Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1"

Transkript

1 B E R E D S K A B S P L A N Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

2 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan 1 for strømsvigt... 3 Indsatsplan 2 for drikke- og vandforsyning... 6 Indsatsplan 3 ved svigtende varmeforsyning Indsatsplan 4 ved svigt af naturgasforsyningen Indsatsplan 5 ved svigt af kloak-/renseanlæg Indsatsplan 6 for håndtering af affald Indsatsplan 7 ved miljøuheld Indsatsplan 8 for indkvartering og forplejning Indsatsplan 9 for indsats ved stormflod Indsatsplan 10 for indsats ved orkan Indsatsplan 11 for indsats ved sne(usædvanlig voldsom nedbør) Indsatsplan 12 for brand- og redningsopgaver Indsatsplan 13 for alarmering af de frivillige Indsatsplan 14 for alarmering af kommunens nøglepersoner Indsatsplan 15 for skoler der skal kunne øge elevtallet Indsatsplan 16 for børnepasning Indsatsplan 17 for indkvartering af ældre Indsatsplan 18 for Voksen handicap og Socialpsykiatrien Indsatsplan 19 for udbringning af mad Indsatsplan 20 information og kommunikation Indsatsplan 21 for it-systemer, data og telefoni Indsatsplan 22 for indsats ved biologiske eller kemiske stoffer Indsatsplan 23 Terror Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

3 Indsatsplan 1 for strømsvigt Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af strøm til livsvigtige installationer under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering, og indsats i forbindelse med etablering af nødstrømforsyning de steder hvor strømforsyningen i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen omfatter strømafbrydelser af længere varighed hvorved forstås strømafbrydelse i mere end 24 timer. Endvidere forudsætter planen at elværkerne inden for et tidsrum af 4 døgn, kan levere strøm i et omfang så livsvigtige samfundsfunktioner kan opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved strømforsyningen: I arbejdstiden Elværkets administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende ISL tilkaldes via Falck vagtcentral. Almindelig driftsforstyrrelse Større driftsforstyrrelser Truet forsynings krisesituation Driftsleder tilkaldes Driftsleder forsyningschef og beredskabschefen tilkaldes Driftsvagten tilkaldes fornøden mandskab. Skaden afhjælpes. Driftsleder tilkaldes fornøden mandskab. Skaden afhjælpes. Nedsættelse af en styregruppe evt. krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

4 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en kordinationerende styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Repræsentant for elforsyningen Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødstrømskapacitet. Styregruppen har kompetence til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat, i andre situationer af beredskabschefen i samarbejde med elforsyningsselskaberne. Situation: Da den normale elforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med elforsyningsselskaberne. Opgave: Elforsyningsselskaberne skal opretholde elforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. Elforsyningsselskaberne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Det forudsættes at elværkerne ikke er ude af drift i længere tidsrum end 4 døgn, hvorfor den enkelte institution/virksomhed skal kunne opretholde nødstrømforsyningen i dette tidsrum. Nødstrømsforsyningen etableres ved opstilling af brændstofdrevne generatoranlæg på den enkelte institution/virksomhed. På sygehus og institutioner skal der kunne opretholdes en nødstrømsforsyning på min. 30 % af det sædvanlige daglige behov inkl. opvarmning. Udførelse: Nødstrømsforsyningen etableres af den enkelte institution/virksomhed. Etablering af nødstrøm prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Ældreinstitutioner o. lign. o Centralkøkkener i Ringkøbing og Tarm o Varmeværker o Frysehuse, kølelagre o. lign. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

5 o Virksomheder med særligt behov (dyr) Nødstrømforsyningen betjenes og vedligeholdes at den enkelte institution/virksomhed. I situationer hvor elforsyningen ikke er total lammet prioriteres forsyingen via omkoblinger til områder med særligt behov. Ressourcer: Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødstrømforsyning og stiller det nødvendige materiel og mandskab til rådighed. Den enkelte institution/virksomhed sørger for brændstof til drift af generator i det forudsatte tidsrum. I den udstrækning etablering af nødstrøm kræver anskaffelse af særlig materiel påhviler det institutionen/virksomheden at sørge herfor. Sydenergi råder over nødstrømsanlæg, og i den udstrækning anlæggene ikke er i brug andre steder, vil der kunne rekvireres nødstrømsanlæg hos Sydenergi. Ved hændelser der er lokalt afgrænset kan der rekvireres 40 kva og 100 kva generatorer hos Beredskabsstyrelsen. Om nødvendig vil private nødstrømsanlæg blive beslaglagt til brug for livsvigtige opgaver. Ledelse & kommunikation: Lederen af institutionen/virksomheden har ansvaret for at nødstrømforsyningen etableres og refererer til beredskabschefen. Kommunikation mellem institutionen/virksomheden og styregruppen foregår i den udstrækning telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via ordonans. Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab foregår i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller ordonans. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiet alarmecentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Falcks Vagtcentral Ringkøbing-Skjern Forsyning Tarm Elværk Videbæk Energiforsyning Sydenergi - Esbjerg RAH - Ringkøbing Borris Elforsyning Beredskabsstyrelsen - Herning Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

6 Indsatsplan 2 for drikke- og vandforsyning Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med forurening af vandet, større rørbrud samt nedbrud af vandværkerne. Som udgangspunkt omfatter beredskabsplanen ikke situationer med overskridelse af drikkevandsparametre hos enkeltindvindere. Disse hændelser håndteres af kommunens miljømyndighed (Miljø og Natur) i samarbejde med relevante myndigheder. Planen er opdelt således: 6. Alarmeringsfasen 7. Organisering af indsatsen 8. Plan for etablering af nøddrikkevandsforsyning 9. Informationer 10. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder i vandforsyningen I arbejdstiden Vandforsyningens administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende ISl tilkaldes via Falck vagtcentral Driftvagt Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Overskridelse af drikkevandsparameter Truet forsyningskrisesituation Driftsvagten Tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Tekniske problemer 2. Organisering af indsatsen Driftsvagten Tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Eksempler: - Rørbrud - Misfarvning - Stoppet - Lækager på nettet Driftsleder Natur & Miljø kontaktes. Eksempler: Driftsleder, forsyningschef og beredskabschefen tilkaldes. Styregruppe/krisestab nedsættes. Eksempler: - Forurening af kildeplads - Forurening af bassiner - Brand - Terror - Terror Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

7 Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagchefen for Miljø og Natur Vandforsyningens daglige ledelse Embedslægeinstitutionen Analyselaboratorium I forbindelse med forurening af drikkevandet med f.eks. bakterier og sundhedsskadelige stoffer, kan gruppes udvides med den ansvarlige sagsbehandler på området. Endvidere kan gruppen udvides med politiet hvis der vurderes behov for det. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Arbejdstilsynet Fødevaredirektoratet Arbejdsmedicinsk klinik Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt Fabrikant af det forurenende stof Bruger af det forurenende stof I tilfælde af drikkevandsforurening er det kommunalbestyrelsen, der som tilsynsførende myndighed har ansvaret for drikkevandskvaliteten. Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende drikkevandets kvalitet. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødvandsforsyningen. Styregruppen iværksætter følgende: Forureningens farlighed og udstrækning vurderes. Forholdsregler aftales og iværksættes Forbrugerne og pressen orienteres / informeres. Se direktiv for orientering / information. Analyseprogram aftales og iværksættes Evt. nødvandforsyning aftales og iværksættes. Se direktiv for etablering af nødvandforsyning. Krisestab. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

8 I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødvandforsyning Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes og den svigtende vandforsyning påregnes at være af længere varighed, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødvandsforsyning. Opgave: Nødforsyning af drikkevandet gennemføres ved opstilling af transportable beholdere, tankvogne, kar m.v. eller ved udlægning af midlertidige ledninger. Udførelse: Nødvandsforsyningen etableres af det vandværk der har leveringspligten inden for det område hvor vandforsyningen er svigtet. Af vandværkets beredskabsplan fremgår i hvilken udstrækning og hvorfra der kan etableres midlertidige ledninger. Det fremgår af vandværkets beredskabsplan hvor der etableres midlertidige tapsteder og hvor der opstilles transportable beholdere. Vandværket har ansvaret for midlertidige installationeres drift og vedligeholdelse herunder betjening af udleveringssteder. Etablering af nødvandsforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende princip: Sygehus Ældreinstitutioner o.lign., børneinstitutioner Landbrugsejendomme med store dyrehold Levnedsmiddelvirksomheder Ressourcer: Vandværket kan rekvirere hjælp fra kommunens redningsberedskab til transport af vand i tankvogne og opstilling af vandkar. I situationer hvor vandforsyningsproblemet ikke overskrider kommunegrænsen, kan der i begrænset udstrækning rekvireres vandbeholdere hos Beredskabsstyrelsen i Herning, ligesom Beredskabsstyrelsen kan stille mandskab til rådighed. Plan for rekvirering af materiel og aktivering af personel fremgår af vandværkets beredskabsplan. Der henvises til Bilag 2 Oversigt over vandværker og pumpestationer. Forplejning af mandskab kan rekvireres hos kommunens forplejningstjenesrte. Ledelse: Vandværkets driftleder er ansvarlig leder for den praktiske etablering af nødvandforsyningen. Der henvises til telefonlisten. Vandværkets driftleder refererer til styregruppen gennenm vandværkets repræsentant i gruppen. Kommunikation mellem vandværkets driftleder og styregruppen foregår via mobiltelefon, og mellem driftleder og indsatte enheder via mobiltelefon og evt. skadesstedradioer. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

9 Navn Telefon Mobiltelefon GPS koordinater Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral - Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Beredskabsstyrelsen - Herning Videbæk Energiforsyning Astrup Vandværk Barde Vandværk Borris Vandværk Dejbjerg Vandværk Fjelstervang Vandværk Grønbjerg Vandværk Hemmet Vandværk Holmsland Vandværk Højmark Vandværk Kloster Vandværk Lem vandværk Remmershus Vandværk Ringkøbing-Skjern Forsyning Rækker Mølle Vandværk Sdr. Bork vandværk Sdr. Vium Vandværk Spjald Vandværk Stauning Vandværk Søndervig Vandværk Tim Vandværk Troldhede Vandværk Vorgod Ølstrup Vandværk Finderup-Hanning Vandværk Herborg Vandværk I/S Fjelstrup Vandværk Øst Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

10 Indsatsplan 3 ved svigtende varmeforsyning Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen med varme til livsvigtige lokaliteter under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med etablering af nødvarmeforsyning de steder hvor varmeforsyningen i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved varmeforsyningen I arbejdstiden Varmeværkets administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende indsatsleder tilkaldes via Falck vagtcentral Driftsvagten I arbejdstiden Større driftsforstyrrels e Truet forsyning Krisesituation Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

11 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en koordinerende styregruppe der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Repræsentant for varmeforsyningen Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet, embedslægen m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødvarmeanlæg. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre situationer af beredskabschefen. Situation: Da den normale varmeforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med varmforsyningsselskaberne. Opgave: Fjernvarmeværkerne skal opretholde varmeforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. Fjernvarmeværkerne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Nødvarmeforsyningen etableres ved opstilling af midlertidige varmeaggregater på den enkelte institution. Etablering af nødvarmeforsyning kan være aktuel uanset om institutionen har kollektiv varmeforsyning eller egen forsyning. Udførelse: Nødvarmeforsyningen etableres af den enkelte institution uanset om ejendommen er forsynet med eget varmeanlæg eller fjernvarme. Betjening af og tilsyn med nødvarmeforsyningen forestås af institutionens personale. Etablering af nødvarmeforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Ældreinstitutioner o. lign. Ressourcer: Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødvarmeforsyning og stiller det nødvendige materiel og mandskab til rådighed. Den enkelte institution sørger for strøm til drift af nødvarmeforsyningen. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

12 I den udstrækning etablering af nødvarmeforsyning kræver anskaffelse af særlig materiel påhviler det institutionen at sørge herfor. I forbindelse med etablering af strømforsyning til nødvarmeanlæg kan der i en vis udstrækning rekvireres nødstrømsanlæg (40 kva og 100 kva) hos Beredskabsstyrelsen og evt. hos Sydenergi. Om nødvendig kan private nødstrømsanlæg beslaglægges til brug for livsvigtige opgaver. Ledelse: Lederen af institutionen har ansvaret for at nødvarmeforsyningen etableres og refererer til beredskabschefen. Kommunikation mellem institutionen og styregruppen foregår i den udstrækning telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via ordonnans. Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab foregår i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller ordonnans. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Falcks vagtcentral - Skejby Ringkøbing Fjernvarmeværk Tarm Varmeværk Videbæk Energi Tim Kraft/varmeværk Kloster Kraft/varmeværk Hemmet Varmeværk Aadum Varmeværk Ørnhøj/Grønbjerg Kraft/varmeværk Troldhede Kraft/varmeværk Spjald Varmeværk Lem Varmeværk Hvide Sande Fjernvarmeværk Skjern Fjernvarmeværk (driftl.) (vagt) Beredskabsstyrelsen - Herning Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

13 Indsatsplan 4 ved svigt af naturgasforsyningen Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger der skal træffes for at afbøde virkningerne af svigt af naturgas. Beskrivelsen omhandler tiltag i forhold til de lokaliteter hvor gasforsyningen i størst muligt omfang skal opretholdes og hvor virkningerne af svigt af naturgassen vil resultere i etablering af alternative forsyningsløsninger. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved naturgasforsyningen I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden Naturgasselskabet administration Vagthavende indsatsleder driftsvagten. almindelige driftsforstyrrels e Større driftsforstyrrelser Driftsleder tilkaldes Truet forsyning krisesituation Driftsleder, Forsyningschefen og beredskabschefen tilkaldes. Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

14 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for naturgasselskabet, politiet, embedslægen m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødforsyning. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Eksterne eksperter: Styregruppen kan efter behov indkalde eksterne eksperter herunder ekspertise fra Naturgas Midt-Nord Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab underledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre situationer af beredskabschefen. Situation: Da den normale naturgasforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med naturgasselskabet. Opgave: Naturgasselskabet skal opretholde naturgasforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der i en længere periode ikke kan leveres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem koordinationsgruppen eller beredskabschefen i samarbejde med naturgasselskabet. Naturgasselskabet skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Berørte institutioner og varmeværker må kompensere for manglende naturgas gennem anvendelse af olie og andre brændselstyper. Udførelse: Retablering af beskadigede naturgasledninger. Omstilling af varmeværkerne. Etablering af nødforsyning prioriteres efter følgende princip: Institutioner hvis drift er af livsvigtig karakter. Varmeværker Virksomheder og anlæg hvor opretholdelse af produktion og distribution er af livsvigtig karakter. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

15 Ressourcer: Naturgasselskabets beredskab retablerer i muligt omfang beskadigede gasledninger. Varmeværkerne producerer i muligt omfang på grundlag af deres back up brændsel. Livsvigtige områder forsynes først. Institutioner der ikke kan modtage forsyning fra naturgasselskabet eller varmeværket iværksætter egen nødforsyning. Se indsatsplaner for strømsvigt og svigtende varmeforsyning. Ledelse: Naturgasselskabet leder indsatsen vedrørende retablering af gasforsyningen. Naturgasselskabets driftsleder refererer til beredskabschefen. Kommunikationen mellem naturgasselskabets driftsleder og beredskabschefen foregår via mobiltelefon. Kan mobiltelefoner ikke anvendes kommunikeres via radio udleveret af kommunens beredskab. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunen plan for information og kommunikation. Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten.- Syd Falcks vagtcentral - Skejby Naturgas Midt/Nord (vagt) (driftscenter) Energinet.dk Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

16 Indsatsplan 5 ved svigt af kloak-/renseanlæg Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg ikke kan fungere. Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen I arbejdstiden Kloakforsyningens administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende indsatsleder Driftsvagt Almindelige forstyrrelse Større forstyrrelser Truet forsynings krisesituation Driftsleder tilkaldes Driftsleder forsyningschef beredskabschefen indkaldes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

17 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagdirektøren Kloakforsyningens daglige ledelse Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende nødforanstaltninger. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Embedslægeinstitutionen Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da kloaksystemet/renseanlæggets normale driftsfunktioner ikke kan opretholdes, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødforanstaltninger. Opgave: Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner og skoler kan komme af med deres spildevand. Nødforanstaltninger kan omfatte: Etablering af midlertidige brønde for opsamling af spildevand og bortskaffelse af spildevandet. Tømning af lokalitetens brønde. Opstilling af midlertidige toiletvogne og tørklosetter og servicering af disse. Udførelse: Kloakforsyningen har ansvaret for etablering og betjening af nødforanstaltninger i form af etablering og tømning af midlertidige brønde og tømning af eksisterende brønde. Den enkelte institution har ansvaret for at opstille toiletvogne og tørklosetter i nødvendigt omfang. Ressourcer: Kloakforsyningen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af foranstaltninger der påhviler kloakforsyningen. Institutionerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af foranstaltninger der påhviler institutionen. Kommunen har pligt til at bidrage til fremskaffelse af nødvendigt materiel herunder toiletvogne og tørklosetter og stille de fornødne ressourcer til rådighed herfor. Der henvises til Bilag 4 Oversigt over renseanlæg. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

18 Ledelse: Kloakforsyningens driftsleder har ansvaret for den praktiske gennemførelse af nødforanstaltningerne. Der henvises til telefonlisten. Kloakforsyningens driftsleder refererer til styregruppen gennem kloakforsyningens repræsentant i gruppen. Institutionslederen refererer til Koordinationsgruppen gennem direktøren for fagområdet. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information og kommunikation. Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Vagthavende indsatsleder - Nord Vagthavende indsatsleder - Syd Falcks vagtcentral - Skejby Driftscenter Vest Driftscenter Syd Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

19 Indsatsplan 6 for håndtering af affald Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg ikke kan fungere. Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen Udenfor arbejdstiden I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden Affaldsområdets administration Vagthavende indsatsleder Driftsvagt Almindelige driftforstyrrelse Større driftsforstyrrelser Truet drifts- krisesituation Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

20 2. Organisering af indsatsen Ved en truet driftssituation (beredskabsniveau I) nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagdirektøren Affaldsområdets daglige ledelse Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiets m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om nødforanstaltninger. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Embedslægeinstitutionen Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af håndtering af affald i nødsituationer Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da den normale affaldshåndtering ikke kan opretholdes, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødforanstaltninger til håndtering af affaldet. Opgave: Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner, levnedsmiddelvirksomheder og hoteller får bortskaffet deres affald. Udførelse: Kommunen sørger for at der etableres nødforanstaltning i form af afhentning af affald. Iværksættelse af nødforanstaltninger prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Institutioner o Levnedsmiddelvirksomheder o Hoteller Ressourcer: Renovationsselskabet sørger for køretøjer og mandskab til indsamling af affald. I tilfælde af at der er behov for mere materiel og mandskab end renovationsselskabet kan mobilisere, stilles kommunens materiel og mandskab til rådighed. Er situationen at renovationsselskabet ikke er i stand til at løse opgaven, indsættes kommunens materiel og mandskab. Ledelse: Renovationsselskabets driftsleder har det overordnede ansvar for den praktiske mobilisering af nødforanstaltningerne. Se telefonlisten. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Beredskabsplan - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne og Teknik, december 2009 BEREDSKABSPLAN for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Indholdsfortegnelse Afsnit : Side

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Salgsbetingelser for Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande 26-03-2015 Sag: 2015/02953 S A L G S B E T I N G E L S E R for I budrunde: Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Grunden udbydes til salg

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Tårnby Kommune BEREDSKABSPLAN

Tårnby Kommune BEREDSKABSPLAN Tårnby Kommune BEREDSKABSPLAN 2012 TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Maj 2012 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. FORDELING AF PLANEN... 4 3. BESKRIVELSE AF KOMMUNEN... 5 4. RISIKO- OG SÅRBARHEDSVURDERING...

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSPLAN...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Kontakt og telefonliste Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Bilag nr. R2 Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere