Referat Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Bente Borg Donkin (F) Fuat Yalan (TL) Erling Hansen (V) Jens Bertram (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Fraværende: Erling Hansen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Høring vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III Vedtaget budget for Socialudvalget - orientering Anlægsregnskab for servicedelen Plejehjemmet Falkenberg Frit valg til Else Marie Hjemmet EU-udbud af omsorgs-, sundheds- og træningssystem - orientering Uanmeldte tilsyn på plejehjemmene orientering Fælleslegat Spørgsmål fra Udsatterådet vedrørende boliger Lukket - Høring - Placering af fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk - herunder forhandlingsresultat om evt. køb af delareal ved Stenstrupgaard Lukket - Klagesag - orientering Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...34 Bilagsliste...35

2 Socialudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Fuat Yalan, Erling Hansen Dagsorden godkendt.

3 Socialudvalget Mødedato Side Høring vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22240 Socialudvalget Oplæg om sundhedsaftale III somatik høring i kommunerne.pdf Oplæg om sundhedaftale III psykiatri høring i kommunerne.pdf Tidsplan og procesplan sundhedsaftalerne III høring i kommunerne.pdf Indledning/Baggrund Der skal inden udgangen af 2014 indgås en ny sundhedsaftale for perioden Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. Sundhedsaftalen bliver et slankere og mere politisk dokument med få, fælles mål, der afspejler den fælles vision mellem kommunerne og regionen. Det er ønsket, at sundhedsaftalen fremover bliver et mindre statisk dokument, der kan følge udviklingen på sundhedsområdet. Det betyder, at der eventuelt skal være mulighed for revision/justering af aftalen i aftaleperioden. Kommune Kontakt Rådets Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. Udgangspunktet for vision og målsætninger er det fælleskommunale rammepapir Kommunernes fælles opgave udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Rammepapiret fastlægger en række fælles kommunale målsætninger for det somatiske område. Det forventes, at psykiatrien skal spille en central rolle i den nye sundhedsaftale på lige fod med det somatiske område, hvorfor der også arbejdes på at afklare fælleskommunal vision og målsætninger for dette område. Der arbejdes derfor indledningsvist i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på henholdsvis det somatiske og psykiatriske område. Teamkoordinator Ida Kock Møller, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab samt Centerchef i Center for Psykiatri og Handicap Charlotte Aagaard deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision Tidlig indsats. Helsingør Kommunes Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele kommunen. KKR s notat kommunernes fælles opgave udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sagsfremstilling 1. Forslag til fælleskommunal vision og målsætninger for den somatiske del af sundhedsaftale III

4 Socialudvalget Mødedato Side Vision Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Strategiske målsætninger Patientrettet forebyggelse allerede opstået sygdom skal håndteres, så der så vidt muligt ikke sker yderligere forværring. Pleje og behandling skabe sammenhængende og effektive pleje- og behandlingsforløb for borgere der modtager indsatser på tværs af kommuner, almen praksis og regionen. Rehabilitering og træning skabe sammenhængende indsatser af høj faglig kvalitet med henblik på rehabilitering til alle borgere der oplever nedsat funktionsevne som følge af sygdom. Samt bidrage til at sikre genoptræning til de borgere som har behov for det. 2. Forslag til fælleskommunal vision og målsætninger for den psykiatriske del af sundhedsaftale III 2.1. Vision Vi fremmer mental sundhed og recovery (Recovery handler om at opdage - eller genopdage - fornemmelsen af en personlig identitet, der ikke er knyttet til sygdom eller handicap). Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Strategiske målsætninger Tidlig indsats opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med den rette forebyggende indsats. Støtte og behandling sikre implementering af de samarbejdsaftaler mellem region, almen praksis og kommunen, der allerede eksisterer, og tænke behandling og støtte på en ny måde. Rehabilitering i samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner kan et fælles fokus på rehabilitering, fra begyndelsen og fastholdt gennem hele forløbet medvirke til at understøtte visionen om personlig recovery. 3. Fælles strategisk målsætning for både den somatiske og psykiatriske del Kvalitet og dokumentation fælles tværgående udviklingsområde mellem region, almen praksis og kommuner, som har relevans for alle dele af borgerens forløb. Kommune Kontakt Rådet anbefaler kommunerne politisk at drøfte visioner og målsætninger for sundhedsaftale III og give en tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Det er ønsket, at udkastene (vedlagt) behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner med udgangspunkt i følgende spørgsmål. Kan kommunen tilslutte sig visionerne for henholdsvis somatik og psykiatri?

5 Socialudvalget Mødedato Side 5 Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Har kommunen input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Fristen for tilbagemelding til Det fælleskommunale sundhedssekretariat er den 13. december Proces- og tidsplan for udarbejdelse af Sundhedsaftale III er vedlagt sagen. Forslag til konkrete målsætninger på det somatiske område vil blive præsenteret på udvalgsmødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring De fælleskommunale politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III er sendt i høring i følgende råd og fagudvalg: Socialudvalget Idræt- og Sundhedsudvalget Ældrerådet Handicaprådet Udsatterådet Børne- og Ungeudvalget Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at der tages stilling til, om kommunen kan tilslutte sig visioner for henholdsvis somatik og psykiatri. 2. at der tages stilling til, om kommunen kan tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri. 3. at der tages stilling til, om der er input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri. Beslutninger Idræts- og Sundhedsudvalget den Ad 1-3 Sagen drøftet. Centret arbejder videre med forslag til høringssvar. Yderligere input fra udvalgets medlemmer sendes til Koordinator Ida Kock Møller. Sagen genoptages på mødet den 3. december Beslutninger Børne- og Ungeudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard

6 Socialudvalget Ad 1-3 Mødedato Side 6 Sagen drøftet. Udvalget har ingen bemærkninger. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales. Ad 3: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde med henblik på vurdering af høringsvar.

7 Socialudvalget Mødedato Side Vedtaget budget for Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21845 Socialudvalget Indledning/Baggrund Med budgetprocessen for budget er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabeller er vist ændringerne i budgettet på de enkelte budgetområder, siden sidste forelæggelse i fagudvalget. Der er udarbejdet en tabel pr. budgetområde på drift og en samlet tabel på anlæg (hvis der er anlæg). Drift på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 I kr Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Yderligere forslag drift: - Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Udmøntning af generel besparelse. Den samlede ændring til budgetområde 618 som følge af budgetforliget udgør i alt -2,1 mio. kr. i 2014, -5,0 mio. kr. i 2015, -8,0 mio. kr. i 2016 og -11,1 mio. kr. i Drift på budgetområde 619 Omsorg og Ældre I kr

8 Socialudvalget Mødedato Side 8 Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Ring 2 nye opgaver: - Genindførsel af rengøring omkring jul og påske (619-66) Hverdagsrehab. og aktiverende hjemmepleje (619-64) Udvidelse af demenstilbud på Falkenberg (619-34) Yderligere forslag drift: - Afledt drift, fælles byggeri Hornbæk, 619/ Akutpladser, oprettelse af 4 stk., Hverdagsrehabilitering, besparelse fra driftsønske Opsøgende visitation for +70-årige Opsøger seniorer blandt etniske borgere Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Genindførsel af rengøring omkring jul og påske. Afledt drift, fælles byggeri Hornbæk der er afsat 1,8 mio. kr. i 2017 til flytteomkostninger i forbindelse med flytningen fra plejehjemmet Bøgehøjgård til nyt byggeri ultimo Akutpladser, oprettelse af 4 stk. der etableres akutpladser for borgere, der er for raske til at blive indlagt på et hospital, men samtidig er for dårlige til at kunne klare sig i egen bolig. Udmøntning af generel besparelse. Hverdagsrehabilitering og aktiverende hjemmepleje Den samlede ændring til budgetområde 619, som følge af budgetforliget, udgør i alt 1,5 mio. kr. i 2014, -3,8 mio. kr. i 2015, -9,1 mio. kr. i 2016 og -14,6 mio. kr. i Drift på budgetområde 620 Anden Social Service Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 I kr Pl-ændring juni ring Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): Ring 2 eksisterende opgaver Pl-ændring juni ring Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver

9 Socialudvalget Mødedato Side 9 Yderligere forslag drift: - Generel besparelse Vedtaget budget 2014 på budgetområde I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. På nogle budgetområder er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Udmøntning af generel besparelse. Den samlede ændring til budgetområde 620 som følge af budgetforliget udgør i alt -0,7 mio. kr. i 2014, -0,9 mio. kr. i 2015, -1,2 mio. kr. i 2016 og -1,5 mio. kr. i Socialudvalgets samlede budget på udvalgets 3 budgetområder er for 2014 på i alt 1.063,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. I kr Budgetområde Budgetområde Budgetområde Socialudvalg i alt Udvalget vil senere få forelagt en sag vedrørende den konkrete udmøntning af de besluttede besparelser på driften. I forbindelse med budgetforliget blev der foretaget en række ændringer til den eksisterende anlægsplan, samtidigt blev der vedtaget en række nye anlæg. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de vedtagne anlæg på Socialudvalgets område. Anlæg på Socialudvalgets område Anlægsprojekter i kr. Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015 Budgetoverslagsår 2016 Budgetoverslagsår Psykiatri og Handicap Nyt Bofællesskab Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstilling. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitaliseringer og Center for Økonomi og Styring indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den

10 Socialudvalget Ikke til stede: Erling Hansen Orientering foretaget. Mødedato Side 10

11 Socialudvalget Mødedato Side Anlægsregnskab for servicedelen Plejehjemmet Falkenberg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23314 Byrådet Anlægsregnskab Falkenberg Indledning/Baggrund Plejehjemmet Falkenberg med 74 plejeboliger samt tilhørende servicedel er opført i henhold til almenboligloven i samarbejde med det almene boligselskab Boliggården. Boliggården er bygherre og ejer af boligdelen, og Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen. Bebyggelsen er opført som ét byggeri med et samlet anlægsbudget. Da boligdelen og servicedelen er to økonomisk uafhængige dele/ejerlejligheder med to bygherrer/ejere blev der ved godkendelse af skema A tillige godkendt en økonomisk fordelingsnøgle af anlægsudgifterne. Boliggården har været byggeforretningsfører for hele anlægsprojektet. Boliggården har ved brev af 21. november 2011 og 23. november 2013 fremsendt byggeregnskab og skema C for henholdsvis boligdelen og servicedelen med anmodning om godkendelse. På Byrådets møde den 12. december 2011 godkendte Byrådet det samlede byggeregnskab samt skema C for henholdsvis boligdelen og Servicedelen. Godkendt skema C for servicedelen som er den kommunalt ejede del af bebyggelsen: 39,761 mio. kr. inkl. moms ~ 31,825 mio. kr. ekskl. moms. I Helsingør Kommunes anlægsbudget på i alt 45,537 mio. kr. netto ekskl. moms for servicedelen/centerdelen indgår tillige udgifter til honorar til bygherrerådgiver, udarbejdelse af lokalplan, jordbundsundersøgelser, særlige grundudgifter, udstykning af grundareal, indkøb af inventar og kunst, opkobling på det kommunale netværk (IT og telefoni) samt indtægter i form at statstilskud/servicearealtilskud. Der er nu udarbejdet regnskab for den samlede anlægsbevilling, som herved forelægges til godkendelse. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (almenboligloven) LBK nr af 09. oktober Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Projektet - opførelse af Plejehjemmet Falkenberg - har været igennem tre EU-udbud før det lykkedes, at få anlægsbudgetterne på plads. Da det ikke efter to licitationer i henholdsvis 2006 og 2007 var muligt at gennemføre projektet inden for de gældende økonomiske rammer på grund af maksimumbeløbet for alment boligbyggeri, blev projektet midlertidigt stoppet for at vurdere alternative

12 Socialudvalget løsningsmodeller. Mødedato Side 12 I 2008 forhøjede Velfærdsministeriet maksimumbeløbet for boligdelen ekstraordinært (ud over den årlige regulering), så justeringen svarede til udviklingen i byggeprisindekset. På baggrund af de ændrede økonomiske forudsætninger blev projektet genoptaget, og efter den tredje licitation i 2009, kunne anlægsprojektet igangsættes. Der er i årene blev der frigivet i alt 52,150 mio. kr. På Byrådets møde den 7. februar 2011 blev den samlede anlægsbevilling nedskrevet med et forventet mindre forbrug på 3,3 mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen. Ved budgetrevisionen pr. 31. maj 2013 blev det samlede anlægsbudget nedskrevet med 4,000 mio. kr., hvor af 0,353 mio. kr. er frigivet. Herefter er bruttoanlægsbevillingen på i alt 48,497 mio. kr. Der er modtaget statstilskud i 2012 på 2,960 mio. kr. ( kr. pr. tilknyttet plejebolig), som er tilfaldet kassebeholdningen, så den samlede netto anlægsbevilling er på 45,537 mio. kr. Der er afholdt udgifter for i alt 47,431 mio. kr. brutto ~ en nettoudgift efter statstilskuddet på 44,471 mio. kr. Der er et mindre forbrug på i alt 1,066 mio. kr. Ved anlægsoverførsel fra 2011 til 2012 er der tilført kassebeholdningen 1,0 mio. kr. Restbudget på kr. er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning Helsingør Kommune har tillige haft indtægt ved salg af byggeret til boligdelen. Salgsindtægten indgår ikke i anlægsregnskabet. Økonomi/Personaleforhold Opsummering - Udvikling i rådighedsbeløb/anlægsbevilling /- Rådighedsbeløb/ anlægsbevilling Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Byrådet godkendte Tillæg op til ca Byrådet godkendte Tillæg på kr. Anlægsplanen Anlægsplanen Anlægsplanen Nedskrevet med kr Byrådet godkendte Anlægsbevilling nedskrives med kr Anlægsrevision pr Anlægsbudget nedskrevet med kr Maj 2012 Statstilskud Der var i årene blevet frigivet 52,150 mio. kr. Den 7. februar 2011 nedskrives anlægsbevillingen med 3,300 mio. kr. til 48,850 mio. kr. Den 31. maj 2011 nedskrives anlægsbevillingen med 0,353 mio. kr. til 48,497 mio. kr.

13 Socialudvalget Mødedato Side kr. Anlægsbevilling Regnskab Afvigelser Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar Omkostninger Administration Øvrige udgifter Udgifter i alt Statstilskud Anlægsprojekt i alt Ved anlægsoverførsel fra 2011 til 2012 er der tilført kassebeholdningen 1,0 mio. kr. Restbudget på kr. er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning Regnskab med bemærkninger til afvigelserne er vedlagt sagen. Sagen har været behandlet i Center for Økonomi og Styring jf. bemærkninger i regnskabet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Indstillingen anbefales.

14 Socialudvalget Mødedato Side Frit valg til Else Marie Hjemmet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/16076 Byrådet Billag 1 brev fra Statsforvaltningen Bilag 2 Notat fra adv. fa. Horten Indledning/Baggrund Den selvejende institution Else Mariehjemmet v/ Fonden Mariehjemmene har haft korrespondance med Helsingør Kommune om visitation af borgere til det private plejehjem Else Marie Hjemmet beliggende Kystvej 33, Humlebæk. Ifølge Almenboliglovens 58a har en borger ret til frit at vælge mellem tilsvarende boliger, såfremt borgeren er visiteret til en bolig på grund af sine særlige behov. Else Mariehjemmet består af ældreboliger med tilknyttet serviceareal og funktioner, dvs. privat plejehjem, og det er derfor deres synspunkt, at en borger, der er visiteret til plejehjem af Helsingør Kommune, frit vil kunne vælge at bo på Else Mariehjemmet og derfor skal modtage betalingstilsagn hertil. Helsingør Kommunes administration har i en afgørelse af 13. maj 2013 fastsat, at vi ikke mener os forpligtede til at visitere borgere til Else Mariehjemmet. Begrundelsen er, at Else Mariehjemmet ikke har driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen. Else Mariehjemmet har ved brev af 20. juni 2013 klaget over afgørelsen til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at forelægge sagen i kommunalbestyrelsen. Byrådet kan uanset den manglende driftsoverenskomst vælge at fastlægge et andet niveau for visitation til Else Mariehjemmet, således at borgeren får mulighed for frit at vælge bolig der. Dette vil kunne medføre merudgifter for kommunen, da kommunen ikke kan forhandle prisen med plejehjemmet men vil være forpligtet til at betale plejehjemmets takst for opholdet. Retsgrundlag Almenboligloven 5 og 58a. Bekendtgørelse nr af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Vejledning nr. 116 af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Som nævnt i indledningen har Helsingør Kommune gennem nogen tid ført korrespondance med Else Mariehjemmet, da de er utilfredse med, at Helsingør Kommune til en konkret borger har givet afslag på visitation til Else Mariehjemmet. Else Mariehjemmet består af ældreboliger med tilknyttet plejecenter med

15 Socialudvalget Mødedato Side 15 plejeserviceydelser, dvs. et privat plejehjem. Helsingør Kommunes afgørelse er meddelt Else Mariehjemmet ved brev af 13. maj Else Mariehjemmet har i sin efterfølgende klage af 20. juni 2013 til Statsforvaltningen henvist til, at borgerne i landets øvrige kommuner i medfør af frit valgs ordningen i Almenboliglovens 58a meddeles betalingstilsagn. Endvidere skriver Else Mariehjemmet, at Helsingør Kommune i sit brev har beskrevet ejerforholdene forkert. De gør derfor opmærksom på, at den selvejende ældreboligorganisation Else Mariehjemmet ejer boligerne, medens Fonden Mariehjemmene ejer servicearealerne, som er udlejet til operatøren Den selvejende institution Else Mariehjemmet. Endelig bemærkes, at en konkret borger har fået afslag på et betalingstilsagn til ophold på Else Mariehjemmet. Klagen og den hidtidige korrespondance er vedlagt som bilag 1. Det må medgives Fonden Mariehjemmene, at ejerforholdene er beskrevet forkert i kommunens brev, men dette vurderes ikke at være af afgørende betydning for afgørelsen. Således er allerede i afgørelsen beskrevet, at det afgørende forhold ikke har været ejerforholdene men den manglende driftsoverenskomst. Helsingør Kommunes administration har i afgørelsen til Else Mariehjemmet henvist til, at det i Vejledning nr. 116 af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. pkt fremgår, at den selvejende institution skal oprette en særlig afdeling ved siden af boligafdelingen, som skal have skøde på servicearealerne, samt at den selvejende institution ikke selv kan stå for plejefunktionerne, som udøves med udgangspunkt i servicearealerne. Endvidere fremgår af vejledningen, at den selvejende institution ikke selv kan stå for de pågældende plejefunktioner, som udøves med udgangspunkt i servicearealerne, men at disse arealer enten skal lejes ud til kommunen eller eventuelt til en privat virksomhed, som kan udføre de pågældende funktioner i henhold til en driftsaftale med kommunen. Else Mariehjemmet har ingen driftsoverenskomst med Fredensborg Kommune. I sagens natur må det anses som tilstrækkeligt, om den pågældende leverandør har driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen, da de ikke kan have en aftale med samtlige landets kommuner. Baggrunden for kravet om driftsoverenskomst er, at beliggenhedskommunen dermed har en vis styring med udgifts- og serviceniveauet. Såfremt der ikke foreligger en driftsoverenskomst, kan serviceleverandøren principielt set frit fastsætte sit serviceniveau og dermed de samlede udgifter, der danner grundlag for prisen for serviceydelsen. Den manglende driftsoverenskomst er baggrunden for kommunens afgørelse, da det ikke giver mening at lade en borger vælge en bolig, hvis der ikke samtidigt skal leveres den relevante ydelse fra den tilknyttede leverandør. Administrationen har på baggrund af klagen henvendt sig til advokatfirmaet Horten for vejledning. Derfra er modtaget et notat om problemstillingerne i sagen. Notatet er vedlagt som bilag 2. Advokatfirmaet Horten vurderer i lighed med administrationen, at driftsoverenskomst med den pågældende leverandør af service må være en forudsætning for, at kommunen er forpligtet til at visitere borgeren til de tilknyttede boliger.

16 Socialudvalget Mødedato Side 16 De har i deres notat særligt henvist til, at driftsoverenskomsten giver kommunen mulighed for at opnå ønsket sikkerhed for, at institutionen i sin opgaveløsning overholder gældende regler og vejledninger m.v. Endvidere vil den kunne opnå relevant indflydelse på en række økonomiske og personalemæssige forhold og på, at institutionen følger kommunens mål og rammer af ældrepolitisk art m.v. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen direkte indflydelse på økonomiske eller personalemæssige forhold. Træffer Helsingør Kommune selv eller Statsforvaltningen afgørelse om, at kommunen er forpligtet til at visitere til Else Mariehjemmet, kan dette have indflydelse på udgifterne forbundet med den enkelte borger i forbindelse med dennes ophold på hjemmet, da den manglende driftsoverenskomst betyder, at beliggenhedskommunen ingen styring har med udgifts- og serviceniveauet. Derfor kan serviceleverandøren uden driftsoverenskomst principielt set frit fastsætte sit serviceniveau og dermed de samlede udgifter, der danner grundlag for prisen for serviceydelsen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre og Center for Politik og Organisation indstiller, at det godkendes, at afgørelsen på det hidtidige grundlag fastholdes overfor Statsforvaltningen. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Erling Hansen Indstillingen anbefales.

17 Socialudvalget Mødedato Side EU-udbud af omsorgs-, sundheds- og træningssystem - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/131 Socialudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har siden 1999 haft et IT-fagsystem inden for ældre- og omsorgsområdet og siden 2011 haft et IT-fagsystem inden for sundheds- og træningsområdet. Det samlede system VITAE Suite, som leveres af CSC, anvendes til sagsbehandling, hjælpemiddelstyring, boligstyring, forebyggende hjemmebesøg, håndtering af forløb, faglig dokumentation, medicinhåndtering, intern kommunikation og ekstern sundhedsfaglig kommunikation med tværsektorielle samarbejdspartnere. Den seneste aftale med CSC vedr. IT-fagsystemet udløb i 2011 og er siden forlænget yderligere flere gange. Der er derfor gennemført et offentligt EU-udbud af et samlet ITsystem til understøttelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum indenfor omsorgs-, sundheds- og træningsområdet. IT-systemet skal dække ovenstående beskrevne områder med undtagelse af hjælpemiddelområdet, hvor Helsingør Kommune siden 2012 har fælles hjælpemiddeldepot og fælles hjælpemiddelsystem med Fredensborg Kommune. Retsgrundlag Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Relation til vision og tværgående politikker Udbuddet og den efterfølgende implementering af et omsorgs-, sundheds- og træningssystem relaterer sig til visionen vedr. Tidlig indsats. Sagsfremstilling Udbudsprocessen startede foråret 2013 med nedsættelse af projektorganisering, aftale med konsulentfirmaet Devoteam til kvalitetssikring og hjælp gennem processen samt aftale med juristfirmaet Bird & Bird til juridisk bistand især med kontrakten. Der blev nedsat 9 arbejdsgrupper med hver sin tovholder. Arbejdsgrupperne udarbejdede kravspecifikation til henholdsvis de funktionelle og de tekniske krav. Devoteam kvalitetssikrede kravspecifikationen. Dertil blev der udarbejdet kontrakt og bilag til kontrakten samt optioner i samarbejde med Devoteam og Bird & Bird. Udbuddet blev annonceret den 6. juni 2013, og ved tilbudsfristen 21. august 2013 var der kommet tilbud fra de tre etablerede leverandører af omsorgs-, sundheds- og træningssystemer: Avaleo Asp, CSC Scandihealth A/S og KMD A/S. Evalueringsprocessen blev derefter igangsat med egnethedsvurdering, og alle tre leverandører blev vurderet egnede til at give tilbud på opgaven. Derefter blev tilbuddene bedømt, om de var konditionsmæssige, og resultatet blev, at 2 tilbud blev bedømt konditionsmæssige og 1 tilbud ukonditionsmæssigt. Dette skete i tæt samarbejde med Bird & Bird og Devoteam. Tilbuddene blev evalueret af de samme arbejdsgrupper, som havde

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Børne- og Ungeudvalget

Referat Børne- og Ungeudvalget Referat Børne- og Ungeudvalget : Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte Kondrup (A) Betina Svinggaard

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Idræts- og Sundhedsudvalget

Referat Idræts- og Sundhedsudvalget Referat Idræts- og Sundhedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jørgen E. Hansen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 18. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:57 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere