Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM"

Transkript

1 Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A mod Skole X sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B mod Skole Y og sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C mod Kommune Z

2 Side 2/13 Sagernes baggrund og parternes påstande I april 2013 iværksatte Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening i forbindelse med forhandling af overenskomster for lærerområdet lockout af overenskomstansatte lærere i blandt andet folkeskolen. Lockouten, der trådte i kraft den 1. april 2013, ophørte, da konflikten blev standset af regeringen den 26. april Disse tre sager vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne, der var fristillede forud for og under lockouten, har krav på løn hos de sagsøgte i lockoutperioden. Sagerne er i medfør af retsplejelovens 254, stk. 1, blevet behandlet i forbindelse med hinanden. Der er i sagerne nedlagt påstand om afvisning. Spørgsmålet om sagernes afvisning er udskilt til delforhandling i medfør af retsplejelovens 253, stk. 1 og 2. Denne delafgørelse drejer sig om, hvorvidt retten har kompetence til at behandle sagerne, eller om behandlingen af sagerne skal ske i det fagretlige system. Sagerne er behandlet af 3 dommere, jf. retsplejelovens 12, stk. 3, nr. 1 og 2. Påstande Sagsøgeren, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skole X tilpligtes til sagsøger at betale ,09 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april afvisning. Skole X har nedlagt påstand om Sagsøgeren, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skole Y, tilpligtes til sagsøger at betale ,10 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april afvisning. Skole Y har nedlagt påstand om

3 Side 3/13 Sagsøgeren,Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Kommune Z, tilpligtes til sagsøger at betale ,49 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april Kommune Z har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsøgerne har over for de sagsøgtes afvisningspåstand nedlagt påstand om, at sagerne fortsætter ved de almindelige domstole. Oplysningerne i sagerne A og B Den 1. august 2012 fik A ansættelse som lærer på Skole X. Følgende fremgår om ansættelsesforholdet i ansættelsesbrev af 25. juni 2012: 2. Overenskomst og ansættelsesgrundlag: Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst, Organisationsaftale og Arbejdstidsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. [ ] 5. Løn og tillæg: Lønnen udbetales efter de for tiden gældende aftaler mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt de på skolen gældende lokale lønaftaler. Ved aftale af 20. februar 2013 blev A samme dag fritstillet fra sin stilling som lærer frem til sin fratræden med udgangen af maj Følgende er anført i aftalen: Efter aftale fritstilles A pr. dd fra sin stilling som lærer ved Skole X og forventes ikke længere at stå til rådighed. Der udbetales løn indtil ansættelsen afsluttes den 31. maj B Skole Y af 5. maj 2000: blev ansat den 1. august 2000 som lærer ved. Om ansættelsesforholdet hedder det i ansættelsesbrev 2. Overenskomst. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende

4 Side 4/13 Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, der vedlægges som Den 15. januar 2013 indgik B og Skole Y aftale om, at hun fratrådte sin stilling som lærer den 31. juli Følgende fremgår endvidere af aftalen: 3 B er fritstillet fra tjeneste pr. d. 15. marts Skolen har ikke modregningsadgang i fritstillingsperioden. Den 28. februar 2013 varslede Moderniseringsstyrelsen over for Frie Skolers Lærerforening og Lærernes Centralorganisation lockout af de overenskomstansatte lærere fra den 1. april I varslingsbrevet er anført: Lockouten omfatter medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, der pr. 31. marts 2013 er beskæftiget eller senere tiltræder beskæftigelse som lærer eller børnehaveklasseleder ved de i bilaget anførte skoler, og som er omfattet af organisationsaftale af 11. juli 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Lockouten omfatter ikke skoleledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, viceskoleinspektører, viceforstandere, afdelingsledere, og lærere med funktion som souschef ved frie grundskoler samt forstandere, viceforstandere og afdelingsledere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Varslingen af lockout skete på grundlag af 5 i Hovedaftale af 8. september 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10- Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-hovedaftalen) hvoraf fremgår: 5. Arbejdsstandsning Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter nedenstående regler. For LC s og CO10 s vedkommende tilkommer retten de enkelte medlemsorganisationer. [ ] Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte brev skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang. [ ] Stk. 5. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot. Stk. 6. Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager arbejdstagerne uden unødigt ophold deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var

5 Side 5/13 ansat. Der må ikke fra nogens side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. Konflikten blev standset af regeringen den 26. april 2013 med virkning fra den 27. april I breve af 11. og 13. juni 2013 fremsendte Frie Skolers Lærerforening påkrav til henholdsvis Skole Y og Skole X om udbetaling af manglende løn til A og B for perioden fra den 1. april 2013 til den 26. april Skolerne afviste betalingen af de omhandlede beløb under henvisning til en instruks herom fra Ministeriet for Børn og Unge. C C blev ansat som lærer ved fra den 1. august Kommune Z løn- og ansættelsesvilkår i brev af 28. juli 2009: Skole V i Komm une Z har anført følgende om Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. [ ] Ovenstående løn- og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomstens bestemmelser. På et møde den 25. januar 2013 indgik parterne følgende aftale om opsigelse: C er foreløbig sygemeldt i længere tid. Hvis det vurderes ved efterfølgende rådighedssamtale mellem Jobcenteret og C, at C enten er raskmeldt eller ikke længere er uarbejdsdygtig i et hvert erhverv, meddeles dette efterfølgende til D. Ved evt. raskmelding indenfor opsigelsesperioden er det aftalt, at C fritstilles fra sin stilling som lærer ved Skole V. Indenfor fritstillingsperiode afholder C 2 ugers barselsorlov, 1 uges vinterferie for ferieår 12/13 samt en uges ferie i maj måned for ferieår 13/14. Den 28. februar 2013 fremsendte Kommunernes Landsforening følgende varsel om lockout til Lærernes Centralorganisation:

6 Side 6/13 Varsel om lockout og boykot pr. 1. april 2013 KL varsler lockout og boykot med virkning fra døgnets begyndelse den 1. april 2013 Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af organisationer, der er tilsluttet LC, og ansat efter opsagt: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen Varslingen skete under henvisning til 7 i Hovedaftale af 5. december 2012 mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation (LC), hvori anføres: 7 Varsling og iværksættelse af arbejdsstandsning Stk. 1 Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsninger efter nedenstående regler. Stk. 2 Strejke, lockout, blokade og boykot betragtes som arbejdsstandsninger. Stk. 5 Arbejdsstandsning kan ikke omfatte medlemmer, som undtages ved aftale mellem hovedaftalens parter. Efter lockoutens ophør fremsendte Danmarks Lærerforening påkrav til Kommune Z i af 12. juni 2013 om udbetaling af manglende løn til C for perioden fra den 1. april 2013 til den 26. april Kommune Z afviste betalingen af det omhandlede beløb under henvisning til en dialog herom med Kommunernes Landsforening. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter. Sagsøgerne har gjort gældende: [ ] at sagerne vedrører krav, der helt uafhængigt af overenskomsterne på områderne udspringer af en individuel aftale om fritstilling med de deraf følgende funktionærretlige retsvirkninger. Ved fritstillingen ophørte arbejdsforpligtelsen for lærerne, og der ville også af den grund ikke være en arbejdsforpligtelse at lockoute lærerne fra.

7 Side 7/13 Der er ikke nedlagt påstand om, at der er sket brud på den relevante kollektive overenskomst og uenighed om forståelsen af overenskomsten. Sagerne skal derfor behandles ved de civile domstole. I Arbejdsretsloven findes en afgrænsning af denne domstols kompetence. I 9 hedder det: Sagen falder ikke ind under nogen af disse bestemmelser. Til støtte herfor gøres gældende, at aftalerne om fritstilling er indgået på privatretligt grundlag mellem lærerne og skolerne uden, at aftalen har hjemmel i overenskomsten. Overenskomstens eneste funktion i relation til aftalen er den numeriske opgørelse af lønkravet, og herom er der ikke tvist. Sagerne handler således om misligholdelse af disse private aftaler. Med aftalen om fritstilling blev der givet løfte om, at lønudbetalingen fortsatte i en given periode. Hvorvidt vilkårene i en aftale om fritstilling er misligholdt, forudsætter ikke fortolkning af den overenskomst, der i øvrigt regulerede ansættelsesforholdet, men må ske på baggrund af almindelig aftale- og obligationsret. Når der således ikke er nedlagt påstand om overtrædelse af hovedaftaler eller hovedoverenskomster, og da der er ej heller nedlagt påstand om, at den varslede lockout var ulovlig, er det derfor ikke nødvendigt at fortolke hovedaftaler eller hovedoverenskomster for at tage stilling til lærernes krav. Det er alene skolerne, der nu påberåber sig, at såfremt aftalen om fritstilling er misligholdt med den konsekvens, at lærerne får medhold i kravet, vil der så være tale om et kollektivarbejdsretligt brud, der er omfattet af Arbejdsrettens kompetence. Denne noget fortænkte konstruktion vil således indebære, at man i realiteten kan inddrage alle typer sager mellem lærere og skoler, hvori lønnen indgår som et parameter for udmåling af erstatning. Således vil kan kunne forestille sig, at alle bortvisning- og afskedigelsessager, arbejdsskadesager mv. skulle høre under arbejdsrettens kompetence. Misligholdelse af en aftale om fritstilling indebærer ikke samtidig et brud på overenskomsten, idet aftalen om fritstilling og overenskomsten ikke er indbyrdes sammenhængende eller forudsætningen for hinanden. Der er dermed ikke den fornødne overenskomstmæssige uoverensstemmelse til, at sagen omfattes af Arbejdsrettens kompetence, og afgørelse af sagen forudsætter derfor ikke stillingtagen til forhold af faglig karakter som forudsat i arbejdsretslovens 9.

8 Side 8/13 Det kræver sikker hjemmel at undtage en sag fra behandling ved de almindelige domstole, og en sådan sikker hjemmel findes ikke. På den baggrund skal sagen realitetsbehandles ved de almindelige domstole. De sagsøgte, Skole X og, har gjort gældende: Skol e Y [ ]at retten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, idet sagen hører under Arbejdsrettens kompetence, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at den reelle retstvist i sagen for det første vedrører spørgsmål om fortolkning af LC/CO10-hovedaftalen (bilag A), som er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010, og for det andet vedrører spørgsmål om brud på organisationsaftalens lønbestemmelser i form af standsning af den fritstillede medarbejders løn i forbindelse med lockouten i april Særligt for så vidt angår spørgsmålet om fortolkning af hovedaftalen bemærkes, at hovedaftalen fastlægger en række grundlæggende principper for de overenskomstmæssige relationer mellem aftaleparterne, herunder er der i hovedaftalens 5 fastsat regler for arbejdskonflikter som f.eks. lockout. Som det også fremgår af stævningen, angår sagen spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at standse den fritstillede medarbejders overenskomstmæssige løn i forbindelse med lockouten i april Stillingtagen til dette konkrete spørgsmål forudsætter stillingtagen til det helt generelle spørgsmål om, hvorvidt fritstillede medarbejdere skal anses for omfattet af en lockout, og dermed forudsætter stillingtagen i sagen til en fortolkning af selve lockoutbegrebet og særligt en lockouts retsvirkninger, herunder en lockouts retsvirkninger for det individuelle ansættelsesforhold. Det er efter sagsøgtes opfattelse helt afgørende, at fortolkningen af lockoutbegrebet, der er en af de grundlæggende arbejdsretlige spilleregler, skal ske ved Arbejdsretten, der er nedsat bl.a. med dette fokus. Da lockoutbegrebet er fastlagt i hovedaftalens 5 indebærer stillingtagen til sagens spørgsmål således fortolkning af hovedaftalen. Og dermed er sagen omfattet af Arbejdsrettens eksklusive kompetence, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1. At spørgsmål om fortolkning af arbejdskonfliktbegrebet, herunder vedrørende arbejdskonflikters retsvirkninger for det individuelle ansættelsesforhold i relation til overenskomstmæssige rettigheder og

9 Side 9/13 eventuelle brud på overenskomster i denne forbindelse, skal bedømmes af Arbejdsretten, ses da også af retspraksis, der er refereret i svarskriftet og vil blive gennemgået under delforhandlingen. Sagsøgers synspunkt om, at sagsøgers lønkrav baseres på aftalen om fritstilling, bestrides. Det er således ikke korrekt, at det omhandlede lønkrav støttes på aftalen om fritstilling. Det er aftalt, at den ansatte fritstilles, men hvordan en fritstilling spiller sammen med en iværksat lockout, hvilket er sagens kerne, er helt entydigt et spørgsmål om fortolkning af hovedaftalen og de heri indeholdte muligheder for kampskridt. Kravet om betaling af løn støttes på ansættelsesaftalen (bilag E), hvoraf bl.a. fremgår, at Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation [ ] Medarbejderens lønkrav er således reguleret i de pågældende overenskomstaftaler, som er fremlagt som bilag F og G. Spørgsmål om berettigelsen af standsningen af medarbejderens løn i april 2013 er derfor et spørgsmål om brud på de overenskomstmæssige lønbestemmelser men ikke et spørgsmål om misligholdelse af aftalen om fritstilling. Det fremgår endvidere modsætningsvis af undtagelsesbestemmelsen i arbejdsretslovens 11, stk. 2, at sager om påståede løntilgodehavender, dvs. individuelle krav der som i denne sag støttes på en kollektiv overenskomst, som udgangspunkt skal indbringes for Arbejdsretten. Sagsøgte, Kommune Z, har gjort gældende: 2. Anbringender 2.1 Det gøres overordnet gældende, at sagen for det første vedrører spørgsmålet om, hvorledes KL s lockoutvarsel (bilag A) skulle forstås, og for det andet vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger havde krav på løn efter overenskomsten under lockouten og dermed tillige spørgsmålet om virkningerne og følgerne af konfliktvarslet. [ ] 2.2 Som nævnt ovenfor vedrører denne sag for det første spørgsmålet om, hvordan KL s konfliktvarsel skulle forstås. Reglerne om varsling og iværksættelse af konflikt er på det

10 Side 10/13 kommunale område behandlet i 7 i den mellem LC og KL indgåede hovedaftale (bilag K). Det gøres gældende, at en sag om fortolkning af en konflikts omfang således er en sag om fortolkning af parternes hovedaftale og dermed et anliggende for Arbejdsretten, alt som det fremgår af arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1. Det forhold, at sager om fortolkning af konfliktvarsler behandles i Arbejdsretten, understøttes i øvrigt af, at lovligheden af konfliktvarsler ligeledes behandles af Arbejdsretten, jf. 9, stk. 1, nr. 3. At sager om fortolkning af konfliktvarsler behandles i Arbejdsretten, understøttes endvidere af, at Arbejdsretten allerede har behandlet en sag om selvsamme konfliktvarsel, hvilket skete på LC s foranledning i Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 i sagen AR Sagen blev netop anlagt ved Arbejdsretten, fordi rækkevidden af en konflikt er hjemlet i hovedaftalen. 2.3 Som ligeledes nævnt ovenfor vedrører sagen for det andet spørgsmålet om, hvorvidt C har et løntilgodehavende over for Kommune Z. C har under sagen anført, at dette spørgsmål alene beror på den mellem hende og Kommune Z indgåede fritstillingsaftale, og at kravet derfor ikke støttes på overenskomsten. Det anførte er forkert og må bero på en misforståelse. Fritstillingsaftalen indeholder ingen bestemmelser om, at der skal udbetales et bestemt talmæssigt opgjort beløb til sagsøger i fritstillingsperioden. C s krav baseres altså ikke på fritstillingsaftalen, men derimod på parternes ansættelsesaftale. C s ansættelsesbrev er fremlagt som bilag H. Det fremgår af ansættelsesbrevet, at ansættelsesforholdet var reguleret af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne indgået mellem KL og LC. Det var altså denne overenskomst, der bestemte, hvor meget C skulle have i løn. Den dagældende overenskomst er fremlagt som bilag J. Når C med sine faglige organisationer i

11 Side 11/13 ryggen påstår, at der ikke blev udbetalt løn i overensstemmelse med fritstillingsaftalen, er det altså reelt en påstand om, at hun ikke modtog løn i overensstemmelse med overenskomsten, og dermed også en påstand om, at Kommune Z har underbetalt hende og dermed overtrådt overenskomsten. Det gøres gældende, at sager om sådanne påståede løntilgodehavender der udspringer af overenskomstens regler ligeledes skal behandles af Arbejdsretten, jf. således 9, stk. 1, nr. 2, og Det følger af arbejdsretslovens 11, at sager omfattet af 9 som udgangspunkt ikke kan behandles ved de almindelige domstole. Dog følger af 11, stk. 2, at en lønmodtager undtagelsesvist kan anlægge en sag om påstående løntilgodehavender ved de alminelige domstole. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at lønmodtageren godtgør, at dennes faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Der gøres gældende, at der i nærværende sag ikke er tvivl om, at C s faglige organisationer er indstillet på at forfølge kravet, idet disse optræder som mandatar for hende i sagen. Det bemærkes i forbindelse hermed, at lønmodtagere og disses organisationer ikke frit kan vælge mellem, om en sag skal anlægges ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system, jf. således U H. Af denne afgørelses præmisser fremgår blandt andet: Det kan ikke antages, at det i et tilfælde, hvor den faglige organisation er indstillet på at forfølge et eventuelt krav, har været tilsigtet at give frit valg mellem det fagretlige system og domstolene. 2.5 Sammenfattende gøres det således gældende, at at at denne sag vedrører et påstået løntilgodehavende og en fortolkning af KL s konfliktvarsel (bilag A), sådanne sager er omfattet af Arbejdsrettens kompetence, jf. arbejdsretslovens 9 og 11, dette understreges af, at LC og Danmarks Lærerforening optræder som mandatar for C,

12 Side 12/13 at at at sagen således ikke kan behandles ved de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 11, sager, der hverken kan behandles ved de almindelige domstole eller i boligretten, skal afvises, jf. retsplejelovens 232, og nærværende sag derfor skal afvises. Rettens begrundelse og afgørelse Sagsøgerne har i disse sager fremsat krav om betaling af løn under en lockout af medlemmer af blandt andre Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. Sagernes hovedspørgsmål er, om sagsøgerne som fritstillede medarbejdere var omfattet af den iværksatte lockout, eller om de som følge af deres fritstilling skal behandles anderledes end de øvrige medlemmer af deres respektive fagforeninger. En afgørelse af dette spørgsmål kræver dels en bevismæssig vurdering af, hvilke medlemmer der var omfattet af de af Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening udsendte konfliktvarsler, og dels en fortolkning af bestemmelserne om arbejdsstandsning, herunder lockout, og retsvirkningerne heraf. Reglerne herom fremgår af de hovedaftaler, som er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, samt de tilhørende relevante fællesoverenskomster. Uenighed om fortolkning af hovedaftaler og kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold afgøres ifølge arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1 og 2, af Arbejdsretten. Sådanne sager kan ikke anlægges ved de almindelige domstole, medmindre det godtgøres, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. 11, stk. 2. Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening har ikke opgivet at forfølge sagsøgernes krav. Retten finder derfor, at sagsøgerne mod de sagsøgtes indsigelse ikke har ret til at få spørgsmålet vedrørende deres krav om betaling af løn behandlet ved de almindelige domstole. Retten tager derfor de sagsøgtes afvisningspåstande til følge. Sagsomkostninger De sagsøgte har fået fuldt medholdt i sagerne og tillægges derfor sagsomkostninger som nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens 312, stk. 1. Retten har ved afgørelsen heraf taget hensyn til sagernes omfang, forløb, udfald og sagernes principielle karakter. Det er endvidere tillagt vægt, at de

13 Side 13/13 tre sager er hovedforhandlet sammen. De tilkendte sagsomkostninger dækker passende udgifter til advokatbistand. Thi kendes for ret: Sagerne afvises. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skole X med kr. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skole Y, med kr. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Kommune Z, med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. Barbara H. Christiansen Bjarne BjørnskovJensen René T. Olsen kst. dommer dommer dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Hillerød, den 20. januar Helle Christensen, overassistent

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere