Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1

2 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH GENERELT FOR SKOLEN Praktiske oplysninger Adgang, formål, kompetencemål og værdier Overordnede bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om evaluering Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler UDDANNELSEN ADMINISTRATION: Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i hovedforløbet Undervisningens organisering Fravær Bedømmelsesplan løbende bedømmelse Fagprøven eksamensregler Lokal fagprøvepris LÆRINGSAKTIVITETER Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul Læringsaktivitet: Kvalitet og Service Læringsaktivitet: International handel (import og eksport) Læringsaktivitet: Salg og markedsføring Læringsaktivitet: Præsentationsteknik og personlig fremtræden Læringsaktivitet: Udarbejdelse af projektrapport

3 Lokal undervisningsplan for kontoruddannelsen med specialet Administration på UCH 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Indgang: UCH Uddannelsescenter Holstebro Merkantil HG eller hhx Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af HG afdelingen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og revideres årligt. Den lokale undervisningsplan er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Planen er udarbejdet med afsæt i praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Indeværende undervisningsplan er opbygget i tre afsnit: Et skoleafsnit, hvor skolen beskriver forhold, der er ens for alle skolens uddannelser. Et uddannelsesafsnit, der er specifikt for kontoruddannelsen med specialet administration. Et afsnit med beskrivelser af den konkrete undervisning på kontoruddannelsen med specialet administration. 1.2 Adgang, formål, kompetencemål og værdier For at kunne påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb kræves der, at eleven kan opfylde følgende fælles kompetencemål: arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. 3

4 For at kunne påbegynde uddannelsens hovedforløb i Administration (trin 2) skal eleven opfylde følgende særlige kompetencemål: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. forholde sig til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisation og servicekoncepter, 18. udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område under anvendelse af nuanceret sprog samt korrekt retstavning og tegnsætning og 19. anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, samt andre relevante it-baserede værktøjer i udførelse af typiske administrative og servicemæssige kommunikationsopgaver. I tillæg hertil, skal eleven opfylde de grundfagsadgangskrav, som er gældende for Kontoruddannelse med specialer, Administration. 4

5 Hovedforløbet kontoruddannelse med specialer, herunder Administration, har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v., Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog Anvendelse af it-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver De bundne specialefag såvel som de valgfri specialefag tones derfor i denne retning. Kompetencemålene for selve hovedforløbet Administration de mål som eleven skal nå i praktiktiden henholdsvis på skoleperioderne - er som følger: 1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, 2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, 3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, 4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, 5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, 6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, 7. udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, 8. udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion Ovennævnte ligger, sammen med målene for de enkelte specialefag, til grund for tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne i undervisningsforløbene. Det lokale uddannelsesudvalgs definition af en færdiguddannet elev, er en person som: Arbejder resultatorienteret og målrettet Er kreativ, visionær og omstillingsparat Er ansvarsfuld og har overblik Har gode samarbejdsevner og er serviceminded På baggrund af ovennævnte er følgende værdigrundlag udarbejdet dækkende såvel grundforløbet som hovedforløbet: Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at vi har eleven som fokus og eleven som vores fælles projekt. Undervisningen skal være præget af aktualitet og høj faglig standard indenfor det pågældende niveau. 5

6 Der lægges vægt på det gode undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet lærer/elev, elev/elev skal være præget af: Åbenhed Gensidig respekt Tolerance Troværdighed Tillidsvækkende omgangsform Engagement Forandringsparathed. Gode og hensigtsmæssige arbejdsrutiner Trygge rammer med mulighed for personlig udvikling for alle elevtyper. Der tages i videst mulig omfang udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne inspireres til at tage ansvar for egen læring. Undervisningen gennemføres som et mix af faglig, tværfaglig, praksisnær og erhvervsrettet undervisning. Den enkelte underviser har stor frihed til i samarbejde med eleverne at tilrettelægge og gennemføre undervisningen indenfor de givne rammer. Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik, eleverne møder på skolen. I undervisningen tages hensyn til elevens individuelle faglige udgangspunkt og praktiske erfaringer fra virksomheden. Lærerne er organiseret i teams, som løser de faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningsopgaven. 1.3 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. I løbet af skoleperioderne foretages følgende bedømmelser: Løbende bedømmelse afgives efter hvert skoleophold som en terminskarakter Afsluttende bedømmelse afgives i form af en standpunktskarakter efter hver afsluttet skoleperiode. Afsluttende eksamenskarakter i fagprøven. Bedømmelsen af fagprøven sker på baggrund af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i opgaven. I bedømmelsen lægges der vægt på, hvorledes eleven kan planlægge, strukturere og færdiggøre en større skriftlig opgave, give en præsentation og gennemføre en diskussion af opgaven, som viser fagligt kendskab til uddannelsens områder. I arbejdet med fagprøven skal både dokumenteres generelle, faglige og personlige færdigheder i forhold til uddannelsens mål. 6

7 Bedømmelsen foregår ved hjælp af 7-trins skalaen: Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af de enkelte læringselementer. 1.4 Overordnede bestemmelser om evaluering Evaluering indgår som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Som et led i skolens kvalitetsudvikling foretages der evaluering efter hvert skoleophold. Der foretages desuden årligt evalueringsmøde med udvalgte virksomheder, med henblik på at forankre skoleperioden indhold i virksomhedernes behov. Formålet med evalueringerne generelt er at: styrke elevernes ansvar for egen læring styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse øge elevernes muligheder for medindflydelse på undervisningsprocessen øge kvalitetsniveauet i samspillet mellem elever og lærere 7

8 1.5 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer For HG elevernes vedkommende, foregår vurderingen af elevernes realkompetencer i starten af grundforløbet. Skolen kan fastsætte, at eleven skal supplere den obligatoriske undervisning i grundforløbet med valgfri supplerende undervisning, for at kunne opnå de kompetencer der er nødvendige for at kunne fortsætte i et hovedforløb/det ønskede hovedforløb. Elever med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilbydes specialpædagogisk støtte, der imødekommer deres særlige uddannelsesforudsætninger. Den specialpædagogiske støtte tildeles efter samråd med konsulenten for specialpædagogisk støtte. Når eleven deltager på hovedforløbet ajourføres elevens uddannelsesplan i Elevplan. 1.6 Eksamensregler For at bestå uddannelsen skal der opnås mindst karakteren 02 for fagprøven og et gennemsnit på mindst 02, når karaktererne for grundfagene, tidligere eksamens-projekter og specialefagene lægges sammen og deles med antallet af karakterer. Eksamen er en formel afslutning på undervisningen, og den er styret af faste regler: Mødetidspunkt: eleven skal møde ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart Prøvernes varighed er forskellig fra fag til fag og der henvises derfor til skolens hjemmeside Sygdom: hvis eleven ikke på grund af sygdom kan møde til eksamen, eller hvis elever bliver syg under eksamen, skal eleven hurtigst muligt give besked til skolens kontor. For at få mulighed for at komme til en senere sygeeksamen skal eleven omgående aflevere en lægeerklæring. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren på prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem 2 karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmest laverer karakter. Klager: med hensyn til klager over og mangler ved eksamen samt klager over skolens afgørelser henvises til bedømmelsesplanerne. Klager skal være indgivet til skolen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre enten selve eksamensforløbet eller de stillede spørgsmåls relevans i forhold til opgavens og uddannelsens mål. Begrundelsen kan også vedrøre selve bedømmelsen, og slutteligt kan klagen også vedrøre en kombination af begge de nævnte forhold. Klager skal straks forelægges vejlederen og censoren til udtalelse. Derefter træffer skolen en afgørelse, som kan være: 8

9 ombedømmelse omprøve at klagen ikke kan tages til følge Omeksamen: Der er mulighed for reeksamination og sygeeksamen. Der kan tilbydes elever, der ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen, hvor den samme opgave indgår, eventuelt efter supplerende praktikundervisning eller supplerende skoleundervisning. Skolen vejleder eleven med hensyn til en yderligere bearbejdning af opgaven. Eleven kan deltage i eksamen 2 gange. Kun under særlige forhold kan eleven få mulighed for yderligere én eksamination. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement for uddybning af ovennævnte. 9

10 2. Uddannelsen Administration: 2.1 Praktiske oplysninger Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er inspektør Anette Hammer. Til afdelingen er knyttet sekretær Lone Pedersen. Kerneteamet omkring Administration: Ann-Vibeke Mose Mette Veng Niels Bentsen Endvidere er tilknyttet andre interne eller eksterne gæstelærere Koordinator på Administrationsforløbene: Mette Veng Adresser Undervisningen foregår på Døesvej 76. Primært i E- samt kursusafdelingen 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Undervisningen foregår i klasselokale, gruppearbejdsmiljø samt med mulighed for at arbejde i stillerum. Eleverne undervises i og løser selvstændigt eller i grupper forskellige erhvervsmæssige og faglige problemstillinger. Elevernes praktiske arbejdserfaring inddrages i undervisningen og arbejdet på skolen. Eleverne involveres gennem dialog og evaluering i tilrettelæggelsen af undervisningen. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Eleverne må gerne medbringe bærbare PC ere. Alternativt er der mulighed for at anvende skolens computere. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Der henvises til afsnit Undervisningen i hovedforløbet Uddannelsesforløb 10

11 3 uges obligatoriske specialefag. 3-7 ugers valgfrie specialefag Fagprøve af 1 uges varighed Erhvervsrettet påbygning: der kan vælges op til 4 ugers ekstra valgfri specialefag - ud over de 3-7 uger Nedenfor ses en oversigt over skoleforløbene: I hovedforløbets første år Administrative planlægnings- og Styringsværktøjer Varighed: 1 uge I hovedforløbets andet år Administrative planlægnings- og Styringsværktøjer Varighed: 2 uger I hovedforløbets andet år Fagprøve Varighed: 1 uge I løbet af hovedforløbet 3-7 ugers valgfrie specialefag Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling Administrative planlægnings- og styringsværktøjer 11

12 Art: Obligatorisk/bundet specialefag Første år/modul 1: Mig selv og min virksomhed Der undervises i følgende emner: Intro - forventningsafstemning Personlig kommunikation Netværk Grupper Identitet og motivation Garuda Gruppeproces Virksomhedskultur Informationsindsamling Elektronisk planlægning Undersøgelsesdesign til midtvejsopgave Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 28 plus forberedelse/hjemmearbejde Andet år/modul 2: Min virksomhed og dens omverden Der undervises i følgende emner: Ekstern kommunikation - målgrupper, branding, kvalitet i skriftlighed IT kommunikation med omverden - konferencesystem, CRM Organisationsopbygning Økonomisk forståelse hvilke økonomiske ressourcer indgår i udførslen af en administrativ opgave Forandringsledelse Værdikædeanalyse - Lean Management teori Trivselsanalyse Strategi, vision, mission Kritisk Informationsindhentning Arbejdsformer Casearbejde Varighed: Lektioner á 60 min.: 2 uger 56 plus forberedelse/hjemmearbejde Undervisningen foregår på niveau: Ekspert. Skolen udbyder følgende valgfrie specialefag: Kvalitet og Service 12

13 Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden. nødvendigheden af en velfungerende kommunikation ekstern og intern kvalitet. God service i udførelsen af de administrative funktioner. kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. Kommunikation (telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation) Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Salg & markedsføring Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Behandling af fejlleverancer. Markedsføringsloven. Planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion. Telemarketing. Udarbejdelse af tilbud Fejlleverancer Reklamationssager Vurderingen af afsætningsmuligheder Søgning af markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence Administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database. Beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser. Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde International Handel Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Danmarks samhandel Frihandel og toldunioner Samhandelsunioner 13

14 Handelsrestriktioner Administrative opgaver med international handel Valutakurser Remburs Globalisering Inkasso Tolddokumenter Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Præsentationsteknik Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Præsentation og et selvvalgt emne. Vurdering og eventuelt forbedring af egne præsentationer Valg af præsentationsform afhængig af målgruppe Forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion Gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Udarbejdelse af projektrapport Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Udarbejdelse af en problemformulering samt afgrænsning Projektopbygning Præsentation af projekt Varighed: Lektioner á 60 min.: 2 dage plus forberedelse/hjemmearbejde 2. 5 Undervisningens organisering De angivne timetal er vejledende. Hvert skoleophold gennemføres som en læringsaktivitet. Hver læringsaktivitet er beskrevet i afsnit Læringsaktiviteter. 14

15 Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af hhx lærere, kursuslærere, samt gæstelærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lærerrollen Læreren vil fungere dels som underviser, dels som konsulent afhængig af emne/opgaveform. Kvalitetssikring Forløbet evalueres skriftligt ved periodens afslutning. 2.6 Fravær Der er mødepligt til undervisningen. Ved fravær fra undervisningen skal eleven kontakte både sin virksomhed og skolen. Hvis eleven har været meget fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. 2.7 Bedømmelsesplan løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling. Under hvert skoleophold evalueres eleven i forhold til fagets opstillede komptencemål. Komptencemålene er beskrevet under læringsaktiviteterne. Den løbende bedømmelse afgives efter hvert skoleophold som en terminskarakter. Hvis eleven har været meget fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. Afsluttende bedømmelse Afsluttende bedømmelse afgives i form af en standpunktskarakter efter den sidste skoleperiode. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og underviseren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunktskarakter efter den sidste skoleperiode. Karakteren afgives efter 7-trinsskalaen. Fagprøven: karakteren afgives efter 7-trinsskalaen. 2.8 Fagprøven eksamensregler 15

16 Der henvises til afsnit 1.5 samt bilag Fagprøvevejledning. Inden for de sidste 6 måneder af elevens hovedforløb, skal fagprøven afholdes. Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for fagområdet og vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en konkret problemstilling i virksomheden. Fagprøven er elevens afsluttende opgave. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i en konkret problemstilling. /opgave ude i virksomheden. Eleven løser opgaven /problemet ved at inddrage teori fra såvel grundforløb som hovedforløb. Skolen stiller en vejleder til rådighed, som skal godkende elevens problemformulering i forbindelse med fagprøven. Som optakt til fagprøvearbejdet besøger skolens vejleder eleven og den uddannelsesansvarlige ude i virksomheden. Eleven skal i fagprøveperioden have mulighed for at få de nødvendige oplysninger hos virksomheden enten via den uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige eller med hjælp fra andre ansatte i virksomheden. Censorer Ved fagprøveeksamen medvirker eksterne censorer, d.v.s. censorer som er ansat i den private eller den offentlige sektor. 2.9 Lokal fagprøvepris Holstebro Handelsskole indstiller evt. elever som har udmærket sig ved en særlig veludarbejdet fagprøve til årets fagprøvepris. Prisen tildeles den elev, der på landsplan, har udarbejdet den bedste fagprøve i løbet af året. 3.0 Læringsaktiviteter I det følgende vil hvert fag på uddannelsen blive gennemgået med udgangspunkt i følgende punkter: Fagets type og varighed Undervisningen Elevforudsætninger Elevens arbejdstid Målbeskrivelse Elevrettet beskrivelse af indholdet i faget 3.1 Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul 1 Type Bundet specialefag - obligatorisk 16

17 Undervisningen Undervisningen vil bestå af lærerstyrede oplæg med afsæt i de nødvendige teorier og de nævnte mål for faget. Teorierne vil tage afsæt i dit arbejde i virksomheden. Derudover vil der være tale om gruppeopgaver for at understøtte teorierne. Teorierne skal bruges for at du kan løse den modtvejsopgave, som du bliver stillet, og som omhandler dig selv i din virksomhed. Dette gøres for at sikre et praksisnært og anvendelsesorienteret undervisningsforløb. Varighed 1 uge det første år på hovedforløbet 23 lektioner ugentligt I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Eleven skal være i praktikaftale indenfor administration. Læringselementer Mål med læringselementet: Niveau: ekspert Gennem undervisningen skal følgende mål opnås: Eleven skal kunne: Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, Udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, Udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion, Beskrivelse af læringselementet: MV Mette Veng 5-6 lektioner á 60 min. 17

18 Intro Personlig kommunikation Netværk Grupper Elevrettet beskrivelse Vi arbejder med kommunikation udfra elevens eget perspektiv. Der arbejdes med kommunikationsmodeller og konflikthåndtering for at give eleven bedre forståelse for, og evne til, at indgå i kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere. Herefter arbejdes med det at indgå i netværk organiseringen og formålet med et sådan. Der afsluttes med at arbejde med gruppeteori for at give eleven en forståelse for hvad der er på spil i en gruppe og blive mere klar over hvilken grupperolle der er brug for. AVM Ann-Vibeke Mose 5-6 lektioner á 60 min. Informationsindsamling Elektronisk planlægning Opstart af undersøgelsesdesign Elevrettet beskrivelse Vi anvender IT redskaber til at kunne tilegne sig viden om elevens organisation gennem informationsindsamling, samt til at kunne organiserer sig i vidensnetværk. Derudover arbejder vi med at få planlagt undersøgelsesdesignet, der skal støtte op om elevens midtvejsopgave ARA Aage Ravn 2 lektioner á 60 min. Garuda Elevrettet beskrivelse Eleverne undervises i profilværktøjet Garuda, der skal anvendes til at give en større forståelse for eleven selv og dennes kollegaer. Forståelse skal være med til at give en større kvalitet i den daglige kommunikation samt indsigt i forskellige handlemønstre. NB - Niels Bentsen 7 lektioner á 60 min. Identitet og motivation Gruppeproces Virksomhedskultur Undersøgelsesdesign 18

19 Elevrettet beskrivelse: Identitet og motivation: Et kort brush-up, hvor der repeteres praktiske motivationsteorier samt snakkes om, hvad der giver den enkelte identitet og personligt indhold på arbejdspladsen. Gruppeprocesser og BELBIN: Der diskuteres de kræfter, der virker i grupper og team. Desuden behandles gruppers udvikling. Der præsenteres BELBINS grupperolletest og ideerne bag hans teori. Virksomhedskultur: Noget af det, som er vanskeligst at ændre, er fælles normer, værdier og roller. Det kan give svære gnidninger, hvis to organisationer skal fusioneres eller hvis man grundlæggende skal lave en organisation om. Vi diskuterer, hvad man forstår ved kultur og etik og hvordan dette kan være forankret i en virksomhed. Vi finder eksempler på virksomhedskultur og præsenterer et antal modeller, der kan bruges som beskrivelsesværktøj. Undersøgelsesdesign: Derudover arbejder vi med at få planlagt undersøgelsesdesignet, der skal støtte op om elevens midtvejsopgave Evaluering Der afgives en samlet karakter (7-trinsskalaen). Karakteren afgives som terminskarakter. Derudover får eleven mundtlig feedback på dennes midtvejsopgave. De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad der leves op til de mål, der er beskrevet under læringselementet Kvalitetssikring Forløbet evalueres skriftligt ved periodens afslutning. 19

20 3.2 Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul 2 Type Bundet specialefag - obligatorisk Undervisningen Undervisningen vil bestå af lærerstyrede oplæg med afsæt i de nødvendige teorier og de nævnte mål for faget. Teorierne vil tage afsæt i dit arbejde i virksomheden. Derudover vil der være tale om gruppeopgaver for at understøtte teorierne. Teorierne vil blive samlet i en tværfaglig case, der skal løses i grupper. For at du selv vil få så meget ud af undervisningen som muligt, vil du på forhånd blive bedt om at medbringe materiale fra din virksomhed til brug i diverse opgaver. Dermed sikrer vi et praksisnært og anvendelsesorienteret undervisningsforløb. Varighed 2 uger på hovedforløbets andet år 23 lektioner ugentligt I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Eleven skal være i praktikaftale indenfor administration. Læringselementer Mål med læringselementet: Niveau: ekspert Gennem undervisningen skal følgende mål opnås: Eleven skal kunne: Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, Udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, Udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion, 20

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Kontoruddannelsen med specialet administration

Kontoruddannelsen med specialet administration Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen,

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013 Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM Lokal undervisningsplan 2012/2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET SALG OG SERVICE FAGBILAG 19 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2.

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere