Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012"

Transkript

1 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf , Kasserer Jesper Elberling, valgt 2012 Afgående medlemmer af Bestyrelsen: Næstformand Peter Hundevadt Andersen, valgt 2009, på valg 2013 Rådhustorvet 4, 1. sal 7100 Vejle, Tlf E mail: Sekretær Sanne Krogsbøll Buus, valgt 2011 ønsker ikke genvalg Hudklinikken Rådhustorvet 15, 8700 Horsens. Afgående formand Tove Agner, Dermatologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Tlf E mail: Bestyrelsens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder (24 aug 2012, 12 nov 2012, 16 jan 2013, 4 maj 2013). Bestyrelsen har også besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Bestyrelsen samarbejder fortsat med CAP (Conference Organisation Association Development Project Management), som bistår med at arrangere efteruddannelsesmødet og med sponsorkontrakter. Der er blevet holdt et møde med deltagelse af CAP, sponsorer for efteruddannelsesmøde og repræsentanter fra DDS bestyrelse (Jesper Elberling, Robert Gniadecki) med henblik på at afstemme ønsker og forventninger for sponsorer og DDS og for at afklare de gældende etiske regler for samarbejde mellem lægemiddelindustrien og DDS (7 marts 2013). Organisatorisk Forslag til ændring af DDS love Siden oktober 2011 har Bestyrelsen arbejdet under de nye love. Det er vores opfattelse, at de nye love giver mere åbenhed og gennemsigtighed, især i forbindelse med valget af nye bestyrelsesmedlemmer. Der er dog nogle enkelte bestemmelser i de nye love som Bestyrelsen finder uhensigtsmæssige eller upraktiske.

2 7 begrænser Bestyrelsen til maksimum 5 medlemmer (formandskabet (2 medlemmer) næstformand, sekretær og en kasserer). Det er blevet besluttet på generalforsamlingen d. 12 maj 2012 at udvide bestyrelsen med et nyt ekstra medlem. I denne forbindelse foreslår bestyrelsen at ændre ordlyden i 7. 8 Stk.3 begrænser funktionstiden for medlemmer af udvalget til 2 år med mulighed for genvalg i yderligere 2 år. Dette vil i praksis betyde, at medlemmerne i de fleste udvalg skal udskiftes inden for den nærmeste fremtid. Deltagelse i udvalgsarbejdet kræver ofte en specifik viden eller kvalifikationer og det vil nogle gange være umuligt at finde tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater til udvalgsposterne. Bestyrelsen vil forslå, at grænsen for genvalg slettes. Papirpost udgår Bestemmelsen om elektronisk afstemning i DDS lovene indebærer, at alle medlemmer er on-line. Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet, at al information til medlemmerne udelukkende bliver udsendt elektronisk og skal være tilgængelig på dds.nu. Valg til bestyrelse Der vil efter generalforsamling d. 4 maj 2013 ske en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Tove Agner og Sanne Buus forlader bestyrelsen mens Peter Andersen er på valg. Der er således 4 vakante bestyrelsesposter inkl. posten som kommende formand. Vi har udsendt nyhedsmails til alle medlemmer og bedt interesserede kandidater om at melde sig senest d.19 april 2013 til DDS s sekretær. Alle, der ønsker at opstille, bedes tilsende 4-5 liniers præsentation der kan udsendes via mail, CV og et portrætbillede i jpeg format. I tilfælde af flere kandidater vil der blive afholdt elektronisk afstemning fra 20 april 2013 til d. 29 april 2013, og resultatet afsløres til generalforsamlingen d. 4/ Mulighed for gratis adgang til Journal of Drugs in Dermatology (JDD) JDD tilbød gratis adgang for alle DDS medlemmer i forbindelse med deres program International Alliance Initiative. Alle kan logge ind på tidskriftets hjemmeside ved hjælp af Login: og password: Den2012. Økonomi Selskabet har en sund økonomi. For at øge sikkerheden har vi besluttet at anbringe DDS s bundne midler på 3 forskellige bankkonti. Rasch Fond og Psoriasis Fond er blevet opløst. DDS Æreslegat er ikke mere sponsoreret af MSD, men af DDS alene. For at øge gennemsigtigheden i selskabets økonomi ønsker vi, at der foreligger en formel kontrakt i forbindelse med faste udgifter til tredje part. Bestyrelsen har i den anledning kontaktet SPADV (Society for the Publication of Acta Dermato-Venereologica), som også udgiver Forum Nordic Dermato-Venerology og som årligt fakturerer DDS med kr for dette. Der har ikke været vilje fra SPADV s side til at indgå en kontrakt med DDS. Vi har derfor sat betalinger til Forum i bero. Forlaget kan enten kontakte DDS medlemmerne individuelt og opkræve betaling hos dem som fortsat ønsker at modtage en papirkopi af Forum, eller Forlaget kan få finansiering via Nordisk Dermatologisk Forening (NDA). Uddannelse og udvikling Speciallægeuddannelse Bestyrelsen har givet uddannelsesudvalget kommissorium til revision af den såkaldte faglige profil og målbeskrivelse for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i specialet. Det er vores opfattelse, at der bør fokuseres mere på de kliniske og forskningsmæssige kompetencer og at den gældende faglige profil ikke længere sikrer et optimalt uddannelsesforløb. Vi ønsker, at de uddannelsessøgende får mulighed for en mere individualiseret karrierevej hvor man tilgodeser den enkeltes kliniske og/eller forskningsmæssige talent. Vi ser frem til udvalgets konklusioner, som forventes 30 oktober Bestyrelsen følger tæt afviklingen af de specialespecifikke kurser (A-kurser, som nu kaldes H-kurser (hoveduddannelseskurser)). Det er yderst vigtigt, at vore kurser, udover at give en gennemgang af dermato-

3 venerologien, også dokumenterer kendskabet til de essentielle kliniske færdigheder hos danske dermatologer. Kursusplanen betragtes derfor dynamisk, da den løbende justeres afhængig af behovet i specialet. Allergologisk fagområde Det lykkedes i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi at etablere en 2-årig fagområdeuddannelse, som er åben for alle speciallæger i dermatologi. Det er vigtigt at understrege, at allergier, som hidtil har været håndteret af dermatologer (kontaktdermatit, urticaria, atopisk dermatit m.fl.) fortsat skal behandles indenfor vores speciale og ikke, ej heller i fremtiden, kræver ikke fagområdeuddannelse. Allergologisk fagområde udvider vores speciale mod klassisk allergologi, inklusive intolerancereaktioner, fødevareallergi, insektstikallergi, allergi vaccinationer, rhinokonjunktivit, m.fl. Videreuddannelse Resultater af enqueten af juni 2012 har vist, at medlemmer ønsker mere fokus på dermato-kirurgi og pædiatrisk dermatologi. Bestyrelsen ønsker at støtte op om videreuddannelse indenfor disse områder: prioritering på vores efteruddannelseskursus samt økonomisk støtte til landsdækkende initiativer. Dermatokirurgi Dermatologien har i Denmark udviklet sig som et meget medicinsk orienteret speciale. Der har været meget lille fokus på uddannelse og udvikling af dermatokirurgi til trods for at chirurgia minor udgør en betydelig del af den dermatologiske praksis. Dermatokirurgi er kun minimalt dækket på specialespecifikke kurser. Vi finder denne tendens yderst problematisk. Kirurgi er den primære behandlingsmodalitet for non-melanom hudkræft. Utilstrækkelig kirurgisk ekspertise medfører, at dermatologer ikke vil kunne tilbyde den bedste, mest radikale behandling af hudkræft. Konsekvensen kan være, at behandlingen af non-melanom hudkræft overgår til andre specialer, ligesom det allerede er sket i tilfælde af kutant malignt melanom. DDS bestyrelsen vil derfor gerne støtte udviklingen af moderne dermatokirurgi i landet. Vi vil i især hjælpe med at etablere Mohs mikrografiske kirurgi, som er den optimale kirurgiske metode for behandling af non-melanom hudcancer og som endnu ikke findes i landet. DDS vil efter ansøgning bidrage med økonomisk støtte til kirurgisk efteruddannelse. Euromelanoma DDS vil gerne støtte Euromelanoma i Denmark. Tidligere erfaringer har vist at der er behov for en mere struktureret tilgang og bedre planlægning, især i forbindelse med en gennemførelse af et åben klinik projekt. På opfordring af bestyrelsen har Gregor Jemec dannet Dansk Euromelanom Gruppe, som skal sikre gennemførslen af projektet i landet. Tove Agner er DDS s representant i gruppen. DDS har støttet projektet med engangsbeløb på kr. Kontakt med sundhedsmyndighederne En af selskabets opgaver er at være et rådgivende organ for sundhedsmyndighederne. Vi har i det forløbne år rådgivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tatoveringslov), Danske Regioner og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) (behandlingsvejledning for biologiske lægemidler i dermatologi) og Sundhedsstyrelsen (målepunkter for dermato-venerologi). Forbindelse med udenlandske selskaber ILDS DDS er medlem af ILDS (International League of Dermatological Societies) og DDS har været repræsenteret af formanden ved ILDS Dermatology Summit i Berlin (juni 2012). Nordic Dermatology Association (NDA) Traditionen tro har alle medlemmer af DDS per definition været optaget som medlemmer af NDA. NDA har tidligere afholdt nordiske dermatologiske møder (hver 3. år). Sidste nordiske møde blev afholdt i 2008 i Reykjavik og siden da har der ikke været nogen aktivitet. Situationen er problematisk; NDA er forpligtet til at afholde general forsamling minimum hver 3. år og der skal ligeledes vælges repræsentanter til NDA s bestyrelse hver 3. år. Dette betyder, at den nuværende siddende bestyrelse er ulovlig. DDS har hidtil betalt NDA kontingent (9.000 kr årligt) for

4 de danske medlemmer men på grund af den problematiske situation med foreningen har vi besluttet midlertidigt at stoppe kontingentbetalingen indtil den nye bestyrelse bliver valgt efter lovene. Der vil blive afholdt nordisk NDA møde i Tampere (Finland) i august 2013 og alle er opfordret til at deltage, både i det videnskabelige program og i generalforsamling. DDS har (gen)udpeget Gregor Jemec og Tove Agner, som de danske repræsentanter i NDA s bestyrelse. Vi vil gerne aktivt deltage i det nordiske samarbejde og vi har opfordret vores repræsentanter om at kandidere til formandsposten, idet formandsskabet stort set kun har været varetaget af Sverige. DDS Guidelines Kliniske guidelines for svampeinfektioner og diagnostik samt behandling af syfilis er blevet godkendt og offentliggjort på hjemmesiden. Vi vil gerne takke de respektive udvalg for deres store arbejde. Det har vist sig, at tendensen går mod at udarbejde meget lange og omfattende guidelines med meget baggrundsinformation. DDS agter at ændre guideline retningslinjerne således at vores fremtidige kliniske guidelines bliver kortere, mere operationelle og med fokus på konkrete anbefalinger for bestemte interventioner. Guidelines skal fortsat være evidens baserede. Vi foreslår, at guidelines fremover bliver udarbejdet i henhold til det internationale GRADE system, som resulterer i let læselige guidelines med klart definerede anbefalinger. Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD Bestyrelsen har haft et årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD og referater fra bestyrelsesmøder er udvekslet mellem selskaberne. DDS, DDO og YD fremsender inden bestyrelsesmøderne dagsordenen til hinanden, og der er mulighed for at deltage i hinandens bestyrelsesmøder såfremt der er punkter af fælles interesse. Udover dette er der -kontakt ved behov mellem formændene for hhv DDS, DDO og YD. Møder Der har som de tidligere år været afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære forårsmøde 2011 var i Århus, medens årets efterårsmøde blev afholdt på Gentofte Hospital. Alle møder har været særdeles velforberedte og af høj faglig kvalitet. En stor tak for indsatsen der lægges her, dels fra afdelingerne og dels fra efteruddannelsesudvalget. Vi opfordrer endnu en gang til at prioritere disse møder. Hæderspriser DDS Æreslegat gik til ovl. dr. med. Carsten Sand. Stor tillykke! Æresmedlemskaber er ikke blevet uddelt i Beretninger fra selskabets udvalg, skrevet af udvalgsformændende Uddannelsesudvalg I 2012 fik DDS Uddannelsesudvalg ny formand, da vores daværende formand Gitte Strauss valgte at trække sig fra opgaven efter knap 4 år. Vores nye formand: undertegnede Anne Braae Olesen overtog jobbet i juni I løbet af 2012 har DDS uddannelsesudvalgs primære opgave været evaluering af den nye kursusrække af specialespecifikke kurser. I den forbindelse blev der afholdt et heldagsseminar den 28. november 2012, hvor repræsentanter fra alle delkurser og YD var til stede. Kursusrækken blev ændret i 2010 således at den fulgte vores målbeskrivelse med fokus på kliniske problemstillinger og behandlinger, som man ikke kunne forventes at erhverve ved den almindelige lærebogsgennemgang og via den almindelige læringsstrategi på de uddannelsesgivende afdelinger. Overordnet set var der tilfredshed med kursernes indhold om end der blev påpeget, at der ikke var skabt plads til decideret behandlingsorienteret kursus og kursus med indhold af den kosmetiske laserkirurgi. Endvidere drøftede vi indholdet af kursistaktiverende opgaver, da dette løses meget forskelligt fra kursus til kursus. Generelt er der en særdeles positiv evaluering af kurserne og alle var enige om at præ og post testning er kommet for at blive en del af disse kurser. DDS Uddannelsesudvalg vil arbejde videre med at definere kursistaktiverende opgaver som eksempler til delkursusledernes pædagogiske værktøjskasse.

5 I løbet af efteråret 2012 er der gennemført i alt 5 specialespecifikke kurser med mellem 22 og 37 kursister. Arbejdet med at generere de anvendte kursistlister og rådgivning omkring det enkelte kursus er stille og roligt tiltaget i forbindelse med udvidelse af kravene til kursusdeltagelse og øget antal kursister per kursus. Det har bevirket af DDS Uddannelsesudvalg har besluttet, at det er kursisternes eget ansvar at tilmelde sig hvert enkelt kursus indenfor den angivne deadline. Endvidere har DDS Uddannelsesudvalg besluttet at arbejde videre med en fælles platform til up loading af kursusmateriale, kursusbreve og orienterende tests. Dette skal bedre både delkursusledernes og kursisternes mulighed for at orientere sig inden og efter kurset. I løbet af 2012 har DDS bestyrelse endvidere kontaktet uddannelsesudvalget mhp at optimere vores faglige profil med henblik på at optimere ansættelsesudvalgenes muligheder for bedste valg af kursister til hovedkursusstillinger og skabe muligheder for at udvikle de enkelte kursisters kompetencer iht målbeskrivelsen. Den nye faglige profil skal medvirke til at kunne foretage en gennemskuelig og praktisk evaluering af kompetenceudviklingen på en mere ensartet måde på tværs af de regionale ansættelsesudvalg. DDS Uddannelsesudvalg ser frem til at arbejde med ovennævnte opgaver i //Anne Braae Olesen & Gitte Strauss Efteruddannelsesudvalget Medlemmer og funktionstid: Gitte Strauss: ca 2 år, Helle Kielberg: ca 2 år, Anna Lamberg: 1 år udgår, og erstattes af andet medlem af YD; Christian Vestergaard: 1 år; Monika Gniadecka: 5-6 år; Anne Danielsen: 4 år. Årsrapporten er vel afgivet ved det netop afholdte efteruddannelseskursus på Munkebjerg Hotel. //Anne Danielsen DRG-udvalget Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2012 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et responsum i forbindelse med en ansøgning fra Region Syd om at oprette en telemedicinsk ydelsesgruppe for sårpatienter. Herudover har udvalget indgivet et høringssvar til 2013-taksterne. //Lars Erik Bryld Veneraudvalget Medlemmer af venereaudvalget: Helle Kiellberg Larsen ( formand ), Hans Henning Ibsen, Hans Bredsted Lomholt, Signe Korshøj, Tine Vestergaard. Lars Halkier-Sørensen er udtrådt af udvalget og i stedet er for nyligt indtrådt Signe Korshøj fra hudafdelingen Marselisborg Hospital. Hele udvalget deltog i syfilisguideline udvalget, som derudover bestod af Kristina Ibler og Kristian Kofoed. Guidelinen blev præsenteret på henholdsvis DDS efterårsmøde BBH november 2012, hvor den blev godkendt samt på efteruddannelseskurset på Munkebjerg januar På Bispebjerg Hospital er vi, som led i hjemtagning af syfilisserologi fra SSI, blevet pålagt at skifte til serologisk undersøgelse på klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der vil blive lavet et appendix vedrørende denne ændring af syfilisserologi til DDS guidelinen.

6 Det nye catch up program for den qhpv vaccine er i fuld gang for årgangene , vi må som dermatovenerologer opfordre alle kvinder fra disse årgange til at at tage imod dette vaccinetilbud, der jo løber til udgangen af Vi diskuterer løbende i udvalget andre indikationer for HPV vaccination. DDS udsendte på vegne af venereaudvalget i 2012 statusrapporten HPV-sygdomme hos mænd og vaccination af danske drenge, der blev sendt til alle sundhedsordfører i Folketinget samt til Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Svaret derfra pr var, at Sundhedsstyrelsen ikke på daværende ( og nuværende ) tidspunkt fandt, at tilbuddet om gratis HPV vaccination skulle omfatte drenge, primært fordi det fortsat er cervixcancer der er den hyppigste HPV relaterede cancer og sekundært fordi de europæiske lægemiddelmyndigheder endnu ikke har godkendt vaccinen til forebyggelse af cancer hos drenge, der var endv. nogle yderligere forbehold. Vi håber ikke, at det sidste punktum er sat, men må arbejde videre mod at vaccinationstilbuddet også vil komme til at omfatte 12 årige drenge med et catch up program. Pga. stigende resistens overfor anvendte cephalosporiner, især det perorale Cefixime ( som ikke anvendes i DK ) men også overfor Ceftriaxon anbefales i den europæiske guideline fra IUSTI nov samt CDC, at dosis af sidstnævnte øges til 500 mg i.m som engangsdosis og suppleres med 2 g Azithromycin som kombinationsbeh. Vi har konfereret dette med overlæge Jørgen Skov Jensen, SSI og er landet på at vi øger dosis til 500 mg i.m., men afventer at supplere med Azithromycin pga. den effektive kontrol i DK. //Helle Kiellberg Larsen Udvalget for superficielle svampeinfektioner På vegne af udvalget meddeler jeg, at 'Guidelines for superficielle svampeinfektioner' har været til høring og er blevet vedtaget ved DDS mødet på Bispebjerg Hospital d. 23 november Guidelines er nu at finde på DDS's hjemmeside. //Ditte Marie Saunte Pjeceudvalget og kvalitetssikringsudvalg Efter længere tids dødvande er der netop kommet en aftale i stand med Scanprint, som har overtaget hvervet med at trykke og distribuere DDS pjecerne. Endnu er originalfilerne ikke blevet overdraget fra Trykkestedet til Scanprint, og det er et spørgsmål, om de overhovedet bliver tilgængelige. Scanprint har overtaget lageret af de resterende (usolgte) pjecer, og så snart der er overblik over hvilke pjecer, der ikke behøver opdatering, vil man destribuere dem, selvom der står Trykkestedet på. Det springende punkt p.t. er at styr på hvilke filer i hvilke formater, der ligger hvor. Trykkeriet taler om Indesign filer, på dds.nu ligger pdf.filer, og oprindelig er de skrevet i Word, så vidt jeg er orienteret Jeg har i denne uge modtaget et eksemplar af hver trykte pjece (på papir)og går snarest i gang med at få et overblik over behovet for opdatering. Målet er, at alle pjecer kan bestilles som tryksag, plus at de samme pjecer ligger på hjemmesiden til download i et format, der egner sig til dette. //Anne-Grethe Poulsen Laserudvalget Udvalget har opdateret vejledningen Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikkevederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser.

7 Klimaudvalget Udvalget blev slået sammen med psoriasisudvalget.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab har 379 medlemmer, hvoraf 225 er ordinære medlemmer. Den siddende bestyrelse er: Formand: Tove Agner, valgt 2009 Næstformand:

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 1 Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 Dansk Dermatologisk Selskab har 293 medlemmer. Den siddende bestyrelse er:, formand, valgt i 2001, næstformand, valgt i 2001 Karsten Fogh, kasserer,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO)

Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO) Generalforsamling Danske Dermato-venerologers organisation (DDO) Generalforsamling afholdes lørdag den 23.november 2013 kl.13.00. Mødet afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12, København. Mødet starter

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere