ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han"

Transkript

1 Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende oppe: J Lyngby. Meni de v. e/.le Hiver.g plud.eua uhyre Velde og Sltu'/onen Dr merel lullg lor Budene. Redning.bllden blev glotl kl.r oll: dcn gik od.. cre rede.r yde Hjll!lp. vlsle sg ogul.. ere pukræver del Nlolorbllden.Charles uden for LandJngsplndsen fik en vældig Sø over ~g. Buden yldles V.ud Dot Motoren ~rk S... Buden var synke'rrd/g men Rednngsblden nuede H bjerge' de fjre ombordværende Piskere: nden Buden sank ba.:le Redskaber Di: P'ngS/. lire Pskere der alle er f.hlge Jlder er megel betydeligt Tab. P.ngsten.ndrog ca. 800 Pd.. nell kal skelfe iii om.1 J ndtn.. ndt.nr... ude Komolu Den engelk.. Krlmln.Um O.d Mand kke' der... i Royelleale hn De.ndre Bude h.vde l Gy.. De. er en sg nd ved egen Hjælp..Charles Forl.linlit om et Mord der pu Ove var bagersl Den anses ror at.. kende Mø.de opkl8. være lolall forlist Buden lerles Den 610re Hovedrolle p1llel.1 den af Edmund Mølgaard eugej.ke Jhr.kterakueopiller der bl huøke. Jr n8 del iltra er Fil Oednillgssække kaa ss::hces men godl sceneut og velllptllel. lor 25 øre. ihlsted skal man bruge et Saarede Soldater. større Antal Sække fir Den saarede ;o:~:' anvendes Ul Sikring Niels Em. ~ og.ndre BeskyUelsesrum Væver Bach det lor Tden er vanskeligt at Saar er kun af i ;i;;~; skaffe Sække vil Kommunen købe Bland! de saarede Oødningssække af Svend Agger Sen al for 25 Øre pr. Stk. Agger Struer. Han.ene. ved ln Tltel.:;'::.~::~1 lfleveres P8ll Admnistrations ;~~;; r; Vagtholdet da. de bygningen. D. r ttl.v kke s kudt. viste sig paa borg og under Kampen el Skud den ene Skulder. Han Der tøb formiddags det Rygte 81 led et megel storl BlOdtab og der i Nat var hort Stud! Nærheden have Blodoverferlng. Han Byen. Del var klin el Rygte som i god Bedring men vil sand. modenulg er opet&aet ved at man synligvis n varigt Men af sit hørt Eklploslonsknlld fra nogle Saar. BU~ Prøve -Luttalarmering i Thisted_ Beskyttelsesrum graves i Tbisted Plllotage Morgen KJ. 15 gives der alarm i Thsted ved at PabriksfJøjter samtidig lyder. er dog kun en Prøve Det Byraadet nedsalte Udvalg er bleven enigt om at man vil anvende dj~se Dampfløjter ved Alarmering lor Sia vidt de pea tilfredsstillende Maade kan beres over del meste lf Byen. Bnkelle Steder f. Eks_ den nordlige BYdel skal Jllaske opstilles el særlig Alarm. signal. Ogsaa Sirenen pas Keb!and Arne Smitbs Ejendom lages J Morgen forsøgsvis i Med Hensyn iii de t Beskyttelsesrum er man ikke lærdig med Undersøgelserne. Nogle Kridere er man begyndt at.slive og del er besluttet at glave el Beskyllesesrum i den slore Plrne i Planlagen neden for Amtslægens BOlig. Ar pøabegyndes muligvis l'~'; Kakao er rationeret. Vi kan købe den pall Kaffekort. Aftes udsendtes om at Kakao ra i Dag vtl rahoneret saaledes at man et gyldigt Kallemærke lor ellilsvarende Kvanlum Kakao. Det oplyses al det danske al Kakao i 1938 var 922 hl en samlet Værdi af ca Kr. Ar de 922 Tons blev Tons indlerl ra Udlande~ mens 550 Tons blev fremstillet her. Tallene lor 19:09 endnu ik.ke opgjort men der i de senere Aar være en ' Stignmg i forbruget Den væsentligste Del al indføres fra Holland. Huodborg. Jannerup SOineraad hofdl forleden Mede Alle Med. lemmer VBr mødt. - Pra Amlet forejaa Skrivelse Brændselsnævn i '~'~; SogneraadC 'valgte Vorupør (Pormano) Slag. ter Jespersen Hundborg som sag.. ;Aoders Bang Jannerup som 'n med al en EnkUt Y~lt 3 u. de PlJud~t bug. 11 hvor Dine.1 40 boflle el Pal 190 Kr hed. A d bogen _sig i A Ellert levered men til) ti stad Med[ til 12[ tndlev( 74 V andre

2 ;T Vltler.. rr- r:;;sjfu810nen nar JO er v or E Tem1 b or. HYlleUge Mad.. Kl.!! lfle Priller =====' Kæmper en anden 24 Pd. ca. 3 Kr. for lt Laks ind ske rentabel n Del Piskere er Skrubber aar ind til Fangsterne e Opkøbere. i Omegnen og 50 Øre Adgang. Pur andre end Medlemmer Adgang er Sammenkompaa Haret solgtes for 225 og gsgodsl olllmbine. et. Tbisted beden er pr Thisled SO aar aa Holel fredsindede r siden irksom_ forløbne Gang_ r Sø n ng le om del: ogsa8 værel ganske fantastisk ning. n v ondarlet. Lagrene af svulmer op Under Mødeforbudet. for hvor læ lige Varer k Hvilke Møder maa boldes P Samtidig YD Københavns Politis Oplysnings-' skal malkes central har udarbejdet en Rede - Æg gørejse angaaende Mødeforbudet. H-j Delle omfatter. kke Møder og emmem Generalforsamlinger i Poreninger ringe Del af og andre sluuede Sammenkomster bliver Sper. saafremf kun den paagældende sæltelse af Sammenslutnings Medlemmer har sten ulovlig. Forbudet omfatter ikke Koncerfer Teatre Varieteer og lignende Forlystelser og det vil normalt hejler ikke omfalte Poredrag. Desuden gælder Porbudet ikke Sports- og drætsforeninger herunder Spejder- og VandreudfJugter idet Opmærksomheden dog hen. ~d es paa at der ikke maa gives Anledning til Sammen stimlen af Menneiker af nogen Art. mere og me Næsten Landbrugsp ret. Der sk Ordning om Afsætning o Bestemmel-se Som med idet enhver oner eller a ska forebygl derlor i Dag soner der h ved Banegaar Der falder r gældende. Endelig henledes Opmærksomheden pas at kirkelige Møder og Sammenkomster er forbudt nasr disse afholdes uden for Kirken. Porbudet rammer med andre Ord Møder i Missionihuse Menighedshuse Porsamlingshuse og lignende samt kristelige Møder under aaben Tinglyste Himmel. ntere ant franak Film. fra Gdr. Th! Harald Nielsen SøndbJerg 26.4: Kr. Vurderings Pra Enke Ka Kaj Svendsen (j

3 fe_~ om de> J.. al! den en til nmed 4 Lob hrik. fe> Kr. Cleo r dft' Gf''~. o;: d!h O)ft' fl!~r. lde SpeJ el- 0ft l L l tef J. p.. fol Op er~s mhr e 4 l! hlrl t~ e e m t' e c ti! ::::..mmn ~ mk al \\enfle~c'.! n ~e Art E 4el fl. hf' ('au Opmletl..som hede p.u a' l:e it' \~~.. e' ar: Samme li.uq'1~!t'r er lorbudl... Cl ~~.ho dh ujl!'n folr K t'n. Fart'oudel umme'r med.nart' Ord \'11 tor.\m!.hust'.\\t'ql~l1edshuse pots.m Lngshuse 0i: inerlljt' ~.am' r.~le te Meder under b!'n Hmmel. Adelt~. Jean G&bin dea ejeddommeli~.g lremi'agende trnske S~espiller fra TEac:e.. nes K.j- o!'.hotel du l'ord- spiller Hovecroen i fi men ~O~ ved D~m~..:ler ses i Palæteetrel Filmens Opu.kt er meget drs.marisk. M-.;J. hø.-er el: Skud oj! se: en Mand tumle ned sd TrEpPeroe. Det er.o\rbejdued FrancoJs Oean Gs.bm) og :n... n c Pc mel lacu hla:.. suldec bron som H ~uælut Dyr i sil k ist\ære1se.og leder ;Et l...h' pusere Revy. En ~benje Fllm der 5pl es med ltpel it; øn Sl og er mesterrgt iscene Ul [ en af HOl!edroJ e:rne ses den tajentfulc.e Arletty. Tinglyste Skøder. t:r hicit - ~--' - HviS der Bombet\ til Land- Der et logen.lo-tt ~tl oer... LAnd..atuS fa Odr_ Ths. Nel...'.. Lu!lb mbaroemt:nlet bet P.l E b' f'jt Malt... r... Harald ;o..:'elsen. s.nd.l~ i ' -*Te l y!j l ' Søndberji!. 2ti425 Kr_ p lo:: rol g og T (J ' Kr. \ U!G..-riu _ \1m ;~:n ~ ArtllPd. ml bet gere bv Gt1 Fn Enke... afc'l 'r 3ub ti ønbolme. Man. 'O. Kai Svend se.. b 've A VOf Pu s.agkyacl f LØ88Te 700 i<:r. Hvidbjerg S300 Kr pl\ll!; udlalet mao Vo.roeril'l!<SSCJØ :0500 _Kr. Fra Landmand J. :::i!ren~en L> T\-trap '. _.~. mand ~ic.!\ldsen..- '::...soc; Kr. li BUbbeljlaard Vesteng Kr VurGenng'i6um plos LøtollJl'e... H ~oo Kr. til Fra TeJdonm_onn'l. jens Cbnuens.en l\s... VerneT D_m. B~\ed. Matt. l\ r. ~ld. SleBed5te4 12SOjKr... kke &ZrSk. 'VUrderel SLiilendsmtt.onl Adkomst Jo Enke Me-re Simol\sen. _t.jvinger Fru Ane K. GilJing. HUn;lp R_ fl. MatT_ Nr 5p HD' rup. Vurderingssum b()oo Kr. Frs!illmme luvinger til Vej_ss. Henry Gi linj! Hctllp 5amTlle Ejeadom!HDO Krcner. Fr_ Gdr. \bds Hviid til HelliiZS8-Gjettrup Kon:;mune Matr. Nr. 5v 9c Gjet trup 4:;;g Kr.. ikke S2tsinlt vurrierel ntn. roe!1 de er ~ 01:1 t ~ merjtt So-e. tr. Det her ' st s'g!l' at; ~ Menne~ker J;oamer lil Slc.e-Ce al blve ramt af S~rængst} et Bomber o~ det er dem. man fep!:f' & urogaa.lt b ve ' 1.f tf Derfor mu men nabr der 'l~ Bomber frem lor au und ~. opbolde s g pul Gaden 0&... kke!ebe ul ViDeuer for t se Det bedste er lhe at op~ sig i Huse under Luftangreb _ der da lk... e Huset er QOtetae. Bombf'be~kytte!s.es.rLlm. Pi dtl Bombebeskyl1eisesrum ; N~ og der er Tid ti: at søge t~ att. bør man gere aet og.e.vngl det tl ruaes for dem T~ der bor saa nær Plal1ta~ e tl ae K rkegaarc.en. al de kan nu.lmt i rette Tid at de da ger det ae Oue tyske Søfolk rejser hjem.' S& kasler sig ned p:aa Ja:--. helst i Dækning ved Træer. Den tyske Trawler. Wilhe m und Er man ude og der s er! ~b.rial er endnu ik:ke kommen fri 8ombe!alj i NrrbedeD srjtf al Grunder. ved febbetsted l Dag del om ejeb kke ig at kaf: ~ lig er olle Mand al Besætningen alrl:js! ned paa Jorden Sprængstyb.e=ne V da gu ovenover den ~ til lysk and Kaptajnen 0i;! de S ur op. b iver resten a -w: f'l!ø.. 0\'nge betinder sig stadig j Hansted. m!.o sm'oe s g Bed helst Tro Overraskes man paa Gaden. s.ta Aalborg K. Dtor -ar i Dag tiuør! 1319 s.1. Ktta'uret 213 Kalve S fur o;::: Lam og 139 ~l!er. Hande en med S' K\if~g \'ar vil Jg KaJvehandelen s\'agere Handelen med SMr ~angsom Bader for Sa.mme.nstimleo Srinekort koslede Kr 1. Kl. 2. 'KJ. il Kt i Thisted. K\'ier &4-75 U-05 b4 5. Der loregaar bverdag i Thisted Stude 84 i5 74-b Sammenstirnlen af folk: hvor det Unge Tyre bl-55 tier nu t'r ty~k Mi itær paa Færde. Del daarli~ere 1\\' og tenl.j.fne Oon~e bekendtgjort Køert.Eksp.il-6S al Sarnmenstimlea er tor budt dur i~te Kal =::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::; l L Hjmfb ;0 OER NES KRNG For de fa gtigste Folkeforsikring Stat_garanterede For' alkrl _.mmer Stor kontant Borna. Ol '1W 00 beta el m:u ~ Kre.er P4a.w.). Kah'e bt-50 Doubletk. lfo Lam Kr pr. SU. Prima smaa.. unge Se~ 10-bO ringere do 5q-M Pr ma store æ dre S~er nn ere do Alt pr. Kg. Gen... 'ro.... 'ln.g Tltl.. t... o... U. M. K ~O T1titded ~ ordi~ h at1aa ni Dt'N1~ a ke'ie4co' ;;.;.. l...;.:;;t& Med:MnaN tril- flade en Husmor Hv's mad et i et Hus :.1 Jt;t er Bombeargreb. mas. man rept med at det sikreste Slet!' t\æ deteo op Slod et H01ie.:... rom. Kr dere der skal huges.lt i bør cer tages al B'de' e for at forb nore at Krld~ styrier sammen saatreml Alo'f'm vr les: foren Kældervin.JUdw bar anbringes ~andsæt ke t Btskytte SJ! mod Bombesplm.tet.. Hvad. gur Branabo bet J~r af Hensyo pu Loftet i to E 'e[j;:l en Kuse med Sand eg 0i: e.jti dere: el Kar ~.. o~ el Par Spa de. aet 0'eb en t. der. u er de: so. tf! men er g1 nfa flll t' ao \.! t a tf de e 80mbe n ao.. l. (!~ mal em Ol a. ~ de

4 1 '1.Lr. ~ 'i'~.- t :1.('('..... i '.T'. ~ A..' b ~. \r. HS. Aronprinsessen fik en Datter_. ;:. f.. ) 1'1.1. ' Flagene gik ii Tops uera ' ~ 'd ~. ti....k t~ _)t... N... r< '' on ~ Jop... K _ r'n.;; Jk y (01'\ f~.. rurx- /1''''''111 ' r S)/fOJJ~' (.nul ' h'd JM rlrrollol lion... ~J m</f ' u. ( t tl... n ~ TlJ KONG C1/JHS'fANS Ji\GJGE HD:rU. S r--~ KoO Chrl.i~..... d.'.urr a' GUd V.~lpotl.r F~Uun!lorn'. Tysk Paastand: med af Regeringen EnJ;cJsk Meddelelse om ty:-.kc LuftaJlJ(rcb mad dementeres fra Berlin. - dullgl 1111./ur ge' K.~c.'~Ø' /UhU. lu Am~n.borø. ango. KUlgen personlig! filt/i e n forbereder sig paa Krigen. \ ~ 0 '....to ~ <~.'h. ~ ''. l. ~nno 1'd~ 1 'do ~dla't lo ~ d... t. t... b..... U. ol. ~.jl.. _. 0' T... o ol ' la'd..... 'Y n~ '.... t'd 1'''' ~U ~.. s... y~ to T nl... Ut ul Wo.d.. do1 o Denne ujh~.d * <ldl B ill ~ d.' dn... ' >.. '1oi Jer... t<... ~ 'd... V ' n.. er. H U K \/... v.. ont T._ K.Jy kon _.dl ud.... U~. t r ;al W... t iladio dt< ( h..... ' Voldsom fol handlingsa'ti'vi'let'i Pari'S. Ru.land ror heller kke JHH Minerne i n ØHtersuen. J l '1:11 l \'ordmælldem: fortsætter Kampene mod lll;osiollsltærell. n ~ t fra l:.-n' H.-. / ' t r l. l ' n url.. 11 ~ Er.. / h l- 1'''' n~. nit!. /... /t.> d' l ~ r.... ' a.' /'''''1 lr'.. ~ttjj../. '''Jr. l. 1\..... : g nu ~. i 1\'. :-o. r i /))01[' h t.ll ~l.. _\'. Fil' ' ~ h.. nj'jlj..' lul J 'J l \' rr. luljo' 'ru 1'''''' l r 1 ) ; 1). h/(..'. 1f. Jlln~.1 :> _ /.!'''' r J~.11'k~ ''''ri' Jkkc et Stllld t Ord _.. ( al 1 ~'d. h~!!j / '-li' l;tr1 r ~~~L 1 lo'. U.1 ( ~~!~. ':i. '''11'1 Q ~'11 ' r(>'hj.! mj.1 ) ~r ulh '. an! ' ' ' Engelske Søstridskræfter med T rans- D~ no'1~e R'.rluskamlrfJJ nor fllrhæller -lmmell med d~t lke FornOrtntillh GrtlclOl og Flere Tusinde allierede Soldater forklædt i Oslo. / 10. lld~1 f... ~. ol \. tu ~u ~ la'..1 _.. la'''1< Ulf 1 ' \~... Jhdln'''<n.. t./'h' t... ld ''''''nr.. '.. ~'... ro n~ d... lo f.'ud /ladu 1 h..... '.... O Kllnl Hallkun A '/'''0111b ru hllllbloo Kamp No~d lor O ~ lo mod l~ \k~ T~P/leenhfdtr. U KO/ Ha~k on ~tiltlt med al d~m ~' ln FnlU~ Undr. F/lf 111 de lordllllll SkHe 0'1 mla B~tr tlr tllll ilc/1 Mulig. hed lor a/ lall Kendikøb J d~1 flktj~ke 110 og: er SitlaJon Norl/r Fred. n ur T} skel('. f ~ h r \' \ J \ Ul'!.llnlr r 011 1\1 ill du' ij.fl' dc.'r.\1. hr ~. il~ /t J i )!..d P}r f L m \' rk. /. ' ~' ~ r r~ hrt 'L~ n '. P.. li. ' i.. lokonlor.. nt P.nt... ar j Caar!le Elt... icoven Ol ~. nen prqd. l1li wold... Fo~ a:... /inlu.khwitd KoMOtjJ5P~_id... Pa.. l R.rnM14 m_tog Ulledef d... -'t....&.... ballu... Buhil d.. lige... venoclt 11'-_ fr. U S. A.. d. fn -.«.. Gftn<lll 01.1t.... '''.. <11_ tr... tt Geuø<ll' s.t.a. Krl..illh.tfr Dall... ha.d P Rå..!...U'C Drwftdscr... 1)11_... o. dm 'nrftlm ti' Syri. 10_ 1'111 Gaøsdlll. Luft_... i5w.' Laannl EJl.iC.. Fl ~ VF il/_in ridt-. di»l: F... andl ~. ih ell n t! gcn jl:u t rk H ' LallcJgangs for~ug i dc af t)'skc TrOP)er besatte erklærel' æruentagh.'no;; O\erkommando. R~ t'nla.' lttf bl..... r Kt ' om.. ' ~ Normalt Liv Oslo. ri 11 11\11 Lint r dtu toskl Ho~c.ht o d lon/au 10nn.t. De ol.h 'rbejdere ~t1 p'c al ti d tr1ke lull~ll1loe b<l$.:ljt. F1~.t Jll. ~d D~lo lim 1l~1l0pt.'let t~rt \~ 'Qm hrrl. UlldrH_nip(f i 0 lu~!;k.. Jrr g t!o/llagr~ Dau. Jl'rn h; t.r'ktu U O.J~ln dd Orr ~('.bd. left Ol' ~b h. rll~. Oll rl~~tr O(U~''''allr' pr... num 1 Odr 101 S n.'btld. ntd' h.h n'''111 fnr ~t oprhe'~' E'h.. 1't ' T \'~ Ornraadl'r Dag.

5 'nt'''' co 1111'\'1' i dl'r ' /11' 1\'1'11- lalj('t ful' g til ]Jan ('f\pl' S( a f hav ' ld..;afl '111('1' l i J nskr (' jdt't 011('11 ndr(' llen ft!.. ~or at id ['.r.; at 1:10 ('m-. l)- -' 111'( i hlilmcjjlpl' opfol'dl'l'dl' Afl('.; Br' il'lninj!l'n lil al ~a:t i.and 1111'11 O\ rpal't'll hl/'\' altig-l'v('1 om Bord 1lJ! i :\ntll'!'.lhlog Bulgi''H' a a voldsomt op omkl'1l1g SkiJl'l al dl.t Jokk('rln {!'pm og lilhagc> J )forgl's \Ul' Skihr s Stævn hl(>vpl fort pndnu Ja'llgl'1'( op paa Stl'andpll. n~l'bbj~l'jk('r Et Par pr knfpkhl og {](1' ('' muligvis og~aa ~k{'l anr]('1l Skalh'. Ovc rtraadt Forbudet mod at stimle sammen. Poliliet i 'l'hislpll 11<11' i Gaar og i Dag nol'jcl cn Dpi 1fenn('skrl' dp ladc' samlet sig omkring nogle mi Lla'l'o KU1t'{ojcl' lrod Fo!'budl'l mod ('nhh!' FOlln for Samm(1.~lim -'ll. Nu fald(' dp' llod(' l Mageskifte Gdl'. )frll'lin Dige>. Rær har hollh~ \(t sin Gaal'd i F('hllt'lstl'd llwd BO smand fan:-l r. ::\\lls'1'; P.jl'ndom i Hwl' (;<1H(11 i Fphh!'}'!!1 1'1 ansat til :11.;100 1<1'. lig ha 't ~h(>nl paa ;'0 Tdr. Eia'eh' _\!ark o~ Eng Ejl'H!omnll'r1 i Hil'!' <:<l. 1~ a hristianshol'g gælder indtil videj'e. LUkningen Overretssagføreren blev frifundet. 1.11lulllill'! Ul' ;! f l~m fo'agl'll il ' il orrr \ar li Jst mfld OHS Vlhl la':1 P 'or ralk Vidnl'fol khll iog i 1'1ollj?m<:t D f-:agpn. 'pd ]311 f tt n 'a.. han Hlomt ;; DagbUlkr a 100 KJ. men il L flndslf''1l bh\ han lhl'l' rifundp. Rf'tt n fandt. at han had afglyf'l sin Yirlnpfolklallng l ncl - re Upn i P\)ugmanl1-Sngl'n nf(pt 11'dst(' (hf'!}(>' injn~ og da. h 1 ikkc' a i ar Bp.jlll!ph not!(11 l1- f..klifl ol{ p!ldp!ig hl' kald 'l Yirln('afhming- flil pt 11ode. ~:k han url fra at rd.. kllft~'n fra 'agt'a~ Dhandling- i hp!tp1 var til :-lede j h'tt('d hvad <d alt... aa ikk(l vnr. Storebæltsoverfart i For- LoYforslag maa. udgaa af Folketingmodet. fordi Ordførerne d fast i N) borg.

6 jpal:!ll DC'res sted.. s æg. od-. SlOll d. ngye! al rer ller S..\:\O den deale Hnds<lamm~li.l1e :w1' mmnl'e FOlhmg Tilbud for SALO:;\ON HAJ\SE:K Skovgnde 26. Thisted. Y. STEENSGAARD. Nykøbing 1\ors. ' <::t1 Levering. Besk yttelsesru m udføres hulfigt og solidt. YALDE;\1AU ANDERSEN Soficvej 3 o Torp Hønseri Morsø modtager Bestilling paa dagg. Kyllinger af bl. og- hvo talienere ogsaa konssorterede (Gamnti 90 pct. Haner) - Yore stærke og le\'edygtige Kyllinger er altid tillagtpaa bedste Avlsrnatel'iale: smukke og kraftige Honer med haj ieglægning og store Æg tilsat Andcæ~!'ted. 1 'aa l Tn Ukrudt fælder mcl's ~\ Arbcjd med G Smed lefon lægge! Eld AU's HsSl'd _ ' in.a... na ':dal.~. l!l\ f.. H

7 !>a= S.Kap. ' ellig-.. til $Jl V.cmliJt. l.o~ '7:: j.1 l'fivt'..t..oft'\-...uarht i 'nll!o1>.>c1. Tb. ri~r ;l1n f!n('\>< n.' OyrskuefolM-' cdt>bey ~ ~~ 1 Thi!<t('d ~ Joli. _... hall OR u s.m (;dr. boot. llr.nll AAhde iki! fim); Mand - Ml ~ n~ B. et. stn<>k k. n S< t.. Rnj)hW'Ct l Jd.<;P1M. Mef:... me. )f!: 00'r glo el Fol'Sog mm. \(\ 1C:1 det kan heres o\'er.t1l'1(' B~ ell. 1\aT d\.!lge l)ider AAllHli$! nlllnf> if>nwto findet StNi )j p>n 'F.f txdillld!\ag &;:1. S. kw1't::*

8 & s..w.t'''- _ ba... :idtt 'nrpzqer f. ~ '1\_ nl. ba... lin ZJ.1U6 og = lf'. Q' ~ llfter dybe. De te J. 'Ja naed Bjælker U ' med Fontal1inr.;-!nolohr dpr er la6t et t.nt.k.ordla-. r.an ~;derbi-r du Bæ::ke. tlede p1aeerl'de how'b D~ljz pm Ostr.. Skole Et t:dnjg beata.ende af Stolein.q>ektor l..a.r3en \ -j. cein.~pektor Banl'~ \'icein 6pe1c~r fald.la!rer 11. P. J en.o;.:.n ol' Le.r Poul Bunck der er Ebroerter i TLltlGPb.nlægnmZ er for Tiden i fuldl Arbejd' med a~ Jægp en D}' Unden-isninpplan der b.n: An\'endftS i dt- lu T/fæ] ' Slto)dnsp.kWr L ar~en oply- &er l D:.. o\-erfor ''''o at man kke.kan Ejne mm at have Planen udarbejdet før * efter Store Bed('. dapfeneno indl il nænlle.r~ et! : Daz ; det deø ~oed.:.i.re fo P'.3:!-eb L!.rn--... t 'ad. 'bhted il!' ')d pø Bordtt ftd ' rc_raj.. AUs ArlJejiWn.aten d:ap.. t M~ wtf-n.hele J'o-' Omlægningen ar Skole planen Thisted. køuenj.ol('f'l og Gymn.-.sUk underri.ili~ ndd~ Ophæ\ ehm. ni Unden';$llingun pm n~t. Skole i Thisted har gi. et Skolelederne e n \ anske/.iz OpgR\ li all_ med at faa al]e Bor BelrendtzPl'Le fremkommer i Avuerne.lwl:ler Børnene fra Vest.--e SJrola blot Ferie. Ud\ a!.rel5 Bu;træheber gaar ud paa at søge Unden is.ningen udstrakt til u.a.tort TunetaJ.10m muligt m. n allige:el undgaar man ikke' betydelig. ndsknenkninger. Den [.l5te R..-tningslinie man følger r at :le store Bom forlruulnø øaj U! ~e l'i>es om FonllJ(ldagen da. JrUlllg af dem har Bypladser ~ Eftom : :sgl:d medens de 1ste EJe\'er. il f'..e1lp!ld. kal ural l'vlf- ~. rr: Efter.ruddagell Mede: JC:- err.e llidtil har \'æret ~ Melt paa s.t Kla.ssevæÆlter er der DU kun l' egenu ge Klu&(.ære'ser til Dilq)U.'l~ lu der har d n( r maattet ~ e m ge a..odre Lokaler i Bruj' r.!ze b vu at Skolekøkken. 1ll'fD n.ailo.. tryges da te lakale ehj bnjjf l-il KJ '~.l!r bto ''K ;'.;ed ~hel det ~ nøj 'DC gt. lt auv~de ;-=~&ajen t an& n nder- -=z 'u'e:e[ ;J: Gyn n' tikcln xtrtf r. J ProrJle' ''lad al-- Kapitalen H Ek8porlmar. kedet tegnet Der ndjmjdeø til stitendl! Gene ralolmlmunlt i AktlC!kl.oJo~bet. \Jd\'ali't't nngaa ilde Eksport-- markl!dc>t j Thisted holdt i Gaar Eftenniddan Mode. Der forelan her Medde]else om. at de Kl'. privat Aktiekapital nu var teanet o. der 'il derefter bll\'e indkaldt til et nyt Ud\'algsmooo paa Lørdng h\'or d er vil bhve udarbejdet Forslllg ti] Løve og derefter vil der bji\'e indknldt til s tiftende Gtneralforsam]m. i Aktieselskabet. De to;ke Søfolk fra den s trande de Tmv.ler afmontres.»(on tyske Fillkertl'll.v.Jer Wilhelm und )/l.rin der for nogen Tid siden lob paa Grund \'('d Hanstholm e r endnu ikke kom m et fri Dag er dl'rerter 8 ) lllld a r lles.:dningen ble\'et af monstret og e r nu paa Vej mod Tyakland. Kaptaj nen og den ret;lerende Del af Besætningt o forbli\'er d og i lan ~tholm. Præmier for lang og trotjene:;te Landboforeningen XordthY8 Bf-styrelse har i GMr uddelt 16 Præmier f or lang og tro Tjene- 6U>. Be-tinge1ieme f or at opnlul. en saadan Præmie er at man har t j ent j m inds t ;) Anr i samme Plads h o et Madlem af Landbof orerunged. Præmierne der beo l>iaar af SØh 'f('!mtande liamt N Diplom vil bln'(' overrakt ved en Fa lli6bed ~r finder SLe<1 om Aften~n j Forbinde'-' med Dyr. kuet. Præ:nietaSfcme Cl' lolgende:. rln!:uus Madscn ~H )lartm.. rtlla Tange Brond; HildA )ane Vorup NrMl('tJ h<:l.'l ehr. Bi..ltaald Skyum ; FrOlJlda Or J en &en hl P. O \l~r1aarrl Sk\'um S ia1'rcd Fink ~fad:sen hl..\ad~ Lartell Stai.~trup; Hl.'rluf linn ~n h( J ert.! :'ol lckeln:tl Jf'l r.&ml Thl. tedborgerne. Nygerr ig h e d b e lønne olltl! 'krldr ind mod......* r hanndtltjcrnd fo>øm... ll... n. Vndr dn Stual/ ~'ort L.nnd i o:k>nne Td bttfindh.. i.. und.. r. r d.. l mfn... d Onl'.t... t r..al at atl~ lljijlvldt multa-t bar pant' dercol du''' Donl ul'allvirl<1l1. d de ydre Forhold Ol' nu ~'' dth de Bf>.tt m('~'r dh ma komm~ OA' i!e Lydill'hed ila' RHpelrt Mr tllr. Det iynea mdl.. rlld... k.. at kunne Ø'( lt k Oll' at.kt nok. mell det ml<il ølaa h\'l'r.. nkdt hpr j Landet ruldkomm~1 klart.. t dd t'r dan t'fn Jntt'r~~. lt a!le }-'onerilt(>r Oll' ~tern...l.loer :ov.. r tloldell Ul Punkt Oli' J'rlkke net lynu imidlertid m m;!1l fj.. r S\.<:d~r bl. ø 011'' Th..trd '1ar lidl... 'Crt H'd... t rllntad d ft. fl l'1uo kan dim-e Dlllfr Sammn.tlmlrn omknnlr d~ tyl'1t!l '1'rojlpo. r {'f dh(>~ ~lntericl her Byen. Oli... n XYl<gerTJl'hcd ;(1m man doll' kulde lro at Tden al vorlig!! Tale mnnlle hll'\'!:t d'mpt t be1ydeljllt t::nh('r Sammen.. timlen er fllt.t.ludt. d tf.ke Trllp'p.. r ønsker.lcd ikke. Efti'r mld V ertarer er P]itiet ~hl8trd i Dall' økredt:t ind imd dne Samm<.'Wltimlrø ug dl.' paa' Vældende V nu faa forellll('t Rød.r (>.a ct Dnae~hll't Bdob For Efter lden V] d.. r hg!llednl blive!lkrele ind imod dsle OnrlrwdeLroer flivne nultlcmmelat. r af S trandingt'j \ed Klitmøller. Det er nu )leningen at man vil forsegl' at bjerge det holland.~ke Motorskib der er 6trundet mellem Klilmoller og Han:-dlOlm. Forindn &kai det ring lossel for ain Laining da dt't t\tanr nt haardt og Klitmølh'r Bjergl'11lllg har d. rfor l Dag paalwgyndil06- ningaarbejdet. Skibet \..'\Olr helt TBS'' '1'1. r7'... tt. AjlE!JeR]utlet at lade opr.re. Art. blev udbudt Mmft- Ent o&.wr indkom 3 T l bud ;;;~ 1ra. 'nol> ved wl'l L.1.H aaa ~nm - aen frembyder ikk keh~e de!'.tore \'an- J)en n) Skole ]J:U\ Th} hllron. DT iloldt.. s i (;:lr J. citation uver rb.. jd(' r'tw1 Opfen.> e f den nyt' Skol(' i Thyhorll'il lclt\ Vest.rvl gg.. r S ~gnna.: l l\.r MurennClcr Th. Sand og Tømrennt.er l'. D'=... ~ J<linkby. pa.a H MO(! Kr. fra rennetlter JenB Cl r.jenaen '\'ig 1'M 199~ Kl'. <' fra. mt'ster Poul Olriten~ Th røn øaa 22O<M> Kr. Der er ikke t.ruffet nlllt'en Belltem <1m O\'erdragelæn af ArbeJ \'andløbnidtauon. Ved Licitationen G Skjoldborg rik Husmand J. thinus Chmten n løge ojt lu!ul'land Leed Sundby drasret Arbe-jdel med Op~ af Vandløbene. 1'... Thnlrtl ~.llr ~AJ'~r ~n fl~ Otf wd o..... h'rif;.. r d8n umme ~ ab~' de film ~Tl1A.'~ K.. j' Ofr ~ :-.: nl nem t. A'.\leane Oyrti&hed Otf JanGbnlll t l...tau ~hwr opaa bel''' d/r F!lm hvil; Optalrt tr mt lluluj[ na' l'dplllr'n d~t \kil 11'''''00 :. J'i1n' il rr J'ell F'rarv»Ut der {tf... t!ol' TllnUa-1 al K~'EraLoe o der hpl.. lt LV p... ce Revy Enndrlr ~ 1t~r OR r 'n a ~'U... hele 1'. nll' det L Jn - -4tn K (\ taar ~1 '1 to V tt rorak.. nctt-k lyl- l)et n..~l :'ro drl&' o. J an Ga(ins 'TR ':'NL lbns \.t p re B.rtf! U E' T ]:-o l l K '1.. kor l Thea.tn' K 8:.adrer kit.. Ryr;. K. lj.jo F HUt~Uf'«Side

9 o... H.... ~ sled er anul ii $1:;00 t\r og har 40 Tdr. 8)'if:ldl. Mark og Eng Ejendommen l Rlrhr ca. 18 Tdr. Sæde Ag~r og Enlt o~ er an841 til Kr. bcggl' Bt'ndtlt11me uden levende Besælning. Over './lelse 15. Juni elter Forpagtnings Ophør. 70 A_r fylder LÆrdag d. 20. de. Hestehandler Søren Kjær Thisted. Tyskerne spiser ikke vore Rationeriors-Varer. Den tysk!! Hærledelse Danmark meddeler at det er forbudt de tyske Soldater at købe Kaffe. The Sukker og andre Ting som ved den danske Regerings Po r ordninger er rationeret. Ligeledes er del forbudt de tyske Soldater al købe stærke Drikke f Danmark S81l længe det danske SpirUusforbud gælder. De lyske Soldater mas løvrigt købe i Danmark hvad de ønsker - og de køber eflcr en slet ikke sa8 ringe Maalestok - Beklædningsgenstande Uhre m. m. - og kke mindst Kager og Chocolade - men de maa kke opkøbe Varer for at sende dem til Tyskland. Den tyske Hærledelse ønsker ikke at Soldaterne skal bidrage af fremkalde Vareknaphed i Danmark. Mø'klæg.iogen begynde lesl Kl. lo. Slalens civile Luftværn meddeler: t'ra og med i OnK ar indtil videre ændres Tidspunktet for Møl klægningens dagliue krnlurtcdt'l og Ophør!J8aledetl ut Mørklæ~nings. tilstand indtræder K Allen og ophører KJ. 430 Morgrl1. - Spis Slø/berg THSTED MARGARNEFABRK v (jcrhfll'dl.'.t.(lnr~nn Ok_. ndu.trl. f ho. Oere. H.ndlend. _.. _.... i'~llv a holdt i paa liot<t fornul ho m bl. tre. AjHil afsluttet BruRs(or stergadt's: været 110 disse Ov ~aacndc havde d villig tit ~ i Dyrtidsl foreninge Decbr. la plus S 1< rorcnin~e. fcuru Lærlin lidstillæg. Thisted d Lrurlin hjælp la Anmodni Yderlig enskomsl hvortil Cl og et i er trutret oprcllc8 Hovedov bctiugelsc ledes at det udhcl som hed kræves O Arbejds i Provins! 48 Timer kan ikkl' hejdsijivt.'r ligger tu1l 1 Rcrnc svært tl>r ForpliRtch EU Jldolnl RGHd eil'l tjcllctlh' hlrv hjl'l11 Ramle PUl ~ Kr lil VHJrl'hj C'1 tiol1~klltfm lftllllinrt'll. rll'r t'r vid hjlh'l'. LHue (Hil 11('1 Vltl StiU' 8' c

10 ..... _... ~._!'lot't-. _ /lilis. A. frost ngen Meddelelse om hvqrvldl del 1'relning hvorul under de forandrede Porhold v cdjcmøllljlol pr. gennem/øre Hyggerlel. Ocr er blevet 1skolllsle. med ordlhy og Vellin$(. Der har elighedcr med er bl. ø. lin g. Nordthy li at den er Kr. pr. Mauned Maj Arbejde.rale har ra Dyrtidstillæg g. Arbejder- ydef mere ru Krav paa Dyrhar lilskrevel Dyrtidstillæg si ansul Medekonlorel og rkommet. fauel ny Over Tekstil Union r her i Byen ilslultet. Der saa der kan kom ser idel n og fællesandrede saa Halvdelen af e i en Virk re kan der ~ gerarbejdere lal ra 51 til ganlsationen med J at Aren Løn der 11 i 111 a øn n i l an det være klare deres eon. Bruns. til Militær. men utter verfagc sin er bevilg-cl 25 Kr til rr.lillnslruk ul1nle Med let udrcndt illllllldmind tpv 97 Kr. orbul1dl!. Luftbeskyttelsen i Thisted. ndretnio~eo.1 Tilflu~tsrU skrider frem. Luftværnsfor~msfultnjngerne Thisted skrider Jævnt fremad. en Række private Husejere har alle rede afstivet deres Kældere. sao de kllu holde se lvom Husmurene skulde vælle og der anskllffes mange Steder Sandsække til Dæk ning af Kældervinduer m. m. Byraadels Møde i Aftes aflagde Sanderholf Jensen o~ Stads ngeniør Baumgarlen Olsen Beret ning om det af Luftværnsudvalgel hidtil foretagne Sanderhoff Jensen gav herunder Meddelelse om Tilbudet fra Arbejdsmændenes Pagforenlng om al udføre Jordarbejdel gratis. Byraadet vedtog gennem Borgmesteren al overbringe en Tak herla r løvrgt godkendte Byraadet de af Udvalget trufne' Dispositioner. herunder Gravning af Tilflugtsrum i Plantagen og paa den gamle Kirkegaard. Til Gravning paa den gamle Kirkegaard har Krkebestyrelsen kke kunnet give nogen Tilladelse en saadan Skal gives af Kirkeministeriet og Formanden for Menighedsraadet Skomagermester Overgaard maalfe derfor nedlægge Protest mod Arbejdets Udførelse. - Delle paabegyndes dog Dag..0 Aars Snekosse-Jubilæum. ø. o~ V. Vandet Sygekasse blev slflet 1900 og slaar nu ved sil 40 Aars Jubilæum. Det var Porstassistcl'lt Th Jacobscn og Arbejdsmand Martin Chrl. stensen der tog nlliatlvl't til ut rn Sygekasse oprettet. Dc nd hød i Pcl)ruar 1900 Møder l(ommurlcf'l Skoler. ø Vundet Luk uun ni hed sli p. hdt Hv me at Od M. akc Ov for de! er Pri at fore ban To T Bes Del Kørt rne H Thi og r sælt og Tog ra ank KJ. S sene Fjerr og Z 'o~c ank 10 den

11 VD LeJere maa ikke hindre Lofts_ rydologeo. ts Bacon- En Huseler i Thisted der har været ved at rydde Loflet j en Svin der større Ejendom bekldger sig over kan leveres at en af Ejendommens Lejere generede ham i dette Arbejde og de Vægtvet det Vi finder Anledning til at erindre optraadte meget ubehersket. komme til alle Lejere om at Husejerne bar Pligt til at foretage Beskyttelses_ or Ekspor foranstaltninger berunder Rydning skal gu ngland. fte/nogen eosyn til nder de overladt fgørejse ket vil Øerne tallet af Land Vin for ligger er ~rjer ~. Bn Løbet af Lofter og Pulterkamre og den Lejer der lægger dette Arbejde Hindringer j Vejen vil faa med Øvrigheden at beslille. Tinglyste Skøder. Pra Husejer). Gin. Jensen til Landmand Ant. Thomsen Stagsrup paa Matr. Nr. 16g Slagstrup 8425 Kr. pjus Løsøre 4500 Kr. Vurderingssum 6900 Kroner. SkifteudskrJft som Adkomst for Telefonmf'ster Ryes Enke paa Matr. Nr. 22b. 223a 228m Thisted Købst. Markj. Vurderingssum Kr. Fra Husejer Poul Poulsen til Murer Harry Jonassen Sennels' pab Matr. Nr. 3d 27b Sennels 5150 Kr. plus Losøre 1500 Kr. Vurderingssum 4000 Kr H. & K. i Thisted. bort Overenskomster med flere ~ med al Byens Porretninger. Bjen.. Dansk Handels_ og Kontormed. bber hjælperf?rbundets Thisted Afdeling har afholdt Aftes Generalforsamling Bng paa Hotel.Royal'. Tdr. Pormanden Overas8. A. FrostnSat h o J m aflagde Beretning hvoraf me bl. a. fremgik at Medlemstat/et pr. yer f. April var 263 Der er blevet ings afslultet to Overenskomster med BrURsforeninlten.Nordthy' og Ve.tergad Brul/aforeninl/. Der har v:e ret nogle Vanskeligheder med dler dlue Overen~kOm8ter bj. ø. an Ra'.nde Dyrtldstill'l'.Nordthy' : h.a~de. dog meddf~j al den er 'v1/ hl al betate t7 Kr. pr. M ned UyrlldllilllPl tr.. Maj Arbejder.!orenmJ.:'~n Ptt8onal. h ~ u dorlf Larsen Medlemmerne at melde sig ind i Hjælpelonden. Stiftelsesfesten blev udsat indtil videre. Generallorsamlingen sluttede med fælles Kaffebord. Paa Oadea etter Kf. 23. Spørgsmaalet om Porbud mod at færdes i Thisted efter K1. 23 behandles i Holstebro Socialdemo_ krat der citerer den Udtalelse Politime3ter Brix har fremsat over for Thisted Socialdemokrat og tilføjer: Vi er ikke utilbøjelig til at tro Politimesteren har Ret i sin Opfattelse og der er andre Byer end Thisted hvor et saadant Porbud synes paakrævet fordi visse Mennesker ikke heil synes at forstaa hvilken Optræden de skylder baade sig selv andre og deres By. Biografer ne Thiste d. PALÆ-TEATRET:.Og ved Dag:gry fransk Pilm med Jean Gabin. ROYAL TEATRET:.Oød Ma nd sladrer ikke- engelsk Kriminalfilm. Socialt Boligbyggeri i laar StatsliJskud. Tbisted Ved Thisted Byraads Mø de i Aftes forel.a Meddelelse fr a ndenrigsministeriet om al der var bevilget Socialt Boligbyggeri et Statslaan paa 40 pct. af Byggesummen til de paalænkte Bjendomme. Pr. Selskabet foreligger endnu ingen Meddelelse om hvorvidt det under de forandrede Porhold vil gennemføre Byggeriet. Luttbeskyttelsen i Thisted. Ddretnin~en rum skrider af Tifflu2ts rem. Luftværnsforanstaltningerne Thisted skrider lævnt fremad E n n. dnoro~ pr. 31. Decbr knap 9000 Kr. Jubilæet vil sikkert ftlr. løbe i Stilhed. da Tiderne jo ikke indbyder til Pest. kke saa slemt med Mørket. V kan klare os med s pars o mt Lys. Det er gaset glat med at indløte Mørklægning i Danmark. Vi var jo forberedte og Befolkningen har taget Situationen med Ro og uden at sætte Humøret over Styr. Nu er Aa rstiden jo heller ikke den værste De lyse Nætter rykker nær og Munen s miler naa r Skydækket ikke er fo r tykt. Endnu har dog ngen af denne Verdens store Navne haft Magt og Evne til at mørklægge Sol og Ms.ne og vi har Grund til at for mode. at i hvert Fald disse Lyakilder v forblive urørte:. Dette er dog for en mørkel agt Jords smaa Mennesker en Trøst. Vi lærer manie Ting i diøle Tider og mere vil vi komme Ul at lægge Ol efter. Man opdager bl. 8. al man kan klare sig med forbavaende Udt Lys og endda have det heil ordentlig. Mn kan mange Steder i Entreer Soveværelser osv. enten hejt undg.. Lys eller nøjea med en 80rt Pere der netop lyser saa meget at min kan le.t færdes. Og vi bebøver heller kke t og rage 888 sent paa Gader og Vele. som vi undertiden plejer. Med en god 80g kan mad have det sa. orartet byrle- ligt bag de hjemlige tildækkede Vinduer Vi har vænnet 08 til 8 megen Luksus som vi har lundet nærmest uundværlig. Og vi har ngen Stade. f at komme til at savne nogle 8eh' Rellgheder for en Tid -- hvis vi bare køn slippe med det. M.. 8ke kunde vi lære.t skønne lidt mere pu hvor Rodt vi hidtil har haft det i Oanmark. Hvad skal koste? [ P G land o~ den de mo [ erk' Me Kri sk i kk per Sitl ler sk og N. bi ste Be M. SV ale elli me tag reo -nl n der lor pc hd Oddesund Syd HVD n M nistenel for off. Arbtldfr hlr MG 111 dd li l

12 rug ta s. og ie~~'io'n~'i;e -i<~;th.~dlere. torloget fra er Damplog ed K ud d 1\ Hesten døde øf Skræk for s paa ielel Plyvemaskinen. s. Bn Pølhoppe tilhørende Land bliver Toget mand Jens P. Pedersen Oøtlrup O Damptog Strand blev forleden sao forskræk 5 mod nu ket for en Plyvemasklne der larmede hen over den at den d a R e: De faldt død om paa Sledet. Thisted og En lilkaldt Dyrlæge mente at s Kl Hesten sandsynligvis er død som dere slelles Pølge af et Hjerteslag. K Aftryk af er gennem- der lig. ~. ;ct ger meel store Lagre af Kort ind- raa s ( købt til høje Priser har sikkert og al sat mange Penge ii. ~h; ~ Tyske Ril(smønt modt8~es ikke. Thisted beder os. - Laan behan Sølvb'

13 \ p. - Nr. 89. JO71ht lt1... / jllel1 (ftt. ' '('S. ENGELSKE TROPPER LANDSAT l' DET NORDLGSTE NORGE Men Narvlt øg '. h..... l..'...:. D..- Mn 001 ~ M. ~....ht..t EM... ~ fr... 1 uo ~... 1« t U <_ot... n' t ~ J_'-.u.. 01<1 '*' h..-'r. ti '... ~... ~.J... /bi /.T... Ul n... ~ ti.' '.. 1.r J... 1 ' '....l.1.. h' l'.' Trlr....t r a nj n.' 4'''\'.'r~'.dm 'J. u'... ol n' h ~l. U. '11... lon '.U' ~' f n!... 'r O ' '... )1. '''''''- ~.. 1'1' r.1' h M '~! _ f: ij.f '.<Ol _ fr'... UJoo.~..... o'''' 1~ t~ ~''''1''''' A... r~.h. ~..11 '~.'. //'.h 1. ~1 /d J. 1/ o'... :\~. lo'!~n. t..-r' J'!l..ri ' '.~. t... '. k MA drr... '1' l.j'~' SaAt l' d d.....rk'... ~ k' r.-. :\rj'l J 'J!. 111 <' lir ro- nj.... h't \..u... l. 111 ~.t>\. nh. T h. 11'\1'... h r d J tuol>r... J d.o do oar bh. ' Tal~... job'. J r m ~r fh -'n' 'J! t r r 'K '-M '.B' ~.t' M baf lt..... /r.m' Malmbanen er endnu paa lyste Hander. Ministeriet Quisling afløst af forfatningsmæssigt Udvalg..~n.. ~rr.tldl.: u..hu...-.hljolr luljhijf ' U... uf j'o': [t... Fonla' p ~m... ~. H.J.. '... <r' '''.0' '''... Q.' et...' '''... u~... <.O.n i s~t... n...t. t.... M... n.. r!n.~... a... O 'y.k. [t...''''''.'''''''.u O P.....;h'''.r.r... lor Uo'u Q.U. h.r P.. H' klo'd'.'u f... Q... ml... ln n. Engelsk '. '. ~' r ' Or '... 1 F jert.' norske Ch'ilpl'':';Ol C r d ll'ht. ent af. (1111 f. 11:\'11' E~.'.k......tkMtel NaU..1 l dm!!. DP S. April ora au SorlllllW..nbor u.or... h. O~ l;l U.' ø ~... del' N.. rh... owwcda Fly.r lp d. Du.l.r..M' 'o. PrluUlØUU:!' Dg ti Dnk. C.nrerlø~r r.b'n le S.m... der '.dl Udkanlrn øl Fly' pladrn 'fn'~ D artk_ Fty asklor al ~r. TypJ. lom kø Bnnd Dllrlnl rra n01l11 T lltre pu S.rlpldnn Slm lr.ks bln udbedrel. anrertede nø' særuu Skid..... rn-'gt.s Q'lfkDnmld.. 11.l'dll.r Dtn 15. A~rn bln en --- ~rllllk K.yd... udlor den nak. Kr. 1.urc~lt. 1 yk K.n~u m.kln~ og tankorl Oaudcn dclpgdh tn brt' Suder F.. ~nd NARVK.01 ol.. ' ~. 'ø'''''' ''''' 01.1 t.. L<i... '.. ol-. ~ h. t.. r ' '..... \o~' T \1. Jo 1~ '!f''' 1.. r ~... n~ lo u... Jo n Mr la.h'u' t 11_' ~ 11. ~..'... ~;n'''' '. h. t._'... ~ k n~'~' MnJ r< S~kJ' r.1.j: 'U li' '10.1. '.rl rar1 uøn.'.0;) ht J.ral(' uh... T.1o ' ) j t~ lutb~ 01'M ~~' 'r nø T~h ndt.ml d..r 10M M S d... d.' ('~ ri o 1llj~. ~ lfl '.~{l'l'u... l1 J hø. m t t ~.~l~o:. to 4 kt\.1.. '.' li.:11110 h.d ti'!1m. 8at 1b. 'TtS l... : ru'! \... -; rnm ' d ~. ' t'h' k blkm.l k~tol 1~ 1 /..aj~.~. t... b'..... J' t.... ) \ r blu m 111.u N t'!.lul...ud ll'ij ~ H. t Td k r d rl f t r.t t r ' ' o'. Ni. lu r\. altll1.h. r \.1 r f \. rj ~..ml r 'lh T '. N. rll F...r1 0ll. honl~1... m~'h R'rl.....-t.1 O.nt.nl! '......om. Ht. -t1lto41. len beskudt af derne. lj)l'n Og' Omcgllt>n rr ~tj.ldijl: le1 uf dl' ph' ''rojh nh'ddcjl'r d~t t)ske..: (t crn lllj.:.~h uf('''u. Ur.rli '1111 fr~ 1111 Engel. )kt S..lrJd.r.fttr har 'H ~..r bhkudt Ha.en og Byl Nanlk. Ocr tln dog kke forilg l L a{~rtch. af tngclskø Tropper. ~ H. r il;'.~ t1 L ''''''''~'' ti... O._.i'1.... r ~ f \i~ ' '.l (i.'.''' r' T 1. t'\> ' ~' t ljtllll' >nll j~ h' f!l.1''''''''''... i ~~'lilt Etj' 'HM_''ind o' tl._l Kun!' 1\ \'W -- ~. magtens Kampberetning Nl.lrk h Arddlll~. _'l1nrnll'l 'd 1\nr. l - ')S. k ' '''''''11m \l' d 1'1'01111 fim. _ KUJlgsl '(' 1Tl'slnr1:' tllll/.:.'1-1i)'llhl rll'~ t rjl n g(rll~ rd ()~ o RJt.rt kumllhurtlh> - 1\l'kl' l)'!'mnurrh mild hr il l~l.(' kjh'..... Demonstrationer mod Enoland i Milano 1.rn. ( ;.. ~' t..d'j.. lh~.... n... ' \w.. nd~ ~... - o~... ~ ~ 'M''' ~ Trappen styrtede sammen med 52 Soldater..... :':':-:-:'7' '.~':..:':':... 1.' ~. ul! ) lo l...' 04_.t. t' ' _ lohoo..... u.... '... DSrt' -.ol...»' w.or _o = -~ ~. t'2~!~~' ~d~'~ Den store Omlægning al rct O\'cr.\rJ-{cntlll a. ' \ r 1'11 vat Situftti :<.. l r d'1 l.. r'i~... ha 1'n>'tJ;:. ltm' i 1~n!lU lt ;\Hdl. l~ 31 r lirihl 1J' ut T- del rnltligl Unjt. det' i GUt >trgtde La Plal El'. er 5O.00rt Mennesket' blevd huuildtl. ndtil nu er dtf' 1t 27 dr_hie AfllCnlin )ke Tropper tr ndnt Rlnlnl.!ttjdet o-g d Bnnol Bu'''''t<' dl lnvlldt R tlltrl~n har hl rl bctytleltllo Penlløummtr 11 Ohposition. Ruslands Sortehavsflaade i fuldt Beredskab h.- nk' i l h.. ~f1' t (nn. '. ' n w-c...pin: trrn r M u orbr _d lolte\n. Politiaktion i Aalborg mod Soldaterpigerne. l... \.' '... '. '.. \tl~ hnl... t l~t..... r. '''.' ' 1:1 hul hlml d mr ' tr hrih C hb ~. \'1t ;.h.ftun\ll ar!kl ~u M'\' \t -t t lil l ud' og Levemaade \

14 Oc t frivil lige Jælpcmnnd_ skab Thilled. 2 1.' Føder j~1 mr _J ti :ner har nu ~d l >dll' OQkrJnlC tllno.! tnll~. ocr rnr 100. m er ltadjk Brulf fllr n...r~. t / Til dot frivllllge J1jb:-_rnand- i l'''''. 'lt... djln akab i ThiJted. lu...ur...rur ddelo.o m t d~.1ul] - NO'..~. det.. o hvad vi crf/ln!r. DU ofto. do ejdbednn-ed..!l hm for vi ale Opfordringer mcldt øla- ca. nder <Jnlfllll' mej/et oll 100 unge men det er tadljl' for \1 Uck b._. 'Yor!:il'lld al/ lidt. lo'a1eks RcdninKlwn' i.ajfl!t Fr~d VCd at nju-lrtc 10r frcrrnlelas mod nye Anmcldcllmr.. hnna 'Ude ~'JMh'''lo«. D<lt Mnndsk.al> der o.lo.. 11(16 hnr gen øill<lr nidrg dl.. meldt sig hllt nu fiuull tildelt d<\- d til Gud forcli do hlrl )\('S jor8ltellige ]>081.<.\1 oll' JlUr t l[j Gud l'her fr11 J :rallct \l(lloveral KlrLdcrover. Det r dc.hllr 'yndet 11' gælder snalcdc8 PoslA;!rJlO lil Re- Og doll'. hvem hit. ; kl-cw.llon&hjcrnmct Alderdcmllcn ved du no.lj'n Rnd lljemmet østre Skole o& mange... din Synd U.lpvct t d andre Steder 81lfl1t n/lturlllfvl< m om Fo~llldetM1 Sygehuset. For ø.lcbljlll:yntell Ved liv... i sin S)'.kommende vil der pm Mnndag p:>.:l modtllge ~ Aflcn blive afhold~ 'n Jnstruk-.som er DudeR. - ~ tion j Sygehuset:< Grund men li LCl'9<> c{ter nl dut Jlerom vi! met1ere Moddelell1C e helt nnderlediu lded ;!1Cmkomme. Det drojer /lig om dog del er 8.']1d~ ~t en. 45 Mand af Hjælp mujldsku- nldng :L1~~lcda~ for_ bet det s!.ore }\.ntal >kyldea at i dig v <lg u~ll t tl der under cvcntl.lello AlllLlm /lkal r h~m hole Snl~ den. al'bejdes pn.a Skift. 'ril Hj!cl]) for u vjrkellg og ~e /led Brandkorpset er ldl.nget H_l:'; >1> z og regller mcd. flt du :Mund. ihar gjort del l lln Uniforme;ugen o.r Mandska.t overtræde ~ lllns bet - som er sket i nndre Byer glemte FlldCre~gOde _ er for Thisteds. Vedkommende u er nitid ho~ l og forst og freuunest 1!t økonomisk - det H da d Synd Sporgsmaal som det vel vil blive den aldrig -.-it uden vnnskeligt lt lose. Brnndmandn. Fader J1ir L H skabet vil dog 1M udllveret Ke- den fastsatte Frist for ndleve- 24 Aar ve!~te han Fødeegn og egyildmber 189ti1 n Uhr_ g j d endom assen har l HullC. han anli i enejen_ endnu bor og mm l gift. almejdcd Bredahl Oll og T den kom e den td pjlball at jnedeforretninj{ og har /1Ud hm!. et vet en &gtet og /1( neli6ted men hnn et efter olenllige t han mange Anr tyrel~n for Slledparek$se lulr hlln id paf t. drive 6in llooepit Værk6tctl lidjg dulgl. intcr_ dvi ingen af sin st l n gallncm de <ti Lejliglhcd Ul ustru f\kabt som altid hlif t Oll BUrJlØe de Kanr Dr r oll to Dllrl' j n l)altl'r dude r e Born el :111\ len lili t'r ljn.u lig n'rktt la u Hr<. njlluud UL! Ol' nnge S 'r. r har (Or 1/\\1 e 1101 Fmn1eo[ Th' H)Till - Met i Stikker. Stel UhrmngeL'hcre hob.'l. i '11listed og efter (lvet udlært var han i 'lhi.stcd O i Middel dragter og til llele Mandskabet arbejdes der for Tiden llan at sk.1.ffe Hjelme der vil yde en betryggende Beskyttelse under eventuelle Angreb ngen Mørkelægnings bøder en dnu. Mangelfuld Mørkelægning il dog ikke bu-e lant. Fra Statens ch ile LuJtværn er der udalllldt en lieddelelile h ori dct ujdcrstreges at det er cnh'er Borgers Pligt til Stadi#led nt drn ge Opt-~org or Moll~elægning og enh er mali' 'el1l1orke16 Frembt'Ud forvisee sig om at de af ham truf le F-or:mstaltllillgel er effektive. Det klln ske ved at gaa ned PUl Galjl!n og: se efter og fra PQ1itiet...Q SilC ind;kærpes det ogsan i Da. at Bo~Cerne man pa.~e paa Vinduerne til Gaarde og 'll<!6e lilla Kældre Lmts\induer og Trappe gange. )lange Steder er Politiet o;krctlct Jnd mod maogelfuld )twkclmgning og adskillige har fmet for~lagt AtOl e Bøder derfor. LgeiNh'S er der akredat ind mod Folk der gnar u den det!hvide Bind om Armt'l cl ler Hatten og motl CvkliMtlnll' uden tændt Lnrte.. Efter.hvad vi erfarer Lar man endnu ikke fra Pohtlt'!6 Rdt i Tll l'd kred~l ind mod m:lllj(dfuld )lurkf'la'goillg. Olf det!rl'mh;t-h- al 'olitiet.s Opgavl' i d~~' (onlc Dagl' futilt OK frl'mml'~t hllr \a' n't \'l'jlctlpnde. Folk hr j imidlrr tid llu haft Ulstra'kkt'JiJ( Tid til at intlordnt' il{ ulld.'r F'rhold HU og i LH.'ng<!'1l vil nliltfllkktlig Ar;hln'lldinlt ikkt bli.'.kr rll ( ll~ fora! 1111'r vil da!nd T h i~led Politi 11llnr Ol!lJll nl'd ijla 'ørke1...mlnp\lllrl'ml'! Sm om!.alt Rlod ::ilt 1/1 j llall t.nllr Aal!>orjl. l'ullh U b.-lutfet t krido: iorl mod dl 11.1 al r tnrtndlifll lntdom off la... &N R~ in.'... nd~ hyad de llgh m.-d ( ndt-nrhc ke ty.k Be.Glhljt:_m111or 'en gc!(!dler 110m M.nt.er OK dndter.. J dr ikl! kunn mool.tlk' flc ro af dlue Ul ndl~nl!llr f.-emli. dig m.-..dt.nk~ kun J:..e... h~kru\' k/ullcnl!cheine og de ty~ke ~J. dnt.er kan 1t.>'u.'O frcrnlldilr [lutikkenu) kun be\.alo m~d dllll\e el lor med dnnake J'eng. \ri Ja' øer. (Jl(' l Hi b<.r.k<le.. u>kal.. er ~. Rn. til mhi \>for. T->rrtLA*!. Sta.\dby~ n ll: ~ed d v.. lw!;w.--on Fakk j Hurup \'iu i (;.. til Be<!.l<to.!d. bcs Br.....ULfld. En J'culseJ;l bv... r Sl.8ldhYlffl!lJC lod i Fa for lu. j..lærke Bl.;..t. En /'l.vl VaT v..1 men det ''' ri~''~ tl'. d.es tt. nand~l&- Oll lollndbrulr... hlu'''''n Skaden '.le' 'fkket. mod l' l '1l1ated oply&l. i Efu.rmid.w.g ninger. overior os at man i Dall har haft en Samtale med Natialbankcn S\.n.ruUng-m.-< Kli\tll..u...n' om det ty~k Rc\..aling>ll<lrgl>- Paa Grund af ~o: ~ maal og man har der giwt den bar man elldnu kk.e ;;oaai... '. OplY!5ninll at hvin f~mtidill Losningen...r det hol'a' landiende ved en Fejlt.nRel~ Hahar' der er slrandet mf Rkulde komme til al mqdl.uge an- lgitmølj..r og lhmatholm. dle Betalin~amidle~ end Hciebll- brød i Gaar vqdsr.>m\ ver kreditl<l.\f!8enscbcine vil man vcrt het saa d.. t var umu'lilct Lt Jlenvendelse til den stedlig iy-' me om Bunl mn St.e~ ske Overkom mand' kunne fan \ man arbejd.clllll.a 1'~ ~YD vekslet dem til gældende BeA- anlægge en brullbm \lej lingsmiddel. StrandingY1:<.deL uwe Vognene kan komm Ul. \ te Mningen Go'r ;;..~ Den n}. Standl;ning af den pn S ~~.. ty_.. au. Bilkørsel. B ding t ' Den nye Standsning af den pri- haa:-~ ~ S~)C~ ~~ vnte Korsel med Bile~ o~ Motor- sidste n.:~ Sl-~ _.11.1 cykler har JO naturhgvls be r- skellig OH~:.. ket at et meget 6Wrt Antal Koretojer har mnattet sættes ud af - ~) Hinl..'l<t til SydllL Drift. Benzi~ma:rkerne har der- \ Gdr. ~;els Sl< _~. t:ileru efter fyldt l ohth~ts Brcvka.sse~.af Yildbjerg '>i Om'_~ Landet over saaledes ogsaa l a. ~i(!reni.ng ko ': i Thisted. Man har dog ikke her.. Vildbjerg ~r ~. S nogen Kontrol over om alle har &16 Fader.)lor- ~<; indsendt deres Benzinmærkcr Nr. ls.;;l 0i: Mø. N men beder os henstille til c en- Xr. 12.:'~'...ilJp\e. tueue Efternolere at faa gjort l Au. er kaare' Ran.1 det da det jo a~rede er o.er Prisen r 'UlOO li. k ringen. ;rl A.r. nag!' ~r G r 1... r k Sk~Um. i'ol 4. l.ar '~ Thisted og Onlegns U ~tc anu ældre bmd \. ringsrorcu ing.ed Thul.l ~ har holdt Genernlfor:;amling pas. før t G'. Cafe Nylon.. t dahl Formanien OlH. Smed C h r i- U. s t e n s e n Thisted oplyste i sin Beretning at der i Aarets Lob yar erstaltet 4 l~le. R.gnslm- delle bet sluttede med ~n Belwldning var de- SOO K er 5t~tsk ~ pm godi T..-. f'ø>jctr.~. Bc;;t) l'ejsen geu\r \ gtes...t. 11 te.r.rhj~ Jensen lhllden. Henrik Krogh m~d Arntl<:'l Tlisted og ArUmr ::\ie1s{'o Thl- 5!31. - SR-d. g fl r... \... paa.. ~ l ptll.~ 1m Thit! d.. d' Pu -A So. D.... Nt... lu.

15 . T... _.... _hu..... t r Ddrn.... 1' J'uH A. du.uts..' t ~. pro _.. _ d~.. ul ~. ~!' d01.rd. '.. d.. toti... ad.. ~.\... o J.. n r.. Urn.; gbjld>ft Hz Ko m-s. '.... '!' ' Ol ~yuelsen mod J.'~ fra Lurten. de siliat.c Dare har r i Avi Berne noglo Gange pm ornnled. nmg af det ni Thisted Bytand nedsatto Luftvll!n18u.ivnlg været optaget en Artikel m.xl Oplysnln. ger om hvorledt\s TM aimi for. holde sig under Luflbombnrdement. Redegorel!tC!n n1des i Dlg' o~ taget panny og &n er nu 8upple_. ret med nogle Btmærkninger an. gaacnde Faren for Sprængstyk. ker fra Anlihitskytsels Grnnn. ter - en Fnreder gør a l det uno d r en mulig LufWlarm. vil \'il' :re farligt nt erholde l il i dt't fri. nr;efl MorkelæR;ninga. b ode r e n d nu. ~1... Ja ld l l... lerni.. 1!.. il ol. ~ bl' Fr' tena c1..1e l..utrtr rn. r a' ndtil 1o..sd.!eloot )r. ri.. ~ ' tfu. a l c.. ~ u e ::. nu' lj.or.. r P Urt f;'ol'a!.~ at dn ~. ( r ll' (r J1. 1l.:.. nll' ' li' Fn-no-..! e e. o'. Ml de. f i'l am \'. '~ rt..nl'h..r ~ ffektrn D t an ak.... ed.1 pa d '1' e... J.r1l. & ae en ~ r. g fra P. ' ~' f6 h dol.:ærpe det op.aa. j Dar. at l!-<tr~r n. ma<\ pllml! p Vn dlk'ma li! G:uord. Ol PaM paa. X.!dno. L.-Atavjndllfr Traf ;. ina-e. )nl/e SledH er Pliti\)t.. o:red : Jnd mdd ~g.j f ld :\rhlean' r dkillig har f.'d forel'i1.. tre B.d~r derfor. Li~looe r der o:retl.. t nd m<>d Folk. du a.. r uden dd 'lde Bind o Arm.cn el. ler HatU-n Oi mod C-klbt.- uden tr.n.dt L1rt.e. El< r 'wad V ed.llrer hu mat. elldnu ~. fra. PohtiMll Sule Th)... t..cl kredet ind mod m=:elfuld '1.. rkel:ermng. og dd!remh;!;;-'.s. ~t pqhuett Opiave d~ f... t Dalre rnol Oi fremlllut. har. vrftt l~jledende FoD: hu: JO mdl;. t1 nu hft t.ibtræokkehg L'li TC t t ldordm aia' und.. r Fornold. l'e Oli' i Læniden \'i!uti~trækl: ; lia- Afbl.. ndini ikke? hl'e to ' 1'.. Oll' '- rør~t! Bød.. r da ble Thisted Politi slaar o~ lin paa '1ørJ..el~pi~me! Som omtalt andet Steda l B.d1't.har Aalborg Politi lci b<'>olutt-et at akride nd mod den Del a.f d ~ n kvllldchge Ungdom dt'f ikk.'. D lade ære at 1J\.nne under ~ørk! lægninjren og gjort det paa d. :!\'faade man tager Pig.ule ml i W11 PolilL ~ t atlo n en og.. aa l.. der Fora'ldrene ih t:nte dem der. Og_ i ''hi.ated har del \.. ~t sra.lt ' ( Politet har m aauel uddd~ ( len! Ad\a l'lller j de.siæte Af tene F f :Nftcrtiden \'il Politiet rilie til ilt' l'ndt' ~idl ~ r Km 'K~ e~... e1.-\o.lbori ø.u der k&n bjivf' lut. 610J>JWr for den lindelige 'Put... nlfellh.. d En dyr R1.'.. l'olitaet i Tbillf'Oi anholdt Ai l.toø l'n af d~ 1 ;un l ~ K nc1 1: ' ~. _ r lelllt'<l!gj('hrup 1\1l'r. upfrh- ii' merri hojr... kt :l St B'd..-d:1:{ vi] der i t' Hl p o- UJllllWlellde paa R<'!t.&uraU n '! r Gjcttrup bl' Tnd.oamling til Klr- ]ld~d... ar ('t l\.' antum V :l.~ knfundl'l 11.'ordl ] rul' Uchml't- V!l.lt'f nan ilte\ i MOfgNl l.~bd t. ningen nl Kina-mt. jdte.l' ni bal betalt 'n &u1'''': 4Q.. Kr. n-nul' l(1dn ~t.rrdl'e maa N ro ':e øwat Drtt1.n.o. i!d' '..... _ f 1 Å 1aD! n'>lrf;-' K ' d~.d. ' J l <ten faabj t. l r1n~ ~ Thbot.d oc Otr..... hm h'l14t G Cat. NFtor''. FOrrJ'4Ul;'l«n.. t ena.n Bcretnwi. ar t'n1.attet bet l.uttede T paa. pdt 800 Til Be.tyrc!: l e!lt' o lula. Thia* nr A... Kore Pi Sidste Fo' Tbiated F Be5tyrelse mimai ~ et! man drofteod gt-r 1l\.0'ep! dl!n nu a't'e!~ n1kh-owtim' ningrr ' ' af N1retider Om hc%l: Ændr.ns 1; Th.lSttA der rykkes {!'l: at T. 'loj fremt Et..h :de.-e togt t..jer - hl. lt>3.;. 1 ''b.i.:; tcd ).;.1... tw Fo.\ed '' 1'0 d

16 - 11'0 ~ ' ~ DO ''''' _ '~'' Beskyttelsen mod Faren fra Lufte n l ~n SUuaUou )vor ingen ved hvllko Bl>givcnhcder der knn.n<lt nl'fr. Jrt'nlt'VCS eft.!r Opfordring (ølgende Oplysni.lllt'cr fra.agkyndig Sldo om ln-orloooll man J.edø t akal forholdo -.t' under LuftbombArdoment: Det har ~ l &li' at do ilesle ]fenm'uer komlm't til Skade 00.t b1ie l'1lt af SpneJiSlykkcr f ra Bomber og det Ol' dem mll akal!dgl! at undgna al blive JL1t at. Derfor mna man na.ar der falder Bomber frem or o.t uudg'lul.t opholdo sig pm Gnden og mm jkko løbe tjj Vinduer for at.se ud. Det bedste er ikke at opholdo øia' i HU!le uooerlu{tang'mlb hvis der da ikke i Huset er indrctt.et Bo~yttcHSrum. Findes Bomhl-b-.~ytt.el.searum i Xæmeden ~ er Td til at søge hl dem bør man gøre del Er man ude og der sker et Bombe(o.d i Nærheden gældt>r det om øjeblikkelig at ka.st.e sig JKld pm Jorden Sprængstykker le vil da gm ovenover den der swr op bliver næsten altid nunt. Overraakes man pm Gaden skal man smide sig ned bebt ind mod en Husmur. Hvis man er i et Hus under et Bombeanll'reb man man :regne med at det sikreste Sted er i! Kælde n op mod et HOedakillerom. J Kældl're dl'r s.kal brugcø til at løø Tilflugt i bør der (orelaa'es Undenltøttl'lse af Bjælkoma (or al forhindre al Kælderen.tyrWr aammen rnafrf'ml Murt>llf' ælu.j og (om.n Kæld('fvinduerne hlr lnhrin!!t's Sand Ø-kkl 1.1 Be:!kyt.t.eJ.o.(! mod Bom. Leflplint.er. AntiluU...kytM ' HprR'nnran;1 ter 'arikl' T11 'Arlln frr vt! Bomben -d-.\agt!1l1' kom mer Faren fm Anli. lufltlkyl.els Grnnatcr. en By 110m f.!:b. Th i~ tcd knn der \'1'1 Vl('ro nislko lor ct (1'enlhll'l Luftbomharuemcllt. og mun UllUL Vl(' ro (orljcredt herpan.<e!lv oul Sandll)'nligllcden ikko er 1lA ~to r. J1vnd der derimod m' srct let mn fornkomul c. er. at der kommt>r F1) 'emmkiner hcroer 110m bliver beskudt at det tysko AntilufLskyU. DennoBe-kydrung w r med Granater der ck.splodel1!r i Luft.en og Sprængslykkerne (aldcr mild omtrenl 8Lllme K raft som den hvormed de bh'\' ud!!kudl. Derfor gælder det OUl i cl 1JMd1mt Tilfælde at være i Dækning og detto vil sige at opholdt sig et Tllflugl.srum eller el. Kælderrum hvis Vinduer er dækket med Sandsække. Ophold i et Hum med ube!lkyttede Vinduer er ah fiolul. farligt og Jigesna. Ophold i det fri. Brandbomber. ]lvnd angnar Brandbomber 6M. bor der n( Hensyn til d il!!h' altid )l!1l1 Loftet i en Ejendom f.indej> en Kasse med Sand og en Skovl og endvidere et Kttr mc'd Vand og et Par Spande. ] det OJeblik en Brandbombe fald r fulter den som en Km(' Wr men er iorigt ufarlig den kan ikke spring( og onar ml\n nogenlunde hurtigt kaswr Sml1 PM den k\'æler ddt<' Bom!M'n da den ikke Jw.n fna lt og dl'n 81ukkell. Mnn mm (n-m for nit i k k e ka~le Vand PM en Bmml homl}<. da delle (nar dt'l Ul at f'k.]llodre. Vnndl't skul man hruleo til at.lillukke ulmende ld &on Brandbomben muligt. har frl'mkald i Træværk eller andet.. fyldm Cl ror tll ~lll ( l.<oj...1 \t op Jl'llffi' r MW bor~r _~;& n Lys g '

17 - det foreløbige Skøn - kke har ødelagt saa meget som man kunde have befrygtet. Luftalarmen var lor svag. Luftalarmprøven i Thisted i Gasr forløb ikke tilfredsstillende. Over en stor Del af Byen kunde man ikke børe Sirenerne. hvert Pald lød de over store Omraader saa svagt at de ikke kunde høres af POlk der gik inde i Husene eller slore Plæne ved)';. ligger paa Sand i Man har vidst at der var en Sandbanke i Skovgade men ikke at den strakte sig ind i Plantagen ellers ligesom den shjr~jte Del al Byen h\'iler paa Kalk. Det har vist sig mjdvendigt foretage Afstivning af Udgravningen idet denne elleri vil skride sammen. Saadanne Foranstaltninger er man ikke i Thisted vant til at se. som arbejdede hvor der var lidt Vort Blaer forsinket. Uro. Trykningen:af Thisted Det vil blive nødvendigt at for kom i 0..[ og ~ Dag ud lor en forsinsøge paa en anden Maade - kc;lse der skyldtes praktiske Vanl!ike1igudtaler Byraadsmedlem Sander hof at hvilke den Jensen - f. El<s. ved Benyttelse skabet 1aa mange. Det tyklit Bilsirener rundt i Byel1. Men kedes 08 ikke at faa Bladpakkerne sen da Chefen for Statens civile Luft rettidig udtil Landabonnenterne. værn paa Lørdag kot11~~er til Thi- Vi h.aber at Gentagelse ik~e skal sted stiller vi Sagen i Bero saa nnde Sted; men i disse Tider kan el længe. andet jo hænde ~ sv V kan atter komm. over tu Per Kr ten. Fæggeøundlærgen har i Vinter taget sig an ordentlig Ferie. Den har ligget Hi i ca. tre Ma.neder. vaar gik: Per Kresten atter til Rattet. og nu sejler Pærgen sine sædvanlige Ture. Samtlige Færger til Mors er dermed aue i Drift. Hvem keoder ArbeJdsmaod Viggo Jaoseo il Den 9. April er der i Køben havn lundet Liget al en ukendt Mandsperson. Han er ca. 25 A~r. g. 170 cm høj almindelig Bygning mørke blond Haar iført graameleret Overfrakke bl.at Serges Jakkeaæl hvid Manchetskjore med hvid Pllp og blaal Slips graa Stof handsker gral Sokker og sorte Sko. Det er oplyst at aldøde har navngivet sig Viggo Jansen ArbeJd.mand fra Vestjylland Samarit(l'ne samarbejder. Der anmodes om frivillige Bidrag. Samaritermganisationerne 1 Thisted der hid1il ikke har halt meget Samarbejde er ved et fællesmøde i Søndags indtil villlere sammensluttet i loen stor /<olonne med fælles Ledelse fælles Udrvknings plan og hideis fælles Materiet. for at Arbejdel til alles bedsle kan blive sa. eltelllivt som muhg anroodes Borgeme om Bidrag stnre eller smaa Olenl hurtigt saa at Kolonnen i en fmt kan staa fuldt beredt. Bidrag mod'lages al: Vice. Post generaldirektør C a r S t e n s e n Dr Louisegade 8 0f: Læge W e s t t Løvespolhekef Tinglystø Skøder. K

18 ~!-::7 Vi har Kartofler nok. Men Sjælland blev udspjst j Vinler. l Pølge el foreløbigt Skøn vser den forelagne Kartoffeloptællng al der er rel gode Porsynlnger øf Kartollcr nur man lager hele andet Betrag/nlng. Løndsdelsvls r Sluallonen meget forskellig. el er ganske aabenbarl al Køenhavn Vnier mens Sejladsen øa Slorebæ/l var Sloppel slmpe/l n har udsplst Sjælland for Karf/er suledes al der nu kke er ange Tons llbage Pøs Pyn og Jylland er der imod kke gaset Svind j Bedningerne og mest glædeligt det at Prosten - stadig eher foreløbige Skøn - ikke bar jlagl 588 meget som man kunde e befrygtet. alarmeo var tor svag. uftalarmprøven i Thisted Our b Jkke tfredsslillende. Over.or Del af Byen kunde man børe Sirenerne. hvert Pald de over store Omraader au r at de kke kunde høres af l der gik Jnde j Husene eller ndskærpes Polk al det under den herskende SflualJon cr ulllladellgt al nyde Spiritus iii Overmaal. Berusede Perøoner kan ~ve An~ fednng 1/1 Bpl8Qder 110m kan fna mcgel njvorjlgc Pølger for 08 alle. Sand i Thisted Plantage. UdRravningcrne ii Ueskyt felsesrum mas afstives. En større Styrke af ledige Ar bejderc i Thisted er færd med al udgrave to store zigzhrformede Lullbcskyttelscsrum et i Planlagen og et pan den gamle Kirkegaard. Tømrere atsliver Rummene med Bjælker og der skal anbringes Bænke langs Siderne. J Planlagen har man 101 Reslen gjort den overraskende Op(lagclac al den slore Plæne ved ndgangen ligger paa Sand l hvt'rt Fald delvist. Man har vidst al der var en Sandbanke j Skovgade ;nen ikke at den strakte sig ind i Plantagen der ellers ligesom den slørelte Del af Byen hviler paa Kalk. Det har vist sig nødvendigt at foretage Afstivning af Udlol:ravningen idet denne ellers vil skride sammen. Saadanne PoranslaJtninger er man ikke j Thisted vant til at se. rbejdede hvor der var lidt Vort Bled' forsinket. Trykøjngen:af Thisted SocialdemtOkrat vil blive nødvendigl B for- kom ~ GUt og il Dag ud for en forsinpaa en Bnden Maade - kejse der skyldtea praktiske Vanskeligr Byraadsmedlem Sander hof beder al hvilke den ek.straordinære 1 - f. EKs. ved Benvttelse SiluaUon-økabe 118 rnnn. OeUvil= ' Lukkelid u/.( dl'le klin udt:n Lyø. Stortilm tra Me flrlh.d.helt.n a.n Tf' f1 do b~dlllt! ~kuoh11 wfjod lor Tiden rbldor ~y. ult Uetle OlV!Ø pilh~r 11 f l'flmell.benlto JUUT Z Mune['n Allen guur f Palæ.ted Benito Juarez er Nuvflcl f'rlhedøhcll fru Nupoh:c.nlt klldrcr drumllthkc l:ic/{lv Dng-c da enropl.døke Stor om errcdømmet over Mc f).(11111 Bur/(crkrlgcrf f1umm celge Lond. Paul Munl piller Hollen kens elskede Præ1lldenl l nlto Juørez o~ Betle Du den ølrjøl<c Kejserlnde Portviviede Post- Ok lorhold. Postgangen er for 1 værre end i den Viii lsperioden. Nu kan nerne ikke en Gang flere Dage har n Post fra Hovedstaden bællsoverfarten en s Tiden er standset. ankom en Bunke Post mere ligger og flyder i Landel fordi Togg meget høj Grad indsl kører næsten kun ( Hovedlinjerne D o.lls_saj.elejonfc

19 . K.s KOLONALV AKO.K Oll' nnmnml af Arbejdernes Radioforbund l jes om al overel Næ be 1edlemmer fra ;>orligsmandcn -- HJertelig Tak om Pormand. til \'ore m.nre Venner Thisted lor Opmærksomhed.m P vor Sølvbryllupsdg. Venlig Hilsen_ Nora og Peter Seren n sdlr O. Chokolade- 0rstedsvel.r udgivet eo mørklagt ~re opaagepisk Straks var afgivel ~nden Eks ~ lignende paa Thisted De som har meldl sig lrivillirt til ovennævnte POS bedes møde til nstruktion Mandag Kr 1715 i Sygehusets Gaard. De udleverede Korl bedes med~ bragt. P. Nørg.ard. Belendtgørelse fælles Henhold til Land ~forband riets Cirkulært: af 1940 bekendr~0res htrvf'd atgræsningsejere der vil modtaoe Kreaturer slorhand- ~ Eaa fælles Græsgang. 14 Da:te i ' ser. OVERORDENTLGE FO RANSTALTNNGER Deponering af Radiosendere etc. Mini5terit:t for oflenllige Arbejder meddeler Fredag i Medfør af Lov af 19. April 190f og af t. Maj H123: Radiosendcanlæg herunder Sendcantenne. Omf<>rmer og lignende i alle daf1øke Skibe under 500 Registertons Brutto. Pl8agerskibe hv;s Pass8gerøntal er fa tsat til 200 Passagerer ell r derover dog undtaget saml i danske Luflfartejer 8~al omgsaende eller straks ved første Ankomst til dansk Havn deponeres hos de c1anske Toldmyndigheder. For Luftfsrtfljer kan der øf Ministeriet for offentlige Arbejder dispenseres hs oven. sissende Bestemmelser. OVl!:rtrædelsl!: øl denne Bekendt.;0relse stralfes eher Paragraf 104 Punkt J. Denne Bf'kendtgørelse træder i l{tllft straks. Ministeriet for offentlige Arbejder den 16. April Udenlandsk Foderkorn. Landbrugsministeriet meddeler Manda ~: Ved Bekendtgørelse af D. D. har Landbrugsministeriet fasisat at Udlevering til Forbrugere af udenlandsk Foderkorn indtil videre ikke maa finde Sted hvorhos det foreløbil{ er forbudt at anvende udenlandsk Foderkorn til Fremstil ling af Hønsefoder eller andre Foderblandinger. Handlende der samtidig er Forbrugere Hf udenlandsk Poderkorn maa indtil videre ikke overføre Beholdninger heraf til Brug i egen Bedrift =-P...:A:.::L t!3. T E A T R E T.

20 ... '.e'.. _. - -'.... '. En f link -. \ kun ~1lJ..'hul Karl E. (hn.. t('ll'>(' ;\1. SJ<lrnf4r 11 ~ E 11r.~ ' l yngre-< ~'Cl.. ;>OlAj ari ;\rb. ~ T ~n [ En K; :--..; so;:e;' rll r Mnj ati -.. Kllppclgll/lrd '\ ' j ' cjericl _. i u stgc!' rj rul~ m~ k t. [ a.1 ~ Fl!\Qutur i J... ~ Vdgn r Af lul or:' 1'- Hatl J J. ~ trup all'~ ngl'l U. ri... '.!\ r.!~ ). Storebæltsoverfarten alter standset. r ~. n 1i U.-- Europa j pag: \jo' - - Engelsk Guld mod tysk Jern. nt'l._~o' Un ~.no n ~....- ' ' U ol o' ol. ~r n l *-1 jul'... n... er.t~. UH... ~... s.jl... '....~ 'O.! Nar' 11.1'''- r...''... ~ ol jr'...'... M '4 - -<_ n'_ '0-... h Ko' _ H..... k... ln....to... t lo 11'_....r ~... r...u..... /0'<'... N... r ~..... '~.n... hot... r ' S r~... U... tt T... Uk '0'...'r..Odin beskadige l ved Bksploslon. f)'1> ' :' c' 1 rlt Dnlp'.''''''. Odin. ~r. On.6 ~ J E... ldd.'... V.J.a Ny~D'. M... b'''.t b.. k~drf.1 J on Ek~.n... M.... ~... ec UJdoloO'''''' Facg... bl... hc! lure Ek.ploolo.. en db''' ~! Ul K... r. TaUken.' ndue! ndtil.d. Kor. 0' Kalundborg Pasvisering for Skandinaver. 0 de o.dllke Re/nko bdr1!alder. 1\'1111 (l1j) 'u. hl U Juhbmi /J ~. H~'. ~ r n~j:. h. al 'r r.. _ ~Jf 1 M. ;... ~ >J1l\ co ' Sl. JU. 111 j til' lir hh.0:: d rl.. Oh up ; el dl'll.r :\.dl ~ 11.(10)'<1 lnjllt 11'111110>11. J:.'~:~:.. ~..l ~. a.na.' n-' )/..N- u- 11\''''''r lu ~~ 1 dr. j l l. d... Nu' ~ r1 d..le s. P<!._' r P l' r' e'.' till t~ r r'. l' ; <>rJ1<' l.. dl t H hn ind.. L' r::: ['01. : lt L~urL ln S..kln... s.oo' Ol n. ' dr'ko.) H ~ n... 0<1101'1.. ol. d. [n. o... :nl '.. d.. no <'... tt La.... r m. bclolk't. (ø.ra' re.1.' ~U 1 O..' ' 1 11 l.~..!!... ' :ilt.. 1 tol _ 1l.lk. r r~ n.....j. '~ '. ~ \r.... okho.1 l..- bld.'ol ' 111 Oll ukj i~ i Tøl.. '.;-- h~ ' øur-! l. ' T ' r. o har ø ~!.'''' O ~... U. n.~ ~.t F r~ ~rl~ o'''' M ~ ' C. r n.1 ' r '!'. \ ' ' l ~~< lh'c r UR ' 1'.e A''''' ~. h lnl' jollrr d' rrø- ~ f ~ ' ~!~ ' <11.~r. 1~<'1o k.. U.r.. h. rll... r ~. r ~ J.1_ '~~' _~ j h. ' ''c) al /1..' <l~.~ rf.. c li~.nl' p.u U_h'M nt. C. t... i ti. rl~''''.-1 10'. ' hl.1 m;um t r.mcnr.n R c trn n ~au r dr H mk. lt llu -~ f ur. U '(l12; jlllll ll k~ ' s: rs: ~' 2 1J.. \(' - l! fjt - p fru : il -S)fl. - ()pln l' r k.' 2' hl d. 01-' JOUU1u'ld' '.. '.... h..... r '~. ' ~...~ \1. A ~ h ' ' ~ ~. th ' '''... L r ~ '.' ~. h.'.>i(' r H..'~. ' ~ lo 101< r h ~ '''' g. \ \' ph r.~ 0l '' ~ ' ' l r ''''' r~ t ~ ''''''' '' ' ~ J ri..' ~vl~' ; n ;1 h'''' ''''.. ;...1' 11 hr lu' Jo r.r~ 1\ 1 t Den lyske Komman dant i Danmark. Gtnua' von KaUlnKl Hv.is bliver Seiren: Flyvemaskmernes eller Krigsskibenes? 1)0' : tnrt' Sl y rkflrnh' 1t ;>'U1:t 1i.. 1.'ildnu 1 )~l..r Mrti Z1l: ~r ul.. nrrr Homh e l ~r rrr ll' : '. j :; d /O '. OU'...' ~ kllh.~. ~ F) '... r. Fg... 1 n.. f U~ ø' LH ~.... t- -Hud P!:l il..k r r.. lullt f'1l:: t -l..r..!.m 1'''' De dansk lyske Hamle/sfor /landlinger hegyndt i Gaar. - De skandinaviske Skibe uden\or Blo\:.aderingen bes\aglægges til 1ieneste :(J d anh<'- t lor Ve:;tmagterne. nor..'''' l11!~(+.. hl' En Ve{dBns \1 i s\ Ois~ P16ve. Luft\'aahn mod Kri~... J.;. ibe. '.-n kt hul 1 \.. \. Taln:.!~ ~klbe: bc lag la~\- D'... ø... b.-.ldle ro- ~ '... ~..u.t 51< k T... ~... K_er.... _4 ~.tf~ ~ 7 lanl&k. li... U 11..on k< So ''..... t_..a..c 11 _ d~ -<u -'' lir!. 'J!''''.. _ -. Del \ ~ - s.. w. V n' 1'0' - al';; T eooø\l ~ tal.. 11-''' \ ''' S M. si.. t ø... fif' sle... ~.t' l'anoo Ao ' n.. at '.p.nø.~ 5a1r~.h' lig 11-'. ap.. U(l~r...' n t..... ~ t O~ nll.ørdø 01>- '. Z'htttS h...u... at und.... si. S br ba U\_la. r \.~ '.pt...\e' Del. dn... om.' JO nonlot.. sia pbba.tk. l ar.. Ha 1\10. M. :\' ~ d Nordmændene j Danmark lul' ld l'm\.h md. T ~ Ul ar.~ (iandl ~~r.'j' ur a' u Jlanm.rl.. _.. ' l) d.\..- ' ''' ~ U 'Hnar dlllb K-. ' Tørvekonflkten bilagt. 1/1 T. i ' S.'J ~n.. J' f'... _n<l r. f' '... n l r 'nr 'n'rd m n 'r.1. -r 1'1 ' '.. h' un. lulll'uj '~Krll. itlu ( J m.l 'r oj.' M.. l n \' '._. '111'11 f. <mm'... al t.' 1.11 ' 'n'ur'... ' U ~ ' lo' ln. l. p OJ' T '''. 1 rr..!1~r'ø.~u1 h ' ti r ~.1 ~.' ' t ar url J l' ' 'l.ul.n i i..t lo _ p.. lrul Krl ~ ~ ~... lhlral&.. Bedr at

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere