Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1

2 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH GENERELT FOR SKOLEN Praktiske oplysninger Adgang, formål, kompetencemål og værdier Overordnede bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om evaluering Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler UDDANNELSEN ADMINISTRATION: Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i hovedforløbet Undervisningens organisering Fravær Bedømmelsesplan løbende bedømmelse Fagprøven eksamensregler Lokal fagprøvepris LÆRINGSAKTIVITETER Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul Læringsaktivitet: Kvalitet og Service Læringsaktivitet: International handel (import og eksport) Læringsaktivitet: Salg og markedsføring Læringsaktivitet: Præsentationsteknik og personlig fremtræden Læringsaktivitet: Udarbejdelse af projektrapport

3 Lokal undervisningsplan for kontoruddannelsen med specialet Administration på UCH 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Indgang: UCH Uddannelsescenter Holstebro Merkantil HG eller hhx Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af HG afdelingen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og revideres årligt. Den lokale undervisningsplan er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Planen er udarbejdet med afsæt i praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Indeværende undervisningsplan er opbygget i tre afsnit: Et skoleafsnit, hvor skolen beskriver forhold, der er ens for alle skolens uddannelser. Et uddannelsesafsnit, der er specifikt for kontoruddannelsen med specialet administration. Et afsnit med beskrivelser af den konkrete undervisning på kontoruddannelsen med specialet administration. 1.2 Adgang, formål, kompetencemål og værdier For at kunne påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb kræves der, at eleven kan opfylde følgende fælles kompetencemål: arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. 3

4 For at kunne påbegynde uddannelsens hovedforløb i Administration (trin 2) skal eleven opfylde følgende særlige kompetencemål: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. forholde sig til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisation og servicekoncepter, 18. udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område under anvendelse af nuanceret sprog samt korrekt retstavning og tegnsætning og 19. anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, samt andre relevante it-baserede værktøjer i udførelse af typiske administrative og servicemæssige kommunikationsopgaver. I tillæg hertil, skal eleven opfylde de grundfagsadgangskrav, som er gældende for Kontoruddannelse med specialer, Administration. 4

5 Hovedforløbet kontoruddannelse med specialer, herunder Administration, har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v., Kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog Anvendelse af it-værktøjer i løsning af merkantile arbejdsopgaver De bundne specialefag såvel som de valgfri specialefag tones derfor i denne retning. Kompetencemålene for selve hovedforløbet Administration de mål som eleven skal nå i praktiktiden henholdsvis på skoleperioderne - er som følger: 1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, 2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, 3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, 4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, 5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, 6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, 7. udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, 8. udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion Ovennævnte ligger, sammen med målene for de enkelte specialefag, til grund for tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne i undervisningsforløbene. Det lokale uddannelsesudvalgs definition af en færdiguddannet elev, er en person som: Arbejder resultatorienteret og målrettet Er kreativ, visionær og omstillingsparat Er ansvarsfuld og har overblik Har gode samarbejdsevner og er serviceminded På baggrund af ovennævnte er følgende værdigrundlag udarbejdet dækkende såvel grundforløbet som hovedforløbet: Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at vi har eleven som fokus og eleven som vores fælles projekt. Undervisningen skal være præget af aktualitet og høj faglig standard indenfor det pågældende niveau. 5

6 Der lægges vægt på det gode undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet lærer/elev, elev/elev skal være præget af: Åbenhed Gensidig respekt Tolerance Troværdighed Tillidsvækkende omgangsform Engagement Forandringsparathed. Gode og hensigtsmæssige arbejdsrutiner Trygge rammer med mulighed for personlig udvikling for alle elevtyper. Der tages i videst mulig omfang udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne inspireres til at tage ansvar for egen læring. Undervisningen gennemføres som et mix af faglig, tværfaglig, praksisnær og erhvervsrettet undervisning. Den enkelte underviser har stor frihed til i samarbejde med eleverne at tilrettelægge og gennemføre undervisningen indenfor de givne rammer. Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik, eleverne møder på skolen. I undervisningen tages hensyn til elevens individuelle faglige udgangspunkt og praktiske erfaringer fra virksomheden. Lærerne er organiseret i teams, som løser de faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningsopgaven. 1.3 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. I løbet af skoleperioderne foretages følgende bedømmelser: Løbende bedømmelse afgives efter hvert skoleophold som en terminskarakter Afsluttende bedømmelse afgives i form af en standpunktskarakter efter hver afsluttet skoleperiode. Afsluttende eksamenskarakter i fagprøven. Bedømmelsen af fagprøven sker på baggrund af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i opgaven. I bedømmelsen lægges der vægt på, hvorledes eleven kan planlægge, strukturere og færdiggøre en større skriftlig opgave, give en præsentation og gennemføre en diskussion af opgaven, som viser fagligt kendskab til uddannelsens områder. I arbejdet med fagprøven skal både dokumenteres generelle, faglige og personlige færdigheder i forhold til uddannelsens mål. 6

7 Bedømmelsen foregår ved hjælp af 7-trins skalaen: Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af de enkelte læringselementer. 1.4 Overordnede bestemmelser om evaluering Evaluering indgår som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Som et led i skolens kvalitetsudvikling foretages der evaluering efter hvert skoleophold. Der foretages desuden årligt evalueringsmøde med udvalgte virksomheder, med henblik på at forankre skoleperioden indhold i virksomhedernes behov. Formålet med evalueringerne generelt er at: styrke elevernes ansvar for egen læring styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse øge elevernes muligheder for medindflydelse på undervisningsprocessen øge kvalitetsniveauet i samspillet mellem elever og lærere 7

8 1.5 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer For HG elevernes vedkommende, foregår vurderingen af elevernes realkompetencer i starten af grundforløbet. Skolen kan fastsætte, at eleven skal supplere den obligatoriske undervisning i grundforløbet med valgfri supplerende undervisning, for at kunne opnå de kompetencer der er nødvendige for at kunne fortsætte i et hovedforløb/det ønskede hovedforløb. Elever med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilbydes specialpædagogisk støtte, der imødekommer deres særlige uddannelsesforudsætninger. Den specialpædagogiske støtte tildeles efter samråd med konsulenten for specialpædagogisk støtte. Når eleven deltager på hovedforløbet ajourføres elevens uddannelsesplan i Elevplan. 1.6 Eksamensregler For at bestå uddannelsen skal der opnås mindst karakteren 02 for fagprøven og et gennemsnit på mindst 02, når karaktererne for grundfagene, tidligere eksamens-projekter og specialefagene lægges sammen og deles med antallet af karakterer. Eksamen er en formel afslutning på undervisningen, og den er styret af faste regler: Mødetidspunkt: eleven skal møde ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart Prøvernes varighed er forskellig fra fag til fag og der henvises derfor til skolens hjemmeside Sygdom: hvis eleven ikke på grund af sygdom kan møde til eksamen, eller hvis elever bliver syg under eksamen, skal eleven hurtigst muligt give besked til skolens kontor. For at få mulighed for at komme til en senere sygeeksamen skal eleven omgående aflevere en lægeerklæring. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren på prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem 2 karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmest laverer karakter. Klager: med hensyn til klager over og mangler ved eksamen samt klager over skolens afgørelser henvises til bedømmelsesplanerne. Klager skal være indgivet til skolen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre enten selve eksamensforløbet eller de stillede spørgsmåls relevans i forhold til opgavens og uddannelsens mål. Begrundelsen kan også vedrøre selve bedømmelsen, og slutteligt kan klagen også vedrøre en kombination af begge de nævnte forhold. Klager skal straks forelægges vejlederen og censoren til udtalelse. Derefter træffer skolen en afgørelse, som kan være: 8

9 ombedømmelse omprøve at klagen ikke kan tages til følge Omeksamen: Der er mulighed for reeksamination og sygeeksamen. Der kan tilbydes elever, der ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen, hvor den samme opgave indgår, eventuelt efter supplerende praktikundervisning eller supplerende skoleundervisning. Skolen vejleder eleven med hensyn til en yderligere bearbejdning af opgaven. Eleven kan deltage i eksamen 2 gange. Kun under særlige forhold kan eleven få mulighed for yderligere én eksamination. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement for uddybning af ovennævnte. 9

10 2. Uddannelsen Administration: 2.1 Praktiske oplysninger Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er inspektør Anette Hammer. Til afdelingen er knyttet sekretær Lone Pedersen. Kerneteamet omkring Administration: Ann-Vibeke Mose Mette Veng Niels Bentsen Endvidere er tilknyttet andre interne eller eksterne gæstelærere Koordinator på Administrationsforløbene: Mette Veng Adresser Undervisningen foregår på Døesvej 76. Primært i E- samt kursusafdelingen 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Undervisningen foregår i klasselokale, gruppearbejdsmiljø samt med mulighed for at arbejde i stillerum. Eleverne undervises i og løser selvstændigt eller i grupper forskellige erhvervsmæssige og faglige problemstillinger. Elevernes praktiske arbejdserfaring inddrages i undervisningen og arbejdet på skolen. Eleverne involveres gennem dialog og evaluering i tilrettelæggelsen af undervisningen. Der anvendes relevant audio/video udstyr. Eleverne må gerne medbringe bærbare PC ere. Alternativt er der mulighed for at anvende skolens computere. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Der henvises til afsnit Undervisningen i hovedforløbet Uddannelsesforløb 10

11 3 uges obligatoriske specialefag. 3-7 ugers valgfrie specialefag Fagprøve af 1 uges varighed Erhvervsrettet påbygning: der kan vælges op til 4 ugers ekstra valgfri specialefag - ud over de 3-7 uger Nedenfor ses en oversigt over skoleforløbene: I hovedforløbets første år Administrative planlægnings- og Styringsværktøjer Varighed: 1 uge I hovedforløbets andet år Administrative planlægnings- og Styringsværktøjer Varighed: 2 uger I hovedforløbets andet år Fagprøve Varighed: 1 uge I løbet af hovedforløbet 3-7 ugers valgfrie specialefag Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling Administrative planlægnings- og styringsværktøjer 11

12 Art: Obligatorisk/bundet specialefag Første år/modul 1: Mig selv og min virksomhed Der undervises i følgende emner: Intro - forventningsafstemning Personlig kommunikation Netværk Grupper Identitet og motivation Garuda Gruppeproces Virksomhedskultur Informationsindsamling Elektronisk planlægning Undersøgelsesdesign til midtvejsopgave Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 28 plus forberedelse/hjemmearbejde Andet år/modul 2: Min virksomhed og dens omverden Der undervises i følgende emner: Ekstern kommunikation - målgrupper, branding, kvalitet i skriftlighed IT kommunikation med omverden - konferencesystem, CRM Organisationsopbygning Økonomisk forståelse hvilke økonomiske ressourcer indgår i udførslen af en administrativ opgave Forandringsledelse Værdikædeanalyse - Lean Management teori Trivselsanalyse Strategi, vision, mission Kritisk Informationsindhentning Arbejdsformer Casearbejde Varighed: Lektioner á 60 min.: 2 uger 56 plus forberedelse/hjemmearbejde Undervisningen foregår på niveau: Ekspert. Skolen udbyder følgende valgfrie specialefag: Kvalitet og Service 12

13 Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden. nødvendigheden af en velfungerende kommunikation ekstern og intern kvalitet. God service i udførelsen af de administrative funktioner. kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. Kommunikation (telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation) Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Salg & markedsføring Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Behandling af fejlleverancer. Markedsføringsloven. Planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion. Telemarketing. Udarbejdelse af tilbud Fejlleverancer Reklamationssager Vurderingen af afsætningsmuligheder Søgning af markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence Administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database. Beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser. Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde International Handel Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Danmarks samhandel Frihandel og toldunioner Samhandelsunioner 13

14 Handelsrestriktioner Administrative opgaver med international handel Valutakurser Remburs Globalisering Inkasso Tolddokumenter Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Præsentationsteknik Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Præsentation og et selvvalgt emne. Vurdering og eventuelt forbedring af egne præsentationer Valg af præsentationsform afhængig af målgruppe Forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion Gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer Varighed: Lektioner á 60 min.: 1 uge 24 plus forberedelse/hjemmearbejde Udarbejdelse af projektrapport Art: Valgfri specialefag Der undervises i følgende emner: Udarbejdelse af en problemformulering samt afgrænsning Projektopbygning Præsentation af projekt Varighed: Lektioner á 60 min.: 2 dage plus forberedelse/hjemmearbejde 2. 5 Undervisningens organisering De angivne timetal er vejledende. Hvert skoleophold gennemføres som en læringsaktivitet. Hver læringsaktivitet er beskrevet i afsnit Læringsaktiviteter. 14

15 Lærerkvalifikationer: Undervisningen varetages af hhx lærere, kursuslærere, samt gæstelærere med fagkundskaber indenfor det pågældende område. Lærerrollen Læreren vil fungere dels som underviser, dels som konsulent afhængig af emne/opgaveform. Kvalitetssikring Forløbet evalueres skriftligt ved periodens afslutning. 2.6 Fravær Der er mødepligt til undervisningen. Ved fravær fra undervisningen skal eleven kontakte både sin virksomhed og skolen. Hvis eleven har været meget fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. 2.7 Bedømmelsesplan løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling. Under hvert skoleophold evalueres eleven i forhold til fagets opstillede komptencemål. Komptencemålene er beskrevet under læringsaktiviteterne. Den løbende bedømmelse afgives efter hvert skoleophold som en terminskarakter. Hvis eleven har været meget fraværende vurderer lærerne, om eleven har nået målene for det pågældende forløb. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i virksomheden. Afsluttende bedømmelse Afsluttende bedømmelse afgives i form af en standpunktskarakter efter den sidste skoleperiode. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og underviseren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunktskarakter efter den sidste skoleperiode. Karakteren afgives efter 7-trinsskalaen. Fagprøven: karakteren afgives efter 7-trinsskalaen. 2.8 Fagprøven eksamensregler 15

16 Der henvises til afsnit 1.5 samt bilag Fagprøvevejledning. Inden for de sidste 6 måneder af elevens hovedforløb, skal fagprøven afholdes. Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for fagområdet og vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en konkret problemstilling i virksomheden. Fagprøven er elevens afsluttende opgave. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i en konkret problemstilling. /opgave ude i virksomheden. Eleven løser opgaven /problemet ved at inddrage teori fra såvel grundforløb som hovedforløb. Skolen stiller en vejleder til rådighed, som skal godkende elevens problemformulering i forbindelse med fagprøven. Som optakt til fagprøvearbejdet besøger skolens vejleder eleven og den uddannelsesansvarlige ude i virksomheden. Eleven skal i fagprøveperioden have mulighed for at få de nødvendige oplysninger hos virksomheden enten via den uddannelsesansvarlige/oplæringsansvarlige eller med hjælp fra andre ansatte i virksomheden. Censorer Ved fagprøveeksamen medvirker eksterne censorer, d.v.s. censorer som er ansat i den private eller den offentlige sektor. 2.9 Lokal fagprøvepris Holstebro Handelsskole indstiller evt. elever som har udmærket sig ved en særlig veludarbejdet fagprøve til årets fagprøvepris. Prisen tildeles den elev, der på landsplan, har udarbejdet den bedste fagprøve i løbet af året. 3.0 Læringsaktiviteter I det følgende vil hvert fag på uddannelsen blive gennemgået med udgangspunkt i følgende punkter: Fagets type og varighed Undervisningen Elevforudsætninger Elevens arbejdstid Målbeskrivelse Elevrettet beskrivelse af indholdet i faget 3.1 Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul 1 Type Bundet specialefag - obligatorisk 16

17 Undervisningen Undervisningen vil bestå af lærerstyrede oplæg med afsæt i de nødvendige teorier og de nævnte mål for faget. Teorierne vil tage afsæt i dit arbejde i virksomheden. Derudover vil der være tale om gruppeopgaver for at understøtte teorierne. Teorierne skal bruges for at du kan løse den modtvejsopgave, som du bliver stillet, og som omhandler dig selv i din virksomhed. Dette gøres for at sikre et praksisnært og anvendelsesorienteret undervisningsforløb. Varighed 1 uge det første år på hovedforløbet 23 lektioner ugentligt I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Eleven skal være i praktikaftale indenfor administration. Læringselementer Mål med læringselementet: Niveau: ekspert Gennem undervisningen skal følgende mål opnås: Eleven skal kunne: Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, Udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, Udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion, Beskrivelse af læringselementet: MV Mette Veng 5-6 lektioner á 60 min. 17

18 Intro Personlig kommunikation Netværk Grupper Elevrettet beskrivelse Vi arbejder med kommunikation udfra elevens eget perspektiv. Der arbejdes med kommunikationsmodeller og konflikthåndtering for at give eleven bedre forståelse for, og evne til, at indgå i kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere. Herefter arbejdes med det at indgå i netværk organiseringen og formålet med et sådan. Der afsluttes med at arbejde med gruppeteori for at give eleven en forståelse for hvad der er på spil i en gruppe og blive mere klar over hvilken grupperolle der er brug for. AVM Ann-Vibeke Mose 5-6 lektioner á 60 min. Informationsindsamling Elektronisk planlægning Opstart af undersøgelsesdesign Elevrettet beskrivelse Vi anvender IT redskaber til at kunne tilegne sig viden om elevens organisation gennem informationsindsamling, samt til at kunne organiserer sig i vidensnetværk. Derudover arbejder vi med at få planlagt undersøgelsesdesignet, der skal støtte op om elevens midtvejsopgave ARA Aage Ravn 2 lektioner á 60 min. Garuda Elevrettet beskrivelse Eleverne undervises i profilværktøjet Garuda, der skal anvendes til at give en større forståelse for eleven selv og dennes kollegaer. Forståelse skal være med til at give en større kvalitet i den daglige kommunikation samt indsigt i forskellige handlemønstre. NB - Niels Bentsen 7 lektioner á 60 min. Identitet og motivation Gruppeproces Virksomhedskultur Undersøgelsesdesign 18

19 Elevrettet beskrivelse: Identitet og motivation: Et kort brush-up, hvor der repeteres praktiske motivationsteorier samt snakkes om, hvad der giver den enkelte identitet og personligt indhold på arbejdspladsen. Gruppeprocesser og BELBIN: Der diskuteres de kræfter, der virker i grupper og team. Desuden behandles gruppers udvikling. Der præsenteres BELBINS grupperolletest og ideerne bag hans teori. Virksomhedskultur: Noget af det, som er vanskeligst at ændre, er fælles normer, værdier og roller. Det kan give svære gnidninger, hvis to organisationer skal fusioneres eller hvis man grundlæggende skal lave en organisation om. Vi diskuterer, hvad man forstår ved kultur og etik og hvordan dette kan være forankret i en virksomhed. Vi finder eksempler på virksomhedskultur og præsenterer et antal modeller, der kan bruges som beskrivelsesværktøj. Undersøgelsesdesign: Derudover arbejder vi med at få planlagt undersøgelsesdesignet, der skal støtte op om elevens midtvejsopgave Evaluering Der afgives en samlet karakter (7-trinsskalaen). Karakteren afgives som terminskarakter. Derudover får eleven mundtlig feedback på dennes midtvejsopgave. De faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad der leves op til de mål, der er beskrevet under læringselementet Kvalitetssikring Forløbet evalueres skriftligt ved periodens afslutning. 19

20 3.2 Læringsaktivitet: Administrative planlægnings- og styringsværktøjer - modul 2 Type Bundet specialefag - obligatorisk Undervisningen Undervisningen vil bestå af lærerstyrede oplæg med afsæt i de nødvendige teorier og de nævnte mål for faget. Teorierne vil tage afsæt i dit arbejde i virksomheden. Derudover vil der være tale om gruppeopgaver for at understøtte teorierne. Teorierne vil blive samlet i en tværfaglig case, der skal løses i grupper. For at du selv vil få så meget ud af undervisningen som muligt, vil du på forhånd blive bedt om at medbringe materiale fra din virksomhed til brug i diverse opgaver. Dermed sikrer vi et praksisnært og anvendelsesorienteret undervisningsforløb. Varighed 2 uger på hovedforløbets andet år 23 lektioner ugentligt I tillæg hertil forventes ekstra elevtid til hjemmearbejde Elevforudsætninger Eleven skal være i praktikaftale indenfor administration. Læringselementer Mål med læringselementet: Niveau: ekspert Gennem undervisningen skal følgende mål opnås: Eleven skal kunne: Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, Udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, Udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion, 20

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere