BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

2 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 3 Forord Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg med faglig bistand fra Dansk Sprængteknisk Forening. Den er først og fremmest udarbejdet til sprængningsledere, undervisere samt personer, der planlægger og anvender sprængning. På Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen til sin egen computer eller til udskrift. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 5 Indhold Forord Vejledningens formål Generelle anvisninger Sprængningslederens ansvar Afrømning og orden på sprængpladsen Boring Ladning Ladning og samtidig boring Spræng- og tændmidler Tændsnor Elektriske tændmidler Tændmidler af lavenergitypen Sikkerhedsafstande Afdækning Evakuering, overvågning og tænding Eksempel på plan for sikkerhed og sundhed ved sprængning og efterfølgende kapning af betonpæle Undervandssprængning Tilbagevenden til sprængningsområdet Destruktion af eksplosivstoffer 12 rigtige Tillæg Oversigt over gældende bekendtgørelser og anvisninger

4 6 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Vejledningens formål Formålet med denne vejledning er at opnå størst mulig sikkerhed i forbindelse med udførelse af sprængningsarbejder. Sprængningsarbejder kan eksempelvis være sprængning af: Piloteringspæle Betonfundamenter og andre betonkonstruktioner, total eller delvis sprængning, miniblasting m.v. Klipper f.eks. bænksprængning, rørgravssprængning, blokstens sprængning, kontursprængning m.v. Sten, stød, træ, jern/stål, is, jord m.v. Vejledningen er beregnet for arbejder i bygge- og anlægsvirksomheder og i råstofindustrien, hvor der anvendes eksplosivstoffer (sprængstoffer og tændmidler). Generelle anvisninger Erhvervelse og anvendelse af sprængstoffer kræver tilladelse fra politiet. Tilladelsen kan kun gives til personer, som kan dokumentere de fornødne faglige kundskaber, f.eks. ved fremvisning af et sprængningscertifikat godkendt af Dansk Sprængteknisk Forening. Sprængningsarbejder skal altid planlægges og udføres, så alle skadevoldende virkninger og gener forebygges. Sprængningsarbejde omfatter eksempelvis følgende: Planlægning Afrømning og orden på sprængpladsen Boring Ladning Boring og samtidig ladning Eksplosivstoffer (f.eks. valg af spræng- og tændmidler og sikkerhed i omgang med disse) Sikkerhedsafstande Afdækning Evakuering, overvågning og tænding Tilbagevenden til sprængningsområdet Destruktion af eksplosivstoffer

5 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 7 Virksomheder, der udfører sprængningsarbejde, skal altid udpege en sprængningsleder, som er personligt ansvarlig over for myndighederne med hensyn til: Transport, opbevaring og anvendelse af eksplosivstoffer Indhentning af nødvendige tilladelser Virksomheden har ansvaret for, at sprængningslederen råder over det nødvendige grundlag, f.eks. i form af: Tegninger og beskrivelser af det som skal sprænges Tegninger af installationer i jorden og i nærheden af det som skal sprænges så sprængningsopgaven kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De skadevoldende virkninger og gener ved sprængning er typisk følgende: Udkast af sprængstykker Trykbølgevirkning i luft og vand Varmepåvirkning (som kan forårsage brand) Vibrationer Støv (se i øvrigt Branchevejledning om STØV på byggepladsen) Støj Især skal man være opmærksom på risikoen for skader forårsaget af: Utilsigtet eksplosion eller brand på grund af varme eller mekaniske påvirkninger, forkert anvendelse af eksplosivstoffer samt udstyr, f.eks. påboring af udetonerede sprængladninger fra tidligere sprængninger Indånding af sprænggasser eller røg Nedstyrtning eller nedskridning af sprængt materiale Fejlfunktion af beskadiget udstyr og materiel som følge af sprængningsarbejdet Håndtering af eksplosivstoffer og indånding af dampe (allergi eller åndedrætsskader) Nærmere beskrivelse af sprængskader på personer og førstehjælp i behandling af sprængskadede personer findes på

6 8 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Der er ubetinget forbud mod tobaksrygning og anvendelse af åben ild på eller nær ved områder, hvor eksplosivstoffer opbevares eller anvendes. Rygning og åben ild forbudt Risikoen for eksplosion af svovlkisstøv eller brand gennem selvantændelse af svovlkis skal iagttages. Ved tilkørselsvej(e)/adgangsvej(e) til fareområdet skal der skiltes med, at sprængningsarbejder pågår. Eksplosivstofskilt ca. 70 cm Underskilt ca. 25 x 70 cm Fareområdet, som er området inden for hvilket udkast af sprængstykker kan ske, skal være oplyst - om nødvendigt med kunstig belysning. Sprængningslederens ansvar Sprængningslederen har ansvaret for, at: Sprængningsarbejdet udføres fagligt korrekt Skriftlig sprængplan er udarbejdet (se Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning nr. 5, og se bilag 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser), og at afvigelser løbende noteres ned Transport, opbevaring og håndtering af eksplosivstoffer sker forskriftsmæssigt Tilladelse til sprængning er indhentet Tilladelse fra naturgasselskabet er indhentet, når der sprænges inden for tinglyst servitutbælte i henhold til naturgasselskabernes tekniske forskrifter

7 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 9 Afrømning og orden på sprængpladsen Jord og materialer oven på det, som skal sprænges, skal fjernes, så sprængningsområdet tydeligt kan ses, og borearbejdet kan udføres forsvarligt. Har der tidligere været sprængt i området, skal afrømningen af jord og materialer være så effektiv, at man ikke borer i tidligere sprænghuller. ADVARSEL! Boring i gamle sprænghuller er forbudt. Boring Ved boring skal sundhedsskadelig støvudvikling begrænses ved våd boring eller etablering af punktudsugning. I bebyggede områder, og hvis det er muligt, kan området inden sprængningen evt. befugtes og derved binde det støv, som allerede ligger. Ved selve sprængningen fremkommer der også støv, som ikke kan fjernes ved befugtning. Ved sprængninger indendørs kan støvet evt. fjernes ved hjælp af industristøvsuger eller lignende. Der henvises i øvrigt til branchevejledning om støv på byggepladsen. Ved sprængninger indendørs kan støvet evt. fjernes ved hjælp af industristøvsuger eller lignende

8 10 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Ladning Ladning skal udføres, så risiko for utilsigtet tænding effektivt undgås. Ladning må ikke udføres, når der er torden og lynnedslag i området. Når der er risiko for torden og lynnedslag, bør der forefindes en lynvarsler på arbejdspladsen, og elektriske tændmidler må ikke anvendes. Overraskes man af torden og lynnedslag, indstilles arbejdet omgående, og fareområdet evakueres. Skal borehuller stå opladt i mere end en arbejdsdag, skal der anvendes ikke elektriske tændmidler af lavenergitypen. Foretages ladningsarbejde over flere arbejdsdage, skal der etableres vagt eksempelvis ved En person, som er på sprængpladsen eller Ved effektiv aflåsning af sprængpladsen, som forhindrer uvedkommende i at komme til opladte sprænghuller Ladestok, ladeslange og ladelod skal være udført, så de ikke kan forårsage antændelse eller beskadige detonatorer eller kabler. Ved ladning med krudt skal ladestokken være af træ og uden beslag. Det er vigtigt, at ladestok og ladeslange har en passende størrelse i forhold til borehullet, så elektriske ledninger, signalledere eller sprængsnor ikke beskadiges under ladningen. Rund ladestok med ca. 10 mm mindre diameter end borehullet vil normalt ikke beskadige tændmidlerne. Ladestok til sprængstof samt ladelod kan vare af træ, bambus, antistatisk behandlet plast eller tilsvarende materialer. Spidsen på ladestokken kan f.eks. være af kobber. Samlehylster eller andre beslag kan f.eks. være af kobber eller messing. Beslag på ladestok til krudt kan forårsage gnistdannelse eller friktionsvarme, som kan antænde krudtet. Ladeslange skal være udført, så tænding ikke opstår under ladning på grund af elektrostatisk opladning. Ved ladning med pulverformigt sprængstof skal ladeslangen have en modstand pa 1-30 k /m. Slangen skal have en tydelig mærkning, som angiver slangetype og dimension samt hvilken type ladning, den er beregnet til.

9 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 11 Til fremstilling og opladning af sprængstoffer ved forbrugsstedet, må der kun anvendes anordninger, som er egnede til formålet, og som er af anerkendt type og fabrikat. Blæserør af stål eller andet materiale med tilsvarende hårdhed kan medføre gnistdannelse og forårsage utilsigtet antændelse af sprængstoffet. Derfor må blæserør ikke være lavet af stål eller lign., men skal være udført af f.eks. kobber, messing, plast eller tilsvarende ikke gnistdannende materialer. Ved fordæmning af krudtladninger skal det tilses, at krudtet ikke antændes utilsigtet. Opmærksomheden skal især rettes mod friktionsfølsomheden. Ladning og samtidig boring Ladning og samtidig boring skal undgås. Kan dette af særlige årsager, f.eks. når der kan løbe overfladevand ned i frossen jord, ikke undgås, skal afstanden mellem borearbejde og ladning mindst være som vist i tabel 1. Tabel 1: Sikkerhedsafstand mellem ladearbejde og borehuller. Dybde af borehul, Hb Hb < 2 m 2 m < Hb < 6 m 6 m < Hb < 12 m 12 m < Hb < 16 m 16 m < Hb < 20 m Mindste hulafstand 50 % af huldybden 2 m 3 m 4 m 5 m OBS! Bor altid så bøjning af borestænger undgås

10 12 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Kan borearbejde ikke undgås, samtidig med at der pågår ladearbejde, er det sprængningslederens ansvar at sikre: At boreplanen er kendt af samtlige borefolk og sprængningsfolk på arbejdspladsen At boreplanen nøje følges At afstanden mellem ladning og boring af nærliggende huller ikke medfører risiko for påboring af ladningen Særlig opmærksomhed skal udvises, når boring udføres med udrustning, som ikke giver mulighed for at styre og kontrollere ansætning og hældning. Det skal påpeges, at hullerne kan afvige på grund af bøjede borestål, skæv slibning af borekroner eller for stor tilspænding/tryk på borestængerne. Når boring udføres med aggregat, som har passende udrustning til styring af ansætning og hældning, kan boreplanen følges bedre. Dette forudsætter dog, at ansætningen og hældningen udføres omhyggeligt. Anvendelse af kraftige borestænger mindsker risikoen for krumning af borehullet. Boremaskinen må under ingen omstændigheder stå hen over borehuller som er opladt, men skal stå vinkelret bagved borehullerne. Boremandskab skal stå placeret, så boremægler og boremaskinen yder beskyttelse mod evt. udkast af sprængsten fra den del af salven, som er opladt.

11 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 13 Spræng- og tændmidler Til sprængningsarbejde må kun anvendes eksplosivstoffer, der er egnet til formålet, og som er af anerkendt type og fabrikat. Leverandørens anvisninger skal altid følges. Særlige hensyn skal tages til tændmidler og tændsystemer beskrevet i det følgende: Tændsnor og detonator no. 8 Elektriske tændmidler Tændmidler af lavenergitypen (Nonel eller tilsvarende) Tændsnor Tændsnor med eller uden detonator no. 8 påkrympet er forbudt at anvende, medmindre man med sikkerhed kan forhindre, at nogen kommer ind i fareområdet mellem antændelsestidspunktet og detonationen. Sådan type af sprængning er f.eks. sprængning i åbent terræn med gode oversigtsforhold. Værktøj til påkrympning af tændsnor må kun anvendes eller udleveres til brug, når det er beregnet til formålet og af anerkendt fabrikat. Tændsnor skal påkrympes detonatoren med en sådan omhyggelighed, at tænding kan ske sikkert. Tændsnor skal have en sådan længde (brændetid), at der gives tid til at tænde og komme i dækning. Tændsnoren skal være mindst 1 m lang og nå mindst 0,2 m udenfor borehullets munding eller uden for afdækningen. Ved krudtladninger skal tændsnoren nå mindst 0,5 m uden for borehullets munding eller uden for afdækningen. Elektriske tændmidler Ved antændelse skal der anvendes sådanne metoder, at ladningen detonerer umiddelbart eller snarest muligt efter antændelsen. Dette kan opnås ved anvendelse af elektriske tændmidler. Ved at have kontrol over hele antændelsesforløbet, er det muligt at sikre, at fareområdet ikke betrædes i det tidsrum, der går fra antændelsestidspunktet til detonationstidspunktet.

12 14 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Elektriske tændmidler kan antændes utilsigtet ved Krybestrømme i jord og installationer Lynnedslag Statisk elektricitet Induktion fra strømførende kabler og ledninger Elektromagnetisk udstråling fra radiosender, mobiltelefon, m.v. Anvendes elektriske detonatorer er der en række forhold, man skal fokusere på: Elektriske egenskaber hos forskellige typer og fabrikater af elektriske detonatorer Sikkerhedsafstand til forskellige typer af elektriske detonatorer Materiel til kontrol og antændelse af elektriske detonatorer Elektriske detonatorer kan inddeles i forskellige typer og klasser, jf. nedenstående tabel 2. Tabel 2: Elektriske egenskaber varierer, og detonatorerne kan inddeles, som følger: Type A NT, ET F, U VA XS, HU, P Klasse Tandimpuls Ktu (mj/ ) Kto (mj/ ) 0,8 3 2,5 5,5 8, Tændstrøm Itu (A) Ik (A) 0,18 0,8 0,28 1,1 0,45 1,5 1,3 3,5 4 25

13 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 15 Forklaring til egenskaber jf. tabel 2 Nedre grænse for tændimpuls betegnes Ktu og er mindste tændimpuls for antændelse af én detonator, og øvre grænse for tændimpuls betegnes Ktø og er tændimpuls for sikker antændelse af detonatorer i serie Nedre grænse for tændstrøm betegnes Itu og er mindste tændstrøm for antændelse af én detonator, og Ik er tændstrøm for sikker antændelse af detonatorer i serie Ladning med elektriske detonatorer i nærheden af kraftledninger eller elektrificerede jernbaner, sporveje og lignende skal foregå efter aftale med ejeren. Detonatorledninger, enkeltkabel og tændkabel skal placeres i en sikker afstand fra kraftledninger, strømførende kabler, transformatorstationer og lignende - se tabel 3, 4, og 5 - samt fra arbejde med el-svejsning eller flammeskærer. Tabel 3: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type A, NT og ET (klasse 1). Netspænding (kv): > 52 Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m) Tabel 4: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type F og U (klasse 2). Netspænding (kv): Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m)

14 16 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Tabel 5: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type VA, XS, HU og P (klasse 3 og 4). Netspænding (kv): Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m) 0, ,5 72, > Lavspænding! Disse master står langs vej og bærer ledninger der fører strøm på volt. Højspænding! Masterne fører strøm på 10 kilovolt til/fra transformatorstationer. Højspænding! Transformatortårne findes spredt og modtager 10 kilovolt, som transformeres til volt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt.

15 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 17 Afstandene regnes som horisontale afstande (vandrette afstande) vinkelret mod ledningen fra et punkt lodret under nærmeste linie eller elmast, bortset fra jordkabler, hvor afstandene er total afstande (kortest mulige afstande). Ved ladningsarbejde under jorden, f.eks. i tunnel og bjergrum, regnes afstandene som total afstande. Risikoen for utilsigtet antændelse ved overslag, induktion eller potentialeforskelle kan mindskes ved f.eks.: At placere tændkabler på et tørt underlag At undgå at trække tændkabler parallelt med strømførende ledninger, og undgå at tændkabler lægges i sløjfer At give tændkabler ekstra isolering, ved f.eks. at beskytte kablet med gummislange, hvor det krydser strømførende ledninger At undgå at tændkabler (dobbeltkabel og enkeltkabel) samt detonatorledninger får ledende kontakt med jord Med hensyn til risiko for utilsigtet tænding ved potentialeforskelle, bør lederne i tændkabler og detonator ikke komme i kontakt med jorden inden for en afstand af 50 m fra kraftledninger. Det er meget vigtigt, at samlinger af ledninger isoleres rigtigt. Ved el-svejsning nær ved sprængningsområdet, kan svejseanlægget opbygge et elektromagnetisk felt. Sikkerhedsafstand til svejsesteder er overalt 30 m.

16 18 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Risikoen for utilsigtet antændelse fra svejseanlæg mindskes ved: At tændsystemet skal være godt isoleret fra jorden og andre ledende genstande At svejsekabler skal have samme længde og have fejlfri isolering At stelkablet fra svejseaggregatet tilsluttes emnet så tæt ved svejse stedet som muligt Sikkerhedsafstand til radiosendere fremgår af tabel 6 og 7. I biler med radiosendere eller mobiltelefoner må el-detonatorer kun transporteres, når de er placeret, så de ikke kan antændes ved radiosending. Mobiltelefoner kan ikke utidigt antænde elektriske detonatorer type F, U, VA, XS, HU eller P, når disse er i original fabriksemballering. Ovenjordssendere, jf. 1-8 i tabel 6, udgør i reglen følgende typer: 1. Håndbårne radiosendere og mobiltelefon (f.eks. fjernbetjening til kran og andet udstyr) 2. Mobilradioer fra f.eks. politiet, hyrevogne, GSM/UMTS-radioer og mobile amatørradiosendere 3. Stationære amatørradiosendere, nærradiosendere 4. Stationære, civile FM- og TV-sendere og GSM/UMTS sendestationer 5. Stationære amatørradiosendere, fartøjsradiosendere, radiofyr 6. Stationære amatørradiosendere, fartøjsradiosendere, radiofyr 7. Fartøjsradiosendere 8. Kystradiosendere (Skagen, Blåvand og Balka)

17 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 19 Tabel 6: Sikkerhedsafstand i meter til radiosendere ved sprængning over jorden Elektriske detonatorer Type A, NT og ET Type F og U Type VA, XS, HU og P 1. Uafhængig af frekvens, under 5 W 2. Frekvens over 26 MHz, W 3. - do -, W 4. - do -, over 500 W Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 og Afstand i meter 0 2, , Frekvens under 26 MHz, W 6. - do -, W 7. - do -, 0,5-2,5 kw 8. - do -, 2,5-10 kw Kalundborg mellem- og langbølgesender Skamlebæk kortbølgesender Tabel 7: Sikkerhedsafstand i meter til radiosendere ved sprængning under jorden *) Elektriske detonatorer Type F og U Type VA, XS, HU og P Frekvens MHz, under 5 W - do -, 6-10 W - do -, W - do -, W Klasse 2 Klasse 3 og Afstand i meter Frekvens MHz, under 10 W - do -, W - do -, W *) For frekvenser op til 70 MHz gælder samme afstande som ved sprængning over jorden

18 20 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder På arbejdspladser, hvor der anvendes elektriske detonatorer, er det vigtigt at være opmærksom på stationære eller bevægelige radiosendere. For at en radiosender kan være effektiv, skal den have en god og ofte synlig antenne, hvilket kan være en fordel, når senderen skal lokaliseres. Oplysninger om såvel radio- som radarsendere kan indhentes hos de lokale planmyndigheder (kommunen) eller i Grønland hos Tele Greenland. Det kan ikke anbefales at anvende elektriske detonatorer nærmere end 2 m fra nærmeste vej. Når risikoen for jordfejl er stor, skal elektriske detonatorer med forstærket isolering anvendes. Ved jordfejl forstås muligheden for, at strømmen kan gå i jorden og derved bortkoble dele af tændsystemet. Det er vigtigt at kontrollere jordfejlsmodstanden i tændsystemet med en isolationsmåler. Risikoen for forsagere på grund af jordfejl er i reglen lille, når jordfejlsmodstanden er større end fire gange tændsystemets modstand eller mindst 400 Ohm. Jordfejl kan opstå f.eks.: I borehuller, der oplades flere døgn før antændelse I borehuller i stærkt revnede materialer, hvor der findes risiko for isolationsskader Ved sprængning under vand eller andre sprængninger i fugtigt miljø Ved sprængninger med afdækning Ved sprængning i malm med høj elektrisk ledningsevne Ved ladning med ANFO-sprængstoffer Anvendelse af ikke elektriske tændmidler af lavenergitypen anbefales, når der er risiko for jordfejl. ADVARSEL! Der skal anvendes ikke elektriske tændmidler når, ladningsarbejdet foretages over flere arbejdsdage der er risiko for torden og lynnedslag, induktion, radio og radarindstråling og svejsning nærmere end 30 m.

19 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 21 For at undgå ledningsbrud, kortslutning og utilsigtet berøring med elektriske ledere eller jord skal samlinger af tændsystemet udføres fagligt korrekt. Enkeltkabel til forbindelse mellem detonatorer og med tændkabel må kun anvendes een gang. Detonatorledninger må ikke have samlinger inde i borehullet, da ledningerne kan beskadiges under ladearbejdet. Tændkabler må ikke unødigt lægges i vand eller på steder, hvor de kan beskadiges. Kortslutning eller jordfejl medfører risiko for forsagere. Tændkabler skal være beregnet til formålet. Ved elektrisk tænding i nærheden af strømførende stærkstrømsledninger skal tændkablet sikres, så det ikke kan kastes op på ledningerne. Modstandsmålere, isolationsmålere eller andre prøveinstrumenter og tændapparater til elektrisk antændelse, lynvarslere, tændkabler samt enkeltkabel må kun anvendes eller udleveres til brug, hvis de er beregnet til formålet og er af anerkendt fabrikat. Elektriske tændapparater, instrumenter til kontrol af elektriske detonatorer samt lynvarslere må kun repareres af personer med kendskab til og erfaring med de elektriske, mekaniske og sikkerhedsmæssige krav, som gælder for apparaterne og instrumenterne. Tændapparatets kapacitet skal være tilpasset tændsystemets tændstrøm og energibehov. Elektriske detonatorer i samme tændsystem skal have samme elektriske følsomhed, dvs. være på samme tændimpuls, tændstrøm og serietændstrøm og skal være af samme fabrikat. Elektrisk tændsystem, som er færdig og klar til antændelse, skal kontrolleres. Enkeltladninger (enkelt skud) må dog tændes uden forudgående kontrol. Mislykket antændelse af elektriske detonatorer kan indtræffe ved såvel for stor som for lille belastning af tændapparatet.

20 22 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Følgende bør kontrolleres: Tændkablets isolering og ledningsevne At kablets ender, i den ende af kablet der skal tilsluttes tændapparatet, er isoleret fra hinanden og er adskilt fra jord og elektrisk ledende materialer Detonatorseriens modstand Parallelkoblede seriers modstand. Det er vigtigt, at modstanden er ens, og at forskellen ikke er mere end +/-5 % Tændsystemets jordfejl. Det er vigtigt for sikker antændelse, at jordfejlsmodstanden er storre end fire gange tændsystemets modstand eller mindst 400 Tændmidler af lavenergitypen Ved antændelse skal der anvendes sådanne metoder, at ladningen detonerer umiddelbart eller snarest muligt efter antændelsen. Der kan anvendes tændmidler af lavenergitypen, som er ikke elektriske, f.eks. Nonel eller tilsvarende. Ved at have kontrol over hele antændelsesforløbet, er det muligt at sikre, at fareområdet ikke betrædes i det tidsrum, der går fra antændelsestidspunktet til detonationstidspunktet. Sikkerhedsafstande En normal sprængning med indborede ladninger kan ud fra teoretisk kendskab føre til kast som angivet i tabel 8. Sprængning med ladninger anbragt udvendigt kan give kast af fragmenter, afhængig af ladningens form, størrelse og placering. Sprængning på jern og stål kan give udkast ud til m, og anbringes sprængstoffet i jern og stål, gives udkast ud til m. Skal der sprænges stål, kan der anvendes retningsbestemte ladninger. Afhængigt af type af ladning, deres placering m.v. kan sikkerhedsafstanden reduceres betragteligt. NB! Personer med ansvar for sprængning kan søge dækning inden for sikkerhedsafstanden. Dækningen skal være effektiv og beskytte mod fragmenter fra sprængningen.

21 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 23 Tabel 8: Teoretisk kastelængde ved normal sprængning uden afdækning med indborede ladninger. Borehulsdiameter 25 mm 51 mm 64 mm 76 mm 102 mm Kastelængde i meter 260 m 410 m 480 m 600 m 700 m Væltes bygninger eller konstruktioner kan udkastet fra sprængningen være underordnet og sikkerhedsafstanden må da fastlægges ud fra højden og typen af konstruktionen og underlagets beskaffenhed. Når en konstruktion rammer jorden, kan der ske udkast af materialer, som ligger på jorden, rikochetter fra sprængstedet, bolte og andre elementer, som løsner sig m.v. Sikkerhedsafstanden bør som udgangspunkt sættes til 2,5 gange højden af konstruktionen. Afdækning af sprængningsobjektet, foranstaltninger til opfangning af fragmenter m.v. kan nedsætte sikkerhedsafstanden betragteligt, eksempelvis kan en piloteringspæl afdækkes effektivt og sikkerhedsafstand ned til 5 m kan opnås. Afdækning Hvis udkast kan medføre skader, skal sprængningsobjektet afdækkes. Afdækningen skal have tilstrækkelig størrelse og skal placeres under hensyntagen til sprængningskonturer, revner, slag og lignende samt den forventede udkastretning.

22 24 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Ved sprængninger er det vigtigt, at afdækning og beskyttelsesforanstaltninger er tilpasset den aktuelle sprængningsopgave og risici for skader. Der skelnes mellem primær afdækning og sekundær afdækning. Primær afdækning anvendes oven på det objekt, som skal sprænges og kan bestå af tunge sprængmåtter fremstillet af opskårne slidbaner fra lastbilsdæk, 0,5-1,0 m stenfri sand, sprængnet og tilsvarende evt. kombineret med lette sprængtæpper/måtter. Sekundær afdækning anvendes til beskyttelse af skadestruede objekter og kan bestå af sprængnet og lette sprængtæpper/måtter. SPRÆNGNINGSLEDEREN! Sprængningslederen er ansvarlig for sikkerheden og for fastlæggelse af sikkerhedsafstanden. Evakuering, overvågning og tænding På arbejdspladsen skal der findes regler for evakuering, overvågning og varsling samt for tænding af ladning. Personer inden for fareområdet skal være i dækning. Varslingen skal udføres, så alle inden for fareområdet bliver effektivt varskoet om, at sprængning iværksættes. Ved sprængningsarbejde inden for bebygget område skal sprængningslederen, når forvarsling er afgivet, sikre sig, at det afgivne signal er hørt og opfattet af alle, som er i fareområdet og i dets nærhed. Advarselsopslag kan i særlige tilfælde opsættes i opgange m.v., med oplysning om signalernes betydning samt med opfordring til ikke at opholde sig ved vinduer og døre, der vender mod sprængpladsen. For Danmark foreskrives følgende varsling: Forvarsel indledes 1-2 minutter før sprængningen, der varsles med en lang hyletone

23 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 25 Sprængningen iværksættes umiddelbart efter afgivelse af 2 korte hyletoner Afblæsning af sprængning foretages, når enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt. Ved afblæsningen afgives 3 korte hyletoner I Grønland foreskrives følgende varsling: Forvarsel indledes ca. 90 sekunder før sprængningen, der forvarsles med en hyletone af ikke under 5-6 sekunders varighed Sprængningen varsles sekunder før iværksættelsen, der varsles med en uafbrudt hyletone, der skal vedvare, indtil enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt Der skal anvendes signaler eller signalapparater, der ikke kan forveksles med brandalarm. Som erstatning for hyletone kan følgende anvendes, når alle er sendt i dækning: 1. Sprængningslederen averterer sprængningens iværksættelse med råbet "Her sprænges" 2. Herefter befales "Tænd" 3. Når antændelse af tændsnor har fundet sted, råber den (de), der har tændt, "Her er tændt!" Eksempel på plan for sikkerhed og sundhed ved sprængning og efterfølgende kapning af betonpæle. Følgende er et supplement byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. Arbejdet indbefatter følgende forarbejder: 1. Opsætning af skilt med information om, at sprængningsarbejde pågår Herefter igangsættes selve sprængningsarbejdet: 2. Der varsles med et akustisk signal af 1-2 minutters varighed 3. Sprængningslederen sikrer sig, at der ikke er personer inden for fareområdet, og ved råb varsles, at pælen sprænges 4. Efter at sprængningsarbejdet er tilendebragt (alle opladte pæle er sprængt), afblæses sprængningen med 2-4 akustisk signal af ca. 5 sekunders varighed

24 26 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Sprængningsarbejdet er herefter afsluttet, og arbejdet med afrensning af pælen påbegyndes: 5. Nedtagning af skilte med information om at sprængningsarbejder pågår Sikkerhedsafstand til personer, som ikke er i dækning, er 10 m. Sprænges uden afdækning, er sikkerhedsafstanden til personer, som ikke er i dækning, 150 m. Køretøjet, som er basen for udførelse af sprængningsarbejdet, er pakket med eksplosivstoffer samt diverse værktøjer. Sikkerhedsdatakort for anvendte eksplosivstoffer forefindes i førerhuset tillige med et sikkerhedskort om tilskadekomst ved sprængningsarbejder. Dette medbringes på hospital/læge ved tilskadekomst. I tilfælde af ulykke skal såvel sikkerhedsdatakort som sikkerhedskort udtages af førerhuset og følge med den tilskadekomne til hospitalet. Når området forlades, vil der kunne findes rester efter sprængningen. En vejledning om rester efter sprængning er vedhæftet som bilag. Sprængningsarbejdet udføres i henhold til Branchevejledning om Sikkerhed ved Sprængningsarbejder fra BAR Bygge & Anlæg, og sprængtekniske principper er i henhold til SPRÆNGTEKNISKE FORMLER OG TABELLER fra Dansk Sprængteknisk Forening. Inden arbejdet igangsættes skal tilladelse til sprængning indhentes hos det lokale politi. Undervandssprængning For sprængning under vand henvises til Søfartsstyrelsens regler. Generelt må der i havne aldrig befinde sig personer i vandet, når der skal sprænges. Tilbagevenden til sprængningsområdet Sprængningsområdet må ikke betrædes, så længe der risiko for personskade som følge af forsinkede detonationer, farlige gasser eller lignende. Sprængningsområdet må først betrædes, når sprængningslederen har frigivet området.

25 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 27 Efter at området er tilstrækkeligt ventileret for farlige gasser, skal sprængningslederen undersøge resultatet af sprængningen. Det skal herunder undersøges, om der skulle være forsagere, som i givet fald straks markeres og derefter hurtigst muligt uskadeliggøres. Først derefter må området frigives til andet formål. Kan området ikke undersøges umiddelbart efter sprængningen, skal området tydeligt markeres med rødt/hvidt bånd og skilte med "Sprængningsarbejde pågår". Afmærkningen må først fjernes, når området er frigivet til andet formål. Forinden der anvendes skærebrændere i et område, hvor der har været anvendt sprængstof, skal der i en afstand af min. 2 m fra stedet, hvor der skæres, være ryddet for brændbare materialer. Ved sprængning i tunneller, dybe skakter og andre lukkede rum, hvor den naturlige luftcirkulation er forhindret, skal der altid træffes særlige foranstaltninger til effektiv ventilering af området, f.eks. ventilering af bunden af skakten. Ved detonation af eksplosivstoffer dannes der af giftige gasser primært kulmonooxid/kulilte (CO) og nitrøse gasser (NOx). Kulmonooxid kan ikke ses, lugtes eller smages. Udsættes man for større koncentrationer af kulmonooxid vil bevidstløshed hurtigt og uvarslet indtræde, og allerede efter kort tid vil døden indtræde. Nitrøse gasser er synlige og har en gulbrun farve og en skarp stinkende lugt og er livsfarlige ved længere tids eksponering. Er der risiko for tilstedeværelse af kulmonooxid og nitrøse gasser i lukkede rum, skal man være udstyret med: Et dertil egnet gasmåleinstrument med akustisk alarm, og Ekstern friskluftforsyning (helmaske + flaske(r)) Under alle omstændigheder skal den første person, som bevæger sig ind i rummet, være fastgjort med sikkerhedsline, så man kan reddes ud/op, hvis man mister bevidstheden, uden at hjælperne udsættes for samme risiko. Redningsmandskab skal være iført egnede værnemidler.

26 28 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Destruktion af eksplosivstoffer Forsagere må alene destrueres af den ansvarlige sprængningsleder og under hans ledelse. Detonatorer, som er forsaget, skal bortsprænges, eksempelvis ved at dumpe den/de forsagede detonatorer ned i et borehul opladt med sprængstof. Sprængsnorsrester og sprængsnor fra forsagere skal bortsprænges. Mindre mængde sprængstof (< 5 kg) og emballage, som har indeholdt eksplosivstoffer må afbrændes på et åbent bål på åben mark/jord. Skal samme plads bruges til flere afbrændinger, skal der gå 24 timer mellem afbrændingerne. ADVARSEL! Afbrænding i ovne, ståltønder eller lignende er strengt forbudt

27 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder rigtige 1. DER ER UBETINGET FORBUD MOD TOBAKSRYGNING OG ANVENDELSE AF ÅBEN ILD PÅ ELLER NÆR OMRÅDER, HVOR EKSPLOSIVSTOFFER OPBEVARES ELLER ANVENDES. 2. FAREOMRÅDET SKAL VÆRE OPLYST OM NØDVENDIGT MED KUN- STIG BELYSNING. 3. AFRØMNING SKAL VÆRE SÅ EFFEKTIV, AT MAN IKKE BORER I TIDLIGERE SPRÆNGHULLER, OG BORING I GAMLE SPRÆNGHULLE ER FORBUDT. 4. LADNING MÅ IKKE UDFØRES, NÅR DER ER TORDEN OG LYNNEDSLAG I OMRÅDET - OVERRASKES MAN AF TORDEN OG LYNNEDSLAG, IND- STILLES ARBEJDET OMGÅENDE, OG FAREOMRÅDET EVAKUERES. 5. LADNING OG SAMTIDIG BORING SKAL UNDGÅS. 6. SPRÆNGNING SKAL SKE UMIDDELBART EFTER ANTÆNDELSEN. 7. ELEKTRISKE TÆNDMIDLER MÅ IKKE ANVENDES, HVIS LADEARBEJDET VARER OVER FLERE DAGE. 8. ELEKTRISKE TÆNDMIDLER MÅ IKKE ANVENDES, HVIS DER ER RISIKO FOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER FRA KRAFTLEDNINGER, SVEJSEANLÆG, RADIOSENDERE OG RADAR M.V. 9. SPRÆNGNINGSLEDEREN ER ANSVARLIG FOR SIKKERHEDEN OG FOR FASTLÆGGELSE AF SIKKERHEDSAFSTANDEN. 10. PÅ ARBEJDSPLADSEN SKAL DER FINDES REGLER FOR EVAKUERING, OVERVÅGNING OG VARSLING. 11. SPRÆNGNINGSOMRÅDET MÅ FØRST BETRÆDES AF TREDJE MAND, NÅR SPRÆNGNINGSLEDEREN HAR FRIGIVET OMRÅDET 12. AFBRÆNDING I OVNE, STÅLTØNDER ELLER LIGNENDE ER STRENGT FORBUDT.

28 30 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Tillæg Oversigt over gældende bekendtgørelser og anvisninger. Justitsministeriets bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer. Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer. Justitsministeriets cirkulære om eksplosivstoffer. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Grønlands Hjemmestyre, hjemmestyrets bekendtgørelse om indførelse, udførelse, transport, opbevaring, salg, overdragelse, anvendelse og fremstilling af eksplosivstoffer. Forskrift for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer (Grønland). Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, vibrationspåvirkninger af bygninger, anlæg og installationer som følge af sprængningsarbejder. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Forsigtig sprængning i klipper. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Sprængningscertifikat. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Sprængtekniske Formler og Tabeller.

29 Vil du vide mere? De seneste love og bekendtgørelser findes på internettet: Arbejdstilsynet, eller Dansk Sprængteknisk Forening, På kan du læse og printe alle branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Du kan også få de seneste nyheder - vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videnscenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Bygmestervej 5, København NV Telefon Telefax August 2006

Sikkerhedsanvisninger ved sprængningsarbejder

Sikkerhedsanvisninger ved sprængningsarbejder Sikkerhedsanvisninger ved sprængningsarbejder DSF Anvisning nr. 3 April 2013 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF) til brug for DSF medlemmer. Anvisningen er en videreudvikling

Læs mere

Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder

Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder DSF Anvisning nr. 6 Februar 2014 Forord Denne anvisning henvender sig til virksomheder (arbejdsgivere), der i fagentreprise skal udføre sprængningsarbejder. Anvisningen

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Sprængningscertifikat

Sprængningscertifikat DSF Anvisning nr. 4 April 2017 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og anvendes af DSF som grundlag og vejledning for udstedelse af sprængningscertifikat. Anvisningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NONEL tændmidler

SIKKERHEDSDATABLAD. NONEL tændmidler Generel information: Dette produkt må kun udleveres til brugere med gyldig tilladelse til erhvervelse af eksplosivstoffer udstedt af politiet i Danmark eller for anvendelse i Grønland udstedt af Direktoratet

Læs mere

Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder

Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder I Word format Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder Tillæg II Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV) Tillæg Problemformulering og løsningsforslag Skemaer til brug for dokumentation af et systematisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Forsigtig sprængning i klipper

Forsigtig sprængning i klipper DSF Anvisning nr. 2 April 2013 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og den anvendes af DSF medlemmer som praktisk rettesnor for projektering og gennemførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

The Power of Partnership LETTE SPRÆNGMÅTTER DYNAMAT. Datablad 23/08

The Power of Partnership LETTE SPRÆNGMÅTTER DYNAMAT. Datablad 23/08 LETTE SPRÆNGMÅTTER DYNAMAT Produktbeskrivelse: Til afdækning af objekter, der skal sprænges, findes flere forskellige typer LETTE SPRÆNGMÅTTER. DYNAMAT SPRÆNGMÅTTER er fremstillet af polypropylenfibre,

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Temadage for landets beredskaber

Temadage for landets beredskaber Temadage for landets beredskaber Hvad er det? Og hvordan har den indvirkning på programmet i dag? Program for i dag Regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri Pyroteknik, det grundlæggende Professionelt

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Sprængningscertifikat

Sprængningscertifikat DSF Anvisning nr. 4 April 2013 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og anvendes af DSF som grundlag og vejledning for udstedelse af sprængningscertifikat. Anvisningen

Læs mere

ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG

ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG SPRÆNGSTOFFER TÆNDMIDLER TILBEHØR m.v. Telefon: + 45 43 45 15 38 Telefax: + 45 43 43 22 70 E-mail: odk@orica.com Hjemmeside: www.orica.com Orica Denmark A/S Smedeland 7 DK-2600

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sprængtekniske formler og tabeller

Sprængtekniske formler og tabeller DSF Anvisning nr. 5 April 2013 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og den anvendes af DSF medlemmer som praktisk rettesnor for beregning af ladningsmængder ved

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N AFBRÆNDING B R U G A F G R I L L, U K R U D T S B R Æ N D E R E M V. LY N G B Y - TA A R B Æ K B R A N D VÆ S E N AFBRÆNDING AF BÅL Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt,

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Induktionsvarmer 1,1Kw

Induktionsvarmer 1,1Kw Brugsanvisning Vare nr 90 51 422 Induktionsvarmer 1,1Kw Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 - www.p-lindberg.dk Induktionsvarmer 230V 50Hz. Varmeeffekt 1,1 kw varenr 90 51 422

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv.

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrændning af bål Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt, med mindre kommunen i et regulativ for husholdningsaffald giver tilladelse.

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

Afbrænding. af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune

Afbrænding. af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune Afbrænding af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas m.v., brug af grill og ildsteder i Aalborg Kommune Februar 2015 Beredskabscenter Aalborg Brand & Sikkerhed Thomas Boss Gade 6 Postboks 529 9100 Aalborg

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere