Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode)"

Transkript

1 Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-03:2014 Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Parameter Anvendelsesområde Metode Kvælstofoxider, NOx Referencer DS/EN 14792: 2005 /1/ År 1999 Revideret år Måling af NOx i luftemissioner fra virksomheder Kontinuert bestemmelse med chemiluminescens metode 2014 (tilføjet nyt kapitel 8 om Særlige forhold ved måling af efter denox anlæg ), 2007 og 2003 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby Web: - Telefon:

2 Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-03:2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Brugervejledning til miljømyndighed Anvendelsesområde Måleområde Begrænsninger Princip Prøvetagning Analyse Fremgangsmåde Opvarmning Justering Måling Kontrol af analysatordrift Planlægning Udstyr Prøvetagning Analyse Særlige forhold ved måling af efter denox anlæg SRM måling efter denox anlæg Højere NO2 andel Lavere niveau NH3 slip interferens Kvalitetssikring Kontrol af analysatorens konverter Databehandling Korrektion for nul- og spanpunktsdrift Omregning mellem ppm og mg/m³(n) Usikkerhed Rapportering Modifikationer Referencer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby Web: - Telefon:

3 1 Indledning Dette metodeblad er revideret i Denne revision omfatter udelukkende en tilføjelse af et kapitel 8 om måling i afkast efter denox anlæg, en layoutmæssig omskrivning til et nyt format samt enkelte rettelser/præciseringer i den resterende tekst. Den væsentligste rettelse er i afsnit 5.2, hvor den højeste målte værdi er rettet til af spangassens certifikatværdi. 2 Brugervejledning til miljømyndighed Metodebladet er målrettet til målefirmaer og andre med specialinteresse for målinger, og giver information på dansk om, hvordan målingerne skal udføres og hvilke særlige forholdsregler og modifikationer, der kan forekomme efter danske forhold. Formålet er at sikre ensartede måleresultater samt at oplyse om særlige forhold, hvor modifikationer eller andre forholdsregler er påkrævet. I situationer, hvor målefirmaer eller virksomheder henvender sig til myndigheden med spørgsmål, der vedrører måleteknik, kan miljømyndigheden med fordel referere til metodebladet. Når vilkår indeholder et krav om målemetode samt krav om akkrediteret måling, bør der være tillid til, at målingen gennemføres efter forskrifterne i metodeblad, standard m.v. Der kan dog være situationer, hvor miljømyndigheden ønsker at vurdere kvaliteten af målingen. For miljømyndighederne har metodebladene f.eks. interesse ved: Mistanke om, at målingerne ikke er udført med tilfredsstillende kvalitet, Tvivl om tolkningen af resultater Vurdering af om målemetoden rent faktisk er egnet til formålet Til disse formål kan metodebladet læses af miljømyndigheden specielt med fokus på følgende emner: Målestedets indretning Dokumentation for produktionsforhold under målingen Anvendt prøvetagningssystem (materiale og temperatur) Feltblind (ikke relevant for dette metodeblad) Laboratorieblind (ikke relevant for dette metodeblad) Varme gasser med højt vandindhold (er der taget højde for risiko for kondensation) Interferens Isokinetisk udsugning (skal ligge mellem 95 % og 115 % af korrekt isokinetisk flow) ved alle partikelmålinger) (ikke relevant for dette metodeblad) Antallet af traverspunkter Der henvises endvidere til metodebladet MEL-22 Kvalitet i emissionsmålinger /6/. Side 3 af 13

4 3 Anvendelsesområde Dette metodeblad beskriver måling af emissioner af til luften fra afkast med strømmende gasser. Med afkast menes her skorstene, ventilationsafkast eller kanaler, gennem hvilke der udsendes varm eller kold gas til atmosfæren. defineres som summen af NO og NO2. Metoden kan også anvendes til måling af NO, såfremt NO2 -til- NO-konverteren udelades/frakobles. 3.1 Måleområde Måleområdet bestemmes af den enkelte analysators opbygning. Detektionsgrænsen skal være mindre end 2 % af måleområdet. Det aktuelle måleområde bør være stort nok til at dække højest forekommende koncentration og mindst 1,5 gange grænseværdien. Metoden er valideret til mg NO2/m³ for store fyringsanlæg og mg NO2/m³ for affaldsforbrænding. 3.2 Begrænsninger Ved målinger på anlæg hvor andelen af NO2 udgør mere end 10% af den samlede -koncentration, kan en betydelig del af denne fjernes under udskilning af vanddamp i en køleenhed. Andre metoder til konditionering end køling skal derfor anvendes. Se afsnit 7.1. Der vil være interferens ved forekomst af andre kvælstofoxider, der kan reduceres til NO på analysatorens konverter (for eksempel HNO3). CO2 sammen med vanddamp kan interferere og interferensen kan reduceres ved anvendelse af vacuum chemiluminescens. NH3 interfererer. Ved koncentrationer over 20 mg/m³ bør der korrigeres herfor. 4 Princip 4.1 Prøvetagning En delgasstrøm udsuges gennem et forfilter og sonderør (glas eller rustfrit stål) opvarmet til over gassens dugpunkt. Herefter ledes gassen gennem en gaskonditioneringsenhed (køling, permeationstørring eller fortynding). Alternativt holdes prøvegassen på en temperatur over gassen dugpunkt frem til den opvarmede monitor (evt. ekstern converter). Hvis gassen indeholder mere end 10 % NO2 må køling som konditionering ikke anvendes 1. Herefter ledes gassen gennem uopvarmede stålrør eller teflonslanger til en konverter, der omdanner NO2 til NO, inden den ledes ind i selve analysatoren (konverter og analysator er ofte bygget i samme enhed). 1 De 10 % beregnes som vol/vol dvs. forholdet i ppm. Side 4 af 13

5 4.2 Analyse Analysen foretages on-site med en analysator der anvender chemiluminescens-prin-cippet, og den målte koncentration af NO efter konverteren registreres kontinuert ved hjælp af en linieskriver eller datalogger. Den grundlæggende reaktion i chemiluminescensprincippet sker mellem NO og O3 i et reaktionskammer: NO + O3 NO2 + O kj/mol En del af NO2-molekylerne dannes i en eksiteret tilstand (NO2*). Eksitationsenergien frigives herefter som fotoner (lys): NO2* NO2 + hʋ Denne stråling er normalt målbar i bølgelængdeområdet nm, og dens intensitet afhænger af volumenindholdet og opholdstiden for NO i reaktionskammeret, men også af trykket i kammeret og gassens sammensætning. Påvirkningen fra andre gasser kan kun ske, såfremt disse også giver chemiluminescens-stråling ved reaktion med O3, eller hvis strålingen fra NO2* hindres ved quenching 2. 5 Fremgangsmåde 5.1 Opvarmning Hele målesystemet (inklusiv konditioneringsenhed) samles som beskrevet i producentens instruktioner. Konditioneringsenhed, sonde, filter og analysator stabiliseres på de ønskede temperaturer. Samtidigt afventes, at der opnås konstant (lavt) tryk i analysatorens målecelle. 5.2 Justering Efter endt opvarmning justeres flow gennem konditioneringsenheden og analysatoren til det flow, der skal anvendes under målingen. Tilledning af kalibreringsgas direkte til analysatoren. Nul- og spangas tilføres analysatoren direkte, uden om prøvetagningssystemet. Det sikres, at der er sammenhæng med gassernes aktuelle koncentration og den værdi, der opsamles ved hjælp af dataregistreringen. Eventuelt justeres. Hvis justering foretages, gøres dette ved først at justere nulpunktet, herefter spanpunktet. Til sidst kontrolleres det, at nulpunktsændringen er 2 gange analysatorens reproducerbarhed ved nul. Hvis dette ikke er tilfældet gentages proceduren. Tilledning af kalibreringsgas gennem prøvetagningssystemet. Der tilføres herefter nul- og spangas (i vilkårlig rækkefølge) så vidt muligt gennem hele prøvetagningssystemet. Afvigelsen mellem analysatorens visning ved direkte tilledning af gas og visning ved tilledning af gas 2 I praksis findes i røggasser ikke nogen væsentlige interferenser som følge af påvirkninger fra andre gasser, hvis der anvendes analysatorer med lavt tryk i selve målekammeret (vacuum chemiluminescens). Side 5 af 13

6 gennem samplesystemet, må ikke overstige 2 % af spangassens certifikatværdi. Ved større afvigelser kontrolleres prøvetagningssystemet for utætheder ved en læktest, fx. ved at blokere sonde-enden og tænde pumpen. Når minimum tryk er opnået kontrolleres flowet med et passende flowmeter. Lækflowet må ikke overstige 2 % af det forventede flow under måling. 5.3 Måling Sonden placeres i et repræsentativt punkt i kanalen/skorsten, så vidt muligt i kanalens midte. For større kanaler kan sonde-enden placeres tættere på måleporten, men ikke så tæt at forstyrrelser i flow eller koncentration fra måleporten kan forekomme. Ved mistanke om lagdeling skal det dokumenteres om gassen er homogen eller ej. Prøvetagning i lagdelte gasser skal følge relevante standarder eller tekniske specifikationer fra CEN/TC Under målingen skal der opretholdes et konstant flow, og responstiden bør være så kort som mulig og maksimalt 200 s. Derfor bør afstanden mellem målested og måler være så kort som mulig brug eventuelt en by-pass pumpe ved store afstande. 5.4 Kontrol af analysatordrift Umiddelbart efter hver måling og mindst en gang om dagen - inden nogen form for justering af analysatoren - tilføres nulgas og kalibreringsgas til analysatoren gennem hele prøvetagningssystemet. De regi strerede værdier noteres. Hvis forskellen mellem analysatorens visning og nul- henholdsvis spangassens certificatværdi er større end 2 % af spanværdien skal der korrigeres for både nul- og span drift (se afsnit 10.1). Hvis forskellen for enten nul- eller spangas er mere end 5 % af spanværdien skal målingen kasseres. Både nulog span drift skal angives i rapporten. 6 Planlægning Se kap. 8 i Luftvejledningen /2/. 7 Udstyr 7.1 Prøvetagning 1. Følgende udstyr anvendes: 2. Sonderør i passende korrosionsbestandigt materiale i passende længde i forhold til kanalen/skorstenen. Sonderør og filter skal opvarmes til over gassens dugpunkt. 3. In-stack eller opvarmet out-stack partikelfilter af inert materiale (f.eks. keramisk materiale sintermetal eller lignende). Ekstra filtre kan anvendes før og/eller efter konditioneringsenheden som ekstra beskyttelse af selve analysatoren. 4. Prøveslanger af i passende korrosionsbestandigt materiale 4. Før konditioneringsenheden skal prøveslangerne opvarmes for at forhindre kondensation. 3 DS/EN Air quality Measurement of stationary source emissions Requirements for measurement sections and sites for and for the measurement objective, plan and report. 4 fx. rustfrit stål, borosilicatglas eller keramisk materiale; PTFE kan kun bruges ved temperaturer < 200 C. Ved høje gastemperaturer (> 250 C) kan rustfrit stål medføre risiko for, at forholdet mellem NO2 og ændres i prøvetagningssonden. I disse tilfælde skal der benyttes keramisk materiale, glas, kvarts eller titanium. Kobber og kobberbaserede legeringer er ikke tilladt Side 6 af 13

7 5. Gaskonditioneringsenhed. Der kan vælges mellem følgende fire konfigurationer: a. Kondensation af vanddamp (kan ikke anvendes når gassen indeholder mere end 10 % NO2 af -koncentrationen 5 ). b. Permeationstørring c. Fortynding d. Opvarmet slange, pumpe og analysator 6. Evt. ekstern converter (NO2 til NO). Ved anvendelse af ekstern converter er kun gaskonditionering frem til converteren nødvendig. 7. Gastæt pumpe med en tilstrækkelig kapacitet til at transportere prøvegassen gennem målesystemet med en sådan hastighed, at responstiden minimeres. 8. Prøvegas flowkontrol (f.eks. flowmeter) med tilhørende ventil, således flowet gennem analysatoren kan holdes konstant indenfor 10 %. Note. Der kan med fordel anvendes en overtryksventil til at sikre et konstant tryk på tilgangen af analysatoren, dels beskyttes analysatoren mod overtryk, og dels minimeres behovet for justering af flowet. 7.2 Analyse Følgende udstyr anvendes: 1. NO2 til NO konverter. Omdanner NO2 i prøvegassen til NO, der indgår i den kemiske reaktion, der danner basis for selve detekteringen. 2. NOx-analysatoren skal være baseret på chemiluminescensprincippet for kontinuert bestemmelse af NOxkoncentrationen i prøvegassen. Måleren skal opfylde følgende specifikationer: Specifikation Kvalitets kriterium Respons tid 200 s Detektionsgrænse ± 2,0 % af måleområdet Linearitet ± 2,0 % af måleområdet Nulpunkts drift ± 2,0 % af måleområdet/24 timer Span drift ± 2,0 % af måleområdet/24 timer Følsomhed for atmosfærisk tryk ± 3,0 % af måleområdet/ 2 kpa Følsomhed for prøveluftflow fra tryk i kanal a Følsomhed for omgivende temperatur ± 3,0 % af måleområdet/10 K Følsomhed for elektrisk spænding ± 2,0 % af måleområdet/10 V Interferenser b Total ± 4,0 % af måleområdet Konverter effektivitet > 95,0 % Tab og læk i prøvetagnings- og konditionerings-systemet ± 2,0 % af den målte værdi Standard afvigelse af reproducerbarhed i laboratorium ± 1,0 % af måleområdet ved nul Standard afvigelse af reproducerbarhed i laboratorium ± 2,0 % af måleområdet ved span niveau a Prøveluftflowet eller trykket er defineret i leverandørens anbefalinger. b Der skal som minimum testes for interferens fra CO2, NH3 og H2O (H2O kun når der anvendes samplingsystemer, der ikke fjerner vanddamp). 5 Fx. ved måling på gasmotorer eller efter denox-anlæg, hvor andelen af NO2 kan være betydelig Side 7 af 13

8 3. Tidsopløsningen i dataopsamlingen skal tilpasses opgaven og målesystemets responstid. Generelt bør der lagres mindst en (middel)værdi pr. 60 sekunder. 4. Kalibreringsgasser. Der skal anvendes i alt 2 kalibreringsgasser: a. en nulgas uden signifikant indhold af (f.eks. renset luft eller nitrogen) b. en spangas med en certificeret indhold af NO eller NO/NO2. Usikkerheden 6 på det analytiske certifikat på spangassen skal være ±2 % for NO eller NO/NO2. Når målingen benyttes til eftervisning af grænseværdier skal spangassen have en koncentration på ca. halvdelen af grænseværdien eller mellem 50 % og 90 % af det valgte måleområde. 8 Særlige forhold ved måling af efter denox anlæg Den grundlæggende egenskab ved denox anlæg er, at de anvender en dosering af NH3 eller urea således at kan reduceres til N2 (og vand). Som følge af denne proces påvirkes -målingen på følgende måde: 1. det er primært NO der nedbrydes ved denox, hvorved ens andel af NO2 bliver større i skorstenen 2. det generelle niveau er lavere end uden denox 3. NH3 slip forekommer i større eller mindre grad. Niveauer på 0-20 ppm NH3 er normalt forekommende Disse tre situationer eller kombinationer heraf har betydning for målingen af. Nærværende kapitel giver anvisning på hvordan disse måletekniske udfordringer løses bedst muligt. 8.1 SRM måling efter denox anlæg Højere NO 2 andel I afsnit 7.1 angives det at der ikke må anvendes en gaskonditioneringsenhed hvor gassen tørres ved kondensering af vanddamp når gassen har en NO2 andel større end 10 %. For planlægningsformål kan det antages at denox kun reducerer NO og det kan dermed forudsiges hvilke kombinationer af forventet NO2 andel før denox og forventet reduktion i denox der giver 10 % NO2 andel efter denox: 6 Alle usikkerhedsangivelser i metodeblade er som 95 % konfidens interval (k=2). Side 8 af 13

9 NO 2 andele før og NO X reduktion som giver ca. 10 % NO 2 andel efter NO X reduktion [%] NO 2 andel før denox [%] Figur 1 Illustration af kombinationer af NO2 andel før denox og reduktion i denox som giver ca. 10 % NO2 andel efter denox. Bemærk at både højere NO2 andel før og højere reduktion vil give NO2 andele efter denox, som er højere end 10 %. Eksempel: en forventet NO2 andel på 6 % eller højere før denox og en forventet reduktion på 41 eller højere vil give en NO2 andel efter denox, som er 10 % eller højere. Som det fremgår af Figur 1 vil reduktions effektiviteter større end ca. 50 % give NO2 andele der er større end 10 % blot der er ca. 5 % NO2 før denox. I alle situationer, hvor det forventes at NO2 andelen er i nærheden af 10 % eller højere efter denox må gaskonditioneringsmetode 5.a (Kondensation af vanddamp) i afsnit 7.1 ikke anvendes Lavere NO X niveau I afsnit 7.2 angives det, at spangassen skal have en koncentration på ca. halvdelen af grænseværdien eller mellem 50 % og 90 % af det valgte måleområde. I afsnit 3.1 angives der følgende vedr. måleområdet: Det aktuelle måleområde bør være stort nok til at dække højest forekommende koncentration og mindst 1,5 gange grænseværdien. Mange anlæg der er har installeret denox har ikke gjort det pga. en lav grænseværdi, men for at spare afgift. Dermed er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem grænseværdien og det nødvendige måleområde. Side 9 af 13

10 Som der fremgår af ovenstående er det nødvendigt at stille ekstra krav vedr. måleområde og spangasser, afhængig af formålet med målingen: 1. I situationer, hvor der udelukkende er tale om eftervisning af grænseværdier er det lidet sandsynligt at der er installeret denox, og de eksisterende regler vedr. måleområde og spangasser afsnit 7.2 og i afsnit 3.1 er tilstrækkelige. 2. I situationer, hvor målingen skal benyttes enten til afregning af afgift eller til kvalitetssikring af AMS der benyttes til afgiftsberegning er det nødvendigt at sikre et tilpas lavt måleområde og tilsvarende spangasser som passer til måleområdet. Valg af spangas og måleområde skal styres efter reglerne i afsnit 7.2 og i afsnit 3.1 og den højeste måleværdi. Ved QAL2 og AST, hvor der kan forekomme både høje og lave niveauer under parallelmålingerne anbefales det at benytte forskellige måleområder og spangasser, således at målingerne i det lave område bliver så nøjagtige som muligt NH 3 slip interferens I afsnit 7.2 anføres det at interferenser fra bla. NH3 maksimalt må være 4,0 % af måleområdet. Kontrol for interferens skal foretages i alle relevante niveauer af NH3 og relevante måleområder 8. 9 Kvalitetssikring En væsentlig del af kvalitetssikringen foregår i felten. Ud over kalibrering og justering på målestedet vedligeholdes måleren løbende i henhold til leverandørens anvisninger. Linearitetskontrol gennemføres periodevis i laboratoriet i henhold til det udførende laboratoriums procedurer. Analysatorens linearitet kontrolleres herunder i mindst 5 punkter fordelt over hele måleområdet. 9.1 Kontrol af analysatorens konverter Konverteren omdanner NO2 til NO. Konverteren har en begrænset levetid, og når konverterens effektivitet falder, bliver de målte NO2- (og -) værdier for lave. Konverterens effektivitet skal derfor kontrolleres mindst én gang årligt evt. hyppigere afhængig af converterens materiale og NO2 koncentrationen. Dette gøres på en af følgende måder: a) Analysatoren justeres med en gas med et kendt indhold af NO. Justeringen foretages med analysatoren indstillet til at måle NOx. Herefter tilføres analysatoren en spangas med en kendt koncentration af NO2. Konverteringen er tilfredsstillende, hvis analysatoren stabiliserer sig med en visning, der svarer til mindst 95% af spangassens NO2-koncentration. Proceduren gentages 3 gange og middelværdien rapporteres. b) Konverteren kontrolleres ved gasfasetitrering efter følgende princip: Analysatoren tilføres en NO gas med omkring 80 % af måleområdet. Noter koncentrationen af total (R1) og koncentrationen af NO (P1). Herefter blandes NO-gassen med ozon, hvorefter koncentrationen af total (R2) og koncentrationen af NO (P2) noteres. Nu varieres ozongeneratorens output i yderligere mindst 3 7 På store kraftværker o.lign., hvor volumenstrømmen er meget stor kan selv små afvigelser i en lav koncentration betyde store summer i afgift. 8 Efter denox anlæg er det ikke usandsynligt at NH3 kan forekomme i samme koncentrationsområde som. Eksempelvis 10 ppm NH3 og 10 ppm efter et SCR anlæg med overdosering af NH3. Side 10 af 13

11 C C R total NO niveauer og noter koncentrationen af total (R3, R4,...R5) og koncentrationen af NO (P3, P4,...P5). Konvertereffektiviteten beregnes efter følgende formel: ( Rn Pn ) ( R1 P1 ) 100, hvor P P konvertereffektivitet P NO koncentration i E E i 1 X n koncentration ppm 10 Databehandling ppm 10.1 Korrektion for nul- og spanpunktsdrift Det forudsættes i det følgende, at signaldriften er lineært aftagende (eller stigende) under hele måleperioden, og at der anvendes nul-, og span-gasse som foreskrevet. Korrektion af den målte værdi for signaldrift under målingen (se afsnit 5.4) foretages da efter: c korr = c ma c m c 0 (c avg c 0 ), hvor c korr = c ma = c m = c avg = c 0 = den målte middelværdi korrigeret for drift af analysatoren under målingen. koncentrationen af den aktuelt anvendte kalibreringsgas. gennemsnittet af analysatorens visning med kalibreringsgas før og efter måling gennem hele prøvetagningssystemet. gennemsnittet af alle måleraflæsninger under målingen. gennemsnittet af analysatorens visning med nulgas før og efter måling Omregning mellem ppm og mg/m³(n) Den målte koncentration af udlæses normalt i enheden ppm (vol), idet summen C C C NO NO NO x 2 herved kan beregnes direkte. Dataopsamling vil derfor mest hensigtsmæssigt baseres på enheden ppm. For sammenligning med grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger udtrykkes som NO2. omregnes fra ppm til mg/m³(n) efter: c mg m³( n), beregnet som NO 2, 05 c ppm / 2 11 Usikkerhed Rapporten skal altid indeholde en prøvetagningsusikkerhed og en analyseusikkerhed eller en samlet usikkerhed for både prøvetagning og analyse. Side 11 af 13

12 Usikkerheden er normalt estimeret i et usikkerhedsbudget. Der henvises til DS/EN ISO /5/ for beregninger af usikkerheden ved prøvetagning og analyse. Standarden /1/ indeholder et eksempel på en beregning af usikkerheden for. Der henvises endvidere til Referencelaboratoriets rapport om Opstilling af usikkerhedsbudgetter for direkte visende instrumenter. Praktisk indgangsvinkel (www.ref-lab-dk). 12 Rapportering Rapporten udformes som beskrevet i kap. 8 i Luftvejledningen /2/ og EN/ISO /3/. I rapporten skal der refereres til dette metodeblad. Enhver afvigelse herfra, eller valgfri operationer, skal angives i rapporten. 13 Modifikationer Dette metodeblad er udarbejdet med udgangspunkt i DS/EN Der er foretaget modifikationer på følgende punkter: Kravet i standarden om at lineariseringskontrol skal gennemføres mindst en gang om året og efter reparation er erstattet af følgende ordlyd: linearitetskontrol gennemføres periodevis i laboratoriet i henhold til det udførende laboratoriums procedurer. Side 12 af 13

13 14 Referencer /1/ DS/EN 14792: November Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides () Reference method: Chemiluminescence. /2/ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001 Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. /3/ DS/EN ISO/IEC 17025: 2005 Generelle krav til prøvetagnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. /4/ DS/ISO/CEN Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) /5/ DS/EN ISO 14956: 2002 Air Quality - Evaluation of the suitability of a measurement method by comparison with a stated measurement uncertainty. /6/ MEL-22 Kvalitet i emissionsmålinger (www.ref-lab.dk). Side 13 af 13

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af ilt ( ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Parameter Ilt, Anvendelsesområde Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Metode Kontinuert bestemmelse

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid () i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Kulmonoxid () Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Kontinuert bestemmelse efter

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode)

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-03:2017 Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Parameter Anvendelsesområde Metode Kvælstofoxider,

Læs mere

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Formål: Det overordnede formål med dette program er at samle al relevant dokumentation, der medvirker til at sikre kvaliteten af de målinger anlæggets

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO 2 ) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid)

Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO 2 ) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid) Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid ( ) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid) Parameter Svovldioxid, Anvendelsesområde Metode Måling af i luftemissioner fra

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Opstilling af usikkerhedsbudgetter for direkte visende instrumenter. Praktisk indgangsvinkel

Opstilling af usikkerhedsbudgetter for direkte visende instrumenter. Praktisk indgangsvinkel Opstilling af usikkerhedsbudgetter for direkte visende instrumenter Praktisk indgangsvinkel Udarbejdet af Peter Blinksbjerg, dk-teknik ENERGI & MILJØ Gunnar Nyquist, ITM 1. Indledning I 1999 udgav Referencelaboratoriet

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Mineralsk olie (olieaerosoler) Måling af mineralsk olie (olieaerosoler)

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Måling af spormetaller i luftemissioner fra virksomheder.

Måling af spormetaller i luftemissioner fra virksomheder. Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) Parameter Anvendelsesområde Metode Antimon (Sb), Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden FORCE Technology Brøndby d. 15/11-2011 LKG/LPJ 111-23664/111-31534 Energiafgift opgjort efter røggasmetoden 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Indledning... 1 3. Målere... 2 4. Kvalitetskrav... 3 5. Gennemgang

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer År Totalt partikulært stof Måling af totalt partikulært stof

Læs mere

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Signalveje og beregninger af AMS data Forfatter(e) Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret,

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas Metodeblad nr. MEL-23 Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas Parametre Anvendelsesområde Metode Referencer Hydrogensulfid Måling af luftemissioner Manuel opsamling

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid)

Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-04:2017 Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid) Parameter Anvendelsesområde Måling

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.) 53 Definitio De indledende definitioner af PEMS mv. nen på har primært til formål at hjælpe læseren PEMS til en forståelse

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH)

Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH) Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel opsamling i svag NaOH) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer Saltsyre, salpetersyre,

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Indledning Sydtrafik ønsker at kunne kontrollere, at de busser, som Sydtrafiks vognmænd indsætter på Sydtrafiks ruter, også efter kontraktens indgåelse overholder

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer)

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer År 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år 2004, 2013 og

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Høringsversion november 2015

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Høringsversion november 2015 Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer Først udgivet år 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen Rapport nr. 33-2005 Kontrolvilkår for absolutfiltre Forslag til supplement til Luftvejledningen Lars K. Gram 23. december 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR EMISSIONSBASERET REGULERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN EN NY START FOR GRØN VÆKST - HVORDAN OG HVORNÅR? Agro Business Park 18. september 2013 Anders Peter S. Adamsen Anders Feilberg

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer)

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer Først udgivet år 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år

Læs mere

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug.

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 25 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram.

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Fortolkningsbidrag til Bekendtgørelse nr. 852. 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Rapport nr. 47-2008 Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Vurdering af den anbefalede målemetode MEL-24 for ammoniak i relation

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Måling af HCl og HF i luftemissioner fra virksomheder. Referencer DS/EN 1911: 2010 [1], DS/ISO 15713: 2006 [2]

Måling af HCl og HF i luftemissioner fra virksomheder. Referencer DS/EN 1911: 2010 [1], DS/ISO 15713: 2006 [2] Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af hydrogenklorid og hydrogenfluorid i strømmende gas (manuel opsamling i svag NaOH) Parameter Anvendelsesområde Metode Hydrogenklorid/Klorbrinte (HCl) og

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

1 Indledning... 3. 1.1 Læsevejledning... 3. Anvendelsesområde. 1.2.1 Måleområde... 4. 2 Definitioner... 4

1 Indledning... 3. 1.1 Læsevejledning... 3. Anvendelsesområde. 1.2.1 Måleområde... 4. 2 Definitioner... 4 Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-25 Parameter Anvendelsesområde Metode Volumenstrøm med henblik på måling, referencemåling (QAL2 og AST) samt beregning af massestrøm med henblik på afgiftsbetaling,

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Rapport nr.: 64. Indholdsfortegnelse

Rapport nr.: 64. Indholdsfortegnelse Rapport nr.: 64 Titel Præstationsprøvning 2012 Undertitel Gashastighed og volumenstrøm i vindtunnel Forfatter(e) Lars K. Gram, Steen Meldorf, Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2012 Udgivelsesdato 11 marts

Læs mere

Induflex A/S. Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen. Akkrediteret rapport nr.

Induflex A/S. Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen. Akkrediteret rapport nr. úonrunx fégf Rog,n 5l FORCE TECHNOLOGY Induflex A/S Laserskæring akryl Måling af emissioner til luften og spredningsberegning med OML modellen Akkrediteret rapport nr. : l-f4-31239 Målinger udføft ijanuar

Læs mere

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser.

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Baggrund Det blev pr. 1.1.2013 påkrævet at alle større forbrændingsanlæg skal kvantificere den målenøjagtighed, hvormed man bestemmer

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Måling af emissioner til luften MEL-02: Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale (støv) i strømmende gas

Måling af emissioner til luften MEL-02: Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale (støv) i strømmende gas Måling af emissioner til luften MEL-02: 2015 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale (støv) i strømmende gas Parameter Totalt partikulært stof (støv) Anvendelsesområde Metode Måling

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC Rapport nr. 29-2004 Rapport Præstationsprøvning 1-2004 UHC og VOC Kurt Egmose 13. januar 2005 Baggrund En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas Parameter nvendelsesområde Metode Måling af lugt i luftemissioner fra virksomheder. Manuel opsamling i pose med eller uden fortynding

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af partikulært materiale (støv) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af partikulært materiale (støv) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af partikulært materiale (støv) i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Totalt partikulært stof (støv) og PM10 Måling af totalt partikulært stof i luftemissioner fra

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord Måleusikkerhed FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord 1 Baggrund Teknologisk Institut Selvejende, almennyttigt, non-profit GTS-institut 1000+ medarbejdere fordelt på MANGE forskellige områder

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 81 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Kontinuert Hg-måling samt validering af måleresultater (fratrækning af usikkerhed) Undertitel - Forfatter(e) Lars K. Gram

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Måling af emissioner til luften Præstationskontrol for SO2 og stikprøver for HCHO Akkrediteret rapport 115-29781 C Målinger

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Rapport nr. 28 Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Kurt N. Egmose Eurofins Danmark A/S 1. Indledning 1.1 Relevante virksomheder En række danske produktionsvirksomheder udleder fibre til omgivelserne.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) 595-9709 gratisnummer i USA +1 (720) 890-3200 internationalt Rettelsesark til Brugermanual til O-arm (BI-500-00142 Rev. 04, til softwareversion 3.1.x)

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Parameter Anvendelsesområde Kviksølv () Måling af gasformig og partikelbundet

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere