Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalget i lingvistik Bachelortilvalget i lingvistik Bachelortilvalgets moduler... 6 Modul 1: Introduktion til lingvistik... 6 Modul 2: Dansk sprog... 7 Modul 3: Typologisk grammatisk analyse... 8 Modul 4: Fonetik og fonologi... 9 Modul 5: Semantik og pragmatik Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet Løbende studieaktivitet Maksimal studietid Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til kurser Tilmelding til prøver Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur 1. Hjemmel 2017-studieordningen for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik (the 2017 Curriculum for the Elective at Bachelor s Level in Linguistics) er fastsat med hjemmel i 33 i bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i lingvistik hører under studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for Lingvistik, Indoeuropæisk og It og kognition. 3. Normering og struktur Bachelortilvalget i lingvistik er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS samt et centralt fag på 135 ECTS. Stk. 2. Den studerende skal minimum have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Hovedparten af faglitteraturen ved studiet i lingvistik er skrevet på engelsk. Det forventes, at de studerende selv opøver den fornødne kompetence i engelsk til at kunne læse engelsksproget lingvistisk faglitteratur. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. I en selvproduceret figur eller en tabel beregnes antallet af normalsider ud fra det antal typeenheder, der indgår i figuren eller tabellen. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Uddannelsens forløb => Studieordninger og regler. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget i lingvistik er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Gennem bachelortilvalget i lingvistik tilegner de studerende sig en forskningsbaseret viden om fagområdets opbygning i deldiscipliner. De har en forståelse for forskningsresultaters empiriske og teoretiske grundlag, og de har færdighed i at læse dansk- og engelsksproget forskningslitteratur kritisk og med bevidsthed om forskningslitteraturens anvendelsesmuligheder i sprogvidenskabelige undersøgelser. De har viden om sprogs opbygning og udvikling og om forskelle og ligheder mellem verdens sprog. De kan analysere sproglige og delvist sprogligt relaterede kulturhistoriske problemer synkront og diakront. Generelt fokuseres der i uddannelsen på informationssøgning og -sortering, uddragelse af mønstre og tendenser fra store datamængder, oparbejdelse af en kritisk tilgang til forståelse og præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder samt oparbejdelse af en tværfagligt funderet kompetence i at kombinere naturvidenskabelige og humanistiske metoder. Desuden fokuseres der gennem studiet stærkt på både skriftlig og mundtlig formidling, hvilket sammenholdt med ovennævnte generelle kompetencer - gør færdige bachelorer med tilvalg i lingvistik velegnede til ansættelse i stillinger i såvel akademiske som øvrige (private og offentlige) virksomheder, der efterspørger ansatte med en god generel viden om sprog og om sammenhængen mellem sprog og kultur samt med en evne til selvstændigt at behandle store datamængder og til at videreformidle såvel data som analyseresultater. Kompetencemål Bachelortilvalget i lingvistik giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den generelle og komparative sprogvidenskab som et fagområde med forskellige teoridannelser, metoder, deldiscipliner og egen formidlingspraksis, væsentlige metoder til tilrettelæggelse af sprogvidenskabelige undersøgelser og deres teoretiske grundlag, væsentlige forskelle på og ligheder mellem verdens sprog, de basale forhold omkring de indoeuropæiske sprogs identitet og overleveringsperioder samt de for den indoeuropæiske sammenlignende sprogvidenskab særligt relevante kulturforhold og koblingen mellem sprog og kultur. Færdigheder i at anvende sprogvidenskabelige metoder (herunder IT-baserede metoder) til analyse af for den studerende kendte og ukendte sprog grammatisk, fonetisk, fonologisk og leksikalsk og begrunde analysen teoretisk, identificere og afgrænse praktiske sproglige problemstillinger og vælge og begrunde relevante analysemetoder på et teoretisk reflekteret grundlag, sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra sproglige data af kompleks art, formidle sproglige undersøgelser på præcist skriftligt og mundtligt dansk til ikke-specialister og til fagfæller i en form, der er acceptabel inden for lingvistisk fagtradition, læse akademisk litteratur på dansk og engelsk, 4

5 tilegne sig videnskabelige tekster kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed, tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde. Kompetencer i at håndtere processen omkring udvikling af sproglige undersøgelser med opsøgning af relevant litteratur og relevante metoder og data, kombinere naturvidenskabelige og humanistiske metoder og tankesæt og dermed oparbejde en evne til at få overblik over og håndtere problemstillinger af tværfaglig art, projicere ud fra konkrete videnskabelige og øvrige problemstillinger og anskue dem på et højere videnskabs- og erkendelsesteoretisk niveau, identificere egne lærings- og udviklingsbehov og strukturere arbejdet med nye sprogvidenskabelige emneområder. Kapitel 4. Bachelortilvalget i lingvistik 10. Bachelortilvalget i lingvistik Bachelortilvalget i lingvistik består af moduler svarende til samlet 75 ECTS. Tilvalgets moduler kan benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i lingvistik med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik kan ikke læse bachelortilvalg efter denne ordning. Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik kan ikke læse bachelortilvalg efter denne ordning. Stk. 4. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i lingvistik med specialisering i indoeuropæisk kan kun tage Semantik og pragmatik efter denne ordning. Stk. 5. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk kan kun tage Semantik og pragmatik efter denne ordning. Stk. 6. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk før 1. september 2017, indoeuropæisk kan kun tage Semantik og pragmatik efter denne ordning. Stk. 7. Studerende, der er indskrevet på studieordninger på det centrale fag på bachelorfag i lingvistik, der trådte i kraft før 1.september 2017, kan ikke læse bachelortilvalg efter denne ordning. Stk. 8. Bachelortilvalget i lingvistik omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Introduktion til lingvistik (tilvalg) 2: Dansk sprog (tilvalg) 3: Typologisk grammatisk analyse (tilvalg) 4: Fonetik og fonologi (tilvalg) 5: Semantik og pragmatik (tilvalg) Introduktion til lingvistik Aktivitetskode: HLIB10191E Dansk sprog Aktivitetskode: HLIB10201E Typologisk grammatisk analyse Aktivitetskode: HLIB10211E Fonetik og fonologi Aktivitetskode: HLIB10221E Semantik og pragmatik Aktivitetskode: HLIB10231E Bunden skriftlig prøve Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig prøve Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen 5

6 Stk. 9. Det forventede studieforløb for studiemønstret i lingvistik fremgår af følgende oversigt: Semester Modul 1. Introduktion til lingvistik 2. Typologisk grammatisk analyse Fonetik og fonologi Eller Semantik og pragmatik Eller Dansk sprog 11. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Introduktion til lingvistik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af lingvistikken som et komplekst forskningsområde, lingvistiske discipliner, de sproglige emneområder, de typisk fokuserer på, og deres analysemetoder, herunder indoeuropæisk komparativ lingvistik, de basale forhold omkring de indoeuropæiske sprogs identitet og de for indoeuropæistikken særligt relevante kulturforhold. Færdigheder i at lave morfologisk og syntaktisk analyse af afgrænsede sprogprøver fra et for den studerende ukendt sprog med støtte i en oversættelse til dansk eller engelsk, identificere væsentlige typologiske træk i et for den studerende ukendt sprog, redegøre for hovedtræk ved lingvistiske discipliner og udføre mindre analyser inden for disse, identificere en typisk sproglig observation og gøre rede for, hvilken disciplin under lingvistikken den traditionelt analyseres under, og hvordan denne disciplin vil behandle observationen, anvende den komparative metode til rekonstruktion af tidligere sprogstadier af såvel indoeuropæiske som ikke-indoeuropæiske sprog, vurdere sprog- og kulturhistoriske analyseproblemer. Kompetencer i at orientere sig om nye lingvistiske discipliner i oversigtsform. 6

7 Introduktion til lingvistik Introduction to Linguistics Aktivitetskode: HLIB10191E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan analysere et tilrettelagt datamateriale fra et for eksaminanden ukendt sprog morfologisk og syntaktisk med støtte i en oversættelse til dansk eller engelsk, identificere væsentlige typologiske træk i et for eksaminanden ukendt sprog, identificere en typisk sproglig observation og gøre rede for, hvilken disciplin af lingvistikken den traditionelt analyseres under, og hvordan denne disciplin vil behandle observationen, udføre mindre analyser inden for lingvistiske discipliner, forstå og redegøre for de vigtigste teorier og metoder inden for diakron lingvistik, forstå og redegøre for de basale forhold omkring de indoeuropæiske sprog, rekonstruktionen af det indoeuropæiske grundsprog og hypoteser om indoeuropæiske kulturforhold. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Halvdelen af undervisningen skal omhandle diakron og indoeuropæisk komparativ lingvistik. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Spørgsmålene til den bundne skriftlige prøve fordeler sig ligeligt imellem synkron/almen lingvistik og diakron/indoeuropæisk lingvistik. Modul 2: Dansk sprog Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af grundlæggende grammatisk og fonetisk analyse af dansk, forskellen på grammatisk analyse efter funktion og efter materiale, dansk sproghistorie. Færdigheder i at analysere danske ord og skriftsprogssætninger morfologisk og syntaktisk, transskribere danske ord udtalt i isolation ved hjælp af IPA. Kompetencer i at 7

8 forholde sig kritisk og argumenterende til analyseforslag. Dansk sprog Danish Language Aktivitetskode: HLIB10201E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan analysere danske sætninger grammatisk i materiale og funktion og danske ord morfologisk, lydskrive danske ord i IPA, gøre rede for det danske sprogs lydlige og ortografiske udvikling fra de tidligste kilder til i dag. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Fællesforelæsninger samlæst med bacheloruddannelsen i dansk kan også indgå. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 3 semesteropgaver med et samlet omfang på normalsider. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke-bestået. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang ved syge-/omprøve: sider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 3: Typologisk grammatisk analyse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog, forskellige teorier om grammatisk funderet typologisk inddeling af verdens sprog, forskellige teorier om grundlaget for grammatisk analyse og grammatikaliseringsprocesser. Færdigheder i at analysere et materiale fra et for den studerende kendt eller ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau, begrunde typologiske grammatiske analyser teoretisk. Kompetencer i at håndtere alternative teorier i analyser. 8

9 Typologisk grammatisk analyse Typological Grammatical Analysis Aktivitetskode: HLIB10211E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan anvende grundlæggende lingvistiske metoder til udskillelse af relevante grammatiske tegn og konstruktioner i et for eksaminanden ukendt sprog, analysere sætninger og ord fra et for eksaminanden ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau med støtte i oversættelser til dansk eller engelsk, analysere danske og engelske ord og komplekse sætninger i konstituenter og grammatiske funktioner, belyse grammatiske analyser ud fra lingvistisk teori om dependens, konstituentstruktur, linearitetsprincipper og grammatikalisering, redegøre for forskellige grammatisk funderet typologiske inddelinger af verdens sprog ud fra et forelagt sprogmateriale. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Modul 4: Fonetik og fonologi Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde, det teoretiske grundlag for fonologisk analyse af sproglyde, forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale. Færdigheder i at beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk, foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis systematisk allofoni, redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavelseskrift og morfemskrift, analysere udtale fonetisk. Kompetencer i at 9

10 beskrive og forklare almindeligt forekommende afvigelser fra distinkt udtale af ord i dansk. Fonetik og fonologi Phonetics and Phonology Aktivitetskode: HLIB10221E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for fonetikkens og fonologiens grundbegreber og terminologi, analysere almene fonetiske fænomener, beskrive de almindeligt forekommende lydklasser i verdens sprog fonologisk, artikulatorisk og auditivt, beskrive den distinkte udtale af danske ord artikulatorisk, lave en elementær fonologisk analyse af sproglige data af mindre kendt art, redegøre elementært for forholdet mellem skrift og lyd. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Modul 5: Semantik og pragmatik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskellige relationer mellem indhold og udtryk, den sproglige indholdsanalyses funktion i den samlede sprogbeskrivelse, repræsentationelle og referentielle teorier om sprogligt indhold, den teoretiske erkendelsesværdi og praktiske anvendelighed af sproglig indholdsanalyse, teoretisk funderede forskelle på semantik og pragmatik. Færdigheder i at analysere betydningsdimensioner i et tilrettelagt sprogligt materiale primært på dansk og engelsk, begrunde semantiske og pragmatiske analyser ud fra en forståelse af forskellen på kodet og ikke-kodet betydning. Kompetencer i at 10

11 vurdere alternative analyser ud fra en forståelse af de bagvedliggende teoriers forskellige afgrænsninger af undersøgelsesgenstanden og deres forskellige formål. Semantik og pragmatik Semantics and Pragmatics Aktivitetskode: HLIB10231E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan beskrive sprogets indholdsside på såvel ord- som sætningsniveau på elementært niveau, beskrive grundtræk ved sproglig interaktion og samspillet mellem konventionelt kodede træk og sprogbrugssituationen, redegøre basalt for forskellige grænsedragninger mellem semantik og pragmatik og for forskellene på sandhedsbaseret semantik og mere kognitivt og funktionelt orienterede semantiske beskrivelser. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). 11

12 Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Stk. 4. Yderligere information om bedømmelsesformer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Bedømmelsesformer. Kapitel 6. Studieaktivitet 14. Løbende studieaktivitet Den studerende skal overholde kravene om løbende studieaktivitet. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder gældende studieaktivitetskrav, der kan findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Uddannelsens forløb => Studieaktivitetskrav. 15. Maksimal studietid Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver 16. Tilmelding til kurser Den studerende bliver administrativt tilmeldt obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at tilmelde sig øvrige kurser (herunder valgfag, tilvalg og sidefag) samt at gentilmelde afmeldte obligatoriske kurser. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Se yderligere informationer om tilmelding til kurser på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Undervisning => Til- og afmelding. 17. Tilmelding til prøver Den studerende bliver administrativt tilmeldt det 1. prøveforsøg i tilknytning til undervisningstilmeldingen. Den studerende er selv ansvarlig for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg inden for de fastsatte tilmeldingsfrister. Stk. 2. Se yderligere informationer om tilmelding til prøver på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen. 12

13 Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 18. Ikrafttræden 2017-studieordningen for bachelortilvalget i lingvistik træder i kraft den 1. september 2017 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2017 eller senere. 19. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 20. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab den 16. september Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den XXX. XXX XXX. Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 13

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. indoeuropæisk, 2017-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. indoeuropæisk, 2017-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i indoeuropæisk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i. Lingvistik

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i. Lingvistik Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the BA-programme

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. lingvistik, 2017-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten,

Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kunst, Design og Visuel Kultur i Moderniteten, 2012-ordningen Rettet 2013 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere