for andres arbejde. Forslaget åbner mulighed for, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler og vandrør i takt med, at andre håndværksmæssige opgaver udføres på et byggeri. Hidtil har trækning af kabler og rør været autorisationsbelagt arbejde. Tilslutning og slutafprøvning skal foretages af en virksomhed med autorisation.

8 8/15 Forslaget vil ikke have negative sikkerhedsmæssige konsekvenser, da det altid er den autoriserede installatør, der laver tilslutning og slutafprøvning af installationen. Sådan er det i dag, og det videreføres med lovforslaget. Forslaget vil kunne betyde en øget konkurrence og produktivitet på byggepladserne.for eksempel vil tømreren kunne trække kabler parallelt med tømrerarbejdet, så håndværkere ikke i samme omfang som i dag skal vente på andre faggrupper.det giver færre arbejdsgange, øget konkurrence og i sidste instans mulighed for lavere forbrugerpriser. Ligesom på andre områder i samfundet vil det være op til den autoriserede virksomhed at lave en aftale med den virksomhed, der trækker kablerne om ansvarsfordelingen til brug ved eventulle erstatningsretlige spørgsmål. Af aftalen kan det entydigt fremgå, hvem der bærer ansvaret for de enkelte dele af arbejdet. 3.3 Afskaffelse af kravene til de udførende medarbejdere på vvsområdet HMN Naturgas støtter forslaget og mener, det er en praktisk foranstaltning. Blik- og Rørarbejderforbundet mener, at forslaget vil medføre en alvorlig risiko for kundesikkerheden, samfundsforhold og branchen. Dansk El-Forbund, TEKNIQ og DS Håndværk & Industri mener alle, at kravet om fagligt uddannede medarbejdere skal bibeholdes. Dansk El- Forbund nævner, at opgaverne bliver stadigt mere komplicerede, komplekse og sammenhængende. TEKNIQ mener, at lovforslaget indebærer en svækkelse af den fagligt ansvarliges position, og DS Håndværk & Industri mener, det er vigtigt at fastholde det faglige niveau i branchen. Forsikring og Pension anfører, at forslaget kan have uheldige konsekvenser, for eksempel at søgningen til faguddannelserne vil falde, fordi uddannelse ikke vil være en nødvendighed for at blive beskæftiget i branchen. På vvs-området er der i dag krav om, at ansatte, der udfører autorisationskrævende arbejde, skal have en relevant, mindst toårig vvsuddannelse. Ellers skal den ansatte efter den nuværende lovgivning arbejde under opsyn af en person med en relevant uddannelse på området. For eksempel kan en ansat i et vvs-firma i dag lægge rør uden faguddannelse, hvis der arbejdes under overvågning af en kollega med faglig uddannelse.på el-området er der ikke på samme måde specifikke uddannelseskrav, men det vurderes ud fra en ansats kompetencer, om vedkommen-

9 9/15 de kan arbejde selvstændigt eller skal arbejde under opsyn eller instruktion. Forslaget vil betyde, at vvs-installatørvirksomhederne får de samme vilkår som el-installatørvirksomhederne. På el-området har ordningen ikke givet anledning til sikkerhedsmæssige problemer. Ændringen vil på vvsområdet betyde, at rekrutteringsgrundlaget for den enkelte virksomhed bliver bredere, og virksomhederne kan hurtigere tilpasse medarbejderstaben til de skiftende behov, fordi man ikke længere er bundet af lovbestemte medarbejderprofiler. Samtidig vil man som arbejdssøgende få adgang til arbejde, der før var forbeholdt ansøgere med en specifik faglig profil. 3.4 Udfasning af bibeskæftigelsesautorisationen Maskinmestrenes Forening, Dansk El-Forbund, TEKNIQ, DS Håndværk & Industri, DEBRA og Danske Maskinstationer og Entreprenører støtter alle forslaget. Maskinmesterskolen København mener, at forslaget vil betyde, at autorisationsberettigede med praktisk erfaring ikke kan udføre installationsarbejde lovligt på egen eller familiemedlemmers installation, medmindre de opretter en virksomhed. El-konsulenterne svarer, at mængden af arbejde, der udføres uden autorisation, vil vokse betragteligt. Det skal stadig være muligt at kunne udføre arbejde på egne og familiemedlemmers installationer. Med forslaget om muligheden for at opnå delautorisation vil behovet for en bibeskæftigelsesautorisation, altså en autorisation, hvor man har sin hovedbeskæftigelse på et andet fagområde, forsvinde. Bibeskæftigelsesautorisation findes i dag både på el-, gas-, vvs- og kloakområdet.hensigten er, at det bliver lettere for de professionelle aktører på området, fordi der fremover udelukkende er én autorisationsordning og ét samlet egenkontrolsystem. Uanset om man arbejder på egne installationer eller udfører arbejde for andre, er der i dag de samme krav til uddannelse og autorisation. I dag er der mulighed for at få en bibeskæftigelsesautorisation, hvis man ikke har området som hovederhverv. Men den kræver samme uddannelsesbaggrund som en fuld autorisation. Med forslaget vil der blive mulighed for delautorisation på et område, hvor man ønsker at kunne udføre arbejde på egne installationer. 3.5 Producenters forberedelse af gas-, vand- og afløbsinstallationer ved fremstilling af bygningsdele

10 10/15 Dansk Byggeri og Dansk Erhverv støtter forslaget og mener, at det vil fremme industriel fremstilling af bygningsdele. DS Håndværk & Industri, Maskinmestrenes Forening og DEBRA støtter forslaget. TEKNIQ mener, at hjemlen til at fastsætte regler er for vidtgående. Begrebet producent og kravene til denne er ikke veldefinerede. Der bør stilles samme krav til producenterne, som der stilles til de autoriserede virksomheder. Forbrugerrådet anfører, at det er en meget bred undtagelse, der ikke altid vil kunne sikre, at der er den tilstrækkelige faglige viden tilstede i virksomheden. Byggeskadefonden forudser, at præfabrikerede løsninger, der monteres af personale uden autorisation, vil medføre flere svigt og skader i byggeriet. På el-området er det allerede i dag muligt for producenten at forberede installationerne som en del af produktet. Det kan for eksempel være elinstallationer i præfabrikerede vægelementer. Med forslaget vil aktørerne på vvs-området få samme mulighed. I praksis har Sikkerhedsstyrelsen, med baggrund i sikkerhedstekniske vurderinger, i flere sager givet tilladelse til, at gasinstallationer og vandinstallationer kunne forberedes af producenten. Forslaget lægger op til en ligestilling af autorisationsområderne, så producenter på vvs-området har de samme muligheder for at forberede installationer, som det allerede er tilfældet på el-området. Inden for elområdet vurderes der ikke at være problemer med de præfabrikerede løsninger. 3.6 Forbrugernes adgang til at foretage visse simple arbejder på F- gas-installationer HMN Naturgas, F-gas-branchen støtter forslaget. DS Håndværk & Industri støtter ikke forslaget og anfører, at området er kompliceret og potentielt farligt. er Som reglerne er i dag, er en forbruger, der anskaffer sig en gasgrill, forpligtet til at tilkalde en autoriseret vvs-installatør for at tage grillen i brug. Det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at forbrugere selv foretager montering og udskiftning af slanger på visse simple gasinstallationer som for eksempel gas-grill, terrassevarmere og ukrudtsbrændere. Baggrunden er, at komponenterne kan samles forholdsvist

11 11/15 enkelt og risikofrit.forslaget er en tilpasning af reglerne til den måde, forbrugerne i praksis agerer på. 3.7 Afskaffelse af kommunernes kontrolforpligtelse Energistyrelsen mener, det er et godt tiltag, der medfører mere ens regulering på området. DANVA er bekymret for øget risiko for fejl på vand- og afløbsinstallationer med fare for forurening af drikkevandet og fejludledninger til følge. Maskinmestrenes Forening mener, at kontrolforpligtelsen bør erstattes af tilsyn fra Sikkerhedsstyrelsen eller af en 3. partskontrol. Dansk Byggeri mener, at det bør være et krav, at forsyningsselskaber inden for vand- og spildevandsområderne skal kontrollere, at arbejde omfattet af autorisationskravet er udført af virksomheder med autorisation. TEKNIQ og Dansk Erhverv anfører, at hvis kommunerne ikke kan fortsætte kontrollen, anbefales det, at kontrolforpligtelsen gives til vandselskaberne. DS Håndværk & Industri mener, at der fortsat bør føres tilsyn med autorisationsforholdene ved byggesagsbehandlingen. Kontrollen kunne i stedet varetages af Sikkerhedsstyrelsen. DEBRA svarer, at det er betænkeligt at overdrage hele ansvaret til forbrugeren. Parcelhusejernes Landsforening er ikke interesserede i, at private bygherrer skal have dette ansvar. Danske Maskinstationer og Entreprenører er betænkelige ved, at der ikke sættes noget i stedet. Danske Kloakmestre mener, at kontrolforpligtelsen bør bibeholdes. Kontrollen udføres i dag stikprøvevisaf kommunerne. Den udføres som dokumentkontrol af, at arbejdet er udført af en autoriseret virksomhed. Virksomhedsforum for enklere regler har foreslået, at kravet om kommunal kontrol af autorisationernes gyldighed ophæves. Reglen kan forenkles ved, at installatøren selv dokumenterer autorisationen.sikkerhedsstyrelsen vurderer, at det ikke vil have nogen negativ sikkerhedsmæssig effekt, at det er bygherren, som gøres opmærksom på og generelt forpligtes til at sikre sig, at alt autorisationskrævende arbejde udføres af autoriserede håndværkere.

