Kontoruddannelsen med specialet administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontoruddannelsen med specialet administration"

Transkript

1 Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen, Silkeborg Business College. Velkommen til nye elever, der ikke tidligere har haft kontakt med os. Velkommen til de elever, der tidligere har gået på skolen og ikke mindst velkommen til de mange uddannelsesansvarlige i virksomhederne. Vi har nu i et tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg fået lavet en god struktur på skoleperioderne, og der er taget højde for de mange gode og konstruktive forslag til forbedringer, der er kommet fra alle sider. Skoleperioderne tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem elever, virksomheder og skolen på en sådan måde, at eleverne oplever et positivt samspil mellem praktik og teori. Vi vil gøre vort yderste for at være en god samarbejdspartner og vil samtidig til enhver tid stå til rådighed med vejledning i hele hovedforløbet til både elever og virksomheder. Endnu en gang hjertelig velkommen og rigtig god arbejdslyst til jer alle. Ruth Konnerup-Møller Uddannelsesleder Direkte tlf Mobil

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Målet for uddannelsen... 3 Virksomheden... 3 Skolen... 3 Prøvetiden... 4 Opbygning i skoleperioder... 4 Undervisningen... 5 Evaluering... 5 Mål for praktikuddannelsen... 6 Skoleperioderne... 7 Bundne specialefag... 7 Den administrative medarbejder... 7 af valgfag ved Handelsskolen, Silkeborg Business College Grafisk præsentation International handel (import og eksport) Kvalitet og service Præsentationsteknik og personlig fremtræden Salg og markedsføring Skriftlig kommunikation Udvidet skriftlig kommunikation Forretningstysk Fagprøve: Kontor m/spec. Administration Fagprøven...11 Organisering af fagprøven Bedømmelse Praktiske oplysninger:...13 Undervisningstid Sygdom / fravær Befordring Kontaktperson

3 Indledning I denne folder informeres om formål med uddannelsen, opdeling og indhold i skoleperioderne. Derefter følger beskrivelser af de obligatoriske og valgfrie fag. Der gives endvidere et overblik over det samlede uddannelsesforløb med tidspunkter for informationsmøder, skoleperioder og fagprøveforløbet. Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet. Målet for uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service, sagsbehandling mv. og lærer at vurdere informationer og instrukser og dermed udføre sine opgaver rationelt og effektivt. Den uddannede har lært at varetage sine opgaver ud fra en forståelse af og indsigt i tilrettelæggelse og gennemførelse af administrative og merkantile arbejdsopgaver og rutiner i virksomheden. Eleven lærer under uddannelsen at udføre arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Virksomheden Fleksibiliteten er stor i specialet Administration. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Arbejdsopgaverne vælges fra en liste, som fremgår af det faglige udvalgs godkendelsesskema/vejledende praktikplan, der samtidigt beskriver de opgaver, som alle elever skal oplæres i, og hvor mange opgaver eleven som minimum skal oplæres i. Praktikplanen kan omfatte arbejdsopgaver inden for områder som Administrativ sagsbehandling Kundekontakt Projektarbejde Reklame og markedsføring Salg og indkøb Kommunikations- og informationsopgaver Økonomifunktioner Niveauet i oplæringen Man kan også sammensætte arbejdsopgaverne på forskelligt indlæringsniveau, så eleven på nogle områder skal arbejde meget selvstændigt med sine opgaver, mens eleven på andre arbejdsområder ikke skal helt så meget i dybden med opgaverne. Des flere opgaver eleven oplæres i på højt niveau, des færre opgaver behøver eleven at blive oplært i og omvendt. Skolen I alt er der 7 11 ugers skoleophold incl. den afsluttende fagprøve. Undervisningen på skolen omfatter blandt andet 3 ugers specialefag, der sætter fokus på kernekompetencer som god skriftlig kommunikation, forretningsforståelse, kvalitetssikring af egne arbejdsopgaver mv. Udfordringer til alle! 3

4 Skolerne kan tilbyde, at undervisningen forgår på et højere niveau end det obligatoriske niveau. Dermed er der mulighed for at udfordre de bogligt stærke elever, som får et mere intenst og fagligt udfordrende forløb på Ekspertniveau. På Ekspertniveau vil eleverne komme mere i dybden med teorierne og arbejde med opgaver/cases, som stiller større krav til eleverne. Eleverne lærer at forholde sig mere selvstændigt til arbejdsopgaverne og lærer at vurdere deres egen indsats, og hvad der kan gøres bedre. Sammensæt selv resten af fagrækken Udover de 3 ugers undervisning skal virksomhed og elev selv sammensætte de følgende 3 7 uger med fag fra et katalog, der indeholder emner som Kommunikation Arbejdstilrettelæggelse Sprog Regnskab og økonomi IT-værktøjer, og Sagsbehandling Prøvetiden I de indledende 3 måneder af praktikuddannelsen skal eleven have en grundig introduktion til virksomheden, dens forskellige arbejdsområder og til virksomhedens daglige drift. Målet med introduktionen er, at eleven i perioden får kendskab til og kan afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og virksomhed får baggrund for inden prøvetidens udløb at bedømme, om uddannelsesforholdet skal fortsætte. Endvidere skal eleven opnå kendskab til virksomhedens idegrundlag og målsætning samt til ledelsesforhold, organisationsopbygning og personale- og uddannelsespolitik. Eleven skal desuden opnå kendskab til produkter, leverandører og kundekreds samt til virksomhedens anvendelse af informatiksystemer og til hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, herunder kendskab til gældende relevante arbejdsmiljøbestemmelser. Opbygning i skoleperioder Efter afsluttet grunduddannelse er uddannelsestiden 2 år, hvor eleven veksler mellem praktik- og skoleophold. Administrationsspecialet indeholder 4 skoleperioder, også kaldet 1. til 4. skoleperiode. Skoleperiodernes varighed fremgår af skemaet: Skoleperiode Varighed 1. 2 uger 2. 1 uge uger 4. 1 uge 1.skoleperiode er første gang kontoreleverne indkaldes til skoleophold. Her undervises 2 uger i to bundne specialefag. På 2. skoleperiode ligger den sidste uge af de bundne specialefag, hvor der også arbejdes med problemformulering til fagprøven. 4

5 De valgfrie specialefag er placeret på 3. skoleperiode. Valgfriheden betyder, at den enkelte elevs skoleophold med stor sandsynlighed vil blive spredt ud på flere ikke sammenhængende uger. Samtidig vil skoleperioden være placeret før 2. skoleperiode. Det sidste skoleophold, 4. skoleperiode er afsat til udarbejdelse af fagprøvens skriftlige del. Undervisningen Det faglige niveau De arbejdsområder, eleven skal arbejde med i undervisningen og i virksomheden er opdelt i tre trin, hvor hvert trin stiller større krav til elevens selvstændighed og faglige niveau: 1. Eleven skal opnå kendskab til forskellige opgaver og disses sammen-hæng med andre opgaver. 2. Eleven skal under vejledning fra andre eller i samarbejde med andre kunne medvirke ved løsning af forskellige opgaver. 3. Eleven skal selvstændigt beherske forskellige opgaver og formidle viden. Kravet om, at eleven opnår færdigheder på forskellige niveauer inden for kontoruddannelsen, er gældende for såvel undervisningen som for virksomhedens arbejdsområder. Undervisningen tilrettelægges Eleven undervises i personlig udvikling i henhold til målene for kompetenceområdet personlige kvalifikationer, således at eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. Alle fagområder og temaer varieres, så de anvendte metoder står i forhold til de enkelte fags mål og indhold, og således at eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen og læring. I videst muligt omfang skal undervisningen afspejle de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet. Det er vigtigt, at eleven forholder sig til dette og forstår at han / hun har fået overdraget et meget større ansvar for egen læring. Undervisningen er planlagt på en helhedsorienteret måde; den omfatter både praktisk og teoretisk undervisning, som skal give eleven både generelle og specielle kvalifikationer. Undervisningen i specialefagene skal overordnet sikre, at eleven kender branchens karakteristika og samtidig give eleven forudsætninger for at varetage funktioner, som kontoruddannelsen med specialet administration sigter mod. Undervisningen skal desuden sætte eleven i stand til at tilegne sig viden og fornødne kompetencer til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Samtidig skal den tilrettelægges således, at elevens personlige udvikling styrkes. Evaluering Der foretages løbende evaluering af undervisning og materialer. Evalueringen foregår både skriftligt via evalueringsskemaer, samt mundtligt på holdet. Evalueringerne bearbejdes af underviserne så eventuelle justeringer og forbedringer kan foretages løbende. 5

6 Mål for praktikuddannelsen I løbet af praktikperioden skal eleven oplæres i og arbejde med funktionerne formidling og service, økonomi, administration og informationsteknologi samt udføre selvstændigt arbejde jf. målene for de enkelte specialer i bilag 4. Målet for elevens arbejde med formidling og service i virksomheden er, at den uddannede opnår forståelse af sine arbejdsfunktioner som en servicefunktion og opnår færdighed i udførelsen af sine formidlings- og serviceopgaver i virksomheden. Den uddannede har opnået kendskab til: - virksomhedens ydelser, markedsføring og vilkår for afsætning af sine ydelser. - virksomhedens kvalitets- og servicepolitik samt forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling. - har opnået kendskab til virksomhedens værktøjer til kommunikations- og serviceopgaver og kan udpege og anvende relevante værktøjer til løsning af sine kommunikations- og serviceopgaver og behersker en standardiseret anvendelse af disse. Kan udføre sine tildelte service- og formidlingsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens eventuelle servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring. Behersker - mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og internt i virksomheden og kan udføre sine kommunikationsopgaver på dansk såvel som på fremmedsprog, i det omfang fremmedsprog benyttes i virksomheden ved disse opgaver. - udarbejdelse af notater i forbindelse med telefonisk eller personlig kontakt med kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller ved intern kontakt i virksomheden til egen eller andre medarbejderes brug i den videre behandling af opgaven. Målet for elevens arbejde med administrative opgaver i virksomheden er, at den uddannede bliver i stand til at identificere og udføre funktioner inden for virksomhedens administrative og merkantile arbejdsområder. Den uddannede har opnået kendskab til: - de enkelte funktioner i virksomheden og forståelse af sammenhængen mellem disse samt medarbejdernes kompetence- og ansvarsfordeling i virksomhedens administration. - virksomhedens regnskabs- og økonomistyring og forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling. - virksomhedens procedurer for registrering, arkivering og behandling af regnskabsoplysninger. - arbejdsmæssige forhold og bestemmelser i relation til IT-værktøjer. Kan medvirke ved og beherske funktioner i forbindelse med f.eks.: - administrative opgaver/sagsbehandling - planlægning og gennemførelse af større opgaver, møder, konferencer mv. - administrative opgaver i forbindelse med reklame og markedsførings-aktiviteter - administrative funktioner i forbindelse med projektstyring - informationsregistrering og -behandling 6

7 - sekretariatsfunktioner for direktion, ledelse mv. - registrerings- og arkiveringsfunktioner - regnskabsmæssige opgaver - funktioner i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab - budgetlægning og opfølgning - lønningsbogholderi - IT-værktøjer til løsning af administrative opgaver - vejledning og support i anvendelse af IT-værktøjer - driftsopgaver i forbindelse med IT-værktøjer Behersker: - Planlægning af egne arbejdsopgaver i det omfang arbejdsfunktionerne er godkendt som oplæringsområder i forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted. Skoleperioderne Som nævnt i indledningen indeholder skoleperioderne bundne specialefag og valgfrie specialefag. I omstående oversigt fremgår den tidsmæssige placering af de enkelte fag. De efterfølgende sider indeholder fagbeskrivelser for de enkelte fag. Bundne specialefag Den administrative medarbejder Vejledende uddannelsestid 3 uger Mål - Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under forståelse af kvalitet, professional kommunikation og kritisk informationsbehandling. - Eleven forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv. - Virksomhedsforståelse og økonomi - Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige vilkår mv. - Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner - Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced scorekort - Virksomhedskultur og kommunikation - Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, medarbejdermatch, netværksdannelse mv. - Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og medarbejder trivsel 7

8 - Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i forhold til modtager og situation - Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og kolleger - Kvalitet i virksomheden - Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative arbejdsopgaver - Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og mødeplanlægning - Eleven kan anvende kritisk informationsindsamling og -behandling, og eleven kan indsamle data og behandle dem kritisk i forhold til f.eks. spørgeskema og interview De valgfrie specialefag: Der kan vælges frit blandt en lang række fag og afgørelsen træffes af den enkelte elev og deres uddannelsesansvarlige. De valgfrie specialefag ligger i 3. skoleperiode. Der skal vælges fag, der tilsammen har en varighed på mindst 3 uger og højst 7 uger. Fagbeskrivelser, valgfrie specialefag som udbydes på Silkeborg Handelsskole 8

9 af valgfag ved Handelsskolen, Silkeborg Business College Grafisk præsentation - Eleven skal kende de opstillingsmæssige tommelfingerregler. - Eleven skal kende det gyldne snit. - Eleven skal kunne disponere informationsmængden i forhold til den til rådighed værende plads og den signalværdi og det budskab der ønskes udtrykt. - Eleven skal kunne fremstille salgsbreve, OH-plancher, visitkort, brevpapir og andet, hvor den grafiske præsentationsværdi er af væsentlig betydning for fremstillingen. - Eleven skal beherske opstilling af diagrammer (søjle, lagkage etc.), der på klar og forståelig måde præsenterer et ellers kompliceret statistik- eller talmateriale. - Eleven skal beherske anvendelsen af grafik i forbindelse med løsning af administrative informationsopgaver International handel (import og eksport) - Eleven skal kende de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel og told- og samhandelsunioner samt handelsrestriktioner. - Eleven skal kende de almindelige former for told- og afgifter. - Eleven skal kende Danmarks største samhandelspartnere. - Eleven skal kende de forskellige forhold i en eksport- eller importaftale, og disse konsekvenser for pris, levering, ansvar, forsikring og sikkerhed (eksportkreditter). - Eleven skal kende forholdene omkring remburs. - Eleven skal kende de forskellige typer af transport- og tolddokumenter - Eleven skal kunne skelne mellem "letter of internt" og ordre. - Eleven skal beherske de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel Kvalitet og service - Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. - Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden. - Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder. - Eleven skal kende begreberne ekstern og intern kvalitet. - Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner. - Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. - Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation. 9

10 35058 Præsentationsteknik og personlig fremtræden - Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. - Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion. - Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation. - Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mind map systemet, lektionsplan, manual osv.. - Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg Salg og markedsføring - Eleven skal kende til behandling af fejlleverancer. - Eleven skal kende markedsføringsloven. - Eleven skal kunne medvirke i planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion. - Eleven skal kunne forberede og deltage i telemarketing. - Eleven skal kunne medvirke ved udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser. - Eleven skal kunne medvirke ved en vurdering af en fejlleverances betydning. - Eleven skal kunne medvirke ved behandlingen og gennemførelsen af ukomplicerede reklamationssager. - Eleven skal kunne medvirke ved vurderingen af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold. - Eleven skal kunne øge markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence. - Eleven skal beherske enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse, samt registrering af solgte varer i kartotek/database. - Eleven skal beherske beregning af salgspriser undergivne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser Skriftlig kommunikation - Eleven skal kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikere (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager). - Eleven skal kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette. - Eleven skal kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en kommunikation. - Eleven skal beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance. 10

11 6436 Udvidet skriftlig kommunikation - Eleven kender til udvidede kommunikationsmodeller og kan forholde dem til en virksomheds behov for at kommunikere såvel i forhold til omverdenen som internt - Eleven behersker korrekt brug af forskellige former for skriftsprog, der fremmer kommunikation - Eleven kan vurdere og justere egne tekster i forhold til givne sprogpolitikker og kan udarbejde sprogpolitikker på baggrund af en given virksomhed - Eleven kan formulere sig med hensyn til medie og målgruppe og kan vurdere og justere egne tekster Forretningstysk - Eleven kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på tysk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært erhvervsmæssig karakter og sekundært af samfundsmæssig og almen karakter. - Eleven kan anvende IT i kommunikation, informationssøgning og tekstskrivning. - Eleven kan anvende telefonen til at yde intern og ekstern service. Øvrige valgfrie specialefag, der kan vælges med specialet administration. Med mindre andet er skrevet, er varigheden for fagene 1 uge. Ønskes yderligere fag er Handelsskolen Silkeborg behjælpelig med at finde udbydende skoler Fagprøve: Kontor m/spec. Administration 0,0 uger 1 Fagprøve: Fagprøven Formål Den afsluttende fagprøve har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for fagområdet administration. Fagprøven skal vise om eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne formulere en ide, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. 11

12 Organisering af fagprøven Fagprøven skal ligge indenfor det sidste ½ år af elevtiden og gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven udarbejder sin problemformulering i samarbejde med en lærer. Elevens praktikvirksomhed eller hvis projektet gennemføres som et gruppearbejde, elevernes praktikvirksomheder, inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. I den sidste skoleperiode i elevens uddannelse færdiggøres projektet omhandlende både praksisrelaterede og teoretiske overvejelser og resultater. I den sidste skoleperiode skal skolens lokaler og øvrige undervisningsudstyr stilles til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på den vejledning som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Efter valg af emne udarbejder eleven en problemformulering med støtte og hjælp fra vejlederen. Ved godkendelse af den endelige problemformulering forpligter praktikstedet sig til at give eleven den nødvendige støtte og bistand til gennemførelse af fagprøveopgaven. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde at inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden til brug for opgaven. Der er afsat 1 arbejdsuge til udarbejdelse af fagprøveopgaven. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer, alle vedlagt kopi af den godkendte og underskrevne problemformulering. Skolen fastlægger tidspunkt for aflevering af opgaven samt eksamenstids-punkt. Bedømmelse Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave og den samtale, der gennemføres med eleven til den mundtlige eksamination. Uddannelsen afsluttes med en fagprøveeksamen, som minimum skal bestås med karakteren

13 Praktiske oplysninger: Undervisningstid Der undervises på skoleperioderne i 37 lektioner pr. uge i flg. tidsrum: Mandag torsdag: kl Fredag: kl Sygdom / fravær Der er mødepligt til alle lektioner og skolen har pligt til at føre protokol. Ved sygdom meddeles det skolens administration inden kl. 8.00, og eleven skal samtidig kontakte praktikvirksomheden inden kl om sygefraværet, da det er virksomheden, der betaler elevens løn. Befordring Der kan ydes befordringstilskud til elever, når den daglige transportlængde overstiger 20 km. Det er arbejdsgiveren, der skal udbetale tilskuddet til eleven. Husk derfor at påføre den udbetalte befordringsgodtgørelse på refusions-blanketten til AER. Kontaktperson Administration Uddannelsesleder Tove D. Andersen Telefon Kt. Fuldmægtig Ruth Konnerup-Møller Mobil uddannelsesleder

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Valgfrie specialefag. Administration

Valgfrie specialefag. Administration Valgfrie specialefag for Administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Valgfag på Campus Vejle

Valgfag på Campus Vejle Valgfag på Campus Vejle International handel Nr. 10132 Kvalitet og service Nr. 35046 Præsentationsteknik og personlig fremtræden Nr. 35058 Salg og markedsføring 5,0 dage 1. Eleven kender Danmarks internationale

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2 Indhold Velkommen til Kontoruddannelsen med speciale i Rejseliv... 3 Tradium Rejseliv i praksis og struktur... 3 Antal skoleperioder og -uger... 3 Fag & undervisning... 4 Bundne specialefag... 4 Valgfri

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Valgfrie specialefag. Økonomi

Valgfrie specialefag. Økonomi Valgfrie specialefag for Økonomi 2016-2018 Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Praktiske oplysninger... 2

Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Hovedforløbet Administration, Taastrup. Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser... 3 b. Undervisningens

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017 Specialefagskatalog Administration Version 7 - Marts 2017 Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET INDKØBSASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere