peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'"

Transkript

1 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

2 j Dansk Omltologtsr, Forenlng Fuglenes Hus vesterbrcgade 138" København V Tlf.: lu 04 Fax: 33 31,24 35 wvvw.dof.dk Girc: 7 O0 08 J9 DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttels r4ed afdelirtger over håle Danmark. Foreningen er stiftet i For'eningens formål er at fremme kendskabet til.og interessen for fugle og at virke til beskyttelse {ørst og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af lnøder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og Andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.. 6oE tug.. del i flere åitiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfondeh ejer og driver en række danske fugleieservater og arbejder desuden for intetnational fuglebeskyttelse. DOF er'den danske afdeling af Birdlife Internatidnal. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt blddene Fugle og Natur 14 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Årlige kontingenter: Ordinæremedlemmer " Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstahdsmedlemskab Støttemedlem (min.) 725kr. 100 kr. 2 l0 kr. 410 kr. I 80 ki. Lokalafdellngen I Århus Amt Naturcenter.'øIyst Louisevej Bråbrand Girc: 5 5l DOF-ÅrhuS ståf for alle lokale arrangementer, og alle D0F-medlem: mer kan frit deltage i afd'elingens møder og ekskursioher. På sidste slde finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udva{g og interessegrupper. www,doiaarhus.dk funvnen Fung, ansv. rcdaktør Mari-Ann Nørgaard Kolt Kirkevej I3I 8361 Hasselager Tlf.86.28,40 63 Spaltercdaktører' Nyheder og aktuelt: Peter Lange Fra Felten: Morten DD Hansen Ture og Mødet: OIe Jensen Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 ganle årligt til ' alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på blader for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen'modtages som manuikripi eller på disketre, ledsaget af en udskrilt. Send materialet lil r,edaktøren i kuvert mærket "Søravnån", og sehd eventuelt også indlægget på E'mail. Disketter, fotos og originale tegninger returnerep. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrqgspapir. Øvrige redaktidn. Peter Lange Annelise Skov sor.av n (D argqi s - sprog. d k )). årgang Nr. l, mails 2003 rssn )2 Annoncepriser: HeI side: kr. 150,-/nr cller kr.1.200,-/k Halv sidc: kr. 200,-/nr ellerkr. 600,-/år' søtaynens kalendet:' Nr. Ikadline Udk.ca. I l. feb. I5. marts 2 l.maj I 5. juni 3 l. aug. I 5. sept. 4 l.nov. I 5. dec., 1

3 I skrivende stund midt i februar er der dejligt koldt uden for. Vejret er klart ot! der er ingen forstynende blade på træeme. Så der er god mulighed for at se på vinterfugle. Vi har alle en favoritlokalitet, og det er nelop den, vi geme vil høre om. Vinter er ingen undtagelse. Har du værct derude og vil dele dine iagttagelser med os, hører vi geme fra dig, så vi også i bladets 30. sæsan kan udsende et fyldigt og inspirerende blad til lokalafdelingen. Når Søravnen er på gaden nærmer foråret sig med stormskridt. Snail er det fuglenes yngletid, hvor det er oplagt at overvåge fuglene i den almindelige danske natun,zendringer i fuglebestandene afspejler jo de biologiske konsekvenser af den måde, man forvalter det danske landskab på. Derfor kan DoF's medlemmer gøre en stor indsats ved at optælle fuglene hvor man kommer, og deltage i f.eks. punkttællingsprojektet, hvor de almindelige fugles forekomst kan følges år for år. Resultaterne fra Arhus Amt vil vi med mellemrum omtale her i bladet. Tilmeld dig punkttællingerne ved at henvende dig til DOFs kontor, eller til Lokalkoordinator Ole Jensen (se omslaget). Brug dofbasen til at indberctte dine fugleiagttagelser. DOF har brug for dem! Mari-Ann Nørgaard lllustratloner: Jalmer Nielsen Forsiden, l, 19 Mari-Ann Nørgaard 2r,29, JO Jens Overgaard Christensen 20 Christina Kjelsmark 16, r7,25,26,27,28 Erik Mølgaard Fotos side I I Inge Marie Andersen l8 Ursula Burmann INDHOlD Nyheder E aktuelt...,,... 4 Beretning for 2OO Mens vi venter på Årslev Engsø.... I I Referat af lokalafdelingens generalforsamling Fra felten Giv en fier til Søravnen!.... 2l Somherre-såhund...22 Hund og fugl imellem Fuglenes dag......, 25 Hvorkommerinteressenfra?....,, 26 Anmeldelser...,,. 28 Læsekredsen Referater...31 I(alender...32 Hvem er hvem )

4 N AKTUELT Af Peter Lange Y H E D E R Nyt fra Fugleværnsfonden Arbejds gruppen ved Fuglevæms - fondens nyeste areal ved Stubbe Sø, mødes i området en gang månedligt, og udfører naturpleje på det 23 ha. store areal. Herudover bistår arbejdsgruppen ved vedligeholdelsen af det sommerhus, der ligger midt i reservatet. Har du lyst til at deltage, så kontakt Peter Lange (se omslaget). Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret være vært ved to ture til området, læs mere herom i kalenderen bag i bladet. Feriehus udlejes Det vil i løbet af de kommende måneder blive muligt for medlemmer af DOF at leje huset til feriebrug, enweekend eller en hel uge. Se nærmere herom på eller kontakt Peter Lange (se omslaget). På hjemmesiden kan bl.a. ses fotos fra huset og området. DOF får penge til naturovervågning Af Michael B. Grell, videnskabelig medarbejder ved DOF Det er med stor glæde og stolthed, at jeg på Naturfaglig Afdelings vegne kan oplyse, at Aage V. Jensens Fonde netop (pri. feb. 2003) har bevilget 6% mio kr. til DOFs nye IBA koordinatornetværk. Hermed kan DOFs ambitiøse strategi for overvågningen af Danmarks fugle - arter, lokaliteter og levesteder - føres ud i livet. Det er en meget glædelig dag for DOF, for fuglebeskyttelsen og for vort faglige arbejde! IBA koordinator-projektet går ud på at starte en ny 5-årig optælling afynglende og rastende fugle på Danmarks 200 vigtigste fuglelokalileter (IBA står for.,important Bird Areas"). Det skal ske ved at oprette et netværk af lokalitetskoordinatorer, der skal stå som lokalt ansvarlige for en bestemt fuglelokalitet, og gerne samler,,et hold" af andre intereserede til at undersøge området og levere fugledata samt oplysninger om trusler, ideer til naturgenopretning, formidling mm. Det er tanken, at IBAkoordinatoren efterhånden bliver DOFs.,lokale ansigt" i forhold til ejere, naboer, brugere og myndigheder. En vigtig del af projektet er, at den viden der indsamles, skal formidles ud til både medlemmer og befolkningen via DOFs hjemmeside, blade og medier. Her er der nu grundlag for en markant oprustning. Fugleovervågningsstrategien blev udviklet af Naturfaglig Afdeling for et år siden, og herefter godkendt af Hovedbestyrelsen. De tre store overvågningsprojekter, der er kemen i strategien, er punkttællingsprogrammet (der overvåger de almindelige fugle og levestederne), DATSYprojektet (der overvåge de sjældne ynglefugle)

5 og IBA koordinator-netværket (der overvåger de vigtigste lokaliteter). Strategien skal skabe sammenhæng i projekterne, så de bedst muligt supplerer hinanden, og vil sarntidig give DOF det hidtil bedste, samlede overblik over udviklingen i vore fuglebestande og deres levcstcder. Det bliver en meget staerk fuglefaglig ballast for DOFs fu glebeskyttelses- og fredningsarbejde. Men også en ballast som meget tyder på, at DOF vil få god brug for i de kommendc år. DOF udgiver forvaltningsplan for rød Qlente A,f Judit Berg, informationsmedarbejder i DOF, og Peter Lange, lokal rød glente-koordinator Der er alt for få røde glenter i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening opfordrer Regeringen til at tage glentens problemer op i EU og udpege beskyttelsesområder for arten herhjemrne. Der burde være mindst 500 par ynglende røde glenter i Danmark, men der er kun 20 par. Så kontant kan glentens problemer udtrykkes. Men cler er håb for "Nordens grib", hvis politikere og myndigheder følger en række præcise anvisninger i en ny forvaltningsplan for rød glente, som DOF netop har udgivet. Planen kommer efter intensiv overvågning af Danmarks få røde glenter de sidste to ynglesæsonen og den dokumenterer, at den elegante rovfugi har alvorlige problemer herhjemme. Den danske ynglebestand er med ynglepar i 2OO -20O2 reduceret med 25 procent siden midten af lgq0erne. I Århus Amt var der i 2002 et par der fik unger på vingerne, samt yderligere et-to yngleforsøg. Et ynglepar fik en trist skæbne, da hunnen blev fundet død på reden under rugningen. Det var desværre ikke mulig at fastslå dødsårsagen, det kan dog udelukkes at fuglen var blevet skudt. Udviklingen i Danmark er stik modsat situationen i nabolande som Sverige og England, hvor bestanden har været i stabil fremgang. Siden l98o er der fundet l8 forgiftede og seks skudte glenter i Danmark. Så sent som i I 999 er et par glenter blevet skudt på Østbornholm. Påfaldende mange glenter er fundet døde nær redestederne uden at dødsårsagen har kunnet fastslås med sikkerhed. Samtidig er de danske glenter truet på trækket til Spanien, hvor der de senere år er sket en omfattende ulovlis bekæmpelse af rovfugle... ", r,i t l: l-, '!t -...,1i,hr':1 Før du vælger ny kikkert eller te/eskop, kon det være en rigtig god rde, ot coge turen intl til Noturbutikkcn og,røre lidt forskellrgr fro der sfore ldydlg. Her kon du bare spørge los og finde frem tit netop dec der posser ttl Qi.t. behovl Yi har stort scr oile de bedste mær(er på lager - Zeiss, Leicc. Sworovski, Kite. Pentax, kawa so yi kon vise og rddgivc drg helt objekttw udfro dine egne ønsker. Åbnlngsrider: Man.-Tors.l 0-7.tr Fredag la-19, Lørdag I0-l4 NATURBUTIKKEN. Vesterbnqade 138A.1620 Kobenhavn V. ftf. 33 3t gs 63

6 Men forvaltningsplanen fra DOF understreger også, at der er mange muligheder for at hjælpe den truede rodugl, hvis viljen er til stede.. DOF opfordrer Regeringen til at udpege beskyttelsesområder for Rød Glente, som Danmark også er forpligtet til efter EUs fuglebeskyl tel sesd i rekt iv.. Det er påtrængende vigtigt at Regeringen gennem EU forsøger at få stoppet ulovlig rovfuglebekæmpelse i Sydeuropa. ' Giften Parathion bør helt forbydes, og der bør gennemføres en informationskampagne om konekt brug af muse- og rottegifte.. Efter svensk forbillede bør man fodre glenteme om vinteren for at få dem til at blive i landet, så de undgår bekæmpelse i vinterkvarteret.. Overvågningen af glenterne skal videreføres og der bør etableres et beredskab, så dødfundne rovfugle kan analyseres for gift. Tilnavnet "Nordens grib" skyldes at rød glente i høj grad lever af ådsler. Den ny forvaltningsplan fra DOF dokumenterer også at glentens fødevalg kun i meget begrænset omfang kolliderer med jægernes interesser. Snarere tværtimod, da rød glente tager en del kragefugle. Yderligere oplysninger: Biolog Michael Borch Grell, Dansk Omitologisk Foreningtlf.: )) 3l4J:O4. Efterlyses: Rød llente 2003 Observationer af rød glente indsamles fortsat, for at følge artens bestandsudvikling. Iagttagelser af rød glente i Århus Amt bedes meddelt til Peter Lange (se omslaget) eller Michael Grell (tlf.: )Jtl 4404 hverdage ll-16, mail: Alle oplysninger om ynglende rød glente vil blive behandlet fortroligt. Ny lokalgruppe på Syddjursland På initiativ af Jens Mikkelsen, Ebeltoft, har en række lokale DOF-medlemmer etableret Syddjurs lokalgruppe. cruppen dækker følgende postnumre: 8400, 84f0, 8420,84M. Gruppens medlemmer vil samarbejdc om: - at deltage i DOF'S ture (samkørsel m. m.) - selv at lave (små)ture, lokalt eller? - at deltage i lokale projekter - selv at oprette lokale projekter Alle DOF-medlemmer i området er blevet kontaktet, og der er oprettet en -kæde man kan tilmelde sig. Evt. interesserede kan kontakte Jens Mikkelsen, Violvej 7,84OO Ebeltoft. Tlf.: , mail: Rettelser tll Søravnen 4/2002: Side 7: Falken på tegningen er en tårnfalk. Side 20: Teksten til tegningen: Pirolen er hørt 2O0l i Søhøjlandet. Side lo-14: Referatet Med DOF-Århus til Øland pinsen 2OO2 er skrevet af Rita Hazell.

7 NorcteaZ- Gå i banken,.. og kør væk med et hurtigt billån I dag er det både nemt og hurtigt at få et billån i banken. Som regel er det også den billigste løsning når alle omkosbringer regnes med. l-æg vefen forbi Unibank, og kom gcxlt fra start i en nv eller bmgt bii. Du kan også regre ud, hvad clet koster at låne Lil en n_y eiler brugt bil, på wwwunibank.dk. I 7

8 Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Århus Amt Beretning for 2OO2 Af Peter Lange Når jeg tænker tilbage pe 2OO2, er der især to begivenheder, der har brugt forholdsvis meget af min tid; 2l ha. skov, eng og sø ved Stubbe Sø, samt en ny database! I det tidlige forår blev det endelig officielt; Fugleværnsfonden havde " awet" 2) ha. natur samt et sommerhus, efter tidligere boghandler Paul B. Petersen i Grenå. Paul, eller "Bogpeter", var kendt af de fleste i Grenå og omegn, for sin store interesse for og viden om fuglene.han var tillige mangeårigt medlem af DOF, og var bl.a. i 60'eme med til at oprettet Feltomitologisk Udvalg for Jylland. Mange har også stiftet bekendtskab med Petersen som deltager på en af foreningens storture. Efter at Fuglevæmsfonden havde overtaget området ved Stubbe Sø, startede lokalafdelingen en række initiativer, for at få oprettet en lokal arbejdsgruppe der kunnebiståfvf meddendagligedrift af området. Og jeg må sige at detharværet en fornøjelse! Opbakningen har været utrolig flot, lige fra starten strørnmede det ind med henvendelser fra folk, der geme ville give en hånd med. Både kendte, som ukendte (for mig) ansigter i foreningsarbejdet, og i skrivende stund har vi netop haft den 6. officielle arbejdsdag på reservatet. Der møder geme 8-12 personer hver gang, uanset regn og rusk, og bistår med rydninger, træsavning, vedligehold af hytten, tilsyn med fuglekasser, fugletællinger o.m.m. Fremover bliver det muligt for DOF's medlemmer at leje hytten (80 m2, Iige midt i et fuglereservat!), ligesom foreningens udvalg og grupper kan benytte hytten til møderm.m. I maj måned lancerede DOF 3. generation af databaser til registrering af fugleobservationer, til dagligt kaldet dofbasenj. Dolbasen3 er tostrenget, og består dels af en hjemmeside (www.dofbasen.dk) dels et program man kan installere på sin egen computer. DofbasenJ må, efter en række opstartsproblemer, siges at være blevet en succes! Pr. l. januar 2003 var der næsten 80 aktive brugere i Århus Amt, og dagligt bliver der indlæst flere tusinde observationer. For første gang harvi nu en landsdækkende direkte online formidling af fugleobservationer, som samtidig lagrer oplysningerne i en database, hvori rapportgrupper og alle andre interesserede har mulighed for at søge datå til lokalrapporter, årsrapporten, artiklerog undersøgelser. Programmet og $emmesidenudvikles fortsat henimod større og større brugervenlighed, og hvis ikke du allerede er på, kanjeg kun sige; prøv det! Derude blandt fuglene har det igen været et begivenhedsrigt år, med mange spændende oplevelser i felten. Og for første gang er det nu muligt for mig, til denne beretning hurtigt og nemt at samle en oversigt over årets bemærkelsesværdige observationer; nemlig takket være

9 Januar lægger ud med fund af bjergpiber og hvidsisken, krydret med en enkelt kongeederfugl, samt en melding om sortbuget knortegås. Hvis den godkendes af SU vil det være første fund i amtet. Februar og marts bød på flere fund af hvidsisken. I9l4 trækker en adult steppehøg over Samsø, den er allerede godkendt af SU. Maj bød bl.a. på biæder på Samsø og en ubestemt skrigeørn over Mols. Efterårets invasion af hvidvingede korsnæb indledtes 2718 på Mols, og frem til 3Il12 foreligger der over I0 fund, spredt over hele amtet. Efteråret bød også på fund af skrigeørn og steppehøg. En hærfugl ved Skæring Strand i oktober blev indtelefoneret to gange til DOF, men desværre ikke genfundet af tililende lokale omitter. Den kolde og våde forsommer fik desværre som resultat, at vagtler og engsnarrer stort set blev væk. Til gengæld fik den lange og varme sensommer mange trækgæster til at udskyde afrejsen. Ture og møder I årets Iøb har der været annonceret over 75 arrangementer, herafhar de 25 været ture arrangeret af andre end DOF (f.eks. natuwejledere eller andre foreninger). Foredrag og møder Ture Ture fælles med DN/ØBF Fuglenes Dag Offentlige ture (ikke DOF arr.) l) Årets stortur gik til Øland i foråret. og var endnu engang vellykket. Kun en enkelt tur, Falsterbo i august, måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Mødeme har alle været velbesøgte, med mellem 15 og 50 fremmødte hver gang, hvilketjeg synes er flot! I løbet afåret er der på initiativ afjens Chr. Jørgensen etableret et ekskursionsudvalg, som har planlagt en række en- og flerdages busture i de kommende år. Således planlægges der mindst en stortur hvert år. Søravnen Er igen i år udkommet med fire numre på hhv. 44, 4O, 44 og 44 sider. Det store sideantal i nr. 2 og 3 dog isæt takket være en enkelt større artikel. Søravnen modtager heldigvis en del stof uopfordret fra medlemmeme, men der kan stadig godt findes plads til mere, hvorfor sidste års opfordring til at skrive lidt om oplevelser med fuglene skal gentages her! Henvendelse 'Giv en fier til Søravnen' blev igen godt modtaget, årets bidrag fremgår af regnskabet. Tak til alle der har givet et beløb, det er med til at bladets og lokalafdelingens økonomi ser sund ud. Medlemsstatus Som den eneste af de større grønne forningen kan DOF notere medlemsfremgang, og foreningens medlemstal har aldrig været større. Det gæider både på landsplan og her i Arhus Arnt.

10 Medlemskategori Ordinær Senior Husstand Junior StØtte Total t r. 12. t t07 ) I r.12. t r ) I 007 I ll 12l 996 tl.l2. tr.r t9 lol t to42 I 169 Fugle i Århus Amt Lokalrapporten Fugle i Århus Amt 200I udkom i december. Igen i år en meget flot og vellykket rapport, som flere læsere har betegnet som landets bedste! Rapportgruppen består pt. af I5 medlemrner, og Henning Ettrup er fortsat tovholder. Hjemmeslden Lokalafdelingens hjemmeside liggerfortsat påwww.dofaarhus.dk. Der er direkte links til med foruddefinerede søgninger på en række af amtets gode fuglelokaliteter. Frednlngsudvalget 3-6 personer mødes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som tilsendes lokalafdelingen. Der er i årets løb behandlet bl.a. motorvejslinieføringen Låsby-Silkeborg, vindmølleparker, fredningsforslag for bl.a. Læsten Bakker, samt kommenteret en række naturgenopretningsplaner og Vandmiljøplan-Il forslag til nye vådområder. Her i skrivende stund er det største afdisse, Årslev Engsø, ved at tage form, og med lidt held er den nye sø vandfyldt til foråret! Husk at kontakte udvalget hvis du konstaterer overgreb på vores fugleområder. Lokalgrupperne Lokalgruppen i Randers har i årets løb stået for en række ture i Randers-området med Peter Hjeds og Lars Tom-Petersen som turledere. Lars Tom-Petersen er kontaktperson. Lokalgruppen i Søhøjlandet bidrog med en række ture fælles med DN i årets løb. Bo Ryge Sørensen er kontaktperson. Bestyrelsen Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et år med godt samarbejde og gode diskusioner. Alle har ydet en god indsats på hver sit felt. Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens arbejde i20o2l Peter Lange Februar 2003

11 Mens vi venter på Årsbv Engsø Af Mafi-Ann Nørgaad Fotos: Erik MølQaard Det er stadig spændende at følge entreprenclrarbejdet på Årslev enge her sidst i februar. Bunker afjord flyttes, grus og sten køres til og lægges planmæssigt til gavn for den kommende engsø. Den ll. januar i den strenge vinterperiode, hvor Brabrand so var frosset til, fandt vi denne enlige hvinand i en lille våge i Århus å. Da vi kom tæt på blev anden så nervøs, at den lavede overspringshandlinger i form af en gang rappe vaskebevægelser, mens den stædigt holdt et rask svømmetempo for at holde sig midt i vågen. Pludselig steppede den op på iskanten. Men nej det var heller ikke så godt - så ud i vågen igen. Frem og tilbage. Den var flot så tæt på. Næbbet var underligt stort, men vist nok ok for en hvinand alligevel. Et par billeder blev taget inden vi gik videre i den knirkende sne, så den kunne få lidt ro i sin våge. a &'. '1

12 Referat af lokalafdelingens generalforsamling aholdt den 18. februar 2003 på Sølyst Henning Ettrup blev valgt som dirigent og overlod ordet til Peter Lange, der fremlagde årets beretning. Regnskabet for 2OO2 blev gennemgået af Ole Jensen og blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. Derefter blev budgettet for 2003 fremlagt med de nødvendige nedjusteringer i forhold til 2002, da de forventede indtægter viser en svag tilbagegang. Også dette blev godkendt. Valgene til bestyrelse og repræsentantskab blev gennemført uden kampvalg. Resultatet blev at peter Lange, Peter Hjeds, Jan Sielemann og Mari-Ann Nørgaard blev valgt til bestyrelsen og Lars p. Johansson, Ole Bøgh Vinther og Erik Dylmer blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Som repræsentanter blev valgt Peter Lange, peter Hjeds. ole Jensen og Bjame Golles og som suppleanter Jens Bonde Poulsen, Jan Sielemann, ole Bøgh vinther, Mari-Ann Nørgaard og Arne Bo Larsen. Rita Hazell valgtes til revisor. Henning sluttede med at sige tak for god ro og orden ved mødet. Mari-Ann Nørgaard Resultatopgørelse for året 2002 Note Indtægter Tilskud fra DOF Ekskursionsindtægter Annonceindtægter Øvrige indtægter Udgifter Ekskursionsudgifter Bladudgivelser Kontorhold Porto, telefon I(ørsel Øwige udgifter Regnskab ,74 I t9.r15, ,00 2 t3.t82, ,87 I t7.584,o4 ) 28.O6t,59 4 t.290,90 661,75 405, , j,t5 Budget Regnskab t.t60,88 - tt.786,70 ] t.t2t,69 47.tOO , , , ).772, , , ,t t9.960,84 Resultat før renter Renteindtægter Årets resultat 3.tto, , OE},5I ).808, , ,o5 t2

13 Balance pr. 31. december 2002 Nore AKTIVER Om s ætning saktiver Tilgodehavender 8 t3o2,z ,00 Likvide beholdninger Girokonto 14.2t2,7t 21.7t3,5O Bankkonto 48.s80,92 t6.otg,94 Garantkonto 1.009, i4.75 Garantbeviser 5.000, ,00 68,802, ,t9 AKTTVER r ALT 70.to PASSIVER Egenkapital Egenkapital l. januar 4t.3t5,89 41.tO4,84 Årets resultat 4.08),5t 4.2)t,oj Egenkapital li. december l0 49.4t9,4O 45.3Jt.89 Kortfristet gæld Øvrige gældsposter 9 2O.685,j4 t2.882,3o PASSIVER I ALT 70.to4, ,l9 Noter Note I Sverige l/3-3l3: - t.:)9j,46 Øland l7/5-2g/5t ,t9 Samsø 28/9-29/9: + 72,j0 Vejlerne l/6: - 23t,7j Natravnetur 2216: - 19g,29 Ørnetur Sydfun 26110: - 778,OO Renterindtægter, ekskursionsfond + 355,07 Resultat ekskursioner: + 2.2g6.26 Note2: Fuglenes dag 1.640,00, Abonnementer på Søravnen 522,OO En fier til Søravnen 2.97j,OO Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt, ældre årg ,00 Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt ,00 Indtægter fra læsekreds f.050,00 Tilskud fra aktivitetspu[e 1.600,00 Konsulenthonorar 4.004,00 Kursus -657,80 Bogsalg t47,oo Salg af øl og vand 62,tO r 3.182,30 Note l: Trykning af Søravnen ,90 Porto Søravne'] 9,449,69 Trykning fugle i Århus Amt 0,00 Porto Fugle i Århus Amr 0, t.59 ll

14 Søravnen: Abonnement Annoncer En fer til Søravnen Trykning Porto Fugle i Århus Amt: Salg af ældre årgange Salg af ny årgang Trykning Porto T + 522,OO 3.300, ,OO , ,69 2t.264,59 r ,00 0,00 0,00 I.640,00 Note 4: Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 I4 Papir Nøgleafgift Sølyst Kontorartikler Gebyrer Tidsskrifter til læsekreds Fredningsudvalg Møder Køb af rapporter Database udgifter Medlemshvervning Diverse Læsekreds: Deltagerbetaling Tidsskrifter Porto Girokonto Bankkonto Garantkonto Garantbeviser Fordelt således: Ekskursionfond Driftsregnskab iøwigt Resultat excl. ekskursioner Ekskursioner Resultat efter ekskursioner Forudbetalte blanketter til.,en fier til Søravnen" Betalt porto,,fugle i fuhus Amt 2001" Trykning af Søravnen w. 4,2OO2 Porto Søravnen nr, 4, 2OO2 Forudbetalt på ekskursioner i 2003 Betalt på Fugle i Århus Amt ,95 975,00 t.926,70 329,25 )290,90 82t,37 438,rO 2.527,95 100,50 29,9' 5t4,45 t.417,t , ,00 82t,)7 87,OO t4t, r ,0) t25,68 o7l?o 35r,O7 6t7,72 a'7) 10 t.797, , ,5 I 47t,25 8l 1,00 t.to2,25 5.O43,rO 2)6, ,00 ).L66,25

15 Skyldig for tællinger på Anholt Skyldig på tur til Sydfyn Skyldig til Stortursfond Skyldig til rejsegarantifond 2.000,00 778,O0 866,0O 95,OO 20.68r,54 Note l0 Egenkapitalens sammensætning: Fri egenkapital pr. I/f-02 Årets overskud excl. ekskursionsfond Fri egenkapital pr. )l/12-o2 Ekskursionsfond pr. l/f -02 Ekskursioner i 2002 Ekskursionsfond pr. 3l /12-O2 Jubilæumsgave Egenkapital ialt 26.)03,14 t.797, , ,26 28.tOO, ,O ,O ,40 Driftsbudget for det kommende år Indtægter Tilskud fra DOF Annonceindtægter Ørrige indtægter Indtægter ialt Udgifter Bladudgivelser Kontorhold Porto, telefon Kørsel Øvrige udgifter Udgifter ialt Budget 200t ] lo t Regnskab t00 lt.183 4t Resultat før renter Renteindtægter Årets resultat lo0 900 r.200 l.180 6t7 L.797 Ekskursioner forventes at balancere med hensyn til indtægter og udgifter, og er derfor holdt ude fra budgettet. l>

16 Fra felten November og december 2002 og januar 2003 Af Morten DD Hansen I skrivende stund kan ventetiden synes uendelie lang, men når disse linier læses, er forårstrækket i fuld gang. Et besøgved Gjerrild i solskin og s:vag vind vil byde på de sædvan I i Qe sm å tu si n d m u xåge r, der ræser rundt & rundt & rundt. I skoven Qalper de første sangdrosler op, ogved de f ladvan d ed e l<ysto m råd e r I i gge r spids- og gravænder og gør sig til. Wauw! Men inden vi kommer så langt, skal vi se på, hvad vinteren, dvs. perioden l. november til 31. januar, bragte af fugle ril Århus Amt. Det blev et solidt nordvestjysk år med en stationær hvidvinget måge - efterhånden en karakterfugl i de østjyske havne - på Århus Havn samt store forekomster af sortgrå ryler i Grenå. Perioden bød også på godbidder som hvidnæbbet lom og sodfarvet skråpe, Iigesom en del vandrefalke og havørne ræsede rundt i området. Der var stadig et mylder af korsnæb på skovturene, og også i denne kategori var der hvidvingede af slagsen, om end de aldrig blev de stqre tilløbsstykker. Mest mylder var der dog i skovbunden syd for Århus, hvor gammeltestamentelige fl okke af kvækerfinker drønede rundt i begl,ndelsen afjanuar - men så var også både fiernsyn og aviser på pletten. Periodens bidrag er høstet fra den glimragende dofbase, som virkelig er slået an l6 i Århus Amt. Programmet fungerer upåklageligt på undertegnedes PC, og at dømme efter indrapporteringen virker den også fint ude i de små fuglehjem, når dagens fugle-dosis skal formidles. Havfugle a..>-,{ t Som sædvardig kunne vi byde på lidt eksotiske havgæster i begyndelsen af november: En hvidnæbbet lom røg mod syd ved Fornæs den 2/ll, en mallemuk trak forbi Kysing Næs 3/l l. og sammesteds bød 9/l I ogsåpå en sodfarvet skråpe. Af almindeligheder bør nævnes rødstrubet lom med l/i I 2l S Kysing Næs samt 17/ll-l7ll2 I Brabrand Sø. Kysing Næs tog også prisen for flest gråstrubede lappedykkere med l6lll II S. Kun 8 suler blev noteret, max var I0/l I I N Fornæs.

17 Vandefugle Rørdrurrr er efterhånden en fast vintergæst her på egnen, og arten blev noteret fra Dronningborg Bredning 2/1, Tåstrup Sø ( I I - l2ll ) samt Brabrand Sø (2lll2-L2ll, I l/l sås hele to ved åen fra byen og til 3-broer). Sangsvane toppede I5l12 med 850 i Råby Kær, mens pibesvane som altid var ganske fåtallig, max var Jlll l) ved Odder. Grågæssene besluttede sig for at holde vinteren stangen i år, og der var talrige store forekomster, bl.a. l/i 300 Gylling Næs, 27ll 350 Lerdrup Enge samt 28ll 560 Besser Made. Hele 20 sædgæs trak mod nord ved Norsminde Fjord 3lll2, og Bjømedammen på Samsø viste sig igen som fast rasteplads for kortnæbbet gås med l5/i2 5 - Stadil Fjord go home! Der blev set skræmmende mange canadagæs, hvoraf bør nævnes O Stubbe Sø samt JlI72O Gylling Næs. En flok på Z0 bramgæs slog sig ned på Gylling Næs l7lll, mens de mørkbugede knortegæs holdt til på Samsø, hvor 4/l I 227 Langør var største antal. Lysbuget knortegås toppede med l2ll 1000 Treskelbakkeholm, men bemærkes bør det, at hele 72 af slagsen havde vovet sig sydpå til Fornæs d. l2ll. Vintergravænder sås primært ved Sødringholm, hvor det blev til 15/12 l3oo. I(ulden drev dog mange fugle sydover, og i januar sås som maks. l9ll 150 ved Eskeplet. En smule pibeænder holdt til ved Mariager Fjord den 9/l l, hvor 1500 kominotesbogen-fra samme dag og sted bemærkes også krikand 600 og spidsand ll0. Ellers var største obs. af pibeand 550 ved Norsminde Fjord d. l/1. Knarand slog igennem som vintergæst, idet det blev til hele 8 fugle i perioden, maks var 2Ul2 3 Barnekold og l2ll 2 Sminge Sø. En enkelt skeandrik overvintrede og -levede ved Brabrand Sø perioden igennem. Taffelændeme fra Horsens Nørrestrand var stået til søs l/i, hvor 600 sås vedalrø Eghoved. Troldand "toppede" med 5/l 1200 Mariager Fjord, men nævnes skal også l0/1 200 fuhus Østhavn - det er mange her. Bjergændeme ligger langt til havs og noteres kun sjæident, men det blev dog til 15/ N Sødringholm samt I8/l 1160 Ebeltoft Vig. Ved Issehoved sås 7000 ederfrrgle 6lll, og statistisk set burde det jo være nok til en konge. Sådan gik det imidlertid ikke. Ej heller var der brilleænder imellem de 4500 sortænder ved Sødringholm den 2lll2, men til gengæld kunne de nyde synet af 23 havlitter den 15/12, hvilket blev periodens beskedne maksimum af denne åbenbaring. En forlist olietanker i Kattegat kan selvfølgelig hurtigt få banket totalerne op... Hvinand gjorde det pæntmed2t lll I 100 Stavns Fjord, 6/ Stubbe Sø, I2/l 1600 Randers Fjord samt 1400 Overgård. Med tøvejret i januar rykkede de store skallgslugqs straks ind i landet igen, hvor det ved Salten Langsø blev til 24ll pænt. Lille skallesluger noteres flittigt, men er desværre lidt sjældnere med l8/i 15 Norsminde Fjord og 26lI 19 Stubbe Sø som de største. Flest topslugere sås ved Besser Rev 8/l I med I 50. _*_:-

18 Rovbørgerne Status for havørn må være 3-4 fugle i perioden. En halv- til helgammel fugl huserede ved Salten Langsø i perioden 9/12 til l/2; selv om angivelseme varierer fra 3k til ad, er der formentlig kun tale om en enkelt fugl. Ved Fornæs sås en Ik den l5l12, og måske var det den samme, der l3ll trak V ved Gjenild Nederskov. Lige på falderebet lill sås I NV Lar^gff, og I røg retur ved Grenå - måske samme fugl. Hele to røde glenter beærede os med besøg, idet en røg syd ved Årslev Enge d. JO/L2, og en adult fugl rastede ved Moesgård d. f f/f. En enkelt 2krwhøg blev set 8/I ved Fussingø, hvilket er meget usædvanligt. En lk fiskeøm halsede sydover ved Sødringholm d. 2/ll, hvilket også er småsent. Der er rigtig langt til Afrika så sent på året. Dværgfalk ville også lege standfugl, idet det blev til hele 4 egentlige vinterfugle - 14/12 AJrø, l5ll2 + l2/l I Sødringholm samt 22/l I Grenå Enge. Langt hyppigere er vandrefalk, hvor en gammel fugl bl.a. blev set på Århus Havn d. 4/I. Flest var der dog ved Mellempoldene, hvor to gamle fugle huserede 19-25/r. Vadefugle Store præstekraver overvintrede igen på sandbanken ved Ebeltoft Færgehavn, max. var l9lll 8 og 29lI 5. Strand$ejle var ikke noget vinterhit, idet største blev beskedne l9lll 16 Sødringholm. Der var straks helt andre mængder af hjejler, bl.a. f0/ll 3800 Norsminde Fjord. Det var noget tyndt med viber i vinterkulden, og nævnes bør kun Åkær samt 24ll 60 Ringklosrer Ådal. Sandløber var pænt repræsenteret med llll lll Polderrev, og sammesteds slog sortgå ryle alle rekorder med 29/l 26. To fugle luskede rundt ved Tangkrogen i Århus I l/i. Kulden tyndede noget ud i de alnindelige ryler, hvor største notedng blev 2l/12 L6O0 Sødringholm. Bemærkes skal dog også lllt I 600 Ebeltoft Færgehavn. Ryleflokken ved Sødring indeholdt også tl5 islændere, hvilket er pænt om vinteren. Der var igen enkeltbekkasiner i omløb - og de største tal kom fra de sædvanlige lokaliteter, nemlig 16/11 5 Norsminde Fjord, l7lli I Brabrand Sø og 2/l 2 Grimhøj, Brabrand. Skovsneppe ses normalt enkeltvis, men hele 9 blev noteret ved Vesborg Fyr den 4/l - måske noget kuldeflugt? Ved Eskeplet blev vinterens l8

19 største tal af lille kobbersneppe registreret 2ll12med 65. og det kan jo ikke komme sorn nogen overraskelse, at det også var på de egne, at man skulle finde storspoveme med 15/12 44O Sødringholm som periodens højeste tal. Bemærkes skal dog også l7lll )15 /Jrø Poller. Hele 275 rødben sås ved Mariager Fjord d. 4/I2. Det blev til et par sene hvirlklirer fra den 2/II, nemlig I ved Brabrand Sø og I ved Sødringholm. Enkelte overvintrende svaleklirer blev set ved 8/ll, Stubbe Sø, 19/ ll Kærby MøIle, 9ll Lading Sø samt l7ll Mørke Kær. Der står Samsø over det hele, når talen falder på stenvendere, og 24ll 17 Lindholm var periodens suverænt største. Blandede vand Hele 5 vandrikser blev set (ikke hørt) ved Brabrand SØ d. 29/12, og en tr:rne rastede på Hassensør d. l4ll l. Der var ganske godt med dværgmåger i november, og bemærkes skal l/ ll 14 Brabrand Sø,2lll 15 S I(ysing Næs samt 24llI 25 SØ I(ysing Næs. En aldrende hvidvinget måge blev opdager på Århus Havn t2ll og sås perioden ud af mange observatører. Der er indrapporteret en hel del sildemåger, men det skal folk saftsuseme lade være med! Sildemågen er meget, meget sjælden som vintergæst og ses højst i enkelte eksemplarer, hvoraf mange formentlig er nærmest håndtamme eller skadede. Rider vil It I U tl -_:...!f, vi til gengæld gerne acceptere, og vi bemærker 2/l I l0 N Fornæs samt 9/l I 33 S I(ysing Næs. Det var dæleme ikke mange alke i omløb ved Fornæs, og max. blev 2/l 25OO. Hele 14 lomvier blev set ved Fornæs l0/l l. men mon ikke, at mange flere af "alkene" ved Fornæs har spidst næb? Det er jo faktisk sjældent, at de kommer så tæt på, at man kan være helt sikker. Søkonger tager man til gengæld sjældent fejl af, og så er det jo ærgerligt, at den i år nærmest er udeblevet, idet det sølle udbytte blev 16lll I S og l5ll2 I SØ Kysing Næs. Det blev til akkurat Iige så mange lunder: 15/12 L SØKysing Næs sarnt29/l I N Fornæs. Flest tejster blev set på Lindholm, Samsø 241 I med 10. lå land Der indrapporteres meget få skovhomugler her i amtet, og selv på overdagningspladsen i Grenå Plantage var der kun få fugle med l4l Et par mosehomugler lagde vejen forbi med l9ll I Bølling Sø (få nu noget vand hældt ud i ddn pyt!) og 22ll Grenå Enge. Kirkeugle blev set ved Hammel l0/il, og på en gård på Djursland var der slørugle d. 3ll l. Der var enkelte småflokke af de dejlige bjerglærker. bl.a. I0/lr l0 Ø Fomæs samt 15/12 14 Råby I(ær. Sanglærkeme fik januar til at smage lidt af forår med 22/l 47 NØ Brabrand SØ, 24/l 25 Grenå Enge samt llll 25 Samsø. Det blev også til en forsinket duft af sommer, idet to sene landsvaler blev set ved Vrold den l/ll. Igen var der bjergpibere på plads i amtet, bl.a. med stationære fugle ved Brabrand Sø (2) og Århus Havn (l). De lidt mørkere skærpibere er hyppige ved kysterne, hvor l9lll 15 Sødringholm, 30/ll 15 Hesselholm og 4ll lo Norsminde Havn blev de største. En del bjergvipstjerter overvintrer, men kun l8/l 9 Funder Å var en egentlig multiobs. silkehalerne ankom meget sent, idet de første sås l0/l I ved Kysing Næs (2 ) og Fornæs ( I ). De største flokke blev ll/l 350 Tranebjerg samt t8/f 180 Tangkrogen. Funder Å var også førende i vandstær med l8/l 23, men nævnes skal også4/i taårhus Å. fuets sidsrehusrødstjert sås på Fornæs 2/l l. Der var pænt med drosler,

20 bl.a. sjaggere, hvoraf skal nævnes flere flokke å 1500 fugle: l6lll Sødringkær,8/l Brattingsborg samt l0/i Fornæs. Flest vindrosler sås med 150 ved Hinnerup, mens det blev til lidt mere beskedne, men dog bemærkelsesværdige vintertal af misteldrossel: Besser samt 28ll 9 Mols Bjerge. En enkelt standhaftig s"ngdrossel sås i Århus d. 2gll2. I samme kategori af fakultative vintergæster var der lidt færre munke end normalt, idet det kun blev til 5/I I I Brabrand, 26ll I Stavtrup samt 7 ll I Højbjerg. Det blev til flere pæne flokke af skæpnejser, bl.a. l9ll I 18 Brabrand Sø samt I l/l I 5 Grenå Enge. Det blev en god vinter for stor tomskade, men ingen observationer skilte sig ud. Det kan man til gengæld godt sige om nøddekrigen, idet kun en enkelt fugl blev rapporteret: I Grenå Plantage. Stærene på Århus Østhavn blev flittigt noteret af måge-entusiasterne, max blev ll0 d. 2t/12, men så bør 8/ Besser dog også nævnes, Småkravlet I den strenge vinterkulde i januar huserede en gigantisk flok af kvækerfinker i skovbunden syd for Århus, hvor det den 6/l blev anslået, at fugle (og der står altså 1,2 millioner, hvis det er svært at holde styr på nulleme) fouragerede på bog og blev et sandt tilløbsstykke. Det var tyndt med gråsiskener, idet max blev l/i 100 Georgsminde, men det var en behagelig overraskelse. at et par hvidsiskener kunne støves op ved Norsminde Fjord d En meget stor flok bjergirisker holdt til på Århus Havn, hvor der 2/I sås hele 650. Korsnæbbene fortsatte, hvor de slap, og de største flokke af de små blev 28ll 160 Mols Bjerge samt li/l 165 Løvenholm Skov. Stor korsnæb er en ganske svær art at have med at gøre, men det blev dog bl.a. tll 26ll l0 Klemstrup Skov. Hvidvinget korsnæb er straks noget nerilnere, og perioden bød på flere obs, nævnes skal 8/l I 3 Krakær, 19/ll 2 S Sødringholm, 12/12 2 Brattingsborg Skov samt l9ll 13 Silkeborg Vesterskov - en grumme stor flok, som dog ikke siden har givet lyd fra sig. Det er ellers sådan, man opdager dem. Endnu større flokke sås af bonlærker, hvor det blev til 2llll 35O I(olindsund, llll2 238 Langemark, Samsø samt l/l 210 Norsminde Fjord. Helt forsvundet er den ikke. Flere rørspurve forsøgte at holde ud, og bemærkes skal 4/I l Hombæk Enge samt 22ll 2 Iftagemosen. Næste udgave af næwærende klumme dækker perioden februar-april. Hvis du ikke bruger dofuasen og ligger inde med bemærkelsesværdige observationer, kan de mailes til 5. mai. 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere