BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED SPRÆNGNINGSARBEJDER

2 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 3 Forord Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg med faglig bistand fra Dansk Sprængteknisk Forening. Den er først og fremmest udarbejdet til sprængningsledere, undervisere samt personer, der planlægger og anvender sprængning. På Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen til sin egen computer eller til udskrift. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 5 Indhold Forord Vejledningens formål Generelle anvisninger Sprængningslederens ansvar Afrømning og orden på sprængpladsen Boring Ladning Ladning og samtidig boring Spræng- og tændmidler Tændsnor Elektriske tændmidler Tændmidler af lavenergitypen Sikkerhedsafstande Afdækning Evakuering, overvågning og tænding Eksempel på plan for sikkerhed og sundhed ved sprængning og efterfølgende kapning af betonpæle Undervandssprængning Tilbagevenden til sprængningsområdet Destruktion af eksplosivstoffer 12 rigtige Tillæg Oversigt over gældende bekendtgørelser og anvisninger

4 6 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Vejledningens formål Formålet med denne vejledning er at opnå størst mulig sikkerhed i forbindelse med udførelse af sprængningsarbejder. Sprængningsarbejder kan eksempelvis være sprængning af: Piloteringspæle Betonfundamenter og andre betonkonstruktioner, total eller delvis sprængning, miniblasting m.v. Klipper f.eks. bænksprængning, rørgravssprængning, blokstens sprængning, kontursprængning m.v. Sten, stød, træ, jern/stål, is, jord m.v. Vejledningen er beregnet for arbejder i bygge- og anlægsvirksomheder og i råstofindustrien, hvor der anvendes eksplosivstoffer (sprængstoffer og tændmidler). Generelle anvisninger Erhvervelse og anvendelse af sprængstoffer kræver tilladelse fra politiet. Tilladelsen kan kun gives til personer, som kan dokumentere de fornødne faglige kundskaber, f.eks. ved fremvisning af et sprængningscertifikat godkendt af Dansk Sprængteknisk Forening. Sprængningsarbejder skal altid planlægges og udføres, så alle skadevoldende virkninger og gener forebygges. Sprængningsarbejde omfatter eksempelvis følgende: Planlægning Afrømning og orden på sprængpladsen Boring Ladning Boring og samtidig ladning Eksplosivstoffer (f.eks. valg af spræng- og tændmidler og sikkerhed i omgang med disse) Sikkerhedsafstande Afdækning Evakuering, overvågning og tænding Tilbagevenden til sprængningsområdet Destruktion af eksplosivstoffer

5 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 7 Virksomheder, der udfører sprængningsarbejde, skal altid udpege en sprængningsleder, som er personligt ansvarlig over for myndighederne med hensyn til: Transport, opbevaring og anvendelse af eksplosivstoffer Indhentning af nødvendige tilladelser Virksomheden har ansvaret for, at sprængningslederen råder over det nødvendige grundlag, f.eks. i form af: Tegninger og beskrivelser af det som skal sprænges Tegninger af installationer i jorden og i nærheden af det som skal sprænges så sprængningsopgaven kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De skadevoldende virkninger og gener ved sprængning er typisk følgende: Udkast af sprængstykker Trykbølgevirkning i luft og vand Varmepåvirkning (som kan forårsage brand) Vibrationer Støv (se i øvrigt Branchevejledning om STØV på byggepladsen) Støj Især skal man være opmærksom på risikoen for skader forårsaget af: Utilsigtet eksplosion eller brand på grund af varme eller mekaniske påvirkninger, forkert anvendelse af eksplosivstoffer samt udstyr, f.eks. påboring af udetonerede sprængladninger fra tidligere sprængninger Indånding af sprænggasser eller røg Nedstyrtning eller nedskridning af sprængt materiale Fejlfunktion af beskadiget udstyr og materiel som følge af sprængningsarbejdet Håndtering af eksplosivstoffer og indånding af dampe (allergi eller åndedrætsskader) Nærmere beskrivelse af sprængskader på personer og førstehjælp i behandling af sprængskadede personer findes på

6 8 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Der er ubetinget forbud mod tobaksrygning og anvendelse af åben ild på eller nær ved områder, hvor eksplosivstoffer opbevares eller anvendes. Rygning og åben ild forbudt Risikoen for eksplosion af svovlkisstøv eller brand gennem selvantændelse af svovlkis skal iagttages. Ved tilkørselsvej(e)/adgangsvej(e) til fareområdet skal der skiltes med, at sprængningsarbejder pågår. Eksplosivstofskilt ca. 70 cm Underskilt ca. 25 x 70 cm Fareområdet, som er området inden for hvilket udkast af sprængstykker kan ske, skal være oplyst - om nødvendigt med kunstig belysning. Sprængningslederens ansvar Sprængningslederen har ansvaret for, at: Sprængningsarbejdet udføres fagligt korrekt Skriftlig sprængplan er udarbejdet (se Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning nr. 5, og se bilag 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser), og at afvigelser løbende noteres ned Transport, opbevaring og håndtering af eksplosivstoffer sker forskriftsmæssigt Tilladelse til sprængning er indhentet Tilladelse fra naturgasselskabet er indhentet, når der sprænges inden for tinglyst servitutbælte i henhold til naturgasselskabernes tekniske forskrifter

7 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 9 Afrømning og orden på sprængpladsen Jord og materialer oven på det, som skal sprænges, skal fjernes, så sprængningsområdet tydeligt kan ses, og borearbejdet kan udføres forsvarligt. Har der tidligere været sprængt i området, skal afrømningen af jord og materialer være så effektiv, at man ikke borer i tidligere sprænghuller. ADVARSEL! Boring i gamle sprænghuller er forbudt. Boring Ved boring skal sundhedsskadelig støvudvikling begrænses ved våd boring eller etablering af punktudsugning. I bebyggede områder, og hvis det er muligt, kan området inden sprængningen evt. befugtes og derved binde det støv, som allerede ligger. Ved selve sprængningen fremkommer der også støv, som ikke kan fjernes ved befugtning. Ved sprængninger indendørs kan støvet evt. fjernes ved hjælp af industristøvsuger eller lignende. Der henvises i øvrigt til branchevejledning om støv på byggepladsen. Ved sprængninger indendørs kan støvet evt. fjernes ved hjælp af industristøvsuger eller lignende

8 10 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Ladning Ladning skal udføres, så risiko for utilsigtet tænding effektivt undgås. Ladning må ikke udføres, når der er torden og lynnedslag i området. Når der er risiko for torden og lynnedslag, bør der forefindes en lynvarsler på arbejdspladsen, og elektriske tændmidler må ikke anvendes. Overraskes man af torden og lynnedslag, indstilles arbejdet omgående, og fareområdet evakueres. Skal borehuller stå opladt i mere end en arbejdsdag, skal der anvendes ikke elektriske tændmidler af lavenergitypen. Foretages ladningsarbejde over flere arbejdsdage, skal der etableres vagt eksempelvis ved En person, som er på sprængpladsen eller Ved effektiv aflåsning af sprængpladsen, som forhindrer uvedkommende i at komme til opladte sprænghuller Ladestok, ladeslange og ladelod skal være udført, så de ikke kan forårsage antændelse eller beskadige detonatorer eller kabler. Ved ladning med krudt skal ladestokken være af træ og uden beslag. Det er vigtigt, at ladestok og ladeslange har en passende størrelse i forhold til borehullet, så elektriske ledninger, signalledere eller sprængsnor ikke beskadiges under ladningen. Rund ladestok med ca. 10 mm mindre diameter end borehullet vil normalt ikke beskadige tændmidlerne. Ladestok til sprængstof samt ladelod kan vare af træ, bambus, antistatisk behandlet plast eller tilsvarende materialer. Spidsen på ladestokken kan f.eks. være af kobber. Samlehylster eller andre beslag kan f.eks. være af kobber eller messing. Beslag på ladestok til krudt kan forårsage gnistdannelse eller friktionsvarme, som kan antænde krudtet. Ladeslange skal være udført, så tænding ikke opstår under ladning på grund af elektrostatisk opladning. Ved ladning med pulverformigt sprængstof skal ladeslangen have en modstand pa 1-30 k /m. Slangen skal have en tydelig mærkning, som angiver slangetype og dimension samt hvilken type ladning, den er beregnet til.

9 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 11 Til fremstilling og opladning af sprængstoffer ved forbrugsstedet, må der kun anvendes anordninger, som er egnede til formålet, og som er af anerkendt type og fabrikat. Blæserør af stål eller andet materiale med tilsvarende hårdhed kan medføre gnistdannelse og forårsage utilsigtet antændelse af sprængstoffet. Derfor må blæserør ikke være lavet af stål eller lign., men skal være udført af f.eks. kobber, messing, plast eller tilsvarende ikke gnistdannende materialer. Ved fordæmning af krudtladninger skal det tilses, at krudtet ikke antændes utilsigtet. Opmærksomheden skal især rettes mod friktionsfølsomheden. Ladning og samtidig boring Ladning og samtidig boring skal undgås. Kan dette af særlige årsager, f.eks. når der kan løbe overfladevand ned i frossen jord, ikke undgås, skal afstanden mellem borearbejde og ladning mindst være som vist i tabel 1. Tabel 1: Sikkerhedsafstand mellem ladearbejde og borehuller. Dybde af borehul, Hb Hb < 2 m 2 m < Hb < 6 m 6 m < Hb < 12 m 12 m < Hb < 16 m 16 m < Hb < 20 m Mindste hulafstand 50 % af huldybden 2 m 3 m 4 m 5 m OBS! Bor altid så bøjning af borestænger undgås

10 12 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Kan borearbejde ikke undgås, samtidig med at der pågår ladearbejde, er det sprængningslederens ansvar at sikre: At boreplanen er kendt af samtlige borefolk og sprængningsfolk på arbejdspladsen At boreplanen nøje følges At afstanden mellem ladning og boring af nærliggende huller ikke medfører risiko for påboring af ladningen Særlig opmærksomhed skal udvises, når boring udføres med udrustning, som ikke giver mulighed for at styre og kontrollere ansætning og hældning. Det skal påpeges, at hullerne kan afvige på grund af bøjede borestål, skæv slibning af borekroner eller for stor tilspænding/tryk på borestængerne. Når boring udføres med aggregat, som har passende udrustning til styring af ansætning og hældning, kan boreplanen følges bedre. Dette forudsætter dog, at ansætningen og hældningen udføres omhyggeligt. Anvendelse af kraftige borestænger mindsker risikoen for krumning af borehullet. Boremaskinen må under ingen omstændigheder stå hen over borehuller som er opladt, men skal stå vinkelret bagved borehullerne. Boremandskab skal stå placeret, så boremægler og boremaskinen yder beskyttelse mod evt. udkast af sprængsten fra den del af salven, som er opladt.

11 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 13 Spræng- og tændmidler Til sprængningsarbejde må kun anvendes eksplosivstoffer, der er egnet til formålet, og som er af anerkendt type og fabrikat. Leverandørens anvisninger skal altid følges. Særlige hensyn skal tages til tændmidler og tændsystemer beskrevet i det følgende: Tændsnor og detonator no. 8 Elektriske tændmidler Tændmidler af lavenergitypen (Nonel eller tilsvarende) Tændsnor Tændsnor med eller uden detonator no. 8 påkrympet er forbudt at anvende, medmindre man med sikkerhed kan forhindre, at nogen kommer ind i fareområdet mellem antændelsestidspunktet og detonationen. Sådan type af sprængning er f.eks. sprængning i åbent terræn med gode oversigtsforhold. Værktøj til påkrympning af tændsnor må kun anvendes eller udleveres til brug, når det er beregnet til formålet og af anerkendt fabrikat. Tændsnor skal påkrympes detonatoren med en sådan omhyggelighed, at tænding kan ske sikkert. Tændsnor skal have en sådan længde (brændetid), at der gives tid til at tænde og komme i dækning. Tændsnoren skal være mindst 1 m lang og nå mindst 0,2 m udenfor borehullets munding eller uden for afdækningen. Ved krudtladninger skal tændsnoren nå mindst 0,5 m uden for borehullets munding eller uden for afdækningen. Elektriske tændmidler Ved antændelse skal der anvendes sådanne metoder, at ladningen detonerer umiddelbart eller snarest muligt efter antændelsen. Dette kan opnås ved anvendelse af elektriske tændmidler. Ved at have kontrol over hele antændelsesforløbet, er det muligt at sikre, at fareområdet ikke betrædes i det tidsrum, der går fra antændelsestidspunktet til detonationstidspunktet.

12 14 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Elektriske tændmidler kan antændes utilsigtet ved Krybestrømme i jord og installationer Lynnedslag Statisk elektricitet Induktion fra strømførende kabler og ledninger Elektromagnetisk udstråling fra radiosender, mobiltelefon, m.v. Anvendes elektriske detonatorer er der en række forhold, man skal fokusere på: Elektriske egenskaber hos forskellige typer og fabrikater af elektriske detonatorer Sikkerhedsafstand til forskellige typer af elektriske detonatorer Materiel til kontrol og antændelse af elektriske detonatorer Elektriske detonatorer kan inddeles i forskellige typer og klasser, jf. nedenstående tabel 2. Tabel 2: Elektriske egenskaber varierer, og detonatorerne kan inddeles, som følger: Type A NT, ET F, U VA XS, HU, P Klasse Tandimpuls Ktu (mj/ ) Kto (mj/ ) 0,8 3 2,5 5,5 8, Tændstrøm Itu (A) Ik (A) 0,18 0,8 0,28 1,1 0,45 1,5 1,3 3,5 4 25

13 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 15 Forklaring til egenskaber jf. tabel 2 Nedre grænse for tændimpuls betegnes Ktu og er mindste tændimpuls for antændelse af én detonator, og øvre grænse for tændimpuls betegnes Ktø og er tændimpuls for sikker antændelse af detonatorer i serie Nedre grænse for tændstrøm betegnes Itu og er mindste tændstrøm for antændelse af én detonator, og Ik er tændstrøm for sikker antændelse af detonatorer i serie Ladning med elektriske detonatorer i nærheden af kraftledninger eller elektrificerede jernbaner, sporveje og lignende skal foregå efter aftale med ejeren. Detonatorledninger, enkeltkabel og tændkabel skal placeres i en sikker afstand fra kraftledninger, strømførende kabler, transformatorstationer og lignende - se tabel 3, 4, og 5 - samt fra arbejde med el-svejsning eller flammeskærer. Tabel 3: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type A, NT og ET (klasse 1). Netspænding (kv): > 52 Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m) Tabel 4: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type F og U (klasse 2). Netspænding (kv): Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m)

14 16 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Tabel 5: Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger for elektriske detonatorer type VA, XS, HU og P (klasse 3 og 4). Netspænding (kv): Afstand til luftledning (m) Afstand til jordkabel (m) 0, ,5 72, > Lavspænding! Disse master står langs vej og bærer ledninger der fører strøm på volt. Højspænding! Masterne fører strøm på 10 kilovolt til/fra transformatorstationer. Højspænding! Transformatortårne findes spredt og modtager 10 kilovolt, som transformeres til volt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt. Højspænding! Masterne fører strøm på kilovolt.

15 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 17 Afstandene regnes som horisontale afstande (vandrette afstande) vinkelret mod ledningen fra et punkt lodret under nærmeste linie eller elmast, bortset fra jordkabler, hvor afstandene er total afstande (kortest mulige afstande). Ved ladningsarbejde under jorden, f.eks. i tunnel og bjergrum, regnes afstandene som total afstande. Risikoen for utilsigtet antændelse ved overslag, induktion eller potentialeforskelle kan mindskes ved f.eks.: At placere tændkabler på et tørt underlag At undgå at trække tændkabler parallelt med strømførende ledninger, og undgå at tændkabler lægges i sløjfer At give tændkabler ekstra isolering, ved f.eks. at beskytte kablet med gummislange, hvor det krydser strømførende ledninger At undgå at tændkabler (dobbeltkabel og enkeltkabel) samt detonatorledninger får ledende kontakt med jord Med hensyn til risiko for utilsigtet tænding ved potentialeforskelle, bør lederne i tændkabler og detonator ikke komme i kontakt med jorden inden for en afstand af 50 m fra kraftledninger. Det er meget vigtigt, at samlinger af ledninger isoleres rigtigt. Ved el-svejsning nær ved sprængningsområdet, kan svejseanlægget opbygge et elektromagnetisk felt. Sikkerhedsafstand til svejsesteder er overalt 30 m.

16 18 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Risikoen for utilsigtet antændelse fra svejseanlæg mindskes ved: At tændsystemet skal være godt isoleret fra jorden og andre ledende genstande At svejsekabler skal have samme længde og have fejlfri isolering At stelkablet fra svejseaggregatet tilsluttes emnet så tæt ved svejse stedet som muligt Sikkerhedsafstand til radiosendere fremgår af tabel 6 og 7. I biler med radiosendere eller mobiltelefoner må el-detonatorer kun transporteres, når de er placeret, så de ikke kan antændes ved radiosending. Mobiltelefoner kan ikke utidigt antænde elektriske detonatorer type F, U, VA, XS, HU eller P, når disse er i original fabriksemballering. Ovenjordssendere, jf. 1-8 i tabel 6, udgør i reglen følgende typer: 1. Håndbårne radiosendere og mobiltelefon (f.eks. fjernbetjening til kran og andet udstyr) 2. Mobilradioer fra f.eks. politiet, hyrevogne, GSM/UMTS-radioer og mobile amatørradiosendere 3. Stationære amatørradiosendere, nærradiosendere 4. Stationære, civile FM- og TV-sendere og GSM/UMTS sendestationer 5. Stationære amatørradiosendere, fartøjsradiosendere, radiofyr 6. Stationære amatørradiosendere, fartøjsradiosendere, radiofyr 7. Fartøjsradiosendere 8. Kystradiosendere (Skagen, Blåvand og Balka)

17 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 19 Tabel 6: Sikkerhedsafstand i meter til radiosendere ved sprængning over jorden Elektriske detonatorer Type A, NT og ET Type F og U Type VA, XS, HU og P 1. Uafhængig af frekvens, under 5 W 2. Frekvens over 26 MHz, W 3. - do -, W 4. - do -, over 500 W Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 og Afstand i meter 0 2, , Frekvens under 26 MHz, W 6. - do -, W 7. - do -, 0,5-2,5 kw 8. - do -, 2,5-10 kw Kalundborg mellem- og langbølgesender Skamlebæk kortbølgesender Tabel 7: Sikkerhedsafstand i meter til radiosendere ved sprængning under jorden *) Elektriske detonatorer Type F og U Type VA, XS, HU og P Frekvens MHz, under 5 W - do -, 6-10 W - do -, W - do -, W Klasse 2 Klasse 3 og Afstand i meter Frekvens MHz, under 10 W - do -, W - do -, W *) For frekvenser op til 70 MHz gælder samme afstande som ved sprængning over jorden

18 20 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder På arbejdspladser, hvor der anvendes elektriske detonatorer, er det vigtigt at være opmærksom på stationære eller bevægelige radiosendere. For at en radiosender kan være effektiv, skal den have en god og ofte synlig antenne, hvilket kan være en fordel, når senderen skal lokaliseres. Oplysninger om såvel radio- som radarsendere kan indhentes hos de lokale planmyndigheder (kommunen) eller i Grønland hos Tele Greenland. Det kan ikke anbefales at anvende elektriske detonatorer nærmere end 2 m fra nærmeste vej. Når risikoen for jordfejl er stor, skal elektriske detonatorer med forstærket isolering anvendes. Ved jordfejl forstås muligheden for, at strømmen kan gå i jorden og derved bortkoble dele af tændsystemet. Det er vigtigt at kontrollere jordfejlsmodstanden i tændsystemet med en isolationsmåler. Risikoen for forsagere på grund af jordfejl er i reglen lille, når jordfejlsmodstanden er større end fire gange tændsystemets modstand eller mindst 400 Ohm. Jordfejl kan opstå f.eks.: I borehuller, der oplades flere døgn før antændelse I borehuller i stærkt revnede materialer, hvor der findes risiko for isolationsskader Ved sprængning under vand eller andre sprængninger i fugtigt miljø Ved sprængninger med afdækning Ved sprængning i malm med høj elektrisk ledningsevne Ved ladning med ANFO-sprængstoffer Anvendelse af ikke elektriske tændmidler af lavenergitypen anbefales, når der er risiko for jordfejl. ADVARSEL! Der skal anvendes ikke elektriske tændmidler når, ladningsarbejdet foretages over flere arbejdsdage der er risiko for torden og lynnedslag, induktion, radio og radarindstråling og svejsning nærmere end 30 m.

19 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 21 For at undgå ledningsbrud, kortslutning og utilsigtet berøring med elektriske ledere eller jord skal samlinger af tændsystemet udføres fagligt korrekt. Enkeltkabel til forbindelse mellem detonatorer og med tændkabel må kun anvendes een gang. Detonatorledninger må ikke have samlinger inde i borehullet, da ledningerne kan beskadiges under ladearbejdet. Tændkabler må ikke unødigt lægges i vand eller på steder, hvor de kan beskadiges. Kortslutning eller jordfejl medfører risiko for forsagere. Tændkabler skal være beregnet til formålet. Ved elektrisk tænding i nærheden af strømførende stærkstrømsledninger skal tændkablet sikres, så det ikke kan kastes op på ledningerne. Modstandsmålere, isolationsmålere eller andre prøveinstrumenter og tændapparater til elektrisk antændelse, lynvarslere, tændkabler samt enkeltkabel må kun anvendes eller udleveres til brug, hvis de er beregnet til formålet og er af anerkendt fabrikat. Elektriske tændapparater, instrumenter til kontrol af elektriske detonatorer samt lynvarslere må kun repareres af personer med kendskab til og erfaring med de elektriske, mekaniske og sikkerhedsmæssige krav, som gælder for apparaterne og instrumenterne. Tændapparatets kapacitet skal være tilpasset tændsystemets tændstrøm og energibehov. Elektriske detonatorer i samme tændsystem skal have samme elektriske følsomhed, dvs. være på samme tændimpuls, tændstrøm og serietændstrøm og skal være af samme fabrikat. Elektrisk tændsystem, som er færdig og klar til antændelse, skal kontrolleres. Enkeltladninger (enkelt skud) må dog tændes uden forudgående kontrol. Mislykket antændelse af elektriske detonatorer kan indtræffe ved såvel for stor som for lille belastning af tændapparatet.

20 22 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Følgende bør kontrolleres: Tændkablets isolering og ledningsevne At kablets ender, i den ende af kablet der skal tilsluttes tændapparatet, er isoleret fra hinanden og er adskilt fra jord og elektrisk ledende materialer Detonatorseriens modstand Parallelkoblede seriers modstand. Det er vigtigt, at modstanden er ens, og at forskellen ikke er mere end +/-5 % Tændsystemets jordfejl. Det er vigtigt for sikker antændelse, at jordfejlsmodstanden er storre end fire gange tændsystemets modstand eller mindst 400 Tændmidler af lavenergitypen Ved antændelse skal der anvendes sådanne metoder, at ladningen detonerer umiddelbart eller snarest muligt efter antændelsen. Der kan anvendes tændmidler af lavenergitypen, som er ikke elektriske, f.eks. Nonel eller tilsvarende. Ved at have kontrol over hele antændelsesforløbet, er det muligt at sikre, at fareområdet ikke betrædes i det tidsrum, der går fra antændelsestidspunktet til detonationstidspunktet. Sikkerhedsafstande En normal sprængning med indborede ladninger kan ud fra teoretisk kendskab føre til kast som angivet i tabel 8. Sprængning med ladninger anbragt udvendigt kan give kast af fragmenter, afhængig af ladningens form, størrelse og placering. Sprængning på jern og stål kan give udkast ud til m, og anbringes sprængstoffet i jern og stål, gives udkast ud til m. Skal der sprænges stål, kan der anvendes retningsbestemte ladninger. Afhængigt af type af ladning, deres placering m.v. kan sikkerhedsafstanden reduceres betragteligt. NB! Personer med ansvar for sprængning kan søge dækning inden for sikkerhedsafstanden. Dækningen skal være effektiv og beskytte mod fragmenter fra sprængningen.

21 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 23 Tabel 8: Teoretisk kastelængde ved normal sprængning uden afdækning med indborede ladninger. Borehulsdiameter 25 mm 51 mm 64 mm 76 mm 102 mm Kastelængde i meter 260 m 410 m 480 m 600 m 700 m Væltes bygninger eller konstruktioner kan udkastet fra sprængningen være underordnet og sikkerhedsafstanden må da fastlægges ud fra højden og typen af konstruktionen og underlagets beskaffenhed. Når en konstruktion rammer jorden, kan der ske udkast af materialer, som ligger på jorden, rikochetter fra sprængstedet, bolte og andre elementer, som løsner sig m.v. Sikkerhedsafstanden bør som udgangspunkt sættes til 2,5 gange højden af konstruktionen. Afdækning af sprængningsobjektet, foranstaltninger til opfangning af fragmenter m.v. kan nedsætte sikkerhedsafstanden betragteligt, eksempelvis kan en piloteringspæl afdækkes effektivt og sikkerhedsafstand ned til 5 m kan opnås. Afdækning Hvis udkast kan medføre skader, skal sprængningsobjektet afdækkes. Afdækningen skal have tilstrækkelig størrelse og skal placeres under hensyntagen til sprængningskonturer, revner, slag og lignende samt den forventede udkastretning.

22 24 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Ved sprængninger er det vigtigt, at afdækning og beskyttelsesforanstaltninger er tilpasset den aktuelle sprængningsopgave og risici for skader. Der skelnes mellem primær afdækning og sekundær afdækning. Primær afdækning anvendes oven på det objekt, som skal sprænges og kan bestå af tunge sprængmåtter fremstillet af opskårne slidbaner fra lastbilsdæk, 0,5-1,0 m stenfri sand, sprængnet og tilsvarende evt. kombineret med lette sprængtæpper/måtter. Sekundær afdækning anvendes til beskyttelse af skadestruede objekter og kan bestå af sprængnet og lette sprængtæpper/måtter. SPRÆNGNINGSLEDEREN! Sprængningslederen er ansvarlig for sikkerheden og for fastlæggelse af sikkerhedsafstanden. Evakuering, overvågning og tænding På arbejdspladsen skal der findes regler for evakuering, overvågning og varsling samt for tænding af ladning. Personer inden for fareområdet skal være i dækning. Varslingen skal udføres, så alle inden for fareområdet bliver effektivt varskoet om, at sprængning iværksættes. Ved sprængningsarbejde inden for bebygget område skal sprængningslederen, når forvarsling er afgivet, sikre sig, at det afgivne signal er hørt og opfattet af alle, som er i fareområdet og i dets nærhed. Advarselsopslag kan i særlige tilfælde opsættes i opgange m.v., med oplysning om signalernes betydning samt med opfordring til ikke at opholde sig ved vinduer og døre, der vender mod sprængpladsen. For Danmark foreskrives følgende varsling: Forvarsel indledes 1-2 minutter før sprængningen, der varsles med en lang hyletone

23 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 25 Sprængningen iværksættes umiddelbart efter afgivelse af 2 korte hyletoner Afblæsning af sprængning foretages, når enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt. Ved afblæsningen afgives 3 korte hyletoner I Grønland foreskrives følgende varsling: Forvarsel indledes ca. 90 sekunder før sprængningen, der forvarsles med en hyletone af ikke under 5-6 sekunders varighed Sprængningen varsles sekunder før iværksættelsen, der varsles med en uafbrudt hyletone, der skal vedvare, indtil enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt Der skal anvendes signaler eller signalapparater, der ikke kan forveksles med brandalarm. Som erstatning for hyletone kan følgende anvendes, når alle er sendt i dækning: 1. Sprængningslederen averterer sprængningens iværksættelse med råbet "Her sprænges" 2. Herefter befales "Tænd" 3. Når antændelse af tændsnor har fundet sted, råber den (de), der har tændt, "Her er tændt!" Eksempel på plan for sikkerhed og sundhed ved sprængning og efterfølgende kapning af betonpæle. Følgende er et supplement byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. Arbejdet indbefatter følgende forarbejder: 1. Opsætning af skilt med information om, at sprængningsarbejde pågår Herefter igangsættes selve sprængningsarbejdet: 2. Der varsles med et akustisk signal af 1-2 minutters varighed 3. Sprængningslederen sikrer sig, at der ikke er personer inden for fareområdet, og ved råb varsles, at pælen sprænges 4. Efter at sprængningsarbejdet er tilendebragt (alle opladte pæle er sprængt), afblæses sprængningen med 2-4 akustisk signal af ca. 5 sekunders varighed

24 26 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Sprængningsarbejdet er herefter afsluttet, og arbejdet med afrensning af pælen påbegyndes: 5. Nedtagning af skilte med information om at sprængningsarbejder pågår Sikkerhedsafstand til personer, som ikke er i dækning, er 10 m. Sprænges uden afdækning, er sikkerhedsafstanden til personer, som ikke er i dækning, 150 m. Køretøjet, som er basen for udførelse af sprængningsarbejdet, er pakket med eksplosivstoffer samt diverse værktøjer. Sikkerhedsdatakort for anvendte eksplosivstoffer forefindes i førerhuset tillige med et sikkerhedskort om tilskadekomst ved sprængningsarbejder. Dette medbringes på hospital/læge ved tilskadekomst. I tilfælde af ulykke skal såvel sikkerhedsdatakort som sikkerhedskort udtages af førerhuset og følge med den tilskadekomne til hospitalet. Når området forlades, vil der kunne findes rester efter sprængningen. En vejledning om rester efter sprængning er vedhæftet som bilag. Sprængningsarbejdet udføres i henhold til Branchevejledning om Sikkerhed ved Sprængningsarbejder fra BAR Bygge & Anlæg, og sprængtekniske principper er i henhold til SPRÆNGTEKNISKE FORMLER OG TABELLER fra Dansk Sprængteknisk Forening. Inden arbejdet igangsættes skal tilladelse til sprængning indhentes hos det lokale politi. Undervandssprængning For sprængning under vand henvises til Søfartsstyrelsens regler. Generelt må der i havne aldrig befinde sig personer i vandet, når der skal sprænges. Tilbagevenden til sprængningsområdet Sprængningsområdet må ikke betrædes, så længe der risiko for personskade som følge af forsinkede detonationer, farlige gasser eller lignende. Sprængningsområdet må først betrædes, når sprængningslederen har frigivet området.

25 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder 27 Efter at området er tilstrækkeligt ventileret for farlige gasser, skal sprængningslederen undersøge resultatet af sprængningen. Det skal herunder undersøges, om der skulle være forsagere, som i givet fald straks markeres og derefter hurtigst muligt uskadeliggøres. Først derefter må området frigives til andet formål. Kan området ikke undersøges umiddelbart efter sprængningen, skal området tydeligt markeres med rødt/hvidt bånd og skilte med "Sprængningsarbejde pågår". Afmærkningen må først fjernes, når området er frigivet til andet formål. Forinden der anvendes skærebrændere i et område, hvor der har været anvendt sprængstof, skal der i en afstand af min. 2 m fra stedet, hvor der skæres, være ryddet for brændbare materialer. Ved sprængning i tunneller, dybe skakter og andre lukkede rum, hvor den naturlige luftcirkulation er forhindret, skal der altid træffes særlige foranstaltninger til effektiv ventilering af området, f.eks. ventilering af bunden af skakten. Ved detonation af eksplosivstoffer dannes der af giftige gasser primært kulmonooxid/kulilte (CO) og nitrøse gasser (NOx). Kulmonooxid kan ikke ses, lugtes eller smages. Udsættes man for større koncentrationer af kulmonooxid vil bevidstløshed hurtigt og uvarslet indtræde, og allerede efter kort tid vil døden indtræde. Nitrøse gasser er synlige og har en gulbrun farve og en skarp stinkende lugt og er livsfarlige ved længere tids eksponering. Er der risiko for tilstedeværelse af kulmonooxid og nitrøse gasser i lukkede rum, skal man være udstyret med: Et dertil egnet gasmåleinstrument med akustisk alarm, og Ekstern friskluftforsyning (helmaske + flaske(r)) Under alle omstændigheder skal den første person, som bevæger sig ind i rummet, være fastgjort med sikkerhedsline, så man kan reddes ud/op, hvis man mister bevidstheden, uden at hjælperne udsættes for samme risiko. Redningsmandskab skal være iført egnede værnemidler.

26 28 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Destruktion af eksplosivstoffer Forsagere må alene destrueres af den ansvarlige sprængningsleder og under hans ledelse. Detonatorer, som er forsaget, skal bortsprænges, eksempelvis ved at dumpe den/de forsagede detonatorer ned i et borehul opladt med sprængstof. Sprængsnorsrester og sprængsnor fra forsagere skal bortsprænges. Mindre mængde sprængstof (< 5 kg) og emballage, som har indeholdt eksplosivstoffer må afbrændes på et åbent bål på åben mark/jord. Skal samme plads bruges til flere afbrændinger, skal der gå 24 timer mellem afbrændingerne. ADVARSEL! Afbrænding i ovne, ståltønder eller lignende er strengt forbudt

27 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder rigtige 1. DER ER UBETINGET FORBUD MOD TOBAKSRYGNING OG ANVENDELSE AF ÅBEN ILD PÅ ELLER NÆR OMRÅDER, HVOR EKSPLOSIVSTOFFER OPBEVARES ELLER ANVENDES. 2. FAREOMRÅDET SKAL VÆRE OPLYST OM NØDVENDIGT MED KUN- STIG BELYSNING. 3. AFRØMNING SKAL VÆRE SÅ EFFEKTIV, AT MAN IKKE BORER I TIDLIGERE SPRÆNGHULLER, OG BORING I GAMLE SPRÆNGHULLE ER FORBUDT. 4. LADNING MÅ IKKE UDFØRES, NÅR DER ER TORDEN OG LYNNEDSLAG I OMRÅDET - OVERRASKES MAN AF TORDEN OG LYNNEDSLAG, IND- STILLES ARBEJDET OMGÅENDE, OG FAREOMRÅDET EVAKUERES. 5. LADNING OG SAMTIDIG BORING SKAL UNDGÅS. 6. SPRÆNGNING SKAL SKE UMIDDELBART EFTER ANTÆNDELSEN. 7. ELEKTRISKE TÆNDMIDLER MÅ IKKE ANVENDES, HVIS LADEARBEJDET VARER OVER FLERE DAGE. 8. ELEKTRISKE TÆNDMIDLER MÅ IKKE ANVENDES, HVIS DER ER RISIKO FOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER FRA KRAFTLEDNINGER, SVEJSEANLÆG, RADIOSENDERE OG RADAR M.V. 9. SPRÆNGNINGSLEDEREN ER ANSVARLIG FOR SIKKERHEDEN OG FOR FASTLÆGGELSE AF SIKKERHEDSAFSTANDEN. 10. PÅ ARBEJDSPLADSEN SKAL DER FINDES REGLER FOR EVAKUERING, OVERVÅGNING OG VARSLING. 11. SPRÆNGNINGSOMRÅDET MÅ FØRST BETRÆDES AF TREDJE MAND, NÅR SPRÆNGNINGSLEDEREN HAR FRIGIVET OMRÅDET 12. AFBRÆNDING I OVNE, STÅLTØNDER ELLER LIGNENDE ER STRENGT FORBUDT.

28 30 Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejder Tillæg Oversigt over gældende bekendtgørelser og anvisninger. Justitsministeriets bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer. Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer. Justitsministeriets cirkulære om eksplosivstoffer. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Grønlands Hjemmestyre, hjemmestyrets bekendtgørelse om indførelse, udførelse, transport, opbevaring, salg, overdragelse, anvendelse og fremstilling af eksplosivstoffer. Forskrift for indførsel, udførsel, transport, opbevaring, salg, overdragelse og anvendelse af eksplosive stoffer (Grønland). Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, vibrationspåvirkninger af bygninger, anlæg og installationer som følge af sprængningsarbejder. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Forsigtig sprængning i klipper. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Sprængningscertifikat. Dansk Sprængteknisk Forenings anvisning, Sprængtekniske Formler og Tabeller.

29 Vil du vide mere? De seneste love og bekendtgørelser findes på internettet: Arbejdstilsynet, eller Dansk Sprængteknisk Forening, På kan du læse og printe alle branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Du kan også få de seneste nyheder - vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videnscenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Bygmestervej 5, København NV Telefon Telefax August 2006

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG

ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG ORICA DANMARK PRODUKTKATALOG SPRÆNGSTOFFER TÆNDMIDLER TILBEHØR m.v. Telefon: + 45 43 45 15 38 Telefax: + 45 43 43 22 70 E-mail: odk@orica.com Hjemmeside: www.orica.com Orica Denmark A/S Smedeland 7 DK-2600

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Gældende fra 2014.01.01 SPRÆNGSTOFFER TÆNDMIDLER TILBEHØR m.v.

Gældende fra 2014.01.01 SPRÆNGSTOFFER TÆNDMIDLER TILBEHØR m.v. Gældende fra 2014.01.01 SPRÆNGSTOFFER TÆNDMIDLER TILBEHØR m.v. - Afsendelse af eksplosivstoffer kan ske mandag-torsdag med ankomst den følgende dag. Der garanteres ikke mod forsinket levering. - Bestilling

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg ULYKKE ELLER BRAND Hvis en ulykke eller brand skulle indtræffe, alarmeres på telefon nr. 112, og din AffaldPlus-kontaktperson underrettes. Eksterne håndværkere Ved brand underrettes kontoret på tlf. 5575

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DynoRex

SIKKERHEDSDATABLAD. DynoRex Generel information: Dette produkt må kun udleveres til brugere med gyldig tilladelse til erhvervelse af eksplosivstoffer udstedt af politiet i Danmark eller for anvendelse i Grønland udstedt af Direktoratet

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere