ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han"

Transkript

1 Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende oppe: J Lyngby. Meni de v. e/.le Hiver.g plud.eua uhyre Velde og Sltu'/onen Dr merel lullg lor Budene. Redning.bllden blev glotl kl.r oll: dcn gik od.. cre rede.r yde Hjll!lp. vlsle sg ogul.. ere pukræver del Nlolorbllden.Charles uden for LandJngsplndsen fik en vældig Sø over ~g. Buden yldles V.ud Dot Motoren ~rk S... Buden var synke'rrd/g men Rednngsblden nuede H bjerge' de fjre ombordværende Piskere: nden Buden sank ba.:le Redskaber Di: P'ngS/. lire Pskere der alle er f.hlge Jlder er megel betydeligt Tab. P.ngsten.ndrog ca. 800 Pd.. nell kal skelfe iii om.1 J ndtn.. ndt.nr... ude Komolu Den engelk.. Krlmln.Um O.d Mand kke' der... i Royelleale hn De.ndre Bude h.vde l Gy.. De. er en sg nd ved egen Hjælp..Charles Forl.linlit om et Mord der pu Ove var bagersl Den anses ror at.. kende Mø.de opkl8. være lolall forlist Buden lerles Den 610re Hovedrolle p1llel.1 den af Edmund Mølgaard eugej.ke Jhr.kterakueopiller der bl huøke. Jr n8 del iltra er Fil Oednillgssække kaa ss::hces men godl sceneut og velllptllel. lor 25 øre. ihlsted skal man bruge et Saarede Soldater. større Antal Sække fir Den saarede ;o:~:' anvendes Ul Sikring Niels Em. ~ og.ndre BeskyUelsesrum Væver Bach det lor Tden er vanskeligt at Saar er kun af i ;i;;~; skaffe Sække vil Kommunen købe Bland! de saarede Oødningssække af Svend Agger Sen al for 25 Øre pr. Stk. Agger Struer. Han.ene. ved ln Tltel.:;'::.~::~1 lfleveres P8ll Admnistrations ;~~;; r; Vagtholdet da. de bygningen. D. r ttl.v kke s kudt. viste sig paa borg og under Kampen el Skud den ene Skulder. Han Der tøb formiddags det Rygte 81 led et megel storl BlOdtab og der i Nat var hort Stud! Nærheden have Blodoverferlng. Han Byen. Del var klin el Rygte som i god Bedring men vil sand. modenulg er opet&aet ved at man synligvis n varigt Men af sit hørt Eklploslonsknlld fra nogle Saar. BU~ Prøve -Luttalarmering i Thisted_ Beskyttelsesrum graves i Tbisted Plllotage Morgen KJ. 15 gives der alarm i Thsted ved at PabriksfJøjter samtidig lyder. er dog kun en Prøve Det Byraadet nedsalte Udvalg er bleven enigt om at man vil anvende dj~se Dampfløjter ved Alarmering lor Sia vidt de pea tilfredsstillende Maade kan beres over del meste lf Byen. Bnkelle Steder f. Eks_ den nordlige BYdel skal Jllaske opstilles el særlig Alarm. signal. Ogsaa Sirenen pas Keb!and Arne Smitbs Ejendom lages J Morgen forsøgsvis i Med Hensyn iii de t Beskyttelsesrum er man ikke lærdig med Undersøgelserne. Nogle Kridere er man begyndt at.slive og del er besluttet at glave el Beskyllesesrum i den slore Plrne i Planlagen neden for Amtslægens BOlig. Ar pøabegyndes muligvis l'~'; Kakao er rationeret. Vi kan købe den pall Kaffekort. Aftes udsendtes om at Kakao ra i Dag vtl rahoneret saaledes at man et gyldigt Kallemærke lor ellilsvarende Kvanlum Kakao. Det oplyses al det danske al Kakao i 1938 var 922 hl en samlet Værdi af ca Kr. Ar de 922 Tons blev Tons indlerl ra Udlande~ mens 550 Tons blev fremstillet her. Tallene lor 19:09 endnu ik.ke opgjort men der i de senere Aar være en ' Stignmg i forbruget Den væsentligste Del al indføres fra Holland. Huodborg. Jannerup SOineraad hofdl forleden Mede Alle Med. lemmer VBr mødt. - Pra Amlet forejaa Skrivelse Brændselsnævn i '~'~; SogneraadC 'valgte Vorupør (Pormano) Slag. ter Jespersen Hundborg som sag.. ;Aoders Bang Jannerup som 'n med al en EnkUt Y~lt 3 u. de PlJud~t bug. 11 hvor Dine.1 40 boflle el Pal 190 Kr hed. A d bogen _sig i A Ellert levered men til) ti stad Med[ til 12[ tndlev( 74 V andre

2 ;T Vltler.. rr- r:;;sjfu810nen nar JO er v or E Tem1 b or. HYlleUge Mad.. Kl.!! lfle Priller =====' Kæmper en anden 24 Pd. ca. 3 Kr. for lt Laks ind ske rentabel n Del Piskere er Skrubber aar ind til Fangsterne e Opkøbere. i Omegnen og 50 Øre Adgang. Pur andre end Medlemmer Adgang er Sammenkompaa Haret solgtes for 225 og gsgodsl olllmbine. et. Tbisted beden er pr Thisled SO aar aa Holel fredsindede r siden irksom_ forløbne Gang_ r Sø n ng le om del: ogsa8 værel ganske fantastisk ning. n v ondarlet. Lagrene af svulmer op Under Mødeforbudet. for hvor læ lige Varer k Hvilke Møder maa boldes P Samtidig YD Københavns Politis Oplysnings-' skal malkes central har udarbejdet en Rede - Æg gørejse angaaende Mødeforbudet. H-j Delle omfatter. kke Møder og emmem Generalforsamlinger i Poreninger ringe Del af og andre sluuede Sammenkomster bliver Sper. saafremf kun den paagældende sæltelse af Sammenslutnings Medlemmer har sten ulovlig. Forbudet omfatter ikke Koncerfer Teatre Varieteer og lignende Forlystelser og det vil normalt hejler ikke omfalte Poredrag. Desuden gælder Porbudet ikke Sports- og drætsforeninger herunder Spejder- og VandreudfJugter idet Opmærksomheden dog hen. ~d es paa at der ikke maa gives Anledning til Sammen stimlen af Menneiker af nogen Art. mere og me Næsten Landbrugsp ret. Der sk Ordning om Afsætning o Bestemmel-se Som med idet enhver oner eller a ska forebygl derlor i Dag soner der h ved Banegaar Der falder r gældende. Endelig henledes Opmærksomheden pas at kirkelige Møder og Sammenkomster er forbudt nasr disse afholdes uden for Kirken. Porbudet rammer med andre Ord Møder i Missionihuse Menighedshuse Porsamlingshuse og lignende samt kristelige Møder under aaben Tinglyste Himmel. ntere ant franak Film. fra Gdr. Th! Harald Nielsen SøndbJerg 26.4: Kr. Vurderings Pra Enke Ka Kaj Svendsen (j

3 fe_~ om de> J.. al! den en til nmed 4 Lob hrik. fe> Kr. Cleo r dft' Gf''~. o;: d!h O)ft' fl!~r. lde SpeJ el- 0ft l L l tef J. p.. fol Op er~s mhr e 4 l! hlrl t~ e e m t' e c ti! ::::..mmn ~ mk al \\enfle~c'.! n ~e Art E 4el fl. hf' ('au Opmletl..som hede p.u a' l:e it' \~~.. e' ar: Samme li.uq'1~!t'r er lorbudl... Cl ~~.ho dh ujl!'n folr K t'n. Fart'oudel umme'r med.nart' Ord \'11 tor.\m!.hust'.\\t'ql~l1edshuse pots.m Lngshuse 0i: inerlljt' ~.am' r.~le te Meder under b!'n Hmmel. Adelt~. Jean G&bin dea ejeddommeli~.g lremi'agende trnske S~espiller fra TEac:e.. nes K.j- o!'.hotel du l'ord- spiller Hovecroen i fi men ~O~ ved D~m~..:ler ses i Palæteetrel Filmens Opu.kt er meget drs.marisk. M-.;J. hø.-er el: Skud oj! se: en Mand tumle ned sd TrEpPeroe. Det er.o\rbejdued FrancoJs Oean Gs.bm) og :n... n c Pc mel lacu hla:.. suldec bron som H ~uælut Dyr i sil k ist\ære1se.og leder ;Et l...h' pusere Revy. En ~benje Fllm der 5pl es med ltpel it; øn Sl og er mesterrgt iscene Ul [ en af HOl!edroJ e:rne ses den tajentfulc.e Arletty. Tinglyste Skøder. t:r hicit - ~--' - HviS der Bombet\ til Land- Der et logen.lo-tt ~tl oer... LAnd..atuS fa Odr_ Ths. Nel...'.. Lu!lb mbaroemt:nlet bet P.l E b' f'jt Malt... r... Harald ;o..:'elsen. s.nd.l~ i ' -*Te l y!j l ' Søndberji!. 2ti425 Kr_ p lo:: rol g og T (J ' Kr. \ U!G..-riu _ \1m ;~:n ~ ArtllPd. ml bet gere bv Gt1 Fn Enke... afc'l 'r 3ub ti ønbolme. Man. 'O. Kai Svend se.. b 've A VOf Pu s.agkyacl f LØ88Te 700 i<:r. Hvidbjerg S300 Kr pl\ll!; udlalet mao Vo.roeril'l!<SSCJØ :0500 _Kr. Fra Landmand J. :::i!ren~en L> T\-trap '. _.~. mand ~ic.!\ldsen..- '::...soc; Kr. li BUbbeljlaard Vesteng Kr VurGenng'i6um plos LøtollJl'e... H ~oo Kr. til Fra TeJdonm_onn'l. jens Cbnuens.en l\s... VerneT D_m. B~\ed. Matt. l\ r. ~ld. SleBed5te4 12SOjKr... kke &ZrSk. 'VUrderel SLiilendsmtt.onl Adkomst Jo Enke Me-re Simol\sen. _t.jvinger Fru Ane K. GilJing. HUn;lp R_ fl. MatT_ Nr 5p HD' rup. Vurderingssum b()oo Kr. Frs!illmme luvinger til Vej_ss. Henry Gi linj! Hctllp 5amTlle Ejeadom!HDO Krcner. Fr_ Gdr. \bds Hviid til HelliiZS8-Gjettrup Kon:;mune Matr. Nr. 5v 9c Gjet trup 4:;;g Kr.. ikke S2tsinlt vurrierel ntn. roe!1 de er ~ 01:1 t ~ merjtt So-e. tr. Det her ' st s'g!l' at; ~ Menne~ker J;oamer lil Slc.e-Ce al blve ramt af S~rængst} et Bomber o~ det er dem. man fep!:f' & urogaa.lt b ve ' 1.f tf Derfor mu men nabr der 'l~ Bomber frem lor au und ~. opbolde s g pul Gaden 0&... kke!ebe ul ViDeuer for t se Det bedste er lhe at op~ sig i Huse under Luftangreb _ der da lk... e Huset er QOtetae. Bombf'be~kytte!s.es.rLlm. Pi dtl Bombebeskyl1eisesrum ; N~ og der er Tid ti: at søge t~ att. bør man gere aet og.e.vngl det tl ruaes for dem T~ der bor saa nær Plal1ta~ e tl ae K rkegaarc.en. al de kan nu.lmt i rette Tid at de da ger det ae Oue tyske Søfolk rejser hjem.' S& kasler sig ned p:aa Ja:--. helst i Dækning ved Træer. Den tyske Trawler. Wilhe m und Er man ude og der s er! ~b.rial er endnu ik:ke kommen fri 8ombe!alj i NrrbedeD srjtf al Grunder. ved febbetsted l Dag del om ejeb kke ig at kaf: ~ lig er olle Mand al Besætningen alrl:js! ned paa Jorden Sprængstyb.e=ne V da gu ovenover den ~ til lysk and Kaptajnen 0i;! de S ur op. b iver resten a -w: f'l!ø.. 0\'nge betinder sig stadig j Hansted. m!.o sm'oe s g Bed helst Tro Overraskes man paa Gaden. s.ta Aalborg K. Dtor -ar i Dag tiuør! 1319 s.1. Ktta'uret 213 Kalve S fur o;::: Lam og 139 ~l!er. Hande en med S' K\if~g \'ar vil Jg KaJvehandelen s\'agere Handelen med SMr ~angsom Bader for Sa.mme.nstimleo Srinekort koslede Kr 1. Kl. 2. 'KJ. il Kt i Thisted. K\'ier &4-75 U-05 b4 5. Der loregaar bverdag i Thisted Stude 84 i5 74-b Sammenstirnlen af folk: hvor det Unge Tyre bl-55 tier nu t'r ty~k Mi itær paa Færde. Del daarli~ere 1\\' og tenl.j.fne Oon~e bekendtgjort Køert.Eksp.il-6S al Sarnmenstimlea er tor budt dur i~te Kal =::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::; l L Hjmfb ;0 OER NES KRNG For de fa gtigste Folkeforsikring Stat_garanterede For' alkrl _.mmer Stor kontant Borna. Ol '1W 00 beta el m:u ~ Kre.er P4a.w.). Kah'e bt-50 Doubletk. lfo Lam Kr pr. SU. Prima smaa.. unge Se~ 10-bO ringere do 5q-M Pr ma store æ dre S~er nn ere do Alt pr. Kg. Gen... 'ro.... 'ln.g Tltl.. t... o... U. M. K ~O T1titded ~ ordi~ h at1aa ni Dt'N1~ a ke'ie4co' ;;.;.. l...;.:;;t& Med:MnaN tril- flade en Husmor Hv's mad et i et Hus :.1 Jt;t er Bombeargreb. mas. man rept med at det sikreste Slet!' t\æ deteo op Slod et H01ie.:... rom. Kr dere der skal huges.lt i bør cer tages al B'de' e for at forb nore at Krld~ styrier sammen saatreml Alo'f'm vr les: foren Kældervin.JUdw bar anbringes ~andsæt ke t Btskytte SJ! mod Bombesplm.tet.. Hvad. gur Branabo bet J~r af Hensyo pu Loftet i to E 'e[j;:l en Kuse med Sand eg 0i: e.jti dere: el Kar ~.. o~ el Par Spa de. aet 0'eb en t. der. u er de: so. tf! men er g1 nfa flll t' ao \.! t a tf de e 80mbe n ao.. l. (!~ mal em Ol a. ~ de

4 1 '1.Lr. ~ 'i'~.- t :1.('('..... i '.T'. ~ A..' b ~. \r. HS. Aronprinsessen fik en Datter_. ;:. f.. ) 1'1.1. ' Flagene gik ii Tops uera ' ~ 'd ~. ti....k t~ _)t... N... r< '' on ~ Jop... K _ r'n.;; Jk y (01'\ f~.. rurx- /1''''''111 ' r S)/fOJJ~' (.nul ' h'd JM rlrrollol lion... ~J m</f ' u. ( t tl... n ~ TlJ KONG C1/JHS'fANS Ji\GJGE HD:rU. S r--~ KoO Chrl.i~..... d.'.urr a' GUd V.~lpotl.r F~Uun!lorn'. Tysk Paastand: med af Regeringen EnJ;cJsk Meddelelse om ty:-.kc LuftaJlJ(rcb mad dementeres fra Berlin. - dullgl 1111./ur ge' K.~c.'~Ø' /UhU. lu Am~n.borø. ango. KUlgen personlig! filt/i e n forbereder sig paa Krigen. \ ~ 0 '....to ~ <~.'h. ~ ''. l. ~nno 1'd~ 1 'do ~dla't lo ~ d... t. t... b..... U. ol. ~.jl.. _. 0' T... o ol ' la'd..... 'Y n~ '.... t'd 1'''' ~U ~.. s... y~ to T nl... Ut ul Wo.d.. do1 o Denne ujh~.d * <ldl B ill ~ d.' dn... ' >.. '1oi Jer... t<... ~ 'd... V ' n.. er. H U K \/... v.. ont T._ K.Jy kon _.dl ud.... U~. t r ;al W... t iladio dt< ( h..... ' Voldsom fol handlingsa'ti'vi'let'i Pari'S. Ru.land ror heller kke JHH Minerne i n ØHtersuen. J l '1:11 l \'ordmælldem: fortsætter Kampene mod lll;osiollsltærell. n ~ t fra l:.-n' H.-. / ' t r l. l ' n url.. 11 ~ Er.. / h l- 1'''' n~. nit!. /... /t.> d' l ~ r.... ' a.' /'''''1 lr'.. ~ttjj../. '''Jr. l. 1\..... : g nu ~. i 1\'. :-o. r i /))01[' h t.ll ~l.. _\'. Fil' ' ~ h.. nj'jlj..' lul J 'J l \' rr. luljo' 'ru 1'''''' l r 1 ) ; 1). h/(..'. 1f. Jlln~.1 :> _ /.!'''' r J~.11'k~ ''''ri' Jkkc et Stllld t Ord _.. ( al 1 ~'d. h~!!j / '-li' l;tr1 r ~~~L 1 lo'. U.1 ( ~~!~. ':i. '''11'1 Q ~'11 ' r(>'hj.! mj.1 ) ~r ulh '. an! ' ' ' Engelske Søstridskræfter med T rans- D~ no'1~e R'.rluskamlrfJJ nor fllrhæller -lmmell med d~t lke FornOrtntillh GrtlclOl og Flere Tusinde allierede Soldater forklædt i Oslo. / 10. lld~1 f... ~. ol \. tu ~u ~ la'..1 _.. la'''1< Ulf 1 ' \~... Jhdln'''<n.. t./'h' t... ld ''''''nr.. '.. ~'... ro n~ d... lo f.'ud /ladu 1 h..... '.... O Kllnl Hallkun A '/'''0111b ru hllllbloo Kamp No~d lor O ~ lo mod l~ \k~ T~P/leenhfdtr. U KO/ Ha~k on ~tiltlt med al d~m ~' ln FnlU~ Undr. F/lf 111 de lordllllll SkHe 0'1 mla B~tr tlr tllll ilc/1 Mulig. hed lor a/ lall Kendikøb J d~1 flktj~ke 110 og: er SitlaJon Norl/r Fred. n ur T} skel('. f ~ h r \' \ J \ Ul'!.llnlr r 011 1\1 ill du' ij.fl' dc.'r.\1. hr ~. il~ /t J i )!..d P}r f L m \' rk. /. ' ~' ~ r r~ hrt 'L~ n '. P.. li. ' i.. lokonlor.. nt P.nt... ar j Caar!le Elt... icoven Ol ~. nen prqd. l1li wold... Fo~ a:... /inlu.khwitd KoMOtjJ5P~_id... Pa.. l R.rnM14 m_tog Ulledef d... -'t....&.... ballu... Buhil d.. lige... venoclt 11'-_ fr. U S. A.. d. fn -.«.. Gftn<lll 01.1t.... '''.. <11_ tr... tt Geuø<ll' s.t.a. Krl..illh.tfr Dall... ha.d P Rå..!...U'C Drwftdscr... 1)11_... o. dm 'nrftlm ti' Syri. 10_ 1'111 Gaøsdlll. Luft_... i5w.' Laannl EJl.iC.. Fl ~ VF il/_in ridt-. di»l: F... andl ~. ih ell n t! gcn jl:u t rk H ' LallcJgangs for~ug i dc af t)'skc TrOP)er besatte erklærel' æruentagh.'no;; O\erkommando. R~ t'nla.' lttf bl..... r Kt ' om.. ' ~ Normalt Liv Oslo. ri 11 11\11 Lint r dtu toskl Ho~c.ht o d lon/au 10nn.t. De ol.h 'rbejdere ~t1 p'c al ti d tr1ke lull~ll1loe b<l$.:ljt. F1~.t Jll. ~d D~lo lim 1l~1l0pt.'let t~rt \~ 'Qm hrrl. UlldrH_nip(f i 0 lu~!;k.. Jrr g t!o/llagr~ Dau. Jl'rn h; t.r'ktu U O.J~ln dd Orr ~('.bd. left Ol' ~b h. rll~. Oll rl~~tr O(U~''''allr' pr... num 1 Odr 101 S n.'btld. ntd' h.h n'''111 fnr ~t oprhe'~' E'h.. 1't ' T \'~ Ornraadl'r Dag.

5 'nt'''' co 1111'\'1' i dl'r ' /11' 1\'1'11- lalj('t ful' g til ]Jan ('f\pl' S( a f hav ' ld..;afl '111('1' l i J nskr (' jdt't 011('11 ndr(' llen ft!.. ~or at id ['.r.; at 1:10 ('m-. l)- -' 111'( i hlilmcjjlpl' opfol'dl'l'dl' Afl('.; Br' il'lninj!l'n lil al ~a:t i.and 1111'11 O\ rpal't'll hl/'\' altig-l'v('1 om Bord 1lJ! i :\ntll'!'.lhlog Bulgi''H' a a voldsomt op omkl'1l1g SkiJl'l al dl.t Jokk('rln {!'pm og lilhagc> J )forgl's \Ul' Skihr s Stævn hl(>vpl fort pndnu Ja'llgl'1'( op paa Stl'andpll. n~l'bbj~l'jk('r Et Par pr knfpkhl og {](1' ('' muligvis og~aa ~k{'l anr]('1l Skalh'. Ovc rtraadt Forbudet mod at stimle sammen. Poliliet i 'l'hislpll 11<11' i Gaar og i Dag nol'jcl cn Dpi 1fenn('skrl' dp ladc' samlet sig omkring nogle mi Lla'l'o KU1t'{ojcl' lrod Fo!'budl'l mod ('nhh!' FOlln for Samm(1.~lim -'ll. Nu fald(' dp' llod(' l Mageskifte Gdl'. )frll'lin Dige>. Rær har hollh~ \(t sin Gaal'd i F('hllt'lstl'd llwd BO smand fan:-l r. ::\\lls'1'; P.jl'ndom i Hwl' (;<1H(11 i Fphh!'}'!!1 1'1 ansat til :11.;100 1<1'. lig ha 't ~h(>nl paa ;'0 Tdr. Eia'eh' _\!ark o~ Eng Ejl'H!omnll'r1 i Hil'!' <:<l. 1~ a hristianshol'g gælder indtil videj'e. LUkningen Overretssagføreren blev frifundet. 1.11lulllill'! Ul' ;! f l~m fo'agl'll il ' il orrr \ar li Jst mfld OHS Vlhl la':1 P 'or ralk Vidnl'fol khll iog i 1'1ollj?m<:t D f-:agpn. 'pd ]311 f tt n 'a.. han Hlomt ;; DagbUlkr a 100 KJ. men il L flndslf''1l bh\ han lhl'l' rifundp. Rf'tt n fandt. at han had afglyf'l sin Yirlnpfolklallng l ncl - re Upn i P\)ugmanl1-Sngl'n nf(pt 11'dst(' (hf'!}(>' injn~ og da. h 1 ikkc' a i ar Bp.jlll!ph not!(11 l1- f..klifl ol{ p!ldp!ig hl' kald 'l Yirln('afhming- flil pt 11ode. ~:k han url fra at rd.. kllft~'n fra 'agt'a~ Dhandling- i hp!tp1 var til :-lede j h'tt('d hvad <d alt... aa ikk(l vnr. Storebæltsoverfart i For- LoYforslag maa. udgaa af Folketingmodet. fordi Ordførerne d fast i N) borg.

6 jpal:!ll DC'res sted.. s æg. od-. SlOll d. ngye! al rer ller S..\:\O den deale Hnds<lamm~li.l1e :w1' mmnl'e FOlhmg Tilbud for SALO:;\ON HAJ\SE:K Skovgnde 26. Thisted. Y. STEENSGAARD. Nykøbing 1\ors. ' <::t1 Levering. Besk yttelsesru m udføres hulfigt og solidt. YALDE;\1AU ANDERSEN Soficvej 3 o Torp Hønseri Morsø modtager Bestilling paa dagg. Kyllinger af bl. og- hvo talienere ogsaa konssorterede (Gamnti 90 pct. Haner) - Yore stærke og le\'edygtige Kyllinger er altid tillagtpaa bedste Avlsrnatel'iale: smukke og kraftige Honer med haj ieglægning og store Æg tilsat Andcæ~!'ted. 1 'aa l Tn Ukrudt fælder mcl's ~\ Arbcjd med G Smed lefon lægge! Eld AU's HsSl'd _ ' in.a... na ':dal.~. l!l\ f.. H

7 !>a= S.Kap. ' ellig-.. til $Jl V.cmliJt. l.o~ '7:: j.1 l'fivt'..t..oft'\-...uarht i 'nll!o1>.>c1. Tb. ri~r ;l1n f!n('\>< n.' OyrskuefolM-' cdt>bey ~ ~~ 1 Thi!<t('d ~ Joli. _... hall OR u s.m (;dr. boot. llr.nll AAhde iki! fim); Mand - Ml ~ n~ B. et. stn<>k k. n S< t.. Rnj)hW'Ct l Jd.<;P1M. Mef:... me. )f!: 00'r glo el Fol'Sog mm. \(\ 1C:1 det kan heres o\'er.t1l'1(' B~ ell. 1\aT d\.!lge l)ider AAllHli$! nlllnf> if>nwto findet StNi )j p>n 'F.f txdillld!\ag &;:1. S. kw1't::*

8 & s..w.t'''- _ ba... :idtt 'nrpzqer f. ~ '1\_ nl. ba... lin ZJ.1U6 og = lf'. Q' ~ llfter dybe. De te J. 'Ja naed Bjælker U ' med Fontal1inr.;-!nolohr dpr er la6t et t.nt.k.ordla-. r.an ~;derbi-r du Bæ::ke. tlede p1aeerl'de how'b D~ljz pm Ostr.. Skole Et t:dnjg beata.ende af Stolein.q>ektor l..a.r3en \ -j. cein.~pektor Banl'~ \'icein 6pe1c~r fald.la!rer 11. P. J en.o;.:.n ol' Le.r Poul Bunck der er Ebroerter i TLltlGPb.nlægnmZ er for Tiden i fuldl Arbejd' med a~ Jægp en D}' Unden-isninpplan der b.n: An\'endftS i dt- lu T/fæ] ' Slto)dnsp.kWr L ar~en oply- &er l D:.. o\-erfor ''''o at man kke.kan Ejne mm at have Planen udarbejdet før * efter Store Bed('. dapfeneno indl il nænlle.r~ et! : Daz ; det deø ~oed.:.i.re fo P'.3:!-eb L!.rn--... t 'ad. 'bhted il!' ')d pø Bordtt ftd ' rc_raj.. AUs ArlJejiWn.aten d:ap.. t M~ wtf-n.hele J'o-' Omlægningen ar Skole planen Thisted. køuenj.ol('f'l og Gymn.-.sUk underri.ili~ ndd~ Ophæ\ ehm. ni Unden';$llingun pm n~t. Skole i Thisted har gi. et Skolelederne e n \ anske/.iz OpgR\ li all_ med at faa al]e Bor BelrendtzPl'Le fremkommer i Avuerne.lwl:ler Børnene fra Vest.--e SJrola blot Ferie. Ud\ a!.rel5 Bu;træheber gaar ud paa at søge Unden is.ningen udstrakt til u.a.tort TunetaJ.10m muligt m. n allige:el undgaar man ikke' betydelig. ndsknenkninger. Den [.l5te R..-tningslinie man følger r at :le store Bom forlruulnø øaj U! ~e l'i>es om FonllJ(ldagen da. JrUlllg af dem har Bypladser ~ Eftom : :sgl:d medens de 1ste EJe\'er. il f'..e1lp!ld. kal ural l'vlf- ~. rr: Efter.ruddagell Mede: JC:- err.e llidtil har \'æret ~ Melt paa s.t Kla.ssevæÆlter er der DU kun l' egenu ge Klu&(.ære'ser til Dilq)U.'l~ lu der har d n( r maattet ~ e m ge a..odre Lokaler i Bruj' r.!ze b vu at Skolekøkken. 1ll'fD n.ailo.. tryges da te lakale ehj bnjjf l-il KJ '~.l!r bto ''K ;'.;ed ~hel det ~ nøj 'DC gt. lt auv~de ;-=~&ajen t an& n nder- -=z 'u'e:e[ ;J: Gyn n' tikcln xtrtf r. J ProrJle' ''lad al-- Kapitalen H Ek8porlmar. kedet tegnet Der ndjmjdeø til stitendl! Gene ralolmlmunlt i AktlC!kl.oJo~bet. \Jd\'ali't't nngaa ilde Eksport-- markl!dc>t j Thisted holdt i Gaar Eftenniddan Mode. Der forelan her Medde]else om. at de Kl'. privat Aktiekapital nu var teanet o. der 'il derefter bll\'e indkaldt til et nyt Ud\'algsmooo paa Lørdng h\'or d er vil bhve udarbejdet Forslllg ti] Løve og derefter vil der bji\'e indknldt til s tiftende Gtneralforsam]m. i Aktieselskabet. De to;ke Søfolk fra den s trande de Tmv.ler afmontres.»(on tyske Fillkertl'll.v.Jer Wilhelm und )/l.rin der for nogen Tid siden lob paa Grund \'('d Hanstholm e r endnu ikke kom m et fri Dag er dl'rerter 8 ) lllld a r lles.:dningen ble\'et af monstret og e r nu paa Vej mod Tyakland. Kaptaj nen og den ret;lerende Del af Besætningt o forbli\'er d og i lan ~tholm. Præmier for lang og trotjene:;te Landboforeningen XordthY8 Bf-styrelse har i GMr uddelt 16 Præmier f or lang og tro Tjene- 6U>. Be-tinge1ieme f or at opnlul. en saadan Præmie er at man har t j ent j m inds t ;) Anr i samme Plads h o et Madlem af Landbof orerunged. Præmierne der beo l>iaar af SØh 'f('!mtande liamt N Diplom vil bln'(' overrakt ved en Fa lli6bed ~r finder SLe<1 om Aften~n j Forbinde'-' med Dyr. kuet. Præ:nietaSfcme Cl' lolgende:. rln!:uus Madscn ~H )lartm.. rtlla Tange Brond; HildA )ane Vorup NrMl('tJ h<:l.'l ehr. Bi..ltaald Skyum ; FrOlJlda Or J en &en hl P. O \l~r1aarrl Sk\'um S ia1'rcd Fink ~fad:sen hl..\ad~ Lartell Stai.~trup; Hl.'rluf linn ~n h( J ert.! :'ol lckeln:tl Jf'l r.&ml Thl. tedborgerne. Nygerr ig h e d b e lønne olltl! 'krldr ind mod......* r hanndtltjcrnd fo>øm... ll... n. Vndr dn Stual/ ~'ort L.nnd i o:k>nne Td bttfindh.. i.. und.. r. r d.. l mfn... d Onl'.t... t r..al at atl~ lljijlvldt multa-t bar pant' dercol du''' Donl ul'allvirl<1l1. d de ydre Forhold Ol' nu ~'' dth de Bf>.tt m('~'r dh ma komm~ OA' i!e Lydill'hed ila' RHpelrt Mr tllr. Det iynea mdl.. rlld... k.. at kunne Ø'( lt k Oll' at.kt nok. mell det ml<il ølaa h\'l'r.. nkdt hpr j Landet ruldkomm~1 klart.. t dd t'r dan t'fn Jntt'r~~. lt a!le }-'onerilt(>r Oll' ~tern...l.loer :ov.. r tloldell Ul Punkt Oli' J'rlkke net lynu imidlertid m m;!1l fj.. r S\.<:d~r bl. ø 011'' Th..trd '1ar lidl... 'Crt H'd... t rllntad d ft. fl l'1uo kan dim-e Dlllfr Sammn.tlmlrn omknnlr d~ tyl'1t!l '1'rojlpo. r {'f dh(>~ ~lntericl her Byen. Oli... n XYl<gerTJl'hcd ;(1m man doll' kulde lro at Tden al vorlig!! Tale mnnlle hll'\'!:t d'mpt t be1ydeljllt t::nh('r Sammen.. timlen er fllt.t.ludt. d tf.ke Trllp'p.. r ønsker.lcd ikke. Efti'r mld V ertarer er P]itiet ~hl8trd i Dall' økredt:t ind imd dne Samm<.'Wltimlrø ug dl.' paa' Vældende V nu faa forellll('t Rød.r (>.a ct Dnae~hll't Bdob For Efter lden V] d.. r hg!llednl blive!lkrele ind imod dsle OnrlrwdeLroer flivne nultlcmmelat. r af S trandingt'j \ed Klitmøller. Det er nu )leningen at man vil forsegl' at bjerge det holland.~ke Motorskib der er 6trundet mellem Klilmoller og Han:-dlOlm. Forindn &kai det ring lossel for ain Laining da dt't t\tanr nt haardt og Klitmølh'r Bjergl'11lllg har d. rfor l Dag paalwgyndil06- ningaarbejdet. Skibet \..'\Olr helt TBS'' '1'1. r7'... tt. AjlE!JeR]utlet at lade opr.re. Art. blev udbudt Mmft- Ent o&.wr indkom 3 T l bud ;;;~ 1ra. 'nol> ved wl'l L.1.H aaa ~nm - aen frembyder ikk keh~e de!'.tore \'an- J)en n) Skole ]J:U\ Th} hllron. DT iloldt.. s i (;:lr J. citation uver rb.. jd(' r'tw1 Opfen.> e f den nyt' Skol(' i Thyhorll'il lclt\ Vest.rvl gg.. r S ~gnna.: l l\.r MurennClcr Th. Sand og Tømrennt.er l'. D'=... ~ J<linkby. pa.a H MO(! Kr. fra rennetlter JenB Cl r.jenaen '\'ig 1'M 199~ Kl'. <' fra. mt'ster Poul Olriten~ Th røn øaa 22O<M> Kr. Der er ikke t.ruffet nlllt'en Belltem <1m O\'erdragelæn af ArbeJ \'andløbnidtauon. Ved Licitationen G Skjoldborg rik Husmand J. thinus Chmten n løge ojt lu!ul'land Leed Sundby drasret Arbe-jdel med Op~ af Vandløbene. 1'... Thnlrtl ~.llr ~AJ'~r ~n fl~ Otf wd o..... h'rif;.. r d8n umme ~ ab~' de film ~Tl1A.'~ K.. j' Ofr ~ :-.: nl nem t. A'.\leane Oyrti&hed Otf JanGbnlll t l...tau ~hwr opaa bel''' d/r F!lm hvil; Optalrt tr mt lluluj[ na' l'dplllr'n d~t \kil 11'''''00 :. J'i1n' il rr J'ell F'rarv»Ut der {tf... t!ol' TllnUa-1 al K~'EraLoe o der hpl.. lt LV p... ce Revy Enndrlr ~ 1t~r OR r 'n a ~'U... hele 1'. nll' det L Jn - -4tn K (\ taar ~1 '1 to V tt rorak.. nctt-k lyl- l)et n..~l :'ro drl&' o. J an Ga(ins 'TR ':'NL lbns \.t p re B.rtf! U E' T ]:-o l l K '1.. kor l Thea.tn' K 8:.adrer kit.. Ryr;. K. lj.jo F HUt~Uf'«Side

9 o... H.... ~ sled er anul ii $1:;00 t\r og har 40 Tdr. 8)'if:ldl. Mark og Eng Ejendommen l Rlrhr ca. 18 Tdr. Sæde Ag~r og Enlt o~ er an841 til Kr. bcggl' Bt'ndtlt11me uden levende Besælning. Over './lelse 15. Juni elter Forpagtnings Ophør. 70 A_r fylder LÆrdag d. 20. de. Hestehandler Søren Kjær Thisted. Tyskerne spiser ikke vore Rationeriors-Varer. Den tysk!! Hærledelse Danmark meddeler at det er forbudt de tyske Soldater at købe Kaffe. The Sukker og andre Ting som ved den danske Regerings Po r ordninger er rationeret. Ligeledes er del forbudt de tyske Soldater al købe stærke Drikke f Danmark S81l længe det danske SpirUusforbud gælder. De lyske Soldater mas løvrigt købe i Danmark hvad de ønsker - og de køber eflcr en slet ikke sa8 ringe Maalestok - Beklædningsgenstande Uhre m. m. - og kke mindst Kager og Chocolade - men de maa kke opkøbe Varer for at sende dem til Tyskland. Den tyske Hærledelse ønsker ikke at Soldaterne skal bidrage af fremkalde Vareknaphed i Danmark. Mø'klæg.iogen begynde lesl Kl. lo. Slalens civile Luftværn meddeler: t'ra og med i OnK ar indtil videre ændres Tidspunktet for Møl klægningens dagliue krnlurtcdt'l og Ophør!J8aledetl ut Mørklæ~nings. tilstand indtræder K Allen og ophører KJ. 430 Morgrl1. - Spis Slø/berg THSTED MARGARNEFABRK v (jcrhfll'dl.'.t.(lnr~nn Ok_. ndu.trl. f ho. Oere. H.ndlend. _.. _.... i'~llv a holdt i paa liot<t fornul ho m bl. tre. AjHil afsluttet BruRs(or stergadt's: været 110 disse Ov ~aacndc havde d villig tit ~ i Dyrtidsl foreninge Decbr. la plus S 1< rorcnin~e. fcuru Lærlin lidstillæg. Thisted d Lrurlin hjælp la Anmodni Yderlig enskomsl hvortil Cl og et i er trutret oprcllc8 Hovedov bctiugelsc ledes at det udhcl som hed kræves O Arbejds i Provins! 48 Timer kan ikkl' hejdsijivt.'r ligger tu1l 1 Rcrnc svært tl>r ForpliRtch EU Jldolnl RGHd eil'l tjcllctlh' hlrv hjl'l11 Ramle PUl ~ Kr lil VHJrl'hj C'1 tiol1~klltfm lftllllinrt'll. rll'r t'r vid hjlh'l'. LHue (Hil 11('1 Vltl StiU' 8' c

10 ..... _... ~._!'lot't-. _ /lilis. A. frost ngen Meddelelse om hvqrvldl del 1'relning hvorul under de forandrede Porhold v cdjcmøllljlol pr. gennem/øre Hyggerlel. Ocr er blevet 1skolllsle. med ordlhy og Vellin$(. Der har elighedcr med er bl. ø. lin g. Nordthy li at den er Kr. pr. Mauned Maj Arbejde.rale har ra Dyrtidstillæg g. Arbejder- ydef mere ru Krav paa Dyrhar lilskrevel Dyrtidstillæg si ansul Medekonlorel og rkommet. fauel ny Over Tekstil Union r her i Byen ilslultet. Der saa der kan kom ser idel n og fællesandrede saa Halvdelen af e i en Virk re kan der ~ gerarbejdere lal ra 51 til ganlsationen med J at Aren Løn der 11 i 111 a øn n i l an det være klare deres eon. Bruns. til Militær. men utter verfagc sin er bevilg-cl 25 Kr til rr.lillnslruk ul1nle Med let udrcndt illllllldmind tpv 97 Kr. orbul1dl!. Luftbeskyttelsen i Thisted. ndretnio~eo.1 Tilflu~tsrU skrider frem. Luftværnsfor~msfultnjngerne Thisted skrider Jævnt fremad. en Række private Husejere har alle rede afstivet deres Kældere. sao de kllu holde se lvom Husmurene skulde vælle og der anskllffes mange Steder Sandsække til Dæk ning af Kældervinduer m. m. Byraadels Møde i Aftes aflagde Sanderholf Jensen o~ Stads ngeniør Baumgarlen Olsen Beret ning om det af Luftværnsudvalgel hidtil foretagne Sanderhoff Jensen gav herunder Meddelelse om Tilbudet fra Arbejdsmændenes Pagforenlng om al udføre Jordarbejdel gratis. Byraadet vedtog gennem Borgmesteren al overbringe en Tak herla r løvrgt godkendte Byraadet de af Udvalget trufne' Dispositioner. herunder Gravning af Tilflugtsrum i Plantagen og paa den gamle Kirkegaard. Til Gravning paa den gamle Kirkegaard har Krkebestyrelsen kke kunnet give nogen Tilladelse en saadan Skal gives af Kirkeministeriet og Formanden for Menighedsraadet Skomagermester Overgaard maalfe derfor nedlægge Protest mod Arbejdets Udførelse. - Delle paabegyndes dog Dag..0 Aars Snekosse-Jubilæum. ø. o~ V. Vandet Sygekasse blev slflet 1900 og slaar nu ved sil 40 Aars Jubilæum. Det var Porstassistcl'lt Th Jacobscn og Arbejdsmand Martin Chrl. stensen der tog nlliatlvl't til ut rn Sygekasse oprettet. Dc nd hød i Pcl)ruar 1900 Møder l(ommurlcf'l Skoler. ø Vundet Luk uun ni hed sli p. hdt Hv me at Od M. akc Ov for de! er Pri at fore ban To T Bes Del Kørt rne H Thi og r sælt og Tog ra ank KJ. S sene Fjerr og Z 'o~c ank 10 den

11 VD LeJere maa ikke hindre Lofts_ rydologeo. ts Bacon- En Huseler i Thisted der har været ved at rydde Loflet j en Svin der større Ejendom bekldger sig over kan leveres at en af Ejendommens Lejere generede ham i dette Arbejde og de Vægtvet det Vi finder Anledning til at erindre optraadte meget ubehersket. komme til alle Lejere om at Husejerne bar Pligt til at foretage Beskyttelses_ or Ekspor foranstaltninger berunder Rydning skal gu ngland. fte/nogen eosyn til nder de overladt fgørejse ket vil Øerne tallet af Land Vin for ligger er ~rjer ~. Bn Løbet af Lofter og Pulterkamre og den Lejer der lægger dette Arbejde Hindringer j Vejen vil faa med Øvrigheden at beslille. Tinglyste Skøder. Pra Husejer). Gin. Jensen til Landmand Ant. Thomsen Stagsrup paa Matr. Nr. 16g Slagstrup 8425 Kr. pjus Løsøre 4500 Kr. Vurderingssum 6900 Kroner. SkifteudskrJft som Adkomst for Telefonmf'ster Ryes Enke paa Matr. Nr. 22b. 223a 228m Thisted Købst. Markj. Vurderingssum Kr. Fra Husejer Poul Poulsen til Murer Harry Jonassen Sennels' pab Matr. Nr. 3d 27b Sennels 5150 Kr. plus Losøre 1500 Kr. Vurderingssum 4000 Kr H. & K. i Thisted. bort Overenskomster med flere ~ med al Byens Porretninger. Bjen.. Dansk Handels_ og Kontormed. bber hjælperf?rbundets Thisted Afdeling har afholdt Aftes Generalforsamling Bng paa Hotel.Royal'. Tdr. Pormanden Overas8. A. FrostnSat h o J m aflagde Beretning hvoraf me bl. a. fremgik at Medlemstat/et pr. yer f. April var 263 Der er blevet ings afslultet to Overenskomster med BrURsforeninlten.Nordthy' og Ve.tergad Brul/aforeninl/. Der har v:e ret nogle Vanskeligheder med dler dlue Overen~kOm8ter bj. ø. an Ra'.nde Dyrtldstill'l'.Nordthy' : h.a~de. dog meddf~j al den er 'v1/ hl al betate t7 Kr. pr. M ned UyrlldllilllPl tr.. Maj Arbejder.!orenmJ.:'~n Ptt8onal. h ~ u dorlf Larsen Medlemmerne at melde sig ind i Hjælpelonden. Stiftelsesfesten blev udsat indtil videre. Generallorsamlingen sluttede med fælles Kaffebord. Paa Oadea etter Kf. 23. Spørgsmaalet om Porbud mod at færdes i Thisted efter K1. 23 behandles i Holstebro Socialdemo_ krat der citerer den Udtalelse Politime3ter Brix har fremsat over for Thisted Socialdemokrat og tilføjer: Vi er ikke utilbøjelig til at tro Politimesteren har Ret i sin Opfattelse og der er andre Byer end Thisted hvor et saadant Porbud synes paakrævet fordi visse Mennesker ikke heil synes at forstaa hvilken Optræden de skylder baade sig selv andre og deres By. Biografer ne Thiste d. PALÆ-TEATRET:.Og ved Dag:gry fransk Pilm med Jean Gabin. ROYAL TEATRET:.Oød Ma nd sladrer ikke- engelsk Kriminalfilm. Socialt Boligbyggeri i laar StatsliJskud. Tbisted Ved Thisted Byraads Mø de i Aftes forel.a Meddelelse fr a ndenrigsministeriet om al der var bevilget Socialt Boligbyggeri et Statslaan paa 40 pct. af Byggesummen til de paalænkte Bjendomme. Pr. Selskabet foreligger endnu ingen Meddelelse om hvorvidt det under de forandrede Porhold vil gennemføre Byggeriet. Luttbeskyttelsen i Thisted. Ddretnin~en rum skrider af Tifflu2ts rem. Luftværnsforanstaltningerne Thisted skrider lævnt fremad E n n. dnoro~ pr. 31. Decbr knap 9000 Kr. Jubilæet vil sikkert ftlr. løbe i Stilhed. da Tiderne jo ikke indbyder til Pest. kke saa slemt med Mørket. V kan klare os med s pars o mt Lys. Det er gaset glat med at indløte Mørklægning i Danmark. Vi var jo forberedte og Befolkningen har taget Situationen med Ro og uden at sætte Humøret over Styr. Nu er Aa rstiden jo heller ikke den værste De lyse Nætter rykker nær og Munen s miler naa r Skydækket ikke er fo r tykt. Endnu har dog ngen af denne Verdens store Navne haft Magt og Evne til at mørklægge Sol og Ms.ne og vi har Grund til at for mode. at i hvert Fald disse Lyakilder v forblive urørte:. Dette er dog for en mørkel agt Jords smaa Mennesker en Trøst. Vi lærer manie Ting i diøle Tider og mere vil vi komme Ul at lægge Ol efter. Man opdager bl. 8. al man kan klare sig med forbavaende Udt Lys og endda have det heil ordentlig. Mn kan mange Steder i Entreer Soveværelser osv. enten hejt undg.. Lys eller nøjea med en 80rt Pere der netop lyser saa meget at min kan le.t færdes. Og vi bebøver heller kke t og rage 888 sent paa Gader og Vele. som vi undertiden plejer. Med en god 80g kan mad have det sa. orartet byrle- ligt bag de hjemlige tildækkede Vinduer Vi har vænnet 08 til 8 megen Luksus som vi har lundet nærmest uundværlig. Og vi har ngen Stade. f at komme til at savne nogle 8eh' Rellgheder for en Tid -- hvis vi bare køn slippe med det. M.. 8ke kunde vi lære.t skønne lidt mere pu hvor Rodt vi hidtil har haft det i Oanmark. Hvad skal koste? [ P G land o~ den de mo [ erk' Me Kri sk i kk per Sitl ler sk og N. bi ste Be M. SV ale elli me tag reo -nl n der lor pc hd Oddesund Syd HVD n M nistenel for off. Arbtldfr hlr MG 111 dd li l

12 rug ta s. og ie~~'io'n~'i;e -i<~;th.~dlere. torloget fra er Damplog ed K ud d 1\ Hesten døde øf Skræk for s paa ielel Plyvemaskinen. s. Bn Pølhoppe tilhørende Land bliver Toget mand Jens P. Pedersen Oøtlrup O Damptog Strand blev forleden sao forskræk 5 mod nu ket for en Plyvemasklne der larmede hen over den at den d a R e: De faldt død om paa Sledet. Thisted og En lilkaldt Dyrlæge mente at s Kl Hesten sandsynligvis er død som dere slelles Pølge af et Hjerteslag. K Aftryk af er gennem- der lig. ~. ;ct ger meel store Lagre af Kort ind- raa s ( købt til høje Priser har sikkert og al sat mange Penge ii. ~h; ~ Tyske Ril(smønt modt8~es ikke. Thisted beder os. - Laan behan Sølvb'

13 \ p. - Nr. 89. JO71ht lt1... / jllel1 (ftt. ' '('S. ENGELSKE TROPPER LANDSAT l' DET NORDLGSTE NORGE Men Narvlt øg '. h..... l..'...:. D..- Mn 001 ~ M. ~....ht..t EM... ~ fr... 1 uo ~... 1« t U <_ot... n' t ~ J_'-.u.. 01<1 '*' h..-'r. ti '... ~... ~.J... /bi /.T... Ul n... ~ ti.' '.. 1.r J... 1 ' '....l.1.. h' l'.' Trlr....t r a nj n.' 4'''\'.'r~'.dm 'J. u'... ol n' h ~l. U. '11... lon '.U' ~' f n!... 'r O ' '... )1. '''''''- ~.. 1'1' r.1' h M '~! _ f: ij.f '.<Ol _ fr'... UJoo.~..... o'''' 1~ t~ ~''''1''''' A... r~.h. ~..11 '~.'. //'.h 1. ~1 /d J. 1/ o'... :\~. lo'!~n. t..-r' J'!l..ri ' '.~. t... '. k MA drr... '1' l.j'~' SaAt l' d d.....rk'... ~ k' r.-. :\rj'l J 'J!. 111 <' lir ro- nj.... h't \..u... l. 111 ~.t>\. nh. T h. 11'\1'... h r d J tuol>r... J d.o do oar bh. ' Tal~... job'. J r m ~r fh -'n' 'J! t r r 'K '-M '.B' ~.t' M baf lt..... /r.m' Malmbanen er endnu paa lyste Hander. Ministeriet Quisling afløst af forfatningsmæssigt Udvalg..~n.. ~rr.tldl.: u..hu...-.hljolr luljhijf ' U... uf j'o': [t... Fonla' p ~m... ~. H.J.. '... <r' '''.0' '''... Q.' et...' '''... u~... <.O.n i s~t... n...t. t.... M... n.. r!n.~... a... O 'y.k. [t...''''''.'''''''.u O P.....;h'''.r.r... lor Uo'u Q.U. h.r P.. H' klo'd'.'u f... Q... ml... ln n. Engelsk '. '. ~' r ' Or '... 1 F jert.' norske Ch'ilpl'':';Ol C r d ll'ht. ent af. (1111 f. 11:\'11' E~.'.k......tkMtel NaU..1 l dm!!. DP S. April ora au SorlllllW..nbor u.or... h. O~ l;l U.' ø ~... del' N.. rh... owwcda Fly.r lp d. Du.l.r..M' 'o. PrluUlØUU:!' Dg ti Dnk. C.nrerlø~r r.b'n le S.m... der '.dl Udkanlrn øl Fly' pladrn 'fn'~ D artk_ Fty asklor al ~r. TypJ. lom kø Bnnd Dllrlnl rra n01l11 T lltre pu S.rlpldnn Slm lr.ks bln udbedrel. anrertede nø' særuu Skid..... rn-'gt.s Q'lfkDnmld.. 11.l'dll.r Dtn 15. A~rn bln en --- ~rllllk K.yd... udlor den nak. Kr. 1.urc~lt. 1 yk K.n~u m.kln~ og tankorl Oaudcn dclpgdh tn brt' Suder F.. ~nd NARVK.01 ol.. ' ~. 'ø'''''' ''''' 01.1 t.. L<i... '.. ol-. ~ h. t.. r ' '..... \o~' T \1. Jo 1~ '!f''' 1.. r ~... n~ lo u... Jo n Mr la.h'u' t 11_' ~ 11. ~..'... ~;n'''' '. h. t._'... ~ k n~'~' MnJ r< S~kJ' r.1.j: 'U li' '10.1. '.rl rar1 uøn.'.0;) ht J.ral(' uh... T.1o ' ) j t~ lutb~ 01'M ~~' 'r nø T~h ndt.ml d..r 10M M S d... d.' ('~ ri o 1llj~. ~ lfl '.~{l'l'u... l1 J hø. m t t ~.~l~o:. to 4 kt\.1.. '.' li.:11110 h.d ti'!1m. 8at 1b. 'TtS l... : ru'! \... -; rnm ' d ~. ' t'h' k blkm.l k~tol 1~ 1 /..aj~.~. t... b'..... J' t.... ) \ r blu m 111.u N t'!.lul...ud ll'ij ~ H. t Td k r d rl f t r.t t r ' ' o'. Ni. lu r\. altll1.h. r \.1 r f \. rj ~..ml r 'lh T '. N. rll F...r1 0ll. honl~1... m~'h R'rl.....-t.1 O.nt.nl! '......om. Ht. -t1lto41. len beskudt af derne. lj)l'n Og' Omcgllt>n rr ~tj.ldijl: le1 uf dl' ph' ''rojh nh'ddcjl'r d~t t)ske..: (t crn lllj.:.~h uf('''u. Ur.rli '1111 fr~ 1111 Engel. )kt S..lrJd.r.fttr har 'H ~..r bhkudt Ha.en og Byl Nanlk. Ocr tln dog kke forilg l L a{~rtch. af tngclskø Tropper. ~ H. r il;'.~ t1 L ''''''''~'' ti... O._.i'1.... r ~ f \i~ ' '.l (i.'.''' r' T 1. t'\> ' ~' t ljtllll' >nll j~ h' f!l.1''''''''''... i ~~'lilt Etj' 'HM_''ind o' tl._l Kun!' 1\ \'W -- ~. magtens Kampberetning Nl.lrk h Arddlll~. _'l1nrnll'l 'd 1\nr. l - ')S. k ' '''''''11m \l' d 1'1'01111 fim. _ KUJlgsl '(' 1Tl'slnr1:' tllll/.:.'1-1i)'llhl rll'~ t rjl n g(rll~ rd ()~ o RJt.rt kumllhurtlh> - 1\l'kl' l)'!'mnurrh mild hr il l~l.(' kjh'..... Demonstrationer mod Enoland i Milano 1.rn. ( ;.. ~' t..d'j.. lh~.... n... ' \w.. nd~ ~... - o~... ~ ~ 'M''' ~ Trappen styrtede sammen med 52 Soldater..... :':':-:-:'7' '.~':..:':':... 1.' ~. ul! ) lo l...' 04_.t. t' ' _ lohoo..... u.... '... DSrt' -.ol...»' w.or _o = -~ ~. t'2~!~~' ~d~'~ Den store Omlægning al rct O\'cr.\rJ-{cntlll a. ' \ r 1'11 vat Situftti :<.. l r d'1 l.. r'i~... ha 1'n>'tJ;:. ltm' i 1~n!lU lt ;\Hdl. l~ 31 r lirihl 1J' ut T- del rnltligl Unjt. det' i GUt >trgtde La Plal El'. er 5O.00rt Mennesket' blevd huuildtl. ndtil nu er dtf' 1t 27 dr_hie AfllCnlin )ke Tropper tr ndnt Rlnlnl.!ttjdet o-g d Bnnol Bu'''''t<' dl lnvlldt R tlltrl~n har hl rl bctytleltllo Penlløummtr 11 Ohposition. Ruslands Sortehavsflaade i fuldt Beredskab h.- nk' i l h.. ~f1' t (nn. '. ' n w-c...pin: trrn r M u orbr _d lolte\n. Politiaktion i Aalborg mod Soldaterpigerne. l... \.' '... '. '.. \tl~ hnl... t l~t..... r. '''.' ' 1:1 hul hlml d mr ' tr hrih C hb ~. \'1t ;.h.ftun\ll ar!kl ~u M'\' \t -t t lil l ud' og Levemaade \

14 Oc t frivil lige Jælpcmnnd_ skab Thilled. 2 1.' Føder j~1 mr _J ti :ner har nu ~d l >dll' OQkrJnlC tllno.! tnll~. ocr rnr 100. m er ltadjk Brulf fllr n...r~. t / Til dot frivllllge J1jb:-_rnand- i l'''''. 'lt... djln akab i ThiJted. lu...ur...rur ddelo.o m t d~.1ul] - NO'..~. det.. o hvad vi crf/ln!r. DU ofto. do ejdbednn-ed..!l hm for vi ale Opfordringer mcldt øla- ca. nder <Jnlfllll' mej/et oll 100 unge men det er tadljl' for \1 Uck b._. 'Yor!:il'lld al/ lidt. lo'a1eks RcdninKlwn' i.ajfl!t Fr~d VCd at nju-lrtc 10r frcrrnlelas mod nye Anmcldcllmr.. hnna 'Ude ~'JMh'''lo«. D<lt Mnndsk.al> der o.lo.. 11(16 hnr gen øill<lr nidrg dl.. meldt sig hllt nu fiuull tildelt d<\- d til Gud forcli do hlrl )\('S jor8ltellige ]>081.<.\1 oll' JlUr t l[j Gud l'her fr11 J :rallct \l(lloveral KlrLdcrover. Det r dc.hllr 'yndet 11' gælder snalcdc8 PoslA;!rJlO lil Re- Og doll'. hvem hit. ; kl-cw.llon&hjcrnmct Alderdcmllcn ved du no.lj'n Rnd lljemmet østre Skole o& mange... din Synd U.lpvct t d andre Steder 81lfl1t n/lturlllfvl< m om Fo~llldetM1 Sygehuset. For ø.lcbljlll:yntell Ved liv... i sin S)'.kommende vil der pm Mnndag p:>.:l modtllge ~ Aflcn blive afhold~ 'n Jnstruk-.som er DudeR. - ~ tion j Sygehuset:< Grund men li LCl'9<> c{ter nl dut Jlerom vi! met1ere Moddelell1C e helt nnderlediu lded ;!1Cmkomme. Det drojer /lig om dog del er 8.']1d~ ~t en. 45 Mand af Hjælp mujldsku- nldng :L1~~lcda~ for_ bet det s!.ore }\.ntal >kyldea at i dig v <lg u~ll t tl der under cvcntl.lello AlllLlm /lkal r h~m hole Snl~ den. al'bejdes pn.a Skift. 'ril Hj!cl]) for u vjrkellg og ~e /led Brandkorpset er ldl.nget H_l:'; >1> z og regller mcd. flt du :Mund. ihar gjort del l lln Uniforme;ugen o.r Mandska.t overtræde ~ lllns bet - som er sket i nndre Byer glemte FlldCre~gOde _ er for Thisteds. Vedkommende u er nitid ho~ l og forst og freuunest 1!t økonomisk - det H da d Synd Sporgsmaal som det vel vil blive den aldrig -.-it uden vnnskeligt lt lose. Brnndmandn. Fader J1ir L H skabet vil dog 1M udllveret Ke- den fastsatte Frist for ndleve- 24 Aar ve!~te han Fødeegn og egyildmber 189ti1 n Uhr_ g j d endom assen har l HullC. han anli i enejen_ endnu bor og mm l gift. almejdcd Bredahl Oll og T den kom e den td pjlball at jnedeforretninj{ og har /1Ud hm!. et vet en &gtet og /1( neli6ted men hnn et efter olenllige t han mange Anr tyrel~n for Slledparek$se lulr hlln id paf t. drive 6in llooepit Værk6tctl lidjg dulgl. intcr_ dvi ingen af sin st l n gallncm de <ti Lejliglhcd Ul ustru f\kabt som altid hlif t Oll BUrJlØe de Kanr Dr r oll to Dllrl' j n l)altl'r dude r e Born el :111\ len lili t'r ljn.u lig n'rktt la u Hr<. njlluud UL! Ol' nnge S 'r. r har (Or 1/\\1 e 1101 Fmn1eo[ Th' H)Till - Met i Stikker. Stel UhrmngeL'hcre hob.'l. i '11listed og efter (lvet udlært var han i 'lhi.stcd O i Middel dragter og til llele Mandskabet arbejdes der for Tiden llan at sk.1.ffe Hjelme der vil yde en betryggende Beskyttelse under eventuelle Angreb ngen Mørkelægnings bøder en dnu. Mangelfuld Mørkelægning il dog ikke bu-e lant. Fra Statens ch ile LuJtværn er der udalllldt en lieddelelile h ori dct ujdcrstreges at det er cnh'er Borgers Pligt til Stadi#led nt drn ge Opt-~org or Moll~elægning og enh er mali' 'el1l1orke16 Frembt'Ud forvisee sig om at de af ham truf le F-or:mstaltllillgel er effektive. Det klln ske ved at gaa ned PUl Galjl!n og: se efter og fra PQ1itiet...Q SilC ind;kærpes det ogsan i Da. at Bo~Cerne man pa.~e paa Vinduerne til Gaarde og 'll<!6e lilla Kældre Lmts\induer og Trappe gange. )lange Steder er Politiet o;krctlct Jnd mod maogelfuld )twkclmgning og adskillige har fmet for~lagt AtOl e Bøder derfor. LgeiNh'S er der akredat ind mod Folk der gnar u den det!hvide Bind om Armt'l cl ler Hatten og motl CvkliMtlnll' uden tændt Lnrte.. Efter.hvad vi erfarer Lar man endnu ikke fra Pohtlt'!6 Rdt i Tll l'd kred~l ind mod m:lllj(dfuld )lurkf'la'goillg. Olf det!rl'mh;t-h- al 'olitiet.s Opgavl' i d~~' (onlc Dagl' futilt OK frl'mml'~t hllr \a' n't \'l'jlctlpnde. Folk hr j imidlrr tid llu haft Ulstra'kkt'JiJ( Tid til at intlordnt' il{ ulld.'r F'rhold HU og i LH.'ng<!'1l vil nliltfllkktlig Ar;hln'lldinlt ikkt bli.'.kr rll ( ll~ fora! 1111'r vil da!nd T h i~led Politi 11llnr Ol!lJll nl'd ijla 'ørke1...mlnp\lllrl'ml'! Sm om!.alt Rlod ::ilt 1/1 j llall t.nllr Aal!>orjl. l'ullh U b.-lutfet t krido: iorl mod dl 11.1 al r tnrtndlifll lntdom off la... &N R~ in.'... nd~ hyad de llgh m.-d ( ndt-nrhc ke ty.k Be.Glhljt:_m111or 'en gc!(!dler 110m M.nt.er OK dndter.. J dr ikl! kunn mool.tlk' flc ro af dlue Ul ndl~nl!llr f.-emli. dig m.-..dt.nk~ kun J:..e... h~kru\' k/ullcnl!cheine og de ty~ke ~J. dnt.er kan 1t.>'u.'O frcrnlldilr [lutikkenu) kun be\.alo m~d dllll\e el lor med dnnake J'eng. \ri Ja' øer. (Jl(' l Hi b<.r.k<le.. u>kal.. er ~. Rn. til mhi \>for. T->rrtLA*!. Sta.\dby~ n ll: ~ed d v.. lw!;w.--on Fakk j Hurup \'iu i (;.. til Be<!.l<to.!d. bcs Br.....ULfld. En J'culseJ;l bv... r Sl.8ldhYlffl!lJC lod i Fa for lu. j..lærke Bl.;..t. En /'l.vl VaT v..1 men det ''' ri~''~ tl'. d.es tt. nand~l&- Oll lollndbrulr... hlu'''''n Skaden '.le' 'fkket. mod l' l '1l1ated oply&l. i Efu.rmid.w.g ninger. overior os at man i Dall har haft en Samtale med Natialbankcn S\.n.ruUng-m.-< Kli\tll..u...n' om det ty~k Rc\..aling>ll<lrgl>- Paa Grund af ~o: ~ maal og man har der giwt den bar man elldnu kk.e ;;oaai... '. OplY!5ninll at hvin f~mtidill Losningen...r det hol'a' landiende ved en Fejlt.nRel~ Hahar' der er slrandet mf Rkulde komme til al mqdl.uge an- lgitmølj..r og lhmatholm. dle Betalin~amidle~ end Hciebll- brød i Gaar vqdsr.>m\ ver kreditl<l.\f!8enscbcine vil man vcrt het saa d.. t var umu'lilct Lt Jlenvendelse til den stedlig iy-' me om Bunl mn St.e~ ske Overkom mand' kunne fan \ man arbejd.clllll.a 1'~ ~YD vekslet dem til gældende BeA- anlægge en brullbm \lej lingsmiddel. StrandingY1:<.deL uwe Vognene kan komm Ul. \ te Mningen Go'r ;;..~ Den n}. Standl;ning af den pn S ~~.. ty_.. au. Bilkørsel. B ding t ' Den nye Standsning af den pri- haa:-~ ~ S~)C~ ~~ vnte Korsel med Bile~ o~ Motor- sidste n.:~ Sl-~ _.11.1 cykler har JO naturhgvls be r- skellig OH~:.. ket at et meget 6Wrt Antal Koretojer har mnattet sættes ud af - ~) Hinl..'l<t til SydllL Drift. Benzi~ma:rkerne har der- \ Gdr. ~;els Sl< _~. t:ileru efter fyldt l ohth~ts Brcvka.sse~.af Yildbjerg '>i Om'_~ Landet over saaledes ogsaa l a. ~i(!reni.ng ko ': i Thisted. Man har dog ikke her.. Vildbjerg ~r ~. S nogen Kontrol over om alle har &16 Fader.)lor- ~<; indsendt deres Benzinmærkcr Nr. ls.;;l 0i: Mø. N men beder os henstille til c en- Xr. 12.:'~'...ilJp\e. tueue Efternolere at faa gjort l Au. er kaare' Ran.1 det da det jo a~rede er o.er Prisen r 'UlOO li. k ringen. ;rl A.r. nag!' ~r G r 1... r k Sk~Um. i'ol 4. l.ar '~ Thisted og Onlegns U ~tc anu ældre bmd \. ringsrorcu ing.ed Thul.l ~ har holdt Genernlfor:;amling pas. før t G'. Cafe Nylon.. t dahl Formanien OlH. Smed C h r i- U. s t e n s e n Thisted oplyste i sin Beretning at der i Aarets Lob yar erstaltet 4 l~le. R.gnslm- delle bet sluttede med ~n Belwldning var de- SOO K er 5t~tsk ~ pm godi T..-. f'ø>jctr.~. Bc;;t) l'ejsen geu\r \ gtes...t. 11 te.r.rhj~ Jensen lhllden. Henrik Krogh m~d Arntl<:'l Tlisted og ArUmr ::\ie1s{'o Thl- 5!31. - SR-d. g fl r... \... paa.. ~ l ptll.~ 1m Thit! d.. d' Pu -A So. D.... Nt... lu.

15 . T... _.... _hu..... t r Ddrn.... 1' J'uH A. du.uts..' t ~. pro _.. _ d~.. ul ~. ~!' d01.rd. '.. d.. toti... ad.. ~.\... o J.. n r.. Urn.; gbjld>ft Hz Ko m-s. '.... '!' ' Ol ~yuelsen mod J.'~ fra Lurten. de siliat.c Dare har r i Avi Berne noglo Gange pm ornnled. nmg af det ni Thisted Bytand nedsatto Luftvll!n18u.ivnlg været optaget en Artikel m.xl Oplysnln. ger om hvorledt\s TM aimi for. holde sig under Luflbombnrdement. Redegorel!tC!n n1des i Dlg' o~ taget panny og &n er nu 8upple_. ret med nogle Btmærkninger an. gaacnde Faren for Sprængstyk. ker fra Anlihitskytsels Grnnn. ter - en Fnreder gør a l det uno d r en mulig LufWlarm. vil \'il' :re farligt nt erholde l il i dt't fri. nr;efl MorkelæR;ninga. b ode r e n d nu. ~1... Ja ld l l... lerni.. 1!.. il ol. ~ bl' Fr' tena c1..1e l..utrtr rn. r a' ndtil 1o..sd.!eloot )r. ri.. ~ ' tfu. a l c.. ~ u e ::. nu' lj.or.. r P Urt f;'ol'a!.~ at dn ~. ( r ll' (r J1. 1l.:.. nll' ' li' Fn-no-..! e e. o'. Ml de. f i'l am \'. '~ rt..nl'h..r ~ ffektrn D t an ak.... ed.1 pa d '1' e... J.r1l. & ae en ~ r. g fra P. ' ~' f6 h dol.:ærpe det op.aa. j Dar. at l!-<tr~r n. ma<\ pllml! p Vn dlk'ma li! G:uord. Ol PaM paa. X.!dno. L.-Atavjndllfr Traf ;. ina-e. )nl/e SledH er Pliti\)t.. o:red : Jnd mdd ~g.j f ld :\rhlean' r dkillig har f.'d forel'i1.. tre B.d~r derfor. Li~looe r der o:retl.. t nd m<>d Folk. du a.. r uden dd 'lde Bind o Arm.cn el. ler HatU-n Oi mod C-klbt.- uden tr.n.dt L1rt.e. El< r 'wad V ed.llrer hu mat. elldnu ~. fra. PohtiMll Sule Th)... t..cl kredet ind mod m=:elfuld '1.. rkel:ermng. og dd!remh;!;;-'.s. ~t pqhuett Opiave d~ f... t Dalre rnol Oi fremlllut. har. vrftt l~jledende FoD: hu: JO mdl;. t1 nu hft t.ibtræokkehg L'li TC t t ldordm aia' und.. r Fornold. l'e Oli' i Læniden \'i!uti~trækl: ; lia- Afbl.. ndini ikke? hl'e to ' 1'.. Oll' '- rør~t! Bød.. r da ble Thisted Politi slaar o~ lin paa '1ørJ..el~pi~me! Som omtalt andet Steda l B.d1't.har Aalborg Politi lci b<'>olutt-et at akride nd mod den Del a.f d ~ n kvllldchge Ungdom dt'f ikk.'. D lade ære at 1J\.nne under ~ørk! lægninjren og gjort det paa d. :!\'faade man tager Pig.ule ml i W11 PolilL ~ t atlo n en og.. aa l.. der Fora'ldrene ih t:nte dem der. Og_ i ''hi.ated har del \.. ~t sra.lt ' ( Politet har m aauel uddd~ ( len! Ad\a l'lller j de.siæte Af tene F f :Nftcrtiden \'il Politiet rilie til ilt' l'ndt' ~idl ~ r Km 'K~ e~... e1.-\o.lbori ø.u der k&n bjivf' lut. 610J>JWr for den lindelige 'Put... nlfellh.. d En dyr R1.'.. l'olitaet i Tbillf'Oi anholdt Ai l.toø l'n af d~ 1 ;un l ~ K nc1 1: ' ~. _ r lelllt'<l!gj('hrup 1\1l'r. upfrh- ii' merri hojr... kt :l St B'd..-d:1:{ vi] der i t' Hl p o- UJllllWlellde paa R<'!t.&uraU n '! r Gjcttrup bl' Tnd.oamling til Klr- ]ld~d... ar ('t l\.' antum V :l.~ knfundl'l 11.'ordl ] rul' Uchml't- V!l.lt'f nan ilte\ i MOfgNl l.~bd t. ningen nl Kina-mt. jdte.l' ni bal betalt 'n &u1'''': 4Q.. Kr. n-nul' l(1dn ~t.rrdl'e maa N ro ':e øwat Drtt1.n.o. i!d' '..... _ f 1 Å 1aD! n'>lrf;-' K ' d~.d. ' J l <ten faabj t. l r1n~ ~ Thbot.d oc Otr..... hm h'l14t G Cat. NFtor''. FOrrJ'4Ul;'l«n.. t ena.n Bcretnwi. ar t'n1.attet bet l.uttede T paa. pdt 800 Til Be.tyrc!: l e!lt' o lula. Thia* nr A... Kore Pi Sidste Fo' Tbiated F Be5tyrelse mimai ~ et! man drofteod gt-r 1l\.0'ep! dl!n nu a't'e!~ n1kh-owtim' ningrr ' ' af N1retider Om hc%l: Ændr.ns 1; Th.lSttA der rykkes {!'l: at T. 'loj fremt Et..h :de.-e togt t..jer - hl. lt>3.;. 1 ''b.i.:; tcd ).;.1... tw Fo.\ed '' 1'0 d

16 - 11'0 ~ ' ~ DO ''''' _ '~'' Beskyttelsen mod Faren fra Lufte n l ~n SUuaUou )vor ingen ved hvllko Bl>givcnhcder der knn.n<lt nl'fr. Jrt'nlt'VCS eft.!r Opfordring (ølgende Oplysni.lllt'cr fra.agkyndig Sldo om ln-orloooll man J.edø t akal forholdo -.t' under LuftbombArdoment: Det har ~ l &li' at do ilesle ]fenm'uer komlm't til Skade 00.t b1ie l'1lt af SpneJiSlykkcr f ra Bomber og det Ol' dem mll akal!dgl! at undgna al blive JL1t at. Derfor mna man na.ar der falder Bomber frem or o.t uudg'lul.t opholdo sig pm Gnden og mm jkko løbe tjj Vinduer for at.se ud. Det bedste er ikke at opholdo øia' i HU!le uooerlu{tang'mlb hvis der da ikke i Huset er indrctt.et Bo~yttcHSrum. Findes Bomhl-b-.~ytt.el.searum i Xæmeden ~ er Td til at søge hl dem bør man gøre del Er man ude og der sker et Bombe(o.d i Nærheden gældt>r det om øjeblikkelig at ka.st.e sig JKld pm Jorden Sprængstykker le vil da gm ovenover den der swr op bliver næsten altid nunt. Overraakes man pm Gaden skal man smide sig ned bebt ind mod en Husmur. Hvis man er i et Hus under et Bombeanll'reb man man :regne med at det sikreste Sted er i! Kælde n op mod et HOedakillerom. J Kældl're dl'r s.kal brugcø til at løø Tilflugt i bør der (orelaa'es Undenltøttl'lse af Bjælkoma (or al forhindre al Kælderen.tyrWr aammen rnafrf'ml Murt>llf' ælu.j og (om.n Kæld('fvinduerne hlr lnhrin!!t's Sand Ø-kkl 1.1 Be:!kyt.t.eJ.o.(! mod Bom. Leflplint.er. AntiluU...kytM ' HprR'nnran;1 ter 'arikl' T11 'Arlln frr vt! Bomben -d-.\agt!1l1' kom mer Faren fm Anli. lufltlkyl.els Grnnatcr. en By 110m f.!:b. Th i~ tcd knn der \'1'1 Vl('ro nislko lor ct (1'enlhll'l Luftbomharuemcllt. og mun UllUL Vl(' ro (orljcredt herpan.<e!lv oul Sandll)'nligllcden ikko er 1lA ~to r. J1vnd der derimod m' srct let mn fornkomul c. er. at der kommt>r F1) 'emmkiner hcroer 110m bliver beskudt at det tysko AntilufLskyU. DennoBe-kydrung w r med Granater der ck.splodel1!r i Luft.en og Sprængslykkerne (aldcr mild omtrenl 8Lllme K raft som den hvormed de bh'\' ud!!kudl. Derfor gælder det OUl i cl 1JMd1mt Tilfælde at være i Dækning og detto vil sige at opholdt sig et Tllflugl.srum eller el. Kælderrum hvis Vinduer er dækket med Sandsække. Ophold i et Hum med ube!lkyttede Vinduer er ah fiolul. farligt og Jigesna. Ophold i det fri. Brandbomber. ]lvnd angnar Brandbomber 6M. bor der n( Hensyn til d il!!h' altid )l!1l1 Loftet i en Ejendom f.indej> en Kasse med Sand og en Skovl og endvidere et Kttr mc'd Vand og et Par Spande. ] det OJeblik en Brandbombe fald r fulter den som en Km(' Wr men er iorigt ufarlig den kan ikke spring( og onar ml\n nogenlunde hurtigt kaswr Sml1 PM den k\'æler ddt<' Bom!M'n da den ikke Jw.n fna lt og dl'n 81ukkell. Mnn mm (n-m for nit i k k e ka~le Vand PM en Bmml homl}<. da delle (nar dt'l Ul at f'k.]llodre. Vnndl't skul man hruleo til at.lillukke ulmende ld &on Brandbomben muligt. har frl'mkald i Træværk eller andet.. fyldm Cl ror tll ~lll ( l.<oj...1 \t op Jl'llffi' r MW bor~r _~;& n Lys g '

17 - det foreløbige Skøn - kke har ødelagt saa meget som man kunde have befrygtet. Luftalarmen var lor svag. Luftalarmprøven i Thisted i Gasr forløb ikke tilfredsstillende. Over en stor Del af Byen kunde man ikke børe Sirenerne. hvert Pald lød de over store Omraader saa svagt at de ikke kunde høres af POlk der gik inde i Husene eller slore Plæne ved)';. ligger paa Sand i Man har vidst at der var en Sandbanke i Skovgade men ikke at den strakte sig ind i Plantagen ellers ligesom den shjr~jte Del al Byen h\'iler paa Kalk. Det har vist sig mjdvendigt foretage Afstivning af Udgravningen idet denne elleri vil skride sammen. Saadanne Foranstaltninger er man ikke i Thisted vant til at se. som arbejdede hvor der var lidt Vort Blaer forsinket. Uro. Trykningen:af Thisted Det vil blive nødvendigt at for kom i 0..[ og ~ Dag ud lor en forsinsøge paa en anden Maade - kc;lse der skyldtes praktiske Vanl!ike1igudtaler Byraadsmedlem Sander hof at hvilke den Jensen - f. El<s. ved Benyttelse skabet 1aa mange. Det tyklit Bilsirener rundt i Byel1. Men kedes 08 ikke at faa Bladpakkerne sen da Chefen for Statens civile Luft rettidig udtil Landabonnenterne. værn paa Lørdag kot11~~er til Thi- Vi h.aber at Gentagelse ik~e skal sted stiller vi Sagen i Bero saa nnde Sted; men i disse Tider kan el længe. andet jo hænde ~ sv V kan atter komm. over tu Per Kr ten. Fæggeøundlærgen har i Vinter taget sig an ordentlig Ferie. Den har ligget Hi i ca. tre Ma.neder. vaar gik: Per Kresten atter til Rattet. og nu sejler Pærgen sine sædvanlige Ture. Samtlige Færger til Mors er dermed aue i Drift. Hvem keoder ArbeJdsmaod Viggo Jaoseo il Den 9. April er der i Køben havn lundet Liget al en ukendt Mandsperson. Han er ca. 25 A~r. g. 170 cm høj almindelig Bygning mørke blond Haar iført graameleret Overfrakke bl.at Serges Jakkeaæl hvid Manchetskjore med hvid Pllp og blaal Slips graa Stof handsker gral Sokker og sorte Sko. Det er oplyst at aldøde har navngivet sig Viggo Jansen ArbeJd.mand fra Vestjylland Samarit(l'ne samarbejder. Der anmodes om frivillige Bidrag. Samaritermganisationerne 1 Thisted der hid1il ikke har halt meget Samarbejde er ved et fællesmøde i Søndags indtil villlere sammensluttet i loen stor /<olonne med fælles Ledelse fælles Udrvknings plan og hideis fælles Materiet. for at Arbejdel til alles bedsle kan blive sa. eltelllivt som muhg anroodes Borgeme om Bidrag stnre eller smaa Olenl hurtigt saa at Kolonnen i en fmt kan staa fuldt beredt. Bidrag mod'lages al: Vice. Post generaldirektør C a r S t e n s e n Dr Louisegade 8 0f: Læge W e s t t Løvespolhekef Tinglystø Skøder. K

18 ~!-::7 Vi har Kartofler nok. Men Sjælland blev udspjst j Vinler. l Pølge el foreløbigt Skøn vser den forelagne Kartoffeloptællng al der er rel gode Porsynlnger øf Kartollcr nur man lager hele andet Betrag/nlng. Løndsdelsvls r Sluallonen meget forskellig. el er ganske aabenbarl al Køenhavn Vnier mens Sejladsen øa Slorebæ/l var Sloppel slmpe/l n har udsplst Sjælland for Karf/er suledes al der nu kke er ange Tons llbage Pøs Pyn og Jylland er der imod kke gaset Svind j Bedningerne og mest glædeligt det at Prosten - stadig eher foreløbige Skøn - ikke bar jlagl 588 meget som man kunde e befrygtet. alarmeo var tor svag. uftalarmprøven i Thisted Our b Jkke tfredsslillende. Over.or Del af Byen kunde man børe Sirenerne. hvert Pald de over store Omraader au r at de kke kunde høres af l der gik Jnde j Husene eller ndskærpes Polk al det under den herskende SflualJon cr ulllladellgt al nyde Spiritus iii Overmaal. Berusede Perøoner kan ~ve An~ fednng 1/1 Bpl8Qder 110m kan fna mcgel njvorjlgc Pølger for 08 alle. Sand i Thisted Plantage. UdRravningcrne ii Ueskyt felsesrum mas afstives. En større Styrke af ledige Ar bejderc i Thisted er færd med al udgrave to store zigzhrformede Lullbcskyttelscsrum et i Planlagen og et pan den gamle Kirkegaard. Tømrere atsliver Rummene med Bjælker og der skal anbringes Bænke langs Siderne. J Planlagen har man 101 Reslen gjort den overraskende Op(lagclac al den slore Plæne ved ndgangen ligger paa Sand l hvt'rt Fald delvist. Man har vidst al der var en Sandbanke j Skovgade ;nen ikke at den strakte sig ind i Plantagen der ellers ligesom den slørelte Del af Byen hviler paa Kalk. Det har vist sig nødvendigt at foretage Afstivning af Udlol:ravningen idet denne ellers vil skride sammen. Saadanne PoranslaJtninger er man ikke j Thisted vant til at se. rbejdede hvor der var lidt Vort Bled' forsinket. Trykøjngen:af Thisted SocialdemtOkrat vil blive nødvendigl B for- kom ~ GUt og il Dag ud for en forsinpaa en Bnden Maade - kejse der skyldtea praktiske Vanskeligr Byraadsmedlem Sander hof beder al hvilke den ek.straordinære 1 - f. EKs. ved Benvttelse SiluaUon-økabe 118 rnnn. OeUvil= ' Lukkelid u/.( dl'le klin udt:n Lyø. Stortilm tra Me flrlh.d.helt.n a.n Tf' f1 do b~dlllt! ~kuoh11 wfjod lor Tiden rbldor ~y. ult Uetle OlV!Ø pilh~r 11 f l'flmell.benlto JUUT Z Mune['n Allen guur f Palæ.ted Benito Juarez er Nuvflcl f'rlhedøhcll fru Nupoh:c.nlt klldrcr drumllthkc l:ic/{lv Dng-c da enropl.døke Stor om errcdømmet over Mc f).(11111 Bur/(crkrlgcrf f1umm celge Lond. Paul Munl piller Hollen kens elskede Præ1lldenl l nlto Juørez o~ Betle Du den ølrjøl<c Kejserlnde Portviviede Post- Ok lorhold. Postgangen er for 1 værre end i den Viii lsperioden. Nu kan nerne ikke en Gang flere Dage har n Post fra Hovedstaden bællsoverfarten en s Tiden er standset. ankom en Bunke Post mere ligger og flyder i Landel fordi Togg meget høj Grad indsl kører næsten kun ( Hovedlinjerne D o.lls_saj.elejonfc

19 . K.s KOLONALV AKO.K Oll' nnmnml af Arbejdernes Radioforbund l jes om al overel Næ be 1edlemmer fra ;>orligsmandcn -- HJertelig Tak om Pormand. til \'ore m.nre Venner Thisted lor Opmærksomhed.m P vor Sølvbryllupsdg. Venlig Hilsen_ Nora og Peter Seren n sdlr O. Chokolade- 0rstedsvel.r udgivet eo mørklagt ~re opaagepisk Straks var afgivel ~nden Eks ~ lignende paa Thisted De som har meldl sig lrivillirt til ovennævnte POS bedes møde til nstruktion Mandag Kr 1715 i Sygehusets Gaard. De udleverede Korl bedes med~ bragt. P. Nørg.ard. Belendtgørelse fælles Henhold til Land ~forband riets Cirkulært: af 1940 bekendr~0res htrvf'd atgræsningsejere der vil modtaoe Kreaturer slorhand- ~ Eaa fælles Græsgang. 14 Da:te i ' ser. OVERORDENTLGE FO RANSTALTNNGER Deponering af Radiosendere etc. Mini5terit:t for oflenllige Arbejder meddeler Fredag i Medfør af Lov af 19. April 190f og af t. Maj H123: Radiosendcanlæg herunder Sendcantenne. Omf<>rmer og lignende i alle daf1øke Skibe under 500 Registertons Brutto. Pl8agerskibe hv;s Pass8gerøntal er fa tsat til 200 Passagerer ell r derover dog undtaget saml i danske Luflfartejer 8~al omgsaende eller straks ved første Ankomst til dansk Havn deponeres hos de c1anske Toldmyndigheder. For Luftfsrtfljer kan der øf Ministeriet for offentlige Arbejder dispenseres hs oven. sissende Bestemmelser. OVl!:rtrædelsl!: øl denne Bekendt.;0relse stralfes eher Paragraf 104 Punkt J. Denne Bf'kendtgørelse træder i l{tllft straks. Ministeriet for offentlige Arbejder den 16. April Udenlandsk Foderkorn. Landbrugsministeriet meddeler Manda ~: Ved Bekendtgørelse af D. D. har Landbrugsministeriet fasisat at Udlevering til Forbrugere af udenlandsk Foderkorn indtil videre ikke maa finde Sted hvorhos det foreløbil{ er forbudt at anvende udenlandsk Foderkorn til Fremstil ling af Hønsefoder eller andre Foderblandinger. Handlende der samtidig er Forbrugere Hf udenlandsk Poderkorn maa indtil videre ikke overføre Beholdninger heraf til Brug i egen Bedrift =-P...:A:.::L t!3. T E A T R E T.

20 ... '.e'.. _. - -'.... '. En f link -. \ kun ~1lJ..'hul Karl E. (hn.. t('ll'>(' ;\1. SJ<lrnf4r 11 ~ E 11r.~ ' l yngre-< ~'Cl.. ;>OlAj ari ;\rb. ~ T ~n [ En K; :--..; so;:e;' rll r Mnj ati -.. Kllppclgll/lrd '\ ' j ' cjericl _. i u stgc!' rj rul~ m~ k t. [ a.1 ~ Fl!\Qutur i J... ~ Vdgn r Af lul or:' 1'- Hatl J J. ~ trup all'~ ngl'l U. ri... '.!\ r.!~ ). Storebæltsoverfarten alter standset. r ~. n 1i U.-- Europa j pag: \jo' - - Engelsk Guld mod tysk Jern. nt'l._~o' Un ~.no n ~....- ' ' U ol o' ol. ~r n l *-1 jul'... n... er.t~. UH... ~... s.jl... '....~ 'O.! Nar' 11.1'''- r...''... ~ ol jr'...'... M '4 - -<_ n'_ '0-... h Ko' _ H..... k... ln....to... t lo 11'_....r ~... r...u..... /0'<'... N... r ~..... '~.n... hot... r ' S r~... U... tt T... Uk '0'...'r..Odin beskadige l ved Bksploslon. f)'1> ' :' c' 1 rlt Dnlp'.''''''. Odin. ~r. On.6 ~ J E... ldd.'... V.J.a Ny~D'. M... b'''.t b.. k~drf.1 J on Ek~.n... M.... ~... ec UJdoloO'''''' Facg... bl... hc! lure Ek.ploolo.. en db''' ~! Ul K... r. TaUken.' ndue! ndtil.d. Kor. 0' Kalundborg Pasvisering for Skandinaver. 0 de o.dllke Re/nko bdr1!alder. 1\'1111 (l1j) 'u. hl U Juhbmi /J ~. H~'. ~ r n~j:. h. al 'r r.. _ ~Jf 1 M. ;... ~ >J1l\ co ' Sl. JU. 111 j til' lir hh.0:: d rl.. Oh up ; el dl'll.r :\.dl ~ 11.(10)'<1 lnjllt 11'111110>11. J:.'~:~:.. ~..l ~. a.na.' n-' )/..N- u- 11\''''''r lu ~~ 1 dr. j l l. d... Nu' ~ r1 d..le s. P<!._' r P l' r' e'.' till t~ r r'. l' ; <>rJ1<' l.. dl t H hn ind.. L' r::: ['01. : lt L~urL ln S..kln... s.oo' Ol n. ' dr'ko.) H ~ n... 0<1101'1.. ol. d. [n. o... :nl '.. d.. no <'... tt La.... r m. bclolk't. (ø.ra' re.1.' ~U 1 O..' ' 1 11 l.~..!!... ' :ilt.. 1 tol _ 1l.lk. r r~ n.....j. '~ '. ~ \r.... okho.1 l..- bld.'ol ' 111 Oll ukj i~ i Tøl.. '.;-- h~ ' øur-! l. ' T ' r. o har ø ~!.'''' O ~... U. n.~ ~.t F r~ ~rl~ o'''' M ~ ' C. r n.1 ' r '!'. \ ' ' l ~~< lh'c r UR ' 1'.e A''''' ~. h lnl' jollrr d' rrø- ~ f ~ ' ~!~ ' <11.~r. 1~<'1o k.. U.r.. h. rll... r ~. r ~ J.1_ '~~' _~ j h. ' ''c) al /1..' <l~.~ rf.. c li~.nl' p.u U_h'M nt. C. t... i ti. rl~''''.-1 10'. ' hl.1 m;um t r.mcnr.n R c trn n ~au r dr H mk. lt llu -~ f ur. U '(l12; jlllll ll k~ ' s: rs: ~' 2 1J.. \(' - l! fjt - p fru : il -S)fl. - ()pln l' r k.' 2' hl d. 01-' JOUU1u'ld' '.. '.... h..... r '~. ' ~...~ \1. A ~ h ' ' ~ ~. th ' '''... L r ~ '.' ~. h.'.>i(' r H..'~. ' ~ lo 101< r h ~ '''' g. \ \' ph r.~ 0l '' ~ ' ' l r ''''' r~ t ~ ''''''' '' ' ~ J ri..' ~vl~' ; n ;1 h'''' ''''.. ;...1' 11 hr lu' Jo r.r~ 1\ 1 t Den lyske Komman dant i Danmark. Gtnua' von KaUlnKl Hv.is bliver Seiren: Flyvemaskmernes eller Krigsskibenes? 1)0' : tnrt' Sl y rkflrnh' 1t ;>'U1:t 1i.. 1.'ildnu 1 )~l..r Mrti Z1l: ~r ul.. nrrr Homh e l ~r rrr ll' : '. j :; d /O '. OU'...' ~ kllh.~. ~ F) '... r. Fg... 1 n.. f U~ ø' LH ~.... t- -Hud P!:l il..k r r.. lullt f'1l:: t -l..r..!.m 1'''' De dansk lyske Hamle/sfor /landlinger hegyndt i Gaar. - De skandinaviske Skibe uden\or Blo\:.aderingen bes\aglægges til 1ieneste :(J d anh<'- t lor Ve:;tmagterne. nor..'''' l11!~(+.. hl' En Ve{dBns \1 i s\ Ois~ P16ve. Luft\'aahn mod Kri~... J.;. ibe. '.-n kt hul 1 \.. \. Taln:.!~ ~klbe: bc lag la~\- D'... ø... b.-.ldle ro- ~ '... ~..u.t 51< k T... ~... K_er.... _4 ~.tf~ ~ 7 lanl&k. li... U 11..on k< So ''..... t_..a..c 11 _ d~ -<u -'' lir!. 'J!''''.. _ -. Del \ ~ - s.. w. V n' 1'0' - al';; T eooø\l ~ tal.. 11-''' \ ''' S M. si.. t ø... fif' sle... ~.t' l'anoo Ao ' n.. at '.p.nø.~ 5a1r~.h' lig 11-'. ap.. U(l~r...' n t..... ~ t O~ nll.ørdø 01>- '. Z'htttS h...u... at und.... si. S br ba U\_la. r \.~ '.pt...\e' Del. dn... om.' JO nonlot.. sia pbba.tk. l ar.. Ha 1\10. M. :\' ~ d Nordmændene j Danmark lul' ld l'm\.h md. T ~ Ul ar.~ (iandl ~~r.'j' ur a' u Jlanm.rl.. _.. ' l) d.\..- ' ''' ~ U 'Hnar dlllb K-. ' Tørvekonflkten bilagt. 1/1 T. i ' S.'J ~n.. J' f'... _n<l r. f' '... n l r 'nr 'n'rd m n 'r.1. -r 1'1 ' '.. h' un. lulll'uj '~Krll. itlu ( J m.l 'r oj.' M.. l n \' '._. '111'11 f. <mm'... al t.' 1.11 ' 'n'ur'... ' U ~ ' lo' ln. l. p OJ' T '''. 1 rr..!1~r'ø.~u1 h ' ti r ~.1 ~.' ' t ar url J l' ' 'l.ul.n i i..t lo _ p.. lrul Krl ~ ~ ~... lhlral&.. Bedr at

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere