Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012"

Transkript

1 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf , Kasserer Jesper Elberling, valgt 2012 Afgående medlemmer af Bestyrelsen: Næstformand Peter Hundevadt Andersen, valgt 2009, på valg 2013 Rådhustorvet 4, 1. sal 7100 Vejle, Tlf E mail: Sekretær Sanne Krogsbøll Buus, valgt 2011 ønsker ikke genvalg Hudklinikken Rådhustorvet 15, 8700 Horsens. Afgående formand Tove Agner, Dermatologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Tlf E mail: Bestyrelsens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder (24 aug 2012, 12 nov 2012, 16 jan 2013, 4 maj 2013). Bestyrelsen har også besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Bestyrelsen samarbejder fortsat med CAP (Conference Organisation Association Development Project Management), som bistår med at arrangere efteruddannelsesmødet og med sponsorkontrakter. Der er blevet holdt et møde med deltagelse af CAP, sponsorer for efteruddannelsesmøde og repræsentanter fra DDS bestyrelse (Jesper Elberling, Robert Gniadecki) med henblik på at afstemme ønsker og forventninger for sponsorer og DDS og for at afklare de gældende etiske regler for samarbejde mellem lægemiddelindustrien og DDS (7 marts 2013). Organisatorisk Forslag til ændring af DDS love Siden oktober 2011 har Bestyrelsen arbejdet under de nye love. Det er vores opfattelse, at de nye love giver mere åbenhed og gennemsigtighed, især i forbindelse med valget af nye bestyrelsesmedlemmer. Der er dog nogle enkelte bestemmelser i de nye love som Bestyrelsen finder uhensigtsmæssige eller upraktiske.

2 7 begrænser Bestyrelsen til maksimum 5 medlemmer (formandskabet (2 medlemmer) næstformand, sekretær og en kasserer). Det er blevet besluttet på generalforsamlingen d. 12 maj 2012 at udvide bestyrelsen med et nyt ekstra medlem. I denne forbindelse foreslår bestyrelsen at ændre ordlyden i 7. 8 Stk.3 begrænser funktionstiden for medlemmer af udvalget til 2 år med mulighed for genvalg i yderligere 2 år. Dette vil i praksis betyde, at medlemmerne i de fleste udvalg skal udskiftes inden for den nærmeste fremtid. Deltagelse i udvalgsarbejdet kræver ofte en specifik viden eller kvalifikationer og det vil nogle gange være umuligt at finde tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater til udvalgsposterne. Bestyrelsen vil forslå, at grænsen for genvalg slettes. Papirpost udgår Bestemmelsen om elektronisk afstemning i DDS lovene indebærer, at alle medlemmer er on-line. Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet, at al information til medlemmerne udelukkende bliver udsendt elektronisk og skal være tilgængelig på dds.nu. Valg til bestyrelse Der vil efter generalforsamling d. 4 maj 2013 ske en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Tove Agner og Sanne Buus forlader bestyrelsen mens Peter Andersen er på valg. Der er således 4 vakante bestyrelsesposter inkl. posten som kommende formand. Vi har udsendt nyhedsmails til alle medlemmer og bedt interesserede kandidater om at melde sig senest d.19 april 2013 til DDS s sekretær. Alle, der ønsker at opstille, bedes tilsende 4-5 liniers præsentation der kan udsendes via mail, CV og et portrætbillede i jpeg format. I tilfælde af flere kandidater vil der blive afholdt elektronisk afstemning fra 20 april 2013 til d. 29 april 2013, og resultatet afsløres til generalforsamlingen d. 4/ Mulighed for gratis adgang til Journal of Drugs in Dermatology (JDD) JDD tilbød gratis adgang for alle DDS medlemmer i forbindelse med deres program International Alliance Initiative. Alle kan logge ind på tidskriftets hjemmeside ved hjælp af Login: og password: Den2012. Økonomi Selskabet har en sund økonomi. For at øge sikkerheden har vi besluttet at anbringe DDS s bundne midler på 3 forskellige bankkonti. Rasch Fond og Psoriasis Fond er blevet opløst. DDS Æreslegat er ikke mere sponsoreret af MSD, men af DDS alene. For at øge gennemsigtigheden i selskabets økonomi ønsker vi, at der foreligger en formel kontrakt i forbindelse med faste udgifter til tredje part. Bestyrelsen har i den anledning kontaktet SPADV (Society for the Publication of Acta Dermato-Venereologica), som også udgiver Forum Nordic Dermato-Venerology og som årligt fakturerer DDS med kr for dette. Der har ikke været vilje fra SPADV s side til at indgå en kontrakt med DDS. Vi har derfor sat betalinger til Forum i bero. Forlaget kan enten kontakte DDS medlemmerne individuelt og opkræve betaling hos dem som fortsat ønsker at modtage en papirkopi af Forum, eller Forlaget kan få finansiering via Nordisk Dermatologisk Forening (NDA). Uddannelse og udvikling Speciallægeuddannelse Bestyrelsen har givet uddannelsesudvalget kommissorium til revision af den såkaldte faglige profil og målbeskrivelse for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i specialet. Det er vores opfattelse, at der bør fokuseres mere på de kliniske og forskningsmæssige kompetencer og at den gældende faglige profil ikke længere sikrer et optimalt uddannelsesforløb. Vi ønsker, at de uddannelsessøgende får mulighed for en mere individualiseret karrierevej hvor man tilgodeser den enkeltes kliniske og/eller forskningsmæssige talent. Vi ser frem til udvalgets konklusioner, som forventes 30 oktober Bestyrelsen følger tæt afviklingen af de specialespecifikke kurser (A-kurser, som nu kaldes H-kurser (hoveduddannelseskurser)). Det er yderst vigtigt, at vore kurser, udover at give en gennemgang af dermato-

3 venerologien, også dokumenterer kendskabet til de essentielle kliniske færdigheder hos danske dermatologer. Kursusplanen betragtes derfor dynamisk, da den løbende justeres afhængig af behovet i specialet. Allergologisk fagområde Det lykkedes i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi at etablere en 2-årig fagområdeuddannelse, som er åben for alle speciallæger i dermatologi. Det er vigtigt at understrege, at allergier, som hidtil har været håndteret af dermatologer (kontaktdermatit, urticaria, atopisk dermatit m.fl.) fortsat skal behandles indenfor vores speciale og ikke, ej heller i fremtiden, kræver ikke fagområdeuddannelse. Allergologisk fagområde udvider vores speciale mod klassisk allergologi, inklusive intolerancereaktioner, fødevareallergi, insektstikallergi, allergi vaccinationer, rhinokonjunktivit, m.fl. Videreuddannelse Resultater af enqueten af juni 2012 har vist, at medlemmer ønsker mere fokus på dermato-kirurgi og pædiatrisk dermatologi. Bestyrelsen ønsker at støtte op om videreuddannelse indenfor disse områder: prioritering på vores efteruddannelseskursus samt økonomisk støtte til landsdækkende initiativer. Dermatokirurgi Dermatologien har i Denmark udviklet sig som et meget medicinsk orienteret speciale. Der har været meget lille fokus på uddannelse og udvikling af dermatokirurgi til trods for at chirurgia minor udgør en betydelig del af den dermatologiske praksis. Dermatokirurgi er kun minimalt dækket på specialespecifikke kurser. Vi finder denne tendens yderst problematisk. Kirurgi er den primære behandlingsmodalitet for non-melanom hudkræft. Utilstrækkelig kirurgisk ekspertise medfører, at dermatologer ikke vil kunne tilbyde den bedste, mest radikale behandling af hudkræft. Konsekvensen kan være, at behandlingen af non-melanom hudkræft overgår til andre specialer, ligesom det allerede er sket i tilfælde af kutant malignt melanom. DDS bestyrelsen vil derfor gerne støtte udviklingen af moderne dermatokirurgi i landet. Vi vil i især hjælpe med at etablere Mohs mikrografiske kirurgi, som er den optimale kirurgiske metode for behandling af non-melanom hudcancer og som endnu ikke findes i landet. DDS vil efter ansøgning bidrage med økonomisk støtte til kirurgisk efteruddannelse. Euromelanoma DDS vil gerne støtte Euromelanoma i Denmark. Tidligere erfaringer har vist at der er behov for en mere struktureret tilgang og bedre planlægning, især i forbindelse med en gennemførelse af et åben klinik projekt. På opfordring af bestyrelsen har Gregor Jemec dannet Dansk Euromelanom Gruppe, som skal sikre gennemførslen af projektet i landet. Tove Agner er DDS s representant i gruppen. DDS har støttet projektet med engangsbeløb på kr. Kontakt med sundhedsmyndighederne En af selskabets opgaver er at være et rådgivende organ for sundhedsmyndighederne. Vi har i det forløbne år rådgivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tatoveringslov), Danske Regioner og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) (behandlingsvejledning for biologiske lægemidler i dermatologi) og Sundhedsstyrelsen (målepunkter for dermato-venerologi). Forbindelse med udenlandske selskaber ILDS DDS er medlem af ILDS (International League of Dermatological Societies) og DDS har været repræsenteret af formanden ved ILDS Dermatology Summit i Berlin (juni 2012). Nordic Dermatology Association (NDA) Traditionen tro har alle medlemmer af DDS per definition været optaget som medlemmer af NDA. NDA har tidligere afholdt nordiske dermatologiske møder (hver 3. år). Sidste nordiske møde blev afholdt i 2008 i Reykjavik og siden da har der ikke været nogen aktivitet. Situationen er problematisk; NDA er forpligtet til at afholde general forsamling minimum hver 3. år og der skal ligeledes vælges repræsentanter til NDA s bestyrelse hver 3. år. Dette betyder, at den nuværende siddende bestyrelse er ulovlig. DDS har hidtil betalt NDA kontingent (9.000 kr årligt) for

4 de danske medlemmer men på grund af den problematiske situation med foreningen har vi besluttet midlertidigt at stoppe kontingentbetalingen indtil den nye bestyrelse bliver valgt efter lovene. Der vil blive afholdt nordisk NDA møde i Tampere (Finland) i august 2013 og alle er opfordret til at deltage, både i det videnskabelige program og i generalforsamling. DDS har (gen)udpeget Gregor Jemec og Tove Agner, som de danske repræsentanter i NDA s bestyrelse. Vi vil gerne aktivt deltage i det nordiske samarbejde og vi har opfordret vores repræsentanter om at kandidere til formandsposten, idet formandsskabet stort set kun har været varetaget af Sverige. DDS Guidelines Kliniske guidelines for svampeinfektioner og diagnostik samt behandling af syfilis er blevet godkendt og offentliggjort på hjemmesiden. Vi vil gerne takke de respektive udvalg for deres store arbejde. Det har vist sig, at tendensen går mod at udarbejde meget lange og omfattende guidelines med meget baggrundsinformation. DDS agter at ændre guideline retningslinjerne således at vores fremtidige kliniske guidelines bliver kortere, mere operationelle og med fokus på konkrete anbefalinger for bestemte interventioner. Guidelines skal fortsat være evidens baserede. Vi foreslår, at guidelines fremover bliver udarbejdet i henhold til det internationale GRADE system, som resulterer i let læselige guidelines med klart definerede anbefalinger. Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD Bestyrelsen har haft et årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD og referater fra bestyrelsesmøder er udvekslet mellem selskaberne. DDS, DDO og YD fremsender inden bestyrelsesmøderne dagsordenen til hinanden, og der er mulighed for at deltage i hinandens bestyrelsesmøder såfremt der er punkter af fælles interesse. Udover dette er der -kontakt ved behov mellem formændene for hhv DDS, DDO og YD. Møder Der har som de tidligere år været afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære forårsmøde 2011 var i Århus, medens årets efterårsmøde blev afholdt på Gentofte Hospital. Alle møder har været særdeles velforberedte og af høj faglig kvalitet. En stor tak for indsatsen der lægges her, dels fra afdelingerne og dels fra efteruddannelsesudvalget. Vi opfordrer endnu en gang til at prioritere disse møder. Hæderspriser DDS Æreslegat gik til ovl. dr. med. Carsten Sand. Stor tillykke! Æresmedlemskaber er ikke blevet uddelt i Beretninger fra selskabets udvalg, skrevet af udvalgsformændende Uddannelsesudvalg I 2012 fik DDS Uddannelsesudvalg ny formand, da vores daværende formand Gitte Strauss valgte at trække sig fra opgaven efter knap 4 år. Vores nye formand: undertegnede Anne Braae Olesen overtog jobbet i juni I løbet af 2012 har DDS uddannelsesudvalgs primære opgave været evaluering af den nye kursusrække af specialespecifikke kurser. I den forbindelse blev der afholdt et heldagsseminar den 28. november 2012, hvor repræsentanter fra alle delkurser og YD var til stede. Kursusrækken blev ændret i 2010 således at den fulgte vores målbeskrivelse med fokus på kliniske problemstillinger og behandlinger, som man ikke kunne forventes at erhverve ved den almindelige lærebogsgennemgang og via den almindelige læringsstrategi på de uddannelsesgivende afdelinger. Overordnet set var der tilfredshed med kursernes indhold om end der blev påpeget, at der ikke var skabt plads til decideret behandlingsorienteret kursus og kursus med indhold af den kosmetiske laserkirurgi. Endvidere drøftede vi indholdet af kursistaktiverende opgaver, da dette løses meget forskelligt fra kursus til kursus. Generelt er der en særdeles positiv evaluering af kurserne og alle var enige om at præ og post testning er kommet for at blive en del af disse kurser. DDS Uddannelsesudvalg vil arbejde videre med at definere kursistaktiverende opgaver som eksempler til delkursusledernes pædagogiske værktøjskasse.

5 I løbet af efteråret 2012 er der gennemført i alt 5 specialespecifikke kurser med mellem 22 og 37 kursister. Arbejdet med at generere de anvendte kursistlister og rådgivning omkring det enkelte kursus er stille og roligt tiltaget i forbindelse med udvidelse af kravene til kursusdeltagelse og øget antal kursister per kursus. Det har bevirket af DDS Uddannelsesudvalg har besluttet, at det er kursisternes eget ansvar at tilmelde sig hvert enkelt kursus indenfor den angivne deadline. Endvidere har DDS Uddannelsesudvalg besluttet at arbejde videre med en fælles platform til up loading af kursusmateriale, kursusbreve og orienterende tests. Dette skal bedre både delkursusledernes og kursisternes mulighed for at orientere sig inden og efter kurset. I løbet af 2012 har DDS bestyrelse endvidere kontaktet uddannelsesudvalget mhp at optimere vores faglige profil med henblik på at optimere ansættelsesudvalgenes muligheder for bedste valg af kursister til hovedkursusstillinger og skabe muligheder for at udvikle de enkelte kursisters kompetencer iht målbeskrivelsen. Den nye faglige profil skal medvirke til at kunne foretage en gennemskuelig og praktisk evaluering af kompetenceudviklingen på en mere ensartet måde på tværs af de regionale ansættelsesudvalg. DDS Uddannelsesudvalg ser frem til at arbejde med ovennævnte opgaver i //Anne Braae Olesen & Gitte Strauss Efteruddannelsesudvalget Medlemmer og funktionstid: Gitte Strauss: ca 2 år, Helle Kielberg: ca 2 år, Anna Lamberg: 1 år udgår, og erstattes af andet medlem af YD; Christian Vestergaard: 1 år; Monika Gniadecka: 5-6 år; Anne Danielsen: 4 år. Årsrapporten er vel afgivet ved det netop afholdte efteruddannelseskursus på Munkebjerg Hotel. //Anne Danielsen DRG-udvalget Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2012 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et responsum i forbindelse med en ansøgning fra Region Syd om at oprette en telemedicinsk ydelsesgruppe for sårpatienter. Herudover har udvalget indgivet et høringssvar til 2013-taksterne. //Lars Erik Bryld Veneraudvalget Medlemmer af venereaudvalget: Helle Kiellberg Larsen ( formand ), Hans Henning Ibsen, Hans Bredsted Lomholt, Signe Korshøj, Tine Vestergaard. Lars Halkier-Sørensen er udtrådt af udvalget og i stedet er for nyligt indtrådt Signe Korshøj fra hudafdelingen Marselisborg Hospital. Hele udvalget deltog i syfilisguideline udvalget, som derudover bestod af Kristina Ibler og Kristian Kofoed. Guidelinen blev præsenteret på henholdsvis DDS efterårsmøde BBH november 2012, hvor den blev godkendt samt på efteruddannelseskurset på Munkebjerg januar På Bispebjerg Hospital er vi, som led i hjemtagning af syfilisserologi fra SSI, blevet pålagt at skifte til serologisk undersøgelse på klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der vil blive lavet et appendix vedrørende denne ændring af syfilisserologi til DDS guidelinen.

6 Det nye catch up program for den qhpv vaccine er i fuld gang for årgangene , vi må som dermatovenerologer opfordre alle kvinder fra disse årgange til at at tage imod dette vaccinetilbud, der jo løber til udgangen af Vi diskuterer løbende i udvalget andre indikationer for HPV vaccination. DDS udsendte på vegne af venereaudvalget i 2012 statusrapporten HPV-sygdomme hos mænd og vaccination af danske drenge, der blev sendt til alle sundhedsordfører i Folketinget samt til Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Svaret derfra pr var, at Sundhedsstyrelsen ikke på daværende ( og nuværende ) tidspunkt fandt, at tilbuddet om gratis HPV vaccination skulle omfatte drenge, primært fordi det fortsat er cervixcancer der er den hyppigste HPV relaterede cancer og sekundært fordi de europæiske lægemiddelmyndigheder endnu ikke har godkendt vaccinen til forebyggelse af cancer hos drenge, der var endv. nogle yderligere forbehold. Vi håber ikke, at det sidste punktum er sat, men må arbejde videre mod at vaccinationstilbuddet også vil komme til at omfatte 12 årige drenge med et catch up program. Pga. stigende resistens overfor anvendte cephalosporiner, især det perorale Cefixime ( som ikke anvendes i DK ) men også overfor Ceftriaxon anbefales i den europæiske guideline fra IUSTI nov samt CDC, at dosis af sidstnævnte øges til 500 mg i.m som engangsdosis og suppleres med 2 g Azithromycin som kombinationsbeh. Vi har konfereret dette med overlæge Jørgen Skov Jensen, SSI og er landet på at vi øger dosis til 500 mg i.m., men afventer at supplere med Azithromycin pga. den effektive kontrol i DK. //Helle Kiellberg Larsen Udvalget for superficielle svampeinfektioner På vegne af udvalget meddeler jeg, at 'Guidelines for superficielle svampeinfektioner' har været til høring og er blevet vedtaget ved DDS mødet på Bispebjerg Hospital d. 23 november Guidelines er nu at finde på DDS's hjemmeside. //Ditte Marie Saunte Pjeceudvalget og kvalitetssikringsudvalg Efter længere tids dødvande er der netop kommet en aftale i stand med Scanprint, som har overtaget hvervet med at trykke og distribuere DDS pjecerne. Endnu er originalfilerne ikke blevet overdraget fra Trykkestedet til Scanprint, og det er et spørgsmål, om de overhovedet bliver tilgængelige. Scanprint har overtaget lageret af de resterende (usolgte) pjecer, og så snart der er overblik over hvilke pjecer, der ikke behøver opdatering, vil man destribuere dem, selvom der står Trykkestedet på. Det springende punkt p.t. er at styr på hvilke filer i hvilke formater, der ligger hvor. Trykkeriet taler om Indesign filer, på dds.nu ligger pdf.filer, og oprindelig er de skrevet i Word, så vidt jeg er orienteret Jeg har i denne uge modtaget et eksemplar af hver trykte pjece (på papir)og går snarest i gang med at få et overblik over behovet for opdatering. Målet er, at alle pjecer kan bestilles som tryksag, plus at de samme pjecer ligger på hjemmesiden til download i et format, der egner sig til dette. //Anne-Grethe Poulsen Laserudvalget Udvalget har opdateret vejledningen Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikkevederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser.

7 Klimaudvalget Udvalget blev slået sammen med psoriasisudvalget.

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere