Implementering af de fælles prioriterede indsatser for 2015 fra Psykiatriplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af de fælles prioriterede indsatser for 2015 fra Psykiatriplan"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Implementering af de fælles prioriterede indsatser for 2015 fra Psykiatriplan Indledning Dato Liza Egesberg Bøhme Tel Region Midtjyllands Psykiatriplan tager afsæt i visionen bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. Psykiatriplanen indeholder 12 overordnede hovedstrategier og for hver hovedstrategi, er der udformet én eller flere delstrategier med tilhørende handleplaner Side 1 Med udgangspunkt i fyrtårnsmodellen (fyrtårnsmodellens delstrategier for 2015 fremgår på side 2, og hele fyrtårnsmodellen er på side 13 som bilag 1), har psykiatri- og socialledelsen i samarbejde med afdelingsledelseskredsen i psykiatrien besluttet, at nedenstående 7 hovedstrategier fra psykiatriplanen er fælles prioriterede indsatsområder i I henhold til fyrtårnsmodellen skelnes der i de prioriterede hovedstrategier mellem aktive indsatser (AI) og forberedende indsatser (FI), som er markeret med henholdsvis grøn og rød farve: 7. Hovedaktør i eget liv (FI) 8. Styrkelse af den faglige kvalitet og UBR (AI) 9. Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund (AI) 13. Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik (AI) 14. Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen (FI) 15. Øget produktivitet og effektivitet i psykiatrien (FI) 18. Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads (FI). For hver hovedstrategi er der ikke udvalgt en specifik delstrategi eller handleplan men derimod nogle større tværgående indsatsområder, som har særlig fokus og betydning for udviklingen af hele behandlingspsykiatrien som ét samlet hospital i Region Midtjylland i de kommende år. Indsatsområderne vil derfor få en særlig ledelsesmæssig bevågenhed på alle niveauer og vil være genstand for fortløbende opfølgning og drøftelse på ledelsesmøder.

2 Der er imidlertid mange andre vigtige indsatser for både de prioriterede hovedstrategier samt psykiatriplanens øvrige hovedstrategier, strategier og handleplaner, som er eller skal implementeres. Dette arbejde er ligeledes en løbende proces, som nok kræver ledelsesopbakning men dog i mindre grad end de særlige indsatsområder. Der vil på anden vis ligeledes blive fulgt op på implementeringen heraf. Fyrtårnsmodellen for 2015 Bedre behandling Længere liv 9. Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund (Sikker Psykiatri, Reduktion af tvang, Satspulje, partnerskabsaftaler 7. Hovedaktør i eget liv 8. Styrkelse af den faglige kvalitet og UBR 13. Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik 15. Øget produktivitet og effektivitet i psykiatrien 14. Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom Til flere Aktiv indsats Forberedende indsats 18. Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads Tværgående initiativer 2015 Side 2

3 2. Psykiatriplanens indsatsområder i 2015 I det følgende er indsatsen for de prioriterede hovedstrategier i 2015 opstillet i skematisk form. Opbygningen er inddelt med først de Aktive indsatser og herefter de Forberedende indsatser. For hvert indsatsområde er skemaet inddelt efter overskrifterne:. Alle indsatsområderne er igangsat på den ene eller anden vis, så status i skemaet vil jf. ovenstående være per januar Side 3

4 Styrkelse af den faglige kvalitet og UBR Med henblik på at styrke den faglige kvalitet har psykiatrien fokus på at sikre lige adgang til psykiatrisk behandling for alle uafhængigt af diagnose og bopæl. Det er samtidig et fokusområde, at behandlingen er standardiseret, af høj kvalitet og organiseret effektivt. Lovgivningsmæssigt understøtter udrednings- og behandlingsretten dette på lige fod med psykiatrien i Danmarks egne tiltag i forhold til anvendelsen af udrednings- og behandlingspakker. Indsatsområde 8: Styrkelse af den faglige kvalitet og UBR Udredningsretten på 60 dage og behandlingsretten på 30/60 dage blev indført per 1. september For at leve op til udrednings- og behandlingsretten er der arbejdet med en række parametre som: Reduktion af ventelister gennem meraktivitet, implementering af behandling i pakkerforløb, central visitation, produktionsplanlægning, kapacitetsudnyttelse og samarbejdsaftaler med private leverandører. Disse er alle elementer, som understøtter det igangværende paradigmeskifte i psykiatrien. Den fremadrettede indsats i 2015 vedrørende UBR vil have fokus på følgende: At understøtte det igangværende paradigmeskifte. Dette gøres gennem et bevidst arbejde med ændring af kulturen i psykiatrien ved hjælp af en række mere instrumentelle indsatser Monitorering og overholdelse af UBR Opmærksomhed på flaskehalse ved at følge udviklingen i antal ventende og identifikation og fjernelse af flaskehalse Optimering af kapacitetsudnyttelsen gennem produktionsplanlægning Stille datagrundlag for produktionsopfølgning til rådighed for afdelingerne Stille værktøj til simulering af kapacitetsudnyttelse til rådighed Fokus på optimering af behandlingsforløb Fokus på målgruppe for sekundær behandling inkl. henvisningskvaliteten Fokus på forøgelse af hastighed på udredning med henblik på opfyldelse af kravet om, at udredning afsluttes indenfor 30 dage (indføres per 1. september 2015). Øvrige ledelsesniveauer i regionspsykiatrien Psykiatriens Centrale Visitation PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Psykiatriplanlægning) Praktiserende læger og kommunernes PPR. Side 4

5 Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund Psykiatri og Social har gennem de seneste år igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at styrke sikkerheden. Der er imidlertid stor bevidsthed om, at sikkerhedsarbejdet ikke alene er konkrete færdigheder og tekniske løsninger men, at de ligeledes skal understøttes af en sund og tydelig sikkerhedskultur på de enkelte afdelinger og hos den enkelte medarbejder. Det er vedtaget, at der fokuseres på følgende indsatser i 2015 med henblik på at styrke sikkerheden for både patienter, personale og samfund: Reduktion af tvang Partnerskabsaftalen Patientsikkerhed og Sikker psykiatri Sikkerhed for personale og samfund. De tre indsatsområder er opstillet separat i skemaet, men der er opmærksomhed på, at der er sammenhæng mellem områderne. Indsatsområde 9: Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund Reduktion af tvang Der er i oktober 2014 indgået en partnerskabsaftale mellem regionerne og Sundhedsministeriet om en halvering af antallet af patienter, som berøres af bæltefikseringer i Den fremadrettede indsats i 2015 vedrørende reduktion af tvang vil have fokus på: En halvering af anvendelsen af bæltefikseringer i 2020 er en ambitiøs målsætning, som kræver ledelsesmæssig fokus på alle niveauer og en ny tilgang til behandling af de allermest psykisk syge patienter. Derfor er det vedtaget, at alle psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland, som anvender tvang, indgår en partnerskabsaftale med psykiatriog socialledelsen i 2015 indeholdende konkrete tiltag og milepæle for reduktion af tvang. Partnerskabsaftalen vil indeholde en række obligatoriske indsatser som ledelsesinvolvering, systematisk monitorering af tvangsdata, implementering af systematiske reviews, tavlemøder, mestringsanalyser, fokusgruppeinterviews og fysiske aktiviteter for patienter. Erfaringer fra allerede igangsatte initiativer som gennembrudsprojekterne vedrørende tvang og satspuljeprojektet vedrørende bæltefri afdeling videreføres endvidere i partnerskabsaftalerne Realiseringen af et delmål for reduktion af bæltefikseringer på 5 procent i budget 2015 Udvikling af kompetenceforløb vedrørende deeskalering og Kognitiv Miljøterapi på fællespsykiatrisk niveau Opstart af pilotprojekter om blandt andet forebyggelse af tvang på somatiske Side 5

6 hospitaler og samarbejde med socialpsykiatrien. Psykiatriens afdelinger, herunder særligt sengeafsnittene PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Kvalitet) Fælles psykiatrisk videngruppe om tvang. Patientsikkerhed og Sikker psykiatri Psykiatri- og socialledelsen har vedtaget, at patientsikkerhed i 2014 og 2015 tager udgangspunkt i den projekt- og temabaserede ramme, som er angivet i Projekt Sikker Psykiatri, hvor der primært er fokus på medicinering, somatisk sygdom, selvmordsforebyggelse, tvang samt patient- og pårørendeinddragelse. Projektet løber i årene , og Regionspsykiatrien Viborg-Skive deltager i projektet som pilotafdeling. Projektets første pakke om medicinering blev implementeret i I marts 2014 godkendte psykiatri- og socialledelsen endvidere en handleplan for patientsikkerhedsområdet for 2014 og 2015 indeholdende konkrete indsatser, som er under implementering. Den fremadrettede indsats i 2015 vedrørende Projekt Sikker Psykiatri vil have fokus på: Spredning af medicinpakken til de øvrige afdelinger i psykiatrien i Region Midtjylland Implementering af pakker om somatisk sygdom og selvmordsforebyggelse i Regionspsykiatrien Viborg-Skive i løbet af Det er hensigten, at erfaringen fra projektet generelt skal spredes til de øvrige afdelinger i psykiatrien i Region Midtjylland. Herforuden er der jævnfør psykiatriens handleplan for patientsikkerhedsområdet endvidere fokus på følgende initiativer i 2015: Auditering på somatisk tilsyn og brist i forbindelse med opsporing og reaktion på somatisk sygdom Oplysningskampagne til patienter og pårørende i psykiatrien om rapportering af utilsigtede hændelser. Regionspsykiatrien Viborg-Skive som pilotafdeling, men erfaringerne spredes til de øvrige afdelinger i psykiatrien i Region Midtjylland Psykiatriens patientsikkerhedsorganisation PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Kvalitet). Side 6

7 Sikkerhed for personale og samfund Sikkerhedsarbejdet har som nævnt stor prioritet for psykiatri- og socialledelsen, og der er blandt andet gennemført følgende initiativer for at styrke sikkerheden: Model for Sikkerhed, som har til formål at understøtte, skærpe og sætte rammerne for arbejdet med sikkerhed i psykiatrien, blev godkendt i 2013 og har efterfølgende været under implementering Administrativ samarbejdsaftale vedrørende retspsykiatriske patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko blev godkendt på styregruppen for voksenpsykiatrien i januar 2014 og er under implementering. Der er endvidere udarbejdet en fællespsykiatrisk retningslinje for Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller dom til ambulant psykiatrisk behandling Påbud fra Arbejdstilsynet analyseres, og der følges op på arbejdsulykke med fravær Alarmer som teknisk løsning til at højne sikkerheden er også et prioriteret område. Implementeringen af ovenstående igangsatte initiativer fortsætter i For at styrke sikkerheden yderligere iværksættes blandt andet følgende nye indsatser i 2015 inden for hovedområderne sikkerhedsmodeller, monitorering, viden og fokus : Psykiatri- og socialledelsen besøger samtlige afdelinger i psykiatrien i 2015 for at drøfte arbejdet med implementeringen af en sikkerhedskultur. Det primære fokus på besøgene vil være arbejdet med lokale handleplaner for sikkerhedsarbejdet og bidrag til revision af Model for Sikkerhed Som led i monitorering af arbejdet med sikkerhed i øvrigt, bliver der gennemført audit for retspsykiatriske patienter, som vurderes at udgøre en særlig sikkerhedsrisiko. Der er udarbejdet en auditmanual og auditten forventes færdig i første halvdel af 2015 Der er løbende dialog med de faglige organisationer om sikkerhedsarbejdet. Psykiatriens afdelinger Styregruppen for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Ledelsessekretariatet). Side 7

8 Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik Mange psykiatriske patienter bliver ikke udredt for deres somatiske sygdom samtidig med, at flere somatiske patienter udvikler en samtidig psykisk sygdom. Det er derfor nødvendigt med et øget fokus og forstærket integration og samarbejde mellem psykiatrien og somatikken, hvilket etableringen af akutmodtagelser i Region Midtjylland skal medvirke til. Fremadrettet skal alle akutte patienter uanset symptomer således samles i akutmodtagelserne på regionens fem akuthospitaler. Indsatsområde 13: Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik Rapporten: Regional ramme for udvikling af fælles psykiatrisk og somatisk akutafdeling i Region Midtjylland blev behandlet på Strategisk Sundhedsledelses Forum den 22. oktober Rapporten angiver den overordnede ramme for samarbejdet om patienter med akutte psykiatriske og/eller akutte somatiske problemstillinger i de kommende fælles akutte modtagelser i Region Midtjylland. Den nærmere organisering af den enkelte akutmodtagelse vil blive planlagt og vedtaget lokalt. Den fremadrettede indsats vedrørende akutmodtagelse i 2015 vil have fokus på: Etableringen af Akutmodtagelsen i Randers i april 2015 som et pilotprojekt, der med udgangspunkt i rapportens anbefalinger, udvikler aftaler og arbejdsredskaber og får erfaringer med gode processer, som efterfølgende kan bruges på tværs i regionen. Den overordnede tidsplan for psykiatrien i akutmodtagelserne er: Regionshospitalet Randers i april 2015, DNU medio 2016, Hospitalsenheden Midt primo 2017, Regionshospitalet Horsens 2018 og DNV ultimo PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Psykiatriplanlægning) Strategisk Sundhedsledelsesforum Sygehusledelser ved de fem somatiske hospitaler hvor der etableres akutmodtagelser Ledelser i akutmodtagelserne HMU Side 8

9 Hovedaktør i eget liv Samarbejde med patienter og pårørende er et konstant fokusområde i psykiatrien, hvorfor indsatsen skal ses som en videreførelse, styrkelse og yderligere udvikling af området. Patientens viden om eget liv og sygdomsforløb, pårørendes indsigt i sygdommen og personalets faglige viden er afgørende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en vellykket behandling og for et ligeværdigt samspil mellem professionelle, patienter og pårørende. Øget samarbejde med patienter og pårørende medvirker således både til at øge kvaliteten af behandlingen, effektivisere behandlingen og styrke patientens evne til at udøve egenomsorg. Indsatsområde 7: Hovedaktør i eget liv Regionsrådet vedtog i september 2014 Strategi for Kvalitet og Patientsikkerhed , hvor samarbejde med patienterne er et strategispor. Udmøntningen af strategien er igangsat. I 2014 blev udarbejdelsen af regionale indikatorer for monitorering af effekten af nye patientinvolverede tiltag på de enkelte hospitaler også igangsat, og i første halvdel af 2015 forventes indikatorerne klar til brug. Psykiatriens Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i Region Midtjylland er endvidere under revideringen og forventes godkendt i løbet af foråret Hovedaktør i eget liv og herunder samarbejdet mellem patienter, pårørende og medarbejdere er omdrejningspunktet i den daglige behandling. Den konkrete indsats varierer mellem afdelinger, afsnit og patienter, hvor afprøvningen af nye og styrkede samarbejdsformer tænkes ind i den daglige behandling og planlægningen af fremadrettede indsatser på både afsnits-, afdelings- og hospitalsniveau. Den fremadrettede indsats i 2015 vil blandt andet have fokus på: Implementeringen af initiativerne som jf. Status per januar 2015 blev igangsat i 2014 Forberede implementering af sundhedsaftalens vision på borgerens præmisser, som betyder, at patienten og de pårørende både skal være med til at drøfte og træffe beslutning om forskellige muligheder for behandling Anvendelse af ny teknologi som Apps med henblik på større inddragelse af patienterne. Psykiatriens afdelinger PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Kvalitet) Bruger- og pårørende organisationer. Side 9

10 Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen Den overordnede vision for sundhedsaftalerne er Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Borgere med psykisk sygdom er prioriteret højt i sundhedsaftalerne både i den tværsektorielle indsats i forhold til den psykiske sygdom og i forhold til en eventuel samtidig somatisk sygdom. Det er således en ambition med sundhedsaftalerne at skabe mere integrerede sundhedsydelser til gavn for borgerne, og psykiatrien skal derfor samarbejde tæt med kommuner og praksissektoren. Samtidig skal der udvikles nye samarbejdsmetoder i psykiatrien, så tilgængelighed, sammenhæng og kvalitet i behandlingen sikres uanset patientens bopæl i regionen gennem blandt andet brug af fælles henvisningskriterier. Indsatsområde 14: Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedsaftalen træder i kraft per 1. februar Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en foreløbig arbejdsplan for en løbende implementering af sundhedsaftalens indsatsområder, hvor de prioriterede indsatser i 2015 er: Fælles: Implementering af model for differentieret indsats Opfølgning på brug af MedCom-standarder og herunder epikriser Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Børne- og ungdomspsykiatri: Styrket samarbejde mellem almenpraksis og kommunerne Ny model for netværksmøder på video Etablering af koordinatorfunktion i kommunerne Voksenpsykiatri: Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom Borgere med psykisk sygdom og misbrug Øget integration af arbejdsmarkedsområdet AL-Kredsen Øvrige ledelsesniveauer i regionspsykiatrien og ledelsesniveauerne i kommunerne PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Psykiatriplanlægning) Styregrupperne for det tværsektorielle samarbejde De faglige temagrupper Lokale samarbejdsråd Side 10

11 Øget produktivitet og effektivitet i psykiatrien I forbindelse med byggeriet af de nye psykiatriske hospitaler i Aarhus og Gødstrup, har regionsrådet pålagt behandlingspsykiatrien et krav om at finde effektiviseringsgevinster svarende til 8 % af budgettet for den del af behandlingspsykiatrien, som skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Det Nye Hospital i Vest. Samlet set skal der opnås effektiviseringsgevinster på 73 mio. kr. Effektiviseringskravet er rettet mod den samlede behandlingspsykiatri, hvormed hospitalet som helhed skal finde 73 mio. kr. i perioden Effektiviseringskravet er ud over det årlige produktivitetskrav på 2 %, som regionsrådet har pålagt behandlingspsykiatrien. Indsatsområde 15: Øget produktivitet og effektivitet i psykiatrien Den overordnede tidsplan for arbejdet med realisering af regionsrådets effektiviseringskrav på 73 mio. kr. blev forelagt afdelingsledelseskredsen og HMU i november Effektiviseringskravet på 13,7 mio. kr. i 2014 er realiseret, og der er peget på indsatserne med henblik på realisering af effektiviseringskravene på 12,8 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. i Realiseringen af den resterende del af regionsrådets effektiviseringskrav for årene forberedes i første halvdel af Afdelingsledelseskredsen skal i løbet af første halvdel af 2015 identificere og udvælge mulige temaer, der kan medvirke til realisering af det samlede effektiviseringskrav på 73 mio. kr. Efterfølgende skal der nedsættes arbejdsgrupper, der skal udarbejde et forslag til den konkrete indfrielse af hele effektiviseringskravet enten gennem øget produktivitet og/eller besparelser. PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: Psykiatriplanlægning) HMU. Side 11

12 Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads Det er vigtigt, at psykiatrien i Region Midtjylland fortsat udvikler sig som en attraktiv arbejdsplads, der tilbyder faglige udfordringer og gode arbejdsforhold. Psykiatriens paradigmeskifte, som blandt andet er foranlediget af det stigende fokus på øget produktivitet samt visionen om bedre behandling til flere med psykisk sygdom, er en stor udfordring for medarbejdere og ledere. Dette betyder et øget behov for, at den enkelte medarbejder kan se formål, mål og mening med forandringerne samt egen indsats. Indsatsområde 18: Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads Udarbejdelsen af en Strategi for kompetenceudvikling i Psykiatrien i Region Midtjylland blev igangsat i 2014 af HMU og forventes godkendt i efteråret 2015 med efterfølgende implementering. En række indsatser er opstartet indenfor områderne introduktion, sikkerhed, fremmøde, uddannelse af medarbejdere og personaleledere samt rekruttering. Disse bliver løbende evalueret for at udvikle og optimere indsatserne. Med forberedelse af indsatsen Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads vil der i 2015 blive afsøgt muligheder for andre og yderligere indsatser, som i forlængelse af udfordringerne ovenfor fortsat kan udvikle attraktive arbejdspladser i psykiatrien. Der afholdes i april 2015 en arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljøorganisationen og lederne i psykiatrien med temaet Den gode arbejdsplads i en tid, hvor alting er under forandring, hvor der gennem oplæg og konkrete eksempler arbejdes med at fastholde attraktive arbejdspladser samtidig med de mange forandringer i psykiatrien. Der er i 2014 gennemført en undersøgelse af hvilke faktorer, som får medicinstuderende og yngre læger til at søge mod psykiatrien og blive i området. Denne undersøgelse vil også blive anvendt i 2015 til at pege på forhold i organisationen generelt og i afdelingerne specifikt, som kan bidrage til at udvikle psykiatrien som attraktiv arbejdsplads. Der drøftes ligeledes mulige initiativer i regi af HMU og i afdelingsledelseskredsen. Drøftelserne vil have fokus på, hvordan afsnitsledelserne kan støttes i at løse personaleledelsesopgaven, som er afgørende for, at de betydelige forandringer i psykiatrien kan gennemføres til gavn for patienterne samtidig med, at medarbejdere og ledere fortsat trives i deres arbejde. AL-Kredsen Psykiatriens afdelinger, herunder afsnitsledelserne og arbejdsmiljøkoordinatorer HMU PS Administrationen (Ansvarlig afdeling: HR). Side 12

13 Bilag 1 Fyrtårnsmodellen for 2015 Side 13

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Årsplan 2018 for psykiatrien

Årsplan 2018 for psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Årsplan 2018 for psykiatrien 1. Proces for Årsplan

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi

Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Psykiatri og Social 2. november 2015 Midtvejsstatus for arbejdet med Social Strategi Administrationen Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.ps.rm.dk 1. Indledning...1 2. Fyrtårnsmodellen

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Nye krav kræver forandringer

Nye krav kræver forandringer Psykiatri og Social Administrationen Nye krav kræver forandringer Ledelsessekretariatet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Indledning Psykiatriplanen

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social

Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social RMU temadrøftelse 10. juni 2016 Erfaringer med indsatser der sigter mod at fremme et sikkert arbejdsmiljø for ansatte i Psykiatri og Social Psykiatri og Social

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere