Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration"

Transkript

1 Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Side 1 af 12

2 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har ansvaret for grunduddannelsen og hovedforløbet. Følgende specialefag på hovedforløbet kan læses på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition (og shipping) Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Økonomi Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Detailhandelsuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Finans Afdelingens ledelse: Afdelingens administration: Faste undervisere: Ulla Sørensen Uddannelseschef Peter Sandhoff Uddannelsesleder Eva R. Olsen Tlf.: Susanne Schultz Tlf.: Sven Edsen Kim Rohde Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning Side 2 af 12

3 Erhvervsuddannelsen Kontoruddannelsen med speciale i Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet. Uddannelsen består af to trin: Trin 1 kundeservice (1 år) Trin 2 administration (2 år i alt) På Roskilde Handelsskole er det kun muligt at vælge trin 2 Målet med uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service, sagsbehandling med mere og lærer at vurdere informationer og instrukser for dermed at udføre sine egne arbejdsopgaver rationelt og effektivt. Den uddannede har lært at varetage sine opgaver ud fra forståelse af og indsigt i tilrettelæggelse og gennemførelse af administrative og merkantile arbejdsopgaver og rutiner i virksomheden. Eleven lærer under uddannelsen at udføre arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Kompetencemålet for hovedforløbet administration er at eleven kan: 1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt, 2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler, 3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver, 4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, 5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav, 6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, 7. udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik, 8. udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion, Adgangskrav Man kan starte på specialet, når der er gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk a Niv. C Erhvervsøkonomi Niv. E Engelsk* Niv. D 2.fremmedsprog* Niv. E Informationsteknologi Niv. C Salg og service Niv. D Samfundsfag Niv. D *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være mindst niveau D Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted Side 3 af 12

4 De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1. arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper, 2. løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service, 3. løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold, 4. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer, 5. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer, og 6. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. De særlige kompetencemål for trin 2 administration, eleven skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløb: 1. prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, 2. analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, 3. arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 4. arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske omstillingsprocesser, 5. samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, 6. arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs- og markedsføringsaktiviteter, 7. medvirke ved typiske opgaver i virksomhedens handels- og logistikfunktioner ud fra en forståelse af handlens betydning nationalt og internationalt, 8. løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, 9. arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, 10. anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver, 11. arbejde med metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri), 12. forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 13. udvise jobparathed gennem kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, 14. tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, 15. vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 16. udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler og udvise talforståelse, 17. forholde sig til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisation og servicekoncepter, 18. udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område under anvendelse af nuanceret sprog samt korrekt retstavning og tegnsætning og 19. anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, samt andre relevante it-baserede værktøjer i udførelse af typiske administrative og servicemæssige kommunikationsopgaver Side 4 af 12

5 Information om skoleforløb Det 2-årige hovedforløb er struktureret som en vekseluddannelse, der både foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. Praktikvirksomheden modtager en bekræftelse fra skolen, så snart uddannelsesaftalen er modtaget, og eleven er indplaceret på skoleforløb. I første omgang modtages information om de planlagte skoleperioder. Eleverne modtager ca. 4 uger før et planlagt skoleforløb en indkaldelse med skema, læseplan og eventuelle hjemmeopgaver. Under hele forløbet vil holdet have en kontaktlærer, som vil være en gennemgående kontaktperson. Roskilde Handelsskoles benytter Intranet som konferencesystem. Her vil eleven kunne hente dokumenter, kompendier og kommunikere med underviser samt øvrige elever. Elever skal meddele praktikstedet, hvis de bliver forhindret i at møde på skolen. Vi registrerer fravær og praktikstederne får efter hver skoleperiode en udskrift af elevernes fravær. Hvis en elev har mere end 20 % fravær, kan vedkommende ikke gennemføre skoleperioden og må derfor gå perioden om eventuelt på en anden handelsskole. Skolens administration vil hjælpe med at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Indhold i specialefagene Under uddannelsen kan eleven på praktikstedet beskæftige sig med arbejdsopgaver inden for områder som: Kundekontakt Projektarbejde Reklame og markedsføring Salg og indkøb Kommunikations- og informationsopgaver Økonomifunktioner I forbindelse med virksomhedens godkendelse som praktiksted kan der vælges mellem en række oplæringsområder, så oplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhed. Under uddannelsen skal eleven på skoleophold: Administration; 7 11 uger, inklusiv fagprøve. Gælder for specialet administration: Bundne specialefag, 3 uger Der er et indledende 3 ugers bunden specialefag, Administrative planlægnings- og styringsværktøjer. De 3 uger fordeles over 2 skoleperioder en periode på 2 uger samt en periode på 1 uge. Administrative planlægnings- og styringsværktøjer, avanceret vejledende undervisningstid 3 uger Eleven skal beherske forskellen mellem de forskellige organisationsmodeller. Eleven skal aktivt og konstruktivt via analyse kunne tage del i og bidrage til udviklingen af en organisation ved de fornødne tilpasninger og/eller ændringer. Eleven skal kunne analysere servicefunktioners sammenhæng og indplacering i virksomhedens organisation Side 5 af 12

6 Eleven skal kunne beskrive betydningen af kvalitet og service for kunders, samarbejdsparters og virksomhedens enheder. Eleven skal kunne redegøre for kommunikationens betydning for ekstern og intern kvalitet og service. Eleven skal kunne redegøre for markedsføringens betydning for intern og ekstern kommunikation og service. Eleven skal beherske forskellige markedsføringsmodeller til identificering af udvikling af virksomhedens fornødne tilpasninger og ændringer på det markedsføringsmæssige område. Eleven skal kunne deltage i administrative projektfunktioner. Eleven skal kunne medvirke til planlægning og gennemførelse af administrative opgaver. Eleven skal beherske, analysere, beskrive og udføre administrative funktioner og problemstillinger. Eleven skal kunne redegøre for personlighedsdannelse og udvikling, de menneskelige drivkræfter, samt de forhold der kan fremme eller hæmme den personlige udviklingsproces. Eleven skal kunne redegøre for det sociale samspils betydning samt effektiv kommunikations betydning som middel til styrkelsen af det sociale samspil. Eleven skal kunne anvende metoder og teknikker for analyse og motivation til arbejdet og til at fremme personlig udvikling. Eleven skal kende opbygningen af enhver styrings- og planlægningsopgave i proces, mål arbejdsdeling og informationsudveksling og konsekvensen af uklarhed i forhold til planlægningen, kvalitet og produkt. Eleven skal kende konsekvensen af konfliktende mål. Eleven skal kende sammenhængen mellem god personlig planlægning og et højt serviceniveau i forhold til kolleger og kunder, samt planlægningens betydning for sin egen personlige velfærd. Eleven skal kunne prioritere mellem forskellige opgaver og opgavetyper. Eleven skal kunne anvende planlægningsværktøjer. Eleven skal beherske at skelne mellem de 2 forskellige opgavetyper engangsopgaver og løbende opgaver. Eleven skal beherske planlægningen af sin egen arbejdsdag samt planlægningen af større administrative opgaver, der strækker sig over længere tid. Eleven skal kende virksomhedens praktiske behov for informationssøgning og behandling. Eleven skal kende informationsbaseret ledelse. Eleven skal kunne redegøre for væsentlige informationsøgningsformer. Eleven skal kunne redegøre for informationssøgningsteknikker. Eleven skal kunne gennemføre forskellige former for informationssøgning. Eleven skal kunne bearbejde informationssøgningsresultater til meningsfuld informationsværdi. Eleven skal kende til manipulering af data. Eleven skal kende virksomhedens praktiske behov for lagring af informationer. Eleven skal kende opbygningen af databaser set i relation til almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Eleven skal kende til databasesystemers mulighed for opbygning af dialoger og databaseapplikationer. Eleven skal kende mulighederne for anvendelse og manipulering af data i en database. Eleven skal beherske at identificere, søge og lagre informationer, såvel internt som eksternt Side 6 af 12

7 Eleven skal beherske et almindeligt anvendt databasesystem i forbindelse med løsning af almindeligt forekomne administrative opgaver. Valgfrie specialefag, 3 7 uger Dernæst skal praktikstedet og eleven selv sammensætte 3 7 ugers valgfrie specialefag. De valgfrie specialefag fremgår af ministeriets liste over valgfrie specialefag til specialerne. De valgfrie specialefag vi udbyder i Roskilde er: Salg og markedsføring, avanceret, 1 uge International handel, avanceret, 1 uge Løn og lovgivning, avanceret, 1 uge Kvalitet og service, avanceret 1 uge Bogføring i praksis, avanceret, 3 dage Samarbejde i grupper i virksomheden, 2 dage Projektstyring og økonomi, avanceret, 1 uge Salg og markedsføring Eleven skal kende til behandling af fejlleverancer. Eleven skal kende markedsføringsloven. Eleven skal kunne medvirke i planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion. Eleven skal kunne forberede og deltage i telemarketing. Eleven skal kunne medvirke ved udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser. Eleven skal kunne medvirke ved en vurdering af en fejlleverances betydning. Eleven skal kunne medvirke ved behandlingen og gennemførelsen af ukomplicerede reklamationssager. Eleven skal kunne medvirke ved vurderingen af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold. Eleven skal kunne øge markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence. Eleven skal beherske enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database. Eleven skal beherske beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser. International handel Eleven skal kende de gængse forhold i forbindelse med handelspolitik, herunder frihandel og told- og samhandelsunioner samt handelsrestriktioner. Eleven skal kende de almindelige former for told- og afgifter. Eleven skal kende Danmarks største samhandelspartnere. Eleven skal kende de forskellige forhold i en eksport- eller importaftale, og disse konsekvenser for pris, levering, ansvar, forsikring og sikkerhed (eksportkreditter). Eleven skal kende forholdene omkring remburs. Eleven skal kunne udfylde og kontrollere de forskellige typer af transport- og tolddokumenter. Eleven skal kunne skelne mellem "letter of intent" og ordre. Eleven skal beherske de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel Side 7 af 12

8 Kvalitet og service Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation. Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden. Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder. Eleven skal kende begreberne ekstern og intern kvalitet. Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner. Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation. Løn og lovgivning Deltageren arbejder med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse. Projektstyring og Økonomi Eleven skal opnå kendskab til grundlæggende elementer ved projektarbejde, herunder arbejdsformen, grundelementer, projekttyper. Eleven skal opnå kendskab til projekt indhold og forløb, herunder strukturering, interessenter, mål, forløb, implementering, omverdenen og afslutning. Eleven skal opnå kendskab til planlægning af projekter via situationsanalyser, valg af fremgangsmåde, følsomme områder og den praktisk udførelse. Eleven skal opnå kendskab til organisering af projekter, herunder organisationsformer, etablering, afvikling af projektorganisationer mv. Eleven skal opnå kendskab til projektorganisationens arbejdsformer via arbejdsmønstre, beslutnings-og referencegrupper, konfliktbehandling, samarbejde og effektivitet. Eleven skal opnå kendskab til projektledelse, herunder opgaver, personlig ledelse, krav til projektlederen. Eleven skal opnå kendskab til projektstyring på områder som tids- og arbejdsstyring, ressource-, materiale-, økonomi- og kontraktstyring. Eleven skal opnå kendskab til projektledelsens resultatstyring gennem tekniske målinger, kvalitetsstyring, konfigurationsstyring, disponeringstænkning og værditænkning. Eleven skal opnå kendskab til styring af projektaktivitet i en virksomhed, herunder igangsætning af nye projekter, styring af mængden af projekter, organisering af sideløbende projekter og virksomhedsledelse gennem projekter. Samarbejde i grupper i virksomheden Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser. Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet Side 8 af 12

9 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved kompromitterer virksomhedens overordnede mål. Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer. Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden. Bogføring i praksis Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante dækningsbidragsanalyser. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage budgetopfølgning. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante regnskabsrapporter. Selvom en elev har fulgt det bundne specialefag på en bestemt handelsskole, kan eleven frit vælge de valgfrie specialefag blandt øvrige handelsskoler. Skoleperioder Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes at der i tilfælde af gruppearbejde skal bruges til på skolen ud over undervisningstiden. Fordelingen af obligatoriske specialefag og valgfag over uddannelsestiden kan ses på under erhvervsuddannelser og hovedforløb. Ud over disse skoleperioder skal der afsættes en uge til fagprøven Side 9 af 12

10 Projekter og opgaver Første skoleperiode I forbindelse med den første af de bundne specialefags perioder skal eleven lave en individuel skriftlig opgave samt en gruppeopgave. Den individuelle opgave har titlen Min arbejdsplads. Her skal eleven bruge sin viden fra de første måneder på praktikvirksomheden samt de emner eleven har arbejdet med i forbindelse med skoleopholdet til at udarbejde en skriftlig opgave, hvor der præsenteres forskellige aspekter af elevens arbejdsplads. Eleven afleverer opgaven i løbet af skoleperioden og senest en måned efter sidste dag i skoleperioden får eleven tilsendt en skriftlig kommentar og en karakter for opgaven. Gruppeopgaven handler om at omsætte en markedsføringsmodel til den virkelighed eleven kender fra praktikvirksomheden. Anden skoleperiode I forbindelse med den anden af de bundne skoleperioder er der ingen større opgave her koncentreres arbejdet om teori og forskellige typer af modeller, eleven kan anvende på praktikstedet, og der arbejdes med problemformulering til fagprøven. Fagprøven Som afslutning på uddannelsen skal eleven udarbejde et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i elevens praktikvirksomhed, og skal vise, at eleverne er i stand til at løse denne opgave ved at inddrage både teori og praksis. Eleven skal dokumentere projektet f. eks i en rapport og til eksamen i projektet. Fagprøveperioden på en uge er den periode eleven har til at dokumentere fagprøveprojektet. Denne uge ligger altid op til selve afleveringsdatoen, men eleven og praktikvirksomheden aftaler selv hvilke dage, der skal arbejdes med fagprøveprojektet. Skolen udbyder vejledningsdage i perioden fra eleven har afsluttet anden bundne skoleperiode og frem til den dag fagprøveprojektet skal afleveres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en af de 5 dage i fagprøveperioden går med at være til eksamen. På den anden af de bundne skoleperioder arbejdes der med problemformulering. Den skal godkendes af både skole og praktiksted. Som optakt til den anden af de bundne skoleperioder får alle praktikvirksomheder tilbud om besøg af en lærer fra uddannelsen. Karakterer Efter første skoleperiode får eleven en delkarakter, som udtryk for det faglige niveau. Denne karakter bliver givet på baggrund af de mundtlige præstationer, de individuelle opgaver og projekter. Delkarakteren bliver sendt til praktikvirksomheden senest en måned efter skoleperioden slutter. Den kommer ikke til at stå på det endelige skolebevis. Når begge af de bundne skoleperioder er gennemført, får eleven en afsluttende standpunktskarakter for specialefagene. Disse karakterer bliver ført ind i det endelige skolebevis sammen med karaktererne fra de valgfri specialefag og karakteren fra fagprøven Side 10 af 12

11 Bedømmelsesplan Specialefagene Ved afslutning af et specialefag afgives der en afsluttende standpunktskarakter efter 7 trinsskalaen. Ved mere end 20 % fravær i et specialefag skal faget tages om. Fagprøve Den teoretiske del afsluttes inden for uddannelsens sidste halve år med en fagprøve. Der udarbejdes et projekt, hvor teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen inddrages. Målet er en samlet evaluering af de opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer. Projektet skal forsvares over for en vejleder og en ekstern censor. Der bliver afgivet en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige fremstilling efter 7 trinsskalaen. Fagprøven skal løses individuelt. Den enkelte elev får tilknyttet en vejleder, som kan bruges som sparringspartner i forløbet og som endvidere vil foretage den endelige vurdering af den afleverede opgave, herunder deltage i eksaminationen sammen med en ekstern censor. For at bestå fagprøven skal eleven have opnået en samlet karakter på mindst 02. Skolen skal tilbyde elever som ikke består fagprøven en ny eksamen, hvori indgår det tidligere udarbejdede projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade at eleven deltager i yderligere en eksamen. Eleven skal have fire dage fri fra arbejde til at skrive fagprøven, hvilke dage aftales individuelt med den enkelte arbejdsgiver samt en dag til aflevering af opgaven samt eksamen. Arbejdsgiveren modtager elevrefusion for skriveugen. Emnevalg o Fagprøven skal behandle et emne inden for et eller flere af de 5 specialefag, som den teoretiske del af uddannelsesforløbet har behandlet. o Det forventes at fagprøven har et omfang på ca sider + bilag. Der gøres opmærksom på, at vurderingen af det afleverede projekt beror på kvalitet og ikke kvantitet. Problemformulering og afgrænsning o Forud for selve udarbejdelsen af det skriftlige projekt skal der udarbejdes en problemformulering og en afgrænsning, der skal godkendes af vejlederen. Vejledning o Hver elev vil have mulighed for løbende vejledning af det skriftlige projekt. Vejledningen vil foregå ved, at der til vejleder fremsendes spørgsmål / materialer via , hvorefter vejleder efterfølgende vil tage kontakt med henblik på en diskussion. o Der er ca. en time individuel vejledning til hver elev. Aflevering o Fagprøven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsessekretær Susanne Schultz på Roskilde Handelsskole. Ved personlig aflevering vil eleven få udleveret en kvittering for afleveringen. Hvis en elev vælger at sende fagprøven med posten anbefales det at gøre det rekommanderet, da der ellers ikke er en kvittering for afsendelse/modtagelse Side 11 af 12

12 Klage over eksamen o Eleven kan indgive klage til skolen om forhold vedrørende eksamen inden 2 uger efter karakteren er blevet meddelt eleven. o Eleven skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Udstedelse af skole- og uddannelsesbevis Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får eleven tilsendt et skole- og uddannelsesbevis. På skolebeviset vil samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgå Side 12 af 12

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Spedition Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Specialefag til hovedforløbet Økonomi Specialefag til hovedforløbet Økonomi Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Introduktion til økonomi... 4 Bogføring, registrering og likviditet... 6 Økonomistyring I... 9 Økonomistyring II... 11 Moms

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere