MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB"

Transkript

1 MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB 1. Anvendelse 1.1. Når Sælger eller Køber i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, aftaler eller andre dokumenter vedrørende internationale løsørekøb henviser til, at Handelskammerets Modelforslag til Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse, anses der at være henvist til nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser, som da finder anvendelse på købet, medmindre vilkår er fraveget helt eller delvis i parternes individuelle aftale Har parterne indgået aftale om løbende leverancer eller rammeaftaler, for hvilke disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse, er Sælger berettiget til at varsle ændringer i Salgs- og Leveringsbetingelserne med 3 måneders skriftligt varsel, hvorefter de nye Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på leverancer, der opfyldes efter 3-måneders periodens udløb. 2. Indgåelse af aftale 2.1. Aftale er indgået, når Sælger har afgivet tilbud på levering af eller Køber har afgivet ordre på køb af Varer (Tilbud) og modtageren af Tilbudet har sendt antagende svar, som kommer frem til Tilbudsgiver inden forretningstids ophør *... kalenderdage/uger fra Tilbudets dato eller, hvis ingen dato er angivet, fra den dato, der fremgår af poststemplet, telegramekspeditionen, telex- eller telefaxmeddelelsen eller Elektronisk Data Udveksling (EDI). Er ingen tid fastsat skal accept være kommet frem inden 14 dage for Tilbud ved postforsendelse og inden 7 dage for Tilbud afgivet mundtligt, herunder telefonisk, ved telegram, telex, telefax eller EDI Et afgivet Tilbud kan ikke tilbagekaldes, sålænge den i henhold til Pkt. 2.1 fastsatte frist for dets antagelse ikke er udløbet, medmindre Sælger ved afgivelse af sit Tilbud skriftligt har forbeholdt sig ret til mellemsalg Når endelig købsaftale er indgået, skal følgende bestemmelser regulere købet: i. De mellem Sælger og Køber indgåede individuelle aftaler; ii. Nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser; 3. Mellemsalg, afbestillingsret 3.1. Hvis Sælger udtrykkeligt har forbeholdt sig ret til mellemsalg, betyder det, at Sælger, indtil Købers accept er kommet frem til Sælger, er berettiget til at disponere over varer, Sælger ellers har tilbudt Køber, ved salg af disse varer til Trediemand, og i det omfang, dette er sket, er Sælger ikke forpligtet til at vedstå sit tilbud til Køber. Sælger skal uden ugrundet ophold og sædvanligvis samme dag, Købers accept er kommet frem til ham, skriftligt meddele Køber, at tilbudet er bortfaldet. Køber er da berettiget til ved meddelelse derom til Sælger inden en uge at aftage de varer, Sælger ikke har disponeret over. Undlader Køber at give sådan

2 meddelelse, er både Køber og Sælger fritstillet i forhold til hinanden Køber har ikke en almindelig adgang til at afbestille Varer, for hvilke der er afgivet bindende ordre. Ved køb af Varer, som skal tilvirkes eller anskaffes specielt til Køberen, skal Køber dog ved skriftlig meddelelse derom kunne pålægge Sælger at afbryde tilvirkningen eller andre forberedelser til leveringen, medmindre afbrydelsen af tilvirkningen eller forberedelserne vil medføre væsentlig ulempe for Sælger eller risiko for, at Sælgers tab som følge af afbestilling ikke bliver erstattet. Sælger har herefter krav på erstatning for sine allerede afholdte omkostninger og påtagne forpligtelser til opfyldelse af aftalen med Køber med fradrag af opnåede besparelser samt erstatning for den mistede fortjeneste som følge af afbestillingen, opgjort som om aftalen var behørigt opfyldt fra Sælgers side. 4. Salgsgenstand 4.1. De af Aftalen omfattede Varer er nærmere beskrevet i de af parterne udarbejdede tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og andre dokumenter Ved alle leverancer af bulkvarer er Sælger berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10%, som skal anses som rigtig opfyldelse af den indgåede aftale. Leveres mere eller mindre end aftalt, skal Køber betale for det faktisk levere kvantum efter den aftalte enhedspris Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de af Sælger opgivne data som følge af generel ændring af Sælgers produkter eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer Salgsgenstanden hverken generelt eller på noget for Køber væsentligt punkt og i øvrigt kan ske uden ulempe for Køber. Sælger skal snarest muligt underrette Køber om sådanne eventuelle ændringer i Salgsgenstanden i forhold til de data, Køber var bekendt med ved aftalens indgåelse. 5. Specifikationer 5.1. Har Køber forbeholdt sig ret til efter aftalens indgåelse at angive specifikke krav til Salgsgenstanden, og giver Køber ikke specifikation til det aftalte tidspunkt eller, hvis der ikke er angivet noget frist, inden rimelig tid, efter at han har modtaget Sælgerens opfordring hertil, kan Sælger uden at han derved mister andre rettigheder, selv foretage nærmere bestemmelse af egenskaberne i overensstemmelse med de af Købers krav, han måtte kende. Foretager Sælger selv nærmere bestemmelse af egenskaberne, må han underrette Køber herom og fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken Køber kan foretage en anden bestemmelse. Har Sælger ikke udtrykkeligt angivet en frist for Køberens indsigelse mod Sælgerens specifikation, er fristen 14 dage. Bestemmelsen i Pkt. 2.1 finder tilsvarende anvendelse på beregning af fristen. Hvis Køber, efter at have fået en sådan meddelelse, ikke rettidigt foretager anden bestemmelse, er Sælgers bestemmelse bindende Køber er også uden forbehold derom berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, såfremt det sker i god tid inden Leveringstiden. Sælger er berettiget til at kræve alle deraf følgende Side 2

3 ekstraomkostninger betalt af Køber i tillæg til den aftalte købesum. Såfremt ændring af specifikationer påfører Sælger væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan Sælger afvise at ændre Salgsgenstanden i forhold til det, der oprindeligt var aftalt. 6. Levering, leveringstid 6.1. Levering sker i henhold til INCO- TERMS 2000 Klausul FCA Sælgers plads, medmindre andet er angivet Køber er berettiget til at anmode Sælger om for Købers regning og risiko at træffe aftale med en fragtfører med henblik på at befordre Varen til det af Køber opgivne bestemmelsessted. Såfremt sådan anmodning ikke er givet senest 14 dage før aftalt leveringsdag, forbeholder Sælger sig at udskyde leveringen og kræve de dermed forbundne omkostninger dækket af Køber. Uanset Sælger på denne måde bistår Køber med at forsende Varen, sker der ingen ændring i leveringssted og risikoovergang Er der ikke angivet noget andet leveringstidspunkt, skal levering ske inden rimelig tid efter aftalens indgåelse. Fremgår andet ikke af omstændighederne, skal levering inden 1 måned anses som levering inden rimelig tid. 7. Emballage 7.1. Varen leveres i den af Sælger sædvanligvis anvendte emballering. Såfremt Køber i tilstrækkelig god tid før den aftalte leveringsdag har anmodet Sælger om at foretage anden eller yderligere emballering, og har meddelt Sælger tilstrækkelige oplysninger herom, er Sælger forpligtet til for Købers regning at foretage sådan emballering, medmindre det påfører Sælger væsentlig ulempe Emballage tages kun retur efter særskilt aftale. 8. Prisen, prisændringer 8.1. Medmindre anden valuta er udtrykkeligt angivet, er alle priser i danske kroner (DKK) exclusive moms Den angivne pris er incl. den i Pkt anførte standardemballage. Anden emballage, herunder yderligere transportemballage, er for Købers regning, uanset om Sælger inden aftalens indgåelse har været bekendt med, hvorledes Varen skal emballeres eller har påtaget sig emballering. Prisen er excl. alle afgifter og omkostninger, som påløber efter Varens levering, alt i overensstemmelse med den aftalte INCOTERMS 2000 Klausul Sælger forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Sælgers endelige tilbud/accept, men inden betalingstidspunktet, pålægges Sælger dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v., herunder afgifter til transport-, terminal- eller havnemyndigheder, m.v., i det omfang sådanne meromkostninger kan henføres til den aftalte leverance Andre omkostningsforøgelser end nævnt i Pkt. 8.3, herunder almindelig prisstigning, er Sælgers risiko, med mindre omkostningsforøgelsen er en følge af krig eller krigslignende tilstande, som Sælger ikke kunne forudse eller undgå eller have overvundet den eller dens følger, idet Sælger da er be- Side 3

4 rettiget til at forlange et pristillæg til kompensation for omkostningsforøgelsen. 9. Betalingsbetingelser, sikkerhedsstillelse 9.1. Betaling skal ske kontant senest den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag. Er ingen betalingsdag anført, skal betaling ske kontant ved modtagelse af Varen. Købesummen betales på Sælgers forretningssted eller andet af Sælger anvist betalingssted, medmindre andet følger af den aftalte betalingsmåde Såfremt Købers modtagelse af Salgsgenstanden forsinkes på grund af forhold, Køber bærer risikoen for, er Køber alligevel forpligtet til at betale købesummen eller foretage andre foranstaltninger til købesummens betaling til aftalt eller forudsat tid Hvis betaling ikke sker rettidigt, er Sælger berettiget til at beregne renter af det til enhver tid skyldige beløb med 4 % over den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto fra forfaldsdag, dog senest 1 måned fra fakturadato Køber er ikke forpligtet til at betale købesummen, før han har haft adgang til at undersøge Varen, medmindre den aftalte fremgangsmåde for levering eller betaling er uforenelig med en sådan undersøgelse Mener Køber at have modkrav mod Sælger, der kan bringes i modregning over for købesummen, er Køber kun berettiget til at foretage sådan modregning, hvis han enten forinden har fået Sælgers skriftlige samtykke dertil eller Køber samtidig stiller betryggende sikkerhed for Købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort. 10. Forsikring Køber skal tegne forsikring, som dækker Varen, indtil Varen ankommer til bestemmelsesstedet eller købesummen er betalt. Sælger kan forlange at få kopi af forsikringspolicen, inden Varen leveres. 11. Ejendomsret Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med Varens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket er køber ikke berettiget til at videresælge Varen eller i øvrigt råde over Varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte Vare, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, Varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til den solgte Vare er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette. Side 4

5 11.3. Tegninger, specifikationer, beskrivelser o.lign., som leveres af Sælger til brug for Købers udnyttelse af Salgsgenstanden, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med Sælger eller på anden måde benyttes i strid med Sælgers tilladelse. 12. Forsinkelse med leveringen Det aftalte leveringstidspunkt er fastsat af Sælger efter bedste skøn på grundlag af de omstændigheder, Sælger var bekendt med ved aftalens indgåelse. Medmindre andet er aftalt anses udskydelse af leveringen med indtil 2 uger fra aftalt leveringsdag som rettidig levering, som ikke giver Køber adgang til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelse over for Sælger Indtræder forsinkelse som følge af et forhold uden for Sælgers kontrol som angivet i Pkt. 17, udskydes leveringstiden med den tid, hindringen varer, uanset om hindringen indtræder før eller efter den aftalte leveringstid. Såfremt hindringen vedvarer udover 3 måneder, er enhver af parterne dog berettiget til ansvarsfrit for begge parter at annullere aftalen Indtræder yderligere forsinkelsen, som ikke er omfattet af Pkt eller 12.2, er køber dog kun berettiget til at hæve købet, såfremt Sælger ikke leverer Varen indenfor den yderligere rimelige frist, som Køber fastsætter, efter at Køber har opnået ret til at påberåbe sig forsinkelsen, eller hvis Sælger meddeler, at han ikke vil levere Varen indenfor den således fastsatte frist. Fristen skal være 30 dage, medmindre Køber kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Sælger kan godtgøre, at fristen skal være længere for at den kan anses for rimelig. Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Sælger om, at denne ikke vil opfylde aftalen indenfor den fastsatte frist, kan Køber ikke, medens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen Har Sælgeren leveret Varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre han hæver købet inden rimelig tid og senest 8 dage efter, at han er blevet bekendt med, at levering har fundet sted. 13. Mangler ved salgsgenstanden Lider Varen af en mangel, kan Køber opfordre Sælger til at afhjælpe manglen, eventuelt ved omlevering, indenfor den rimelige frist, som Køber fastsætter, efter at Køber har konstateret manglen. Fristen skal være 30 dage, medmindre Køber kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Sælger kan godtgøre, at fristen skal være længere for at den kan anses for rimelig Efterkommer Sælgeren ikke den i Pkt anførte opfordring, eller meddeler Sælger, at han ikke vil afhjælpe manglen eller foretage omlevering af Varen indenfor fristen, kan Køber hæve købet, såfremt manglen må anses for væsentlig. Er manglen ikke væsentlig, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Sælger om, at denne ikke vil opfylde aftalen indenfor fristen, kan Køber ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke Side 5

6 dermed sin ret til at kræve erstatning for Manglen Har Sælger leveret Varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre han hæver købet inden 8 dage efter, at han er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med manglen eller efter udløb af den frist, Køber måtte have fastsat i henhold til Pkt Forsinkelse med købesummens betaling Såfremt Køber ikke overholder aftalte betalingsbetingelser eller ikke dokumenterer, at aftalte sikkerhedsstillelser er etableret nøjagtigt til aftalt tid, forbeholder Sælger sig at stille afvikling af handlen i bero for Købers regning, herunder standse Varen under forsendelsen og instruere fragtføreren om, at Varen ikke må udleveres til Køber, før betalings- og sikkerhedsstillelsesforpligtelserne er opfyldt. Sælger kan i tilfælde af Købers misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selvom der tidligere er indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb Sælger er berettiget til at hæve købet, såfremt Køber ikke opfylder Køber sine forpligtelser i henhold til Pkt indenfor den rimelige frist, som Sælger fastsætter, efter at forsinkelsen er indtrådt eller hvis Køber meddeler, at han ikke vil opfylde sine forpligtelser indenfor fristen. Fristen skal være 8 dage, medmindre Sælger kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere for at den kan anses for rimelig. Medmindre Sælger har modtaget meddelelse fra Køber om, at denne ikke vil opfylde aftalen indenfor fristen, kan Sælger ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Sælger mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen Har Køber betalt Købesummen, mister Sælger dog sin ret til at hæve købet, medmindre han hæver købet, før Sælger er blevet bekendt med, at opfyldelsen er sket. Sælger mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelse. 15. Reklamation over mangler 15.1 Køber skal undersøge Varen eller foranledige den undersøgt, så hurtigt og så grundigt, som det efter omstændighederne er muligt. Skal Varen afhentes hos Sælger af Køber selv eller nogen, der handler på hans vegne, skal undersøgelsen foretages ved afhentningen. En Fragtfører anses i den forbindelse ikke at handle på Køberens vegne, selv om Fragtføreren er engageret af Køberen. Mangler, der burde være opdaget ved den overfladiske undersøgelse, der kan foretages ved afhentningen eller når Varen ankommer til bestemmelsesstedet, kan ikke påberåbes, når der er forløbet mere end 8 dage efter det tidspunkt, da en sådan overfladisk undersøgelse kunne være foretaget Foreligger mangler, som ikke burde være opdaget ved en undersøgelse som den i Pkt nævnte, mister Køber adgangen til at påberåbe sig sådanne mangler, såfremt han ikke giver skriftlig meddelelse til Sælger om manglen med angivelse af, hvori manglen be- Side 6

7 står, inden rimelig tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Fristen herfor er 14 dage, medmindre Sælger kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere for at den kan anses for rimelig. Køber skal samtidig dermed eller inden en yderligere frist på 14 dage derefter meddele, om han vil hæve købet og har ellers fortabt retten til at gøre hævebeføjelsen gældende Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler, såfremt han ikke giver meddelelse til Sælger inden 6 måneder fra leveringsdagen, medmindre denne tidsfrist er uforenelig med en aftalt garantiperiode Såfremt Sælger i anledning af en rettidigt påberåbt mangel har afhjulpet denne, eventuelt ved omlevering, løber de ovenfor anførte frister forsåvidt angår de mangler, der blev afhjulpet, fra overgivelse af eller aflevering af den mangelfri Salgsgenstand til Køber, dog således at den i punkt 3 nævnte frist under ingen omstændigheder kan udstrækkes ud over 1 år fra den oprindelige overgivelse af salgsgenstanden, medmindre denne tidsfrist er uforenelig med en aftalt garantiperiode. 16. Erstatning, ansvarsbegrænsning I tilfælde af misligholdelse kan den ikke misligholdende part kræve erstatning af den misligholdende part for sit direkte tab ved misligholdelsen i det omfang den misligholdende med rimelighed kunne forudse dette tab, da aftalen blev indgået, når henses til de omstændigheder, han vidste eller burde have vidst ville blive en mulig følge af misligholdelsen. Ingen part kan dog kræve erstatning, hvis misligholdelse skyldes forhold uden for kontrol i henhold til Pkt Sælger kan ikke gøres ansvarlig for Købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved Salgsgenstanden. Sælger kan ejheller gøres ansvarlig for andre tab for et beløb, der overstiger fakturabeløbet excl. moms Køber kan ikke gøres ansvarlig for Sælgers tab ved ikke at kunne disponere over den likviditet, Sælger påregnede at få ved købesummens betaling, alene bortset fra renter som nævnt i Pkt. 9, stk Forhold uden for kontrol Der foreligger omstændigheder, som udelukker krav på erstatning og som udskyder leveringstiden og/eller betalingstiden, såfremt ikke-opfyldelsen skyldes en hindring uden for den pågældende parts kontrol, som han på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning eller at have undgået, ligesom han ikke med rimelighed burde have overvundet hindringen eller dens følger Den part, hvis opfyldelsesforanstaltninger rammes af en hindring af den art, der er nævnt i Pkt. 17.1, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom og om hindringens betydning for opfyldelsesmulighederne og skal ellers erstatte det tab, der følger af, at den anden part ikke modtog rettidig meddelelse. 18. Produktansvar Side 7

8 18.1. Såfremt de af Sælger leverede Varer forvolder skade på Købers eller trediemands ting eller person, skal Sælger med den i Pkt anførte begrænsning erstatte Køber dennes tab, herunder friholde Køber for et eventuelt krav, den skadelidte trediemand kan rejse mod Køber, også selv om skaden hverken skyldes forsømmelse fra Sælgers side eller nogen, for hvem han hæfter Uanset det i Pkt anførte kan Sælger dog ikke gøres ansvarlig for skade på ting bestemt for erhvervsmæssig anvendelse, ligesom Sælger under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for Købers eller trediemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at den leverede salgsgenstand er defekt Har Køber ved forsømmelse medvirket ved produktskadens indtræden eller undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsning af skadens udbredelse, kan Sælger dog kræve, at Køber betaler en i forhold til hans adfærd passende del af erstatningen I tilfælde af retsskridt mod enten Sælger eller Køber med krav om erstatning begrundet i reglerne om produktansvar forpligter begge parter sig til på forlangende af den anden part at lade sig inddrage i en verserende retssag mod den ene part. Det indbyrdes forhold mellem Sælger og Køber skal dog afgøres ved Voldgift i medfør af Pkt. 21 nedenfor. 19. Returnering Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at returnere modtagne Varer, medmindre han forinden har hævet købet eller Sælger har erklæret at ville foretage omlevering, og Køber forinden har forespurgt Sælger, om han ønsker Varen returneret eller vil disponere over den der, hvor den befinder sig, eller på bestemmelsesstedet, og der derefter er forløbet mindst 14 dage, uden at Køber har modtaget Sælgerens instruktion og sikkerhed for eventuelle udlæg forbundet med at efterkomme Sælgerens instruktioner. Indtil Køber har fået sikkerhed for omlevering, for sine omkostninger og for erstatning for misligholdelsen kan Køber tilbageholde leverede Varer i det nødvendige omfang Det solgte modtages i øvrigt kun retur af Sælger efter forudgående skriftlig aftale I alle tilfælde, hvor varer returneres til Sælger, er det en betingelse, at returnering sker i original salgsemballage og forsendelse sker for Købers regning og risiko. Såfremt varer returneres for at Sælger kan foretage reparation eller omlevering, leveres de reparerede eller nye varer på samme måde som den oprindelige leverance. 20. Transport af rettigheder og pligter Sælger er berettiget til helt eller delvis at overlade opfyldelsen af den indgåede salgsaftale til trediemand. Såfremt opfyldelsen overlades fuldstændigt til trediemand, skal Sælger være berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til denne trediemand, og Køber skal da udelukkende kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod denne trediemand. 21. Anvendelig ret, voldgift, værneting Side 8

9 21.1. Købet reguleres af dansk rets almindelige retsregler, herunder De Forenede Nationers Konvention om Aftaler om Internationale Løsørekøb i den engelske version, suppleret af gældende sædvaner og kutymer Eventuelle tvistigheder, som måtte opstå i forbindelse med den indgåede købsaftale, skal afgøres med endelig og bindende virkning for begge parter ved voldgift i overensstemmelse med Regler for behandling af Voldgiftssager ved Det Danske Handelskammers Voldgift (version 1.januar 1991 eller senere). Voldgiftssproget skal være engelsk, medmindre parterne træffer anden aftale. Side 9

ICC Standardformular for internationale løsørekøb

ICC Standardformular for internationale løsørekøb ICC Standardformular for internationale løsørekøb - sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling (1992) - A. PARTERNE Mellem: Navn: Forretningssted: (i det følgende kaldet Sælger), og Navn: Forretningssted:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark 1. Gyldighed Salgs- og leveringsbetingelserne gælder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere