Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel"

Transkript

1 Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring & Pension samt Dansk Brandteknisk Institut 2. oplag oktober 2000

2 Hvem henvender vejledningen sig til? Denne vejledning er skrevet til forbrugere, der har besluttet sig for at købe et fyringsanlæg til biobrændsel. Et fyringsanlæg til biobrændsel betyder i denne vejledning et anlæg til andre biobrændsler end halm (fx træpiller, træflis, korn). Halmfyr er altså ikke omfattet af denne vejledning. Biobrændselsanlæg er miljøvenlige, økonomiske og nemme at vedligeholde. Men det er vigtigt, at * anlægget passer til dit varmebehov * vælge det rigtige brændsel * vælge en typegodkendt kedel * finde en erfaren installatør og * vedligeholde anlægget rigtigt Biobrændselsanlæg skal opstilles og bruges rigtigt, så undgår man risiko for brand. Hvis man følger denne vejledning er man godt rustet til at købe og bruge et biobrændselsanlæg på en sikker og effektiv måde. Den brandtekniske del af vejledningen bygger på Brandteknisk vejledning for biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32) udgivet af Dansk Brandteknisk Institut i september BTV 32 vejleder om biobrændselsanlæg med en effekt på under 600 kw. Vejledningen er udarbejdet af Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg (FOFA) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring & Pension samt Dansk Brandteknisk Institut. 6 gode råd til forbrugeren 1) Få dit varmebehov vurderet Før du køber et fyr til biobrændsel, bør du vide, hvor stor en ydelse der er brug for. Et fyringsanlæg med den rette størrelse giver den bedste fyringsøkonomi og de laveste udgifter til vedligeholdelse. Kontakt derfor en VVS-installatør og få lavet en beregning af dit varmebehov. Beregningen skal tage højde for varmtvandsforbrug, husets størrelse, isoleringsforhold osv. Han kan også vurdere behovet for ventilation, skorstenstræk, størrelsen på varmtvandsbeholderen, behovet for sommerdrift mv. 2) Vælg det rigtige brændsel Biobrændsel er mange ting: Træpiller, træflis, korn, brænde mv. Før man køber et anlæg bør man sætte sig ind i fordele og ulemper ved de forskellige brændselstyper. Nogle brændsler er nemmere at bruge end andre, nogle er billigere end andre, nogle stiller større krav til opbevaringsplads osv. Det fyringsanlæg, du køber, skal egne sig til netop den type brændsel, du har valgt. 3) Vælg en typegodkendt kedel Køb en kedel, der er afprøvet af Prøvestationen for Mindre Biobrændselsanlæg på Teknologisk Institut i Århus. Så har en uvildig kontrolinstans godkendt kedlen i forhold til de sikkerheds- og konstruktionskrav, man stiller til moderne biobrændselsanlæg. En liste over de godkendte anlæg kan fås ved henvendelse til Energioplysningen (adressen findes på side 8.) eller på 4) Find en erfaren installatør Vælg en installatør, der ved noget om installation af biobrændselsanlæg. Spørg fx efter tidligere referencer, så du er sikker på at installatøren kender de nødvendige regler og vejledninger. De væsentligste regler, som især installatøren skal huske på, er gengivet på side 8 i denne vejledning. Det kan se meget teknisk ud, men for køberen er installationen normalt let og smertefri. 5) Sæt dig ind i betjening og vedligeholdelse Bed installatøren sammen med dig gennemgå og indregulere anlægget grundigt, før det afleveres. Stil spørgsmål, indtil det er helt klart, hvordan de forskellige funktioner skal bruges. Læs instruktionsbogen og følg dens anvisninger. Spar ikke på service og vedligeholdelse. Den rigtige drift kan forlænge levetiden betragteligt. 6) - Og husk at anmelde din skorsten Det kræver ikke byggetilladelse at installere et biobrændselsanlæg i et enfamiliehus (eller andre bygninger under Småhusreglementet), men skorstenen skal anmeldes til kommunens tekniske forvaltning, og anlægget skal tilmeldes skorstensfejning (om lovkrav i øvrigt: se næste side). 2

3 Installation og sikkerhed Et biobrændselsanlæg skal sættes rigtigt op, for at kunne fungere effektivt og sikkert i hele dets levetid. Det betyder, at installatøren nøje skal følge producentens installationsvejledning. dispensation til at bruge lukket ekspansion. (Oliefyr anvender lukket ekspansion; et fastbrændselsanlæg skal derimod anvende åben ekspansion). Det bør også sikres at: * Anlægget er konstrueret, fremstillet, trykprøvet og sikret, så det overholder kravene i BTV 32 (Brandteknisk Vejledning) samt Arbejdstilsynets regler i publikation AT42. Dette indebærer bl.a. at et fyr, der opstilles med såkaldt lukket ekspansion skal have en individuel dispensation fra Arbejdstilsynet. Lukket ekspansion betyder, at en lukket beholder med en membran er monteret på rørledningen til radiatorvandet sammen med en sikkerhedsventil, der åbner ved højt tryk. * Automatiske anlæg skal have en sikring, der udløses i tilfælde af tilbagebrand til magasinet. Det kan fx være i form af overrisling af brændselssneglen eller ved brug af en cellesluse eller faldskakt (dvs. et frit fald på 50 cm ned i magasinet). Låget på magasinet skal være sikret, så det ikke ved tilbagebrand medfører personskader. * Brændselsmagasinet skal være af stål og have et hængslet låg, som slutter tæt. På låget skal der være en kontakt, der ved åbning afbryder fyret. Magasinet skal endvidere være sikret mod personskade ved en eventuel forpufning (dvs. brandbare gasser, der antændes kortvarigt, når de får ilt/luft) i magasinet. Lovkrav Et mindre fyringsanlæg (under 60 kw), som skal stå i en privat ejendom, kræver ikke byggetilladelse. Skorstenen skal anmeldes til kommunen og tilmeldes skorstensfejeren. Fyr, der skal stå i lader, stalde, erhvervsbygninger eller bygninger, hvor der findes let antændelige stoffer, kræver i visse tilfælde byggetilladelse. (Se også BTV 32). Større fyringsanlæg (over 60 kw) kræver også en egentlig byggetilladelse. Biobrændselsanlæg skal leve op til kravene i Småhusreglementet 1998, BR-S 98. Anlæggene er desuden omfattet af reglerne i miljølovgivningen. Denne angiver bl.a. grænser for, hvad man må fyre med i et biobrændselsanlæg. Man må ikke fyre med affald i et biobrændselsanlæg. * Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret el-installatør. * Anlægget skal altid monteres efter leverandørens anvisninger. Det skal være isoleret så godt, at brændbart materiale ikke risikerer at komme til at røre varme overflader. * Temperaturen på anlæggets varme overflader må ikke være så høj, at der kan gå ild i brændbart materiale. Man bør derfor sikre, at installatøren isolerer anlægget med et godkendt materiale. * Hvis man installerer biobrændselskedlen i kombination med et oliefyr, skal man være opmærksom på, at et fastbrændselsanlæg skal installeres med åben ekspansion dvs. at der skal være åbent til sikkerhedsledningen og ekspansionbeholderen og hermed forbindelse til fri luft i rummet. Sikkerhedsledningen må ikke kunne afspærres/lukkes. Enkelte anlæg har dog 3

4 Indretning af fyrrum i bolig Af hensyn til brandsikkerheden stiller Bygningsreglementet en række krav til korrekt indretning af fyrrum. Kravene er at: * Kedlen skal sættes op, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener. * Kedlen skal let kunne renses og vedligeholdes. * Kedlen skal stilles op, så der ikke kan opstå overfladetemperaturer, som kan antænde brændbare materialer i fyrrummet. Temperaturen på brændbare materialer i fyrrummet må således aldrig overstige 80 C. * Der skal være enten en vandhane med brandslange eller en DS-godkendt pulverslukker på mindst 5 kg i fyrrummet. For at opfylde kravene kan fyrrummet fx indrettes således: Loft Loftsoverflader skal være mindst klasse 1-beklædning. Det vil sige at loftet fx kan beklædes med 9 mm gipskartonplader, som er fastgjort med søm eller skruer, eller det kan bestå af mindst 12 mm kalkpuds på forskalling. Gulv Gulvet under selve kedlen og i en afstand af minimum 30 cm fra kedlens sider og 60 cm fra kedlens forside (askeudtaget) skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale. (Se tegning 1). Gulvet kan fx være udført i beton eller det kan beklædes med fliser. Loftet skal være mindst kl. 1. beklædning fx gipsplader Der skal være en permanent åbning mod det fri Fyret skal let kunne renses og vedligeholdes Afstanden til brændbart materiale skal være mindst 50 cm. Gulvet skal være af ubrændbart materiale fx fliser Tegning 1: Eksempel på korrekt installeret fyrrum i bolig 4

5 Afstand til brændbare materialer Afstanden fra kedlen til brændbart materiale skal altid være mindst 50 cm. Brandcelle Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m 3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i samme rum og rummet skal opbygges som en brandcelle, dvs. et selvstændigt brandsikret rum. Ventilation Fyret skal altid kunne få luft nok til forbrændingen. Derfor bør der være en permanent åbning mod det fri i fyrrummet fx et luftspjæld i vinduet. Indretning af fyrrum i lader m.m. Ligger fyrrummet i stalde, lader eller erhvervsbygninger er der nogle ekstra krav, som skal være opfyldt. Det samme gælder fyrrum i bygninger hvor der findes let antændelige ting som utærskede afgrøder, avner, halm, hø, spåner, papir, savsmuld, kvas, tekstilstoffer, støv fra træpiller o.lign. I disse tilfælde gælder det at: * Vægoverflader skal være mindst klasse 1- beklædning, fx gipsplader. * Fyrrummet skal udgøre et selvstændigt brandsikret rum. * Vægge mod andre rum skal være BS-vægge 60, dvs. være brandsikker i 60 minutter, og etageadskillelser skal være BS-etageadskillelser 60. Hvis fyrrummet er indrettet i en eksisterende bygning skal etageadskillelsen også være BD-etageadskillelse 90, dvs. branddrøj i 90 minutter. * Dørene skal mindst svare til en BD-dør 30 og være selvlukkende. Hvis den indfyrede effekt er mere end 60 kw skal der desuden være en dør, som fører direkte ud til frit terræn. Dørene skal være selvlukkende og svare mindst til en BD-dør 30 Vægoverfladen skal være mindst BSvægge 60 Der skal være en dør ud til det fri for anlæg over 60 kw. Der skal være en vandhane, brandslukker eller brandslange Tegning 2: Et eksempel på korrekt indretning af fyrrummet i staldbygning 5

6 Betjening og vedligeholdelse Du skal kræve, at dit anlæg er forsynet med en forståelig brugervejledning, der beskriver hvordan anlægget skal betjenes i det daglige. Tjek en gang om måneden Det er vigtigt at gå anlægget igennem ca. en gang om måneden for at sikre, at alt virker som det skal. Når de bevægelige dele skal efterses, skal strømmen altid være slået fra på sikkerhedsafbryderen. Pakningerne bør også ses efter, og utætte pakninger skiftes ud. Kedlen skal renses så ofte der er brug for det. Ved især at holde røgrørerne rene sikres en god fyringsøkonomi. Hvis kedlen er belagt med sod, bruger den % mere brændsel end nødvendigt. Det giver dårlig forbrænding, dårlig træk i skorstenen og risiko for skorstensbrand. Installatør-service en gang om året Kedlen bør serviceres af en installatør mindst en gang om året. Han skal undersøge alle kedlens vitale dele. Han bør samtidig indregulere fyret for at sikre, at anlægget er rigtigt indstillet. Det sikrer den bedste forbrænding og sparer dermed brændsel. Skal der skiftes dele på anlægget, bør man bruge originale reservedele. Påfyldning og rengøring Før der fyldes brændsel på fyret, skal man sikre sig, at kedlen er stoppet. Når brændselsmagasinet er fyldt, lukkes det. Hold altid fyrrummet rent. Store mængder brandfarligt støv kan antændes eller forårsage fejl på anlægget. Biobrændsler er forskellige, og derfor bør man altid nøje følge producentens anvisninger. Anlægget bør kun anvendes til det brændsel det er godkendt til. Aske kan være varm og antænde brandbart materiale. Derfor skal asken altid fjernes fra fyrrummet i en lukket stålbeholder. Systemer til påfyldning af brændsel Der findes to hovedtyper af anlæg: manuelle og automatisk fyrede kedler. Manult fyrede kedler kan ombygges ved at tilføje en løs stoker. Hvis man ombygger kedlen skal man sikre sig, at stokeren er godkendt til den pågældende kedel og i øvrigt består af godkendte komponenter. Hvis man ved ombygning af kedlen gennembryder vægge eller etageadskillelser skal disse brandsikres. Skal man have et system til at fylde brændsel på fyret bør det derfor leveres i forbindelse med installationen af resten af anlægget. BTV 32 indeholder detaljerede retningslinier for hvilke krav, der stilles til opbygningen af påfyldningssystemer. Lager til brændsel Brændslet skal altid opbevares på en forsvarlig måde. Man må ikke opbevare brændsel i fyrrummet, bortset fra den mængde, som evt. findes i brændselsmagasinet. Der må ikke opbevares letantændeligt materiale i fyrrummet. Letantændeligt materiale er fx avner, utærskede afgrøder, halm, hø, spåner, papir, savsmuld, kvas, tekstilstoffer, støv fra træpiller o.lign. Hvis du vil vide mere Mindre anlæg under 60 kw kan normalt opstilles i private ejendomme uden at der kræves en byggetilladelse. Men hvis du er i tvivl om, hvilke brandsikkerhedsmæssige og bygningstekniske krav, der gælder, og problemstillingen ikke er beskrevet i denne folder eller BTV 32, bør du kontakte den lokale tekniske forvaltning eller skorstensfejeren for at få yderligere vejledning. 6

7 Prisen er den samme arbejdet er en brøkdel Før brugte Finn Bork mange af sine weekender på at hente brænde, save, kløve og stable det. Det er slut nu. Det kan da være meget hyggeligt at ordne brænde, men det tog meget af min tid. I de 10 år, vi har boet her, har vi kunnet hente brænde gratis. Det kunne vi så ikke mere, og vi skulle til at købe brændet for omkring 250 kr. rummeteren. Men jeg skulle stadig hente, save og kløve selv. Da jeg så opdagede, at man kunne opvarme huset med træpiller til næsten samme pris, som jeg skulle give for brændet, var valget ikke så svært, siger Finn Bork. Den nedlagte landbrugsejendom, som familien har boet i 10 år, havde brændeovn. Huset er på 150m2 beboelse og omkring 300 m2 stald. De har nu haft træpillefyret i et års tid, og har brugt for kr. i opvarmning. Fyret slukkes om sommeren, og det varme brugsvand opvarmes i de 2-3 varmeste måneder af en elpatron. Familien er ikke blevet skuffet. Det var meget let at få installeret. Jeg hjalp en smule med stillads og nogle andre ting men ellers ordnede de det hele fra fabrikken, og så tog en Haderslev-VVS er sig af tilslutningen, og det gik fint, siger han. Fyret har et 400 liters magasin. Det tager Finn Bork præcis et halvt minut at fylde træpiller på en gang om ugen. Træpillerne får han leveret og blæst ind i en 7 tons silo, der står lige oven for anlægget, der har sit eget rum i stalden. Siloen var der i forvejen, så det kunne ikke være bedre, siger Finn Bork. Han kigger til sit fyr en gang om dagen for at se, om alt er i orden men ellers bruger han 15 minutter på at rense slagger ud en gang om ugen og 30 minutter en gang om måneden på at rengøre fyret helt. Fyret kostede , og hele installationen løb vel op i , mener Finn Bork. Men de penge er givet godt ud, og jeg fik også tilskud til anskaffelse af anlægget. Og vi har fået bedre varme for de samme penge jeg behøver aldrig mere have kedeldragt på inde i huset, siger han. Korn fodrer hjortene og fyret Vi har solgt et par andre gårde fra, og skulle for et par år siden flytte ind på gården her. Men hele varmesystemet var slidt op. Der var olie- og træfyr og gamle radiatorer. Så vi var nødt til at starte forfra og skifte det hele ud. Heldigvis kunne det klares, inden vi flyttede ind, siger gårdejer Anders Lausten fra Bredebro, der fodrer både sit biobrændselsfyr og sine hjorte med korn. Han og hans kone har en kronhjortefarm. Jeg snakkede med min VVS-mand, og det var ham, der anbefalede et biobrændselsanlæg. Anders Lausten har fravalgt automatisk brændselstilførsel. Jeg fandt ud af, at det højst tager mig 5 minutter en gang om ugen at hælde 300 kg korn i magasinet. Med en lille vogn og en spand er det hurtigt klaret og vi skal jo da have lidt motion, siger han. Han dyrker ikke selv korn, men køber stort ind til både hjortene og fyret. 300 tønder ad gangen à 100 kg. Og 80 kr. svarende til 100 kg det er hvad der går til opvarmning på en kold vinterdag. Forår og efterår er behovet noget mindre. Med fyringsdage på et år bliver det til en varmeudgift på mellem 10- og kr. årligt. Huset er på 200 kvm i underetagen med tre værelser oven på så det er af en pæn størrelse. Med det nye fyr behøver man ikke at være så påpasselig med at skrue ned hele tiden som med et oliefyr. Men i vores alder går man alligevel og pusler lidt om det og justerer, så varmen passer, siger 60-årige Anders Laustsen, der ud over sit nye fine fyr - gerne gør reklame både for travsporten og for hjortekødet fra sine flotte kronhjorte. 7

8 Du kan læse mere om emnet i: Småhusreglementet 1998, BR-S Bygningsreglementet, BR95 Byggeloven ( Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder ) Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse nr. 184 af , nr. 561 af og nr. 564 af ) samt Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmevandskedler (At- publikationer nr. 42/ udg.) Miljøloven (Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse: nr. 581 af og nr. 638 af ) og Miljøbeskyttelsesloven (bekendtgørelse: nr. 590 af og nr. 367 af kap. 3.). Du kan få flere oplysninger følgende steder: Energioplysningen Teknikerbyen 45, 2830 Virum Tlf Bakkelandets Energi- og Miljøkontor Søndergade 102A, 8740 Brædstrup Tlf , fax Sønderjysk Energi- og Miljøkontor Elvej 2A, 6534 Agerskov Tlf , fax Vestsjællands Miljø- og Energikontor Casinotorvet, Jernbanegade 6, 4200 Slagelse Tlf , fax Høje-Tåstrup Miljø- og Energicenter Høje-Tåstrup Boulevard 60, 2630 Tåstrup Tlf , fax Sydhavsøernes Miljø- og Energikontor Østergade 19 B, 4930 Maribo Tlf , fax Det Fynske Energi- og Miljøkontor Mellemgade 17 1.tv, 5600 Fåborg Tlf , fax Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 64, 5970 Ærøskøbing Tlf , fax Nordsjællands Miljø og Energikontor Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested Tlf , fax Bornholms Miljø- og Energikontor Storegade 30, 3700 Rønne Tlf , fax Samsøs Energi- og Miljøkontor Søtofte 24, 8305 Samsø Tlf , fax Kommunernes tekniske forvaltning Sydvestjysk Energi- og Miljøkontor Multihuset, Industrivej 15, 6650 Brorup Tlf , fax NIVE Energi- og Miljøkontor Kammergårdsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Tlf , fax Viborgegnens Energi og Miljøkontor Preislers Plads 1, 8800 Viborg Tlf , fax Energi- og Miljøkontoret i Århus Dannebrogsgade 8b, 8000 Århus C Tlf , fax Østvendsyssels Energi- og Miljøkontor Slotsgade 70, 9330 Dronninglund Tlf , fax Vestjyllands Energi- og Miljøkontor Kirkegade 5, 6940 Lem Tlf , fax Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 9, 9520 Skørp Tlf , fax Københavns Miljø og Energikontor Blegdamsvej 4, Baghuset 2200 København N Tlf , fax FOFA (Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) repræsenterer danske virksomheder, der producerer og markedsfører moderne biobrændselsanlæg med en effekt på under kw. Den brandtekniske del af denne vejledning bygger på Brandteknisk vejledning 32: Biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32), der kan købes ved henvendelse til: Dansk Brandteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf fax Tegninger er udarbejdet af Merete Madsen Pjecen støttes økonomisk af: Energistyrelsen Dansk VVS DS Håndværk & Industri (Dansk Smedemesterforening) FOFA 2000, eftertryk kun med tilladelse 8

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere