Behandlingsforsikring. Privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsforsikring. Privat"

Transkript

1 Behandlingsforsikring Privat Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2018

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Fællesbetingelser - Privat s. 4 Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes s. 6 Behandlingsforsikring Privat s. 7 Behandlingsforsikring Privat 1. januar

3 Indledning FORSIKRINGSBETINGELSERNES OPBYGNING Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: Fællesbetingelserne der gælder for aftalen. Her kan fx findes oplysninger om præmiebetaling, opsigelse og varslingsregler. Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes fortæller fx om, hvem der er dækket af forsikringen, hvor den dækker og hvordan man anmelder en skade. Dækninger der kan være omfattet af forsikringen. Her fremgår det også hvad der er dækket af forsikringen og hvad forsikringen ikke dækker. FORKLARING AF ENKELTE BEGREBER Herunder forklares enkelte begreber, der bruges i disse betingelser. Os/vi/vores Herved forstås Mølholm Forsikring A/S. Forsikringstager Herved forstås den person eller virksomhed som har indgået forsikringsaftalen med os. Forsikrede Herved forstås den person, som har ret til behandling, herefter kaldet du/dig/din. Hvis du får brug for din forsikring Lægehenvisning Du skal have en henvisning fra din egen læge, før du anmelder skaden til os. De nærmere regler og undtagelser er beskrevet i betingelserne i Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes under punkt 5 Hvordan bruger du din forsikring. Akut behandling Har du brug for akut hjælp, skal du altid kontakte egen læge, skadestuen, lægevagten eller ringe 112. Igangsættelse af behandling Det er vigtigt at du ikke igangsætter undersøgelse eller behandling før du har kontaktet selskabet og fået en skriftlig godkendelse, da du ellers ikke vil have ret til dækning. De nærmere regler og undtagelser er beskrevet i betingelserne i Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes under punkt 5 Hvordan bruger du din forsikring Akut psykologisk krisehjælp Har du brug for akut psykologisk krisehjælp uden for vores normale åbningstid, kan du uden forudgående skriftlig godkendelse kontakte Falck Healthcare direkte på tlf.: (+45) Kontakt Mølholm Forsikring Tlf.: (+45) Du kan også få svar på mange spørgsmål på molholmforsikring.dk, hvor du let anmelder din skade online. Behandlingsforsikring Privat 1. januar

4 Fællesbetingelser - Privat Betingelserne er gældende fra den 1. januar 2018 og erstatter tidligere betingelser. 1. HVORNÅR GÆLDER AFTALEN FRA Med mindre andet er aftalt, træder aftalen i kraft, når den er underskrevet og modtaget af os. Forsikringstiden Forsikringstiden er perioden mellem aftalens begyndelses- og udløbsdato. 2. BETALING/TILBAGEBETALING Første præmie forfalder til betaling ved ikrafttræden og gælder for 1 år. Opkrævning sendes til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet eller ved elektronisk betalingsopkrævning. Refusion af regninger for behandling/transport Regninger vedr. behandling/transport skal være indsendt senest 3 måneder efter, at sidste behandling/transport er foretaget for at være berettiget til refusion. 3. MANGLENDE BETALING Rykker 1: Betalingsdato + 14 dage. Der vil af påmindelsen fremgå, at dækningen ophører såfremt præmien ikke bliver betalt efter at påmindelsen er modtaget. 4. GEBYRER, AFGIFTER OG RENTER Vi er berettiget til at tillægge præmien et gebyr for opkrævning samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Eventuelle afgifter til staten vil blive opkrævet samtidig med præmien. 5. ÆNDRING I PRÆMIE OG FORSIKRINGSBETINGELSER Præmien er beregnet ud fra den forventede skadeudgift, der bl.a. afhænger af din alder. Er der tale om en aftale, der er tegnet gennem et firma (kollektiv børnedækning og ægtefælle/samlever), beregnes præmien ud fra den aftale. Med mindre andet fremgår af aftalen, fastsættes præmien for 1 år af gangen. Vi kan, uden varsel, foretage mindre væsentlige ændringer af præmien, med virkning fra aftalens førstkommende forfaldsdato. Ændringen kan ske ud over indeksering og lovmæssige ændringer. Sker dette, kan du vælge at opsige aftalen skriftligt senest 14 dage efter meddelelse om fornyelsespræmien er modtaget. Opsiges aftalen ikke, fortsætter denne med den ændrede præmie. Vi skal varsle væsentlige ændringer i præmie eller betingelser med mindst 3 måneder. Dette gælder ikke for indeksering, lovmæssige ændringer eller betingelsesændringer af præciserende karakter som ikke er til ugunst for forsikringstager. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan aftalen opsiges skriftligt senest 14 dage efter meddelelse om ændringen er modtaget. Opsiges aftalen ikke, fortsætter denne på de ændrede vilkår og/eller den ændrede præmie. 6. INDEKSREGULERING Præmien indeksreguleres en gang om året til aftalens hovedforfald med mindre andet fremgår af aftalen. Ved indeksreguleringen forhøjes præmien med den procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ, reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret frem til næste indeksregulering. Indeksreguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor. Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres grundlaget for beregningen, har selskabet ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 7. OPHØR AF AFTALEN Aftalen kan af såvel forsikringstageren som os opsiges med 3 måneders varsel til aftalens hovedforfald. Ønsker du at opsige din aftale før hovedforfald, kan aftalen skriftligt opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned, mod et gebyr på 500 kr. Aftalen bortfalder med udgangen af den måned hvori: du ikke længere bor i Danmark, på Færøerne eller Grønland (gælder ikke for ordninger for ægtefælle/samlever) du er optaget på plejehjem, eller varigt anbragt på døgninstitution, psykiatrisk hospital eller anden behandlingsinstitution. firmaaftalen ophører (gældende for kollektiv børnedækning) Udover ovenstående ophører aftalen den dag, du fylder: 28 år for Mølholm junior 24 år for Kollektiv børnedækning 21 år for privattegnet børnedækning. 70 år for ægtefælle/samlever Aftaler tegnet inden, du er fyldt 60 år, ophører den dag, du fylder 70 år. Herefter kan du videreføre aftalen som en Mølholm Seniorordning. Præmien for denne reguleres løbende. Aftaler tegnet efter, du er fyldt 60 år, ophører den dag, du fylder 66 år. Herefter kan du videreføre aftalen som en Mølholm Seniorordning. Præmien for denne reguleres løbende. Er du omfattet af en ægtefælleordning, ophører aftalen til hovedforfald hvis (se ligeledes ovenfor): firmaaftalen ophører din ægtefælle/samlever fratræder firmaordningen Behandlingsforsikring Privat 1. januar

5 Ved ophør af aftalen bortfalder evt. godkendt og/eller igangværende behandling. For børn omfattet af kollektiv børnedækning dækkes godkendt undersøgelse og behandling i op til 3 måneder efter ophør af aftalen. 8. OPLYSNINGSPLIGT Du har pligt til at afgive de oplysninger, som vi finder nødvendige for at afgøre, om og i hvilket omfang vi dækker undersøgelse og/ eller behandling. Du har pligt til at afgive navn, adresse og telefonnummer på hospital, læger og andre behandlere, der har eller vil få kendskab til dit helbred. Vi har ret til at søge om oplysninger hos disse læger og behandlere, og forelægge dem de oplysninger, som du har givet os. Hvis du flytter, skal vi have meddelelse om dette. Medlemskab af Sygeforsikringen Danmark skal oplyses i forbindelse med anmeldelse af sygdom/skade/lidelse, da vi er berettiget til dette tilskud. Forsikring i andet selskab Har du anmeldt din skade/sygdom/lidelse til en anden forsikring, skal dette oplyses i forbindelse med anmeldelsen til os. Vi betaler ikke behandling for skader, som der modtages fuld dækning for hos et andet selskab. 10. FORÆLDELSE Forsikringen følger de normale regler omkring forældelse efter den gældende forældelseslov. 11. LOVVALG Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang denne lovgivning ikke er fraveget. 12. OPSTÅR DER UENIGHED Er du ikke enig i vores afgørelse, skal du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Vores klageråd vil så hurtigst muligt behandle din klage og inden for 7 arbejdsdage. Er du efter din henvendelse til afdelingen fortsat ikke enig, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem Det koster et mindre gebyr at klage til ankenævnet som du skal betale. Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt skema som du kan få hos ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres uenighederne efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 9. OVERFØRSEL AF ANCIENNITET FRA ANDET SELSKAB Har du haft en sundhedsforsikring i et andet selskab uden ubrudt forsikringsforhold, overføres din anciennitet til os, hvis der gives oplysninger herom. Behandlingsforsikring Privat 1. januar

6 Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes 1. Hvem er dækket af aftalen Forsikringstager er den som har indgået aftale med os eller via en foreningsaftale. Er du ægtefælle/samlever til en firmaordning forsikret hos os, eller er der tale om en kollektiv børnedækning betragtes virksomheden som forsikringstager. Den på hvis helbred der tegnes forsikring for, er at betragte som forsikrede, og du skal bo i Danmark, på Færøerne eller Grønland. Med mindre andet fremgår af aftalen, skal du være omfattet af den offentlige sygesikring. Ægtefælle/samlever til en firmaordning Ægtefælle/samlever er dækket af denne aftale, såfremt der er indgået skriftlig aftale herom. Ægtefælle/samlever skal have samme bopælsadresse som dig. Hvis din ægtefælle/samlever også er omfattet af en behandlingsforsikring hos os, er dine/mine/vores herunder plejebørn indtil de fylder 21 år dækket uden tillægspræmie under Behandlingsforsikring Privat, uanset bopæl. Kollektiv børnedækning Er du som forsikret dækket af en firmaordning hos os, og er der tegnet kollektiv børnedækning, er dine/mine/vores herunder plejebørn, indtil de fylder 24 år, dækket under Behandlingsforsikring Privat, uanset bopæl. 2. HVOR DÆKKES DER Forsikringen dækker på de af selskabets udvalgte kvalitetssikrede behandlingssteder. 3. HVAD ER DÆKKET Forsikringen dækker undersøgelser og/eller behandling af den anmeldte sygdom/skade/lidelse, såfremt der vurderes, at være tale om en svækket helbredstilstand, som kan bedres væsentligt eller kureres. Der dækkes én behandlingsform ad gangen. Forsikringen kan vælge at dække flere samtidig. 4. HVAD DÆKKES IKKE Udover de undtagelser, der fremgår under de enkelte dækninger, omfatter aftalen, uanset sindstilstanden på skadetidspunktet, ikke: akut behandling (fx skadestue eller lægevagt) praktiserende læge/speciallæge i almen medicin skader der er fremkaldt ved fortsæt eller ved grov uagtsomhed eksperimentel behandling skader opstået under udøvelse af professionel sport (når sporten drives, som hovederhverv) attester og rapporter refusion af moms rejseomkostninger i udlandet gebyr ved manglende rettidigt afbud private udgifter herunder udgifter til hotelophold og til ledsager. udgifter til undersøgelse/behandling af sygdom/skade/lidelser under rejser/ophold i udlandet. Transport se dog punkt 1 under Sundhedsforsikring Fritid. 5. HVORDAN BRUGER DU DIN FORSIKRING Henvisning Er du af din praktiserende læge eller speciallæge henvist til undersøgelse og/eller behandling, og du ønsker at bruge din forsikring, skal du anmelde det til os. (Henvisning er ikke et krav, hvis du skal til kiropraktor, akupunktør, massør, zoneterapeut, fodterapeut, ergoterapeut, øjenlæge, akut til psykolog, til psykolog grundet arbejdsrelateret stress, skilsmisse eller utroskab). Der dækkes med maksimalt 650 kr. plus moms pr. henvisning. Igangsættelse af behandling Det er vigtigt, at du ikke igangsætter undersøgelse og/eller behandling uden forudgående skriftlig godkendelse fra os, da du ellers ikke vil have ret til dækning. (Akut behandling af sygdom hos psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor må påbegyndes inden godkendelse fra os. Skadeanmeldelse skal dog indsendes senest 14 dage efter 1. behandling). Ved behov for akut psykologisk krisehjælp udenfor vores åbningstid, kan du uden forudgående skriftlig godkendelse direkte kontakte Falck Healthcare på tlf.: (+45) Anmeldelse i forsikringstiden Anmeldelse skal ske i forsikringstiden. Akut behandling Har du brug for akut hjælp skal du altid kontakte egen læge, skadestuen, lægevagten eller ringe MAKSIMAL ERSTATNING I forsikringsaftalen/velkomstbrevet er anført den maksimale sum, som denne forsikring dækker pr. forsikrede pr. år. 7. IGANGVÆRENDE BEHANDLING I ANDET SELSKAB Har du anmeldt en sygdom/skade/lidelse hos din tidligere forsikring, er der først dækning for denne hos os efter 3 måneder regnet fra indtrædelsen. 8. KARENS Der er 6 måneders karens på forudbestående sygdom/skade/ lidelse. Undtagen for kollektiv børnedækning. Her følges virksomhendens karens, hvor igangværende og planlagt behandling ikke dækkes. Behandlingsforsikring Privat 1. januar

7 Behandlingsforsikring Privat Vi dækker undersøgelse og behandling af sygdom/skade/lidelse. 1. UNDERSØGELSE OG BEHANDLING PÅ PRIVATHOSPITAL OG PRIVATKLINIK Udgifter på privathospital/privatklinik i forbindelse med undersøgelse og behandling af sygdom/skade/lidelse er dækket. Din bevilling er gyldig i 4 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Undersøgelse, behandling og operation må kun foretages af speciallæger. I vores behandlernetværk Du henvises til undersøgelser og behandling i vores landsdækkende behandlernetværk, som består af kvalitetssikrede privathospitaler og privatklinikker. Du garanteres første undersøgelse 10 hverdage efter, at din anmeldelse er godkendt. Uden for vores behandlernetværk Undersøgelse og behandling på behandlingssteder i Danmark udenfor vores netværk, dækkes hvis behandlingsstedet er akkrediteret og lever op til danske offentlige hospitalers standard. Vi dækker maksimalt beløb svarende til udgiften ved behandling indenfor netværket. Vi kan undlade at dække en re-operation. Undersøgelse og behandling på behandlingssteder i Norge, England eller EU, uden for vores netværk, kan vi afvise at dække eller vælge at dække med maksimalt det beløb (tillagt 25 %), som behandlingen ville have kostet i vores behandlernetværk. Vi kan undlade, at dække en re-operation. Overvægt af betydning for resultatet Vurderes det, at overvægt har betydning for resultatet af din operation, kræves det fra vores side af, at du taber dig til tæt på normalvægt (BMI på 36 og derunder). Øvrigt Kønsvorter dækkes maksimalt 3 gange i forsikringstiden. Nyopståede vorter og vandvorter (opstået indenfor 3 måneder) dækkes, hvis de vurderes at svække din helbredstilstand. Du er dækket i maksimalt 4 måneder gældende fra anmeldelsesdagen. Åreknuder dækkes, hvis følgende tre symptomer er til stede: daglige og natlige smerter megen hævelse påvirkning af den natlige søvn Ligeledes dækkes åreknuder ved sår på ben. Hængende øjenlåg opereres, hvis du er sygemeldt pga. lidelsen, eller har mistet din køretilladelse. 2. opinion Vurderes det sundhedsfagligt, at du står overfor en vanskelig stillingtagen, eller er der usikkerhed vedrørende din diagnose eller fremtidige behandling, kan vi vælge, at dække en 2. opinion. 3. opinion Er to speciallæger uenige vedrørende din diagnose, eller hvilken behandling du skal tilbydes, kan vi vælge, at dække en 3. opinion. Hjælpemidler I tilslutning til kirurgisk behandling på privathospital dækker vi dine udgifter til hjælpemidler, som er et nødvendigt led i behandlingen. Kontroller Nødvendige kontroller efter din operation dækkes i op til 24 måneder. Medicin Dine udgifter til medicin er dækket i op til 2 år. Medicinen skal være receptpligtig og ordineret af den behandlende speciallæge på privathospital, hvor vi har dækket forløbet. Håndkøbsmedicin og medicin, som både fås på recept og i håndkøb, dækkes ikke. Transport Vurderer speciallægen på privathospitalet, at din helbredstilstand kræver en ambulancetransport, dækker vi udgifterne til denne. Transportudgifter i Danmark til og fra privathospital/privatklinik dækkes efter statens laveste takst (indeksreguleres hvert år pr. 1. januar). Dette gælder udelukkende for transport i bopælsregionen. De første 25 km hver vej er altid for egen regning. Genoptræning efter operation Speciallægeordineret genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor (normalbehandlinger) efter en operation i bevægeapparatet, dækkes i op til 24 måneder. Tillægsydelser som shockwave, laserbehandling, ultralyd, akupunktur, massage o.l. dækkes ikke. For at opnå fuld refusion, skal du have en gyldig henvisning til fysioterapi samt benytte en fysioterapeut med ydernummer. Vælger du en fysioterapeut uden ydernummer dækker vi med beløbet svarende til patientandelen for almindelig fysioterapi (indeksreguleres hvert år pr. 1. januar). Holdtræning hos fysioterapeut dækkes og skal være et led i genoptræningen. Der dækkes holdtræning svarende til patientandelen for holdtræning ved almindelig fysioterapi (indeksreguleres hvert år pr. 1. januar). I forbindelse med genoptræning efter operation kan du, efter minimum tre måneders fysioterapeutisk genoptræning, vælge at konvertere op til 9 måneders behandling til et medlemskab i Fitness World (oprettes af os). Det kræves, at konverteringen er et led i behandlingen. Genoptræningen kan samlet ikke overstige de ovennævnte 24 måneder. Benytter du et andet fitnesscenter, dækkes der med 155 kr. pr. måned.. (Vi kan kræve dokumentation for fremmødefrekvens). Ergoterapi efter operation Der dækkes med op til 10 ergoterapibehandlinger efter operation Behandlingsforsikring Privat 1. januar

8 i bevægeapparatet, hvis vi har dækket din operation. Behandlingerne tildeles i portioner og dækkes med maksimalt 395 kr. Hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp Hjemmesygeplejerske og/eller hjemmehjælp efter operation er dækket, hvis det ordineres af den opererende speciallæge og er et led i behandlingen af en dækningsberettiget lidelse. Rekreation Rekreation (genoptræning og fysioterapi) efter en operation dækkes i op til 3 måneder. Rekreationen skal være speciallægeordineret, føre til varig bedring samt være et led i behandlingen af en dækningsberettiget lidelse. Der dækkes med maksimalt kr., og der ydes tilskud til husleje og behandling. Der ydes ikke tilskud til afstresning, massage og ferielignende ophold. Kræft Udredning og behandling af kræft er dækket. Undtaget er dog kræftformer, som kræver udredning og behandling af høj kompleksitet (herunder kemo- og strålebehandling) eller hvor der bliver henvist til pakkeforløb i det offentlige. Pakkeforløb Er du af egen læge eller en speciallæge henvist til pakkeforløb i det offentlige, skal dette benyttes. Basalcellekarcinom (hudkræft) Basalcellekarcinom (hudkræft) dækkes maksimalt 3 gange i forsikringstiden og 1. kontrol efter udført behandling er dækket. Brystkræft Har vi dækket en brystkræftoperation, dækkes også rekonstruktionen af dit bryst. Rekonstruktionen skal foretages indenfor 14 måneder regnet fra operationen. Årskontrol efter kræftbehandling Har vi dækket din behandling for kræft, dækkes første årskontrol. Undtaget er basalcellekarcinom (hudkræft). 2. HOSPICE OG TERMINAL PLEJE Ophold på dansk hospice dækkes i op til 3 måneder med op til kr. Opholdet skal være speciallægeordineret. Alternativt kan du godkendes til terminal pleje i hjemmet. Plejen skal varetages af en hjemmesygeplejerske, og der dækkes med op til kr. 3. ALLERGIVACCINATION Allergivaccination dækkes med op til kr. pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Der kan dækkes i 3 år. 4. DIÆTIST Vejledning hos en diætist dækkes ved BMI under 18 og over 30 eller hvis der er diagnosticeret en alvorlig sygdom (hjertesygdom, som kræver medicinsk behandling, cøliaki, diabetes mellitus, behandlingskrævende stofskiftesygdomme eller stofskiftesygdom stammende fra skjoldbruskkirtlen). Diætistvejledning dækkes i maksimalt 4 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Der kan søges om et nyt forløb for samme problemstilling efter 12 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Forløbet kan kombineres med et medlemskab i Fitness World (oprettes af os). Benytter du et andet fitnesscenter, dækkes der med 155 kr. pr. måned. (Vi kan kræve dokumentation for fremmødefrekvens). Forløbet kan samlet ikke overstige 4 måneder. 5. FODTERAPI Der dækkes med op til 6 behandlinger pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdagen hos en statsautoriseret fodterapeut med overenskomst med den offentlige sygesikring. 6. TANDBEHANDLING Vi dækker tandskader opstået, som følge af en ulykke (ved en ulykke forstås legemsbeskadigelse, der rammer dig ufrivilligt gennem en pludselig udefrakommende hændelse). Skader opstået grundet besvimelse, ildebefindende eller anden tilstand, som kan sidestilles hermed, dækkes ikke. Dækningsberettigede tænder: 1+, 2+, 3+ og +1, +2, +3 og 1-, 2 -, 3- og -1, -2 og -3. Det er kun de direkte påvirkede tænder, som dækkes. Tandbehandling kan dækkes i maksimalt 6 måneder fra ulykkestidspunktet. Har du en generel dårlig tandstatus vil det medføre en nedsat dækning. (Eksempelvis ved paradentose, karies, mange tidligere behandlinger, tidligere rodbehandlinger, tidligere skader). Dækningen er her på 40%. 7. FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK GENERELT Vi dækker fysioterapi og kiropraktik (normalbehandlinger) til sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet. Tillægsydelser som shockwave, laserbehandling, ultralyd, akupunktur, massage o.l. dækkes ikke. Behandling kan finde sted i eller uden for vores netværk. Ved manglende bedring eller behandlingsantal over 10, kan vi bede om en lægefaglig vurdering. Der tildeles behandlinger pr. region (ryggen opdeles i to: nakke og resten), knæ, hofte, skulder osv. Henvisning til fysioterapi, refusion og tilskud For at sikre fuld refusion skal der foreligge en gyldig henvisning fra egen læge eller en speciallæge, og du skal benytte en fysioterapeut med ydernummer. Vælger du en fysioterapeut uden ydernummer dækkes der med beløbet svarende til patientandelen for almindelig fysioterapi (indeksreguleres hvert år pr. 1.januar). Er du bosat i Norge eller Sverige, dækkes det fulde beløb. Holdtræning hos fysioterapeut dækkes og skal være et led i behandlingen. Der dækkes holdtræning svarende til patientandelen for holdtræning ved almindelig fysioterapi (indeksreguleres hvert år pr. 1. januar). Behandlingsforsikring Privat 1. januar

9 Fysioterapi og kiropraktik ved sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet (ikke opereret) Vi dækker med det nødvendige antal behandlinger til sygdom/ skade/lidelse i bevægeapparatet (ikke opereret). Behandlingerne tildeles i portioner. I forbindelse med din fysioterapeutiske behandling kan du efter minimum én måneds behandling vælge at konvertere op til 5 måneders behandling til et abonnement hos Fitness World (oprettes af os). Det kræves, at konverteringen er et led i behandlingen. Benytter du et andet fitnesscenter, dækkes med 155 kr. pr. måned.. (Vi kan kræve dokumentation for fremmødefrekvens). Fysioterapi for graviditetsgener Hvis der konstateres rygsmerter eller andre gener/symptomer i forbindelse med graviditet i uge 13 eller senere, dækkes der med op til 6 fysioterapibehandlinger. Genoptræning efter operation i det offentlige Har du fået foretaget en operation i bevægeapparatet på et offentligt sygehus eller på et privathospital betalt af det offentlige, dækkes genoptræning hos en fysioterapeut i op til 12 måneder. (Der regnes fra operationsdagen). Fysioterapi og kiropraktik til kronisk bevægeapparatslidelse Har du fået konstateret slidgigt af en speciallæge, dækkes der med op til 12 fysioterapi- eller kiropraktikbehandlinger pr. løbende 12 måneder. Behandlingerne tildeles i portioner. Har du fået konstateret en anden kronisk bevægeapparatslidelse (ikke slidgigt) af en speciallæge, dækkes der med op til 12 fysioterapi- eller kiropraktikbehandlinger pr. løbende 12 måneder, hvis disse skønnes at føre til betydelig bedring. Hver lidelse dækkes i op til 3 år. Behandlingerne tildeles i portioner. Der kan i alt kun bevilliges én kronisk bevilling pr. 12 løbende måneder. Benyttes der akupunktur eller zoneterapi modregnes disse i antallet af behandlinger. Du har, som led i behandlingen af en kronisk lidelse i bevægeapparatet, mulighed for at få dækket et abonnement hos Fitness World (oprettes af selskabet). Der dækkes i 3 måneder, hvorefter der kun kan dækkes yderligere, såfremt frekvensen af træningspas (i første måned og herefter) har været minimum 8. Benytter du et andet fitnesscenter, dækkes der med 155 kr. pr. måned. (Selskabet kan kræve dokumentation for fremmødefrekvens). 8. Akupunktur, zoneterapi, massage og ergoterapi Sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet (ikke opereret), dækkes med akupunktur, zoneterapi, massage og ergoterapi. Akupunktur Sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet dækkes med op til 10 behandlinger pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Behandlingerne tildeles i portioner. Behandlingen skal foretages af en behandler, som er medlem af Danske Akupunktører(DA), Praktiserende Akupunktører(PA), DA- KOBA eller Boel Akupunktur. Der dækkes med op til 395 kr. pr. behandling. Vi dækker i alt med op til 10 behandlinger pr. 12 løbende måneder. Zoneterapi Sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet dækkes med op til 10 behandlinger pr. 12 løbende måneder regnet fra anmeldelsesdagen. Behandlingerne tildeles i portioner. Behandlingen skal foretages af en behandler, som er medlem af Zoneconnection (ZCT) eller Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ). Der dækkes med op til 395 kr. pr. behandling. Vi dækker i alt med maksimalt 10 behandlinger pr. 12 løbende måneder. Akupunktur og zoneterapi til kronisk bevægeapparatslidelse En kronisk lidelse i bevægeapparatet dækkes med i alt op til 10 akupunktur- eller zoneterapibehandlinger pr. 12 løbende måneder. Behandlinger tildeles i portioner og skal føre til en væsentlig bedring. For valg af behandler og refusion, se ovenfor. Der kan i alt kun bevilliges én kronisk bevilling pr. 12 løbende måneder. Benyttes der kiropraktik eller fysioterapi modregnes i disse antallet af behandlinger. Massage Sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet dækkes med op til 4 behandlinger pr. 12 løbende måneder. Behandlingerne tildeles i portioner. Behandlingerne skal foretages af en RAB-registreret massør og dækkes med op til 395 kr. Vi dækker med op til 4 behandlinger pr. 12 løbende måneder. Ergoterapi Sygdom/skade/lidelse i bevægeapparatet dækkes med op til 10 behandlinger pr. 12 løbende måneder. Behandlinger tildeles i portioner og der dækkes med op til 395 kr. pr. behandling. Vi dækker med op til 10 behandlinger pr. 12 løbende måneder. 9. PSYKOLOG OG PSYKIATER Vi dækker psykologbehandling hos en cand. psyk. samt udredning hos en psykiater Behandlingsforsikring Privat 1. januar

10 Psykolog Behandlinger kan foretages via såvel vores behandlernetværk som hos psykologer udenfor netværket (selvvalgt). Behandlingerne tildeles i portioner og skal varetages af en cand. psyk. Bliver du behandlet for arbejdsrelateret stress, kan du kombinere forløbet med et medlemskab i Fitness World (oprettes af os). Benytter du et andet fitnesscenter, dækker vi med 155 kr. pr. måned.. (Vi kan kræve dokumentation for fremmødefrekvens). I vores behandlernetværk Ved psykologbehandling i vores behandlernetværk, er du dækket med det nødvendige antal behandlinger. Din bevilling er gyldig i 6 måneder regnet fra anmeldelsesdagen, og kan herefter forlænges. Uden for vores behandlernetværk selvvalgt psykolog Du er dækket med det nødvendige antal behandlinger hos en selvvalgt psykolog, i op til maksimalt 6 måneder regnet fra lidelsens første anmeldelsesdag. Børn dækkes med maksimalt 5 behandlinger indenfor 6 måneder regnet fra lidelsens første anmeldelsesdag. Behandlinger dækkes med beløb svarende til praksishonoraret for en psykologydelse i henhold til sygesikringsoverenskomsten. (indeksreguleres hvert år pr. 1.januar). Der kan efter 6 måneders behandling først godkendes til behandling for samme sygdom/lidelse efter 12 måneder regnet fra lidelsens første anmeldelsesdag. Akut krisehjælp Akut psykologisk krisehjælp er omfattet ved alvorlige ulykker, dødsfald, vold, trusler, overfald ved røveri, livstruende sygdom. Psykiater Udredning hos psykiater dækkes i maksimalt 6 måneder regnet fra første anmeldelsesdag af den psykiske sygdom/lidelse. Konsultationerne tildeles i portioner. Der dækkes med maksimalt kr. pr. konsultation. Medicinudgifter ved behandling af depression under det tilkendte forløb dækkes. Er du blevet udredt hos en psykiater, kan vi efter de 6 måneder regnet fra lidelsens første anmeldelsesdag, udelukkende dække psykologbehandling hos en psykolog i vores behandlernetværk. Børn er dog undtaget. Her kan den samlede periode aldrig overstige 6 måneder, hvis der er benyttet psykiater. Psykiater til samtaleterapi Anvendes en psykiater til samtaleterapi, sidestilles dette med behandlinger hos en selvvalgt psykolog og afregnes tilsvarende. 10. LUDOMANI Ludomani med økonomisk islæt dækkes med op til kr. i op til 3 måneder regnet fra anmeldelsesdagen. 11. ALKOHOL- OG MISBRUGSBEHANDLING Vi dækker ambulant- og eller døgnbehandling i forbindelse med misbrug af: alkohol rusmiddel medicin Der dækkes med maksimalt kr. pr. 12 løbende måneder på dansk misbrugscenter, hvor relevant sundhedsfagligt personale er tilknyttet (heriblandt læge og psykiater). Der er ikke begrænsning på antal forløb. Ambulant speciallægeordineret antabusbehandling dækkes i op til 1 år Vurderes dit misbrug, at være kronisk dækkes yderligere forløb dog ikke. 12. VI DÆKKER IKKE Udredning- og eller behandlingsforløb som af os betragtes at være af høj kompleksitet. Disse skal varetages af speciallæger tilknyttet specialenheder i det offentlige sundhedsvæsen. Pilonidalcyste. Offentlige ydelser/ydelser som ikke foretages på privathospital (eksempelvis knoglescintigrafi). Behandling af HIV eller enhver tilstand, som skyldes eller kan tilskrives HIV. Dialysebehandling og organtransplantation. Behandling for barnløshed samt provokeret abort Sygdomme hos det ufødte barn og graviditetsproblemer. Impotens Behandling af en kronisk lidelse. Dog dækkes operation, som kan kurere eller bedre tilstanden væsentligt. Behandling af søvnapnø med C-PAP og operation. Operation for korrektion af nær- og langsynethed samt bygningsfejl. Synskorrigerende linser i forbindelse med operation for grå stær. Almindelig synsundersøgelse Undersøgelse og behandling af samsynsproblemer og skelen. Vitrektomi. Acne, psoriasis, vitiligo, rosacea og hudlidelser, som kan sidestilles med disse. Kosmetiske behandlinger og operationer, herunder tilpasning af det raske bryst. Operation for overvægt samt fjernelse af overskydende hud efter vægttab. Behandling af aktinisk og seborroisk keratose. Botox. Vækstfaktor og orthokine behandling. Behandlingsforsikring Privat 1. januar

11 Radiofrekvensablation (RFA), DC-konvertering, KAG og hjerteoperationer. Shockwave o.l.. Benlængdeforskel (anisomeli). Tyggeskader samt tandbehandling af kunstige tænder, stifttænder eller tænder, der er blevet behandlet ved tidligere ulykkestilfælde. Tandproteser, broer og knogleopbygning. Undersøgelse og behandling ved tandlæge/kæbekirurg. Se dog punkt 6. Tilskud til høreapparat eller anden høreforbedrende behandling. Indlæg og såler. Behandling med fysioterapi og/eller kiropraktik i vores behandlernetværk, såfremt behandling er startet hos en behandler uden for vores behandlernetværk. Behandling med fysioterapi og/eller kiropraktik uden for vores behandlernetværk, såfremt behandling er påbegyndt i vores behandlernetværk. Bækkenbundstræning efter fødsel. Abonnement til Fitness World eller andet fitnesscenter til børn under 15 år. CPM-maskine og hjælpemidler i hjemmet. Behandling af en alvorlig psykisk sygdom (herunder eksempelvis bipolar lidelse, psykose, skizofreni, demens). Psykologbehandling varetaget af cand. pæd. psyk. Adfærdsregulerende behandling. Parterapi og forældresamtaler. Psykologbehandling i forbindelse med overvægt eller spiseforstyrrelse. Behandling af OCD samt følgetilstande til OCD, herunder angst grundet tvangsmæssige handlinger. Udredning og behandling af ADHD/ADD samt lidelser indenfor autismespektret. Psykiske lidelser med mere end 7 års varighed. Der regnes fra første behandling hos psykolog/ psykiater og frem til sidste gang. Perioder, som ikke er betalt af os, medregnes. Behandlingsforsikring Privat 1. januar

Sundhedsforsikring. Erhverv

Sundhedsforsikring. Erhverv Sundhedsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Mølholm Sundhed - fællesbetingelser s. 4 3. Hvem, hvad, hvor & hvordan dækkes s.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Sunhedsforsikring Arbejdstid

Sunhedsforsikring Arbejdstid MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Sunhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 1.0 Mølholm Sundhedsforsikring

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. september 2010, og erstatter

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. januar 2011 Finlandgade 1, 2. th 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018 Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5 - januar 2018 1. Om din forsikring Afsnit 1.D Hvad dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. juni 2011 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring 1.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Behandlingsforsikring Fritid

Behandlingsforsikring Fritid MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 1.0 Mølholm Behandlingsforsikring

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 Mølholm Forsikring 1. januar 2016 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser Behandlingsforsikring for Mølholm private Mølholm ægtefæller Mølholm Junior Mølholm Senior Mølholm børn 1. januar 2012 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 Mølholm Forsikring 1. januar 2015 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 Mølholm Forsikring 1. januar 2013 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private

Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Forsikringsbetingelser: Behandlingsforsikring for Private Ægtefæller/samlever Mølholm Junior (21 28 år) Mølholm Senior (70 år til - ) Privattegnet

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 Mølholm Forsikring 1. januar 2014 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Care forsikringer, generelle betingelser

Care forsikringer, generelle betingelser Care forsikringer, generelle betingelser Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter under Care forsikringer: Behandlingsforsikring, Diagnoseforsikring, Sygedriftstabsforsikring og Sygedriftstabsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Mølholm Forsikring Privathospitalsforsikring Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Hvem er Mølholm Forsikring A/S Mølholm Forsikring A/S Ejes af speciallæger Mølholm Forsikring bruger primært

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. SF15 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie Sundhedsforsikring God dækning til dig og din familie Vores Sundhedssikring giver blandt andet: Frit valg af behandler vi hjælper gerne med at finde den rigtige Hurtig sagsbehandling oftest fra dag til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Tryg Diagnose Kollektiv Forsikringsbetingelser DFK15

Tryg Diagnose Kollektiv Forsikringsbetingelser DFK15 Tryg Diagnose Kollektiv Forsikringsbetingelser DFK15 Aftalegrundlag Tryg Diagnose består af forsikringsaftale, eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere