peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'"

Transkript

1 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

2 j Dansk Omltologtsr, Forenlng Fuglenes Hus vesterbrcgade 138" København V Tlf.: lu 04 Fax: 33 31,24 35 wvvw.dof.dk Girc: 7 O0 08 J9 DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttels r4ed afdelirtger over håle Danmark. Foreningen er stiftet i For'eningens formål er at fremme kendskabet til.og interessen for fugle og at virke til beskyttelse {ørst og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af lnøder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og Andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.. 6oE tug.. del i flere åitiviteter, både i Danmark og internationalt. Fugleværnsfondeh ejer og driver en række danske fugleieservater og arbejder desuden for intetnational fuglebeskyttelse. DOF er'den danske afdeling af Birdlife Internatidnal. Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt blddene Fugle og Natur 14 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år). Årlige kontingenter: Ordinæremedlemmer " Junior (u. l8 år) Senior (o.67) Husstahdsmedlemskab Støttemedlem (min.) 725kr. 100 kr. 2 l0 kr. 410 kr. I 80 ki. Lokalafdellngen I Århus Amt Naturcenter.'øIyst Louisevej Bråbrand Girc: 5 5l DOF-ÅrhuS ståf for alle lokale arrangementer, og alle D0F-medlem: mer kan frit deltage i afd'elingens møder og ekskursioher. På sidste slde finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udva{g og interessegrupper. www,doiaarhus.dk funvnen Fung, ansv. rcdaktør Mari-Ann Nørgaard Kolt Kirkevej I3I 8361 Hasselager Tlf.86.28,40 63 Spaltercdaktører' Nyheder og aktuelt: Peter Lange Fra Felten: Morten DD Hansen Ture og Mødet: OIe Jensen Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 ganle årligt til ' alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på blader for kun 60 kr. pr. år. Artikler til Søravnen'modtages som manuikripi eller på disketre, ledsaget af en udskrilt. Send materialet lil r,edaktøren i kuvert mærket "Søravnån", og sehd eventuelt også indlægget på E'mail. Disketter, fotos og originale tegninger returnerep. Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrqgspapir. Øvrige redaktidn. Peter Lange Annelise Skov sor.av n (D argqi s - sprog. d k )). årgang Nr. l, mails 2003 rssn )2 Annoncepriser: HeI side: kr. 150,-/nr cller kr.1.200,-/k Halv sidc: kr. 200,-/nr ellerkr. 600,-/år' søtaynens kalendet:' Nr. Ikadline Udk.ca. I l. feb. I5. marts 2 l.maj I 5. juni 3 l. aug. I 5. sept. 4 l.nov. I 5. dec., 1

3 I skrivende stund midt i februar er der dejligt koldt uden for. Vejret er klart ot! der er ingen forstynende blade på træeme. Så der er god mulighed for at se på vinterfugle. Vi har alle en favoritlokalitet, og det er nelop den, vi geme vil høre om. Vinter er ingen undtagelse. Har du værct derude og vil dele dine iagttagelser med os, hører vi geme fra dig, så vi også i bladets 30. sæsan kan udsende et fyldigt og inspirerende blad til lokalafdelingen. Når Søravnen er på gaden nærmer foråret sig med stormskridt. Snail er det fuglenes yngletid, hvor det er oplagt at overvåge fuglene i den almindelige danske natun,zendringer i fuglebestandene afspejler jo de biologiske konsekvenser af den måde, man forvalter det danske landskab på. Derfor kan DoF's medlemmer gøre en stor indsats ved at optælle fuglene hvor man kommer, og deltage i f.eks. punkttællingsprojektet, hvor de almindelige fugles forekomst kan følges år for år. Resultaterne fra Arhus Amt vil vi med mellemrum omtale her i bladet. Tilmeld dig punkttællingerne ved at henvende dig til DOFs kontor, eller til Lokalkoordinator Ole Jensen (se omslaget). Brug dofbasen til at indberctte dine fugleiagttagelser. DOF har brug for dem! Mari-Ann Nørgaard lllustratloner: Jalmer Nielsen Forsiden, l, 19 Mari-Ann Nørgaard 2r,29, JO Jens Overgaard Christensen 20 Christina Kjelsmark 16, r7,25,26,27,28 Erik Mølgaard Fotos side I I Inge Marie Andersen l8 Ursula Burmann INDHOlD Nyheder E aktuelt...,,... 4 Beretning for 2OO Mens vi venter på Årslev Engsø.... I I Referat af lokalafdelingens generalforsamling Fra felten Giv en fier til Søravnen!.... 2l Somherre-såhund...22 Hund og fugl imellem Fuglenes dag......, 25 Hvorkommerinteressenfra?....,, 26 Anmeldelser...,,. 28 Læsekredsen Referater...31 I(alender...32 Hvem er hvem )

4 N AKTUELT Af Peter Lange Y H E D E R Nyt fra Fugleværnsfonden Arbejds gruppen ved Fuglevæms - fondens nyeste areal ved Stubbe Sø, mødes i området en gang månedligt, og udfører naturpleje på det 23 ha. store areal. Herudover bistår arbejdsgruppen ved vedligeholdelsen af det sommerhus, der ligger midt i reservatet. Har du lyst til at deltage, så kontakt Peter Lange (se omslaget). Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret være vært ved to ture til området, læs mere herom i kalenderen bag i bladet. Feriehus udlejes Det vil i løbet af de kommende måneder blive muligt for medlemmer af DOF at leje huset til feriebrug, enweekend eller en hel uge. Se nærmere herom på eller kontakt Peter Lange (se omslaget). På hjemmesiden kan bl.a. ses fotos fra huset og området. DOF får penge til naturovervågning Af Michael B. Grell, videnskabelig medarbejder ved DOF Det er med stor glæde og stolthed, at jeg på Naturfaglig Afdelings vegne kan oplyse, at Aage V. Jensens Fonde netop (pri. feb. 2003) har bevilget 6% mio kr. til DOFs nye IBA koordinatornetværk. Hermed kan DOFs ambitiøse strategi for overvågningen af Danmarks fugle - arter, lokaliteter og levesteder - føres ud i livet. Det er en meget glædelig dag for DOF, for fuglebeskyttelsen og for vort faglige arbejde! IBA koordinator-projektet går ud på at starte en ny 5-årig optælling afynglende og rastende fugle på Danmarks 200 vigtigste fuglelokalileter (IBA står for.,important Bird Areas"). Det skal ske ved at oprette et netværk af lokalitetskoordinatorer, der skal stå som lokalt ansvarlige for en bestemt fuglelokalitet, og gerne samler,,et hold" af andre intereserede til at undersøge området og levere fugledata samt oplysninger om trusler, ideer til naturgenopretning, formidling mm. Det er tanken, at IBAkoordinatoren efterhånden bliver DOFs.,lokale ansigt" i forhold til ejere, naboer, brugere og myndigheder. En vigtig del af projektet er, at den viden der indsamles, skal formidles ud til både medlemmer og befolkningen via DOFs hjemmeside, blade og medier. Her er der nu grundlag for en markant oprustning. Fugleovervågningsstrategien blev udviklet af Naturfaglig Afdeling for et år siden, og herefter godkendt af Hovedbestyrelsen. De tre store overvågningsprojekter, der er kemen i strategien, er punkttællingsprogrammet (der overvåger de almindelige fugle og levestederne), DATSYprojektet (der overvåge de sjældne ynglefugle)

5 og IBA koordinator-netværket (der overvåger de vigtigste lokaliteter). Strategien skal skabe sammenhæng i projekterne, så de bedst muligt supplerer hinanden, og vil sarntidig give DOF det hidtil bedste, samlede overblik over udviklingen i vore fuglebestande og deres levcstcder. Det bliver en meget staerk fuglefaglig ballast for DOFs fu glebeskyttelses- og fredningsarbejde. Men også en ballast som meget tyder på, at DOF vil få god brug for i de kommendc år. DOF udgiver forvaltningsplan for rød Qlente A,f Judit Berg, informationsmedarbejder i DOF, og Peter Lange, lokal rød glente-koordinator Der er alt for få røde glenter i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening opfordrer Regeringen til at tage glentens problemer op i EU og udpege beskyttelsesområder for arten herhjemrne. Der burde være mindst 500 par ynglende røde glenter i Danmark, men der er kun 20 par. Så kontant kan glentens problemer udtrykkes. Men cler er håb for "Nordens grib", hvis politikere og myndigheder følger en række præcise anvisninger i en ny forvaltningsplan for rød glente, som DOF netop har udgivet. Planen kommer efter intensiv overvågning af Danmarks få røde glenter de sidste to ynglesæsonen og den dokumenterer, at den elegante rovfugi har alvorlige problemer herhjemme. Den danske ynglebestand er med ynglepar i 2OO -20O2 reduceret med 25 procent siden midten af lgq0erne. I Århus Amt var der i 2002 et par der fik unger på vingerne, samt yderligere et-to yngleforsøg. Et ynglepar fik en trist skæbne, da hunnen blev fundet død på reden under rugningen. Det var desværre ikke mulig at fastslå dødsårsagen, det kan dog udelukkes at fuglen var blevet skudt. Udviklingen i Danmark er stik modsat situationen i nabolande som Sverige og England, hvor bestanden har været i stabil fremgang. Siden l98o er der fundet l8 forgiftede og seks skudte glenter i Danmark. Så sent som i I 999 er et par glenter blevet skudt på Østbornholm. Påfaldende mange glenter er fundet døde nær redestederne uden at dødsårsagen har kunnet fastslås med sikkerhed. Samtidig er de danske glenter truet på trækket til Spanien, hvor der de senere år er sket en omfattende ulovlis bekæmpelse af rovfugle... ", r,i t l: l-, '!t -...,1i,hr':1 Før du vælger ny kikkert eller te/eskop, kon det være en rigtig god rde, ot coge turen intl til Noturbutikkcn og,røre lidt forskellrgr fro der sfore ldydlg. Her kon du bare spørge los og finde frem tit netop dec der posser ttl Qi.t. behovl Yi har stort scr oile de bedste mær(er på lager - Zeiss, Leicc. Sworovski, Kite. Pentax, kawa so yi kon vise og rddgivc drg helt objekttw udfro dine egne ønsker. Åbnlngsrider: Man.-Tors.l 0-7.tr Fredag la-19, Lørdag I0-l4 NATURBUTIKKEN. Vesterbnqade 138A.1620 Kobenhavn V. ftf. 33 3t gs 63

6 Men forvaltningsplanen fra DOF understreger også, at der er mange muligheder for at hjælpe den truede rodugl, hvis viljen er til stede.. DOF opfordrer Regeringen til at udpege beskyttelsesområder for Rød Glente, som Danmark også er forpligtet til efter EUs fuglebeskyl tel sesd i rekt iv.. Det er påtrængende vigtigt at Regeringen gennem EU forsøger at få stoppet ulovlig rovfuglebekæmpelse i Sydeuropa. ' Giften Parathion bør helt forbydes, og der bør gennemføres en informationskampagne om konekt brug af muse- og rottegifte.. Efter svensk forbillede bør man fodre glenteme om vinteren for at få dem til at blive i landet, så de undgår bekæmpelse i vinterkvarteret.. Overvågningen af glenterne skal videreføres og der bør etableres et beredskab, så dødfundne rovfugle kan analyseres for gift. Tilnavnet "Nordens grib" skyldes at rød glente i høj grad lever af ådsler. Den ny forvaltningsplan fra DOF dokumenterer også at glentens fødevalg kun i meget begrænset omfang kolliderer med jægernes interesser. Snarere tværtimod, da rød glente tager en del kragefugle. Yderligere oplysninger: Biolog Michael Borch Grell, Dansk Omitologisk Foreningtlf.: )) 3l4J:O4. Efterlyses: Rød llente 2003 Observationer af rød glente indsamles fortsat, for at følge artens bestandsudvikling. Iagttagelser af rød glente i Århus Amt bedes meddelt til Peter Lange (se omslaget) eller Michael Grell (tlf.: )Jtl 4404 hverdage ll-16, mail: Alle oplysninger om ynglende rød glente vil blive behandlet fortroligt. Ny lokalgruppe på Syddjursland På initiativ af Jens Mikkelsen, Ebeltoft, har en række lokale DOF-medlemmer etableret Syddjurs lokalgruppe. cruppen dækker følgende postnumre: 8400, 84f0, 8420,84M. Gruppens medlemmer vil samarbejdc om: - at deltage i DOF'S ture (samkørsel m. m.) - selv at lave (små)ture, lokalt eller? - at deltage i lokale projekter - selv at oprette lokale projekter Alle DOF-medlemmer i området er blevet kontaktet, og der er oprettet en -kæde man kan tilmelde sig. Evt. interesserede kan kontakte Jens Mikkelsen, Violvej 7,84OO Ebeltoft. Tlf.: , mail: Rettelser tll Søravnen 4/2002: Side 7: Falken på tegningen er en tårnfalk. Side 20: Teksten til tegningen: Pirolen er hørt 2O0l i Søhøjlandet. Side lo-14: Referatet Med DOF-Århus til Øland pinsen 2OO2 er skrevet af Rita Hazell.

7 NorcteaZ- Gå i banken,.. og kør væk med et hurtigt billån I dag er det både nemt og hurtigt at få et billån i banken. Som regel er det også den billigste løsning når alle omkosbringer regnes med. l-æg vefen forbi Unibank, og kom gcxlt fra start i en nv eller bmgt bii. Du kan også regre ud, hvad clet koster at låne Lil en n_y eiler brugt bil, på wwwunibank.dk. I 7

8 Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Århus Amt Beretning for 2OO2 Af Peter Lange Når jeg tænker tilbage pe 2OO2, er der især to begivenheder, der har brugt forholdsvis meget af min tid; 2l ha. skov, eng og sø ved Stubbe Sø, samt en ny database! I det tidlige forår blev det endelig officielt; Fugleværnsfonden havde " awet" 2) ha. natur samt et sommerhus, efter tidligere boghandler Paul B. Petersen i Grenå. Paul, eller "Bogpeter", var kendt af de fleste i Grenå og omegn, for sin store interesse for og viden om fuglene.han var tillige mangeårigt medlem af DOF, og var bl.a. i 60'eme med til at oprettet Feltomitologisk Udvalg for Jylland. Mange har også stiftet bekendtskab med Petersen som deltager på en af foreningens storture. Efter at Fuglevæmsfonden havde overtaget området ved Stubbe Sø, startede lokalafdelingen en række initiativer, for at få oprettet en lokal arbejdsgruppe der kunnebiståfvf meddendagligedrift af området. Og jeg må sige at detharværet en fornøjelse! Opbakningen har været utrolig flot, lige fra starten strørnmede det ind med henvendelser fra folk, der geme ville give en hånd med. Både kendte, som ukendte (for mig) ansigter i foreningsarbejdet, og i skrivende stund har vi netop haft den 6. officielle arbejdsdag på reservatet. Der møder geme 8-12 personer hver gang, uanset regn og rusk, og bistår med rydninger, træsavning, vedligehold af hytten, tilsyn med fuglekasser, fugletællinger o.m.m. Fremover bliver det muligt for DOF's medlemmer at leje hytten (80 m2, Iige midt i et fuglereservat!), ligesom foreningens udvalg og grupper kan benytte hytten til møderm.m. I maj måned lancerede DOF 3. generation af databaser til registrering af fugleobservationer, til dagligt kaldet dofbasenj. Dolbasen3 er tostrenget, og består dels af en hjemmeside (www.dofbasen.dk) dels et program man kan installere på sin egen computer. DofbasenJ må, efter en række opstartsproblemer, siges at være blevet en succes! Pr. l. januar 2003 var der næsten 80 aktive brugere i Århus Amt, og dagligt bliver der indlæst flere tusinde observationer. For første gang harvi nu en landsdækkende direkte online formidling af fugleobservationer, som samtidig lagrer oplysningerne i en database, hvori rapportgrupper og alle andre interesserede har mulighed for at søge datå til lokalrapporter, årsrapporten, artiklerog undersøgelser. Programmet og $emmesidenudvikles fortsat henimod større og større brugervenlighed, og hvis ikke du allerede er på, kanjeg kun sige; prøv det! Derude blandt fuglene har det igen været et begivenhedsrigt år, med mange spændende oplevelser i felten. Og for første gang er det nu muligt for mig, til denne beretning hurtigt og nemt at samle en oversigt over årets bemærkelsesværdige observationer; nemlig takket være

9 Januar lægger ud med fund af bjergpiber og hvidsisken, krydret med en enkelt kongeederfugl, samt en melding om sortbuget knortegås. Hvis den godkendes af SU vil det være første fund i amtet. Februar og marts bød på flere fund af hvidsisken. I9l4 trækker en adult steppehøg over Samsø, den er allerede godkendt af SU. Maj bød bl.a. på biæder på Samsø og en ubestemt skrigeørn over Mols. Efterårets invasion af hvidvingede korsnæb indledtes 2718 på Mols, og frem til 3Il12 foreligger der over I0 fund, spredt over hele amtet. Efteråret bød også på fund af skrigeørn og steppehøg. En hærfugl ved Skæring Strand i oktober blev indtelefoneret to gange til DOF, men desværre ikke genfundet af tililende lokale omitter. Den kolde og våde forsommer fik desværre som resultat, at vagtler og engsnarrer stort set blev væk. Til gengæld fik den lange og varme sensommer mange trækgæster til at udskyde afrejsen. Ture og møder I årets Iøb har der været annonceret over 75 arrangementer, herafhar de 25 været ture arrangeret af andre end DOF (f.eks. natuwejledere eller andre foreninger). Foredrag og møder Ture Ture fælles med DN/ØBF Fuglenes Dag Offentlige ture (ikke DOF arr.) l) Årets stortur gik til Øland i foråret. og var endnu engang vellykket. Kun en enkelt tur, Falsterbo i august, måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Mødeme har alle været velbesøgte, med mellem 15 og 50 fremmødte hver gang, hvilketjeg synes er flot! I løbet afåret er der på initiativ afjens Chr. Jørgensen etableret et ekskursionsudvalg, som har planlagt en række en- og flerdages busture i de kommende år. Således planlægges der mindst en stortur hvert år. Søravnen Er igen i år udkommet med fire numre på hhv. 44, 4O, 44 og 44 sider. Det store sideantal i nr. 2 og 3 dog isæt takket være en enkelt større artikel. Søravnen modtager heldigvis en del stof uopfordret fra medlemmeme, men der kan stadig godt findes plads til mere, hvorfor sidste års opfordring til at skrive lidt om oplevelser med fuglene skal gentages her! Henvendelse 'Giv en fier til Søravnen' blev igen godt modtaget, årets bidrag fremgår af regnskabet. Tak til alle der har givet et beløb, det er med til at bladets og lokalafdelingens økonomi ser sund ud. Medlemsstatus Som den eneste af de større grønne forningen kan DOF notere medlemsfremgang, og foreningens medlemstal har aldrig været større. Det gæider både på landsplan og her i Arhus Arnt.

10 Medlemskategori Ordinær Senior Husstand Junior StØtte Total t r. 12. t t07 ) I r.12. t r ) I 007 I ll 12l 996 tl.l2. tr.r t9 lol t to42 I 169 Fugle i Århus Amt Lokalrapporten Fugle i Århus Amt 200I udkom i december. Igen i år en meget flot og vellykket rapport, som flere læsere har betegnet som landets bedste! Rapportgruppen består pt. af I5 medlemrner, og Henning Ettrup er fortsat tovholder. Hjemmeslden Lokalafdelingens hjemmeside liggerfortsat påwww.dofaarhus.dk. Der er direkte links til med foruddefinerede søgninger på en række af amtets gode fuglelokaliteter. Frednlngsudvalget 3-6 personer mødes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som tilsendes lokalafdelingen. Der er i årets løb behandlet bl.a. motorvejslinieføringen Låsby-Silkeborg, vindmølleparker, fredningsforslag for bl.a. Læsten Bakker, samt kommenteret en række naturgenopretningsplaner og Vandmiljøplan-Il forslag til nye vådområder. Her i skrivende stund er det største afdisse, Årslev Engsø, ved at tage form, og med lidt held er den nye sø vandfyldt til foråret! Husk at kontakte udvalget hvis du konstaterer overgreb på vores fugleområder. Lokalgrupperne Lokalgruppen i Randers har i årets løb stået for en række ture i Randers-området med Peter Hjeds og Lars Tom-Petersen som turledere. Lars Tom-Petersen er kontaktperson. Lokalgruppen i Søhøjlandet bidrog med en række ture fælles med DN i årets løb. Bo Ryge Sørensen er kontaktperson. Bestyrelsen Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et år med godt samarbejde og gode diskusioner. Alle har ydet en god indsats på hver sit felt. Tak til alle som har deltaget i lokalafdelingens arbejde i20o2l Peter Lange Februar 2003

11 Mens vi venter på Årsbv Engsø Af Mafi-Ann Nørgaad Fotos: Erik MølQaard Det er stadig spændende at følge entreprenclrarbejdet på Årslev enge her sidst i februar. Bunker afjord flyttes, grus og sten køres til og lægges planmæssigt til gavn for den kommende engsø. Den ll. januar i den strenge vinterperiode, hvor Brabrand so var frosset til, fandt vi denne enlige hvinand i en lille våge i Århus å. Da vi kom tæt på blev anden så nervøs, at den lavede overspringshandlinger i form af en gang rappe vaskebevægelser, mens den stædigt holdt et rask svømmetempo for at holde sig midt i vågen. Pludselig steppede den op på iskanten. Men nej det var heller ikke så godt - så ud i vågen igen. Frem og tilbage. Den var flot så tæt på. Næbbet var underligt stort, men vist nok ok for en hvinand alligevel. Et par billeder blev taget inden vi gik videre i den knirkende sne, så den kunne få lidt ro i sin våge. a &'. '1

12 Referat af lokalafdelingens generalforsamling aholdt den 18. februar 2003 på Sølyst Henning Ettrup blev valgt som dirigent og overlod ordet til Peter Lange, der fremlagde årets beretning. Regnskabet for 2OO2 blev gennemgået af Ole Jensen og blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. Derefter blev budgettet for 2003 fremlagt med de nødvendige nedjusteringer i forhold til 2002, da de forventede indtægter viser en svag tilbagegang. Også dette blev godkendt. Valgene til bestyrelse og repræsentantskab blev gennemført uden kampvalg. Resultatet blev at peter Lange, Peter Hjeds, Jan Sielemann og Mari-Ann Nørgaard blev valgt til bestyrelsen og Lars p. Johansson, Ole Bøgh Vinther og Erik Dylmer blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Som repræsentanter blev valgt Peter Lange, peter Hjeds. ole Jensen og Bjame Golles og som suppleanter Jens Bonde Poulsen, Jan Sielemann, ole Bøgh vinther, Mari-Ann Nørgaard og Arne Bo Larsen. Rita Hazell valgtes til revisor. Henning sluttede med at sige tak for god ro og orden ved mødet. Mari-Ann Nørgaard Resultatopgørelse for året 2002 Note Indtægter Tilskud fra DOF Ekskursionsindtægter Annonceindtægter Øvrige indtægter Udgifter Ekskursionsudgifter Bladudgivelser Kontorhold Porto, telefon I(ørsel Øwige udgifter Regnskab ,74 I t9.r15, ,00 2 t3.t82, ,87 I t7.584,o4 ) 28.O6t,59 4 t.290,90 661,75 405, , j,t5 Budget Regnskab t.t60,88 - tt.786,70 ] t.t2t,69 47.tOO , , , ).772, , , ,t t9.960,84 Resultat før renter Renteindtægter Årets resultat 3.tto, , OE},5I ).808, , ,o5 t2

13 Balance pr. 31. december 2002 Nore AKTIVER Om s ætning saktiver Tilgodehavender 8 t3o2,z ,00 Likvide beholdninger Girokonto 14.2t2,7t 21.7t3,5O Bankkonto 48.s80,92 t6.otg,94 Garantkonto 1.009, i4.75 Garantbeviser 5.000, ,00 68,802, ,t9 AKTTVER r ALT 70.to PASSIVER Egenkapital Egenkapital l. januar 4t.3t5,89 41.tO4,84 Årets resultat 4.08),5t 4.2)t,oj Egenkapital li. december l0 49.4t9,4O 45.3Jt.89 Kortfristet gæld Øvrige gældsposter 9 2O.685,j4 t2.882,3o PASSIVER I ALT 70.to4, ,l9 Noter Note I Sverige l/3-3l3: - t.:)9j,46 Øland l7/5-2g/5t ,t9 Samsø 28/9-29/9: + 72,j0 Vejlerne l/6: - 23t,7j Natravnetur 2216: - 19g,29 Ørnetur Sydfun 26110: - 778,OO Renterindtægter, ekskursionsfond + 355,07 Resultat ekskursioner: + 2.2g6.26 Note2: Fuglenes dag 1.640,00, Abonnementer på Søravnen 522,OO En fier til Søravnen 2.97j,OO Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt, ældre årg ,00 Salg af lokalrapp. Fugle i fuhus Amt ,00 Indtægter fra læsekreds f.050,00 Tilskud fra aktivitetspu[e 1.600,00 Konsulenthonorar 4.004,00 Kursus -657,80 Bogsalg t47,oo Salg af øl og vand 62,tO r 3.182,30 Note l: Trykning af Søravnen ,90 Porto Søravne'] 9,449,69 Trykning fugle i Århus Amt 0,00 Porto Fugle i Århus Amr 0, t.59 ll

14 Søravnen: Abonnement Annoncer En fer til Søravnen Trykning Porto Fugle i Århus Amt: Salg af ældre årgange Salg af ny årgang Trykning Porto T + 522,OO 3.300, ,OO , ,69 2t.264,59 r ,00 0,00 0,00 I.640,00 Note 4: Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 I4 Papir Nøgleafgift Sølyst Kontorartikler Gebyrer Tidsskrifter til læsekreds Fredningsudvalg Møder Køb af rapporter Database udgifter Medlemshvervning Diverse Læsekreds: Deltagerbetaling Tidsskrifter Porto Girokonto Bankkonto Garantkonto Garantbeviser Fordelt således: Ekskursionfond Driftsregnskab iøwigt Resultat excl. ekskursioner Ekskursioner Resultat efter ekskursioner Forudbetalte blanketter til.,en fier til Søravnen" Betalt porto,,fugle i fuhus Amt 2001" Trykning af Søravnen w. 4,2OO2 Porto Søravnen nr, 4, 2OO2 Forudbetalt på ekskursioner i 2003 Betalt på Fugle i Århus Amt ,95 975,00 t.926,70 329,25 )290,90 82t,37 438,rO 2.527,95 100,50 29,9' 5t4,45 t.417,t , ,00 82t,)7 87,OO t4t, r ,0) t25,68 o7l?o 35r,O7 6t7,72 a'7) 10 t.797, , ,5 I 47t,25 8l 1,00 t.to2,25 5.O43,rO 2)6, ,00 ).L66,25

15 Skyldig for tællinger på Anholt Skyldig på tur til Sydfyn Skyldig til Stortursfond Skyldig til rejsegarantifond 2.000,00 778,O0 866,0O 95,OO 20.68r,54 Note l0 Egenkapitalens sammensætning: Fri egenkapital pr. I/f-02 Årets overskud excl. ekskursionsfond Fri egenkapital pr. )l/12-o2 Ekskursionsfond pr. l/f -02 Ekskursioner i 2002 Ekskursionsfond pr. 3l /12-O2 Jubilæumsgave Egenkapital ialt 26.)03,14 t.797, , ,26 28.tOO, ,O ,O ,40 Driftsbudget for det kommende år Indtægter Tilskud fra DOF Annonceindtægter Ørrige indtægter Indtægter ialt Udgifter Bladudgivelser Kontorhold Porto, telefon Kørsel Øvrige udgifter Udgifter ialt Budget 200t ] lo t Regnskab t00 lt.183 4t Resultat før renter Renteindtægter Årets resultat lo0 900 r.200 l.180 6t7 L.797 Ekskursioner forventes at balancere med hensyn til indtægter og udgifter, og er derfor holdt ude fra budgettet. l>

16 Fra felten November og december 2002 og januar 2003 Af Morten DD Hansen I skrivende stund kan ventetiden synes uendelie lang, men når disse linier læses, er forårstrækket i fuld gang. Et besøgved Gjerrild i solskin og s:vag vind vil byde på de sædvan I i Qe sm å tu si n d m u xåge r, der ræser rundt & rundt & rundt. I skoven Qalper de første sangdrosler op, ogved de f ladvan d ed e l<ysto m råd e r I i gge r spids- og gravænder og gør sig til. Wauw! Men inden vi kommer så langt, skal vi se på, hvad vinteren, dvs. perioden l. november til 31. januar, bragte af fugle ril Århus Amt. Det blev et solidt nordvestjysk år med en stationær hvidvinget måge - efterhånden en karakterfugl i de østjyske havne - på Århus Havn samt store forekomster af sortgrå ryler i Grenå. Perioden bød også på godbidder som hvidnæbbet lom og sodfarvet skråpe, Iigesom en del vandrefalke og havørne ræsede rundt i området. Der var stadig et mylder af korsnæb på skovturene, og også i denne kategori var der hvidvingede af slagsen, om end de aldrig blev de stqre tilløbsstykker. Mest mylder var der dog i skovbunden syd for Århus, hvor gammeltestamentelige fl okke af kvækerfinker drønede rundt i begl,ndelsen afjanuar - men så var også både fiernsyn og aviser på pletten. Periodens bidrag er høstet fra den glimragende dofbase, som virkelig er slået an l6 i Århus Amt. Programmet fungerer upåklageligt på undertegnedes PC, og at dømme efter indrapporteringen virker den også fint ude i de små fuglehjem, når dagens fugle-dosis skal formidles. Havfugle a..>-,{ t Som sædvardig kunne vi byde på lidt eksotiske havgæster i begyndelsen af november: En hvidnæbbet lom røg mod syd ved Fornæs den 2/ll, en mallemuk trak forbi Kysing Næs 3/l l. og sammesteds bød 9/l I ogsåpå en sodfarvet skråpe. Af almindeligheder bør nævnes rødstrubet lom med l/i I 2l S Kysing Næs samt 17/ll-l7ll2 I Brabrand Sø. Kysing Næs tog også prisen for flest gråstrubede lappedykkere med l6lll II S. Kun 8 suler blev noteret, max var I0/l I I N Fornæs.

17 Vandefugle Rørdrurrr er efterhånden en fast vintergæst her på egnen, og arten blev noteret fra Dronningborg Bredning 2/1, Tåstrup Sø ( I I - l2ll ) samt Brabrand Sø (2lll2-L2ll, I l/l sås hele to ved åen fra byen og til 3-broer). Sangsvane toppede I5l12 med 850 i Råby Kær, mens pibesvane som altid var ganske fåtallig, max var Jlll l) ved Odder. Grågæssene besluttede sig for at holde vinteren stangen i år, og der var talrige store forekomster, bl.a. l/i 300 Gylling Næs, 27ll 350 Lerdrup Enge samt 28ll 560 Besser Made. Hele 20 sædgæs trak mod nord ved Norsminde Fjord 3lll2, og Bjømedammen på Samsø viste sig igen som fast rasteplads for kortnæbbet gås med l5/i2 5 - Stadil Fjord go home! Der blev set skræmmende mange canadagæs, hvoraf bør nævnes O Stubbe Sø samt JlI72O Gylling Næs. En flok på Z0 bramgæs slog sig ned på Gylling Næs l7lll, mens de mørkbugede knortegæs holdt til på Samsø, hvor 4/l I 227 Langør var største antal. Lysbuget knortegås toppede med l2ll 1000 Treskelbakkeholm, men bemærkes bør det, at hele 72 af slagsen havde vovet sig sydpå til Fornæs d. l2ll. Vintergravænder sås primært ved Sødringholm, hvor det blev til 15/12 l3oo. I(ulden drev dog mange fugle sydover, og i januar sås som maks. l9ll 150 ved Eskeplet. En smule pibeænder holdt til ved Mariager Fjord den 9/l l, hvor 1500 kominotesbogen-fra samme dag og sted bemærkes også krikand 600 og spidsand ll0. Ellers var største obs. af pibeand 550 ved Norsminde Fjord d. l/1. Knarand slog igennem som vintergæst, idet det blev til hele 8 fugle i perioden, maks var 2Ul2 3 Barnekold og l2ll 2 Sminge Sø. En enkelt skeandrik overvintrede og -levede ved Brabrand Sø perioden igennem. Taffelændeme fra Horsens Nørrestrand var stået til søs l/i, hvor 600 sås vedalrø Eghoved. Troldand "toppede" med 5/l 1200 Mariager Fjord, men nævnes skal også l0/1 200 fuhus Østhavn - det er mange her. Bjergændeme ligger langt til havs og noteres kun sjæident, men det blev dog til 15/ N Sødringholm samt I8/l 1160 Ebeltoft Vig. Ved Issehoved sås 7000 ederfrrgle 6lll, og statistisk set burde det jo være nok til en konge. Sådan gik det imidlertid ikke. Ej heller var der brilleænder imellem de 4500 sortænder ved Sødringholm den 2lll2, men til gengæld kunne de nyde synet af 23 havlitter den 15/12, hvilket blev periodens beskedne maksimum af denne åbenbaring. En forlist olietanker i Kattegat kan selvfølgelig hurtigt få banket totalerne op... Hvinand gjorde det pæntmed2t lll I 100 Stavns Fjord, 6/ Stubbe Sø, I2/l 1600 Randers Fjord samt 1400 Overgård. Med tøvejret i januar rykkede de store skallgslugqs straks ind i landet igen, hvor det ved Salten Langsø blev til 24ll pænt. Lille skallesluger noteres flittigt, men er desværre lidt sjældnere med l8/i 15 Norsminde Fjord og 26lI 19 Stubbe Sø som de største. Flest topslugere sås ved Besser Rev 8/l I med I 50. _*_:-

18 Rovbørgerne Status for havørn må være 3-4 fugle i perioden. En halv- til helgammel fugl huserede ved Salten Langsø i perioden 9/12 til l/2; selv om angivelseme varierer fra 3k til ad, er der formentlig kun tale om en enkelt fugl. Ved Fornæs sås en Ik den l5l12, og måske var det den samme, der l3ll trak V ved Gjenild Nederskov. Lige på falderebet lill sås I NV Lar^gff, og I røg retur ved Grenå - måske samme fugl. Hele to røde glenter beærede os med besøg, idet en røg syd ved Årslev Enge d. JO/L2, og en adult fugl rastede ved Moesgård d. f f/f. En enkelt 2krwhøg blev set 8/I ved Fussingø, hvilket er meget usædvanligt. En lk fiskeøm halsede sydover ved Sødringholm d. 2/ll, hvilket også er småsent. Der er rigtig langt til Afrika så sent på året. Dværgfalk ville også lege standfugl, idet det blev til hele 4 egentlige vinterfugle - 14/12 AJrø, l5ll2 + l2/l I Sødringholm samt 22/l I Grenå Enge. Langt hyppigere er vandrefalk, hvor en gammel fugl bl.a. blev set på Århus Havn d. 4/I. Flest var der dog ved Mellempoldene, hvor to gamle fugle huserede 19-25/r. Vadefugle Store præstekraver overvintrede igen på sandbanken ved Ebeltoft Færgehavn, max. var l9lll 8 og 29lI 5. Strand$ejle var ikke noget vinterhit, idet største blev beskedne l9lll 16 Sødringholm. Der var straks helt andre mængder af hjejler, bl.a. f0/ll 3800 Norsminde Fjord. Det var noget tyndt med viber i vinterkulden, og nævnes bør kun Åkær samt 24ll 60 Ringklosrer Ådal. Sandløber var pænt repræsenteret med llll lll Polderrev, og sammesteds slog sortgå ryle alle rekorder med 29/l 26. To fugle luskede rundt ved Tangkrogen i Århus I l/i. Kulden tyndede noget ud i de alnindelige ryler, hvor største notedng blev 2l/12 L6O0 Sødringholm. Bemærkes skal dog også lllt I 600 Ebeltoft Færgehavn. Ryleflokken ved Sødring indeholdt også tl5 islændere, hvilket er pænt om vinteren. Der var igen enkeltbekkasiner i omløb - og de største tal kom fra de sædvanlige lokaliteter, nemlig 16/11 5 Norsminde Fjord, l7lli I Brabrand Sø og 2/l 2 Grimhøj, Brabrand. Skovsneppe ses normalt enkeltvis, men hele 9 blev noteret ved Vesborg Fyr den 4/l - måske noget kuldeflugt? Ved Eskeplet blev vinterens l8

19 største tal af lille kobbersneppe registreret 2ll12med 65. og det kan jo ikke komme sorn nogen overraskelse, at det også var på de egne, at man skulle finde storspoveme med 15/12 44O Sødringholm som periodens højeste tal. Bemærkes skal dog også l7lll )15 /Jrø Poller. Hele 275 rødben sås ved Mariager Fjord d. 4/I2. Det blev til et par sene hvirlklirer fra den 2/II, nemlig I ved Brabrand Sø og I ved Sødringholm. Enkelte overvintrende svaleklirer blev set ved 8/ll, Stubbe Sø, 19/ ll Kærby MøIle, 9ll Lading Sø samt l7ll Mørke Kær. Der står Samsø over det hele, når talen falder på stenvendere, og 24ll 17 Lindholm var periodens suverænt største. Blandede vand Hele 5 vandrikser blev set (ikke hørt) ved Brabrand SØ d. 29/12, og en tr:rne rastede på Hassensør d. l4ll l. Der var ganske godt med dværgmåger i november, og bemærkes skal l/ ll 14 Brabrand Sø,2lll 15 S I(ysing Næs samt 24llI 25 SØ I(ysing Næs. En aldrende hvidvinget måge blev opdager på Århus Havn t2ll og sås perioden ud af mange observatører. Der er indrapporteret en hel del sildemåger, men det skal folk saftsuseme lade være med! Sildemågen er meget, meget sjælden som vintergæst og ses højst i enkelte eksemplarer, hvoraf mange formentlig er nærmest håndtamme eller skadede. Rider vil It I U tl -_:...!f, vi til gengæld gerne acceptere, og vi bemærker 2/l I l0 N Fornæs samt 9/l I 33 S I(ysing Næs. Det var dæleme ikke mange alke i omløb ved Fornæs, og max. blev 2/l 25OO. Hele 14 lomvier blev set ved Fornæs l0/l l. men mon ikke, at mange flere af "alkene" ved Fornæs har spidst næb? Det er jo faktisk sjældent, at de kommer så tæt på, at man kan være helt sikker. Søkonger tager man til gengæld sjældent fejl af, og så er det jo ærgerligt, at den i år nærmest er udeblevet, idet det sølle udbytte blev 16lll I S og l5ll2 I SØ Kysing Næs. Det blev til akkurat Iige så mange lunder: 15/12 L SØKysing Næs sarnt29/l I N Fornæs. Flest tejster blev set på Lindholm, Samsø 241 I med 10. lå land Der indrapporteres meget få skovhomugler her i amtet, og selv på overdagningspladsen i Grenå Plantage var der kun få fugle med l4l Et par mosehomugler lagde vejen forbi med l9ll I Bølling Sø (få nu noget vand hældt ud i ddn pyt!) og 22ll Grenå Enge. Kirkeugle blev set ved Hammel l0/il, og på en gård på Djursland var der slørugle d. 3ll l. Der var enkelte småflokke af de dejlige bjerglærker. bl.a. I0/lr l0 Ø Fomæs samt 15/12 14 Råby I(ær. Sanglærkeme fik januar til at smage lidt af forår med 22/l 47 NØ Brabrand SØ, 24/l 25 Grenå Enge samt llll 25 Samsø. Det blev også til en forsinket duft af sommer, idet to sene landsvaler blev set ved Vrold den l/ll. Igen var der bjergpibere på plads i amtet, bl.a. med stationære fugle ved Brabrand Sø (2) og Århus Havn (l). De lidt mørkere skærpibere er hyppige ved kysterne, hvor l9lll 15 Sødringholm, 30/ll 15 Hesselholm og 4ll lo Norsminde Havn blev de største. En del bjergvipstjerter overvintrer, men kun l8/l 9 Funder Å var en egentlig multiobs. silkehalerne ankom meget sent, idet de første sås l0/l I ved Kysing Næs (2 ) og Fornæs ( I ). De største flokke blev ll/l 350 Tranebjerg samt t8/f 180 Tangkrogen. Funder Å var også førende i vandstær med l8/l 23, men nævnes skal også4/i taårhus Å. fuets sidsrehusrødstjert sås på Fornæs 2/l l. Der var pænt med drosler,

20 bl.a. sjaggere, hvoraf skal nævnes flere flokke å 1500 fugle: l6lll Sødringkær,8/l Brattingsborg samt l0/i Fornæs. Flest vindrosler sås med 150 ved Hinnerup, mens det blev til lidt mere beskedne, men dog bemærkelsesværdige vintertal af misteldrossel: Besser samt 28ll 9 Mols Bjerge. En enkelt standhaftig s"ngdrossel sås i Århus d. 2gll2. I samme kategori af fakultative vintergæster var der lidt færre munke end normalt, idet det kun blev til 5/I I I Brabrand, 26ll I Stavtrup samt 7 ll I Højbjerg. Det blev til flere pæne flokke af skæpnejser, bl.a. l9ll I 18 Brabrand Sø samt I l/l I 5 Grenå Enge. Det blev en god vinter for stor tomskade, men ingen observationer skilte sig ud. Det kan man til gengæld godt sige om nøddekrigen, idet kun en enkelt fugl blev rapporteret: I Grenå Plantage. Stærene på Århus Østhavn blev flittigt noteret af måge-entusiasterne, max blev ll0 d. 2t/12, men så bør 8/ Besser dog også nævnes, Småkravlet I den strenge vinterkulde i januar huserede en gigantisk flok af kvækerfinker i skovbunden syd for Århus, hvor det den 6/l blev anslået, at fugle (og der står altså 1,2 millioner, hvis det er svært at holde styr på nulleme) fouragerede på bog og blev et sandt tilløbsstykke. Det var tyndt med gråsiskener, idet max blev l/i 100 Georgsminde, men det var en behagelig overraskelse. at et par hvidsiskener kunne støves op ved Norsminde Fjord d En meget stor flok bjergirisker holdt til på Århus Havn, hvor der 2/I sås hele 650. Korsnæbbene fortsatte, hvor de slap, og de største flokke af de små blev 28ll 160 Mols Bjerge samt li/l 165 Løvenholm Skov. Stor korsnæb er en ganske svær art at have med at gøre, men det blev dog bl.a. tll 26ll l0 Klemstrup Skov. Hvidvinget korsnæb er straks noget nerilnere, og perioden bød på flere obs, nævnes skal 8/l I 3 Krakær, 19/ll 2 S Sødringholm, 12/12 2 Brattingsborg Skov samt l9ll 13 Silkeborg Vesterskov - en grumme stor flok, som dog ikke siden har givet lyd fra sig. Det er ellers sådan, man opdager dem. Endnu større flokke sås af bonlærker, hvor det blev til 2llll 35O I(olindsund, llll2 238 Langemark, Samsø samt l/l 210 Norsminde Fjord. Helt forsvundet er den ikke. Flere rørspurve forsøgte at holde ud, og bemærkes skal 4/I l Hombæk Enge samt 22ll 2 Iftagemosen. Næste udgave af næwærende klumme dækker perioden februar-april. Hvis du ikke bruger dofuasen og ligger inde med bemærkelsesværdige observationer, kan de mailes til 5. mai. 20

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Skovnissen Kogle Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm Titel: Skovnissen Kogle Forfatter: Marie Roland Tarby Layouter: Mette Millner Hansen Fotos: Marie

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3 DOF er en medlemsorganisation med 14.000 medlemmer fordelt i 13 lokalafdelinger. Som medlem bliver du automatisk tilknyttet en lokalafdeling, hvor du har stemmeret, og hvis aktiviteter du kan indgå i.

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007 Tårnfalken Jeg har valgt at skrive om tårnfalken, fordi det er en spændende fugl, som både lever vildt og kan opdrættes til jagtbrug. 1 Falkearter: Falken er en rovfugl som findes i mange forskellige arter.

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagtsæsonen er forbi, hundene er vel konditioneret og I har forhåbentlig alle haft mange gode oplevelser med

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark.

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. Skovens skrappeste jæger anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. 2 Bestanden af duehøge er i tilbagegang i Danmark. Her har en voksen duehøg slået en gråkrage. Duehøgen er

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved foderbrættet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere