Emne: Beredskabsplan for vandværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Beredskabsplan for vandværker"

Transkript

1 Vejledning nr /2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet det kommunale beredskab og vandværkets eget beredskab. Der er også en liste over de vigtigste elementer i en beredskabsplan. De vigtigste elementer er yderligere beskrevet i bilagene. Yderligere råd og vejledning Der kan hentes yderligere råd og vejledning om udarbejdelse af beredskabsplan i Miljøstyrelsens vejledning nr om Planlægning af beredskab for vandforsyning. Vejledningen findes på FVD s hjemmeside under Info & Vejl. Normer og vejledninger nr. 30. Beredskabsstyrelsen har også udgivet et hæfte Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Den er baseret på de erfaringer, som vandværkerne har gjort i forbindelse med håndtering af forureningssager i praksis. Hæftet kan bestilles hos Beredskabsstyrelsen, tlf eller udskrives fra beredskabsstyrelsens hjemmeside. Indhold side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering koordinationsgruppe... 3 Hvordan kommer man i gang?... 3 Kontrol af eget vandværk... 4 Bilag A Ekstern telefonliste... 5 Bilag B Interne telefonliste... 6 Bilag C Alarmeringsplan... 7 Bilag D Information til forbrugerne... 8 Bilag E Nødforsyning... 9 Bilag F Standardaftale om etablering af nødforsyningsledning Side 1 af 12

2 Side 2 af 12

3 Beredskabsplan for vandværker Indledning En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller forurening af vandet. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. Beredskabsplanen skal således beskrive, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. Beredskabsplanlægningen bør foregå som et samarbejde mellem kommunen og alle vandværkerne i kommunen. Det vil derfor være helt naturligt, at arbejdet koordineres af kontaktudvalget. Det kommunale beredskab Kommunalbestyrelsen skal i henhold til beredskabsloven udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, og den bør omfatte en særlig plan for det vandforsyningsmæssige beredskab. Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst èn gang i hver valgperiode, d.v.s. mindst hvert 4. år. Det kommunale beredskab kan stille mandskab og materiel til rådighed i en beredskabssituation. Det kunne f.eks. være Tankvogne, som kan fylde vand i rentvandsbeholderen Tanke, hvorfra forbrugerne kan tappe deres drikkevand Udlægning af nødforsyningsledning til nabovandværk Opsamling og begrænsning af kemikalie- og olieudslip Det er den kommunale beredskabschef, der umiddelbart er ansvarlig for det kommunale beredskab, så det er ham, vi skal samarbejde med om udarbejdelse af beredskabsplan. Vandværkets beredskab Hvert vandværk skal have sin egen beredskabsplan, der beskriver, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligehold, og hvem der bør tilkaldes i forskellige situationer. Beredskabsplanen bør derfor indeholde en beskrivelse af hele anlægget og hvilke forholdsregler, der skal iværksættes, når der f.eks. sker forurening af en boring på vandværket eller på en del af ledningsnettet. Beredskabsplanen og dens indhold skal være kendt af hele bestyrelsen, og den skal opbevares på et sted, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte har adgang til den. Det er meget vigtigt, at den ikke ligger i formandens skrivebordsskuffe, da han jo kan være på ferie den dag, der bliver behov for at tage planen i anvendelse. Side 3 af 12

4 De vigtigste elementer i vandværkets beredskabsplan er: Ekstern telefonliste med numre på eksterne myndigheder, der kan blive behov for i en beredskabssituation. Bilag A Intern telefonliste for det enkelte vandværket med numre på: bestyrelsesmedlemmer, vandværkspasser, smed, elektriker, entreprenør og følsomme forbrugere. Bilag B Alarmeringsplan, der oplyser om, hvem der skal kontaktes, og hvem der gør hvad i forskellige situationer. Bilag C Retningslinier for information af forbrugere og presse. Hvem gør hvad og hvornår. Bilag D Mulighed for nødforsyning fra nabovandværker, tankvogne og tanke, som forbrugere kan tappe deres drikkevand fra. Bilag E Overordnet funktionsbeskrivelse for vandværkets boringer, filter- og udpumpningsanlæg, så alle kan betjene anlægget manuelt. Ledningsplan med de overordnede ledninger, der viser placering af ventiler til sektionering af ledningsnet. Beredskabets organisering - Koordinationsgruppe Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen, eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene. Beredskabsplanen skal indeholde en fortegnelse over de personer, som vil være ansvarlige for koordinering af beredskabet for vandforsyningen. Ved almindelige- og større driftsforstyrrelser, der kan udbedres indenfor eksempelvis 6 timer, klarer vandværket selv problemerne. Men til at håndtere situationer med længevarende leveringssvigt eller forurening af vandet, nedsættes en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppens sammensætning aftales mellem vandværk, kommune og beredskabschef. Koordinationsgruppen vil altid omfatte en repræsentant for vandværket og en fra kommunen. Herudover kan den suppleres med beredskabschef, embedslæge eller andre, alt afhængig af situationen. Det kan eksempelvis anføres i beredskabsplanen, at chefen for teknisk forvaltning er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning i hvert enkelt tilfælde. Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen Side 4 af 12

5 Hvordan kommer man i gang? Udarbejdelse af beredskabsplan skal foregå som et tæt samarbejde mellem de parter, der involveres i en beredskabssituation. Det vil derfor være naturligt at indlede arbejdet med et fællesmøde, hvor alle kommunens vandværker, det kommunale tilsyn med vandværkerne og beredskabschefen er til stede. Mødets dagsorden kunne være: 1. Orientering ved Beredskabschefen For de fleste er det lidt uklart, hvad det kommunale beredskab kan være behjælpelig med. Derfor bør beredskabschefen orientere om, hvad der kan leveres af nødstrømsanlæg, nødforbindelsesledninger og tankvogne, der er så rene, at de umiddelbart kan anvendes til drikkevand. Det er også væsentligt at kende leveringstiden på de forskellige komponenter. 2. Gennemgang af beredskabsplanens enkelte elementer 3. Udpegning af arbejdsgruppe Der udpeges arbejdsgruppe bestående af beredskabschefen og 2 3 vandværksfolk, der skal udarbejde forslag til ekstern telefonliste, alarmeringsplan og retningslinier for information til forbrugerne. Disse elementer er stort set ens for alle vandværker i kommunen, hvorfor der ikke er nogen grund til, at hvert vandværk bruger tid på dette arbejde. Ens og fælles lister sikrer også, at vandværker straks kan bruge sine kræfter på at udarbejde de øvrige elementer for eget vandværk. Ensartetheden har også den fordel, at efterfølgende revision og anvendelse af listerne er langt lettere. 4. Fastlæggelse af næste møde På dette møde fremlægger arbejdsgruppen forslag til ekstern telefonliste, alarmeringsplan og retningslinier for information, og hvert vandværk orienterer om, hvor langt man er kommet med de øvrige elementer for eget vandværk. Kontrol af eget vandværk Det enkelte vandværk kan selv medvirke til, at risikoen for forurening er mindst mulig ved at sørge for, at anlæggets vedligeholdelsesstandard og hygiejne er helt i top. Det er derfor en god ide enten selv at gennemgå hele vandværket med kritiske øjne eller få et professionelt firma til at udarbejde en tilstandsvurdering af vandværket, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på fejl og mangler, der bør rettes for at reducere risikoen for uheld og forurening mest muligt. Side 5 af 12

6 Bilag A Mellemby Kommune Beredskabsplan Vandforsyning EKSTERN TELEFONLISTE Dato: TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Beredskabschef Embedslæge Alarmcentral Politi Kommunens miljøafd. Amtets miljøafd. Falck Mejeri - tankvogn Bryggeri - tankvogn Lokalradio / TV Regionalradio / TV Lokal avis Sygehus/skadestue Vagtlæge Side 6 af 12

7 Bilag B Mellemby Vandværk Beredskabsplan Vandforsyning INTERN TELEFONLISTE Dato: TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Formand Vandværkspasser Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem VVS-mester El-installatør Entreprenør Nabovandværk 1 Nabovandværk 2 Laboratorium Følsomme forbrugere: Sygehus Plejehjem Børneinstitution Side 7 af 12

8 Bilag C Alarmeringsplan Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen. Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen. Uden for normal arbejdstid kan det f.eks. være alarmcentralen eller redningsberedskabet, der modtager henvendelsen. Eksempler på klager Forbruger klager over vandkvaliteten Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Trafikuheld med udslip af kemikalier Brud på større ledninger Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening. Unormal vandforsyning Inden for normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Vandforsyningen Ledelse/administration Det kommunale tilsyn med vandforsyningen Alarmcentral eller redningsberedskab Vandforsyningens driftsvagt Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyning krisesituation Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Eksempler: driftsalarm rørbrud misfarvning af vand måler- og installationsproblemer Driftsleder tilkaldes Der tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes Eksempler: rørbrud vitale ledninger misfarvning af vand i større områder stoppet filter fare for underminering af veje og bygninger Koordinationsgruppen tilkaldes Situationen vurderes og indsatsen iværksættes Eksempler: Forurening af ledningsvand - dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier Uheld med kemikalietransport Koordinationsgruppen tilkaldes Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan Side 8 af 12

9 Bilag D Information til forbrugerne Forbrugerne informeres omgående gennem radio eller husstandsomdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, og følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres pr. telefon. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen. Radioinformation anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere. Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne ved udsendelse af skriftlig information. Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne. Informationens indhold Hvilke områder er berørt? Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.) Konsekvens for forbrugerne. (må vandet bruges? Kogepåbud? må ikke drikkes) Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen. varighed Hvornår kommer der ny information Husk også at informere, når forsyningssituationen er normal igen Hvem informerer og udtaler sig? Der skal foreligge aftale om, hvem der på vandværkets vegne informerer og udtaler sig til pressen. Vandværkets repræsentant skal undlade at udtale sig om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen. Generelt om information I en kritisk situation er informationsbehovet meget stort, og hvis der ikke bliver informeret ofte og præcist nok, vil forbrugere og presse ofte selv opsøge eller i værste fald selv skabe information. Manglende information skaber utryghed, og der kan opstå mistanke om, at vandværket ikke informerer om alt det, de ved. Side 9 af 12

10 Bilag E Nødforsyning Et meget væsentligt element i beredskabsplanen er en fortegnelse over mulighederne for nødforsyning i de tilfælde, hvor vandværket ikke er i stand til at opretholde normal vandforsyning. Hvis vandværket har etableret nødforbindelsesledning til et eller flere nabovandværker er denne del af beredskabsplanen allerede på plads. Vandværker, der ikke har nødforbindelsesledning, bør kontakte nabovandværkerne for at undersøge de tekniske muligheder og omkostningerne ved at etablere nødforsyningsledning. Med hensyn til kapacitet er det efter vandmålernes indførelse sådan, at næsten alle vandværker har rigelig kapacitet, således at nabovandværket kan forsynes helt eller delvist i en nødsituation. Er det ikke muligt at etablere permanente nødforsyningsledninger, undersøges mulighederne for midlertidig forsyning. Det kan være: Levering af vand til rentvandsbeholderen fra tankvogn. Muligheden kan anvendes af mindre vandværker, der har rentvandsbeholder med rimelig størrelse. Opstilling af aftapningsbeholder til afhentning af vand til drikkebrug. Denne løsning kan anvendes, hvis vandværket kan opretholde forsyning med vand, der må anvendes til alt andet end drikkebrug. Etablering af midlertidig nødforbindelse i form af slange eller rør, der lægges til nabovandværk. Denne mulighed forudsætter, at både leverandør og modtager på forhånd har etableret tilslutningsmuligheder for nødforbindelsen på deres respektive ledningsnet, eller tilslutning kan ske via brandhane. Satses der på denne mulighed, skal det undersøges, hvem der kan levere rør/slanger, og hvor lang tid levering og montage tager. Markvandingsboringer kan først anvendes til levering af drikkevand, når der er foretaget analyse af vandet, og den bakteriologiske analyse tager 3 dage. Der skal således være tale om nødsituationer af længere varighed, før denne mulighed er aktuel, eller den skal kombineres med aftapningsbeholdere til drikkevand. Nødstrømsanlæg Strømforsyningen i Danmark er meget stabil, men alligevel kan det hænde ved ekstreme storme eller isslag, at der er længerevarende strømsvigt i en hel landsdel. I forbindelse med beredskabsplanlægningen bør det derfor overvejes at installere nødstrømsanlæg på de vigtigste vandværker, enten ved installering af stationære anlæg på de enkelte vandværker, eller ved montering af stik for tilslutning af mobil generator. Side 10 af 12

11 Bilag F STANDARD nr / Emne: Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning Mellem.. vandværk (herefter A) og.. vandværk (herefter B) er der indgået aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning på følgende vilkår: 1. Vandværk A og B etablerer for egen regning forsyningsledning frem til og med stikledningens tilslutning til sidste forbruger i eget forsyningsområde. Etableringsudgifter til resterende ledning, brønde, målere, ventiler mv., der er nødvendig for sammenkobling og afregning af vandforbrug, deles ligeligt mellem vandværk A og B. Samme fordeling anvendes for udgifter til reparation og vedligeholdelse. 2. Ved afspærringsventilen mellem forsyningsområderne etableres et omløb, som tillader gennemstrømning af en mindre vandmængde, der sikrer frisk vand i nødforsyningsledningen, så den i nødsituationer kan benyttes uden forudgående udskylning. Vandet strømmer under normale driftsforhold fra vandværk.. til vandværk... Vandmængden registreres af vandmåler. 3. Ud over det i pkt. 2 nævnte formål, må ledningen kun anvendes i egentlige nødsituationer, hvor et af vandværkerne ikke kan opretholde normal vandforsyning. Begge vandværker er efter nedbrud forpligtet til at genoprette egen vandforsyning så hurtigt som muligt. 4. Forbrugt vandmængde i forbindelse med nødsituationer A. Registreres af 2 parallelt monterede vandmålere med kontraventil, så de registrerer gennemstrømning i hver sin retning, eller B. Beregnes ud fra ændring af udpumpning i forhold til normaludpumpning fra hhv. vandværk A og B 5. M 3 prisen for vand leveret gennem omløb såvel som vand leveret til nødforsyningsformål fastsættes til kr./m 3. (Kan evt. være den samme som prisen for 1 Kwh. incl. afgifter, da den jo kun skal dække produktionsomkostningerne) Side 11 af 12

12 Vand leveret gennem omløb afregnes. (kvartalsvis, halv- eller helårligt), medens nødforsyningsvand afregnes umiddelbart efter, at normal forsyning er genoprettet. 6. Brug af nødforsyningsvand meddeles omgående til leverandør. 7. Nødforsyningsledning med tilhørende ventiler, målere, brønde mv. er vist på vedlagte tegning.. Sted dato Vandværk A Formand Vandværk B Formand. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem Side 12 af 12

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere