Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1"

Transkript

1 B E R E D S K A B S P L A N Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

2 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan 1 for strømsvigt... 3 Indsatsplan 2 for drikke- og vandforsyning... 6 Indsatsplan 3 ved svigtende varmeforsyning Indsatsplan 4 ved svigt af naturgasforsyningen Indsatsplan 5 ved svigt af kloak-/renseanlæg Indsatsplan 6 for håndtering af affald Indsatsplan 7 ved miljøuheld Indsatsplan 8 for indkvartering og forplejning Indsatsplan 9 for indsats ved stormflod Indsatsplan 10 for indsats ved orkan Indsatsplan 11 for indsats ved sne(usædvanlig voldsom nedbør) Indsatsplan 12 for brand- og redningsopgaver Indsatsplan 13 for alarmering af de frivillige Indsatsplan 14 for alarmering af kommunens nøglepersoner Indsatsplan 15 for skoler der skal kunne øge elevtallet Indsatsplan 16 for børnepasning Indsatsplan 17 for indkvartering af ældre Indsatsplan 18 for Voksen handicap og Socialpsykiatrien Indsatsplan 19 for udbringning af mad Indsatsplan 20 information og kommunikation Indsatsplan 21 for it-systemer, data og telefoni Indsatsplan 22 for indsats ved biologiske eller kemiske stoffer Indsatsplan 23 Terror Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

3 Indsatsplan 1 for strømsvigt Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af strøm til livsvigtige installationer under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering, og indsats i forbindelse med etablering af nødstrømforsyning de steder hvor strømforsyningen i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen omfatter strømafbrydelser af længere varighed hvorved forstås strømafbrydelse i mere end 24 timer. Endvidere forudsætter planen at elværkerne inden for et tidsrum af 4 døgn, kan levere strøm i et omfang så livsvigtige samfundsfunktioner kan opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved strømforsyningen: I arbejdstiden Elværkets administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende ISL tilkaldes via Falck vagtcentral. Almindelig driftsforstyrrelse Større driftsforstyrrelser Truet forsynings krisesituation Driftsleder tilkaldes Driftsleder forsyningschef og beredskabschefen tilkaldes Driftsvagten tilkaldes fornøden mandskab. Skaden afhjælpes. Driftsleder tilkaldes fornøden mandskab. Skaden afhjælpes. Nedsættelse af en styregruppe evt. krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

4 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en kordinationerende styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Repræsentant for elforsyningen Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødstrømskapacitet. Styregruppen har kompetence til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat, i andre situationer af beredskabschefen i samarbejde med elforsyningsselskaberne. Situation: Da den normale elforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med elforsyningsselskaberne. Opgave: Elforsyningsselskaberne skal opretholde elforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. Elforsyningsselskaberne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Det forudsættes at elværkerne ikke er ude af drift i længere tidsrum end 4 døgn, hvorfor den enkelte institution/virksomhed skal kunne opretholde nødstrømforsyningen i dette tidsrum. Nødstrømsforsyningen etableres ved opstilling af brændstofdrevne generatoranlæg på den enkelte institution/virksomhed. På sygehus og institutioner skal der kunne opretholdes en nødstrømsforsyning på min. 30 % af det sædvanlige daglige behov inkl. opvarmning. Udførelse: Nødstrømsforsyningen etableres af den enkelte institution/virksomhed. Etablering af nødstrøm prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Ældreinstitutioner o. lign. o Centralkøkkener i Ringkøbing og Tarm o Varmeværker o Frysehuse, kølelagre o. lign. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

5 o Virksomheder med særligt behov (dyr) Nødstrømforsyningen betjenes og vedligeholdes at den enkelte institution/virksomhed. I situationer hvor elforsyningen ikke er total lammet prioriteres forsyingen via omkoblinger til områder med særligt behov. Ressourcer: Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødstrømforsyning og stiller det nødvendige materiel og mandskab til rådighed. Den enkelte institution/virksomhed sørger for brændstof til drift af generator i det forudsatte tidsrum. I den udstrækning etablering af nødstrøm kræver anskaffelse af særlig materiel påhviler det institutionen/virksomheden at sørge herfor. Sydenergi råder over nødstrømsanlæg, og i den udstrækning anlæggene ikke er i brug andre steder, vil der kunne rekvireres nødstrømsanlæg hos Sydenergi. Ved hændelser der er lokalt afgrænset kan der rekvireres 40 kva og 100 kva generatorer hos Beredskabsstyrelsen. Om nødvendig vil private nødstrømsanlæg blive beslaglagt til brug for livsvigtige opgaver. Ledelse & kommunikation: Lederen af institutionen/virksomheden har ansvaret for at nødstrømforsyningen etableres og refererer til beredskabschefen. Kommunikation mellem institutionen/virksomheden og styregruppen foregår i den udstrækning telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via ordonans. Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab foregår i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller ordonans. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiet alarmecentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Falcks Vagtcentral Ringkøbing-Skjern Forsyning Tarm Elværk Videbæk Energiforsyning Sydenergi - Esbjerg RAH - Ringkøbing Borris Elforsyning Beredskabsstyrelsen - Herning Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

6 Indsatsplan 2 for drikke- og vandforsyning Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med forurening af vandet, større rørbrud samt nedbrud af vandværkerne. Som udgangspunkt omfatter beredskabsplanen ikke situationer med overskridelse af drikkevandsparametre hos enkeltindvindere. Disse hændelser håndteres af kommunens miljømyndighed (Miljø og Natur) i samarbejde med relevante myndigheder. Planen er opdelt således: 6. Alarmeringsfasen 7. Organisering af indsatsen 8. Plan for etablering af nøddrikkevandsforsyning 9. Informationer 10. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder i vandforsyningen I arbejdstiden Vandforsyningens administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende ISl tilkaldes via Falck vagtcentral Driftvagt Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Overskridelse af drikkevandsparameter Truet forsyningskrisesituation Driftsvagten Tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Tekniske problemer 2. Organisering af indsatsen Driftsvagten Tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Eksempler: - Rørbrud - Misfarvning - Stoppet - Lækager på nettet Driftsleder Natur & Miljø kontaktes. Eksempler: Driftsleder, forsyningschef og beredskabschefen tilkaldes. Styregruppe/krisestab nedsættes. Eksempler: - Forurening af kildeplads - Forurening af bassiner - Brand - Terror - Terror Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

7 Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagchefen for Miljø og Natur Vandforsyningens daglige ledelse Embedslægeinstitutionen Analyselaboratorium I forbindelse med forurening af drikkevandet med f.eks. bakterier og sundhedsskadelige stoffer, kan gruppes udvides med den ansvarlige sagsbehandler på området. Endvidere kan gruppen udvides med politiet hvis der vurderes behov for det. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Arbejdstilsynet Fødevaredirektoratet Arbejdsmedicinsk klinik Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt Fabrikant af det forurenende stof Bruger af det forurenende stof I tilfælde af drikkevandsforurening er det kommunalbestyrelsen, der som tilsynsførende myndighed har ansvaret for drikkevandskvaliteten. Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende drikkevandets kvalitet. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødvandsforsyningen. Styregruppen iværksætter følgende: Forureningens farlighed og udstrækning vurderes. Forholdsregler aftales og iværksættes Forbrugerne og pressen orienteres / informeres. Se direktiv for orientering / information. Analyseprogram aftales og iværksættes Evt. nødvandforsyning aftales og iværksættes. Se direktiv for etablering af nødvandforsyning. Krisestab. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

8 I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødvandforsyning Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes og den svigtende vandforsyning påregnes at være af længere varighed, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødvandsforsyning. Opgave: Nødforsyning af drikkevandet gennemføres ved opstilling af transportable beholdere, tankvogne, kar m.v. eller ved udlægning af midlertidige ledninger. Udførelse: Nødvandsforsyningen etableres af det vandværk der har leveringspligten inden for det område hvor vandforsyningen er svigtet. Af vandværkets beredskabsplan fremgår i hvilken udstrækning og hvorfra der kan etableres midlertidige ledninger. Det fremgår af vandværkets beredskabsplan hvor der etableres midlertidige tapsteder og hvor der opstilles transportable beholdere. Vandværket har ansvaret for midlertidige installationeres drift og vedligeholdelse herunder betjening af udleveringssteder. Etablering af nødvandsforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende princip: Sygehus Ældreinstitutioner o.lign., børneinstitutioner Landbrugsejendomme med store dyrehold Levnedsmiddelvirksomheder Ressourcer: Vandværket kan rekvirere hjælp fra kommunens redningsberedskab til transport af vand i tankvogne og opstilling af vandkar. I situationer hvor vandforsyningsproblemet ikke overskrider kommunegrænsen, kan der i begrænset udstrækning rekvireres vandbeholdere hos Beredskabsstyrelsen i Herning, ligesom Beredskabsstyrelsen kan stille mandskab til rådighed. Plan for rekvirering af materiel og aktivering af personel fremgår af vandværkets beredskabsplan. Der henvises til Bilag 2 Oversigt over vandværker og pumpestationer. Forplejning af mandskab kan rekvireres hos kommunens forplejningstjenesrte. Ledelse: Vandværkets driftleder er ansvarlig leder for den praktiske etablering af nødvandforsyningen. Der henvises til telefonlisten. Vandværkets driftleder refererer til styregruppen gennenm vandværkets repræsentant i gruppen. Kommunikation mellem vandværkets driftleder og styregruppen foregår via mobiltelefon, og mellem driftleder og indsatte enheder via mobiltelefon og evt. skadesstedradioer. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

9 Navn Telefon Mobiltelefon GPS koordinater Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral - Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Beredskabsstyrelsen - Herning Videbæk Energiforsyning Astrup Vandværk Barde Vandværk Borris Vandværk Dejbjerg Vandværk Fjelstervang Vandværk Grønbjerg Vandværk Hemmet Vandværk Holmsland Vandværk Højmark Vandværk Kloster Vandværk Lem vandværk Remmershus Vandværk Ringkøbing-Skjern Forsyning Rækker Mølle Vandværk Sdr. Bork vandværk Sdr. Vium Vandværk Spjald Vandværk Stauning Vandværk Søndervig Vandværk Tim Vandværk Troldhede Vandværk Vorgod Ølstrup Vandværk Finderup-Hanning Vandværk Herborg Vandværk I/S Fjelstrup Vandværk Øst Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

10 Indsatsplan 3 ved svigtende varmeforsyning Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen med varme til livsvigtige lokaliteter under ekstraordinære forhold. Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med etablering af nødvarmeforsyning de steder hvor varmeforsyningen i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved varmeforsyningen I arbejdstiden Varmeværkets administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende indsatsleder tilkaldes via Falck vagtcentral Driftsvagten I arbejdstiden Større driftsforstyrrels e Truet forsyning Krisesituation Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

11 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en koordinerende styregruppe der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Repræsentant for varmeforsyningen Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet, embedslægen m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødvarmeanlæg. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre situationer af beredskabschefen. Situation: Da den normale varmeforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med varmforsyningsselskaberne. Opgave: Fjernvarmeværkerne skal opretholde varmeforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. Fjernvarmeværkerne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Nødvarmeforsyningen etableres ved opstilling af midlertidige varmeaggregater på den enkelte institution. Etablering af nødvarmeforsyning kan være aktuel uanset om institutionen har kollektiv varmeforsyning eller egen forsyning. Udførelse: Nødvarmeforsyningen etableres af den enkelte institution uanset om ejendommen er forsynet med eget varmeanlæg eller fjernvarme. Betjening af og tilsyn med nødvarmeforsyningen forestås af institutionens personale. Etablering af nødvarmeforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Ældreinstitutioner o. lign. Ressourcer: Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødvarmeforsyning og stiller det nødvendige materiel og mandskab til rådighed. Den enkelte institution sørger for strøm til drift af nødvarmeforsyningen. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

12 I den udstrækning etablering af nødvarmeforsyning kræver anskaffelse af særlig materiel påhviler det institutionen at sørge herfor. I forbindelse med etablering af strømforsyning til nødvarmeanlæg kan der i en vis udstrækning rekvireres nødstrømsanlæg (40 kva og 100 kva) hos Beredskabsstyrelsen og evt. hos Sydenergi. Om nødvendig kan private nødstrømsanlæg beslaglægges til brug for livsvigtige opgaver. Ledelse: Lederen af institutionen har ansvaret for at nødvarmeforsyningen etableres og refererer til beredskabschefen. Kommunikation mellem institutionen og styregruppen foregår i den udstrækning telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via ordonnans. Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab foregår i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller ordonnans. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for informationer og kommunikation. Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten - Syd Falcks vagtcentral - Skejby Ringkøbing Fjernvarmeværk Tarm Varmeværk Videbæk Energi Tim Kraft/varmeværk Kloster Kraft/varmeværk Hemmet Varmeværk Aadum Varmeværk Ørnhøj/Grønbjerg Kraft/varmeværk Troldhede Kraft/varmeværk Spjald Varmeværk Lem Varmeværk Hvide Sande Fjernvarmeværk Skjern Fjernvarmeværk (driftl.) (vagt) Beredskabsstyrelsen - Herning Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

13 Indsatsplan 4 ved svigt af naturgasforsyningen Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger der skal træffes for at afbøde virkningerne af svigt af naturgas. Beskrivelsen omhandler tiltag i forhold til de lokaliteter hvor gasforsyningen i størst muligt omfang skal opretholdes og hvor virkningerne af svigt af naturgassen vil resultere i etablering af alternative forsyningsløsninger. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved naturgasforsyningen I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden Naturgasselskabet administration Vagthavende indsatsleder driftsvagten. almindelige driftsforstyrrels e Større driftsforstyrrelser Driftsleder tilkaldes Truet forsyning krisesituation Driftsleder, Forsyningschefen og beredskabschefen tilkaldes. Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

14 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Direktøren for fagområdet Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for naturgasselskabet, politiet, embedslægen m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling af nødforsyning. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Eksterne eksperter: Styregruppen kan efter behov indkalde eksterne eksperter herunder ekspertise fra Naturgas Midt-Nord Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab underledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre situationer af beredskabschefen. Situation: Da den normale naturgasforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med naturgasselskabet. Opgave: Naturgasselskabet skal opretholde naturgasforsyningen i størst mulig udstrækning i længst mulig tid. I situationer hvor der i en længere periode ikke kan leveres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem koordinationsgruppen eller beredskabschefen i samarbejde med naturgasselskabet. Naturgasselskabet skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. Berørte institutioner og varmeværker må kompensere for manglende naturgas gennem anvendelse af olie og andre brændselstyper. Udførelse: Retablering af beskadigede naturgasledninger. Omstilling af varmeværkerne. Etablering af nødforsyning prioriteres efter følgende princip: Institutioner hvis drift er af livsvigtig karakter. Varmeværker Virksomheder og anlæg hvor opretholdelse af produktion og distribution er af livsvigtig karakter. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

15 Ressourcer: Naturgasselskabets beredskab retablerer i muligt omfang beskadigede gasledninger. Varmeværkerne producerer i muligt omfang på grundlag af deres back up brændsel. Livsvigtige områder forsynes først. Institutioner der ikke kan modtage forsyning fra naturgasselskabet eller varmeværket iværksætter egen nødforsyning. Se indsatsplaner for strømsvigt og svigtende varmeforsyning. Ledelse: Naturgasselskabet leder indsatsen vedrørende retablering af gasforsyningen. Naturgasselskabets driftsleder refererer til beredskabschefen. Kommunikationen mellem naturgasselskabets driftsleder og beredskabschefen foregår via mobiltelefon. Kan mobiltelefoner ikke anvendes kommunikeres via radio udleveret af kommunens beredskab. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunen plan for information og kommunikation. Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Indsatsledervagten - Nord Indsatsledervagten.- Syd Falcks vagtcentral - Skejby Naturgas Midt/Nord (vagt) (driftscenter) Energinet.dk Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

16 Indsatsplan 5 ved svigt af kloak-/renseanlæg Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg ikke kan fungere. Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen I arbejdstiden Kloakforsyningens administration Udenfor arbejdstiden Vagthavende indsatsleder Driftsvagt Almindelige forstyrrelse Større forstyrrelser Truet forsynings krisesituation Driftsleder tilkaldes Driftsleder forsyningschef beredskabschefen indkaldes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

17 2. Organisering af indsatsen Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagdirektøren Kloakforsyningens daglige ledelse Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende nødforanstaltninger. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger efter beredskabsplanen. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Embedslægeinstitutionen Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da kloaksystemet/renseanlæggets normale driftsfunktioner ikke kan opretholdes, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødforanstaltninger. Opgave: Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner og skoler kan komme af med deres spildevand. Nødforanstaltninger kan omfatte: Etablering af midlertidige brønde for opsamling af spildevand og bortskaffelse af spildevandet. Tømning af lokalitetens brønde. Opstilling af midlertidige toiletvogne og tørklosetter og servicering af disse. Udførelse: Kloakforsyningen har ansvaret for etablering og betjening af nødforanstaltninger i form af etablering og tømning af midlertidige brønde og tømning af eksisterende brønde. Den enkelte institution har ansvaret for at opstille toiletvogne og tørklosetter i nødvendigt omfang. Ressourcer: Kloakforsyningen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af foranstaltninger der påhviler kloakforsyningen. Institutionerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af foranstaltninger der påhviler institutionen. Kommunen har pligt til at bidrage til fremskaffelse af nødvendigt materiel herunder toiletvogne og tørklosetter og stille de fornødne ressourcer til rådighed herfor. Der henvises til Bilag 4 Oversigt over renseanlæg. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

18 Ledelse: Kloakforsyningens driftsleder har ansvaret for den praktiske gennemførelse af nødforanstaltningerne. Der henvises til telefonlisten. Kloakforsyningens driftsleder refererer til styregruppen gennem kloakforsyningens repræsentant i gruppen. Institutionslederen refererer til Koordinationsgruppen gennem direktøren for fagområdet. 4. Informationer Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information og kommunikation. Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 5. Telefonliste Navn Telefon Mobiltelefon Bemærkning Politiets alarmcentral - Viborg Politiets vagtcentral Holstebro Beredskabschefen Vagthavende indsatsleder - Nord Vagthavende indsatsleder - Syd Falcks vagtcentral - Skejby Driftscenter Vest Driftscenter Syd Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

19 Indsatsplan 6 for håndtering af affald Indledning Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg ikke kan fungere. Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. Planen er opdelt således: 1. Alarmeringsfasen 2. Organisering af indsatsen 3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 4. Informationer 5. Telefonliste 1. Alarmeringsfasen Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen Udenfor arbejdstiden I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden Affaldsområdets administration Vagthavende indsatsleder Driftsvagt Almindelige driftforstyrrelse Større driftsforstyrrelser Truet drifts- krisesituation Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Driftsvagten tilkalder fornødent mandskab. Skaden afhjælpes Nedsættelse af en Styregruppe evt.krisestab Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

20 2. Organisering af indsatsen Ved en truet driftssituation (beredskabsniveau I) nedsættes en styregruppe, der ledes af beredskabschefen. Styregruppen består af: Beredskabschefen Fagdirektøren Affaldsområdets daglige ledelse Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiets m.fl. Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om nødforanstaltninger. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger. Evt. eksterne eksperter eksempelvis: Embedslægeinstitutionen Krisestab. I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 3. Plan for etablering af håndtering af affald i nødsituationer Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. Situation: Da den normale affaldshåndtering ikke kan opretholdes, har kommunen besluttet, at der skal etableres nødforanstaltninger til håndtering af affaldet. Opgave: Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner, levnedsmiddelvirksomheder og hoteller får bortskaffet deres affald. Udførelse: Kommunen sørger for at der etableres nødforanstaltning i form af afhentning af affald. Iværksættelse af nødforanstaltninger prioriteres af styregruppen efter følgende princip: o Sygehus o Institutioner o Levnedsmiddelvirksomheder o Hoteller Ressourcer: Renovationsselskabet sørger for køretøjer og mandskab til indsamling af affald. I tilfælde af at der er behov for mere materiel og mandskab end renovationsselskabet kan mobilisere, stilles kommunens materiel og mandskab til rådighed. Er situationen at renovationsselskabet ikke er i stand til at løse opgaven, indsættes kommunens materiel og mandskab. Ledelse: Renovationsselskabets driftsleder har det overordnede ansvar for den praktiske mobilisering af nødforanstaltningerne. Se telefonlisten. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr a Undersag - Indsatsplaner - rev

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Version 2013/14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 OPBYGNING AF PLANEN... 3 1.3 RAMMER FOR KOMMUNERNES

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Sanering af kyster, strande og havne

Sanering af kyster, strande og havne Sanering af kyster, strande og havne i Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde Kommune og Kreis Nordfriesland Indsatsplan og Instruks for ISL RB gældende for samtlige kommuner 2015 Sag 14-6887 26.11.2014 Doknr. 126313-14

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne

Beredskabsplan. - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Beredskabsplan - for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne og Teknik, december 2009 BEREDSKABSPLAN for strandrensning og bekæmpelse af forurening i havne Indholdsfortegnelse Afsnit : Side

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller 12. juli 2012 Peggy Friis Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller Indhold Indledning... 2 Forhold i forbindelse med uheld ved vindmøller... 3 Arbejdsulykke & akut sygdom... 3 Løbskkørsel/havari

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere