Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab"

Transkript

1 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent: Anette Bygum, Referent: Mette Mogensen (sekretær) 2. Formandsberetning: RG s beretning er vedlagt (bilag 1). Herefter giver RG ordet til EB: der fortæller kort om DDS visioner, og det nye arbejde med uddannelsesudvalget. Derefter giver flere medlemmer udtryk for, at de er utilfredse med ikke at modtage mails/ nyhedsmail. RG informerer om problemer med det firma, som programmerer hjemmesiden. Der spørges til om generalforsamling er lovformeligt indkaldt, det er den. Den blev lagt ud på hjemmesiden rettidigt og sendt med mails til medlemmerne men det er desværre åbenbart kun nogle af hjemmesidens brugere, som modtager disse mails aktuelt pga ovennævnte tekniske problemer med hjemmesiden. Kommissorier for DDS udvalg efterlyses frit tilgængeligt på hjemmesiden. Det er der enighed om, er en god idé. Spørgsmål vedrørende interessekonflikter med industrien og deltagelse i DDS udvalg hvis formand for udvalget er i tvivl, konfereres det med DDS bestyrelsen. Eventuelle interessekonflikter oplyses sammen med publicering af guidelines. 3. Beretninger fra DDS-nedsatte udvalg: Se bilag 2 4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling: Der er var ingen forslag 5. Nye DDS medlemmer: Til selskabet er foreslået følgende nye ordinære medlemmer: Læge Katrine Togsverd-Bo proponeret af Prof. Robert Gniadecki og Prof. Merete Hædersdal, BBH. Katrine optages enstemmigt i DDS 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved DDS-kassereren, JE. Økonomien balancerer med overskud og årsregnskabet er godkendt af selskabets eksterne og interne revisorer uden anmærkninger. Bestyrelsen modtager rådgivning fra CAP-Partner i økonomiske spørgsmål og firmaet bistår også i planlægning af Munkebjergmødet. Årsagen til dette er, at muligheden for at finansiere efteruddannelse hænger tæt sammen med mulighederne for sponsor indtægter. Som videnskabeligt selskab er DDS dog en non-profit organisation, og skal ikke akkumulere økonomiske midler, hvorfor overskydende likviditet på en fornuftig måde skal sættes i anvendelse til gavn for specialet. Dette arbejdes der på i bestyrelsen. Der spørges til et relativt højt udgiftsniveau til en hjemmeside der endnu ikke fungerer! Årsagen

2 forklares i at der sidste år var udgifter til såvel den gamle hjemmeside som oprettelse af den nye. Udgifterne forventes at falde markant når hjemmesiden er færdigetableret, men der har været problemer og DDS bestyrelsen beder om tålmodighed med hjemmesiden. Vi er ved at finde ny programmør. Der spørges ind til sekretærudgifter og der gøres rede for de to lægesekretærer som er ansat få timer om ugen til at bistå kassereren og formanden. Bestyrelsen takker for revision af regnskabet til Bo Lasthein og Jens Thormann, der gerne vil fungerer som revisorer ved regnskabet Fastsættelse af kontingent: JE foreslår uændret kontingent 8. Bestyrelsesmedlem og DDS-kasserer 1. reservelæge Jesper Elberling, BBH er på valg til toårig bestyrelsespost. Der er ikke stillet yderligere kandidater til denne post. Jesper vælges herefter enstemmigt til kasserer posten i DDS bestyrelsen. 9. Valg af revisorer: se under punkt Eventuelt: Ingen emner. Under punkt 6 blev det bragt op at DDS har økonomiske midler. Vi drøftede hvordan den stigende DDS formue kan bruges til projekter. Det skal dreje sig om projekter, som rammer dansk dermatologi og som involverer flere afdelinger og evt praksis. Personligt tilskud til rejser vil fortsat blive prioriteret lavt. BILAG 1: Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2013 Den siddende bestyrelse er Robert Gniadecki, valgt Formand indtil maj 2014, derefter fortsætter Robert Gniadecki som afgående formand. Eva Benfeldt, valgt som kommende formand i maj Tiltræder som formand efter generalforsamlingen, maj Rikke Skødt Cvetkovski (Næstformand), valgt Jesper Elberling (Kasserer), valgt På valg i maj Mette Mogensen (Sekretær), valgt Annesofie Faurschou, valgt Bestyrelsens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, ILDS og lægemiddelindustrien. I samarbejde med CAP (Conference Organisation Association

3 Development Project Management) og efteruddannelsesudvalget, har vi arrangeret et vellykket efteruddannelsesmøde på Munkebjerg og afholdt et orienteringsmøde med sponsorer i marts Medlemmer af bestyrelsen deltager i udvalgene og repræsenterer selskabet i Euromelanoma, RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin vedrørende behandlingsvejledning for anvendelse af biologiske lægemidler i psoriasis) og arbejdsgruppen for Specialeplanlægning. Selskabet har også udtalt sig i forbindelse med solarie lov, hvor vi har forslået bedre kontrol med solarie og forbud mod solarier for børn og unge under 18 års alderen. Organisatorisk Hjemmeside dds.nu På grund af samarbejdsvanskeligheder med den tidligere hjemmesideadministrator, har vi valgt at implementere en ny hjemmesideløsning. Fordelen er, at bestyrelsen nu har fuld adgang til alle funktioner på hjemmesiden og kan, uden forsinkelse, sende nyhedsmail, modificere hjemmesidens indhold osv. Ulempen har været tekniske vanskeligheder i opstartsfasen. Det har f.eks. ikke været muligt at overføre alle dokumenter fra den gamle hjemmeside til den nye, og der er blevet brugt meget tid på en manuel overførsel af data. DDO har fået sin egen plads på hjemmesiden. Der er kommet nye funktioner som f.eks. gør det muligt, at sende beskeder til andre medlemmer. Vi vil gerne takke alle medlemmer for tålmodighed og beklager problemerne med hjemmesiden. DDS pjecer Efter nogle fødselsvanskeligheder er det, via hjemmesiden, igen muligt at rekvirere diverse pjecer. Nyt DDS logo Som et led i moderniseringen af Selskabet, har vi indført et nyt og spændende logo, som er blevet lanceret på efterårsmødet i Det er vores indtryk, at logoet er blevet vel modtaget af alle medlemmerne. Ekstra medlem af bestyrelsen Efter den sidste ændring af DDS love, er det nu muligt at udvide bestyrelsen med 1 nyt medlem. Annesofie Faurschou er blevet valgt, og hendes opgaver relateres primært til vedligeholdelse af hjemmesiden. Økonomi DDS økonomi kan betragtes som sund med et pænt overskud i En udfordring for bestyrelsen er fremadrettet at frigøre midler således at udviklingen af dansk dermatologi støttes. Fraset Dansk Dermatologisk Selskabs forskningsfond, som bestyres af Plesner & Grønborg, er samtlige fonde hvorfra DDS tidligere har uddelt legater opløst. Da de frie midler i Dansk Dermatologisk Selskabs forskningsfond nu også er ved at være uddelt, undersøger bestyrelsen muligheden for hvorvidt hovedstolen, ved opløsning af fonden, kan anvendes i DDS regi, før resten af fondens frie midler vil blive uddelt. Bestyrelsen har besluttet fortsat at uddele DDS æreslegat, på kr. årligt, trukket fra DDS formue. Samarbejdet med Nordic Dermatology Association (NDA)

4 I den seneste formandsberetning, kan man læse om det vanskelige og uklare samarbejde med Nordisk Dermatologisk Forening. Vi meddeler med glæde, at alle problemer nu er løst. På det sidste møde ved NDA i Finland har vi foreslået, at der vælges en ny bestyrelse af Selskabet. Forslaget er blevet godt modtaget og professor Gregor Jemec blev valgt som formand. DDS er nu en meget aktiv del af NDA. NDA er nu i gang med at revidere love, økonomi og struktur af betaling af gebyr fra de nationale selskaber. Så snart dette er på plads, vil vi igen kunne betale medlemsgebyr til NDA. De siddende medlemmer i NDA er Gregor Jemec og Tove Agner. Uddannelse og udvikling Speciallægeuddannelse Som anført i den tidligere formandsberetning, har DDS bestyrelsen initieret en stor revision af målbeskrivelsen samt ansættelsesproceduren i forbindelse med uddannelsesstillinger i dermatologi. Uddannelsesudvalget er i fuld gang med det arbejde som forventes afsluttet ultimo 2014 eller primo Vi er også i dialog med uddannelsesudvalget med henblik på den planlagte revision af hovedkursusrækken. Euromelanoma Euromelanoma projekt får fortsat opmærksomhed og støtte fra DDS. Gregor Jemec er fratrådt Dansk Euromelanom Gruppe som formand. Henrik Lorentzen har overtaget formandsskabet. Selskabets repræsentant i Euromelanoma er Rikke Skødt Cvetkovski. Efteruddannelse Vi ønsker at udvide efteruddannelsestilbud især med fokus på de områder som ikke i forvejen er dækket af industrien. Vi har opfordret efteruddannelsesudvalget til at komme med flere forslag til hvordan man kan forbedre tilbuddene til de danske speciallæger udover det årlige efteruddannelsesmøde på Munkebjerg. Som et nyt initiativ har vi, i samarbejde med NDA organiseret det første nordiske dermato-kirurgiske kursus, som skal afholdes i august 2014 i København for speciallæger fra alle 4 nordiske lande.

5 Udvalg og guidelines DDS bestyrelse ønsker at have et tættere samarbejde med de faste udvalg: uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg. Vi vil invitere formænd for disse udvalg til orienteringsmøder med bestyrelsen som minimum én gang om året. Selskabet kan ikke se bort fra, at kosmetisk dermatologi udgør en stigende del af faget. Indtil nu har kosmetisk dermatologi ikke været dækket af speciallægeuddannelsesprogrammer. Der er blevet nedsat et udvalg vedrørende æstetisk dermatologi med henblik på at lave en analyse af i hvilket omfang dette område bør indgå i speciallægeuddannelse og efteruddannelse, og hvorvidt der er behovet for kliniske guidelines. Guidelines for atopisk dermatit og røntgenbehandling af hudlidelser er blevet sendt til høring, og forventes at blive godkendt. Der er nedsat 2 nye guideline udvalg, for behandling af aktiniske keratoser og behandling af kronisk urticaria. Disse guidelines vil blive udarbejdet i henhold til GRADE system. Hæderspriser DDS s æreslegat gik til overlæge Anne Braae Olesen. Professor Hans Christian Wulf blev valgt som æresmedlem. Professor Klaus Ejner Andersen har fået 2013 Certificate of Appreciation fra International League of Dermatological Societies (ILDS). Stort tillykke! Opsummering af min formandsperiode: Hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke Jeg har haft det privilegie og den glæde, at arbejde med meget motiverede og visionære kollegaer i bestyrelsen. Det er lykkedes os at sætte flere projekter i gang. Dermatologisk kirurgi har været introduceret på hoveduddannelseskurser, og der er blevet skabt en nordisk platform, som gør det muligt for speciallæger at forbedre sine kirurgiske færdigheder. Det er vores håb, at nedsættelse af et nyt udvalg vedrørende æstetisk dermatologi, vil åbne op for en diskussion om fremtidig placering af dette område i vores uddannelse. Det er i vores øjne uhensigtsmæssigt, at en nyuddannet speciallæge ikke i det mindste har en teoretisk viden om æstetiske behandlinger og kender og kan håndtere bivirkninger efter kosmetiske procedurer. Vi har også initieret en modernisering af speciallægeuddannelsen med det formål, at skabe et mere gennemsigtigt, motiverende og klinisk orienteret program. Dermatologien bør fortsat være et attraktivt speciale for de dygtigste og tilgodese, at de uddannelsessøgende kan have forskellige talenter, interesser og kompetencer. Organisatorisk er DDS blevet mere synlig og har fået en stor indflydelse i den nordiske organisation. Der er styr på økonomien, og der er interesse fra sponsorer i at samarbejde med Selskabet. Det har været min ambition, at kunne bruge selskabets økonomiske ressourcer til at initiere større kliniske projekter, som på den ene side genererer mere dynamik og fremskridt i faget, og på den anden side øger samarbejdet mellem landets afdelinger. Desværre, lykkedes det os ikke at opnå dette mål. Vi vil på ny opfordre alle senior forskere, som overvejer at

6 initiere landsdækkende kliniske projekter, om at komme i dialog med bestyrelsen med henblik på en mulig støtte. Vi vil snarest offentligøre betingelserne for at opnå støtte fra DDS på hjemmesiden. Jeg vil endnu en gang sige tak til mine kollegaer og venner fra bestyrelsen og til alle, som via deres udvalgsarbejde har/eller på andet vis aktivt har hjulpet med at udvikle vores selskab. Også mange tak for den opbakning, som vi har nydt fra så mange af jer. Jeg sætter også pris på de kritiske kommentarer jeg har fået, og som har hjulpet os med at gøre vores arbejde endnu bedre. Dimidium facti qui coepit habet har været min motto lige fra min tiltrædelse i bestyrelsen. Nu vil jeg, i min rolle som afgående formand, hjælpe bestyrelsen med at færdiggøre de aktuelle projekter og bruge min erfaring til at søsætte nye, spændende initiativer. Robert Gniadecki København, 28 april 2014 BILAG 2: ÅRSBERETNINGER FRA DDS UDVALG : Enkelte udvalg har valgt ikke at sende årsberetning, en del har endnu ikke nået at holde møder. Udvalg vedrørende behandling af psoriasis DDS bestyrelse har besluttet at mindske antallet af udvalg. Det er derfor besluttet at nedlægge Guidelines udvalg for biologisk behandling, Klimaudvalget og Guidelines udvalget for psoriasis og i stedet oprette et enkelt udvalg under navnet Udvalg vedrørende behandling af psoriasis. Udvalget har følgende medlemmer Axel Otkjær, privatpraksis, Herning Kristian Kofoed, Gentofte Hospital Lars Iversen, Marselisborg Hospital Robert Gniadecki, Bispebjerg Hospital Mads Rasmussen, yngre læge, Marselisborg Hospital Lone Skov, Gentofte Hospital (formand) Udvalget er først nedsat april 2014 og planlægger at holde første møde lige omkring sommerferien. Lone Skov 30. april 2014 DDS Uddannelsesudvalgs årsberetning 2013 Vi har i udvalget haft et travlt år, hvor vi har haft til opgave at udvikle en ny målbeskrivelse for vores fag og arbejde med en ny ansættelsesprocedure og ny faglig profil. Begge arbejdsopgaver er i fuld gang. Opgaverne løses af to undergrupper, der har rekrutteret medlemmer i og udenfor uddannelsesudvalget med repræsentanter fra såvel yngre læger og speciallægepraksis samt afdelingerne.

7 Den gruppe der arbejder med den nye ansættelsesprocedure, har lavet et færdigt første udkast, hvor vi fremadrettet vil arbejde for at den kliniske del sammenholdt med CV samlet set vil tælle 40/60 % med det formål at rekruttere yngre kolleger, der har den største potentiale indenfor faget. Det betyder, at vi for første gang dette forår igen kan samles, som et landsdækkende ansættelsesudvalg. Den ny procedure kræver efteruddannelse af bedømmere, og denne opgave forventes løst i løbet af Den gruppe der arbejder med den nye målbeskrivelse har mødtes to gange siden opstart og har fået skabt et første udkast af kernekompetencer altså cirka 50 % af den forventede målbeskrivelse. Den nye målbeskrivelse kommer til at rumme nogle kernekompetencer, som skal læres på forskellige niveauer (mere komplicerede med tiden) samt nogle meget vigtige basiskompetencer, der målrettes vores fag og udviklingen heraf. Der vil være et ekstraordinært fokus på evalueringsmetoder med en afgrænsning af brugen af disse med henblik på at sikre, at de rent faktisk udmøntes i afdelingerne og i praksis. I denne gruppe forventes et fuldstændigt første udkast formentlig først færdigt i efteråret Derudover arbejder uddannelsesudvalget ad hoc med de forefaldende opgaver, som bringes op. Der har i 2013 været en del ekstra arbejde med aflysning af specialespecifikt kursus, da vores kursusbudget blev reduceret med knap ¼ af det ansøgte beløb, efter at vi var gået i gang med planlægning og også allerede havde afviklet et kursus. I 2014 har vi således fået ekstra midler til at afvikle 6 kurser i stedet for 5 kurser i år, hvilket dog har betydet ekstra belastning på afdelingernes bemanding her i foråret 2014, hvor der også har kørt det obligatoriske specialespecifikke forskningstræningskursus for udvalgte kursister. Endvidere har vi indført en obligatorisk elektronisk tilmelding til alle de specialespecifikke kurser, som i begyndelsen skabte lidt forvirring og drillede os alle. I skrivende stund har vi dog med hjælp fra den gode feedback og kritik, som vi har fået og ved hjælp af særdeles gode folk fået tilmeldingsdelen til at fungere godt. Der er fortsat enkelte kursister, der hver gang ikke synes at kunne huske tilmeldingsdeadline, men vi håber at lige dele gulerod og pisk hjælper de sidste på plads med hukommelsen. Et stort tak til jer, der har meldt tilbage og har hjulpet denne lidt tunge (for den udvalgte hovedkursusleder og delkursuslederne) logistiske opgave på plads. I indeværende år har vi måttet sige farvel til Gitte Strauss, som er vores tidligere formand for udvalget. Endvidere har vi allerede sagt farvel til Lone Skov. Et stort tak til jer begge, som gennem mange år har ydet et stort og kvalitativt rigtigt godt og helt frivilligt arbejde for udvalget i denne gode sags tjeneste. På vegne af uddannelsesudvalget Anne Braae Olesen, Formand for Uddannelsesudvalget Årsberetning fra DDS s Laserudvalg: Medlemmer: Claus Zachariae (repræsentant for hospitalsafdeling), Erik Obitz (DDO repræsentant, udpeget af DDO), Hans Lomholt (DDO repræsentant),

8 Lene Hedelund (repræsentant for hospitalsafdeling), Merete Hædersdal (formand, repræsentant for hospitalsafdeling), Peter Bjerring (repræsentant for privathospitaler). Aktiviteter: Udvalget mødtes i forbindelse med efteruddannelsesmødet på Munkebjerg og opdaterede anbefalinger vedr. vederlagsfri versus ikke-vederlagsfri laser/ipl behandling. På grund af omorganisering af DDS s hjemmeside har der været nogle udfordringer mht at synliggøre anbefalingerne for DDS s medlemmer. Der arbejdes aktuelt på at forbedre dette. Nyt: Med henblik på en styrkelse af vores fag er det valgt fremadrettet at opdele Laserudvalget i to nye, separate udvalg; i) Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i dermatologien ii) Udvalg for æstetisk dermatologi. Medlemssammensætning og kommissorier er nu på plads for de to nye udvalg, som således kan påbegynde deres arbejde Medlemssammensætning og kommisorium for Udvalg vedr. medicinsk laserbehandling i dermatologien: Medlemmer: Berit Carlsen, Hans Lomholt, Lene Hedelund, Susanne Vissing, Merete Hædersdal (formand). Udvalgets opgave er at medvirke til at medicinske dermatologiske laserbehandlinger i Danmark udføres med høj kvalitet og implementeres i dermatologisk praksis på et evidensbaseret grundlag. Endvidere er udvalget blevet bedt om at vurdere evt udarbejdelse af guidelines, og efteruddannelse. Merete Hædersdal, d

9 DRG-udvalget Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2013 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et høringssvar til 2014-taksterne. Lars Erik Bryld På vegne af DDS Mette Mogensen DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB PAGE PAGE 2

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 1 Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 Dansk Dermatologisk Selskab har 293 medlemmer. Den siddende bestyrelse er:, formand, valgt i 2001, næstformand, valgt i 2001 Karsten Fogh, kasserer,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab har 379 medlemmer, hvoraf 225 er ordinære medlemmer. Den siddende bestyrelse er: Formand: Tove Agner, valgt 2009 Næstformand:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere