Virksomheden har dog haft udkast til denne afgørelse til udtalelse og havde ikke udover sproglige præciseringer nogen bemærkninger til den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden har dog haft udkast til denne afgørelse til udtalelse og havde ikke udover sproglige præciseringer nogen bemærkninger til den."

Transkript

1 Teknik og Miljø Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg Nørrebro 70 B 7900 Nykøbing M Påbud om vilkårsændringer i miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold beliggende Nørrebro 171 og 173, 7900 Nykøbing M. Dato: Sagsnr.: Navn: Carsten Egeris Lund Direkte tlf.nr.: Morsø Kommune meddeler hermed Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg påbud om vilkårsændringer i miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold af den 14. august 2017 beliggende Nørrebro 171 og 173, 7900 Nykøbing Mors. Påbuddet gives efter 41b i miljøbeskyttelsesloven 1. Vilkårsændringerne sker efter anmodning fra virksomheden og bliver derfor jf. 75, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven ikke forvarslet. Virksomheden har dog haft udkast til denne afgørelse til udtalelse og havde ikke udover sproglige præciseringer nogen bemærkninger til den. Vilkårsændringer Vilkår 5 har følgende ordlyd: Opbygningen af støjvolden skal foregå som angivet på figur 2 i risikovurderingen (bilag 2). Det vil sige, at den forurenede jord udenfor kategori skal lægges som en kerne i voldene med mindst 1,5 m ren eller lettere forurenet jord under, på siderne og over. Over kernen skal der etableres en membran. Yderst skal udlægges 20 cm ren muldjord. Vilkår 5 ændres til følgende ordlyd: Opbygningen af støjvolden skal foregå som angivet på figur 2 i risikovurderingen (bilag 2). Det vil sige, at den forurenede jord udenfor kategori skal lægges som en kerne i voldene med mindst 1,5 m ren eller lettere forurenet jord under, på siderne og over. Hvor der i støjvolden udlægges en kerne med forurenet jord udenfor kategori, skal der ovenover kernen udlægges en dobbeltmembran. De 2 membraner skal udlægges, så de begge dækker top og sider af kernen fuldstændigt og går mindst 1,5 m udover kernens vandrette udbredelse i begge sider. Yderst skal der afsluttes med mindst 20 cm ren muldjord. 1 Miljøbeskyttelsesloven nr. 966 af 23/06/2017. Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors tlf

2 2 Vilkår 9 ændres til følgende, hvor ændringer/tilføjelser er markeret med kursiv og fed ift. ordlyd i eksisterende godkendelse: Der må kun modtages jord indenfor nedennævnte kategorier og grænseværdier: Ren jord (kategori 1) og lettere forurenet jord (kategori 2) skal overholde: o grænseværdierne i den til hver tid gældende bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord 2 og jordflytningsbekendtgørelse 3. Forurenet jord udenfor kategori skal overholde følgende maksimumkriterier: Forureningsstoffer Maksimumkriterium i tillæg til miljøgodk. ( ) [mg/kg TS] Maksimumkriterium i dette påbud om vilkårsændring [mg/kg TS] Kulbrinter (C6-C10) Kulbrinter (C10-C15) Kulbrinter (C15-C20) Kulbrinter (C20-C35) Totalkulbrinter Ikke særskilt angivet 500 Bly Nikkel Zink Kobber Chrom, total (III+VI) Chrom (VI) Cadmium Benz(a)pyren Dibenz(a,h)-antracen Sum af PAH'er o For forureningsstoffer, som ikke fremgår af ovenstående tabel vil maksimumkriterierne svare til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det gælder de fleste mobile forureningsstoffer, herunder BTEX, MTBE og chlorerede opløsningsmidler. Vilkår 16 har følgende ordlyd: Anmeldelse af jorden og dokumentation af forureningsgrad skal foreligge, inden modtagelse til støjvolden jævnfør kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. - For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori. - Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 %. - Der skal som udgangspunkt foreligge en repræsentativ analyse pr. påbegyndt 120 ton. - Hvis der foreligger en godkendt jordhåndteringsplan for et parti jord, så må jordpartiet tilføres volden uden krav om ekstra analyser, selvom der ikke er en analyse af jorden for hver påbegyndt 120 ton. 2 Nuværende gældende bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord, bek. nr. 554 af 19. maj Nuværende gældende bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, bek. nr af 7. december Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors tlf

3 3 Vilkår 16 ændres til følgende ordlyd: Anmeldelse af jorden og dokumentation af forureningsgrad skal foreligge inden modtagelse til støjvolden, og følgende retningslinjer skal følges: - Lettere forurenet jord, kategori 1 og 2, skal kategoriseres efter reglerne i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord og jordflytningsbekendtgørelsen. - Ved forurenet jord udenfor kategori må intet enkelt analyseresultat overskride grænseværdierne nævnt i vilkår 9. - Der skal som udgangspunkt foreligge mindst en repræsentativ analyse pr. påbegyndt 120 ton. - Hvis der foreligger en forhåndsgodkendt jordhåndteringsplan for et parti jord, så må jordpartiet tilføres volden uden krav om ekstra analyser, selvom der ikke er en analyse af jorden for hver påbegyndt 120 ton. Begrundelse for påbuddet og kommunens vurdering Vedr. ændring i vilkår 5: Ansøger har ønsket at etablere yderligere en membran ovenpå kernen med den forurenede jord udenfor kategori, som en ekstra sikkerhed i forhold til at beskytte mod risikoen for udvaskning af forureningskomponenter til grundvandet og overfladevandet. Der påbydes derfor nu i vilkåret, at støjvolden bliver opbygget med en dobbeltmembran, dvs. to tætte membraner på strækninger, hvor der indbygges kerne med forurenet jord udenfor kategori. Ansøger har oplyst at støjvolden opbygges således, at der ovenover kernen først lægges ca. 20 cm ren eller lettere forurenet jord inden første membran udlægges. Herefter udlægges yderligere ca. 1 m. lettere forurenet jord inden membran nr. 2 udlægges. Membranerne udlægges så de mindst går 1,5 m udover kernens vandrette udbredelse i begge sider. Ovenpå den sidste membran udlægges igen ca. 0,75-1 m lettere forurenet jord inden der afsluttes med mindst 20 cm ren jord. Udlægning med 2 membraner er en ekstra sikkerhedsforanstaltning i forhold til tidligere meddelte miljøgodkendelse, hvor der kun var vilkår om en membran over kernen. Vedr. ændring i vilkår 9: Vilkåret er redaktionelt tilføjet en ekstra henvisning til grænseværdier for lettere forurenet jord i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. I tidligere godkendelse var der kun henvisning til grænseværdier i jordflytningsbekendtgørelsen, hvor grænseværdier for kulbrinter ikke umiddelbart fremgår. Ansøger har ønsket af hensyn til sine kundeaftaler, at maksimumværdien for indholdet af totalkulbrinter sættes ned til 500 mg/kg TS mod tidligere mg/kg TS. Desuden er vilkåret, for at undgå misforståelser, præciseret ved både at indeholde en grænseværdi for kulbrintefraktionen C20- C35 og for totalkulbrinter. At det maksimale tilladte indhold af totalkulbrinter i den tilførte jord sænkes fra og ned til 500 mg/kg TS, som er tæt på grænseværdien for lettere forurenet jord på 300 mg/kg TS, må anses som en væsentlig mindskelse af risikoen for transport og udvaskning af kulbrinter i jordmatricen. Vedr. ændring i vilkår 16: Heri præciseres det, at den lettere forurenede jord, kategori 1 og 2, skal kategoriseres efter reglerne i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord og jordflytningsbekendtgørelsen, mens i forurenet jord udenfor kategori må intet enkelt analyseresultat overskride grænseværdierne nævnt i vilkår 9. Overordnet vurdering af ændringer Morsø Kommune vurderer, at de nævnte ændringer og tilføjelser i dette påbud i forhold til tidligere godkendelse yderligere vil mindske risikoen for en negativ påvirkning af det omkringliggende Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors tlf

4 4 vandmiljø. Støjvolden vurderes derfor fortsat at kunne etableres og udvides uden risiko for negativ påvirkning af grundvand, drikkevand eller overfladevand. Offentliggørelse Denne miljøgodkendelse er bekendtgjort ved annoncering den 28. september 2017 på kommunens hjemmeside under Høringer og Godkendelser, Klagevejledning Morsø Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. Region Nordjylland er ikke klageberettigede i denne sag og modtager kun kopi af afgørelsen med henblik på, at kunne vurdere om arealet skal kortlægges efter jordforureningsloven 4. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside Klageportalen ligger på og og kræver login med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag, at tilladelsen er meddelt. Klagen skal derfor være indgivet senest ved klagefristens udløb d. 26. oktober Klage over godkendelsen har jf. miljøbeskyttelseslovens 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes den dag tilladelsen er meddelt og inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Ansøger vil blive orienteret af Morsø Kommune, hvis der indgives klage fra anden side. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Med venlig hilsen Civilingeniør Carsten Egeris Lund Morsø Kommune har sendt kopi af afgørelsen til følgende: - Region Nordjylland ved , - Embedslægeinstitutionen Nord ved , - Danmarks naturfredningsforening ved - Danmarks naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors ved , - Friluftsrådet ved , 4 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27/03/2017. Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors tlf

5 5 Bilag til påbud: - Eksisterende miljøgodkendelse til udvidelse af støjvold af den 14. august 2017 beliggende Nørrebro 171 og 173, 7900 Nykøbing Mors Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors tlf

6 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Udvidelse af støjvold med forurenet jord på følgende matrikler og adresser: Matrikel nr. 302 aa Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 171, 7900 Nykøbing Matrikel nr. 343 Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 173, 7900 Nykøbing Matrikel nr. 7bu, Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 199, 7900 Nykøbing Godkendelsesdato: 14. august

7 Registreringsblad: Titel Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse - Udvidelse af støjvold med forurenet jord Placering af støjvold Matrikel nr. 302 aa Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 171, 7900 Nykøbing M. Matrikel nr. 343 Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 173, 7900 Nykøbing M. Matrikel nr. 7bu, Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 199, 7900 Nykøbing M. Dato for ikrafttrædelse 14. august 2017 Ansøger Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg, Nørrebro 70 B, 7900 Nykøbing CVR-nr og P-nummer Ejerforhold af areal Matr. nr. 343 og 302 aa Nykøbing Markjorder: Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg Matr. nr. 7 bu Nykøbing Markjorder: Morsø kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M. Virksomhedens art Rådgiver Tilsynsmyndighed Bilag 2 virksomhed: K 206. Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald. Dansk Miljørådgivning A/S (Vedr. risikovurdering og hydrogeologisk vurdering) Morsø Kommune 2

8 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet... 4 Lovgrundlag... 4 Afgørelse... 5 Vilkår for afgørelsen... 5 Kommunens vurdering... 7 Offentliggørelse... 9 Klagevejledning... 9 Underretning Bilag 1 - Støjvoldens placering på matriklerne 11 Bilag 2 - Dansk Miljørådgivning A/S s risikovurdering....særskilt dokument 3

9 Beskrivelse af projektet Morsø Kommune meddelte d. 25. januar 2017 godkendelse af et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af Nykøbing Dag og Industrirenovation på adressen Nørrebro 171, 7900 Nykøbing til udvidelse af støjvold. Der er i den godkendelse givet tilladelse til modtagelse af lettere forurenet jord, svarende til kategori 1 og kategori 2 jord i støjvolden. Den 3. august 2017 modtog Morsø Kommune en ansøgning om godkendelse af udvidelse af eksisterende støjvold med forurenet jord udenfor kategori. Udbygningen af støjvolden ønskes foretaget således, at voldene opbygges med en kerne af forurenet jord udenfor kategori med mindst 1,5 m ren eller lettere forurenet jord under, på siderne og over. Over kernen etableres en membran, der skal reducere udvaskningen til et minimum. Yderst udlægges 20 cm ren muldjord, hvorefter volden beplantes. Støjvoldens placering er uændret ift. det tidligere godkendte og fremgår af bilag 1. Støjvolden placeres dels på matr. nr. 343 og 302 aa Nykøbing Markjorder, der ejes af Nykøbing Dag og Industrirenovation samt dels på matr. nr. 7 bu Nykøbing Markjorder, der ejes af Morsø Kommune. Den forurenede jord udenfor kategori lægges kun på arealerne ejet af Nykøbing Dag og Industrirenovation. Det er ydermere oplyst af ansøger og fremgår også af figur 1 i risikovurderingen, jf. bilag 2, at virksomheden ønsker at udvide, så støjvolden på virksomhedens syd-/østlige side på sigt ønskes flyttet længere mod sydøst. Dette kan dog ikke tillades endnu, da planforholdene ved denne udflytning først skal afklares ift. lokalplan. Baggrunden for støjvold er naboklager over støjgener fra bl.a. virksomhedens komposteringsanlæg. For at nedbringe støjgenerne ønsker ansøger, at støjvolden skal etableres med ca. 5 meter i højden. For at få tilstrækkeligt med jord til volden, ønskes der udover at kunne modtage uforurenet byjord og lettere forurenet jord, svarende til kategori 1 og kategori 2 jord også at kunne modtage forurenet jord udenfor kategori. Jorden, der ønskes anvendt, er overskudsjord fra forskellige lokaliteter. Det forventes, at der i alt skal bruges op til m 3 jord, hvoraf de ca m 3 er forurenet jord udenfor kategori. Støjvolden opbygges med en flad top med varierende hældninger for at tage hensyn til rekreative arealer mod øst bestående af fredskov. Den samlede længde af støjvolden vil udgøre ca. 700 meter, og bredden vil variere fra 10 til 22 meter. Etableringsperioden forventes at være afsluttet ultimo Lovgrundlag Morsø Kommune har vurderet, at etablering af støjvolden med forurenet jord er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 liste i bilag 2 punkt K 206: Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald, og godkendelse skal derfor ske efter miljøbeskyttelseslovens Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 5. Kommunen har også vurderet, at anlægget af ansøgte støjvold er omfattet af VVMbekendtgørelsens 3 bilag 2 pkt. 12b, Anlæg til bortskaffelse af affald. 1 Godkendelsesbekendtgørelsen nr. 725 af 06/06/ Miljøbeskyttelsesloven nr. 966 af 23/06/ VVM-bekendtgørelsen nr. 448 af 10/05/

10 Afgørelse Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse af tillæg til eksisterende miljøgodkendelse dateret d. 29. januar 2016 til Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg på adressen Nørrebro 171, 7900 Nykøbing M. efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 til at udbygge eksisterende støjvold med lettere forurenet jord og forurenet jord udenfor kategori. Etablering af ansøgte støjvold er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, og er i denne opført under bilag 2, pkt. K206, som omfatter Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Dette tillæg ophæver og erstatter tidligere meddelte tillæg til udvidelse af støjvold meddelt d. 25. januar Der blev på tidligere tillæg foretaget en VVM-screening og vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet), idet anlægget ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Idet støjvoldens placering er uændret ift. det tidligere godkendte og eneste ændring er en indbygget kerne af forurenet jord udenfor kategori, der ikke vil udgør en miljørisiko, vurderer Morsø Kommune at det ikke er nødvendigt at foretage en ny VVM-screening. Ansøger har fået udkast til miljøgodkendelsen i høring. Ansøger havde ingen bemærkninger til udkastet, hvorfor denne endelige godkendelse er uændret ift. udkastet. Vilkår for afgørelsen Godkendelsen gives på de nedennævnte vilkår: Generelt 1. Godkendelsen til udbygning af støjvold på Nørrebro 171, 7900 Nykøbing bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelse, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens Kopi af denne godkendelse skal altid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for udbygningen af støjvolden. 3. Hvis der sker uheld i forbindelse med udbygning af støjvolden, der kan medføre væsentlig forurening, skal den ansvarlige straks underrette tilsynsmyndigheden, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 71. Støjvolden 4. Der må til udbygning af støjvolden modtages op til m 3 ren jord, lettere forurenet jord og forurenet jord udenfor kategori, hvoraf maksimalt m 3 må være forurenet jord udenfor kategori. Morsø Kommune kan uden ny godkendelse acceptere ændringer i den mængde jord, der skal anvendes til støjvolden, såfremt Morsø Kommune vurderer, at ændringen ikke er væsentlig. 5. Opbygningen af støjvolden skal foregå som angivet på figur 2 i risikovurderingen (bilag 2). Det vil sige, at den forurenede jord udenfor kategori skal lægges som en kerne i voldene med mindst 1,5 m ren eller lettere forurenet jord under, på siderne og over. Over kernen skal der etableres en membran. Yderst skal udlægges 20 cm ren muldjord. 6. Membranen over kernen af forurenet jord udenfor kategori skal være velegnet til at forhindre infiltration af regnvand, og skal kunne dokumenteres med høj styrke og lang holdbarhed. 5

11 7. Der skal etableres markeringsnet omkring de forskellige jordkategorier i støjvolden. Dog behøves der ikke markeringsnet, hvor der udlægges membran, da denne udgør samme markeringsformål. 8. Den lettere forurenede jord skal placeres minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl. 9. Der må kun modtages jord indenfor nedennævnte kategorier og grænseværdier: Ren jord (kategori 1) og lettere forurenet jord (kategori 2) skal overholde: o grænseværdierne i den til hver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse 4. Forurenet jord udenfor kategori skal overholde følgende maksimumkriterier: o For forureningsstoffer, som ikke fremgår af ovenstående tabel vil maksimumkriterierne svare til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det gælder de fleste mobile forureningsstoffer, herunder BTEX, MTBE og chlorerede opløsningsmidler. 10. Arbejde med gravemaskiner og tilkørsel af jord og anden aktivitet i forbindelse med udbygningen af støjvolden må kun ske i tidsrummet mandag til fredag fra klokken 7.00 til Hvis der uden for anlægsområdet konstateres lugt- eller støvgener, der ifølge tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. 12. Støjvolden skal efter udlægning af ren jord tilsås med græs for at sikre mod slitage og erosion af jordlaget, der består af ren jord. Hvis støjvolden yderligere ønskes tilplantet med 4 Nuværende gældende bekendtgørelse nr af 7. december

12 træer/buske, skal det være med egnstypiske/hjemmehørende arter, hvis rødder ikke vil gennembryde ilagte membran, og artslisten skal forhåndsgodkendes af Morsø Kommune. 13. Afdækning og tilsåning/tilplantning af støjvolden skal foretages senest 1 måned efter afslutning af etableringen. Herefter skal der indsendes færdigmelding til Morsø Kommune, hvoraf mængde og forureningskategori af forurenet jord fremgår. 14. Driftsherren skal efter færdigmelding af støjvolden sikre, at dæklaget til stadighed er intakt. Egenkontrol 15. I forbindelse med modtagelsen af forurenet jord til støjvolden skal der foreligge en instruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage modtagekontrol. 16. Anmeldelse af jorden og dokumentation af forureningsgrad skal foreligge, inden modtagelse til støjvolden jævnfør kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. - For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori. - Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 %. - Der skal som udgangspunkt foreligge en repræsentativ analyse pr. påbegyndt 120 ton. - Hvis der foreligger en godkendt jordhåndteringsplan for et parti jord, så må jordpartiet tilføres volden uden krav om ekstra analyser, selvom der ikke er en analyse af jorden for hver påbegyndt 120 ton. 17. Hvert jordparti skal anmeldes før flytning og godkendes af den kommune, hvorfra jordpartiet flyttes. Lokaliteten hvor støjvolden etableres, er oprettet som modtageanlæg i Morsø Kommunes jordflytningssystem, Analyseresultater af jorden skal vedhæftes anmeldelsen. 18. Der skal føres egenkontrol over hvert enkelt tilkørt jordparti. Det skal fremgå, hvor stort jordpartiet er, hvor det kommer fra og, hvilken forureningskategori det tilhører, således at det sikres at den tilkørte jord stemmer overens med det anmeldte. 19. Hvis jorden indeholder affald, herunder bygningsaffald, skal dette sorteres fra inden indbygning i volden. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med den hjemhørendes kommunes affaldsregulativ og efter kommunens anvisninger i øvrigt. Kommunen kan forlange skriftlig dokumentation herfor. 20. Afdækningsjorden skal enten være dokumenteret ren via analyser (1 prøve pr. 120 tons) eller stamme fra arealer, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, og som ikke er omfattet af Morsø Kommunes områdeklassificering. Kommunens vurdering Morsø Kommune har vurderet, at udbygningen af den ansøgte støjvold skal sagsbehandles/godkendes med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens 33, og vilkårene til udbygningen af støjvolden er stillet med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens punkt K 206. Overordnet set vurderer Morsø Kommune, at støjvolden, med de foreliggende oplysninger og ved overholdelse af de stillede vilkår i denne godkendelse, kan etableres uden at det giver anledning til væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 7

13 Forurenet jord og membran Der er i godkendelsen fastsat vilkår, der skal sikre, at der udføres modtagekontrol, når den forurenede jord modtages. For at undgå opblanding både under anlægsfasen og fremadrettet er der stillet vilkår om udlægning af markeringsnet mellem de forskellige jordkategorier, som anlægges i volden. Udbygningen af støjvolden foretages således, at voldene opbygges med en kerne af forurenet jord udenfor kategori med mindst 1,5 m ren eller lettere forurenet jord under, på siderne og over. Over kernen etableres en membran, der skal reducere udvaskningen til et minimum. Yderst udlægges 20 cm ren muldjord, hvorefter volden beplantes. Denne opbygning af volden mindsker udvaskningsrisikoen og kontaktrisikoen med den forurenede jord til et minimum. Det er oplyst fra ansøger, at der vil blive benyttet en membran af navnet Ultra Cover, som der er udleveret datablad for. Det rådgivende ingeniørfirma, DMR, har godkendt membranen til brug, da den opfylder kriterierne for høj styrke og lang holdbarhed. DMR vurderer samlet set, at Ultracover membranen vil være velegnet til at forhindre infiltration af regnvand gennem den forurenede jord indkapslet i den planlagte støjvold. Dette er dog under følgende forudsætninger: Membranen udlægges omhyggeligt uden at der opstår brud. Eventuelle samlinger foretages med overlap på min. 1 m. Membranen vil være adskilt fra forurenet jord af mindst cm lettere forurenet jord for at forhindre nedbrydning forårsaget af kraftigt olieforurenet jord. Der plantes ikke vækster på støjvolden med en roddybde på mere end 1 m Det er også oplyst fra ansøger, at der vil blive lagt markeringsnet mellem jordkernen og den lettere forurenede jord. Støv Det vurderes, at støjvolden kan udbygges uden at omgivelserne vil blive generet af støv og forurening. Grundvand og drikkevand Områdets grundvand skønnes ud fra nærliggende boringer, at være beskyttet af ca m ler eller mere. Nærmeste indvindingsboringer (private) er placeret ca. 320 m nordøst og sydvest for støjvoldene. Området med de planlagte støjvolde er udenfor OSD samt uden for indvindingsopland og beskyttelseszoner til almene vandværker. Genanvendelsen af forurenet jord vurderes ikke at udgøre en risiko for områdets grundvandinteresser eller drikkevandskvaliteten i områdets drikkevandsboringer, såfremt støjvolden opbygges som vilkårsfastsat i denne tilladelse, og at de fastsatte maksimumkoncentrationer i den tilførte jord overholdes. Overfladevand og beskyttet mose ( 3 natur) De i risikovurderingen nævnte afstandskriterier mellem jordforureninger og recipienter, hvor der med høj grad af sikkerhed ikke vil være nogen risiko, er overholdt med god margin. For olie, tungmetaller (uden arsen) og PAH er er afstandskriterierne hhv. 20 m, 35 m og 10 m. 8

14 Afstanden fra støjvolden i anlæggets sydvestlige område til en mindre sø på matrikel 302 a, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 5 3, er ca. 45 m og Morsø Kommune vurderer, at der ikke er nogen risiko for, at miljøtilstanden i den nærliggende 3 sø påvirkes i forbindelse med ændringen af støjvolden. Afstanden fra støjvolden til nærmeste målsatte søer/vandløb er mere end 400 m og der vurderes ikke at være nogen risiko for forurening af disse. Der er stillet vilkår om tilsåning af støjvolden med græs, der sikrer, at der ikke kan ske erosion og mulig overfladeafstrømning af vand med indhold af forurenende stoffer til søen. Kørsel og adgang Til- og frakørsel i forbindelse med udbygningen af støjvolden vurderes at kunne ske uden væsentlige gener for naboer/omkringboende. Der er stillet vilkår om, at arbejdet skal udføres på hverdage mellem klokken 7.00 og klokken for at sikre, at eventuelle støjgener begrænses. Herved vurderes, at støjgener i forbindelse med udbygningen, ikke vil være væsentlige. Der er ikke stillet vilkår om, at der skal udføres særlige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til området. Baggrunden for dette er jordvoldens placering, og at den forurenede jord udenfor kategori omkranses af lettere forurenet jord og yderst ren jord. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside, Klagevejledning Morsø Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside Klageportalen ligger på og og kræver login med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag, at tilladelsen er meddelt. Klagen skal derfor være indgivet senest ved klagefristens udløb d. 11. september Klage over godkendelsen har jf. miljøbeskyttelseslovens 96 ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, 5 LBK nr af 28. september

15 inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Ansøger vil blive orienteret af Morsø Kommune, hvis der indgives klage fra anden side. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. På Morsø Kommunes vegne. Carsten Egeris Lund Civilingeniør Underretning Morsø Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: - Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg, Nørrebro 70 B, 7900 Nykøbing - Embedslægeinstitutionen Nord ved , - Danmarks naturfredningsforening ved - Danmarks naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors ved , - Friluftsrådet ved , 10

16 Bilag 1 - Støjvoldens placering på matriklerne 11

17 Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende ved Nørrebro, 7900 Nykøbing Mors Vognmand Filtenborg, Nykøbing Mors, har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) om at foretage en risikovurdering for indbygning af forurenet jord i støjvolde beliggende i et område nord for Nørrebro 173, 7900 Nykøbing Mors. Der er i dag tilladelse til etablering af en 5 m vold med kategori 1 og 2 jord. Det ønskes at udvide de eksisterende støjvolde og i den forbindelse indbygge ca m 3 forurenet jord (uden for kategori). Planlagt placering af volde med indbygning af forurenet jord fremgår af figur 1 samt af bilag 1 og 2. Figur 1. Placering af områder med nye støjvolde. Mose er markeret med grøn. Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Din rådgiver gør en forskel Aabenraa Vordingborg

18 Formål Risikovurderingen skal supplere Ansøgning om Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udvidelse af støjvold, som Vognmand Filtenborg har fremsendt til Morsø Kommune i juli Formålet er af afklare, om udlægningen af lettere forurenet og forurenet jord kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø. Desuden fastlægges maksimumkriterier for den jord, som skal indbygges i støjvoldene. Geologi og grundvandsforhold Det pågældende område er beliggende uden for et OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) samt uden for indvindingsopland til et offentligt vandværk. De nærmeste indvindingsboringer er ifølge Morsø Kommune private indvindinger beliggende ca. 320 m nordøst for den nordligste del af støjvolden (DGU38.792) og ca. 320 m sydvest for den sydligste del af støjvolden (DGU38.379). Det nærmeste vandværk er I/S Vodstrup Vandværk, der har en indvindingstilladelse på m 3 årligt. Vandværket har to boringer (DGU og ) placeret ca. 900 m nordvest for området med de planlagte støjvolde. Boringerne indvinder fra en dybde på ca m u.t. i et spændt magasin af glacialt smeltevandssand. De geologiske forhold lokalt ved de nye volde vurderes ud fra nærliggende boringer at omfatte et dæklag med mindst 8-10 meter siltet, svagt sandet moræneler. Grundvandstrømningen i området kendes ikke, men vurderes at være nordøstlig i retning mod kysten. Recipienter Der er ikke målsatte søer eller vandløb indenfor det generelle afstandskriterium på 250 m. Der er nogle mindre målsatte søer hhv. ca. 400 m nord og 400 m syd for området med støjvoldene. Der er dog jf. arealinfo en beskyttet mose ( 3) mellem de to planlagte støjvolde. Mosen skønnes at være beliggende minimum 45 m fra den planlagte placering af støjvoldene. Opbygning af støjvolden Det er oplyst, at støjvoldene med forurenet jord forventes opført som vist på figur 2. Voldene opbygges med en kerne af forurenet jord med mindst 1,5 m lettere forurenet jord under og på siderne. Over kernen etableres en membran, der forhindrer infiltration af regnvand og dermed reducerer udvaskningen til et minimum. Yderst udlægges 20 cm ren muldjord, hvorefter volden beplantes. DMR anbefaler, at der anvendes en HDPE-membran eller lignende. Valg og etablering af membranen skal foretages efter rådgivning fra producenten. Beplantningen af støjvoldende bør være af en type med korte rødder, for at undgå gennemtrængning af membranen. Desuden anbefales det, at kernen med forurenet jord adskilles fra den lettere forurenede jord med et markeringsnet, så det evt. senere kan adskilles igen

19 Figur 2. Opbygning af støjvold med forurenet jord uden for kategori. Maksimumkriterier for koncentrationer i forurenet jord Forurenet jord (uden for kategori), som skal indbygges i støjvoldene, forventes at overholde følgende maksimumskriterier: Forureningsstoffer Maksimumkriterium for projekt, Jordkvalitets- Afskærings- mg/kg TS kriterium, mg/kg TS kriterium, mg/kg TS Kulbrinter (C6-C10) Kulbrinter (C10-C15) Kulbrinter (C15-C20) Kulbrinter (C20-C35) Bly Nikkel Zink Kobber Chrom, total (III+VI) Chrom (VI) Cadmium 100 0,5 5,0 Benz(a)pyren 60 0,3 3,0 Dibenz(a,h)-antracen 60 0,3 3,0 Sum af PAH er 80 4,0 40 Tabel 1. Maksimumkriterier i planlagte støjvolde. For forureningsstoffer som ikke fremgår af tabel 1 vil maksimumkriteriet svare til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det gælder de fleste mobile forureningsstoffer, herunder BTEX, MTBE og chlorerede opløsningsmidler. Den tilkørte jord vil ikke indeholde affald eller jord med tydelige tegn på forurening, herunder kraftig lugt

20 Det skal nævnes, at middelkoncentrationen af forureningsstoffer i tilkørt forurenet jord forventes at være væsentligt lavere end de fastsatte maksimumkriterier, da der vil være tale om mange forskellige jordpartier. Kategori 2 jord i støjvoldene vil overholde Miljøstyrelsens kriterier for lettere forurenet jord, svarende til typisk byjord. Vurdering af risiko for direkte kontakt Med den planlagte opbygning af støjvoldene vurderes risikoen for kontakt med kategori 2 jorden at være minimal, da støjvoldene afsluttes med 20 cm ren muld og beplantning. Der vil ikke være risiko for direkte kontakt med forurenet jord, som omkranses af 1,5 m kategori 2 jord samt ren muld og beplantning. Derudover etableres en membran over den forurenede jord. Støjvoldene er ikke beliggende i et område med boliger eller anden følsom arealanvendelse. Såfremt arealet på et senere tidspunkt udstykkes til boliger skal 50 cm-reglen (JFL 72b) overholdes. Vurdering af risiko for påvirkning af grundvand og drikkevand Der vil ikke blive indbygget jord med affald eller påviste forureningsindhold, som overskrider maksimumkriterierne i tabel 1. For stoffer, som ikke fremgår af tabel 1, vil maksimumkriteriet svare til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Dette gælder bl.a. BTEX, MTBE, pesticider, arsen og chlorerede opløsningsmidler, som alle kan være relativt mobile i jord og grundvand. Indholdet af lettere kulbrinter (C6-C10, C10-C15 og C15-C20) vil maksimalt være tre gange Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det samme gælder nikkel og Chrom(VI), der ofte vil være mere mobile i jord og grundvand end de øvrige tungmetaller i tabel 1. Maksimumkriterierne for tunge kulbrinter samt bly, zink, kobber, chrom (total), cadmium og PAH er (tjærestoffer) er væsentligt højere end Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Disse stoffer er dog erfaringsmæssigt relativt immobile i jord- og grundvand og vil erfaringsmæssigt ikke medføre væsentlig spredning i miljøet. Desuden vil opbygningen med beplantning, muld og membran over den forurenede jord reducere udvaskningen af forureningsstoffer til et minimum. Områdets grundvand skønnes ud fra nærliggende dybe boringer at være beskyttet af ca m ler eller mere. Nærmeste indvindingsboringer (private indvindinger) er placeret ca. 320 m nordøst og sydvest for støjvoldene. Området med de planlagte støjvolde er uden for OSD samt uden for indvindingsopland og beskyttelseszoner til almene vandværker. Genanvendelsen af forurenet jord uden for kategori i støjvolden vurderes ikke at udgøre en risiko for områdets grundvandsinteresser eller drikkevandskvaliteten i områdets drikkevandsboringer, såfremt støjvolden opbygges som beskrevet. Vurdering af risiko for påvirkning af overfladevand I miljøprojekt 1573 fra 2014 /1/ er der fastsat erfaringsmæssige afstandskriterier, der beskriver hvilken afstand, der bør være mellem en jordforurening og en overfladerecipient, før der med god sikkerhedsmargen ikke vil være risiko for væsentlig påvirkning af recipientens vandkvalitet. Afstandskriterierne er fastsat for forskellige stofgrupper. Forurenet jord i de planlagte støjvolde kan, som beskrevet i tabel 1, indeholde høje indhold af olie, tungmetaller (uden arsen) og PAH er. For disse stofgrupper er afstandskriteriet fastsat til hhv. 20 m, 35 m og 10 m. Det beskyttede mose ( 3) vil være beliggende mindst 45 m fra voldene og vurderes på baggrund af afstandskriterier for relevante forureningsstoffer ikke at blive påvirket af de planlagte støjvolde

21 Med en afstand på mere end 400 m til nærmeste målsatte søer/vandløb vurderes støjvoldene ikke at udgøre en risiko for disse. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på tlf Med venlig hilsen Dansk Miljørådgivning A/S Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Referencer /1/ Miljøstyrelsen, 2014 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger. Miljøprojekt 1573,

22

23

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Udvidelse af støjvold med forurenet jord på følgende matrikler og adresser: Matrikel nr. 302 aa Nykøbing Markjorder beliggende Nørrebro 171, 7900 Nykøbing Matrikel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 303 Styding, Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. Haderslev,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 21 Skovby, Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. Haderslev 30.

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr.

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav, matr. nr. Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20 Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord i tidligere råstofgrav,

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Regionshuset Holstebro Regional Udvikling Lægårdvej 10 7500 Holstebro Tel. +45 7841 0000 raastoffer@ru.rm.dk www.raastoffer.rm.dk Dispensation

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den Hjørring Kommune Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde.

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde. Regionshuset Horsens Frandsen Entreprenør A/S Industrivej 26 7130 Juelsminde Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordforurening.rm.dk e-mail: of@frandsen-as.dk Dispensation

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen

Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Blæsbjergentreprenøren ApS Blæsbjergvej 4, 7150 Barrit Att. Ernst Knudsen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej Outrup. Den 13. september 2017

Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej Outrup. Den 13. september 2017 Miljøgodkendelse af udlægning af slagge under plansilo på Randsigvej 50 6855 Outrup Den 13. september 2017 Udarbejdet af: Varde Kommune Erhvervscentret Teknik og Miljø Bytoften 2 Bytoften 2 6800 Varde

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

2. Bygherre skal oplyse Center for Miljøbeskyttelse om navnet på den til enhver tid udførende entreprenør.

2. Bygherre skal oplyse Center for Miljøbeskyttelse om navnet på den til enhver tid udførende entreprenør. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Per Brask (peb@a-r-c.dk) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 tilladelse

Læs mere

Ejvind Laursen A/S Østre Ringgade Hedensted.

Ejvind Laursen A/S Østre Ringgade Hedensted. Regionshuset Horsens Ejvind Laursen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk e-mail: fl@ejvind-laursen.dk Dispensation til modtagelse

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej 21 5690 Tommerup 19. maj 2017 Sags id: 16/19474 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Vestfyns Efterskole har den 26. september 2016 søgt

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i ansøgningen (fig. 1).

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i ansøgningen (fig. 1). Marius Pedersen A/S, Entreprenørafdelingen Ørbækvej 851 5863 Fjerritslev Att.ferritslev@mariuspedersen.dk CVR-nr. 49979517 By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord på matrikel nr. 2d, Hornslet By, Hornslet

Tilladelse til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord på matrikel nr. 2d, Hornslet By, Hornslet VAM A/S Limevej 5, Vester Alling 8963 Auning Sendes kun pr. mail til: Søren Rasmussen [mailto:sbr@vam.dk] 7. juli 2017 Sagsnr.: 17/22638 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 87535243 hmus@syddjurs.dk Tilladelse

Læs mere

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Cowi A/S att. Karsten Hansen Parallelvej Konges Lyngby

Cowi A/S att. Karsten Hansen Parallelvej Konges Lyngby Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Cowi A/S att. Karsten Hansen Parallelvej 2 2800 Konges Lyngby Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelsen. Støjvolden Flugtskydningsbanen. på adressen. Risbjergvej 60, 7330 Brande. matr. nr. 1h, Risbjerg By, Brande

Tillæg til miljøgodkendelsen. Støjvolden Flugtskydningsbanen. på adressen. Risbjergvej 60, 7330 Brande. matr. nr. 1h, Risbjerg By, Brande Tillæg til miljøgodkendelsen af Støjvolden Flugtskydningsbanen på adressen Risbjergvej 60, 7330 Brande matr. nr. 1h, Risbjerg By, Brande Godkendelsesdato: 27. maj 2016 Ikast-Brande Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Anderstrup Holstein A/S Lyngbyvej 2, Lyngby 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.00-P00-4-19 Ref.: Jette Mikkelsen

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der indeholder både miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg samt VVMredegørelse.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der indeholder både miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg samt VVMredegørelse. Ole Bang Ølgod Bioenergi Dansk Gasdistribution Plan og Vækst Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 VVM-tilladelse til etablering af et biogasanlæg syd for Hjeddingvej 8, 6870 Ølgod 28-02-2018 meddeler hermed

Læs mere

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G Bonnerup Consult Aps Fynsvej 56 5500 Middelfart Dato: 26-04-2016 Att: Jakob Vedel Ref.: J.nr.: METMO 13.02.01-G01-7-15 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelses med byggeri, Rustenborgvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S. Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henrik Jespersen Møllesvinget 6 2690 Karlslunde Den 11. august 2017 Ref. rje Direkte telefon: 56182324 Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde 1.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Jorden stammer fra saneringsprojekt på Nørregade matr.nr. 7000af og 7000ag Ringsted Bygrunde.

Jorden stammer fra saneringsprojekt på Nørregade matr.nr. 7000af og 7000ag Ringsted Bygrunde. Vej og Ejendomscenteret Rønnedevej 9 4100 Ringsted Dato: 23. april 2018 Tilladelse til midlertidigt oplag af jord på en del af matr. nr. 1do Skt. Jørgensgård, Ringsted Jorder, ved Kaserne Parkvej, 4100

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg Center Natur og Miljø IK Frem Sønderup, Suldrup Hjedsbækvej 303 9541 Suldrup Att.: Henrik Asp Sendt med mail til: ha@fbdk.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

2. Jord, der ved syn eller lugt konstateres forurenet, skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

2. Jord, der ved syn eller lugt konstateres forurenet, skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PER AARSLEFF A/S Relevante underentreprenører 19 tilladelse til genanvendelse af overskudsjord over og omkring Kulbanetunnelen i forbindelse

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Center for Byens Anvendelse Att.: Jens Ole Madsen, jeom@aarhus.dk Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Cvr.nr. 55133018 Side 1 af

Læs mere

Resumé Indholdsfortegnelse:

Resumé Indholdsfortegnelse: Resumé Grundejeren ønsker at etablere en støjvold med genanvendelse af lettere forurenet jord. Støjvolden ønskes opført for at afskærme en ejendom, hvis beboelses- og opholdsarealer ligger ca. 150 m fra

Læs mere

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår: Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Kyst P/S Havnen 39 4600 Køge Att.: Fleming Lynge (fly@kogekyst.dk) Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidigt oplag

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen [jnie@hededanmark.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav

Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Andreasen & Hvidberg A/S Kaolinvej 3 9220 Aalborg Øst ak@aogh.dk

Læs mere

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matriklerne matrikel nr. 21n,

Læs mere

Teknik og Miljø. Afgørelse om VVM-pligt - etablering af støjvold, Nørrebro 171, 7900 Nykøbing M.

Teknik og Miljø. Afgørelse om VVM-pligt - etablering af støjvold, Nørrebro 171, 7900 Nykøbing M. Teknik og Miljø Morsø Kommune, Teknisk Drift, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M. CVR. nr. 41333014. Nykøbing Dag og Industrirenovation, Nørrebro 70B, 7900 Nykøbing M. CVR. nr. 27810144. Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Sendt til din virksomheds e-boks CVR nr. 7376 0615 Afgørelse om anmeldelse af plansilo på Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse Dato: 30. august 2018 Billund Kommune har den 17. august 2018 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 18. maj 2015 modtaget anmeldelse om lovliggørelse af 216 m 2 2-rækkers

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020 Stena Recycling A/S 19.06.2018 1 Journalnr.: 18/033168 (GK7) Sagsbeh.: Jens Tikær Andersen K.S.: Birgitte Kloppenborg-

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid Sønderborg Kommune modtog den 20. december 2016 en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen af 27.

Læs mere

Carl Aage Jensen Grønnevej Svendborg

Carl Aage Jensen Grønnevej Svendborg Carl Aage Jensen Grønnevej 232 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng.

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng. Offer Madsen A/S Odensevej 32, Søholmhuse 5620 Odense Att. Nicolai S. Kjær [nsk@sagro.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

lettere forurenet jord med immobile forureningskomponenter, Da den ønskede midlertidige mellemdeponering samt genanvendelse

lettere forurenet jord med immobile forureningskomponenter, Da den ønskede midlertidige mellemdeponering samt genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Att. Theis Rasmussen thr@a-r-c.dk 08-05-2017 Sagsnr. 2017-0204585 Dokumentnr.

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10. maj 2019 Sagsnr.: 19/16311 Ejendomsnr.: 8912 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere