Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg"

Transkript

1 Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\ \988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5 Driftsforhold...7 Godkendelse og lovgivning gode råd ting at være opmærksom på...13 Øvelser...13 Yderligere information...13 Industri & Energi 1

2 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant? Energimærket bliver ikke nødvendigvis forbedret ved installation af biobrændselsanlæg, da virkningsgraden på et oliefyr ofte vil være højere. Alligevel kan der opnås betydelige økonomiske og CO 2 -mæssige besparelser. Biobrændsel udmærker sig navnlig ved at: Det er et CO 2 -neutralt brændsel Det er en fornybar ressource, som aldrig slipper op Det er en indenlandsk ressource (rigelige mængder i DK+EU) Det er et billigt brændsel (privatøkonomisk fordelagtigt) Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt Der sker ingen miljøkatastrofer ved spild/udslip af brændsel (som ved fx olie) Biobrændselsanlæg er primært relevant Det åbne Land (Område 4), hvor der er ca husstande. I bynære fjernvarme- og naturgasområder er der foretaget store fælles investeringer i ledningsnet mv., og som oftest er der tilslutningspligt til disse. Den bedste forrentning af et biobrændselsanlæg opnås ved større varmeforbrug, over liter fyringsolie pr. år. Typisk ejendomstype er nedlagt landbrug, efterskole eller lignende. Der er normalt installeret oliefyr i de relevante ejendomme. Hvis oliefyret er modent til udskiftning er merinvesteringen i et biobrændselsanlæg som oftest beskeden og derfor meget fordelagtig. Landbrug og mindre industrier har også fordel af biobrændsel, men besparelsen er som oftest mindre fordi der i forvejen er fradrag for energiafgifter. Der er imidlertid blevet meget populært blandt landmænd at fyre med korn. Kombination med solvarme er fordelagtig fordi biobrændselsanlægget fungerer bedst om vinteren, og med fordel kan slukkes om sommeren. Kedelanlæg forudsætter at der er vandbåret centralvarme (radiatorer) installeret. Hvis der ikke er centralvarme, fx i sommerhuse, kan en automatisk træpilleovn være en mulighed. Biobrændselsanlæg kræver god plads i et egnet fyrrum og fyret skal renses og tilses jævnligt. Selv om anlægget er fuldautomatisk er det altså ikke bare et spørgsmål om at tænde på kontakten. Industri & Energi 2

3 Anlægstyper Halmfyr (manuelle) Indfyring med traktor eller med håndkraft Begrænset forbrændingskvalitet Udendørs installation er enkel og giver billig forsikring! Kun egnet til selvforsyning Halmfyr (automatiske) Automatisk indfyring Automatisk askeudtag Bedre virkningsgrad end manuelt anlæg Mulighed for stort brændselslager Kræver ikke lagertank Elforbrug til halmbane samt opriver Kompaktanlæg / stokerkedler Teknisk optimal løsning Bedste udseende Kan oftest anvende flere typer brændsel (dog ikke halm) Ingen sluse eller faldskakt Dyrere end oliefyr Løse stokere med integreret magasin Billig løsning, hvis kedel er installeret Stort udvalg Kan måske anvende flere typer brændsel Følsom for valg af kedel CEN TC57 WG7 Løse stokere med eksternt magasin Industri & Energi 3

4 Kompakt som oliefyr Kan som regel kun anvende træpiller Mulighed for meget stor lagerkapacitet Piller kan indblæses Raslelyde? Bemærk BTV32 ved installation! Pilleovne Kan anvendes uden centralvarme Fordel: kan køre med lav effekt (~2 kw) Magasin indeholder ca. 40 kg brændsel Normal brændeovn indeholder ca. 2 kg Dyr i anskaffelse Støjer ofte Soder ofte Brændekedler Få mekaniske dele Kræver lagertank Skal passes dagligt Risiko for over-/underproduktion Kræver tørt brænde Pris som stokerfyr Mulighed for 100% selvforsyning Brændeovne med gris 8-9 kw total ydelse Fordel: mindst 35% effekt til vandsiden Ulempe: op til 65% effekt i stuen... Stuen bliver meget varm! Industri & Energi 4

5 Økonomi Varmeprisen bestemmes af brændslets pris, brændslets brændværdi og anlæggets virkningsgrad. Her ud over kan man evt. indregne tidsforbruget til rensning af kedel mv. som en omkostning. Den opnåede varmepris skal sammenholdes med investeringen i nyt fyr. Priserne på biobrændsel afhænger primært af mængde, art og leveringsform. Træpiller kan fx leveres direkte til døren fra de fleste olieselskaber og foderstofselskaber, og koster i så fald ca kr. pr. ton emballeret i sække. Piller i løs vægt kan købes lidt billigere og man kan evt. selv vælge at stå for transporten. Brænde handles ligeledes til vidt forskellige priser. Typisk vil stablet brænde kunne købes til ca kr. pr. ton, men mange skover eller sanker selv deres brænde til meget lavere priser. Brænde købt i små mængder, fx i sommerhusområder, kan til gengæld være meget dyrt. Korn til fyringsformål er som regel affaldskorn eller korn fra egen avl. Foderkorn koster ca kr. pr. ton, men det vil sjældent blive brugt til fyring. Halm er det billigste biobrændsel, og handles i større mængder til ca. 500 kr. pr. ton. Brændværdien for biobrændsler afhænger primært af fugtindholdet som kan svinge fra 5 % til 50 %. Træpiller indeholder ca. 6-8 % fugt, halm og korn ca. 15 % og brænde %. Friskfældet træ og træflis kan indeholde op til 50 % fugt. Brændværdien for træpiller med normalt fugtindhold er ca. 4,9 kwh/kg, for brænde ca. 4,2 kwh/kg, for korn og halm ca. 4,0 kwh/kg. For omregning mellem enhederne se nedenstående figur. kwh 0,204 3,600 kg træpiller 6% vand kg brænde 18% vand 1,166 0,857 0,490 4,200 4,900 17,69 4,213 15,12 3,612 0,420 0,238 2,041 10,00 0,100 0,860 36,00 6,614 0,237 0,278 0,057 0,277 0,116 0,028 1,163 0,239 4,187 MJ Mcal 2,381 8,598 Liter fyringsolie Virkningsgraden for biobrændselsanlæg afhænger primært af kedeltypen, kedelbelastningen samt hvor tit kedlen bliver renset. Moderne kedler har typisk en virkningsgrad på % målt i Industri & Energi 5

6 prøvestand ved en belastning på mellem 30 og 100 %. Kedlen er i dette tilfælde nyrenset. I praksis kan man ikke opnå samme virkningsgrad over et helt år, men % er inden for rækkevidde. Det er i den forbindelse meget vigtigt at kedlen er korrekt dimensioneret og ikke for stor til huset. Under hensyntagen til typisk brændværdi, pris og virkningsgrad fås følgende varmepriser: Elvarme (privat): Oliefyr (privat): Træpillefyr (privat): Brændefyr (privat): Kornfyr (privat): Halmfyr (privat): Ca. 157 øre/kwh Ca. 96 øre/kwh Ca. 52 øre/kwh Ca. 40 øre/kwh Ca. 28 øre/kwh Ca. 18 øre/kwh Årlig sparet brændselsudgift ved skift fra olie til biobrændsel kr Årlig besparelse [kr] kr kr kr kr kr Halm Korn Brænde Træpiller kr kr Årligt olieforbrug [liter] Konverteringsprogrammet Energikonvertering, Ver. 3.0.xls kan anvendes til konkret beregning af investering i et biobrændselsanlæg. Industri & Energi 6

7 Driftsforhold Forbrændingen af fast biomasse adskiller sig en del fra fx olie og gas (se figuren). Det betyder bl.a. at man ikke kan starte og stoppe et biobrændselsanlæg momentant. Forbrændingen er afhængig af korrekt luftoverskud og temperatur. Dårlig forbrænding viser sig ved: Lange gullige flammer Synlig røg Gløder i asken Korte blålige flammer Lav CO 2 Sod på kedellågen Høj CO For lidt luft Normalt For meget luft Det optimale luftoverskud (Lambda-værdien) indstilles vha. enten O 2 eller CO 2 måling, eller ved at betragte flammen visuelt. Mange nyere anlæg er udstyret med automatisk O 2 kontrol (iltstyring). Industri & Energi 7

8 For at fyret skal køre mest energiøkonomisk skal røgtemperaturen og O 2 -procenten være lavest mulig. Grænsen sættes i praksis af skorstenen, idet en skorsten normalt ikke kan tåle kondensering af røggas i længere tid. Det er meget vigtigt at være opmærksom på dette, idet kondensering kan anrette store skader på især ældre bygninger. Se grafen. 30 Tab [%] C 200 C 150 C 100 C Kondensering Målt CO2 i tør røggas [%] Den rigtige størrelse kedel kan findes vha. nedenstående diagrammer (gælder automatiske anlæg). Det er vigtigt at kedlens ydelse ikke er for stor i forhold til husets varmeforbrug. Manuelle anlæg dimensioneres sammen med en akkumuleringstank. Her skal der tages højde for kapaciteten af forbrændingskammeret (fyrboksen), der afgør hvor meget brændsel der kan fyldes på ad gangen. Programmet BioFuel kan dimensionere manuelle og automatiske anlæg med og uden lagertank. Industri & Energi 8

9 Skorstenen leverer undertryk (træk) således at røgen ikke strømmer ud i lokalet. Trækket kan aflæses af nedenstående diagram. Når røggassen afkøles kraftigt, som det ofte er tilfældet med nyere højeffektive kedler, kan der opstå problemer med kondens. Ældre murede skorstene tåler ikke kondens. Dugpunktet er den temperatur hvor kondens opstår, og kan aflæses af diagrammet. Røggassens dugpunkt ved træfyring 80 Dugpunkt [ C] % vand 18% vand 8% vand 0% vand CO2 indhold i tør røggas [%vol] Hvis der konstateres kondens eller løbesod har man følgende muligheder: Isolere skorsten Reducere højde og diameter på skorsten Hæve røgtemperatur (fx fjerne turbulatorer) Undgå modulerende drift Hæve kedeltemperatur (fx vha. shunt) Øge luftoverskudet Montere trækregulator et varmt og tørt sted Kontakt altid skorstensfejeren inden større indgreb foretages på skorstenen. Andre driftsproblemer som kan opstå i biobrændselsanlæg er: Tilbagebrand i stoker, sker især ved strømsvigt Røgudslip ved overtryk i kedel, ved manglende rensning eller dårlig skorsten Røg i magasinet, ved manglende påfyldning af brændsel. Industri & Energi 9

10 Eksempler på driftsproblemer: Fejlfinding: Intet lys i panel =>Overkogningssikring er gået Skyder, pulser, p uffer =>For meget brændsel eller overophedet brænder Røg i magasin =>Løbet tør for brændsel, tilstoppet røgkanal eller utæt pakning Ingen brændsels fremføring=>ombyttede faser på motor, åben magasinlåge eller defekt lågekontakt Sort røg =>For lidt luft eller for meget brændsel Blå røg =>Fugtigt brændsel eller utæt sprinklerventil Fejlmelding/ al arm =>Stands anlæg og se i manual Overophedning =>Cirkulationspumpe eller termostat defekt eller pausefyring fejljusteret Strømsvigt =>Kontroller sprinkler og vandbeholder, genstart For megen pause fyring =>Kedel overdimensioneret, undgå sommerdrift Fugt i kedel =>Kedlen er ny eller koldstartet (normalt), kontroller returtemperatur Korrosion =>Kondensering af røggas, korrosivt brændsel, iltet kedelvand Overfyldning =>Ild gået ud eller defekt O 2 -styring, se efter slagge og genstart Fugt i brændse l =>Utæt sprinklerventil, dårlige lagerforhold, dårlig leverandør Tilbagebrand =>Strømsvigt, glemt magasinlåge eller for højt skorstenstræk Udslip af røg =>For lavt skorstenstræk eller utætte pakninger Industri & Energi 10

11 Et serviceeftersyn på et biobrændselsanlæg bør omfatte: 1. Kontroller om kedlen brænder normalt, visuelt og vha. CO/CO2 måling. 2. Kontroller evt. lambdasonde (levetid ca. 1-5 år). Hullet må ikke være tilstoppet. Sonden kan evt. renses i sæbevand. Se brugsanvisning. 3. Se efter slaggedannelser i brænder 4. Rens brænderen, især lufthuller er vigtigt 5. Rens kedlens hedeflader. Kedlens vægge skrabes. Røgrør renses med børste. 6. Tøm askeskuffen 7. Kontroller vandstand i anlægget 8. Efterse pakninger og lukkemekanisme, især magasinlågen er vigtigt 9. Smøring af hængsler og evt. kæder 10. Rensning af blæserhjul for hundehår mv. Godkendelse og lovgivning Ifølge Bygningsreglementet skal virkningsgraden på nye biobrændselskedler mindst svare til Class 3. For at dokumentere dette skal der foreligge en prøvningsattest eller et certifikat fra en uafhængig prøvningsinstans. Der findes mange sådanne institutter i EU, såsom TÜV, BLT, SP, SINTEF, VTT og Teknologisk Institut. Automatiske biobrændselskedler og stokerfyr er omfattet af Maskindirektivet (98/37/EF) og skal CE-mærkes i henhold hertil. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561, 669 samt 831. Alle kedler med et tilladt tryk på mere end 0,5 bar er omfattet af direktivet for trykbærende udstyr (97/23/EF). Manuelt fyrede kedler samt alle kedler med mulighed for håndfyring skal CE-mærkes i henhold direktiv 97/23/EF, når tryk gange volumen er større end 50 [bar * liter]. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Automatiske kedler indenfor de normale trykgrænser må ikke CE-mærkes i henhold direktiv 97/23/EF, men skal udføres efter god teknisk praksis. DS/EN303-5 samt Arbejdstilsynets udgåede vejledning nr. 42 anses stadig for god teknisk praksis. P å er der samlet en lang række anlæg (ca. 130 forskellige typer) som er afprøvede i henhold til gældende standarder og fundet i orden. Anlæggene på listen er desuden omfattet af både intern og ekstern kvalitetskontrol. Et anlæg kan i princippet godt være typeprøvet af en udenlandsk prøvestation, og fundet i orden, uden at være tilmeldt listen på teknologisk.dk, men optagelse på listen er gratis, så de fleste vælger at tilmelde sig. Mht. brændsel gælder at kun rene varer må afbrændes. Affald, husdyrgødning og lignende må ikke komme i fyret (Affaldsbekendtgørelsen 45). Dog må der anvendes papir og lignende til optændingsformål. Mælkekartoner og lignende kan forårsage dioxinudslip fra skorstenen Aske kan normalt bortskaffes med dagrenovation eller anvendes som gødning En åben pejs skal altid have sin egen skorsten. Der må gerne sluttes flere kedler til samme skorsten. Kedel og brændeovn kan tilsluttes samme skorsten. Lysningsarealet skal svare til den indfyrede effekt. SBI anbefaler 175 cm2 (Ø150) ved faste brændsler, hvilket er mere end rigeligt. Skorstenen Industri & Energi 11

12 skal have en passende højde, hvilket normalt er ca. 4-5 meter på små husstandsanlæg. Skorstensfejeren skal underrettes når der opstilles en brændeovn eller kedel til fast brændsel. Brandtekniske krav fremgår af Brandteknisk Vejledning nr. 32 (BTV 32). Det er som udgangspunkt kommunen der stiller kravene. Som hovedregler gælder: Mindst 2 uafhængige sikkerhedsindretninger mod tilbagebrand P-märkning (svenske anlæg) er generelt OK da der er 3 stk. Den ene skal fungere uden elektricitet (energi) Typisk: sprinkler eller cellesluse eller faldskakt Brændselsmagasinet kan i sig selv være den ene sikkerhedsindretning Biobrændsel må opbevares: I et brændselsmagasin: Lukket stålbeholder i direkte forbindelse med brænderen. Skal have en lågekontakt samt et tæt låg med sikkerheds-lukkebeslag. Der kræves yderligere én ekstra sikkerhedsindretning. Automatisk opfyldning er tilladt hvis der anvendes et selvlukkende afspærringsspjæld. Blokering af spjældet skal forhindres ved hjælp af niveaukontrol eller lignende. Skærpede krav hvis magasin er større end 750 liter. I internt brændselsforråd: Lager placeret i samme rum som kedlen. Tilladt brændselsmængde op til 4 m3 pakket i sække eller i silo. Hvis der er direkte fødning til kedlen skal der være 2 sikkerheds-indretninger, heraf en uafhængig af energitilførsel. I eksternt brændselsforråd: Lager placeret udenfor eller evt. oven over kedelrummet. Tilladt brændselsmængde op til 4 m3 løstliggende eller mere pakket i sække eller i silo. Transportrør større end Ø200mm til kedelrummet skal sikres med et mekanisk sikkerhedsanordning eller sprinkler. Etagegennemføring sikres med spjæld eller sluse. Der kræves stadig én ekstra sikkerhedsindretning som skal være uafhængig af energitilførsel. Silo: Beholder af uspecificeret materiale. Kan være åben eller lukket. Kan indeholde opfyldnings- og transportanordninger. Vejledningen kan fraviges hvis kommunen tillader det. Rådfør dig altid med skorstensfejeren. 5 gode råd 1. Begynd med at vælge brændselstype inden der vælges anlæg, da anlæggets pris og fysiske størrelse afhænger meget af brændselstypen 2. Kedler til biobrændsel bør mindst være EN303-5 godkendt i Class 3 3. Vælg aldrig for stor kedel, suppler gerne med brændeovn eller oliefyr 4. Vær opmærksom på skorstenens tilstand tal med skorstensfejeren 5. Brug Energitjenesten og få gratis rådgivning på tlf Industri & Energi 12

13 10 ting at være opmærksom på 1. EN303-5 Class 1 eller Class 2 er normalt ikke tilstrækkelig godkendelse 2. Mekaniske kedelanlæg skal altid være CE-mærket og bevægelige dele forsvarligt afskærmet 3. Portionsfyrede brændekedler og halmfyr skal altid forsynes med akkumuleringstank 4. Vær opmærksom på, navnlig hvis anlægget placeres i selve beboelsen, at der af og til kan opstå støv- og røggener i forbindelse med kedelrensning, fejlfunktioner mv.. Placering i et egentligt fyrrum er at foretrække. 5. Biobrændselsanlæg skal renses jævnligt, ca. 1 gang om ugen afhængigt af brændsel 6. Askemængden og behovet for rensning ved korn og halm er ca. 10 gange større end ved træ 7. Fyring med korn og halm kan give betydelige korrosionsskader 8. Rådfør dig altid med skorstensfejeren vedr. indretning af fyrrum 9. Højeffektive biobrændselskedler bør ikke tilsluttes gamle murede skorstene 10. Sommerdrift kan give problemer hvis varmeforbruget er meget lavt Øvelser Beregn økonomien i et træpillefyr ved hjælp af konverteringsprogrammet. Olieforbrug: liter pr. år. Pris for komplet kedelinstallation: kr. Beskriv hvilke forhold der taler for/imod biobrændsel: Ældre hus på landet? Gammel Salamanderkedel? Enlig dame på 70 år? Egen skov? Landbrug? Naturgasområde? Meget lille hus? Fjernvarmeområde? Meget stort hus? Hus med elvarme? Meget nyt hus? Solvarme installeret? Gammelt nedslidt oliefyr? Yderligere information Telefon Prøvestationen Biofuel programmet Industri & Energi 13

14 Energikonvertering, Ver. 3.0.xls (regneark fra Kim Winther, Teknologisk Institut) Installationsvejledningen Industri & Energi 14

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis El i huset I dette afsnit prøver vi at komme rundt om mange emner vedr. elektricitet. Forhold mht. valg af leverandør, installation af el eller evt. 230V el uafhængig af en leverandør, dimensionering og

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere