Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne"

Transkript

1 Dawn raid-manual 1 Dawn raid-manual Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne og SØIK

2 Indhold Brug af denne manual 3 Den første time 4 Under selve undersøgelsen 5 Det efterfølgende forløb 8 Kontaktpersoner 14 Teksteksempler Eksempel 1: Igangsættelse af kontrolundersøgelse uden ekstern advokat 9 Eksempel 2: Intern information om kontrolundersøgelse 10 Eksempel 3: Intern information om ransagning 11 Eksempel 4: Ekstern information om kontrolundersøgelse 12 Eksempel 5: Ekstern information om ransagning 13

3 Dawn raid-manual 3 Brug af denne manual Dawn raids er den gængse betegnelse for de uanmeldte kontrolundersøgelser, som Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og EU-Kommissionen ( konkurrencemyndighederne ) har lov til at foretage i medfør af konkurrencereglerne. Konkurrencemyndighederne kan foretage kontrolundersøgelser både for at undersøge, om virksomheden overholder konkurrencereglerne og som led i generelle sektorundersøgelser. Konkurrencemyndighederne har vidtgående beføjelser til at kræve adgang til virksomhedens dokumenter, regnskaber, arkiver, it-systemer, firmabiler, mobiltelefoner mv. og kan stille spørgsmål til virksomhedens personale. Under visse betingelser har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ( SØIK ) også adgang til at foretage uanmeldte kontrolundersøgelser hos virksomheder efter strafferetsplejens regler om ransagning. Sådanne ransagninger udføres af SØIK s politiuddannede personale. Denne manual giver råd og vejledning, som bør følges i tilfælde af en kontrolundersøgelse. Vejledningen gælder både for kontrolundersøgelser, som foretages af konkurrencemyndighederne, og for de ransagninger, som SØIK foretager. Medmindre andet er anført, anvendes i vejledningen udtrykket myndigheden som fællesbetegnelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen og SØIK, ligesom udtrykket embedsmænd anvendes både for repræsentanter for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen og SØIK. Det vil fremgå, hvis reglerne for ransagninger foretaget af SØIK adskiller sig fra konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser. Denne manual er udarbejdet af Bech-Bruun, og alle rettigheder hertil tilhører Bech-Bruun. Manualen er udarbejdet til virksomheden. Det er ikke tilladt at kopiere, udlevere eller udlåne manualen til virksomheder eller personer uden for virksomheden.

4 Dawn raid-manual 4 Den første time Embedsmændene ankommer Receptionspersonalet modtager embedsmændene og følger Instruktion til receptionspersonale, som er udleveret til receptionen. Anmod embedsmændene om legitimation (visitkort) og en kopi af retskendelsen. Kontakt relevante personer i ledelsen. Ring på telefon efter en advokat fra Bech-Bruuns konkurrenceretsafdeling (eller brug kontaktoplysningerne på side 14) hvis ikke receptionspersonalet allerede har gjort det. Orientér advokaten fra Bech-Bruun om, hvilken myndighed embedsmændene repræsenterer, og hvor mange de er. Indscan og send kopi af retskendelsen pr. mail til advokaten fra Bech-Bruun. Forsøg at få embedsmændene til at vente med at gå i gang med undersøgelsen, indtil advokaten fra Bech- Bruun kommer. Få embedsmændene til at udfylde og underskrive teksteksempel 1 (side 9), hvis de ikke vil vente med at påbegynde undersøgelsen til advokaten fra Bech-Bruun kommer (de er ikke forpligtede til at vente). Gør det klart for embedsmændene, at virksomheden vil samarbejde. Spørg embedsmændene, om der foretages kontrolundersøgelser på andre af virksomhedens adresser eller privat hos virksomhedens medarbejdere. I bekræftende fald, sørg for at arrangere den nødvendige support for hver af disse lokationer og giv straks advokaten fra Bech- Bruun besked. Etablér et internt team Organisér et internt team i et mødelokale, der er afsondret fra embedsmændene. Det interne team bør ud over kontaktpersonen bestå af: En erfaren it-medarbejder. Et passende antal medarbejdere, der kan følge embedsmændenes undersøgelser (optimalt set én medarbejder pr. embedsmand). Det interne team udveksler mobiltelefonnumre med advokaten fra Bech-Bruun. Intern kommunikation Send en intern mail til alle virksomhedens medarbejdere med følgende budskab (se teksteksempel 2 og 3 på side 10 og 11): Konkurrencemyndighederne/SØIK er kommet på uanmeldt besøg. Virksomheden samarbejder med myndigheden. Der må under ingen omstændigheder ske sletning, destruktion eller anden bortskaffelse af dokumenter eller data. Undersøgelsen er fortrolig og må ikke omtales over for nogen uden for virksomheden (herunder kunder, leverandører, venner og familie). Advokaten fra Bech-Bruun ankommer Advokaten fra Bech-Bruun gennemgår retskendelsen og anden dokumentation, der danner grundlag for kontrolundersøgelsen/ransagningen. Advokaten foreslår et kort møde med relevante ledelsesrepræsentanter og det interne team for at give en briefing om virksomhedens rettigheder og forpligtelser og undersøgelsens forløb. Der udpeges en person fra virksomheden, der kan hjælpe advokaten fra Bech-Bruun med håndtering af tvivlsspørgsmål og/eller tvister med embedsmændene. Eventuelle behov for leniency drøftes sammen med advokaten fra Bech- Bruun (se nærmere på side 5). Fastslå myndighedens beføjelser Kontrollér i samråd med advokaten fra Bech-Bruun: Hvilken myndighed, der foretager undersøgelsen. Om der er tale om en kontrolundersøgelse (konkurrencemyndighederne) eller en ransagning (SØIK). At embedsmændene har hjemmel til at foretage kontrolundersøgelsen. Hvad fokusområderne er for undersøgelsen. Ekstern kommunikation Vurdér i samråd med advokaten fra Bech-Bruun, om det er nødvendigt at udsende en kort pressemeddelelse og/eller fondsbørsmeddelelse (der i givet fald skal godkendes af virksomhedens ledelse inden offentliggørelse) (se teksteksempel 4 og 5 på side 12 og 13).

5 Dawn raid-manual 5 Under selve undersøgelsen Baggrunden for undersøgelsen Afdæk i samråd med advokaten fra Bech-Bruun, hvorfor myndigheden er på besøg: Hvilken overtrædelse af konkurrencereglerne mistænkes virksomheden for at have begået? Er der tale om mistanke om et misbrug af en dominerende stilling? I så fald hvad er misbrugets art? Er der tale om mistanke om indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler? I så fald hvilken type af aftaler? Hvilke markeder vedrører kontrolundersøgelsen? Vedrører kontrolundersøgelsen særlige kunder? I så fald hvilke kunder? Vedrører kontrolundersøgelsen særlige leverandører? I så fald hvilke leverandører? Hvilken periode vedrører den mistænkte overtrædelse af konkurrencereglerne? Hvilke dokumenter har konkurrencemyndigheden særligt fokus på at se? Leniency Hvis grundlaget for undersøgelsen er horisontale forhold (markedsdeling, kundedeling, prisaftaler, koordinering af bud eller lignende aftaler mellem konkurrenter), skal kontaktpersonen sammen med advokaten fra Bech- Bruun overveje: Om virksomheden har været involveret i sådanne forhold og kan bidrage med væsentlig information herom til konkurrencemyndighederne. Om virksomheden derfor bør indgive ansøgning om leniency (bødefritagelse/-nedsættelse). Beslutning bør træffes i samråd med virksomhedens ledelse. Overvåg embedsmændene Sørg for, at embedsmændene aldrig er alene i virksomhedens lokaler. De udpegede ledsagere er ansvarlige for at notere, hvad embedsmændene foretager sig. Kopiering af materiale Embedsmændene må som udgangspunkt ikke medtage originale dokumenter, men skal tage kopier af det materiale, som de ønsker at medtage. Ved ransagninger kan SØIK dog normalt beslaglægge alt relevant materiale, herunder originale dokumenter. Embedsmændene bør selv forestå kopieringen, mens undersøgelsen står på. Der bør tages tre sæt kopier: Ét sæt til henholdsvis myndigheden, den eksterne advokat og virksomheden. Der bør så vidt muligt påføres initialer på alle sider af myndighedens kopi, og det bør samtidig angives, på hvilket kontor dokumenterne er fundet. Herefter kopieres det samlede materiale i to eksemplarer. Embedsmændene har ret til at foretage identisk elektronisk kopiering af elektroniske medier, herunder pc er, servere, tablets, mobiltelefoner mv., så de kan tage kopien med og gennemgå den efterfølgende (i praksis ved spejling af virksomhedens elektroniske medier eller ved

6 Dawn raid-manual 6 overførsel af data til myndighedens servere). Det kopierede materiale skal forsegles eller på anden måde sikres mod læsning, når konkurrencemyndigheden forlader virksomhedens lokaliteter. Ved ransagninger kan SØIK foretage spejling af virksomhedens elektroniske medier, uden at virksomheden har krav på at få en kopi. Spørgsmål fra embedsmændene Virksomhedens ledelse bør træffe afgørelse om, hvem der skal udtale sig på virksomhedens vegne. I videst muligt omfang bør spørgsmål kun besvares, mens advokaten fra Bech-Bruun er til stede. Embedsmændene må kun stille spørgsmål, der falder inden for rammerne af kontrolundersøgelsen, og spørgsmålene må ikke medføre en tilståelse af, at konkurrencereglerne er overtrådt. Fx må embedsmændene ikke stille spørgsmål om, hvorvidt virksomheden har overtrådt konkurrencereglerne eller spørge om formålet med møder. Afklar eventuel tvivl med advokaten fra Bech-Bruun. Der bør alene svares på rent faktuelle spørgsmål (fx Hvor findes det seneste års kundeaftaler? ) Undgå at indlede nærmere drøftelser med embedsmændene om sagen, og sørg for at besvare spørgsmål kort og præcist. Få gentaget eller uddybet uklare spørgsmål eller spørgsmål, som er svære at forstå. Hellere sige det ved jeg ikke eller det kan jeg ikke huske end at begynde at gætte. Hvis der er den mindste tvivl, skal advokaten fra Bech-Bruun kontaktes. Bed eventuelt embedsmændene forklare, hvilken forbindelse (relevans) der er mellem det stillede spørgsmål og selve formålet med kontrolundersøgelsen. Normalt foretager myndighederne ikke egentlige afhøringer under selve kontrolundersøgelsen. Sker det

7 Dawn raid-manual 7 alligevel, bør der tages nøje referat af afgivne forklaringer, og embedsmændene bør anmodes om at attestere referatet. Alternativt bør afhøringerne lydoptages efter forudgående accept fra de involverede. Ved SØIK s ransagning anbefales det, at kun kontaktpersonen udtaler sig til politiet, og at denne forinden rådfører sig med advokaten fra Bech-Bruun. Det er et grundlæggende princip i dansk ret, at ingen har pligt til at udtale sig til politiet. Dog har man pligt til på forlangende at oplyse navn, adresse og fødselsdato til politiet. Privilegeret korrespondance Sørg for, at alt materiale, der vedrører eller omtaler korrespondance mellem virksomheden og Bech- Bruun eller andre eksterne advokater, ikke udleveres til embedsmændene. SØIK er dog berettiget til også at medtage privilegeret korrespondance. Hvis der er tale om elektronisk lagret korrespondance, vil embedsmændene dog kunne medtage sådan korrespondance som led i deres kopiering af elektroniske medier. Men myndigheden vil være afskåret fra at anvende materialet i sagen. Samarbejdspligten kan indebære krav om midlertidig blokering af individuelle konti, afkobling af computere fra virksomhedens netværk, afkobling og geninstallering af harddrives fra computere og at sikre myndigheden adgang til virksomhedens it-systemer med administratorrettigheder. Hvor myndighedens undersøgelse kræver adgang til virksomhedens servere hos tredjeparter (fx hvor virksomhedens data er lagret hos eksterne it-leverandører), er virksomheden forpligtet til at hjælpe myndigheden for at sikre den nødvendige adgang. Før embedsmændene forlader virksomheden Advokaten fra Bech-Bruun kontrollerer, om kopierede fysiske dokumenter falder inden for genstanden for kontrolundersøgelsen. Hvor der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt ét eller flere dokumenter lovligt kan medtages, forsegles dokumenterne. Embedsmændene vil normalt forlange at medtage en kopi af de forseglede dokumenter. Er der tale om en ransagning foretaget af SØIK, bør uenighed om medtagelse af ét eller flere fysiske dokumenter føres til protokol. Der bør udarbejdes en fortegnelse over alle fysiske kopier af dokumenter og foretagne spejlinger, som embedsmændene ønsker at medbringe. Embedsmændene udarbejder og attesterer i praksis fortegnelsen. mellemtiden, fx regnskabsmateriale, kontrakter og lignende. Hvis det er tilfældet, anmodes SØIK om, at virksomheden får lejlighed til at tage kopi af sådant materiale. Hvis myndighedens undersøgelse ikke kan færdiggøres samme dag, kan myndigheden kræve, at dele af virksomheden forsegles (fx et arkivskab eller et kontor). Brydes forseglingen uden myndighedens medvirken, kan virksomheden pålægges væsentlig bøde. Virksomheden bør derfor tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at forseglingen brydes uden myndighedens medvirken. Der bør opstilles en sikkerhedsvagt. Redegørelse for undersøgelsens forløb Virksomheden bør anmode om en redegørelse fra myndigheden i henhold til retssikkerhedslovens 8. Medvirken til it-adgang Embedsmændene kan tage elektronisk kopi af blandt andet servere (uanset geografisk placering), lokale drev, USB-nøgler og mobiltelefoner. Den udpegede erfarne it-medarbejder bør hjælpe med at sikre den efterspurgte adgang til virksomhedens it-systemer, herunder adgang til servere, der driftes eksternt. Advokaten fra Bech-Bruun noterer de punkter, hvor der er uenighed mellem embedsmændene og virksomheden om fremgangsmåden for kontrolundersøgelsen. Husk at sikre, at myndigheden har behørigt forseglet eventuelt spejlet materiale. Oplys, at virksomheden ønsker at få tilbudt at være til stede, når forseglingen brydes for at gennemgå det spejlede materiale. Ved ransagninger foretaget af SØIK: Da det kan tage en vis tid, før virksomheden modtager det beslaglagte materiale, skal det undersøges, om virksomheden kan tænkes at få behov for dele af materialet i

8 Dawn raid-manual 8 Det efterfølgende forløb Efter at embedsmændene har forladt virksomheden Advokaten fra Bech-Bruun mødes med alle, der har været involveret i kontrolundersøgelsen/ransagningen, og med virksomhedens ledelse. Formålet med mødet er at afklare: Om der er indhold i det kopierede materiale, der giver behov for en opfølgende henvendelse til myndigheden. I hvilken udstrækning, der er afgivet svar til myndigheden. I givet fald bør det sikres, at myndigheden har fået korrekte svar på stillede spørgsmål. Eventuelle fejlagtige oplysninger bør rettes omgående. Relevante ledende medarbejdere, der ikke har været til stede under kontrolundersøgelsen eller det efterfølgende interne møde, bør omgående underrettes. Hvis det ikke allerede er sket, skal medarbejderne underrettes om virksomhedens beslutninger med hensyn til information af offentligheden. Gennemgang af elektronisk kopieret materiale Virksomheden kan kræve, at en udpeget repræsentant skal være til stede, når det indsamlede elektroniske materiale gøres tilgængeligt for læsning med henblik på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemgang. Aktindsigt Virksomheden bør begære løbende aktindsigt i alt materiale, der er eller vil blive tilakteret myndighedens sag om virksomheden, og i materiale om virksomheden, som er eller måtte blive tilakteret eventuelle andre parallelle undersøgelsessager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som udgangspunkt pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsen at give et sæt kopier til virksomheden af de oplysninger, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen måtte have taget fra det spejlede materiale.

9 Dawn raid-manual 9 Eksempel 1 Igangsættelse af kontrolundersøgelse uden ekstern advokat Følgende formular bør udfyldes og underskrives, hvis kontrolundersøgelsen indledes uden tilstedeværelse af ekstern advokat [Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/EU-Kommissionen] anerkender hermed at være blevet anmodet om at udsætte kontrolundersøgelsen, indtil virksomhedens eksterne advokat fra Bech- Bruun er kommet. Kontrolundersøgelsen har været udsat i [*] minutter. [Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen] har besluttet sig for nu at igangsætte kontrolundersøgelsen uden tilstedeværelse af virksomhedens eksterne advokat. For [Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/EU-Kommissionen]: [Underskrift og dato]

10 Dawn raid-manual 10 Eksempel 2 Intern information om kontrolundersøgelse Følgende tekst bør udsendes til samtlige medarbejdere i virksomheden hurtigst muligt Virksomheden er i dag blevet genstand for en kontrolundersøgelse fra konkurrencemyndighederne. Embedsmænd fra konkurrencemyndighederne har i den forbindelse fået adgang til vores lokaler for at gennemgå aftaler og andre dokumenter og eventuelt stille spørgsmål til virksomhedens ledelse og medarbejdere. Formålet med kontrolundersøgelsen er at undersøge, om virksomheden eller nogen af vores konkurrenter har overtrådt konkurrencelovgivningen. Alle medarbejdere skal i den forbindelse være opmærksomme på følgende retningslinjer: Alle medarbejdere skal hjælpe embedsmændene på en professionel måde. Ingen dokumenter eller filer (hverken i hard copy eller i elektronisk form, herunder s) må destrueres eller slettes. I videst muligt omfang må der kun besvares spørgsmål ved tilstedeværelse af en advokat fra Bech-Bruun. Undgå at indlede drøftelser med embedsmændene om sagen, men sørg for at besvare eventuelle spørgsmål kort og præcist. Få gentaget eller uddybet uklare spørgsmål eller spørgsmål, som er svære at forstå. Hellere sige det ved jeg ikke eller det kan jeg ikke huske end at begynde at gætte. Hvis der er den mindste tvivl, skal advokaten fra Bech-Bruun kontaktes. Undlad at hyggesnakke med embedsmændene om virksomheden eller om andre forhold. Undertegnede er ansvarlig for, at kontrolundersøgelsen gennemføres korrekt, og skal straks kontaktes i tvivlstilfælde. Ingen må orientere offentligheden (herunder venner, familie mv.), før ledelsen har taget beslutning herom. Med venlig hilsen [Navn]

11 Dawn raid-manual 11 Eksempel 3 Intern information om ransagning Følgende tekst bør udsendes til samtlige medarbejdere i virksomheden hurtigst muligt Virksomheden er i dag blevet genstand for en ransagning fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har i den forbindelse fået adgang til vores lokaler for at gennemgå aftaler og andre dokumenter. Formålet med ransagningen er at undersøge, om virksomheden har overtrådt konkurrencelovgivningen. Alle medarbejdere skal i den forbindelse være opmærksomme på følgende retningslinjer: Alle medarbejdere skal hjælpe SØIK på en professionel måde. Ingen dokumenter eller filer (hverken i hard copy eller i elektronisk form, herunder s) må destrueres eller slettes. I videst muligt omfang må der kun besvares spørgsmål ved tilstedeværelse af en advokat fra Bech-Bruun. Undgå at indlede drøftelser med SØIK, og henvis alle spørgsmål til undertegnede eller advokaten fra Bech-Bruun. Undlad at hyggesnakke med SØIK om virksomheden eller om andre forhold. Undertegnede er ansvarlig for, at kontrolundersøgelsen gennemføres korrekt, og skal straks kontaktes i tvivlstilfælde. Ingen må orientere offentligheden (herunder venner, familie mv.), før ledelsen har taget beslutning herom. Med venlig hilsen [Navn]

12 Dawn raid-manual 12 Eksempel 4 Ekstern information om kontrolundersøgelse Følgende tekst kan eventuelt (med nødvendige tilpasninger) udsendes til relevante medier og andre eksterne parter (er virksomheden børsnoteret, skal børsretlige retningslinjer iagttages) Pressemeddelelse Konkurrencemyndighederne foretog den [indsæt dato] en kontrolundersøgelse hos blandt andet [virksomheden]. Baggrunden for kontrolundersøgelsen er at undersøge, om [virksomheden] måtte have deltaget i overtrædelser af konkurrencelovgivningen. [Indsæt eventuelt andet formål som angivet i retskendelse/brev fra konkurrencemyndigheden, fx hvis der er tale om en sektorundersøgelse.] Vi har bistået myndighederne i deres undersøgelser og givet adgang til virksomhedens materiale. Vi har ikke grund til at tro, at [virksomheden] har været involveret i nogen overtrædelser af konkurrencelovgivningen. I det videre forløb vil vi bistå konkurrencemyndighederne i relevant omfang og afvente udfaldet af undersøgelserne.

13 Dawn raid-manual 13 Eksempel 5 Ekstern information om ransagning Følgende tekst kan eventuelt (med nødvendige tilpasninger) udsendes til relevante medier og andre eksterne parter (er virksomheden børsnoteret, skal børsretlige retningslinjer iagttages) Pressemeddelelse Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) foretog den [indsæt dato] en ransagning hos blandt andet [virksomheden]. Baggrunden for kontrolundersøgelsen er at undersøge, om [virksomheden] måtte have deltaget i overtrædelser af konkurrencelovgivningen. [Indsæt eventuelt andet formål som angivet i retskendelsen.] Vi har bistået SØIK i deres undersøgelser og givet adgang til virksomhedens materiale. Vi har ikke grund til at tro, at [virksomheden] har været involveret i nogen overtrædelser af konkurrencelovgivningen. I det videre forløb vil vi bistå SØIK i relevant omfang og afvente udfaldet af undersøgelserne.

14 Dawn raid-manual 14 Kontaktpersoner København Aarhus Peter Stig Jakobsen Partner M E Anders Birkelund Nielsen Partner T E Christian Nielsen Specialistadvokat T E Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner M E Mark Gall Specialistadvokat T E Jesper Kaltoft Partner M E Michael Honoré Partner M E

15

16 København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet.

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Miljøtilsyn 1 Miljøtilsyn En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Indhold Brug af denne vejledning 3 Før tilsynet: Sådan er reglerne

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Kontrolundersøgelsesmanual. - et startkit

Kontrolundersøgelsesmanual. - et startkit Kontrolundersøgelsesmanual - et startkit Kontrolundersøgelser og rettidig omhu En kontrolundersøgelse (eller et dawn raid) er et uanmeldt besøg af EU s konkurrencemyndighed og/eller den danske konkurrencestyrelse

Læs mere

Dansk forening for Konkurrenceret. Medlemsmøde 12-12-13 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat (partner)

Dansk forening for Konkurrenceret. Medlemsmøde 12-12-13 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat (partner) Dansk forening for Konkurrenceret Medlemsmøde 12-12-13 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat (partner) 2 Indholdsfortegnelse: - Grundlaget (beslutningen/kendelsen) - Det kopierede materiale - IT-konsekvenser

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Vejledning om kontrolundersøgelser

Vejledning om kontrolundersøgelser Vejledning om kontrolundersøgelser 2016 Indhold Overblik...4 Afsnit 1 Kontrolundersøgelsens forløb...5 1.1 Dagens forløb...5 1.2 Virksomhedens rettigheder under kontrolundersøgelsen...6 1.3 Virksomhedens

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Aftale om fortrolighed mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere