Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM"

Transkript

1 Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A mod Skole X sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B mod Skole Y og sag nr. BS /2013 Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C mod Kommune Z

2 Side 2/13 Sagernes baggrund og parternes påstande I april 2013 iværksatte Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening i forbindelse med forhandling af overenskomster for lærerområdet lockout af overenskomstansatte lærere i blandt andet folkeskolen. Lockouten, der trådte i kraft den 1. april 2013, ophørte, da konflikten blev standset af regeringen den 26. april Disse tre sager vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne, der var fristillede forud for og under lockouten, har krav på løn hos de sagsøgte i lockoutperioden. Sagerne er i medfør af retsplejelovens 254, stk. 1, blevet behandlet i forbindelse med hinanden. Der er i sagerne nedlagt påstand om afvisning. Spørgsmålet om sagernes afvisning er udskilt til delforhandling i medfør af retsplejelovens 253, stk. 1 og 2. Denne delafgørelse drejer sig om, hvorvidt retten har kompetence til at behandle sagerne, eller om behandlingen af sagerne skal ske i det fagretlige system. Sagerne er behandlet af 3 dommere, jf. retsplejelovens 12, stk. 3, nr. 1 og 2. Påstande Sagsøgeren, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skole X tilpligtes til sagsøger at betale ,09 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april afvisning. Skole X har nedlagt påstand om Sagsøgeren, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skole Y, tilpligtes til sagsøger at betale ,10 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april afvisning. Skole Y har nedlagt påstand om

3 Side 3/13 Sagsøgeren,Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Kommune Z, tilpligtes til sagsøger at betale ,49 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. april Kommune Z har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsøgerne har over for de sagsøgtes afvisningspåstand nedlagt påstand om, at sagerne fortsætter ved de almindelige domstole. Oplysningerne i sagerne A og B Den 1. august 2012 fik A ansættelse som lærer på Skole X. Følgende fremgår om ansættelsesforholdet i ansættelsesbrev af 25. juni 2012: 2. Overenskomst og ansættelsesgrundlag: Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst, Organisationsaftale og Arbejdstidsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. [ ] 5. Løn og tillæg: Lønnen udbetales efter de for tiden gældende aftaler mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt de på skolen gældende lokale lønaftaler. Ved aftale af 20. februar 2013 blev A samme dag fritstillet fra sin stilling som lærer frem til sin fratræden med udgangen af maj Følgende er anført i aftalen: Efter aftale fritstilles A pr. dd fra sin stilling som lærer ved Skole X og forventes ikke længere at stå til rådighed. Der udbetales løn indtil ansættelsen afsluttes den 31. maj B Skole Y af 5. maj 2000: blev ansat den 1. august 2000 som lærer ved. Om ansættelsesforholdet hedder det i ansættelsesbrev 2. Overenskomst. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende

4 Side 4/13 Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, der vedlægges som Den 15. januar 2013 indgik B og Skole Y aftale om, at hun fratrådte sin stilling som lærer den 31. juli Følgende fremgår endvidere af aftalen: 3 B er fritstillet fra tjeneste pr. d. 15. marts Skolen har ikke modregningsadgang i fritstillingsperioden. Den 28. februar 2013 varslede Moderniseringsstyrelsen over for Frie Skolers Lærerforening og Lærernes Centralorganisation lockout af de overenskomstansatte lærere fra den 1. april I varslingsbrevet er anført: Lockouten omfatter medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, der pr. 31. marts 2013 er beskæftiget eller senere tiltræder beskæftigelse som lærer eller børnehaveklasseleder ved de i bilaget anførte skoler, og som er omfattet af organisationsaftale af 11. juli 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Lockouten omfatter ikke skoleledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, viceskoleinspektører, viceforstandere, afdelingsledere, og lærere med funktion som souschef ved frie grundskoler samt forstandere, viceforstandere og afdelingsledere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Varslingen af lockout skete på grundlag af 5 i Hovedaftale af 8. september 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10- Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-hovedaftalen) hvoraf fremgår: 5. Arbejdsstandsning Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter nedenstående regler. For LC s og CO10 s vedkommende tilkommer retten de enkelte medlemsorganisationer. [ ] Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte brev skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang. [ ] Stk. 5. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot. Stk. 6. Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager arbejdstagerne uden unødigt ophold deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var

5 Side 5/13 ansat. Der må ikke fra nogens side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. Konflikten blev standset af regeringen den 26. april 2013 med virkning fra den 27. april I breve af 11. og 13. juni 2013 fremsendte Frie Skolers Lærerforening påkrav til henholdsvis Skole Y og Skole X om udbetaling af manglende løn til A og B for perioden fra den 1. april 2013 til den 26. april Skolerne afviste betalingen af de omhandlede beløb under henvisning til en instruks herom fra Ministeriet for Børn og Unge. C C blev ansat som lærer ved fra den 1. august Kommune Z løn- og ansættelsesvilkår i brev af 28. juli 2009: Skole V i Komm une Z har anført følgende om Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. [ ] Ovenstående løn- og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomstens bestemmelser. På et møde den 25. januar 2013 indgik parterne følgende aftale om opsigelse: C er foreløbig sygemeldt i længere tid. Hvis det vurderes ved efterfølgende rådighedssamtale mellem Jobcenteret og C, at C enten er raskmeldt eller ikke længere er uarbejdsdygtig i et hvert erhverv, meddeles dette efterfølgende til D. Ved evt. raskmelding indenfor opsigelsesperioden er det aftalt, at C fritstilles fra sin stilling som lærer ved Skole V. Indenfor fritstillingsperiode afholder C 2 ugers barselsorlov, 1 uges vinterferie for ferieår 12/13 samt en uges ferie i maj måned for ferieår 13/14. Den 28. februar 2013 fremsendte Kommunernes Landsforening følgende varsel om lockout til Lærernes Centralorganisation:

6 Side 6/13 Varsel om lockout og boykot pr. 1. april 2013 KL varsler lockout og boykot med virkning fra døgnets begyndelse den 1. april 2013 Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af organisationer, der er tilsluttet LC, og ansat efter opsagt: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen Varslingen skete under henvisning til 7 i Hovedaftale af 5. december 2012 mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation (LC), hvori anføres: 7 Varsling og iværksættelse af arbejdsstandsning Stk. 1 Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsninger efter nedenstående regler. Stk. 2 Strejke, lockout, blokade og boykot betragtes som arbejdsstandsninger. Stk. 5 Arbejdsstandsning kan ikke omfatte medlemmer, som undtages ved aftale mellem hovedaftalens parter. Efter lockoutens ophør fremsendte Danmarks Lærerforening påkrav til Kommune Z i af 12. juni 2013 om udbetaling af manglende løn til C for perioden fra den 1. april 2013 til den 26. april Kommune Z afviste betalingen af det omhandlede beløb under henvisning til en dialog herom med Kommunernes Landsforening. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter. Sagsøgerne har gjort gældende: [ ] at sagerne vedrører krav, der helt uafhængigt af overenskomsterne på områderne udspringer af en individuel aftale om fritstilling med de deraf følgende funktionærretlige retsvirkninger. Ved fritstillingen ophørte arbejdsforpligtelsen for lærerne, og der ville også af den grund ikke være en arbejdsforpligtelse at lockoute lærerne fra.

7 Side 7/13 Der er ikke nedlagt påstand om, at der er sket brud på den relevante kollektive overenskomst og uenighed om forståelsen af overenskomsten. Sagerne skal derfor behandles ved de civile domstole. I Arbejdsretsloven findes en afgrænsning af denne domstols kompetence. I 9 hedder det: Sagen falder ikke ind under nogen af disse bestemmelser. Til støtte herfor gøres gældende, at aftalerne om fritstilling er indgået på privatretligt grundlag mellem lærerne og skolerne uden, at aftalen har hjemmel i overenskomsten. Overenskomstens eneste funktion i relation til aftalen er den numeriske opgørelse af lønkravet, og herom er der ikke tvist. Sagerne handler således om misligholdelse af disse private aftaler. Med aftalen om fritstilling blev der givet løfte om, at lønudbetalingen fortsatte i en given periode. Hvorvidt vilkårene i en aftale om fritstilling er misligholdt, forudsætter ikke fortolkning af den overenskomst, der i øvrigt regulerede ansættelsesforholdet, men må ske på baggrund af almindelig aftale- og obligationsret. Når der således ikke er nedlagt påstand om overtrædelse af hovedaftaler eller hovedoverenskomster, og da der er ej heller nedlagt påstand om, at den varslede lockout var ulovlig, er det derfor ikke nødvendigt at fortolke hovedaftaler eller hovedoverenskomster for at tage stilling til lærernes krav. Det er alene skolerne, der nu påberåber sig, at såfremt aftalen om fritstilling er misligholdt med den konsekvens, at lærerne får medhold i kravet, vil der så være tale om et kollektivarbejdsretligt brud, der er omfattet af Arbejdsrettens kompetence. Denne noget fortænkte konstruktion vil således indebære, at man i realiteten kan inddrage alle typer sager mellem lærere og skoler, hvori lønnen indgår som et parameter for udmåling af erstatning. Således vil kan kunne forestille sig, at alle bortvisning- og afskedigelsessager, arbejdsskadesager mv. skulle høre under arbejdsrettens kompetence. Misligholdelse af en aftale om fritstilling indebærer ikke samtidig et brud på overenskomsten, idet aftalen om fritstilling og overenskomsten ikke er indbyrdes sammenhængende eller forudsætningen for hinanden. Der er dermed ikke den fornødne overenskomstmæssige uoverensstemmelse til, at sagen omfattes af Arbejdsrettens kompetence, og afgørelse af sagen forudsætter derfor ikke stillingtagen til forhold af faglig karakter som forudsat i arbejdsretslovens 9.

8 Side 8/13 Det kræver sikker hjemmel at undtage en sag fra behandling ved de almindelige domstole, og en sådan sikker hjemmel findes ikke. På den baggrund skal sagen realitetsbehandles ved de almindelige domstole. De sagsøgte, Skole X og, har gjort gældende: Skol e Y [ ]at retten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, idet sagen hører under Arbejdsrettens kompetence, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at den reelle retstvist i sagen for det første vedrører spørgsmål om fortolkning af LC/CO10-hovedaftalen (bilag A), som er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010, og for det andet vedrører spørgsmål om brud på organisationsaftalens lønbestemmelser i form af standsning af den fritstillede medarbejders løn i forbindelse med lockouten i april Særligt for så vidt angår spørgsmålet om fortolkning af hovedaftalen bemærkes, at hovedaftalen fastlægger en række grundlæggende principper for de overenskomstmæssige relationer mellem aftaleparterne, herunder er der i hovedaftalens 5 fastsat regler for arbejdskonflikter som f.eks. lockout. Som det også fremgår af stævningen, angår sagen spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at standse den fritstillede medarbejders overenskomstmæssige løn i forbindelse med lockouten i april Stillingtagen til dette konkrete spørgsmål forudsætter stillingtagen til det helt generelle spørgsmål om, hvorvidt fritstillede medarbejdere skal anses for omfattet af en lockout, og dermed forudsætter stillingtagen i sagen til en fortolkning af selve lockoutbegrebet og særligt en lockouts retsvirkninger, herunder en lockouts retsvirkninger for det individuelle ansættelsesforhold. Det er efter sagsøgtes opfattelse helt afgørende, at fortolkningen af lockoutbegrebet, der er en af de grundlæggende arbejdsretlige spilleregler, skal ske ved Arbejdsretten, der er nedsat bl.a. med dette fokus. Da lockoutbegrebet er fastlagt i hovedaftalens 5 indebærer stillingtagen til sagens spørgsmål således fortolkning af hovedaftalen. Og dermed er sagen omfattet af Arbejdsrettens eksklusive kompetence, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1. At spørgsmål om fortolkning af arbejdskonfliktbegrebet, herunder vedrørende arbejdskonflikters retsvirkninger for det individuelle ansættelsesforhold i relation til overenskomstmæssige rettigheder og