12 12/ Nye straffebestemmelser i eleftersynsordningen Forbrugerrådet svarer, ati forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter i huseftersynsordningen har et disciplinærnævn mulighed for at udstede påtaler, advarsler, bøder og fratage beskikkelsen. Denne ordning fungerer godt og kunne også fungere for elinstallationsrapporter, så der ikke skal gennemføres en tidskrævende og omkostningsfuld retssag. Det foreslås derfor, at denne mulighed bevares i loven. Koordineringen med bestemmelserne angående huseftersynsordningen er central. Tilstandsrapporter udarbejdes af byggesagkyndige, og klager kan indbringes for Ankenævnet for Huseftersyn. Det eksisterende ankenævn på el-området, Ankenævnet for Tekniske Installationer, blev ved etablering af eleftersynsordningen også ankenævn ved klager over eleftersyn. Det har baggrund i ankenævnets særlige ekspertise på el-området. Dermed er der allerede etableret mulighed for, at klagesager kan afgøres, uden at klageren skal ud i en retssag. Det vurderes derfor, at de sanktionsmuligheder, som er indeholdt i lovforslaget, har et passende niveau.der lægges i forslaget op til mulighed for bødestraf, som det også er tilfældet i huseftersynsordningen. 3.9 Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelser TEKNIQ mener, at det bør være Folketinget, der fastlægger autorisationsordningernes niveau og ikke Sikkerhedsstyrelsen. DEBRA mener, at det bør være loven, der entydigt definerer undtagelsesmuligheder og områder for mulig delautorisation. Parcelhusejernes Landsforening anfører, at der ikke bør ske en reduktion i antallet af tiltag, som skal besluttes af Folketinget. Folketinget fastlægger som udgangspunkt ikke meget tekniske områder, som for eksempel niveauet for autorisationsordningerne. Det ville svare til, at Folketinget for eksempel skulle træffe beslutning om, hvordan kablerne dimensioneres ved en bestemt type elinstallation. Det vil være erhvervs- og vækstministeren, der fastlægger reglerne på de enkelte områder, herunder reglerne om delautorisation. Der er således ikke i lovforslaget bemyndiget kompetence til Sikkerhedsstyrelsen på dette område Faskiner (bortledning af regnvand fra taget) kan udføres uden autorisation i henhold til den gældende bekendtgørelse nr fra 2003

13 13/15 Dansk Byggeris Kloaksektion mener, at det kræver stor faglig viden at afgøre, om det er muligt at etablere faskiner på grunden og at foretage de nødvendige forundersøgelser og dimensionering af ledninger og faskiner. Dansk Byggeri mener, at alle former for afledning af regnvand til faskiner på privat grund bør være omfattet af autorisationskravet. Parcelhusejernes Landsforening mener, at faskiner og forsinkelsesindretninger bør inddrages i autorisationsordningen, da der ellers forudses omfattende problemer med skader og dokumentation. Danske Maskinstationer og Entreprenører er betænkelige ved videreførelsen af undtagelsen. Danske Kloakmestre mener, at etablering af faskiner kræver indgående kendskab til jordbundsanalyser, dimensionering mv. Faskiner ved sekundære bygninger, som for eksempel fritliggende carporte, garager og udhuse på op til 25 m 2, kunne måske udføres uden autorisation. Høringssvarene afspejler ønsker om at gøre faskiner til et autorisationskrævende område. Det er et ændringsforslag til det foreliggende lovforslag. Det er vigtigt, at det er nemt for forbrugerne at imødekomme kravene om bortledning af vand, samtidigt med at installationerne udføres sikkert og korrekt. Sikkerhedsstyrelsen har bragt høringssvarene videre til Energistyrelsen, der er myndighed på området. Det er ikke Energistyrelsens opfattelse, at der er problemer med faskiner, som reglerne er i dag, hvor det ikke er et autorisationskrævende område. 4. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Aarhus Maskinmesterskole, Advokatsamfundet, AMU-kontrolinstans, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, Brancheudvalget under Det Tekniske Sikkerhedsråd, Blik- & Rørarbejderforbundet, Boligselskabernes Landsforening, Bureau VeritasCertifikation Denmark A/S, Byggefagenes Kooperative Landsforening, Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, Bæredygtigt Landbrug, Camping Branchen, Center for Erhvervsrettede uddannelser, Lolland Falster, DABYFO - forum for danske bygningsmyndigheder, Dancert A/S, DANAK, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Byggeri, Dansk El-Forbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Gasteknisk Center A/S, Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Solcelleforening, Dansk Standard, Dansk VVS Kvalitet ApS, Danske Boligadvokater, Danske Kloakmestre, Danske Regioner, DANVA, Datatilsynet, Den Jyske Håndværkerskole, Det Tekniske Sikkerhedsråd, De Grønne Kloakentreprenører, Det Norske Veritas Business Assurance Danmark A/S, DONG A/S, DS Certificering

14 14/15 A/S, DS Håndværk & Industri, EnergiMidt, Energinet.dk, Energistyrelsen, Entreprenørsammenslutningen af 1946, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsstyrelsen, EVU - Elog vvs-branchens uddannelsessekretariat, Fagligt Fælles Forbund 3F, Finansministeriet, Finanstilsynet, Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forbrugerrådet, Forsikring og Pension, Forsvarsministeriet, Fredericia Maskinmesterskole, Frederiksberg Forsyning, Herningsholm Erhvervsskole, HMN Naturgas I/S, HOFOR, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Inspecta Denmark A/S, Justitsministeriet, KEA - Københavns Erhvervsakademi, Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kosangas Danmark A/S, Kriminalforsorgen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kuwait Petroleum DK, Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen Danske Maskinstationer, LDM Kvalitets- og Miljørådgivning ApS, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lekon Certificering, Lekon Rådgivning, Liberale Erhvervs Råd, Ligestillings- og Kirkeministeriet, LO, LRQA Danmark, MARTEC - Maritime Training and Education Centre, Frederikshavn, Maskinmestrenes Forening, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Moderniseringsstyrelsen, Naturgas Fyn A/S, Naturstyrelsen, Olie- og Gasbrænder Service Sammenslutningen, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, Primagaz Danmark A/S, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Q-Kontrol, El- og vvs-branchens kvalitetskontrol ApS, SIMAC - Svendborg International Maritime Academy, Skatteministeriet, Standardiseringsudvalget S-564, Statens Byggeforskningsinstitut, Statoil A/S, Statsministeriet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle, Søfartens Ledere, Søfartsstyrelsen, TEC, Teknisk Erhvervsskole Center, Tech College Aalborg, TEKNIQ, Tekniq-Kvalitet ApS, Teknologisk Institut, Teknologisk Instituts Kontrolinstans, Trafikstyrelsen, Transportministeriet, Tüv Nord Danmark, Udenrigsministeriet, VELTEK, Viking Gas A/S, Vindmølleindustrien, Økonomi- og Indenrigsministeriet. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatrådet Arbejdstilsynet Blik- og Rørarbejderforbundet Byggeskadefonden Campingbranchen Dansk Byggeri Dansk Byggeris Kloaksektion Dansk El-Forbund

15 Dansk Energi Dansk Erhverv Dansk Industri Dansk Metal Danske Boligadvokater Danske Erhvervsakademier Danske Kloakmestre Danske Maskinstationer og Entreprenører DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening Datatilsynet DEBRA, Dansk Energi Brancheforening DONG Energy DS Håndværk & Industri El-Konsulenterne Erhvervsstyrelsen F-gas Branchen Finanstilsynet Forbrugerrådet Foreningen af Vandværker i Danmark Forsikring og Pension HMN Naturgas Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maskinmesterskolen København Maskinmestrenes Forening Miljøstyrelsen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Parcelhusejernes Landsforening Q8 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen TEKNIQ Teknologisk Institut VELTEK, VVS og El-tekniske leverandørers brancheforening Økonomi- og Indenrigsministeriet 15/15

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 2 Offentligt 12 Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Lovforslag L 35 om autorisationer Det

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven)

Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven) Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere