Referat Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Bente Borg Donkin (F) Fuat Yalan (TL) Erling Hansen (V) Jens Bertram (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Fraværende: Erling Hansen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Høring vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III Vedtaget budget for Socialudvalget - orientering Anlægsregnskab for servicedelen Plejehjemmet Falkenberg Frit valg til Else Marie Hjemmet EU-udbud af omsorgs-, sundheds- og træningssystem - orientering Uanmeldte tilsyn på plejehjemmene orientering Fælleslegat Spørgsmål fra Udsatterådet vedrørende boliger Lukket - Høring - Placering af fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk - herunder forhandlingsresultat om evt. køb af delareal ved Stenstrupgaard Lukket - Klagesag - orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...34 Bilagsliste...35

2 Socialudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Fuat Yalan, Erling Hansen Dagsorden godkendt.

3 Socialudvalget Mødedato Side Høring vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22240 Socialudvalget Oplæg om sundhedsaftale III somatik høring i kommunerne.pdf Oplæg om sundhedaftale III psykiatri høring i kommunerne.pdf Tidsplan og procesplan sundhedsaftalerne III høring i kommunerne.pdf Indledning/Baggrund Der skal inden udgangen af 2014 indgås en ny sundhedsaftale for perioden Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. Sundhedsaftalen bliver et slankere og mere politisk dokument med få, fælles mål, der afspejler den fælles vision mellem kommunerne og regionen. Det er ønsket, at sundhedsaftalen fremover bliver et mindre statisk dokument, der kan følge udviklingen på sundhedsområdet. Det betyder, at der eventuelt skal være mulighed for revision/justering af aftalen i aftaleperioden. Kommune Kontakt Rådets Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. Udgangspunktet for vision og målsætninger er det fælleskommunale rammepapir Kommunernes fælles opgave udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Rammepapiret fastlægger en række fælles kommunale målsætninger for det somatiske område. Det forventes, at psykiatrien skal spille en central rolle i den nye sundhedsaftale på lige fod med det somatiske område, hvorfor der også arbejdes på at afklare fælleskommunal vision og målsætninger for dette område. Der arbejdes derfor indledningsvist i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på henholdsvis det somatiske og psykiatriske område. Teamkoordinator Ida Kock Møller, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab samt Centerchef i Center for Psykiatri og Handicap Charlotte Aagaard deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision Tidlig indsats. Helsingør Kommunes Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele kommunen. KKR s notat kommunernes fælles opgave udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sagsfremstilling 1. Forslag til fælleskommunal vision og målsætninger for den somatiske del af sundhedsaftale III

4 Socialudvalget Mødedato Side Vision Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Strategiske målsætninger Patientrettet forebyggelse allerede opstået sygdom skal håndteres, så der så vidt muligt ikke sker yderligere forværring. Pleje og behandling skabe sammenhængende og effektive pleje- og behandlingsforløb for borgere der modtager indsatser på tværs af kommuner, almen praksis og regionen. Rehabilitering og træning skabe sammenhængende indsatser af høj faglig kvalitet med henblik på rehabilitering til alle borgere der oplever nedsat funktionsevne som følge af sygdom. Samt bidrage til at sikre genoptræning til de borgere som har behov for det. 2. Forslag til fælleskommunal vision og målsætninger for den psykiatriske del af sundhedsaftale III 2.1. Vision Vi fremmer mental sundhed og recovery (Recovery handler om at opdage - eller genopdage - fornemmelsen af en personlig identitet, der ikke er knyttet til sygdom eller handicap). Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Strategiske målsætninger Tidlig indsats opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med den rette forebyggende indsats. Støtte og behandling sikre implementering af de samarbejdsaftaler mellem region, almen praksis og kommunen, der allerede eksisterer, og tænke behandling og støtte på en ny måde. Rehabilitering i samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner kan et fælles fokus på rehabilitering, fra begyndelsen og fastholdt gennem hele forløbet medvirke til at understøtte visionen om personlig recovery. 3. Fælles strategisk målsætning for både den somatiske og psykiatriske del Kvalitet og dokumentation fælles tværgående udviklingsområde mellem region, almen praksis og kommuner, som har relevans for alle dele af borgerens forløb. Kommune Kontakt Rådet anbefaler kommunerne politisk at drøfte visioner og målsætninger for sundhedsaftale III og give en tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Det er ønsket, at udkastene (vedlagt) behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner med udgangspunkt i følgende spørgsmål. Kan kommunen tilslutte sig visionerne for henholdsvis somatik og psykiatri?

5 Socialudvalget Mødedato Side 5 Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Har kommunen input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Fristen for tilbagemelding til Det fælleskommunale sundhedssekretariat er den 13. december Proces- og tidsplan for udarbejdelse af Sundhedsaftale III er vedlagt sagen. Forslag til konkrete målsætninger på det somatiske område vil blive præsenteret på udvalgsmødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring De fælleskommunale politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III er sendt i høring i følgende råd og fagudvalg: Socialudvalget Idræt- og Sundhedsudvalget Ældrerådet Handicaprådet Udsatterådet Børne- og Ungeudvalget Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at der tages stilling til, om kommunen kan tilslutte sig visioner for henholdsvis somatik og psykiatri. 2. at der tages stilling til, om kommunen kan tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri. 3. at der tages stilling til, om der er input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri. Beslutninger Idræts- og Sundhedsudvalget den Ad 1-3 Sagen drøftet. Centret arbejder videre med forslag til høringssvar. Yderligere input fra udvalgets medlemmer sendes til Koordinator Ida Kock Møller. Sagen genoptages på mødet den 3. december Beslutninger Børne- og Ungeudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard

6 Socialudvalget Ad 1-3 Mødedato Side 6 Sagen drøftet. Udvalget har ingen bemærkninger. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales. Ad 3: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde med henblik på vurdering af høringsvar.

7 Socialudvalget Mødedato Side Vedtaget budget for Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21845 Socialudvalget Indledning/Baggrund Med budgetprocessen for budget er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabeller er vist ændringerne i budgettet på de enkelte budgetområder, siden sidste forelæggelse i fagudvalget. Der er udarbejdet en tabel pr. budgetområde på drift og en samlet tabel på anlæg (hvis der er anlæg). Drift på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 I kr Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Yderligere forslag drift: - Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Udmøntning af generel besparelse. Den samlede ændring til budgetområde 618 som følge af budgetforliget udgør i alt -2,1 mio. kr. i 2014, -5,0 mio. kr. i 2015, -8,0 mio. kr. i 2016 og -11,1 mio. kr. i Drift på budgetområde 619 Omsorg og Ældre I kr

8 Socialudvalget Mødedato Side 8 Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Ring 2 nye opgaver: - Genindførsel af rengøring omkring jul og påske (619-66) Hverdagsrehab. og aktiverende hjemmepleje (619-64) Udvidelse af demenstilbud på Falkenberg (619-34) Yderligere forslag drift: - Afledt drift, fælles byggeri Hornbæk, 619/ Akutpladser, oprettelse af 4 stk., Hverdagsrehabilitering, besparelse fra driftsønske Opsøgende visitation for +70-årige Opsøger seniorer blandt etniske borgere Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Genindførsel af rengøring omkring jul og påske. Afledt drift, fælles byggeri Hornbæk der er afsat 1,8 mio. kr. i 2017 til flytteomkostninger i forbindelse med flytningen fra plejehjemmet Bøgehøjgård til nyt byggeri ultimo Akutpladser, oprettelse af 4 stk. der etableres akutpladser for borgere, der er for raske til at blive indlagt på et hospital, men samtidig er for dårlige til at kunne klare sig i egen bolig. Udmøntning af generel besparelse. Hverdagsrehabilitering og aktiverende hjemmepleje Den samlede ændring til budgetområde 619, som følge af budgetforliget, udgør i alt 1,5 mio. kr. i 2014, -3,8 mio. kr. i 2015, -9,1 mio. kr. i 2016 og -14,6 mio. kr. i Drift på budgetområde 620 Anden Social Service Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 I kr Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver

9 Socialudvalget Mødedato Side 9 Yderligere forslag drift: - Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. På nogle budgetområder er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Udmøntning af generel besparelse. Den samlede ændring til budgetområde 620 som følge af budgetforliget udgør i alt -0,7 mio. kr. i 2014, -0,9 mio. kr. i 2015, -1,2 mio. kr. i 2016 og -1,5 mio. kr. i Socialudvalgets samlede budget på udvalgets 3 budgetområder er for 2014 på i alt 1.063,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. I kr Budgetområde Budgetområde Budgetområde Socialudvalg i alt Udvalget vil senere få forelagt en sag vedrørende den konkrete udmøntning af de besluttede besparelser på driften. I forbindelse med budgetforliget blev der foretaget en række ændringer til den eksisterende anlægsplan, samtidigt blev der vedtaget en række nye anlæg. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de vedtagne anlæg på Socialudvalgets område. Anlæg på Socialudvalgets område Anlægsprojekter i kr. Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015 Budgetoverslagsår 2016 Budgetoverslagsår Psykiatri og Handicap Nyt Bofællesskab Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstilling. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitaliseringer og Center for Økonomi og Styring indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den

10 Socialudvalget Ikke til stede: Erling Hansen Orientering foretaget. Mødedato Side 10

11 Socialudvalget Mødedato Side Anlægsregnskab for servicedelen Plejehjemmet Falkenberg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23314 Byrådet Anlægsregnskab Falkenberg Indledning/Baggrund Plejehjemmet Falkenberg med 74 plejeboliger samt tilhørende servicedel er opført i henhold til almenboligloven i samarbejde med det almene boligselskab Boliggården. Boliggården er bygherre og ejer af boligdelen, og Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen. Bebyggelsen er opført som ét byggeri med et samlet anlægsbudget. Da boligdelen og servicedelen er to økonomisk uafhængige dele/ejerlejligheder med to bygherrer/ejere blev der ved godkendelse af skema A tillige godkendt en økonomisk fordelingsnøgle af anlægsudgifterne. Boliggården har været byggeforretningsfører for hele anlægsprojektet. Boliggården har ved brev af 21. november 2011 og 23. november 2013 fremsendt byggeregnskab og skema C for henholdsvis boligdelen og servicedelen med anmodning om godkendelse. På Byrådets møde den 12. december 2011 godkendte Byrådet det samlede byggeregnskab samt skema C for henholdsvis boligdelen og Servicedelen. Godkendt skema C for servicedelen som er den kommunalt ejede del af bebyggelsen: 39,761 mio. kr. inkl. moms ~ 31,825 mio. kr. ekskl. moms. I Helsingør Kommunes anlægsbudget på i alt 45,537 mio. kr. netto ekskl. moms for servicedelen/centerdelen indgår tillige udgifter til honorar til bygherrerådgiver, udarbejdelse af lokalplan, jordbundsundersøgelser, særlige grundudgifter, udstykning af grundareal, indkøb af inventar og kunst, opkobling på det kommunale netværk (IT og telefoni) samt indtægter i form at statstilskud/servicearealtilskud. Der er nu udarbejdet regnskab for den samlede anlægsbevilling, som herved forelægges til godkendelse. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (almenboligloven) LBK nr af 09. oktober Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Projektet - opførelse af Plejehjemmet Falkenberg - har været igennem tre EU-udbud før det lykkedes, at få anlægsbudgetterne på plads. Da det ikke efter to licitationer i henholdsvis 2006 og 2007 var muligt at gennemføre projektet inden for de gældende økonomiske rammer på grund af maksimumbeløbet for alment boligbyggeri, blev projektet midlertidigt stoppet for at vurdere alternative

12 Socialudvalget løsningsmodeller. Mødedato Side 12 I 2008 forhøjede Velfærdsministeriet maksimumbeløbet for boligdelen ekstraordinært (ud over den årlige regulering), så justeringen svarede til udviklingen i byggeprisindekset. På baggrund af de ændrede økonomiske forudsætninger blev projektet genoptaget, og efter den tredje licitation i 2009, kunne anlægsprojektet igangsættes. Der er i årene blev der frigivet i alt 52,150 mio. kr. På Byrådets møde den 7. februar 2011 blev den samlede anlægsbevilling nedskrevet med et forventet mindre forbrug på 3,3 mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen. Ved budgetrevisionen pr. 31. maj 2013 blev det samlede anlægsbudget nedskrevet med 4,000 mio. kr., hvor af 0,353 mio. kr. er frigivet. Herefter er bruttoanlægsbevillingen på i alt 48,497 mio. kr. Der er modtaget statstilskud i 2012 på 2,960 mio. kr. ( kr. pr. tilknyttet plejebolig), som er tilfaldet kassebeholdningen, så den samlede netto anlægsbevilling er på 45,537 mio. kr. Der er afholdt udgifter for i alt 47,431 mio. kr. brutto ~ en nettoudgift efter statstilskuddet på 44,471 mio. kr. Der er et mindre forbrug på i alt 1,066 mio. kr. Ved anlægsoverførsel fra 2011 til 2012 er der tilført kassebeholdningen 1,0 mio. kr. Restbudget på kr. er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning Helsingør Kommune har tillige haft indtægt ved salg af byggeret til boligdelen. Salgsindtægten indgår ikke i anlægsregnskabet. Økonomi/Personaleforhold Opsummering - Udvikling i rådighedsbeløb/anlægsbevilling /- Rådighedsbeløb/ anlægsbevilling Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Byrådet godkendte Tillæg op til ca Byrådet godkendte Tillæg på kr. Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Nedskrevet med kr Byrådet godkendte Anlægsbevilling nedskrives med kr Anlægsrevision pr Anlægsbudget nedskrevet med kr Maj 2012 Statstilskud Der var i årene blevet frigivet 52,150 mio. kr. Den 7. februar 2011 nedskrives anlægsbevillingen med 3,300 mio. kr. til 48,850 mio. kr. Den 31. maj 2011 nedskrives anlægsbevillingen med 0,353 mio. kr. til 48,497 mio. kr.

13 Socialudvalget Mødedato Side kr. Anlægsbevilling Regnskab Afvigelser Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar Omkostninger Administration Øvrige udgifter Udgifter i alt Statstilskud Anlægsprojekt i alt Ved anlægsoverførsel fra 2011 til 2012 er der tilført kassebeholdningen 1,0 mio. kr. Restbudget på kr. er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning Regnskab med bemærkninger til afvigelserne er vedlagt sagen. Sagen har været behandlet i Center for Økonomi og Styring jf. bemærkninger i regnskabet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Indstillingen anbefales.

14 Socialudvalget Mødedato Side Frit valg til Else Marie Hjemmet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/16076 Byrådet Billag 1 brev fra Statsforvaltningen Bilag 2 Notat fra adv. fa. Horten Indledning/Baggrund Den selvejende institution Else Mariehjemmet v/ Fonden Mariehjemmene har haft korrespondance med Helsingør Kommune om visitation af borgere til det private plejehjem Else Marie Hjemmet beliggende Kystvej 33, Humlebæk. Ifølge Almenboliglovens 58a har en borger ret til frit at vælge mellem tilsvarende boliger, såfremt borgeren er visiteret til en bolig på grund af sine særlige behov. Else Mariehjemmet består af ældreboliger med tilknyttet serviceareal og funktioner, dvs. privat plejehjem, og det er derfor deres synspunkt, at en borger, der er visiteret til plejehjem af Helsingør Kommune, frit vil kunne vælge at bo på Else Mariehjemmet og derfor skal modtage betalingstilsagn hertil. Helsingør Kommunes administration har i en afgørelse af 13. maj 2013 fastsat, at vi ikke mener os forpligtede til at visitere borgere til Else Mariehjemmet. Begrundelsen er, at Else Mariehjemmet ikke har driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen. Else Mariehjemmet har ved brev af 20. juni 2013 klaget over afgørelsen til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at forelægge sagen i kommunalbestyrelsen. Byrådet kan uanset den manglende driftsoverenskomst vælge at fastlægge et andet niveau for visitation til Else Mariehjemmet, således at borgeren får mulighed for frit at vælge bolig der. Dette vil kunne medføre merudgifter for kommunen, da kommunen ikke kan forhandle prisen med plejehjemmet men vil være forpligtet til at betale plejehjemmets takst for opholdet. Retsgrundlag Almenboligloven 5 og 58a. Bekendtgørelse nr af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Vejledning nr. 116 af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Som nævnt i indledningen har Helsingør Kommune gennem nogen tid ført korrespondance med Else Mariehjemmet, da de er utilfredse med, at Helsingør Kommune til en konkret borger har givet afslag på visitation til Else Mariehjemmet. Else Mariehjemmet består af ældreboliger med tilknyttet plejecenter med

15 Socialudvalget Mødedato Side 15 plejeserviceydelser, dvs. et privat plejehjem. Helsingør Kommunes afgørelse er meddelt Else Mariehjemmet ved brev af 13. maj Else Mariehjemmet har i sin efterfølgende klage af 20. juni 2013 til Statsforvaltningen henvist til, at borgerne i landets øvrige kommuner i medfør af frit valgs ordningen i Almenboliglovens 58a meddeles betalingstilsagn. Endvidere skriver Else Mariehjemmet, at Helsingør Kommune i sit brev har beskrevet ejerforholdene forkert. De gør derfor opmærksom på, at den selvejende ældreboligorganisation Else Mariehjemmet ejer boligerne, medens Fonden Mariehjemmene ejer servicearealerne, som er udlejet til operatøren Den selvejende institution Else Mariehjemmet. Endelig bemærkes, at en konkret borger har fået afslag på et betalingstilsagn til ophold på Else Mariehjemmet. Klagen og den hidtidige korrespondance er vedlagt som bilag 1. Det må medgives Fonden Mariehjemmene, at ejerforholdene er beskrevet forkert i kommunens brev, men dette vurderes ikke at være af afgørende betydning for afgørelsen. Således er allerede i afgørelsen beskrevet, at det afgørende forhold ikke har været ejerforholdene men den manglende driftsoverenskomst. Helsingør Kommunes administration har i afgørelsen til Else Mariehjemmet henvist til, at det i Vejledning nr. 116 af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. pkt fremgår, at den selvejende institution skal oprette en særlig afdeling ved siden af boligafdelingen, som skal have skøde på servicearealerne, samt at den selvejende institution ikke selv kan stå for plejefunktionerne, som udøves med udgangspunkt i servicearealerne. Endvidere fremgår af vejledningen, at den selvejende institution ikke selv kan stå for de pågældende plejefunktioner, som udøves med udgangspunkt i servicearealerne, men at disse arealer enten skal lejes ud til kommunen eller eventuelt til en privat virksomhed, som kan udføre de pågældende funktioner i henhold til en driftsaftale med kommunen. Else Mariehjemmet har ingen driftsoverenskomst med Fredensborg Kommune. I sagens natur må det anses som tilstrækkeligt, om den pågældende leverandør har driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen, da de ikke kan have en aftale med samtlige landets kommuner. Baggrunden for kravet om driftsoverenskomst er, at beliggenhedskommunen dermed har en vis styring med udgifts- og serviceniveauet. Såfremt der ikke foreligger en driftsoverenskomst, kan serviceleverandøren principielt set frit fastsætte sit serviceniveau og dermed de samlede udgifter, der danner grundlag for prisen for serviceydelsen. Den manglende driftsoverenskomst er baggrunden for kommunens afgørelse, da det ikke giver mening at lade en borger vælge en bolig, hvis der ikke samtidigt skal leveres den relevante ydelse fra den tilknyttede leverandør. Administrationen har på baggrund af klagen henvendt sig til advokatfirmaet Horten for vejledning. Derfra er modtaget et notat om problemstillingerne i sagen. Notatet er vedlagt som bilag 2. Advokatfirmaet Horten vurderer i lighed med administrationen, at driftsoverenskomst med den pågældende leverandør af service må være en forudsætning for, at kommunen er forpligtet til at visitere borgeren til de tilknyttede boliger.

16 Socialudvalget Mødedato Side 16 De har i deres notat særligt henvist til, at driftsoverenskomsten giver kommunen mulighed for at opnå ønsket sikkerhed for, at institutionen i sin opgaveløsning overholder gældende regler og vejledninger m.v. Endvidere vil den kunne opnå relevant indflydelse på en række økonomiske og personalemæssige forhold og på, at institutionen følger kommunens mål og rammer af ældrepolitisk art m.v. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen direkte indflydelse på økonomiske eller personalemæssige forhold. Træffer Helsingør Kommune selv eller Statsforvaltningen afgørelse om, at kommunen er forpligtet til at visitere til Else Mariehjemmet, kan dette have indflydelse på udgifterne forbundet med den enkelte borger i forbindelse med dennes ophold på hjemmet, da den manglende driftsoverenskomst betyder, at beliggenhedskommunen ingen styring har med udgifts- og serviceniveauet. Derfor kan serviceleverandøren uden driftsoverenskomst principielt set frit fastsætte sit serviceniveau og dermed de samlede udgifter, der danner grundlag for prisen for serviceydelsen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre og Center for Politik og Organisation indstiller, at det godkendes, at afgørelsen på det hidtidige grundlag fastholdes overfor Statsforvaltningen. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Indstillingen anbefales.

17 Socialudvalget Mødedato Side EU-udbud af omsorgs-, sundheds- og træningssystem - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/131 Socialudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har siden 1999 haft et IT-fagsystem inden for ældre- og omsorgsområdet og siden 2011 haft et IT-fagsystem inden for sundheds- og træningsområdet. Det samlede system VITAE Suite, som leveres af CSC, anvendes til sagsbehandling, hjælpemiddelstyring, boligstyring, forebyggende hjemmebesøg, håndtering af forløb, faglig dokumentation, medicinhåndtering, intern kommunikation og ekstern sundhedsfaglig kommunikation med tværsektorielle samarbejdspartnere. Den seneste aftale med CSC vedr. IT-fagsystemet udløb i 2011 og er siden forlænget yderligere flere gange. Der er derfor gennemført et offentligt EU-udbud af et samlet ITsystem til understøttelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum indenfor omsorgs-, sundheds- og træningsområdet. IT-systemet skal dække ovenstående beskrevne områder med undtagelse af hjælpemiddelområdet, hvor Helsingør Kommune siden 2012 har fælles hjælpemiddeldepot og fælles hjælpemiddelsystem med Fredensborg Kommune. Retsgrundlag Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Relation til vision og tværgående politikker Udbuddet og den efterfølgende implementering af et omsorgs-, sundheds- og træningssystem relaterer sig til visionen vedr. Tidlig indsats. Sagsfremstilling Udbudsprocessen startede foråret 2013 med nedsættelse af projektorganisering, aftale med konsulentfirmaet Devoteam til kvalitetssikring og hjælp gennem processen samt aftale med juristfirmaet Bird & Bird til juridisk bistand især med kontrakten. Der blev nedsat 9 arbejdsgrupper med hver sin tovholder. Arbejdsgrupperne udarbejdede kravspecifikation til henholdsvis de funktionelle og de tekniske krav. Devoteam kvalitetssikrede kravspecifikationen. Dertil blev der udarbejdet kontrakt og bilag til kontrakten samt optioner i samarbejde med Devoteam og Bird & Bird. Udbuddet blev annonceret den 6. juni 2013, og ved tilbudsfristen 21. august 2013 var der kommet tilbud fra de tre etablerede leverandører af omsorgs-, sundheds- og træningssystemer: Avaleo Asp, CSC Scandihealth A/S og KMD A/S. Evalueringsprocessen blev derefter igangsat med egnethedsvurdering, og alle tre leverandører blev vurderet egnede til at give tilbud på opgaven. Derefter blev tilbuddene bedømt, om de var konditionsmæssige, og resultatet blev, at 2 tilbud blev bedømt konditionsmæssige og 1 tilbud ukonditionsmæssigt. Dette skete i tæt samarbejde med Bird & Bird og Devoteam. Tilbuddene blev evalueret af de samme arbejdsgrupper, som havde

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere