Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab"

Transkript

1 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent: Anette Bygum, Referent: Mette Mogensen (sekretær) 2. Formandsberetning: RG s beretning er vedlagt (bilag 1). Herefter giver RG ordet til EB: der fortæller kort om DDS visioner, og det nye arbejde med uddannelsesudvalget. Derefter giver flere medlemmer udtryk for, at de er utilfredse med ikke at modtage mails/ nyhedsmail. RG informerer om problemer med det firma, som programmerer hjemmesiden. Der spørges til om generalforsamling er lovformeligt indkaldt, det er den. Den blev lagt ud på hjemmesiden rettidigt og sendt med mails til medlemmerne men det er desværre åbenbart kun nogle af hjemmesidens brugere, som modtager disse mails aktuelt pga ovennævnte tekniske problemer med hjemmesiden. Kommissorier for DDS udvalg efterlyses frit tilgængeligt på hjemmesiden. Det er der enighed om, er en god idé. Spørgsmål vedrørende interessekonflikter med industrien og deltagelse i DDS udvalg hvis formand for udvalget er i tvivl, konfereres det med DDS bestyrelsen. Eventuelle interessekonflikter oplyses sammen med publicering af guidelines. 3. Beretninger fra DDS-nedsatte udvalg: Se bilag 2 4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling: Der er var ingen forslag 5. Nye DDS medlemmer: Til selskabet er foreslået følgende nye ordinære medlemmer: Læge Katrine Togsverd-Bo proponeret af Prof. Robert Gniadecki og Prof. Merete Hædersdal, BBH. Katrine optages enstemmigt i DDS 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved DDS-kassereren, JE. Økonomien balancerer med overskud og årsregnskabet er godkendt af selskabets eksterne og interne revisorer uden anmærkninger. Bestyrelsen modtager rådgivning fra CAP-Partner i økonomiske spørgsmål og firmaet bistår også i planlægning af Munkebjergmødet. Årsagen til dette er, at muligheden for at finansiere efteruddannelse hænger tæt sammen med mulighederne for sponsor indtægter. Som videnskabeligt selskab er DDS dog en non-profit organisation, og skal ikke akkumulere økonomiske midler, hvorfor overskydende likviditet på en fornuftig måde skal sættes i anvendelse til gavn for specialet. Dette arbejdes der på i bestyrelsen. Der spørges til et relativt højt udgiftsniveau til en hjemmeside der endnu ikke fungerer! Årsagen

2 forklares i at der sidste år var udgifter til såvel den gamle hjemmeside som oprettelse af den nye. Udgifterne forventes at falde markant når hjemmesiden er færdigetableret, men der har været problemer og DDS bestyrelsen beder om tålmodighed med hjemmesiden. Vi er ved at finde ny programmør. Der spørges ind til sekretærudgifter og der gøres rede for de to lægesekretærer som er ansat få timer om ugen til at bistå kassereren og formanden. Bestyrelsen takker for revision af regnskabet til Bo Lasthein og Jens Thormann, der gerne vil fungerer som revisorer ved regnskabet Fastsættelse af kontingent: JE foreslår uændret kontingent 8. Bestyrelsesmedlem og DDS-kasserer 1. reservelæge Jesper Elberling, BBH er på valg til toårig bestyrelsespost. Der er ikke stillet yderligere kandidater til denne post. Jesper vælges herefter enstemmigt til kasserer posten i DDS bestyrelsen. 9. Valg af revisorer: se under punkt Eventuelt: Ingen emner. Under punkt 6 blev det bragt op at DDS har økonomiske midler. Vi drøftede hvordan den stigende DDS formue kan bruges til projekter. Det skal dreje sig om projekter, som rammer dansk dermatologi og som involverer flere afdelinger og evt praksis. Personligt tilskud til rejser vil fortsat blive prioriteret lavt. BILAG 1: Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2013 Den siddende bestyrelse er Robert Gniadecki, valgt Formand indtil maj 2014, derefter fortsætter Robert Gniadecki som afgående formand. Eva Benfeldt, valgt som kommende formand i maj Tiltræder som formand efter generalforsamlingen, maj Rikke Skødt Cvetkovski (Næstformand), valgt Jesper Elberling (Kasserer), valgt På valg i maj Mette Mogensen (Sekretær), valgt Annesofie Faurschou, valgt Bestyrelsens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, ILDS og lægemiddelindustrien. I samarbejde med CAP (Conference Organisation Association

3 Development Project Management) og efteruddannelsesudvalget, har vi arrangeret et vellykket efteruddannelsesmøde på Munkebjerg og afholdt et orienteringsmøde med sponsorer i marts Medlemmer af bestyrelsen deltager i udvalgene og repræsenterer selskabet i Euromelanoma, RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin vedrørende behandlingsvejledning for anvendelse af biologiske lægemidler i psoriasis) og arbejdsgruppen for Specialeplanlægning. Selskabet har også udtalt sig i forbindelse med solarie lov, hvor vi har forslået bedre kontrol med solarie og forbud mod solarier for børn og unge under 18 års alderen. Organisatorisk Hjemmeside dds.nu På grund af samarbejdsvanskeligheder med den tidligere hjemmesideadministrator, har vi valgt at implementere en ny hjemmesideløsning. Fordelen er, at bestyrelsen nu har fuld adgang til alle funktioner på hjemmesiden og kan, uden forsinkelse, sende nyhedsmail, modificere hjemmesidens indhold osv. Ulempen har været tekniske vanskeligheder i opstartsfasen. Det har f.eks. ikke været muligt at overføre alle dokumenter fra den gamle hjemmeside til den nye, og der er blevet brugt meget tid på en manuel overførsel af data. DDO har fået sin egen plads på hjemmesiden. Der er kommet nye funktioner som f.eks. gør det muligt, at sende beskeder til andre medlemmer. Vi vil gerne takke alle medlemmer for tålmodighed og beklager problemerne med hjemmesiden. DDS pjecer Efter nogle fødselsvanskeligheder er det, via hjemmesiden, igen muligt at rekvirere diverse pjecer. Nyt DDS logo Som et led i moderniseringen af Selskabet, har vi indført et nyt og spændende logo, som er blevet lanceret på efterårsmødet i Det er vores indtryk, at logoet er blevet vel modtaget af alle medlemmerne. Ekstra medlem af bestyrelsen Efter den sidste ændring af DDS love, er det nu muligt at udvide bestyrelsen med 1 nyt medlem. Annesofie Faurschou er blevet valgt, og hendes opgaver relateres primært til vedligeholdelse af hjemmesiden. Økonomi DDS økonomi kan betragtes som sund med et pænt overskud i En udfordring for bestyrelsen er fremadrettet at frigøre midler således at udviklingen af dansk dermatologi støttes. Fraset Dansk Dermatologisk Selskabs forskningsfond, som bestyres af Plesner & Grønborg, er samtlige fonde hvorfra DDS tidligere har uddelt legater opløst. Da de frie midler i Dansk Dermatologisk Selskabs forskningsfond nu også er ved at være uddelt, undersøger bestyrelsen muligheden for hvorvidt hovedstolen, ved opløsning af fonden, kan anvendes i DDS regi, før resten af fondens frie midler vil blive uddelt. Bestyrelsen har besluttet fortsat at uddele DDS æreslegat, på kr. årligt, trukket fra DDS formue. Samarbejdet med Nordic Dermatology Association (NDA)

4 I den seneste formandsberetning, kan man læse om det vanskelige og uklare samarbejde med Nordisk Dermatologisk Forening. Vi meddeler med glæde, at alle problemer nu er løst. På det sidste møde ved NDA i Finland har vi foreslået, at der vælges en ny bestyrelse af Selskabet. Forslaget er blevet godt modtaget og professor Gregor Jemec blev valgt som formand. DDS er nu en meget aktiv del af NDA. NDA er nu i gang med at revidere love, økonomi og struktur af betaling af gebyr fra de nationale selskaber. Så snart dette er på plads, vil vi igen kunne betale medlemsgebyr til NDA. De siddende medlemmer i NDA er Gregor Jemec og Tove Agner. Uddannelse og udvikling Speciallægeuddannelse Som anført i den tidligere formandsberetning, har DDS bestyrelsen initieret en stor revision af målbeskrivelsen samt ansættelsesproceduren i forbindelse med uddannelsesstillinger i dermatologi. Uddannelsesudvalget er i fuld gang med det arbejde som forventes afsluttet ultimo 2014 eller primo Vi er også i dialog med uddannelsesudvalget med henblik på den planlagte revision af hovedkursusrækken. Euromelanoma Euromelanoma projekt får fortsat opmærksomhed og støtte fra DDS. Gregor Jemec er fratrådt Dansk Euromelanom Gruppe som formand. Henrik Lorentzen har overtaget formandsskabet. Selskabets repræsentant i Euromelanoma er Rikke Skødt Cvetkovski. Efteruddannelse Vi ønsker at udvide efteruddannelsestilbud især med fokus på de områder som ikke i forvejen er dækket af industrien. Vi har opfordret efteruddannelsesudvalget til at komme med flere forslag til hvordan man kan forbedre tilbuddene til de danske speciallæger udover det årlige efteruddannelsesmøde på Munkebjerg. Som et nyt initiativ har vi, i samarbejde med NDA organiseret det første nordiske dermato-kirurgiske kursus, som skal afholdes i august 2014 i København for speciallæger fra alle 4 nordiske lande.

5 Udvalg og guidelines DDS bestyrelse ønsker at have et tættere samarbejde med de faste udvalg: uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg. Vi vil invitere formænd for disse udvalg til orienteringsmøder med bestyrelsen som minimum én gang om året. Selskabet kan ikke se bort fra, at kosmetisk dermatologi udgør en stigende del af faget. Indtil nu har kosmetisk dermatologi ikke været dækket af speciallægeuddannelsesprogrammer. Der er blevet nedsat et udvalg vedrørende æstetisk dermatologi med henblik på at lave en analyse af i hvilket omfang dette område bør indgå i speciallægeuddannelse og efteruddannelse, og hvorvidt der er behovet for kliniske guidelines. Guidelines for atopisk dermatit og røntgenbehandling af hudlidelser er blevet sendt til høring, og forventes at blive godkendt. Der er nedsat 2 nye guideline udvalg, for behandling af aktiniske keratoser og behandling af kronisk urticaria. Disse guidelines vil blive udarbejdet i henhold til GRADE system. Hæderspriser DDS s æreslegat gik til overlæge Anne Braae Olesen. Professor Hans Christian Wulf blev valgt som æresmedlem. Professor Klaus Ejner Andersen har fået 2013 Certificate of Appreciation fra International League of Dermatological Societies (ILDS). Stort tillykke! Opsummering af min formandsperiode: Hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke Jeg har haft det privilegie og den glæde, at arbejde med meget motiverede og visionære kollegaer i bestyrelsen. Det er lykkedes os at sætte flere projekter i gang. Dermatologisk kirurgi har været introduceret på hoveduddannelseskurser, og der er blevet skabt en nordisk platform, som gør det muligt for speciallæger at forbedre sine kirurgiske færdigheder. Det er vores håb, at nedsættelse af et nyt udvalg vedrørende æstetisk dermatologi, vil åbne op for en diskussion om fremtidig placering af dette område i vores uddannelse. Det er i vores øjne uhensigtsmæssigt, at en nyuddannet speciallæge ikke i det mindste har en teoretisk viden om æstetiske behandlinger og kender og kan håndtere bivirkninger efter kosmetiske procedurer. Vi har også initieret en modernisering af speciallægeuddannelsen med det formål, at skabe et mere gennemsigtigt, motiverende og klinisk orienteret program. Dermatologien bør fortsat være et attraktivt speciale for de dygtigste og tilgodese, at de uddannelsessøgende kan have forskellige talenter, interesser og kompetencer. Organisatorisk er DDS blevet mere synlig og har fået en stor indflydelse i den nordiske organisation. Der er styr på økonomien, og der er interesse fra sponsorer i at samarbejde med Selskabet. Det har været min ambition, at kunne bruge selskabets økonomiske ressourcer til at initiere større kliniske projekter, som på den ene side genererer mere dynamik og fremskridt i faget, og på den anden side øger samarbejdet mellem landets afdelinger. Desværre, lykkedes det os ikke at opnå dette mål. Vi vil på ny opfordre alle senior forskere, som overvejer at

6 initiere landsdækkende kliniske projekter, om at komme i dialog med bestyrelsen med henblik på en mulig støtte. Vi vil snarest offentligøre betingelserne for at opnå støtte fra DDS på hjemmesiden. Jeg vil endnu en gang sige tak til mine kollegaer og venner fra bestyrelsen og til alle, som via deres udvalgsarbejde har/eller på andet vis aktivt har hjulpet med at udvikle vores selskab. Også mange tak for den opbakning, som vi har nydt fra så mange af jer. Jeg sætter også pris på de kritiske kommentarer jeg har fået, og som har hjulpet os med at gøre vores arbejde endnu bedre. Dimidium facti qui coepit habet har været min motto lige fra min tiltrædelse i bestyrelsen. Nu vil jeg, i min rolle som afgående formand, hjælpe bestyrelsen med at færdiggøre de aktuelle projekter og bruge min erfaring til at søsætte nye, spændende initiativer. Robert Gniadecki København, 28 april 2014 BILAG 2: ÅRSBERETNINGER FRA DDS UDVALG : Enkelte udvalg har valgt ikke at sende årsberetning, en del har endnu ikke nået at holde møder. Udvalg vedrørende behandling af psoriasis DDS bestyrelse har besluttet at mindske antallet af udvalg. Det er derfor besluttet at nedlægge Guidelines udvalg for biologisk behandling, Klimaudvalget og Guidelines udvalget for psoriasis og i stedet oprette et enkelt udvalg under navnet Udvalg vedrørende behandling af psoriasis. Udvalget har følgende medlemmer Axel Otkjær, privatpraksis, Herning Kristian Kofoed, Gentofte Hospital Lars Iversen, Marselisborg Hospital Robert Gniadecki, Bispebjerg Hospital Mads Rasmussen, yngre læge, Marselisborg Hospital Lone Skov, Gentofte Hospital (formand) Udvalget er først nedsat april 2014 og planlægger at holde første møde lige omkring sommerferien. Lone Skov 30. april 2014 DDS Uddannelsesudvalgs årsberetning 2013 Vi har i udvalget haft et travlt år, hvor vi har haft til opgave at udvikle en ny målbeskrivelse for vores fag og arbejde med en ny ansættelsesprocedure og ny faglig profil. Begge arbejdsopgaver er i fuld gang. Opgaverne løses af to undergrupper, der har rekrutteret medlemmer i og udenfor uddannelsesudvalget med repræsentanter fra såvel yngre læger og speciallægepraksis samt afdelingerne.

7 Den gruppe der arbejder med den nye ansættelsesprocedure, har lavet et færdigt første udkast, hvor vi fremadrettet vil arbejde for at den kliniske del sammenholdt med CV samlet set vil tælle 40/60 % med det formål at rekruttere yngre kolleger, der har den største potentiale indenfor faget. Det betyder, at vi for første gang dette forår igen kan samles, som et landsdækkende ansættelsesudvalg. Den ny procedure kræver efteruddannelse af bedømmere, og denne opgave forventes løst i løbet af Den gruppe der arbejder med den nye målbeskrivelse har mødtes to gange siden opstart og har fået skabt et første udkast af kernekompetencer altså cirka 50 % af den forventede målbeskrivelse. Den nye målbeskrivelse kommer til at rumme nogle kernekompetencer, som skal læres på forskellige niveauer (mere komplicerede med tiden) samt nogle meget vigtige basiskompetencer, der målrettes vores fag og udviklingen heraf. Der vil være et ekstraordinært fokus på evalueringsmetoder med en afgrænsning af brugen af disse med henblik på at sikre, at de rent faktisk udmøntes i afdelingerne og i praksis. I denne gruppe forventes et fuldstændigt første udkast formentlig først færdigt i efteråret Derudover arbejder uddannelsesudvalget ad hoc med de forefaldende opgaver, som bringes op. Der har i 2013 været en del ekstra arbejde med aflysning af specialespecifikt kursus, da vores kursusbudget blev reduceret med knap ¼ af det ansøgte beløb, efter at vi var gået i gang med planlægning og også allerede havde afviklet et kursus. I 2014 har vi således fået ekstra midler til at afvikle 6 kurser i stedet for 5 kurser i år, hvilket dog har betydet ekstra belastning på afdelingernes bemanding her i foråret 2014, hvor der også har kørt det obligatoriske specialespecifikke forskningstræningskursus for udvalgte kursister. Endvidere har vi indført en obligatorisk elektronisk tilmelding til alle de specialespecifikke kurser, som i begyndelsen skabte lidt forvirring og drillede os alle. I skrivende stund har vi dog med hjælp fra den gode feedback og kritik, som vi har fået og ved hjælp af særdeles gode folk fået tilmeldingsdelen til at fungere godt. Der er fortsat enkelte kursister, der hver gang ikke synes at kunne huske tilmeldingsdeadline, men vi håber at lige dele gulerod og pisk hjælper de sidste på plads med hukommelsen. Et stort tak til jer, der har meldt tilbage og har hjulpet denne lidt tunge (for den udvalgte hovedkursusleder og delkursuslederne) logistiske opgave på plads. I indeværende år har vi måttet sige farvel til Gitte Strauss, som er vores tidligere formand for udvalget. Endvidere har vi allerede sagt farvel til Lone Skov. Et stort tak til jer begge, som gennem mange år har ydet et stort og kvalitativt rigtigt godt og helt frivilligt arbejde for udvalget i denne gode sags tjeneste. På vegne af uddannelsesudvalget Anne Braae Olesen, Formand for Uddannelsesudvalget Årsberetning fra DDS s Laserudvalg: Medlemmer: Claus Zachariae (repræsentant for hospitalsafdeling), Erik Obitz (DDO repræsentant, udpeget af DDO), Hans Lomholt (DDO repræsentant),

8 Lene Hedelund (repræsentant for hospitalsafdeling), Merete Hædersdal (formand, repræsentant for hospitalsafdeling), Peter Bjerring (repræsentant for privathospitaler). Aktiviteter: Udvalget mødtes i forbindelse med efteruddannelsesmødet på Munkebjerg og opdaterede anbefalinger vedr. vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/ipl behandling. På grund af omorganisering af DDS s hjemmeside har der været nogle udfordringer mht at synliggøre anbefalingerne for DDS s medlemmer. Der arbejdes aktuelt på at forbedre dette. Nyt: Med henblik på en styrkelse af vores fag er det valgt fremadrettet at opdele Laserudvalget i to nye, separate udvalg; i) Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i dermatologien ii) Udvalg for æstetisk dermatologi. Medlemssammensætning og kommissorier er nu på plads for de to nye udvalg, som således kan påbegynde deres arbejde Medlemssammensætning og kommisorium for Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i dermatologien: Medlemmer: Berit Carlsen, Hans Lomholt, Lene Hedelund, Susanne Vissing, Merete Hædersdal (formand). Udvalgets opgave er at medvirke til at medicinske dermatologiske laserbehandlinger i Danmark udføres med høj kvalitet og implementeres i dermatologisk praksis på et evidensbaseret grundlag. Endvidere er udvalget blevet bedt om at vurdere evt udarbejdelse af guidelines, og efteruddannelse. Merete Hædersdal, d

9 DRG-udvalget Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2013 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et høringssvar til 2014-taksterne. Lars Erik Bryld På vegne af DDS Mette Mogensen DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB PAGE PAGE 2

Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013&

Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013& Den&siddende&bestyrelse&er&& Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013& Robert&Gniadecki,valgt2011.Formandindtilmaj2014,derefterfortsætterRobert Gniadeckisomafgåendeformand. Eva&Benfeldt,valgtsomkommendeformandimaj2013.Tiltrædersomformandefter

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer.

Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer. Formandsberetning for 2014 Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer. Den siddende bestyrelse er Eva Benfeldt, formand, valgt 2013. Formand indtil maj 2016, fortsætter

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29 Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29 Dansk Dermatologisk Selskab har 288 antal medlemmer. Den siddende bestyrelse er: Formand Tonny Karlsmark, valgt 2003. Næstformand Christian

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016

Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016 Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016 Formandsberetning for 2015 Dansk Dermatologisk Selskab har 323 stemmeberettigede medlemmer og 37 firmamedlemmer. Den siddende bestyrelse er Eva Benfeldt,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vedtægter for De Studerendes Forening

Vedtægter for De Studerendes Forening Vedtægter for De Studerendes Forening 1, funktion og opgave a) Foreningens navn er De Studerendes Forening (DSF) b) Foreningens opgave er at skabe sammenhold og sociale aktiviteter imellem de studerende

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere