Etablering af gydebanker. Brede Å ved Løgumkloster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af gydebanker. Brede Å ved Løgumkloster"

Transkript

1 Vandplejeudvalget Brede Å Lystfiskerforening Etablering af gydebanker i Lobæk og Brede Å ved Løgumkloster Forbedring af de fysiske forhold i vandløb i Brede Å systemet. 0

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 FORMÅL OG PROJEKTBESKRIVELSE... 2 Formål med projektet... 2 PROJEKT... 3 NUVÆRENDE FORHOLD... 3 Projektområdets afgrænsning... 3 Ejerforhold... 7 Jordbunden i projektområdet... 8 Vandløbet... 8 LOVGIVNING OG BESTEMMELSER AF BETYDNING FOR PROJEKTET Kommuneplanen Lokalplaner Naturbeskyttelse Gældende regulativ for vandløbet FLORA OG FAUNA I OG VED VANDLØBET PLANLAGTE FORANSTALTNINGER BESKRIVELSE AF TILTAG Udlæg af gydebanker Ændring af stenstryg...20 Skjulesten Stenoplagsplads Arbejdets udførelse RESULTAT OG KONSEKVENSER KONSEKVENSER FOR AREALANVENDELSEN AFSTRØMNINGS- OG AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD FREMTIDIGE OG REGULATIVMÆSSIGE FORHOLD KONSEKVENSER FOR DYRE OG PLANTELIV Bilag 4 arter og andre sjældne dyre og plantearter NØDVENDIGE TILLADELSER TIDSPLAN ØKONOMI

3 Forord Brede å Lystfiskerforenings vandplejeudvalg arbejder på at skabe optimale gyde og opvækstforhold for laksefisk, og samtidig forbedre miljø og naturtilstanden i Brede Å systemets vandløb. Målsætningen er at etablere fysiske forhold, der er så gode at vandløbssystemet kan opretholde en selvreproducerende bestand af laksefisk, så udsætninger ikke længere er nødvendigt. Selvreproducerende bestande af laksefisk vil have stor rekreativ betydning for lokalbefolkningen, samt bidrage med en ikke ubetydelig omsætning i lokalsamfundet, som følge at øget lystfiskerturisme. Dette er således et projekt til fremme af flere formål, dog særligt at fremme og forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i vandløbet. Ved denne projektbeskrivelse ansøges Tønder Kommune samtidig om myndighedsbehandling af projektet. Formål og projektbeskrivelse Formål med projektet Formålet med projektet er først og fremmest at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet i form af levesteder for fisk og smådyr og samtidig gøre biotopen mere attraktiv for gydning af laksefisk. Variation i vandløbets fysiske forhold med varierende dybde og strømforhold giver ophav til mange flere slags planter og smådyr i vandløbet og giver derved mulighed for at vandløbet bliver levested for mange flere fisk. Forbedring af de fysiske forhold sker ved udlægning af gydegrus i Brede å og Lobæk ved Løgumkloster. Brede å og Lobæk er i 90`erne restaureret og genslynget på projektstrækningen. I den forbindelse blev der lagt gydegrus ud i det nye forløb flere steder. Gennem tiden har det dog vist sig, at gruset stille og roligt er forsvundet flere steder, og er i dag ikke tilgængelig som gydesubstrat for laksefisk. Brede å oplever også, på trods af udsætninger af lakseyngel, stagnerende fangster af opgangslaks. Laks gyder typisk i vandløbenes hovedløb på dybere vand end havørred, som oftest trækker op i vandløbenes øverste løb. Brede å Lystfiskerforening ønsker derfor at forbedre gydeforholdene for laks og havørred i hovedløbet ved Løgumkloster. Projektet har til formål at øge produktionen af naturlig lak- 2

4 se- og ørredyngel. En produktion, som kan øge indtægterne fra lystfiskerturisme i lokalområdet. Vandløbsrestaureringen sker efter bestemmelserne i vandløbsloven. Projekt Vandløbet forbedres med følgende virkemidler: - Udlægning af nye gydebanker. - Supplerende udlæg af grus på eksisterende gydebanker - Udlægning af skjulesten - Ændring af stenstryg til gydestryg ved at forlænge stryget m og udlægge gydegrus Midlertidige foranstaltninger: - Stenoplagsplads. Nuværende forhold Projektområdets afgrænsning Projekt udføres i Lobæk og Brede å på strækningen fra broen ved Lobækvej i Løgumgårde og nedstrøms til Sparrekasseskoven og renseanlægget i Løgumkloster, jf. figur 1. Projektstrækningen er ca. 3,6 km lang og starter i station i Lobæk, som er vejbroen ved Lobækvej i Løgumgårde, og fortsætter nedstrøms til broen Bredebrovej i Løgumkloster, station Ved Bredebrovej bliver Lobæk til Brede å station 0 og projektstrækningen fortsætter nedstrøms til station 1450, som ligger nedstrøms udløbet fra renseanlægget i Løgumkloster ved Sparrekasseskoven. Stationsnumre og geografisk placering m.m. er vist på Figur 1, 2,3 og 4. 3

5 Stryg Figur 1. Lokalisering af projektområdet med markering af gydebanker (gule prikker), stryg (gul streg) og nummer. 4

6 Figur 2. Oversigt over projektområdet med matrikelnumre. 5

7 Stryg Figur 3. Oversigt over projektområdet med matrikelnumre. Figur 4. Oversigt over projektområdet med matrikelnumre. 6

8 Ejerforhold De tilstødende arealer er vist på ovenstående figurer 2-4, med matrikel numre. Ejerforhold er vist på næste side. Gydebanke Matr. nr. Ejer nr. 1 vest 561 Løgumgårde, Nr. Løgum Bong-Sun Kweon Hansen, Telgårdsvej 8 øst 534 Løgumgårde, Nr. Løgum Christian Hinrichsen, Landebyvej 8 2 vest 352, 622 Landeby, Nr. Løgum Dan Petersen øst 409 Landeby, Nr. Løgum Tønder Kommune 3 vest 622 Løgumgårde, Nr. Løgum Dan Petersen øst 553 Løgumgårde, Nr. Løgum Tønder Kommune 4 vest 622 Løgumgårde, Nr. Løgum Dan Petersen øst 552 Løgumgårde, Nr. Løgum Tønder Kommune 5 vest 2236 Løgumkloster Claus Christian Tästensen øst 124 Løgumkloster Tønder Kommune Stryg vest 673 Løgumkloster 2184 Løgumkloster Lene Enghave Jensen, Ved Dammen 42, 6240 Løgumkloster Tønder Kommune Øst 2104 Løgumkloster 2105 Løgumkloster Tønder Kommune Claus Christian Tästensen 6 vest 2105 Løgumkloster Claus Christian Tästensen øst 2184 Løgumkloster Tønder Kommune 7 vest 2105 Løgumkloster Claus Christian Tästensen øst 1268 Løgumkloster Tønder Kommune 8 vest 7000a Løgumkloster Tønder Kommune øst 7000I Løgumkloster Tønder Kommune 9 vest 2221a Løgumkloster Tønder Kommune øst 2221a Løgumkloster Tønder Kommune 10 vest 2221a Løgumkloster Tønder Kommune øst 2221a Løgumkloster Tønder Kommune 11 vest 2239a Løgumkloster Tønder Kommune øst 2239a Løgumkloster Tønder Kommune 12 vest 2239a Løgumkloster Tønder Kommune øst 2239a Løgumkloster Tønder Kommune 13 vest 2239a Løgumkloster Tønder Kommune øst 1152 Løgumkloster Kasper Munk Jensen 14 nord 2318 Løgumkloster Den Jyske sparrekasse syd 110 Løgumkloster Lilly Margrethe Lund, Kalhavevej 10 Tabel 1. Oversigt over ejerforhold ved de 14 gydebanker og stryget på projektstækningen på hhv. øst- og vestsiden af åen 7

9 Jordbunden i projektområdet Jordbunden i projektområdet består sandede jorde med gruslinser, og overjorden er med højt indhold af humus, altså typiske lavbundsjorde, som findes i ådale. Vandløbet På hele strækningen er vandløbet slynget, med afvekslende dybde og strømforhold. Der mangler på projektstrækningen egnet gydegrus og lavvandede gydestryg, som giver gode fysiske forhold for opvækst af ørredyngel og ungfisk. I sommerperioden har strækningen en moderat divers plantevækst, som giver masser af skjul for ørred. På projektstrækningen findes 1 større stenstryg på ca. 35 meter og et fald på 40 cm, hvilket svarer til ca. 11 promille. Bundbredden på strækningen er gennemsnitligt ca. 7-8 meter, og noget afvekslende. Det gennemsnitlige fald på strækningen er ca. 0,7 promille målt fra station i Lobæk (kote 9,5) til station 1338 i Brede Å (kote 7,0) hvilket er et fald på ca. 2,5 meter på en ca meter lang strækning. De eksisterende forhold ses på figur 5 og 6. 8

10 Figur 5. Eksisterende bundforhold i Lobæk og Brede å på projektstrækningen, opmålt juli Længdeprofilet er opmålt fra broen ved Lobækvej til broen ved Bredebrovej i Løgumkloster. Vandspejl er vist med blå linje, og bundkoten er vist med sort linje. 9

11 Figur 6. Eksisterende bundforhold i Brede å fra Bredebrovej (station 0) på projektstrækningen, opmålt juli Længdeprofilet er opmålt fra broen ved Bredebrovej (venstre side) til ca. 200 meter nedstrøms gangbro på stien mellem Kalhavevej og Sparrekasseskoven i Løgumkloster. Vandspejl er vist med blå linje, og bundkoten er vist med sort linje. 10

12 Lovgivning og bestemmelser af betydning for projektet Kommuneplanen Projektområdet er i kommuneplanen udlagt som fritids og rekreativt formål i rammeområde nr og Figur 7. Kommuneplanafgrænsning for rammeområde og Projektområdet er i Kommuneplanen udlagt til rekreation og fritidsformål. Jf. kommuneplanens rammedel for område og ses der ikke at være konflikt med nærværende vandløbsprojekt. Lokalplaner Den nordlige del af projektområdet, fra Lobækvej til Bredebrovej er omfattet af Lokalplan 1-26 Lokalplan for et offentligt rekreativt omkring Lobæk. Lokalplanens formål er blandt andet at give mulighed for at tilbageføre Lobæk til et slynget forløb Området er udlagt som naturområde, og projektet vurderes derfor ikke at være i konflikt med lokalplanen. 11

13 Naturbeskyttelse Området er omfattet af Natura 2000 (internationale naturbeskyttelsesområder). Lobæk og Brede Å er på projektstrækningen udpeget som habitatområde nr. H86 Brede Å. På udpegningsgrundlaget er naturtypen Vandløb med vandplanter (3260) og arterne Bæklampret (1096), Snæbel (1113) og Flodlampret (1099). Dele af projektområdet er udpeget som beskyttet eng og mose, i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Figur 8. Oversigt over 3 beskyttet natur i projektområdet. Som det ses på billedet, er der ikke overensstemmelse mellem den digitaliserede korklægning af beskyttet vandløb og luftfoto fra Der søges på baggrund af ovenstående om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til det ansøgte projekt, idet det vurderes, at naturværdierne som følge af projektet vil øges i sin helhed. Få år efter arbejdet forventes naturområder at være fuldt reetableret, da der kun køres langs vandløbet. Gældende regulativ for vandløbet Vandløbet er omfattet af regulativ, hvor det skal overholde en fastlagt vandføringsevne. Flora og fauna i og ved vandløbet Lobæk og Brede Å er målsat i den seneste Vandområdeplan til at have god økologisk tilstand for smådyr og fisk. Dvs. DVFI på minimum 5 og fisketæthed på 1½ stk. halvårs ørred/laks pr. meter vandløb. 12

14 Målsætningen er opfyldt på projektstrækningen for smådyr, mens den er ukendt for fisk. Det er Vandplejeudvalget ved Brede Ås vurdering, at målsætningen for fisk formentlig ikke er opfyldt på projektstrækningen, idet forekomsten af gydegrus i dag er sparsom, og der foregår kun sporadisk gydning på projektstrækningen. Planlagte foranstaltninger Beskrivelse af tiltag Udlæg af gydebanker Udlægning af gydegrus sker efter de retningslinjer, som er beskrevet i Sådan laver man gydebanker for laksefisk af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. I et vandløb, som Lobæk og Brede Å på den valgte projektstrækning, vil et passende antal gydebanker være ca. 14, således at der vil være 1 gydebanke for hver 260 meter. Gydebankerne udlægges jævnt på strækningen, og som udgangspunkt aldrig i sving. Gydebankerne er forsøgt placeret ud fra lokalkendskab til vandløbets fald- og bundforhold, således at bankerne udlægges på i forvejen lavvandede strækninger, og ikke i eksisterende høller, da disse ville sluge unødigt meget grus. Figur 9. Gydebankerne etableres på de lige strækninger af vandløbet, hvor der naturligt burde være stryg, og hvor gydegruset ikke skyller væk Gydebankerne udlægges så de får et fald på ca. 2-3 promille og en længde på ca meter, da dette er passende i mellem store vandløb. Udlægningen sker så der kun forekommer lokal stuvning af vand på højest 5-8 cm opstrøms gydebanken, jf. ovennævnte vejledning, og figur 10 og 11. Stuvningen vil være meget lokal, og ikke påvirke afvandingen. Stuvningen kontrolleres i 13

15 forbindelse med udlægningen ved anvendelse af landmålerstok med markering, som beskrevet i ovennævnte vejledning og figur 10 og 11. Figur 10. Skitse over hvordan vandstuvning foran udlagt gydegrus kontrolleres med landmålerstok. Figur 11. Skitse over hvordan der kun forekommer en lokal stuvning af vand foran en udlagt gydebanke. Længden af stuvningszonen afhænger af vandløbets fald. Stort fald betyder kort stuvningszone. Da Lobæk og Brede Å på projektstrækningen har en bundbredde på gennemsnitlig 7-8 meter, anslås det, at der til hver gydebanke skal bruges ca. 100 m 3 grus. Grusmængden er anslået, da bunden på projektstrækningen kan variere meget, og det således afhænger af et samspil mellem bundens variation, vandløbsbredden og hvor tykt gruslagets skal være, for at give gydebanken den rette hældning og længde. Til de 14 gydebanker skal der bruges ca m 3 grusblanding bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (33-64 mm). Grusmængden må forventes at variere med ± %. 14

16 Figur 12 Illustration af placering af gydebanker. Der etableres ca. 14 gydebanker á en længde på meter jævnt fordelt på projektstrækningen. 15

17 Figur 13 Illustration af placering af gydebanker på projektstrækningens nordlige del. 6 16

18 Figur 14 Illustration af placering af gydebanker på projektstrækningens sydlige del. 17

19 Figur 15. Længdeprofil af projektstrækning i Lobæk. Gydebanker er vist med brun streg. Figuren viser eksisterende bundkoter opmålt juli Vandspejlet er angivet med blå streg. 18

20 Figur 16. Længdeprofil af projektstrækning i Brede Å. Gydebanker er vist med brun streg. Figuren viser eksisterende bundkoter opmålt juli Vandspejlet er angivet med blå streg. 19

21 Ændring af stenstryg På projektstrækningen findes et større stenstryg på ca. 35 meter med et fald på ca. 40 cm (11 promille). Stenstryget ønskes ændret til et langt gydestryg med gydegrus og et fald på ca. 2 promille, således at stryget vil kunne anvendes til gydning og opvækst af lakse- og ørredyngel. Indløbskoten til stryget ændres ikke (figur 18), men stryget forlænges ved udlægning af gydegrus på og nedstrøms stryget, således at stryget får et jævnt fald på 2 promille. For at opnå dette, skal stryget forlænges meter nedstrøms. Da indløbskoten ikke ændres, vil der ikke ske øget stuvning opstrøms. Da Lobæk på strækningen har en bundbredde på gennemsnitlig 7-8 meter, anslås det, at der til forlængelse og udligning af fald på stryget, skal bruges ca m 3 grus. Grusmængden er anslået, da bunden på projektstrækningen kan variere meget (figur 18), og det således afhænger af et samspil mellem bundens variation, vandløbsbredden og hvor tykt gruslagets skal være, for at give gydebanken den rette hældning og længde. Grusblandingen er den samme som anvendes på de øvrige gydebanker, og er bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (33-64 mm). Grusmængden må forventes at variere med ± %. Nedenfor ses en principskitse af hvordan stryget ønskes ændret. 20

22 Eksisterende stryg start Eksisterende stryg slut Stryg forlænges Figur 17 Illustration af forlængelsen af eksisterende stenstryg 21

23 Figur 18 Længdeprofil af stenstryg. Eksisterende stenstryg forlænges og faldet reduceres, som vist med den brune streg Skjulesten Der kan evt. blive udlagt skjulesten på gydebankerne og stryget. Skjulestenene vil variere mellem cm i diameter med ca. 1 sten per 10 m². Dette er, hvad der erfaringsmæssigt passer bedst til større vandløb. Skjulesten er afgørende for ørreders muligheder for opvækst. Stenene giver samtidigt andre positive sideeffekter - de er substrat og lægivende for både planter og vandløbsinsekter. Stenene giver også større omrøring i vandet og dermed forbedrede iltforhold i vandløbet. Ca. 1-2 m 3 sten pr. gydebanke vurderes at være tilstrækkeligt, og vil blive lagt ud med hånden ved at maskinen kører langs vandløbet, mens stenene kastes ud manuelt med hånden. Stenoplagsplads Sten og materialer vil blive lagt strategisk i forhold til hvilke gydebanker der udlægges, og vil efter projektets afslutning blive reetableret. Arbejdets udførelse Arbejdet udføres med gravemaskine, samt traktor med vogn, alternativt dumper. Der forventes ikke foretaget opgravning af bundmateriale. I tilfælde hvor det bliver nødvendigt vil det opgravede materiale planeres ud vandløbsnært i projektområdet. 22

24 Det forventes at projektet skal gennemføres over flere omgange og strække sig over en periode på 3 år, således at der udlægges 4-5 gydebanker årligt. Baggrundens for at lade projektet strække sig over en årrække, er bl.a. at projektet skal finansieres af fiskeplejemidlerne i Gruspuljen, hvor tilskuddet pt. udgør ,- ex moms. Tilskuddet svarer ca. til 150 m 3 gydegrus, og dermed 1-2 gydebanker. En betingelse for tilskud er bl.a. at et projekt med tilskud skal være gennemført inden der kan ansøges om endnu et tilskud. På grund af den administrative tid der går med at søge tilskud og få tilsagn, forventes det ikke, at der kan gennemføres mere end 4-5 gydebanker årligt. Resultat og konsekvenser Konsekvenser for arealanvendelsen Projektet vil ikke have konsekvenser for arealanvendelsen. Afstrømnings- og afvandingsmæssige forhold Projektet udføres således, at der ikke sker forringelser af de afvandingsmæssige og nuværende regulativmæssige afvandingsforhold. Der forventes kun en meget lille stuvning af vandet på få delstrækninger og ingen stuvning af vandet i projektområdet som helhed. Stryget ved station i Lobæk giver gode muligheder for at øge og udnytte faldet, uden at opstrøms strækninger påvirkes afvandingsmæssigt. Gydegruset udlægges i et lag som er nødvendigt for at opnå det nødvendige fald på gydebanken, og det vurderes ikke at blive nødvendigt at afgrave bunden inden udlæg, da bunden naturligt varierer meget i dybde, jf. længdeprofilet i figur 15 og 16. Fremtidige og regulativmæssige forhold Ingen ændringer. Konsekvenser for dyre og planteliv Sten- og grusbunden vil give forbedrede forhold for både fisk, insekter og planter. En forskelligartet vandløbsbund med sten og grus har flere økologiske nicher, der kan udnyttes, hvorimod sand eller blød organisk bund er langt mere artsfattig. Det vurderes, at der vil kunne opnås en høj produktion af ørred- og lakseyngel på strækningen, og det vurderes også, at strækningen vil kunne opnå en forbedret tilstand i forhold til den fremtidige fiskemålsætning med mindst 1½ års ørred/laks pr. meter vandløb. Åbne, snoede vandløb med et godt fald og gruset og stenet bund er med til at give vandløbene liv. I sådanne vandløb vil der være strækninger med rolige forløb og andre strækninger, hvor vandløbet strømmer hurtigt. I løbet af nogle år, vil vandløbsbunden ændre sig, så der nogle steder er sand og andre steder er grus. Udlægning af sten tvinger vandet til at 23

25 ændre sit forløb og der dannes strømninger i vandet. Smådyr og fisk kan gemme sig i læsiden og finde skjul i hulninger. Jo mere varierede fysiske forhold, des bedre mulighed vil der være for et alsidigt og varieret dyreliv i vandløbet. Natura 2000, Bilag 4 arter og andre sjældne dyre og plantearter Projektet vurderes ikke at ville påvirke arterne på habitatdirektivets bilag 4, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet. Den sjældne snæbel og flodlampret, som er på udpegningsgrundlaget i habitatområdet H86, vil påvirkes positivt at projektet, da udlæg af gydegrus og sten udgør faste overflader, som snæblens æg kan hæfte på. Desuden vil ændringen af stenstryget gøre det bedre passabelt for begge arter. Nødvendige tilladelser Tønder Kommune anmodes om myndighedsbehandling af projektet, jf. vandløbslovens 12, naturbeskyttelseslovens 3 m.v. Projektet igangsættes ikke før alle nødvendige tilladelser er opnået. Tidsplan Vandløbsprojektet ønskes igangsat snarest og myndighedsbehandling hos Tønder Kommune ønskes derfor foretaget hurtigst muligt. Det forventes at projektet gennemføres over en årrække på 3 år. Økonomi Brede Å lystfiskerforening ansøger Gruspuljen ved Fiskeplejemidlerne, om tilskud til indkøb af grus og sten til gydebankerne, når tilladelsen fra Tønder Kommune foreligger. Der søges til 1-2 gydebanke ad gangen, da tilskuddet nogenlunde svarer til den mængde grus, der skal bruges til 1-2 gydebanker. Ifølge aftale med Tønder Kommune, Ole Ottesen og Simon Petersen, kan Tønder Kommune supplere tilskuddet med yderligere ,- årligt i 3 år. Tønder Kommune stiller desuden med maskiner, og afholder udgiften til disse. Vandplejeudvalget ved Brede Å Lystfiskerforening stiller med 1-2 hjælpere. Finansieringen af forlængelse og ændring af eksisterende stenstryg forventes at skulle løftes af Tønder Kommune, idet denne del af projektet ikke kan løftes af Gruspuljen hos Fiskeplejemidlerne. 24

26 Udgifter til grus og sten forventes at være følgende, men afhænger af dagsprisen i grusgraven: Gydebanker: 1400 m 3 grus (75 % (16-32 mm) og 25 % (33-64 mm)) á 200,- pr. m 3 : ,- Sten (10-40 cm): 5000,- Ændring af stenstryg: grus (75 % (16-32 mm) og 25 % (33-64 mm)) á 200,- pr. m 3 : ,- Sten (10-40 cm): 5000,- 25

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken, Bregninge, Ærø

Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken, Bregninge, Ærø Teknisk Afdeling Rådhuset, Statene 2 5970 Ærøskøbing Carsten Schütter, csc@aeroekommune.dk Karl Johan Elmsgård, kje@aeroekommune.dk www.aeroekommune.dk Restaurering samt åbning af rørlagt strækning i Kirkebækken,

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang.

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang. Side 1/6 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 13-07-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-2-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Forslag til restaurering af Lillebæk.

Forslag til restaurering af Lillebæk. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Forslag til restaurering af Lillebæk. Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra

Læs mere

gives med de nedenfor nævnte vilkår.

gives med de nedenfor nævnte vilkår. Afsender: Thisted Kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 28. januar 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1807556 Medarbejder: KKN Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt for Hovedgrøften

Forslag til restaureringsprojekt for Hovedgrøften Forslag til restaureringsprojekt for Hovedgrøften 1. Projektets formål I forbindelse med Aarhus Kommunes arbejde med at skabe passage og forbedre de fysiske forhold i vandløbene, herunder livsbetingelserne

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune Natur og Miljø Att.: Martin Andersen martin.andersen@silkeborg.dk Kun sendt via e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune meddeler i medfør

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven

Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven 18. februar 2015 Gjern å - Udlægning af grus og sten afgørelse efter vandløbsloven Gjern å Udlægning af grus og sten Lodsejere, Gjern Fiskeriforening og Natur og Miljø Silkeborg kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv

VEJLEDNING. Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv VEJLEDNING Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus

Læs mere

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3.

Tilladelse til regulering af delstrækning Emmersbæk, og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3. Hjørring Kommune Nordsøen Oceanarium Willemoesvej 2 9850 Hirtshals Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555 Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å/FALD BÆK. REF. NR. 555, SAMT SPÆRRING AAL-1271 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur-

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere