Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel"

Transkript

1 Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring & Pension samt Dansk Brandteknisk Institut 2. oplag oktober 2000

2 Hvem henvender vejledningen sig til? Denne vejledning er skrevet til forbrugere, der har besluttet sig for at købe et fyringsanlæg til biobrændsel. Et fyringsanlæg til biobrændsel betyder i denne vejledning et anlæg til andre biobrændsler end halm (fx træpiller, træflis, korn). Halmfyr er altså ikke omfattet af denne vejledning. Biobrændselsanlæg er miljøvenlige, økonomiske og nemme at vedligeholde. Men det er vigtigt, at * anlægget passer til dit varmebehov * vælge det rigtige brændsel * vælge en typegodkendt kedel * finde en erfaren installatør og * vedligeholde anlægget rigtigt Biobrændselsanlæg skal opstilles og bruges rigtigt, så undgår man risiko for brand. Hvis man følger denne vejledning er man godt rustet til at købe og bruge et biobrændselsanlæg på en sikker og effektiv måde. Den brandtekniske del af vejledningen bygger på Brandteknisk vejledning for biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32) udgivet af Dansk Brandteknisk Institut i september BTV 32 vejleder om biobrændselsanlæg med en effekt på under 600 kw. Vejledningen er udarbejdet af Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg (FOFA) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring & Pension samt Dansk Brandteknisk Institut. 6 gode råd til forbrugeren 1) Få dit varmebehov vurderet Før du køber et fyr til biobrændsel, bør du vide, hvor stor en ydelse der er brug for. Et fyringsanlæg med den rette størrelse giver den bedste fyringsøkonomi og de laveste udgifter til vedligeholdelse. Kontakt derfor en VVS-installatør og få lavet en beregning af dit varmebehov. Beregningen skal tage højde for varmtvandsforbrug, husets størrelse, isoleringsforhold osv. Han kan også vurdere behovet for ventilation, skorstenstræk, størrelsen på varmtvandsbeholderen, behovet for sommerdrift mv. 2) Vælg det rigtige brændsel Biobrændsel er mange ting: Træpiller, træflis, korn, brænde mv. Før man køber et anlæg bør man sætte sig ind i fordele og ulemper ved de forskellige brændselstyper. Nogle brændsler er nemmere at bruge end andre, nogle er billigere end andre, nogle stiller større krav til opbevaringsplads osv. Det fyringsanlæg, du køber, skal egne sig til netop den type brændsel, du har valgt. 3) Vælg en typegodkendt kedel Køb en kedel, der er afprøvet af Prøvestationen for Mindre Biobrændselsanlæg på Teknologisk Institut i Århus. Så har en uvildig kontrolinstans godkendt kedlen i forhold til de sikkerheds- og konstruktionskrav, man stiller til moderne biobrændselsanlæg. En liste over de godkendte anlæg kan fås ved henvendelse til Energioplysningen (adressen findes på side 8.) eller på 4) Find en erfaren installatør Vælg en installatør, der ved noget om installation af biobrændselsanlæg. Spørg fx efter tidligere referencer, så du er sikker på at installatøren kender de nødvendige regler og vejledninger. De væsentligste regler, som især installatøren skal huske på, er gengivet på side 8 i denne vejledning. Det kan se meget teknisk ud, men for køberen er installationen normalt let og smertefri. 5) Sæt dig ind i betjening og vedligeholdelse Bed installatøren sammen med dig gennemgå og indregulere anlægget grundigt, før det afleveres. Stil spørgsmål, indtil det er helt klart, hvordan de forskellige funktioner skal bruges. Læs instruktionsbogen og følg dens anvisninger. Spar ikke på service og vedligeholdelse. Den rigtige drift kan forlænge levetiden betragteligt. 6) - Og husk at anmelde din skorsten Det kræver ikke byggetilladelse at installere et biobrændselsanlæg i et enfamiliehus (eller andre bygninger under Småhusreglementet), men skorstenen skal anmeldes til kommunens tekniske forvaltning, og anlægget skal tilmeldes skorstensfejning (om lovkrav i øvrigt: se næste side). 2

3 Installation og sikkerhed Et biobrændselsanlæg skal sættes rigtigt op, for at kunne fungere effektivt og sikkert i hele dets levetid. Det betyder, at installatøren nøje skal følge producentens installationsvejledning. dispensation til at bruge lukket ekspansion. (Oliefyr anvender lukket ekspansion; et fastbrændselsanlæg skal derimod anvende åben ekspansion). Det bør også sikres at: * Anlægget er konstrueret, fremstillet, trykprøvet og sikret, så det overholder kravene i BTV 32 (Brandteknisk Vejledning) samt Arbejdstilsynets regler i publikation AT42. Dette indebærer bl.a. at et fyr, der opstilles med såkaldt lukket ekspansion skal have en individuel dispensation fra Arbejdstilsynet. Lukket ekspansion betyder, at en lukket beholder med en membran er monteret på rørledningen til radiatorvandet sammen med en sikkerhedsventil, der åbner ved højt tryk. * Automatiske anlæg skal have en sikring, der udløses i tilfælde af tilbagebrand til magasinet. Det kan fx være i form af overrisling af brændselssneglen eller ved brug af en cellesluse eller faldskakt (dvs. et frit fald på 50 cm ned i magasinet). Låget på magasinet skal være sikret, så det ikke ved tilbagebrand medfører personskader. * Brændselsmagasinet skal være af stål og have et hængslet låg, som slutter tæt. På låget skal der være en kontakt, der ved åbning afbryder fyret. Magasinet skal endvidere være sikret mod personskade ved en eventuel forpufning (dvs. brandbare gasser, der antændes kortvarigt, når de får ilt/luft) i magasinet. Lovkrav Et mindre fyringsanlæg (under 60 kw), som skal stå i en privat ejendom, kræver ikke byggetilladelse. Skorstenen skal anmeldes til kommunen og tilmeldes skorstensfejeren. Fyr, der skal stå i lader, stalde, erhvervsbygninger eller bygninger, hvor der findes let antændelige stoffer, kræver i visse tilfælde byggetilladelse. (Se også BTV 32). Større fyringsanlæg (over 60 kw) kræver også en egentlig byggetilladelse. Biobrændselsanlæg skal leve op til kravene i Småhusreglementet 1998, BR-S 98. Anlæggene er desuden omfattet af reglerne i miljølovgivningen. Denne angiver bl.a. grænser for, hvad man må fyre med i et biobrændselsanlæg. Man må ikke fyre med affald i et biobrændselsanlæg. * Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret el-installatør. * Anlægget skal altid monteres efter leverandørens anvisninger. Det skal være isoleret så godt, at brændbart materiale ikke risikerer at komme til at røre varme overflader. * Temperaturen på anlæggets varme overflader må ikke være så høj, at der kan gå ild i brændbart materiale. Man bør derfor sikre, at installatøren isolerer anlægget med et godkendt materiale. * Hvis man installerer biobrændselskedlen i kombination med et oliefyr, skal man være opmærksom på, at et fastbrændselsanlæg skal installeres med åben ekspansion dvs. at der skal være åbent til sikkerhedsledningen og ekspansionbeholderen og hermed forbindelse til fri luft i rummet. Sikkerhedsledningen må ikke kunne afspærres/lukkes. Enkelte anlæg har dog 3

4 Indretning af fyrrum i bolig Af hensyn til brandsikkerheden stiller Bygningsreglementet en række krav til korrekt indretning af fyrrum. Kravene er at: * Kedlen skal sættes op, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener. * Kedlen skal let kunne renses og vedligeholdes. * Kedlen skal stilles op, så der ikke kan opstå overfladetemperaturer, som kan antænde brændbare materialer i fyrrummet. Temperaturen på brændbare materialer i fyrrummet må således aldrig overstige 80 C. * Der skal være enten en vandhane med brandslange eller en DS-godkendt pulverslukker på mindst 5 kg i fyrrummet. For at opfylde kravene kan fyrrummet fx indrettes således: Loft Loftsoverflader skal være mindst klasse 1-beklædning. Det vil sige at loftet fx kan beklædes med 9 mm gipskartonplader, som er fastgjort med søm eller skruer, eller det kan bestå af mindst 12 mm kalkpuds på forskalling. Gulv Gulvet under selve kedlen og i en afstand af minimum 30 cm fra kedlens sider og 60 cm fra kedlens forside (askeudtaget) skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale. (Se tegning 1). Gulvet kan fx være udført i beton eller det kan beklædes med fliser. Loftet skal være mindst kl. 1. beklædning fx gipsplader Der skal være en permanent åbning mod det fri Fyret skal let kunne renses og vedligeholdes Afstanden til brændbart materiale skal være mindst 50 cm. Gulvet skal være af ubrændbart materiale fx fliser Tegning 1: Eksempel på korrekt installeret fyrrum i bolig 4

5 Afstand til brændbare materialer Afstanden fra kedlen til brændbart materiale skal altid være mindst 50 cm. Brandcelle Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m 3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i samme rum og rummet skal opbygges som en brandcelle, dvs. et selvstændigt brandsikret rum. Ventilation Fyret skal altid kunne få luft nok til forbrændingen. Derfor bør der være en permanent åbning mod det fri i fyrrummet fx et luftspjæld i vinduet. Indretning af fyrrum i lader m.m. Ligger fyrrummet i stalde, lader eller erhvervsbygninger er der nogle ekstra krav, som skal være opfyldt. Det samme gælder fyrrum i bygninger hvor der findes let antændelige ting som utærskede afgrøder, avner, halm, hø, spåner, papir, savsmuld, kvas, tekstilstoffer, støv fra træpiller o.lign. I disse tilfælde gælder det at: * Vægoverflader skal være mindst klasse 1- beklædning, fx gipsplader. * Fyrrummet skal udgøre et selvstændigt brandsikret rum. * Vægge mod andre rum skal være BS-vægge 60, dvs. være brandsikker i 60 minutter, og etageadskillelser skal være BS-etageadskillelser 60. Hvis fyrrummet er indrettet i en eksisterende bygning skal etageadskillelsen også være BD-etageadskillelse 90, dvs. branddrøj i 90 minutter. * Dørene skal mindst svare til en BD-dør 30 og være selvlukkende. Hvis den indfyrede effekt er mere end 60 kw skal der desuden være en dør, som fører direkte ud til frit terræn. Dørene skal være selvlukkende og svare mindst til en BD-dør 30 Vægoverfladen skal være mindst BSvægge 60 Der skal være en dør ud til det fri for anlæg over 60 kw. Der skal være en vandhane, brandslukker eller brandslange Tegning 2: Et eksempel på korrekt indretning af fyrrummet i staldbygning 5

6 Betjening og vedligeholdelse Du skal kræve, at dit anlæg er forsynet med en forståelig brugervejledning, der beskriver hvordan anlægget skal betjenes i det daglige. Tjek en gang om måneden Det er vigtigt at gå anlægget igennem ca. en gang om måneden for at sikre, at alt virker som det skal. Når de bevægelige dele skal efterses, skal strømmen altid være slået fra på sikkerhedsafbryderen. Pakningerne bør også ses efter, og utætte pakninger skiftes ud. Kedlen skal renses så ofte der er brug for det. Ved især at holde røgrørerne rene sikres en god fyringsøkonomi. Hvis kedlen er belagt med sod, bruger den % mere brændsel end nødvendigt. Det giver dårlig forbrænding, dårlig træk i skorstenen og risiko for skorstensbrand. Installatør-service en gang om året Kedlen bør serviceres af en installatør mindst en gang om året. Han skal undersøge alle kedlens vitale dele. Han bør samtidig indregulere fyret for at sikre, at anlægget er rigtigt indstillet. Det sikrer den bedste forbrænding og sparer dermed brændsel. Skal der skiftes dele på anlægget, bør man bruge originale reservedele. Påfyldning og rengøring Før der fyldes brændsel på fyret, skal man sikre sig, at kedlen er stoppet. Når brændselsmagasinet er fyldt, lukkes det. Hold altid fyrrummet rent. Store mængder brandfarligt støv kan antændes eller forårsage fejl på anlægget. Biobrændsler er forskellige, og derfor bør man altid nøje følge producentens anvisninger. Anlægget bør kun anvendes til det brændsel det er godkendt til. Aske kan være varm og antænde brandbart materiale. Derfor skal asken altid fjernes fra fyrrummet i en lukket stålbeholder. Systemer til påfyldning af brændsel Der findes to hovedtyper af anlæg: manuelle og automatisk fyrede kedler. Manult fyrede kedler kan ombygges ved at tilføje en løs stoker. Hvis man ombygger kedlen skal man sikre sig, at stokeren er godkendt til den pågældende kedel og i øvrigt består af godkendte komponenter. Hvis man ved ombygning af kedlen gennembryder vægge eller etageadskillelser skal disse brandsikres. Skal man have et system til at fylde brændsel på fyret bør det derfor leveres i forbindelse med installationen af resten af anlægget. BTV 32 indeholder detaljerede retningslinier for hvilke krav, der stilles til opbygningen af påfyldningssystemer. Lager til brændsel Brændslet skal altid opbevares på en forsvarlig måde. Man må ikke opbevare brændsel i fyrrummet, bortset fra den mængde, som evt. findes i brændselsmagasinet. Der må ikke opbevares letantændeligt materiale i fyrrummet. Letantændeligt materiale er fx avner, utærskede afgrøder, halm, hø, spåner, papir, savsmuld, kvas, tekstilstoffer, støv fra træpiller o.lign. Hvis du vil vide mere Mindre anlæg under 60 kw kan normalt opstilles i private ejendomme uden at der kræves en byggetilladelse. Men hvis du er i tvivl om, hvilke brandsikkerhedsmæssige og bygningstekniske krav, der gælder, og problemstillingen ikke er beskrevet i denne folder eller BTV 32, bør du kontakte den lokale tekniske forvaltning eller skorstensfejeren for at få yderligere vejledning. 6

7 Prisen er den samme arbejdet er en brøkdel Før brugte Finn Bork mange af sine weekender på at hente brænde, save, kløve og stable det. Det er slut nu. Det kan da være meget hyggeligt at ordne brænde, men det tog meget af min tid. I de 10 år, vi har boet her, har vi kunnet hente brænde gratis. Det kunne vi så ikke mere, og vi skulle til at købe brændet for omkring 250 kr. rummeteren. Men jeg skulle stadig hente, save og kløve selv. Da jeg så opdagede, at man kunne opvarme huset med træpiller til næsten samme pris, som jeg skulle give for brændet, var valget ikke så svært, siger Finn Bork. Den nedlagte landbrugsejendom, som familien har boet i 10 år, havde brændeovn. Huset er på 150m2 beboelse og omkring 300 m2 stald. De har nu haft træpillefyret i et års tid, og har brugt for kr. i opvarmning. Fyret slukkes om sommeren, og det varme brugsvand opvarmes i de 2-3 varmeste måneder af en elpatron. Familien er ikke blevet skuffet. Det var meget let at få installeret. Jeg hjalp en smule med stillads og nogle andre ting men ellers ordnede de det hele fra fabrikken, og så tog en Haderslev-VVS er sig af tilslutningen, og det gik fint, siger han. Fyret har et 400 liters magasin. Det tager Finn Bork præcis et halvt minut at fylde træpiller på en gang om ugen. Træpillerne får han leveret og blæst ind i en 7 tons silo, der står lige oven for anlægget, der har sit eget rum i stalden. Siloen var der i forvejen, så det kunne ikke være bedre, siger Finn Bork. Han kigger til sit fyr en gang om dagen for at se, om alt er i orden men ellers bruger han 15 minutter på at rense slagger ud en gang om ugen og 30 minutter en gang om måneden på at rengøre fyret helt. Fyret kostede , og hele installationen løb vel op i , mener Finn Bork. Men de penge er givet godt ud, og jeg fik også tilskud til anskaffelse af anlægget. Og vi har fået bedre varme for de samme penge jeg behøver aldrig mere have kedeldragt på inde i huset, siger han. Korn fodrer hjortene og fyret Vi har solgt et par andre gårde fra, og skulle for et par år siden flytte ind på gården her. Men hele varmesystemet var slidt op. Der var olie- og træfyr og gamle radiatorer. Så vi var nødt til at starte forfra og skifte det hele ud. Heldigvis kunne det klares, inden vi flyttede ind, siger gårdejer Anders Lausten fra Bredebro, der fodrer både sit biobrændselsfyr og sine hjorte med korn. Han og hans kone har en kronhjortefarm. Jeg snakkede med min VVS-mand, og det var ham, der anbefalede et biobrændselsanlæg. Anders Lausten har fravalgt automatisk brændselstilførsel. Jeg fandt ud af, at det højst tager mig 5 minutter en gang om ugen at hælde 300 kg korn i magasinet. Med en lille vogn og en spand er det hurtigt klaret og vi skal jo da have lidt motion, siger han. Han dyrker ikke selv korn, men køber stort ind til både hjortene og fyret. 300 tønder ad gangen à 100 kg. Og 80 kr. svarende til 100 kg det er hvad der går til opvarmning på en kold vinterdag. Forår og efterår er behovet noget mindre. Med fyringsdage på et år bliver det til en varmeudgift på mellem 10- og kr. årligt. Huset er på 200 kvm i underetagen med tre værelser oven på så det er af en pæn størrelse. Med det nye fyr behøver man ikke at være så påpasselig med at skrue ned hele tiden som med et oliefyr. Men i vores alder går man alligevel og pusler lidt om det og justerer, så varmen passer, siger 60-årige Anders Laustsen, der ud over sit nye fine fyr - gerne gør reklame både for travsporten og for hjortekødet fra sine flotte kronhjorte. 7

8 Du kan læse mere om emnet i: Småhusreglementet 1998, BR-S Bygningsreglementet, BR95 Byggeloven ( Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder ) Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse nr. 184 af , nr. 561 af og nr. 564 af ) samt Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmevandskedler (At- publikationer nr. 42/ udg.) Miljøloven (Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse: nr. 581 af og nr. 638 af ) og Miljøbeskyttelsesloven (bekendtgørelse: nr. 590 af og nr. 367 af kap. 3.). Du kan få flere oplysninger følgende steder: Energioplysningen Teknikerbyen 45, 2830 Virum Tlf Bakkelandets Energi- og Miljøkontor Søndergade 102A, 8740 Brædstrup Tlf , fax Sønderjysk Energi- og Miljøkontor Elvej 2A, 6534 Agerskov Tlf , fax Vestsjællands Miljø- og Energikontor Casinotorvet, Jernbanegade 6, 4200 Slagelse Tlf , fax Høje-Tåstrup Miljø- og Energicenter Høje-Tåstrup Boulevard 60, 2630 Tåstrup Tlf , fax Sydhavsøernes Miljø- og Energikontor Østergade 19 B, 4930 Maribo Tlf , fax Det Fynske Energi- og Miljøkontor Mellemgade 17 1.tv, 5600 Fåborg Tlf , fax Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 64, 5970 Ærøskøbing Tlf , fax Nordsjællands Miljø og Energikontor Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested Tlf , fax Bornholms Miljø- og Energikontor Storegade 30, 3700 Rønne Tlf , fax Samsøs Energi- og Miljøkontor Søtofte 24, 8305 Samsø Tlf , fax Kommunernes tekniske forvaltning Sydvestjysk Energi- og Miljøkontor Multihuset, Industrivej 15, 6650 Brorup Tlf , fax NIVE Energi- og Miljøkontor Kammergårdsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Tlf , fax Viborgegnens Energi og Miljøkontor Preislers Plads 1, 8800 Viborg Tlf , fax Energi- og Miljøkontoret i Århus Dannebrogsgade 8b, 8000 Århus C Tlf , fax Østvendsyssels Energi- og Miljøkontor Slotsgade 70, 9330 Dronninglund Tlf , fax Vestjyllands Energi- og Miljøkontor Kirkegade 5, 6940 Lem Tlf , fax Himmerlands Energi- og Miljøkontor Jyllandsgade 9, 9520 Skørp Tlf , fax Københavns Miljø og Energikontor Blegdamsvej 4, Baghuset 2200 København N Tlf , fax FOFA (Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) repræsenterer danske virksomheder, der producerer og markedsfører moderne biobrændselsanlæg med en effekt på under kw. Den brandtekniske del af denne vejledning bygger på Brandteknisk vejledning 32: Biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32), der kan købes ved henvendelse til: Dansk Brandteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf fax Tegninger er udarbejdet af Merete Madsen Pjecen støttes økonomisk af: Energistyrelsen Dansk VVS DS Håndværk & Industri (Dansk Smedemesterforening) FOFA 2000, eftertryk kun med tilladelse 8

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året

Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året Tænk BRANDSIKKERHED ind i bedriften - så undgår vi 500 gårdbrande om året 1 HVIS DET ALLIGEVEL GÅR GALT! Ring omgående 1-1 - 2 og oplys: HVOR det brænder. (ved brug af mobiltelefon, oplys nærmeste større

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING EN LILLE INDSATS - GIVER EN KONTANT BESPARELSE - HVER DAG... Et billigt og miljøvenligt alternativ

Læs mere

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel Instruktion til Alcon 5-16 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet biobrændsel 1. udgave 02. 2003 1 Indholdsfortegnelse side 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 3 1.1 Oversigt over kedlen og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke

Grill, bål og ukrudtsbrænder. - med omtanke Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke Læs, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrændere, så hverken du eller andre kommer til skade. Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene.

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Skrot dit gamle oliefyr

Skrot dit gamle oliefyr VØLUND VARMETEKNIK Skrot dit gamle oliefyr - og vælg en miljørigtig pilleløsning... Spar årligt: 14-18.000 kr. - i et 130 m 2 parcelhus, der bruger 2.400 liter olie om året, ved at installere en ny, automatisk

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere