Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013"

Transkript

1 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013

2 s.2 I Generalforsamling 2013

3 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest tirsdag den 9. april 2013, kl , i Copenhagen Congress Center (Bella Center), Hal A1, Center Boulevard 5, 2300 København S. 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer Godkendelse af bestyrelseshonorar. 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: a. Skattefri fusion af Danske aktier og Danmark, med Danmark som den fortsættende afdeling, jf. bilag 3.a. b. Skattefri fusion af Formueforvaltning obligationer, Mellemlange obligationer Privat og Mellemlange obligationer, med Mellemlange obligationer som den fortsættende afdeling, jf. bilag 3.b. c. Skattefri fusion af Lange obligationer Privat og Lange obligationer, med Lange obligationer som den fortsættende afdeling, jf. bilag 3.c. d. Skattefri fusion af Korte obligationer Privat og Korte obligationer 2, med Korte obligationer 2 som den fortsættende afdeling, jf. bilag 3.d. e. Navneændring af Korte obligationer til Korte obligationer Lagerbeskattet og Korte obligationer 2 til Korte obligationer, jf. bilag 3.e. f. Afvikling af Kapitalsikring, jf. bilag 3.f. g. Standardvedtægter samt generel vedtægtsopdatering, jf. bilag 3.g. h. Ændring af maksimal omkostningsprocent i European High Yield Bonds, jf. bilag 3.h. i. Ændring af investeringsunivers i Korte obligationer, jf. bilag 3.i. j. Tilpasning af investeringsunivers i HøjrenteLande, jf. bilag 3.j. k. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: l. Afvikling af Indeksobligationer, jf. bilag 3.l. m. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg i henhold til vedtægterne er direktør Hans Munk Nielsen, medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Lennart Meineche. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Hans Munk Nielsen, medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Lennart Meineche, jf. bilag Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup. 6. Eventuelt. Generalforsamling 2013 I s.3

4 Bilag til dagsordenens punkt 2.1. For 2013 foreslås bestyrelseshonoraret for de administrerede foreninger under ét fastsat til kr til hvert bestyrelsesmedlem med et honorar fastsat til to gange dette beløb til formanden og halvanden gang til næstformanden. Honoraret har i tre år været uændret kr Honoraret fordeles som hidtil mellem foreningerne efter formueforhold og aktivitetsniveau. For 2012 udgjorde Investeringsforeningen Nordea Invests andel af det samlede bestyrelseshonorar kr , mens det i Placeringsforeningen Nordea Invest udgjorde kr Præampel til dagsordenspunkter 3.a. til 3.e. Nordea Invest har i dag en række afdelinger med samme eller tilnærmelsesvis samme investeringsunivers. Baggrunden for oprettelsen af disse afdelinger har primært været, at det skattemæssigt har været til medlemmernes fordel at oprette nye afdelinger. Disse skattemæssige fordele eksisterer ikke mere, hvorfor bestyrelsen indstiller en række fusioner til generalforsamlingens beslutning. Fusionernes gennemførelse vil reducere antallet af afdelinger med 5. For at de fortsættende afdelingers navne indbyrdes hænger sammen, indstiller bestyrelsen yderligere, at der foretages to navneændringer. De foreslåede ændringer er skitseret nedenfor. Fusioner Navneændringer Korte obligationer Korte obligationer Lagerbeskattet Lagerbeskattet Korte obligationer 2 Korte obligationer Privat Korte obligationer 2 Korte obligationer Mellemlange obligationer Mellemlange obligationer Privat Mellemlange obligationer Formueforvaltning obligationer Lange obligationer Lange obligationer Privat Lange obligationer Realisationsbeskattet Danske aktier Danmark Danmark s.4 I Generalforsamling 2013

5 Bilag til dagsordenens punkt 3.a. Danmark og Danske aktier forvaltes ud fra samme investeringsstrategi og investerer i det samme marked. Formuen i Danske aktier har været faldende de senere år, hvorfor det er blevet vanskeligere at forvalte porteføljen omkostningseffektivt. Bestyrelsen foreslår, at Danmark og Danske aktier fusioneres med Danmark som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne i de to afdelinger. Medlemmerne i Danske aktier får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i Danmark. Antallet af andele, som medlemmerne i Danske aktier modtager i Danmark, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsredegørelse og seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæringer om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Invest Fund Management A/S kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Danske aktier. Nr. 29. Udgår Danske aktier Investerer i danske aktier. Der kan endvidere investeres op til 10 pct. af formuen i aktier uden for Danmark. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Bilag til dagsordenens punkt 3.b. Formueforvaltning obligationer, Mellemlange obligationer og Mellemlange obligationer Privat har investeringsuniverser og risici, der ligger meget tæt op ad hinanden. For at forenkle produktudbuddet i foreningen foreslår bestyrelsen, at Formueforvaltning obligationer, Mellemlange obligationer og Mellemlange obligationer Privat fusioneres med Mellemlange obligationer som den fortsættende afdeling. Generalforsamling 2013 I s.5

6 Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne i de tre afdelinger. Medlemmerne i Formueforvaltning obligationer og Mellemlange obligationer Privat får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i Mellemlange obligationer. Antallet af andele, som medlemmerne i Formueforvaltning obligationer og Mellemlange obligationer Privat modtager i Mellemlange obligationer, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to ophørende afdelinger og den fortsættende afdeling pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsredegørelse og seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæringer om kreditorernes stilling i de ophørende afdelinger er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Invest Fund Management A/S kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Formueforvaltning obligationer samt Mellemlange obligationer Privat. Forslaget er betinget af, at begge de ophørende afdelinger træffer beslutning om fusion, samt af Finanstilsynets godkendelse. Nr. 4. Udgår Mellemlange Obligationer Privat Investerer i fortrinsvis danske obligationer. Afdelingen investerer endvidere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Udbytte udbetales to gange om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen er obligationsbaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,00 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. s.6 I Generalforsamling 2013

7 Nr. 11. Udgår Formueforvaltning obligationer Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jfr. bilag 2. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Udbytte udbetales to gang om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen er obligationsbaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,00 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Bilag til dagsordenens punkt 3.c. Lange obligationer og Lange obligationer Privat har investeringsuniverser og risici, der ligger meget tæt op ad hinanden. For at forenkle produktudbuddet i foreningen foreslår bestyrelsen, at Lange obligationer og Lange obligationer Privat fusioneres med Lange obligationer som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne i de to afdelinger. Medlemmerne i Lange obligationer Privat får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i Lange obligationer. Antallet af andele, som medlemmerne i Lange obligationer Privat modtager i Lange obligationer, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsredegørelse og seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæringer om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Invest Fund Management A/S kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Generalforsamling 2013 I s.7

8 Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Lange obligationer Privat.... Nr Udgår Lange obligationer Privat Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Udbytte udbetales to gange om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen er obligationsbaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,00 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Bilag til dagsordenens punkt 3.d. I 2010 betød nye skatteregler, at Korte obligationer Privat blev lukket for emission for at undgå, at de skattefrie kursgevinster i afdelingen blev udvandet af nye investorer. I stedet blev Korte obligationer 2 oprettet til nye investorer. Nu er de skattefrie kursgevinster imidlertid realiseret i Korte obligationer Privat, og afdelingen er åben for emission. De to afdelingers investeringsuniverser er dermed identiske. For at forenkle produktudbuddet i foreningen foreslår bestyrelsen, at Korte obligationer Privat og Korte obligationer 2 fusioneres med Korte obligationer 2 som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne i de to afdelinger. s.8 I Generalforsamling 2013

9 Medlemmerne i Korte obligationer Privat får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i Korte obligationer 2. Antallet af andele, som medlemmerne i Korte obligationer Privat modtager i Korte obligationer 2, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsredegørelse og seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæringer om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Invest Fund Management A/S kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Korte obligationer Privat. Nr. 1. Udgår Korte obligationer Privat Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er obligationsbaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,00 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Generalforsamling 2013 I s.9

10 Bilag til dagsordenens punkt 3.e. Vedtages den foreslåede fusion af afdeling Korte obligationer Privat og Korte obligationer 2 med Korte obligationer 2 som den fortsættende afdeling, foreslår bestyrelsen, at Korte obligationer 2 skifter navn til Korte obligationer. Således vil Nordea Invests danske obligationsafdelinger, der er realisationsbeskattede, hedde Korte, Mellemlange og Lange obligationer. Endvidere foreslår bestyrelsen, at afdeling Korte obligationer, der er lagerbeskattet, ændrer navn til Korte obligationer Lagerbeskattet. Forslaget er betinget af generalforsamlingens godkendelse af fusionen mellem afdeling Korte obligationer 2 og Korte obligationer Privat samt af, at navneændringen vedtages for begge afdelinger. Endvidere er forslaget betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Korte obligationer 2 samt Korte obligationer.... Nr. 2. Korte obligationer Nr. 3. Korte obligationer 2... Nr. 2. Korte obligationer Lagerbeskattet Nr. 3. Korte obligationer Bilag til dagsordenens punkt 3.f. Kapitalsikring blev lanceret i marts 2008 med en kapitalsikring, som udløber den 25. oktober Efterspørgslen efter denne type afdelinger har imidlertid været meget lav, hvorfor der ikke har vist sig et grundlag for at forlænge afdelingen efter denne dato. Bestyrelsen foreslår derfor, at Kapitalsikring afvikles ved forenklet afvikling, jf. 97 i lov om investeringsforeninger m.v. Medlemmerne vil få udbetalt den indre værdi af deres investeringsbeviser den 25. oktober 2013, såfremt denne er over det aktuelle kapitalsikringsniveau (100 kr. pr. andel). Såfremt den indre værdi er under det aktuelle kapitalsikringsniveau, træder sikringen i kraft, og medlemmerne får udbetalt det aktuelle kapitalsikringsniveau. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Kapitalsikring. Nr. 47. Kapitalsikring Nr. 47. Kapitalsikring Under afvikling s.10 I Generalforsamling 2013

11 Bilag til dagsordenens punkt 3.g. For to år siden opstillede Finanstilsynet en standard for, hvordan vedtægterne i investeringsforeninger bør være opbygget og formuleret. Finanstilsynet henstillede samtidig til, at investeringsforeningerne benyttede dem, hvilket foreningen besluttede at gøre på generalforsamlingerne i a) Finanstilsynet har opdateret denne standard som følge af ændringer i lovgivningen. Der sker en række mindre justeringer uden materiel betydning. Herudover sker der følgende ændringer, som giver anledning til materielle ændringer: I forbindelse med vedtægtsændringer, en forenings eller afdelings afvikling, spaltning eller fusion, er en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære generalforsamling ikke længere nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 5 pct. af det samlede pålydende af andele i foreningen/afdelingen/andelsklassen, har anmodet herom. Grænsen var tidligere 10 pct. Medlemmer kan på generalforsamling udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Fristen var tidligere på 14 dage. Fuldmagt givet til andre end foreningens bestyrelse kan gives på ubegrænset tid. Dette var tidligere begrænset på samme måde som fuldmagt til bestyrelsen, således at fuldmagt ikke kunne gives for længere end 1 år. På kan der hentes sammenligningsdokument for fuldt overblik over ændringerne. Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter tilpasses Finanstilsynets ændrede standardvedtægter. Der kan udøves stemmeret for alle medlemmer i Investeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 I s.11

12 b) Finanstilsynet har ligeledes anmodet investeringsforeningsbranchen om, at det i vedtægterne fremgår specifikt, hvilke afdelinger, der investerer i depotbeviser. En række afdelinger investerer allerede i depotbeviser, og tilføjelsen af denne ordlyd i vedtægterne vil således ikke påvirke afdelingernes nuværende investeringsunivers. Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter tilpasses Finanstilsynets henstilling. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Der kan udøves stemmeret for medlemmer i de berørte afdelinger. Investeringsforeningen Nordea Invest Global Teknologi Global Value Globale aktier Globale Aktier Indeks HealthCare Indien Japan Kina Klima og Miljø Latinamerika Norden Nordic Small Cap Stabil Balanceret Stabile Aktier Stabile Aktier Akkumulerende USA Verden Østeuropa Investeringsforeningen Nordea Invest Global Teknologi Global Value Globale aktier Globale Aktier Indeks HealthCare Indien Japan Kina Klima og Miljø Latinamerika Norden Nordic Small Cap Stabil Balanceret Stabile Aktier Stabile Aktier Akkumulerende USA Verden Østeuropa Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. s.12 I Generalforsamling 2013

13 c) I flere afdelinger kan der ifølge prospektet anvendes aktieudlån i forbindelse med porteføljeplejen, som en del af afdelingernes mulighed for anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Bestyrelsen foreslår, at de berørte afdelingers vedtægtsformuleringer præciseres, således at det fremgår, at afdelingerne kan anvende aktieudlån. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Der kan udøves stemmeret for medlemmer i de berørte afdelinger. Investeringsforeningen Nordea Invest Aktier Aktier II Danmark Danske Aktier Fokus Europa Europa Small Cap Europæiske Aktier Fokus Fjernøsten Kina Klima og Miljø Nordic Small Cap Verden Stabil Balanceret Stabile Aktier Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Investeringsforeningen Nordea Invest Aktier Aktier II Danmark Danske Aktier Fokus Europa Europa Small Cap Europæiske Aktier Fokus Fjernøsten Kina Klima og Miljø Nordic Small Cap Verden Stabil Balanceret Stabile Aktier Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt foretage udlån af værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. d) Afdeling Basis 4 kom ind i Investeringsforeningen Nordea Invest som følge af en overflytning af afdelingen fra Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest. I forbindelse med overflytningen skete der ikke en justering af skattehenvisningerne i afdelingens vedtægtsformuleringer. Dette har ingen materiel betydning, men bestyrelsen foreslår at præcisere teksten vedrørende skat i afdelingen, således at denne tekst svarer til teksten for de øvrige lignende afdelinger. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i afdeling Basis 4. Nr. 46. Basis 4 Nr. 46. Basis 4 Afdelingen er obligationsbaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Generalforsamling 2013 I s.13

14 Bilag til dagsordenens punkt 3.h. I 2012 blev European High Yield Bonds overført fra Investeringsforeningen Nordea Invest Special til Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingens maksimale omkostningsprocent er fastsat til 1,00 pct. Med henblik på at bringe den maksimale omkostningsprocent på niveau med tilsvarende afdelinger i foreningen foreslår bestyrelsen, at den maksimale omkostningsprocent ændres til 1,5 pct. Den foreslåede ændring vil ikke betyde at den langsigtede omkostningsudvikling i afdelingen ændres. Tværtimod har bestyrelsen gennem 2012 arbejdet på at reducere omkostningerne, hvilket har resulteret i en reduktion af distributionsomkostningerne på 0,20 procentpoint og en reduktion af tegningsprovisionen på 0,25 procentpoint. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i European High Yield Bonds. Nr. 40. European High Yield Bonds. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,00 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Nr. 40. European High Yield Bonds. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 1,50 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. s.14 I Generalforsamling 2013

15 Bilag til dagsordenens punkt 3.i. Korte obligationer har, som den eneste obligationsafdeling i foreningen, ubegrænset mulighed for at investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer og konvertible obligationer. Muligheden anvendes ikke i praksis, da afdelingerne forvaltes ud fra samme investeringsproces som foreningens øvrige afdelinger med primært danske obligationer. Afdelingen har desuden, som den eneste korte obligationsafdeling i foreningen ikke mulighed for at indskyde midler i et pengeinstitut. Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en begrænsning på anvendelsen af erhvervsobligationer, samt at muligheden for anvendelse af præmieobligationer og konvertible obligationer fjernes. Endvidere foreslår bestyrelsen, at afdelingen får mulighed for at indskyde midler i et pengeinstitut. Ændringen har ikke betydning for afdelingens investeringer, men gør det nemmere at sammenligne afdelinger, som forvaltes ud fra samme investeringsproces. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i Korte obligationer. Nr. 2. Korte obligationer... Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Nr. 2. Korte obligationer... Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen investerer højst 50 pct. af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i at andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU-reguleringen... Generalforsamling 2013 I s.15

16 Bilag til dagsordenens punkt 3.j. HøjrenteLande har i dag mulighed for at investere i obligationer fra andre lande end højrentelande. Afdelingen gør dog ikke brug af denne mulighed og forventes ikke at gøre det i fremtiden. For at investorer i afdelingen ikke foranlediges til at tro, at afdelingen investerer i obligationer fra lande, der ikke er højrentelande, foreslår bestyrelsen, at bestemmelsen fjernes fra vedtægterne. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i HøjrenteLande. Nr. 38 HøjrenteLande Investerer fortrinsvis i statsobligationer, statsgaranterede obligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten. Nr. 38 HøjrenteLande Investerer fortrinsvis i statsobligationer, statsgaranterede obligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten. Herudover kan afdelingen investere i erhvervsobligationer fra ovenstående lande og områder. Herudover kan afdelingen investere i erhvervsobligationer fra ovenstående lande og områder. Afdelingen kan også investere i statsobligationer, statsgaranterede obligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed fra andre lande dog ikke Danmark s.16 I Generalforsamling 2013

17 Bilag til dagsordenens punkt 3.l. Indeksobligationer blev oprettet på et tidspunkt, hvor det rent skattemæssigt var hensigtsmæssigt at investere i indeksobligationer. Siden er skattereglerne ændret, hvilket har betydet, at afdelingen i flere perioder har været lukket for emission og i dag har en meget begrænset formue. Afdelingen investerer i markedet for danske indeksobligationer. Da der ikke har været udstedt nye obligationer i dette marked i ca. 10 år, er det i dag meget lille og illikvidt. Dette marked vil blive stadig mindre i de kommende år, i takt med at de nuværende obligationer udløber. Under disse markedsbetingelser vurderer bestyrelsen, at det fremadrettet kan blive vanskeligt at skabe et attraktivt afkast i afdelingen. Da alle obligationer i afdelingen på nuværende tidspunkt handles over kurs 100, er det samtidig opportunt at lukke afdelingen netop nu, hvor en nedlukning vil medføre en realisation af kursgevinsterne. Bestyrelsen foreslår, at afdelingen afvikles ved forenklet afvikling, jf. 97 i lov om investeringsforeninger m.v., og midlerne udbetales til afdelingens medlemmer. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer i Indeksobligationer. Nr. 1. Indeksobligationer Nr. 1. Indeksobligationer Under afvikling Generalforsamling 2013 I s.17

18 Bilag til dagsordenens punkt 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for hhv. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest: Hans Munk Nielsen (Cand.oecon.) Født 1946 Direktør Medlem af bestyrelsen for: Parken Sport & Entertainment A/S (formand) (Sportsklub) CMO Fonden (formand) Alipes Capital ApS (formand) (Computerprogrammering) Jeudan A/S (Udlejning af erhvervsejendomme) Mølleåværket A/S (Opsamling og behandling af spildevand) Nordea Invest Fund Management A/S (Investeringsforvaltningsselskab) Anne E. Jensen (Cand.polit) Født 1951 Medlem af Europa-Parlamentet Ingen andre ledelseshverv. Lennart Meineche (Cand.oecon.) Født 1966 Direktør Ingen andre ledelseshverv. s.18 I Generalforsamling 2013

19 Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg: Lars Eskesen (Cand.polit) Født 1946 Direktør Medlem af bestyrelsen for: Dansk Erhvervsinvestering A/S (Ventureselskaber og kapitalfonde) Ejendomsselskabet Absalon A/S (Udlejning af erhvervsejendomme) Nordea Investment Fund Company Finland (Investeringsforvaltningsselskab) Nordea Invest Fund Management A/S (Investeringsforvaltningsselskab) Marianne Philip (Cand.jur.) Født 1957 Advokat Medlem af bestyrelsen for: A.J. Aamund A/S (formand) (Public relations og kommunikation) Aktieselskabet af 1. januar 1987 (Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.) Brenntag Nordic A/S (Fremstilling af andre kemiske produkter) Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand) (Toms Gruppen) U.D. Group A/S (Sø- og kysttransport af gods) Scan Office ApS (Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr) Indretning & Design ApS (Fremstilling af andre møbler til boliger) Codan A/S (Finansielle holdingselskaber) Codan Forsikring A/S (Forsikring) Stiholt Holding A/S (Ikke-finansielle holdingselskaber) Generalforsamling 2013 I s.19

20 2013 Nordea Invest Fund Management A/S

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest For den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest s.2 I Generalforsamling 2016 Dagsorden For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest tirsdag den 12. april 2016 kl.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 16.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 13. april 2016 kl. 13.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Onsdag den 13. april 2016 kl. 11.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere