Vilkår til udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår til udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur"

Transkript

1 Vilkår til udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur - Samling af vilkår fra 14 udledningstilladelser Materiale indsamlet af Orbicon for KLIKOVAND Billeder: De øverste to er taget af Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune og det nederste er taget af Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning. 1

2 Vilkår til udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur - Samling af vilkår fra 14 udledningstilladelser Vilkårene er indsamlet af Orbicon for KLIKOVAND og stammer fra 14 udledningstilladelser til klimatilpasningsprojekter. Samlingen er tænkt som inspiration i forbindelse med udarbejdelse af udledningstilladelser. Vilkårene er inddelt i afsnittene Projektet som helhed, Forebyggelse af forurening, Hydraulik, Renseforanstaltninger og Drift. Da vilkårene er en sammenskrivning af alle de fundne vilkår, vil nogle vilkår ligne hinanden og der vil i den konkrete situation kun være behov for et fåtal af de viste vilkår. Samlingen af vilkår er således især til inspiration for formuleringen af vilkår og skal ikke ses som eksempel på en udledningstilladelse. Projektet i sin helhed Helt overordnet bør projektet i tilladelsen beskrives tilstrækkeligt detaljeret til, at læseren kan forstå, hvad projektets formål er og hvilke forudsætninger, der indgår i projektet. Eksempelvis er oplandet ikke altid beskrevet i dybden, og oplandet til hverdagsregn og skybrud ikke er det samme. Det skyldes, at opland over og under terræn ikke nødvendigvis er ens. Det skal præciseres, hvilken regnhændelse, der er baggrund for projektet. Det er ikke nødvendigvis præcist nok at skrive en 10-årsregn, da den kan have forskellig varighed, hvilket kan gøre en forskel for hydraulisk belastning. Husk at gøre rede for den enkelte recipients robusthed, hvor stor belastning den konkrete recipient kan klare. Københavns Kommune har et screeningsværktøj i forhold til udledning og rensebehov vurderet ud fra opland og recipient. Fejning af veje er et redskab, der kan bruges til at reducere næringsstofbelastningen i regnvandet. Dog er der ikke hjemmel til adfærdsregulerende foranstaltninger som vilkår. Fejning kan eventuelt skrives ind i forbindelse med en driftsaftale, plejeplan eller lignende. I forhold til næringsstoffer skal man være opmærksom på, at filtermuld, der anvendes i vid udstrækning, i sig selv bidrager med fosfor til regnvandet. I de indsamlede tilladelser stilles der typisk vilkår om, at projektet ikke må medføre gener på nabomatrikler. I tilladelsen bør der derfor være taget stilling til hvilke gener, der er tale om, og hvad der menes med nabomatrikler gælder det eksempelvis matrikler, der grænser op til recipienten, der udledes til? For en projektejer, der investerer store beløb i et projekt, kan det virke foruroligende, at en tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning. Tag stilling til om det bør præciseres i tilladelsen under hvilke overordnede omstændigheder tilbagekaldelse kan være aktuel. Eksempelvis at tilbagekaldelse 2

3 først er aktuel, når alle andre muligheder er udtømte. Eller at væsentlige problemstillinger indledningsvist søges løst i et samarbejde mellem kommune og projektejer (eventuelt også forsyning). Konkrete eksempler på vilkår: Dimensionering Udledningstilladelsen gælder afledning af overfladevand fra opland xx ca. yy hektar (reduceret areal). Der må ikke ændres på LAR anlæg eller på udledningen uden at der først er opnået en skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Såfremt der under etablering bliver behov for ændringer i dimensionering og udformning af det samlede anlæg, skal Kommunen orienteres herom. Anlæg Eventuelle eksisterende kloakrør skal afproppes af autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til kravene i DS/EN I kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret/Miljøafdelingen ved XX Kommune. I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen. Ibrugtagning Kommunen skal underrettes når anlægget tages i brug (hvis kommunen er tilsynsførende), og Miljøstyrelsen, hvis der er tale om forsyningens udledning. Koordinater for udledningspunktet skal indmåles og fremsendes til kommunen, med kopi til Miljøstyrelsen, når udløbet er etableret. Når spildevandssystemet er etableret, skal der indsendes en målfast plantegning over området samt en afløbsplan til kommunen. Tilladelsen kan benyttes fra annonceringstidspunktet dvs. d. X.X.201x. Dette er dog på eget ansvar, da klagefristen på 4 uger gælder fra annonceringstidspunktet. Udnyttes tilladelsen indenfor klagefristen, 3

4 indebærer det ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen. Denne tilladelse kan først udnyttes når der er indgået et skriftligt juridisk aftaledokument mellem XX Kommune, Vej og Trafik og de enkelte grundejerforeninger omkring økonomi og ansvarsfordeling vedrørende drift, vedligehold og adgang til anlæggene, herunder tinglysning på de ejendomme hvor anlæggene etableres. Det er ansøger der er ansvarlig for at denne aftale indgås. Drift Udledningen må ikke give anledning til gener på nabomatrikler. Bortset fra anlægget må der ikke stå vand på terræn mere end 24 timer efter endt regnhændelse. Vilkårene i denne tilladelse skal være kendt af de folk, som arbejder med etablering af projektet, og de som er ansvarlige for overholdelse af vilkårene i denne tilladelse. Her er tale om en kommunal udledning, hvilket betyder at Miljøstyrelsen er tilsynsførende. 4

5 Forebyggelse af forurening For at forebygge forurening, er der en række principper, som kommunerne benytter i forbindelse med at give tilladelse til udledning til recipient/regnvandskloak. Det kan eksempelvis være, at overfladevand tage af kobber, zink eller bly ikke må udledes uden rensning. Det samme gælder overfladevand fra tankstationer, vaskepladser og arealer med oplag af affald og forurenende materialer. Det kan være en god ide at lave aftaler og udarbejde anbefalinger om hensigtsmæssig brug og drift af vejen. Undgå at anvende pesticider, vaske biler og lignende aktiviteter på veje med udledning til recipient. Undgå så vidt muligt, at vejarealer, der saltes traditionelt afledes til mindre vandløb og søer eller til recipienter, hvor regnvand udgør en væsentlig andel af vandtilførslen. Stoffer, der bruges i stedet for salt, bør vurderes med hensyn til miljø- og driftsmæssige konsekvenser før de tages i brug. Alternativerne til vejsalt kan give en skadelig virkning ved udledning. Det bør overvejes om det er relevant at stille krav til rutiner for fejning og tømning af vejbrønde i oplandet. Vurder om det er relevant, at ovenstående krav også indgår i arbejdet med miljøtilsyn hos private virksomheder og i arbejdet med miljøgodkendelser. Konkrete eksempler på vilkår: Det udledte vand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der almindeligvis forekommer i overfladevand fra tage med tagpap. Vand, der afledes til søen, må udelukkende stamme fra ejendommens tagflader og befæstede arealer og må ikke indeholde andre stoffer end hvad der almindeligvis forekommer i tagvand. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra kommunen, renses tagflader, algebekæmpes eller lignende. Udledning skal ske til offentlig kloak indtil fastsatte grænseværdier for drænvandet kan overholdes. Udledningen må ikke give anledning til synlige uhygiejniske forhold, slamaflejringer, oliehinder eller flydestoffer i recipienten. Udledningen må ikke medføre dannelse af alger i recipienten. Udledningen må ikke medføre oliehinder eller okkerudfældning i recipienten. Udledningen må ikke give anledning til erosion, slamaflejringer eller uæstetiske forhold i recipienten. Udledningen må ikke give anledning til erosion, aflejringer, flydestoffer eller olie i recipienten. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler i dræn eller grøft. 5

6 Der må ikke udledes E.coli/Enterokokker i sådanne mængder, at det forringer badevandskvaliteten ved de nærliggende badestrande. Kommunen kan pålægge forsyningen at foretage undersøgelser og eventuelt ændringer af udledningen, såfremt der er dokumentation for, at badevandskvaliteten forringes ved badestrandene. Overfladebehandling af befæstede arealer må kun finde sted med Kommunens forudgående tilladelse. Hvis der konstateres værdier i det afledte vand, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er for høje til, at vandet fortsat kan udledes til recipient, kan tilsynsmyndigheden kræve, at vandet renses yderligere. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening, nedsivning eller udvaskning af sand, grus, olie eller andet uønsket materiale til XX Sø til nabomatrikler eller til LAR-anlæg. Der må ikke udledes sand, ler, grus, slam, olie eller lignende til recipienten. Der må ikke anvendes gødning, pesticider eller andre bekæmpelsesmidler, som kan skade jord, grundvand og XX Sø på eller ved regnbede eller i græsrabatten. Der må ikke sprøjtes med pesticider omkring bassinet. 6

7 Hydraulik Generelt Stil relevante krav om forsinkelse før afledning til vandløb og mindre søer. Regnvandsbassiner dimensioneres hydraulisk efter Spildevandskomiteens anvisninger /13/. Nogle ønsker, at der tages hensyn til koblet regn. Konkrete sikkerhedsfaktorer og evt. reduktionsfaktor kan angives. Konkrete eksempler på vilkår: Udledningsmængde kan angives i m 3 /år. For enkelte udledninger angives maksimal overløbshyppighed på n=1/p, svarende til overløb 1 gang hvert p. år. Udløbet fra bassinet skal indrettes på en sådan måde, at der maximalt kan udledes 2 l/s/reduceret hektar fra bassinet til recipienten. Udløbet skal etableres som dykket udløb. Vandløb Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i grøften. I skal, hvis det bliver nødvendigt, etablere brinksikring i grøften. For vandløb stilles typisk vilkår om maksimal afstrømning, l/s. Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud i grøften og må ikke være til gene for grøftens vedligeholdelsesarbejde. Søer For søer stilles typisk vilkår om en maksimal afstrømning l/s. 7

8 Renseforanstaltninger Overvej at stille vilkår til udformningen af renseløsningen og ikke til kvaliteten af det afledte vand. Overvej at stille krav om våde regnvandsbassiner eller bassiner med nedsivning og gerne i stedet for tørre regnvandsbassiner, som Orbicon vurderer ikke har væsentlig renseeffekt. Ved afledning til vandløb eller sø bør regnvandsbassinerne dimensioneres efter Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner eller Faktablad om dimensionering af større nedsivningsbassiner. Ved udledning til søer og små vandløb kan der som udgangspunkt være behov for en videregående rensning af det afledte vand. Det kan ske i våde regnvandsbassiner med fældning eller binding til fast medie. Disse teknologier er dog fortsat på udviklingsstadiet og kan endnu ikke betragtes som BAT, hvorfor der ikke er hjemmel til at stille krav til sådanne foranstaltninger. I stedet bør de implementeres som forsøgsanlæg i et konstruktivt samarbejde mellem forsyning og myndighed, hvor foranstaltningernes renseeffekt dokumenteres. Rensning kan også ske ved nedsivning i grøfter eller regnbede før afledning til separat kloak. Vilkår om dokumentation for renseeffekt og udtagning af prøver for at dokumentere indhold i vand eller jord, kan være en god idé, hvis der anvendes nye uafprøvede renseteknologier i projektet. Eller hvis man ikke har tilstrækkeligt styr på, hvilke aktiviteter, der foregår i oplandet. Det er i forbindelse med vilkår om monitering vigtigt at overveje omfanget og varigheden af moniteringen, da overvågningsprogrammer kan være ret omkostningstunge. Man kan lade sig inspirere af Københavns Kommunes screeningsværktøj [LINKES] i forhold til udledning og rensebehov vurderet ud fra opland og recipient. Vand i Byer vil med det kommende projekt Guidelines i forbindelse med kvalitet af regnafstrømning samle op på viden om, hvor forurenet afstrømningen er, hvilke krav der stilles og kan stilles ved udledning og nedsivning samt hvilke BAT-løsninger, der er på området. Det er en hjælp for prøvetager og sammenligneligheden af måleresultater, hvis det fremgår klart af tilladelsen i hvilke punkter og dybder i filtermuld eller grundvand eventuel monitering skal foregå. Konkrete eksempler på vilkår: Udledningspunktet skal placeres minimum 250 m fra kysten. Udformningen af udløbet skal være som ansøgt - med dykket udledningspunkt og med sikring af en initialfortynding på minimum 1:5. For alle udledninger gælder, at der skal etableres passende størrelse sandfang i forhold til de i bilag XX nævnte vandmængder (l/s) og efterfølgende prøvetagningsbrønd inden udledningspunktet. Analyserne skal udføres efter de analysemetoder og retningslinjer, der på ethvert tidspunkt anbefales af Miljøstyrelsen. Udledningen af tagvand til sø skal ske gennem sandfang og i øvrigt i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den miljøtekniske beskrivelse. 8

9 Inden samleledningens udløb til XX skal der etableres et sandfang med dykket udløb, således at det kan fungere som olieudskiller ved oliespild fra eksempelvis færdselsuheld. Sandfanget skal indgå i en tilsyns- og tømningsordning. Der skal etableres et forbassin, som skal bundfælde og fange partikler og suspenderet stof, inden udledningen til mosen. Bassinet skal etableres med dykket udløb. Forbassinet skal have et tæt vegetationsdække inden udledning påbegyndes. Det skal være muligt at udtage en repræsentativ prøve af det vand, der udledes fra forbassinet. Bassinet skal etableres som et vådt jordbassin, altså med et permanent vådvolumen på minimum 250 m 3 pr. reduceret hektar. Omkring bassinet skal der være et arbejdsareal på minimum 4 meter. Der skal etableres en adgangsvej til bassinet, så det kan vedligeholdes, herunder oprenses. Såfremt det er nødvendigt for at holde et permanent vandvolumen i bassinet, skal der etableres en tæt membran på bassinets bund og sider. Alt vand fra bassinet skal løbe gennem bassinets afløbssystem. Det skal være muligt at udtage en repræsentativ prøve, af det vand der udledes fra bassinet, inden vandet fra bassinet blandes med andre vandstrømme og før udledning til recipient. Eventuel prøvetagning skal foregå når det regner. Ind og udløb til bassinet skal placeres og indrettes sådan, at vandets vej gennem bassinet fra indløb til udløb bliver længst mulig, og sådan at hele bassinarealet udnyttes. Vejafvandingsgrøfterne skal inden den DATO ændres således, at der ikke sker nedsivning til grundvandet fra disse. Vandet fra vejafvandingsgrøfterne skal afledes til bassin XX. Inden vandet udledes skal det filtreres. Dette skal som minimum ske via forsinkelse og rensning i 3 brønd ringe og efterfølgende grøft, som vist i bilag XX. Hvis det konstateres, at det udledte vand ikke er renset tilstrækkeligt og tilsynsmyndigheden vurderer, at det er for urenset til, at vandet fortsat kan udledes til recipienten, kan tilsynsmyndigheden kræve udledningen stoppet, eller at vandet renses yderligere. Prøvetagning og analyseprogram Udledningsvandet skal overholde gennemsnitlige kravværdier for BI5, Suspenderest stof, fosfor og kvælstof. Der skal etableres prøvetagningsbrønd og vandprøverne skal udtages under eller umiddelbart efter regn og der skal udtages 3 stikprøver over ½ time, som sammenblandes til én vandprøve, der skal analyseres. 9

10 Der stilles krav om analysemetoder og grænseværdier for følgende: SS, Bundfældigt stof, zink, bly, sulfat, phatalater, Nonylphhenoler (NPE), PAH, Total kulbrinter, PH. Krav om analyse metoder og grænseværdier: SS, Bundfældeligt stof, zink, bly, sulfat, phatalater, NPE, PAH, Total kulbrinter, Total fosfor, Total kvælstof, vejsalt/elektriskledningsevne, PH. Minimum 2 gange årligt (forår og efterår) skal der udtages 3 stikprøver i udløbsbrønden, i forbindelse med en kraftig regnhændelse. Prøverne skal udtages med 10 minutters mellemrum. De tre prøver skal sammenblandes og analyseres for parametrene: Total fosfor, Total kvælstof, Total kulbrinter, COD, SS, Pyren, PAH, DEHP, Cu, Zn, Pb, Cd, E Colifækal/termotolerant. Der skal de første to år, i henholdsvis april og oktober måned, efter udledningens start, udtages vandprøver til analyse fra det udledte vand. Vandprøverne skal tages efter vandet har passeret forbassinet. Vandprøverne skal analyseres efter de i bilag XX nævnte stoffer og kriterier (total N, total P, BOD, COD, SS, DEHP, NPE, PAH, Phenantren, Fluoren, Flouranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Benz(a)anthracen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, BTEX, Benzen, Xylener (O, M, P), kobber, zink og bly). Ved overskridelse af grænseværdierne skal der fremsendes redegørelse til kommunen om årsag, afbødeforanstaltninger og fremtidige forventninger til indholdet. Indholdet i vandprøverne skal søges ikke at overskride de i bilag XX listede grænseværdier. Vandprøverne skal udtages af et DANAK akkrediteret selskab. Efter to år vurderes behovet for fremtidige prøver. Udledningen skal overholde følgende de i bilag XX fastsatte emissionsværdier: Barium, Chrom, kobber, nikkel, zink, og bly for hav. Der skal ved hvert udløb udtages en repræsentativ stikprøve af det udledte vand umidddelbart efter udledningens opstart samt en gang årligt de første 2 år. Herefter vurdere kommunen om der er behov for forsat prøvetagning. Prøvetagningen skal udtages af og analyseres af et DANAK akkrediteret laboratorium. Vandprøverne skal analyseres for følgende parametre: Barium, chrom, kobber, nikkel, zink, bly, olieprodukter og organiske klorforbindelser. Drænvandet må ikke indeholde A-stoffer eller B-stoffer, med mindre der er givet tilladelse efter ansøgning. A-stoffer er stoffer, der er uønsket i drænvandet, mens udledning af B-stoffer skal søges begrænset, ifølge Miljøkvalitetskrav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet. Krav om udtagelse af repræsentative vandprøver til kemisk analyse af det afledte vand i en periode på et år med henblik på at belyse stofudvaskningen i perioden efter gennemførslen af anlægget. Der skal som minimum udtages 6 prøver i løbet af denne periode fordelt jævnt over året. Vandprøver skal udtages under eller lige efter nedbør. Prøven skal tages ved fuld drift i forbindelse med regn. Prøvetagningen for salt skal foretages månedligt i perioden december maj. Analyseresultaterne fra moniteringsperioden på 1 år fremsendes til kommunen. Efter de første 3 analyserunder kan data fremsendes til kommunen med henblik på revurdering af analyseprogrammet. 10

11 Såfremt der efter 3 prøver har vist sig et konstant, lavt indhold af visse af parametrene, kan analyseprogram reduceres. Dette aftales med kommunen. Analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen, med kopi til Naturstyrelsen, seneste 14 dage efter at disse forelægger. Analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen, så snart resultaterne foreligger og senest 14 dage efter prøvetagning. På baggrund af fremsendte analyseresultater vil kommunen vurdere om stofkoncentrationen i det udledte vand er uden væsentlig betydning for recipienterne og/eller om der er behov for yderligere prøvetagning og rensning. Hvis de angivet emissionsværdier overskrides er ejer ansvarlig for at der senest en måned efter at dette er konstateret, fremsendes en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal endvidere indeholde forslag til plan for at nedbringe belastningen. Moniteringsperiode: Prøverne udtages de første 3 år efter belægningen er etableret. Efter 3 år tages måleprogrammet op til revision af kommunen. Der skal i moniteringsperioden føres tilsyn med udledningspunktet 2 gange årligt, hvor det noteres om der er observationer af oliefilm, eventuel anden synlig forurening. Endvidere skal der 1 gang årligt foretages tilsyn med henblik på at fastlægge om udløbet er tilsandet eller tilstoppet. Evt. observationer om oliefilm, anden synlig forurening samt tilstopning/tilsanding af udløbet rapporteres til Kommunen med kopi til Naturstyrelsen. Tilladelser meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens 28 kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 30 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, hvis der konstateres væsentlig forurening af jord og grundvand eller fare for vandforsyning, eller hvis der af anden grund opstår behov for sikring af miljøet. Efterfølgende udtages årligt en prøve i vinterperioden for montering af de i vilkår 14 fastsatte parametre Analyseresultatet fremsendes til kommunen. Ejer kan på foranledning af SVANA pålægges yderlige dokumentation for overholdelse af tilladelsen. Krav om underretning af kommune hvis sammensætningen i det afledte regnvand ændres, uheld eller oversvømmelse og naturstyrelsen underrettes. I forbindelse med uheld, hvor et spild kan medføre udledning af forurening af XX (hav) skal beredskabet kontakte på telefon nummer 112. Ved mindre spild af miljøfremmede stoffer skal kommunen, straks underrettes. Uden for normal arbejdstid skal miljøvagten kontaktes på tlf. XX XX XX XX. Såfremt resultatet af den årlige prøvetagning viser, at drænvandet ikke overskrider vandkvalitetskriterierne to år i træk, kan kommunen efter konkret vurdering enten nedsætte analysefrekvensen eller reducere antallet af analyse parametre. Forholdene for tilladelsen kan ændres såfremt forholdene i recipienten ændres. 11

12 Der må ikke udledes miljøfremmende stoffer i en sådan mængde og sammensætning, at det kan skade vandmiljøet. Kommunen kan pålægge ejer en eventuel dokumentation heraf, såfremt der er begrundet mistanke om indhold af miljøfremmede stoffer i det afledte vand. Krav om rapporter ved uheld og driftsproblemer. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis udledningen giver anledning til væsentlige miljømæssige gener. XX Forsyning skal såfremt XX Kommune, eller tilsynsmyndigheden anmoder herom, udtage prøve af det vand der udledes fra bassinet. Prøvetagningsprogram oplyses af XX Kommune eller tilsynsmyndigheden, afhængig af hvem, der anmoder om, at prøverne udtages. XX Forsyning afholder alle udgifter til prøvetagning og analyse af vandet. Alle analyseresultater skal fremsendes til XX Kommune direkte fra analyseinstituttet, når de foreligger. Eventuelle prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. 12

13 Drift Driftsvilkår er væsentlige for at sikre et anlægs funktion og eventuelt æstetik, og en måde at sikre, at det udledte vand er som forudsat i tilladelsen. For regnvandsbassiner kan der hentes inspiration i Våde bassiner til rensning af separat regnvand fra Vilkår om dokumentation for renseeffekt og udtagning af prøver for at dokumentere indhold i vand eller jord, findes under punktet Renseforanstaltninger. Det er en hjælp, hvis det fremgår klart af tilladelsen i hvilke punkter og dybder i filtermuld eller grundvand eventuel monitering skal foregå. Konkrete eksempler på vilkår: Ejer (f.eks. XX Forsyning), som er ansvarlige for bassinet, dets spildevandstekniske funktioner og udløbet til recipienten skal etablere, drive og vedligeholde anlægget i forhold til de stillede vilkår. Bassinerne skal overvåges elektronisk. I forbindelse med anlæggets drift skal perioder med udledning til recipienten fra hvert af udløbene samt udledt volumen noteres i driftsjournalen. For separat udledning via udløb X accepteres opgørelse af volumen ud fra nedbør og areal. For det nye regnvandsbassin noteres desuden mængde ledt til afskærende ledning og mængde i indløb. Tilsyn omfatter umiddelbare tiltag til aktivt at forebygge og imødegå spild fra olie, kemikalier, andre former for miljømæssige belastninger af omgivelserne samt øvrige uforudseelige situationer. Krav om årlig afrapportering af: - Antal udledninger/overløb til recipienten for hver af udledningerne. - Længde af perioder med udledning/overløb til recipienten. - Vandmængde udledt ved udledning/overløb til recipienten. - Rapportering til SVANA og Kommune skal ske elektronisk. Sandfangsbrønde skal til enhver tid være tilgængelige for tømning og rensning. Ejer er ansvarlig for drift af sandfang og bortskaffelse af olie, slam, vand og sand fra sandfang skal ske som farligt affald. I forbindelse med tømning, dvs. mindst en gang årligt skal sandfang inspiceres for synlige fejl og mangler. Sandfang (brønde og brøndringe) skal tømmes så ofte, at de aldrig er mere end halvt fulde. Det forurenede slam/bundmateriale fra bassinet, skal afleveres til godkendt modtageanlæg når hhv. vejafvandingsgrøfter og bassin oprenses. XX Forsyning skal føre journal over driften af udløbets renseforanstaltninger (grøfter og bassin). Journalen skal opbevares mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger om: a. Navn på den tilsynsførende 13

14 b. Dato for tilsyn/tømning/vedligehold af sandfang/grøfter/bassin c. Mængden af bortfjernet affald XX Kommune (ansøger), er ansvarlig for drift og vedligehold af LAR-anlæg, render og bump samt afløb til XX Sø både i anlægs- og driftsfasen. Sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang om året. Driftsjournalen skal bl.a. indeholde dato for tømning af sandfang samt bemærkning hertil samt eventuelle bemærkninger ved inspektion af sandfang. Såfremt der ved inspektion konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal dette fremgå af inspektionsrapporten og kommunen skal kontaktes. Ved konstaterede utætheder må anlægget ikke anvendes før forholdet er udbedret. Oplysningerne i driftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år og fremsendes til tilsynsmyndighed på forlangende. Anlægget skal vedligeholdes løbende. Kloakmesteren har pligt til, at udlevere en vejledning om driften og vedligeholdelsen af anlægget. Faskinens dræn skal efterses med TV-inspektion, hvert 10. år. For at sikre filterjordens rensningskapacitet skal filterjorden udskiftes hvert 10. år medmindre jord- eller vandanalyser kan godtgøre, at jordens rensekapacitet ikke er opbrugt. Den permeable asfaltbelægning skal udover det almindelige vedligehold, rengøres minimum hvert 2. år. Rengøringen skal ske som beskrevet i ansøgningsmaterialet. LAR-anlæg, sandfang og afløbsbygværk til XX Sø skal tilses jævnligt (mindst 1 gang om året) og skal oprenses og vedligeholdes regelmæssigt. Før oprensning skal XX Kommunes naturmyndighed kontaktes for vejledning om hvornår en oprensning kan foregå. Bassin og tilhørende anlæg herunder vejafvandingsgrøfter, skal tilses og oprenses efter behov, tilsyn skal dog foretages minimum en gang pr år. Bassinet skal oprenses sådan, at bassinet opretholder et fast volumen svarende til det dimensionerede. Oprensningen omfatter fjernelse af aflejret materiale og beskæring af vegetation i bassinet og på bassinets sider. Den faste bund og de faste sider må ikke beskadiges ved oprensning. Kommunen og ejerne skal indgå aftale om vedligeholdelse af drængrøften, hvortil regnvandet udledes. Kommunen gør opmærksom på at arealet er fredet. LAR-anlæg skal vedligeholdes, så volumen af anlæggene bevares. Vejafvandingsgrøfterne/LAR løsningerne skal holdes i en sådan vedligeholdelsesmæssig stand, at de til enhver tid fungerer efter hensigten. Der skal opretholdes en vegetationsdækket overflade. Ved eventuelle sammenstyrtninger skal de ansvarlige efter behov efterfylde med filtermuld. Uheld eller spild, der kan give en øget afledning af forurenende stoffer, skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden. 14

15 Ejer er ansvarlig for, at der føres driftsjournal. Eventuelt spild af olie eller anden forurening på de af projektet omfattede vejarealer skal straks rapporteres til XX Kommune. Uheld eller spild der kan medføre øget nedsivning eller udledning til XX Sø af forurenende stoffer, skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden, som er XX Kommune, Plan, Vej og Miljø. 15

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger. Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stofreduktion fra separate regnvandsudledninger Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Kilder, rensning og effekter 2 3 Rensemetoder Tørre bassiner (forsinkelsesbassiner) Våde

Læs mere

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Ejendomsselskabet Skyttevej 15 ApS Skyttevej 15 7800

Læs mere

Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse

Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse Overfladevand fra vejarealer i oplandet til søen Andekær, beliggende i Kulhuse. Tilladelse er meddelt til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4 B 2605 Brøndby Dir.tlf.: 1277 Email: KristineTh@htk.dk

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

Udledningstilladelse. Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen.

Udledningstilladelse. Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen. Udledningstilladelse Fjordforbindelsen, Regnbetinget udledning til Mademose Å Via udløb U7 Vand fra motortrafikvejen. Meddelt af Frederikssund Kommune 7.9.2015 til Vejdirektoratet Sagsnummer: 06.11.00-K00-8-15

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Udledningstilladelse for tag- og overfladevand på ejendommen Truelsdalvej 28, 4390 Vipperød samt tilladelse til medbenyttelse af vandløb

Udledningstilladelse for tag- og overfladevand på ejendommen Truelsdalvej 28, 4390 Vipperød samt tilladelse til medbenyttelse af vandløb Jernkællingen ApS v. M. Kwiecien og T. Olsen Dato: 5. september 2014 Truelsdalvej 28 Sagsb.: Mijen 4340 Tølløse Sagsnr.: 13/35866 Tlf.: 72 36 36 30 E-mail: spildevand@holb.dk EAN.nr 5798007578596 Udledningstilladelse

Læs mere

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Version 1.4-31.03.2011. Sønderborg Kommune svni/msnl Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand Baggrundsrapport Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Tilladelser til regnbetingede udløb

Tilladelser til regnbetingede udløb Tilladelser til regnbetingede udløb Lovgrundlag Datagrundlag til en tilladelse Opbygning af en udledningstilladelse U-skema PULS Bo Skovmark Oversigt over lovgivningen Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin ved Brøndbyvej til Bækrendens Sideløb

Tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin ved Brøndbyvej til Bækrendens Sideløb HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att: Brøndby Kloakforsyning v/ HOFOR, hofor@hofor.dk Dato: 14-12-2015 Tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin ved Brøndbyvej til Bækrendens

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand NOTAT TMC - Natur og Miljø 15-09-2014 Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand Indledning Nedsivning af regnvand fra tage har i flere år være brugt i Høje-Taastrup Kommune i mindre omfang. I forbindelse

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U Vejle Kommune Anlæg & Infrastruktur Kirketorvet 22 7100 Vejle ATT: Claus Weng Petersen Sendt på mail: clwpe@vejle.dk 14-07-2017 Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede VUC Vestegnen Rødovre afdeling Højnæsvej 75 2610 Rødovre Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede Klik her for at angive en dato. Arkitektfirmaet Bascon har på vegne af VUC Vestegnen Rødovre

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende vandløb/drænledning ved etablering af Bassin før U303 og 6 storparceller i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse til overflade- og procesvand via nyt regnvandsbassin til Øsdal Bæk

Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse til overflade- og procesvand via nyt regnvandsbassin til Øsdal Bæk Arla Foods Korsvej Mejeri Højrupvej 116 7000 Fredericia 27-09-2017 Sags id: 12/5857 Sagsbehandler: Susan Rosendal Bennetzen KS: Katrin á Norði Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej 139 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Rune Nyland Høy Andersen har den 24. august 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 27-10-2014 JOURNALNUMMER 09.35.00-P21-1-14 OK Olievej 12-18 7600 Struer RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog Lukkede bassiner LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. GENEREL BESKRIVELSE... 5 2.1 OPB YGNING OG FUNKTION... 5 2.2 KRAV FRA MYNDIGHEDER... 5 2.3 RENSEEFFEKT... 5 2.4 LANDSKAB OG BEPLANTNING...

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1).

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1). Odder Vandværk Skovdalsvej 8 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til info@odderforsyningsselskab.dk Udlednings- og tilslutningstilladelse Odder Kommune Miljø har den 19. februar 2013 modtaget

Læs mere

Nedsivningstilladelse

Nedsivningstilladelse Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealet i byudviklingsområdet Dyvelåsen Nedsivningstilladelse Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning modtaget d. 31. oktober 2016 om etablering

Læs mere

Regnvand på taget og hvad så?

Regnvand på taget og hvad så? Regnvand på taget og hvad så? v/ Ove Johansen og Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune Envina landbrugs årsmøde 2015 Indledning Assens Kommune 511 km 2 Ca. 41.000 indbyggere Ca. 3100 ansatte, heraf ca. 310

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Energiforsyningen A/S Revlen Køge. Regnvandsbassin i Algestrup. Ændring af udledningstilladelse for overfladevand til Kanderød Bæk

Energiforsyningen A/S Revlen Køge. Regnvandsbassin i Algestrup. Ændring af udledningstilladelse for overfladevand til Kanderød Bæk Returadresse: Køge Kommune, Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Energiforsyningen A/S Revlen 1 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer 18-06-2014 2014-83527 2014-9776 Regnvandsbassin

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2014 J.nr.: NMK-10-00784 Ref.: BJENS AFGØRELSE i sag om nedsivning af regnvand fra Resendalvej Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Formålet med udarbejde retningslinjer for nedsivning af overfladevand er, at sikre ensartede ansøgninger, hvor sagen er fuldt belyst,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE NYKØBING SYGEHUS NY P-PLADS VED EJEGODVEJ 33, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ XX-NOVEMBER-2015 SAG NR 15/42763 Tilslutningstilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Gammelmosen fra tagflader på en kommunal ejendom på Kellersvej i Gladsaxe Kommune

Tilladelse til udledning af regnvand til Gammelmosen fra tagflader på en kommunal ejendom på Kellersvej i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune, Ejendomscenteret Att: Jeppe Kildegaard Rådhus Alle 7 2860 Søborg 13. marts 2017 sagsnr. EMN-2015-16015 Tilladelse til udledning af regnvand til Gammelmosen fra tagflader på en kommunal

Læs mere