9 Side 9/13 eventuelle brud på overenskomster i denne forbindelse, skal bedømmes af Arbejdsretten, ses da også af retspraksis, der er refereret i svarskriftet og vil blive gennemgået under delforhandlingen. Sagsøgers synspunkt om, at sagsøgers lønkrav baseres på aftalen om fritstilling, bestrides. Det er således ikke korrekt, at det omhandlede lønkrav støttes på aftalen om fritstilling. Det er aftalt, at den ansatte fritstilles, men hvordan en fritstilling spiller sammen med en iværksat lockout, hvilket er sagens kerne, er helt entydigt et spørgsmål om fortolkning af hovedaftalen og de heri indeholdte muligheder for kampskridt. Kravet om betaling af løn støttes på ansættelsesaftalen (bilag E), hvoraf bl.a. fremgår, at Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation [ ] Medarbejderens lønkrav er således reguleret i de pågældende overenskomstaftaler, som er fremlagt som bilag F og G. Spørgsmål om berettigelsen af standsningen af medarbejderens løn i april 2013 er derfor et spørgsmål om brud på de overenskomstmæssige lønbestemmelser men ikke et spørgsmål om misligholdelse af aftalen om fritstilling. Det fremgår endvidere modsætningsvis af undtagelsesbestemmelsen i arbejdsretslovens 11, stk. 2, at sager om påståede løntilgodehavender, dvs. individuelle krav der som i denne sag støttes på en kollektiv overenskomst, som udgangspunkt skal indbringes for Arbejdsretten. Sagsøgte, Kommune Z, har gjort gældende: 2. Anbringender 2.1 Det gøres overordnet gældende, at sagen for det første vedrører spørgsmålet om, hvorledes KL s lockoutvarsel (bilag A) skulle forstås, og for det andet vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger havde krav på løn efter overenskomsten under lockouten og dermed tillige spørgsmålet om virkningerne og følgerne af konfliktvarslet. [ ] 2.2 Som nævnt ovenfor vedrører denne sag for det første spørgsmålet om, hvordan KL s konfliktvarsel skulle forstås. Reglerne om varsling og iværksættelse af konflikt er på det

10 Side 10/13 kommunale område behandlet i 7 i den mellem LC og KL indgåede hovedaftale (bilag K). Det gøres gældende, at en sag om fortolkning af en konflikts omfang således er en sag om fortolkning af parternes hovedaftale og dermed et anliggende for Arbejdsretten, alt som det fremgår af arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1. Det forhold, at sager om fortolkning af konfliktvarsler behandles i Arbejdsretten, understøttes i øvrigt af, at lovligheden af konfliktvarsler ligeledes behandles af Arbejdsretten, jf. 9, stk. 1, nr. 3. At sager om fortolkning af konfliktvarsler behandles i Arbejdsretten, understøttes endvidere af, at Arbejdsretten allerede har behandlet en sag om selvsamme konfliktvarsel, hvilket skete på LC s foranledning i Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 i sagen AR Sagen blev netop anlagt ved Arbejdsretten, fordi rækkevidden af en konflikt er hjemlet i hovedaftalen. 2.3 Som ligeledes nævnt ovenfor vedrører sagen for det andet spørgsmålet om, hvorvidt C har et løntilgodehavende over for Kommune Z. C har under sagen anført, at dette spørgsmål alene beror på den mellem hende og Kommune Z indgåede fritstillingsaftale, og at kravet derfor ikke støttes på overenskomsten. Det anførte er forkert og må bero på en misforståelse. Fritstillingsaftalen indeholder ingen bestemmelser om, at der skal udbetales et bestemt talmæssigt opgjort beløb til sagsøger i fritstillingsperioden. C s krav baseres altså ikke på fritstillingsaftalen, men derimod på parternes ansættelsesaftale. C s ansættelsesbrev er fremlagt som bilag H. Det fremgår af ansættelsesbrevet, at ansættelsesforholdet var reguleret af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne indgået mellem KL og LC. Det var altså denne overenskomst, der bestemte, hvor meget C skulle have i løn. Den dagældende overenskomst er fremlagt som bilag J. Når C med sine faglige organisationer i

11 Side 11/13 ryggen påstår, at der ikke blev udbetalt løn i overensstemmelse med fritstillingsaftalen, er det altså reelt en påstand om, at hun ikke modtog løn i overensstemmelse med overenskomsten, og dermed også en påstand om, at Kommune Z har underbetalt hende og dermed overtrådt overenskomsten. Det gøres gældende, at sager om sådanne påståede løntilgodehavender der udspringer af overenskomstens regler ligeledes skal behandles af Arbejdsretten, jf. således 9, stk. 1, nr. 2, og Det følger af arbejdsretslovens 11, at sager omfattet af 9 som udgangspunkt ikke kan behandles ved de almindelige domstole. Dog følger af 11, stk. 2, at en lønmodtager undtagelsesvist kan anlægge en sag om påstående løntilgodehavender ved de alminelige domstole. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at lønmodtageren godtgør, at dennes faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Der gøres gældende, at der i nærværende sag ikke er tvivl om, at C s faglige organisationer er indstillet på at forfølge kravet, idet disse optræder som mandatar for hende i sagen. Det bemærkes i forbindelse hermed, at lønmodtagere og disses organisationer ikke frit kan vælge mellem, om en sag skal anlægges ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system, jf. således U H. Af denne afgørelses præmisser fremgår blandt andet: Det kan ikke antages, at det i et tilfælde, hvor den faglige organisation er indstillet på at forfølge et eventuelt krav, har været tilsigtet at give frit valg mellem det fagretlige system og domstolene. 2.5 Sammenfattende gøres det således gældende, at at at denne sag vedrører et påstået løntilgodehavende og en fortolkning af KL s konfliktvarsel (bilag A), sådanne sager er omfattet af Arbejdsrettens kompetence, jf. arbejdsretslovens 9 og 11, dette understreges af, at LC og Danmarks Lærerforening optræder som mandatar for C,

12 Side 12/13 at at at sagen således ikke kan behandles ved de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 11, sager, der hverken kan behandles ved de almindelige domstole eller i boligretten, skal afvises, jf. retsplejelovens 232, og nærværende sag derfor skal afvises. Rettens begrundelse og afgørelse Sagsøgerne har i disse sager fremsat krav om betaling af løn under en lockout af medlemmer af blandt andre Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. Sagernes hovedspørgsmål er, om sagsøgerne som fritstillede medarbejdere var omfattet af den iværksatte lockout, eller om de som følge af deres fritstilling skal behandles anderledes end de øvrige medlemmer af deres respektive fagforeninger. En afgørelse af dette spørgsmål kræver dels en bevismæssig vurdering af, hvilke medlemmer der var omfattet af de af Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening udsendte konfliktvarsler, og dels en fortolkning af bestemmelserne om arbejdsstandsning, herunder lockout, og retsvirkningerne heraf. Reglerne herom fremgår af de hovedaftaler, som er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, samt de tilhørende relevante fællesoverenskomster. Uenighed om fortolkning af hovedaftaler og kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold afgøres ifølge arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 1 og 2, af Arbejdsretten. Sådanne sager kan ikke anlægges ved de almindelige domstole, medmindre det godtgøres, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. 11, stk. 2. Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening har ikke opgivet at forfølge sagsøgernes krav. Retten finder derfor, at sagsøgerne mod de sagsøgtes indsigelse ikke har ret til at få spørgsmålet vedrørende deres krav om betaling af løn behandlet ved de almindelige domstole. Retten tager derfor de sagsøgtes afvisningspåstande til følge. Sagsomkostninger De sagsøgte har fået fuldt medholdt i sagerne og tillægges derfor sagsomkostninger som nedenfor bestemt, jf. retsplejelovens 312, stk. 1. Retten har ved afgørelsen heraf taget hensyn til sagernes omfang, forløb, udfald og sagernes principielle karakter. Det er endvidere tillagt vægt, at de

13 Side 13/13 tre sager er hovedforhandlet sammen. De tilkendte sagsomkostninger dækker passende udgifter til advokatbistand. Thi kendes for ret: Sagerne afvises. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skole X med kr. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening som mandatar for B, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skole Y, med kr. Sagsøger, Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening som mandatar for C, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Kommune Z, med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. Barbara H. Christiansen Bjarne BjørnskovJensen René T. Olsen kst. dommer dommer dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Hillerød, den 20. januar Helle Christensen, overassistent

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 15. marts 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 15. marts 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 15. marts 2017 I sag nr.: AR2016.0188 Lærernes Centralorganisation (LC) for Danmarks Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Billund

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Programmet for i dag

Programmet for i dag Programmet for i dag Velkommen Den overordnede ramme beskrevet i Hovedaftale mellem Finansministeriet og LC Konfliktvarsel er afsendt. Hvad så nu? Hvad er situationen for de ansatte, hvis konflikten bliver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere