Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg"

Transkript

1 Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften FORCE Technology Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften FORCE Technology, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby TEL FAX WEB

2 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL 5 3. DEFINITIONER AF AMS-MÅLEUDSTYR OG OVERVÅGNINGSUDSTYR I EKSISTERENDE VEJLEDNINGER OG BEKENDTGØRELSER 6 4. INDDELING AF VIRKSOMHEDER MED AMS-MÅLEUDSTYR ELLER OVERVÅGNINGSUDSTYR I HOVEDGRUPPER 8 5. FORSLAG TIL VILKÅR FOR AMS-UDSTYR OG OVERVÅGNINGSUDSTYR 9 2

3 1. Indledning Miljøstyrelsen har i 2006 iværksat 2 projekter: Et projekt som fører til en dansk tolkning og forslag til løsning af de udfordringer og praktiske problemer, der er forbundet med den praktiske anvendelse af standarden DS/EN (og MEL-16 2 ) med titlen: Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding 3 og store fyringsanlæg 4. Nærværende projekt, der definerer i hvilket omfang industrivirksomheder, som anvender AMS (Automatisk Målende Systemer), men ikke er omfattet af de 2 ovennævnte bekendtgørelser, skal følge DS/EN og MEL Begge projekter har haft tilknyttet en styregruppe, som bestod af følgende personer: Navn Firma Repræsenterer Erik Thomsen Miljøstyrelsen Myndighederne Vibeke Vestergård Nielsen Miljøstyrelsen Myndighederne Jørn L. Hansen Miljøstyrelsen Myndighederne Jan Hinnerskov Jensen Dong Energy Kraftværker og decentrale kraftvarmeværker Lars Kristensen FLSmidth Airloq A/S Udstyrsleverandører Niels Møller Petersen Amagerforbrænding Affaldsforbrændingsanlæg Lennart Scherman Kommunekemi Forbrænding af farligt affald Berit Kjerulf Rockwool Industrien Jørgen Gyberg Petersen Cheminova Industrien Henrik Møller Thomsen Aalborg Portland Industrien Jacob Bang Andersen DGtek Udstyrsleverandører Annemette Geertinger FORCE Technology Referencelaboratoriet Lars K. Gram FORCE Technology Referencelaboratoriet Projektrapporten har været til høring i styregruppen, og der har været afholdt et møde med Miljøstyrelsen i januar Det er aftalt, at Referencelaboratoriet udgiver rapporten på i starten af februar Den praktiske anvendelse af anbefalingerne i rapporten kan og bør benyttes umiddelbart efter udgivelsen. 1 DS/EN 14181: Stationary source emissions Quality assurance of automated measuring systems. 2 MEL-16: Miljøstyrelsens anbefalede metoder, Kvalitetssikring af automatisk målende udstyr. 3 Bekendtgørelse nr. 162 af 11/03/2003 om anlæg, der forbrænder affald. 4 Bekendtgørelse nr. 808 af 25/09/2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. 3

4 4 Anbefalingerne fra rapporten vil blive anvendt i fremtidige vejledninger og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen.

5 2. Formål Formålet med nærværende projekt er at definere helt præcist, hvordan kvalitetssikring og kontrol af AMS i industrivirksomheder håndteres. Hensigten med projektet er at sikre en tilstrækkelig kvalitet i de AMS, der anvendes i industrien. Med tilstrækkelig menes tilstrækkelig til, at: Kunne give troværdige oplysninger om virksomhedens emission til myndigheder og samfund, som står i mål med den potentielle emission fra virksomheden. Kunne opdage og reagere på uhensigtsmæssige emissioner. Kunne give informationer til virksomheden om drift og styring af deres processer. AMS skal altså kunne levere tilstrækkelig kvalitet i data, samtidig med at virksomheden pålægges så små byrder som muligt til kvalitetssikring af AMS. 5

6 3. Definitioner af AMS-måleudstyr og overvågningsudstyr i eksisterende vejledninger og bekendtgørelser AMS er i Luftvejledningen 5 defineret på følgende måde: Kap. 5.1: Ved AMS-kontrol forstås kontinuerlige emissionsmålinger gennemført over en længere periode, typisk over anlæggets levetid. Fodnote nr. 50: Bogstaverne AMS betyder Automatic Measuring System eller Automatisk Målende System. AMS er fast installeret måleudstyr til automatisk måling og registrering af emissioner. Der er en CEN-norm under udarbejdelse, som anvender dette begreb, og som stiller præstationskrav til AMS. Den CEN-norm der henvises til i fodnote 50 er den ovennævnte DS/EN Kap : Ved AMS-kontrol bør man endvidere sikre sig at instrumenternes kvalitet er tilstrækkeligt belyst (gennem følsomhed, nulpunktsdrift, måleusikkerhed, tidskonstant), eller at instrumentet godkendes af tilsynsmyndighed inden brug, at instrumentet monteres korrekt på målestedet, at instrumentet serviceres og vedligeholdes regelmæssigt af kvalificeret personale i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, at instrumentet kalibreres regelmæssigt af virksomheden selv, eller af et akkrediteret laboratorium f.eks. ved parallelmålinger en gang pr. år, at måledata dels opbevares på et passende medium, dels bearbejdes på passende måde til brug for tilsynsmyndigheden. Måledata bør opbevares mindst 3 år, at måledata i egnet form er tilgængeligt via on-line systemer for det daglige drifts-personale på det normale arbejdssted. Anvendelsen af AMS på affaldsforbrændingsanlæg og store fyringsanlæg er grundigt beskrevet i MEL-16 2 og i Referencelaboratoriets tolkningsrapport til DS/EN (ovennævnte projekt nr. 1), som forventes at blive en del af MEL-16 2 i år Luftvejledningen: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,

7 AMS nævnes i Branchebilag 6 bl.a. på følgende måde: Branchebilag 6 G201 (Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt mellem 5 MW og 50 MW) afsnit 7: Alle AMS-målere skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn af et sagkyndigt firma. AMS-måleudstyr til støv skal efter installation af måleren gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven (efter principperne i EN med mindst 5 målinger). AMS-målere til CO og NO x skal efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger. Dato og resultatet skal føres i journal. Alle AMS-målere skal kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år. Branchebilag 6 G201 indeholder også krav til overvågningsudstyr, uden egentlige kontrolkrav. Branchebilag 6 C202 (Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer ) har en tilsvarende formulering vedr. AMS. Betegnelser for AMS Da der ikke konsekvent er anvendt samme ordlyd i henholdsvis Luftvejledningen5 og Branchebilag6, anbefales følgende ordlyd anvendt i al fremtidigt materiale: AMS-måleudstyr, AMS-måleudstyr for xx, eller AMS-måleudstyr til måling og registrering af xx Overvågningsudstyr, Overvågningsudstyr for xx, eller Overvågningsudstyr til løbende visning og registrering af xx" Idet der skelnes mellem AMS-måleudstyr og overvågningsudstyr, hvortil der stilles forskellige krav (se senere). 6 Bekendtgørelse nr om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5 7

8 4. Inddeling af virksomheder med AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr i hovedgrupper AMS eller overvågningsudstyr som industrivirksomheder kan tænkes at anvende, kan inddeles i 3 hovedgrupper jf. Luftvejledningens 5 definition af forurenende virksomheder (kapitel 5.3.3): A B C Virksomheder med luftforurening af mindre betydning. Anvendelse af overvågningsudstyr (fx. O 2, CO eller temp. med det formål, at der ikke må dannes uønskede stoffer og uønskede emissioner). I henhold til branchebilag 6 eller i kap. 6 i Luftvejledningen 5. Anvendelse af AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr på egen foranledning eller efter en aftale mellem virksomhed og myndighed uden at være omfattet af punkt B og C i denne tabel. Virksomheder med luftforurening af nogen betydning. Anvendelse af AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr fordi Luftvejledningen 5 anbefaler AMS for visse energianlæg (Luftvejledningens kapitel 6). Anvendelse af AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr i henhold til Branchebilag 6. Virksomheder med luftforurening af afgørende betydning. Anvendelse af AMS-måleudstyr fordi AMS-kontrolgrænsen i Luftvejledningen 5 er overskredet. Anvendelse af AMS-måleudstyr i henhold til VOC-bekendtgørelsen 7 (kapitel 3, 6). 7 Bekendtgørelse nr. 350 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOCbekendtgørelsen) 8

9 5. Forslag til vilkår for AMS-udstyr og overvågningsudstyr A Virksomheder med luftforurening af mindre betydning Forslag til vilkår: Alt AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr skal som minimum gennemgå en årlig kontrol, et årligt serviceeftersyn og en evt. kalibrering. Resultatet af kontrol, serviceeftersyn og kalibrering skal føres i journal. For overvågningsudstyr eller AMS-udstyr til støv bør der så vidt muligt etableres mulighed for manuelt at dosere støv ind i afkastkanalen, hvor støvmåleren er monteret. I forbindelse med den årlige kontrol bør der ved manuel dosering af støv ind i afkastkanalen testes, at støvmåleren kan detektere en forhøjet støvkoncentration, og at en evt. alarmfunktion fungerer. Resultatet af testen skal føres i journal. B Virksomheder med luftforurening af nogen betydning Forslag til vilkår: Overvågningsudstyr skal som minimum gennemgå en årlig kontrol, et årligt serviceeftersyn og en evt. kalibrering. Resultatet af kontrol, serviceeftersyn og kalibrering skal føres i journal. AMS-måleudstyr til støv skal efter installation af måleren gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven (efter principperne i EN med mindst 5 målinger). Den grundlæggende kalibrering af støvmåleren gentages hvert 3. år. Der bør endvidere så vidt muligt etableres mulighed for manuelt at dosere støv ind i afkastkanalen, hvor støvmåleren er monteret. Det bør ved manuel dosering af støv ind i afkastkanalen hver 6. måned testes, at støvmåleren kan detektere en forhøjet støvkoncentration, og at en evt. alarmfunktion fungerer. Resultatet af testen skal føres i journal. AMS-måleudstyr til gasser og temperatur (fx. O 2, temp. CO og NO x ) skal efterses og kalibreres med kalibreringsgasser eller anden relevant kontrol, efter leverandørens anvisninger. Dato og resultat af kontrollen skal føres i journal. Alle AMS-måleudstyr til gasser og temperatur skal kontrolleres ved en parallelmåling med mindst 5 enkeltmålinger hvert 3. år. Alle kalibreringsmålinger og parallelmålinger skal gennemføres og afrapporteres akkrediteret. 9

10 Kontrolvilkår for AMS-måleudstyr: AMS-måleudstyr til gasser med en tilknyttet emissionsgrænseværdi: Gennemsnittet af de to sæt måleresultater (AMS og parallelmålinger) må ikke afvige med mere end 20% af emissionsgrænseværdien. AMS-måleudstyr, hvortil der ikke er knyttet en emissionsgrænseværdi (fx. O 2, H 2 O og temperatur): Gennemsnittet af de to sæt måleresultater (AMS- og parallelmålinger) må ikke afvige med mere end følgende værdier: O 2 : maksimalt 1,5 vol %. H 2 O: maksimalt 2,0 vol %. Temperatur under 600 C: maksimalt 10 C. Temperatur over 600 C: maksimalt 30 C. C Virksomheder med luftforurening af afgørende betydning Som udgangspunkt skal disse virksomheder etablere AMS-måleudstyr og følge principperne i DS/EN Som det fremgår af følgende: Afsnit i Luftvejledningen 5, Afsnit 2.4 pkt. 11 i branchebilag 6 G201, Afsnit 3.4 pkt. 7 i branchebilag 6 G202, Afsnit 9.4 pkt. 34 i branchebilag 6 C202 og 6 stk. 2 i VOC-bekendtgørelsen 7 anses emissionsvilkåret for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med kravværdien. Udover et vilkår om at virksomheden skal følge DS/EN og MEL-16 2, bør der i Miljøgodkendelsen tages stilling til følgende: Frekvens for kalibrering af AMS-måleudstyr (benævnt QAL2 i standarden). Hvert 5. år kan anbefales som frekvens. En acceptabel udetid for AMS-måleudstyret. Der skal være vilkår om, hvor længe det er acceptabelt, at måleren ikke leverer resultater p.g.a. fejl, reparation eller vedligehold. Bekendtgørelserne om affaldsforbrænding 3 og store fyringsanlæg 4 indeholder meget restriktive krav til udetid, men i denne sammenhæng anbefales det, at AMS-måleudstyr skal fungere i 90% af driftstiden. Under skyldig hensyntagen til sandsynligheden for at emissionen bliver meget stor i den tilladte udetid, kan længere reparationsperioder (udetider) aftales med myndigheden. Opstart og nedlukning af anlæg bør defineres nøje i forbindelse med udetid, især for anlæg med hyppig opstart og nedlukning. Der udarbejdes en kvalitetshåndbog for AMS-måleudstyret. Krav om hvad virksomheden skal gøre, hvis grænseværdier overskrides. Omfang af miljørapportering til myndighederne. 10

11 Bilag 1. Oversigt over krav til AMS-måleudstyr eller overvågningsudstyr i Luftvejledningen5 og diverse bekendtgørelser Fra kap i Luftvejledningen AMS-kontrolgrænser for gasformige stoffer. Ethvert afkast (det enkelte afkast) med en massestrøm (stofmængde før rensning), der er større end 200 kg/h SO 2, 25 kg/h organiske stoffer regnet som TOC, 200 kg/h NO x regnet som NO 2, 2 kg/h hovedgruppe 1 stof, bør forsynes med AMS til måling af de nævnte stoffer. AMS-kontrolgrænser for partikler m.v. Ethvert afkast (det enkelte afkast) med en massestrøm (stofmængde før rensning), der er større end 2 kg/h af de nedenfor nævnte stoffer, bør forsynes med AMS til måling af virksomhedens emission hovedgruppe 1-stoffer, bly og blyforbindelser, målt som bly, kobber og kobberforbindelser, målt som kobber, kviksølv og kviksølvforbindelser, målt som kviksølv, tellur og tellurforbindelser, målt som tellur, tallium og talliumforbindelser, målt som tallium, vanadium og vanadiumforbindelser, målt som vanadium. Ethvert afkast (det enkelte afkast) med en massestrøm (stofmængde før rensning), der er større end 200 kg partikler/h (andet end nævnt foran), bør forsynes med AMS til måling af virksomhedens partikelemission. I situationer, hvor AMS ikke er mulig, anvendes stikprøvekontrol. 11

12 Fra kap. 6 i Luftvejledningen. Brændsel Indfyret effekt AMS-måleudstyr Overvågningsudstyr Naturgas, LPG og biogas Naturgas, LPG og biogas > 30 MW NO X O 2 > 50 MW Se bekendtgørelsen om store fyringsanlæg Gasolie > 30MW NO X O 2 Gasolie > 50 MW Se bekendtgørelsen om store fyringsanlæg Fuelolie > 30 MW NO X O 2 Fuelolie > 50 MW Støv, SO 2, NO X, O 2 Fuelolie > 50 MW Der henvises til Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg vedr. kontrol. Spildolie > 5 MW - O 2 Spildolie > 30 MW NO X O 2 Spildolie > 50 MW Støv, SO 2, NO X, O 2 Kul > 30 MW NO X Kul > 50 MW Støv, SO 2, NO X, O 2 Kul > 50 MW Der henvises til Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg vedr. kontrol. Træ, halm og biomasseanlæg Træ, halm og biomasseanlæg Træ, halm og biomasseanlæg Træ, halm og biomasseanlæg > 1MW - O 2 > 30 MW NO X O 2 > 50 MW CO, Støv, NO X, O 2 > 50 MW Der henvises til Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg vedr. kontrol. 12

13 Følgende bekendtgørelser indeholder krav til AMS-måleudstyr og overvågningsudstyr: Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 162 af 11/03/2003. o AMS-udstyr skal følge DS/EN Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, nr.808 af 25/09/2003 o AMS skal følge DS/EN Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 350 af 29/05/2002 o Kapitel 3, 6 Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 943 af 16/09/2004. o Bilag 5 afsnit 2. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Krav om måle- og reguleringsudstyr for O 2 samt AMSudstyr til CO, NO X og støv. Krav om grundlæggende kalibrering af støvmåler samt 3-årlig parallelmåling. Krav om eftersyn og kalibrering med kalibreringsgasser. o Bilag 5 afsnit 3. G202: Kraftproducerende anlæg og varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Krav om måle- og reguleringsudstyr for O 2 samt udstyr til løbende visning og registrering af CO (ikke defineret som AMS). Ikke krav om parallelmåling. o Bilag 5 afsnit 9. C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Krav om støvmåler (ikke defineret som AMS). Krav om grundlæggende kalibrering af støvmåler samt 3- årlig parallelmåling. 13

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m.

Påbud om nye emissionsgrænseværdier for luftformige emissioner fra kedlerne på Nordic Sugar Nykøbing samt bestemmelser om kontrol af måleudstyr m.m. Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard (hanne.lundsgaard@nordicsugar.com) Virksomheder J.nr. MST-1272-01505 Ref. joern/melso Den 28. oktober 2014 Påbud om nye emissionsgrænseværdier

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Formål: Det overordnede formål med dette program er at samle al relevant dokumentation, der medvirker til at sikre kvaliteten af de målinger anlæggets

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden FORCE Technology Brøndby d. 15/11-2011 LKG/LPJ 111-23664/111-31534 Energiafgift opgjort efter røggasmetoden 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Indledning... 1 3. Målere... 2 4. Kvalitetskrav... 3 5. Gennemgang

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af ilt ( ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Parameter Ilt, Anvendelsesområde Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Metode Kontinuert bestemmelse

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug.

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 25 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport nr. 39 2007 Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram Referencelaboratoriet for måling

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen Rapport nr. 33-2005 Kontrolvilkår for absolutfiltre Forslag til supplement til Luftvejledningen Lars K. Gram 23. december 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016

PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M. FRA 1. JANUAR 2016 DONG Energy Thermal Power A/S Svanemølleværket Att: Ulrik Jensen ulrje@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1271-00239 Ref. JLH/vba 4. december 2013 PÅBUD OM NYE EMISSIONS- GRÆNSEVÆRDIER TIL LUFT M.M.

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M.

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M. DONG Energy Køge Kraftvarmeværk Værftsvej 2 4600 Køge Att.: Carsten Lunde carlu@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00015 Ref. JLH REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER M.M. For: Køge Kraftvarmeværk,

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C

Virksomheder J.nr. MST Ref. hahli/marip Den 29. juli Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade Odense C Fjernvarm Fyn Fynsværket Havnegade 120 5000 Odense C Sendes som digital post til CVR-nr. 3647 4718 Virksomheder J.nr. MST-1272-01768 Ref. hahli/marip Den 29. juli 2016 Vilkårsændring meddelt som påbud

Læs mere

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram.

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Fortolkningsbidrag til Bekendtgørelse nr. 852. 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning Dato for revision Baggrund Vers. 6.0-17.04.2015/clben Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.) 53 Definitio De indledende definitioner af PEMS mv. nen på har primært til formål at hjælpe læseren PEMS til en forståelse

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001. Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001. Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001 Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder Vejledningen omhandler blandt andet:

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid () i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Kulmonoxid () Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Kontinuert bestemmelse efter

Læs mere

Driftsforhold ved emissionsmålinger

Driftsforhold ved emissionsmålinger Rapport nr. 26 2004 Driftsforhold ved emissionsmålinger Ole Schleicher, Knud Christiansen FORCE Technology, Energi & Miljø Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften FORCE

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Frederiksberg 1D, 4470 Svebølle Matr.nr. 2rc, Avnsøgård Hgd., Avnsø Indhold Indledning Afgørelse og vilkår

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak

Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg. Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Rapport nr. 47-2008 Vurdering af emissionsgrænseværdien for ammoniak efter DeNO X anlæg Vurdering af behovet for krav om AMS for ammoniak Vurdering af den anbefalede målemetode MEL-24 for ammoniak i relation

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr.

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hovvej 37A, 4490 Jerslev. Matr.nr. 5ef Ubby, Ubby By Indhold Indledning Godkendelsens gyldighed Offentliggørelse

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse. Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Juni 2016 Tillæg til miljøgodkendelse Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Beliggende: Holbækvej 236, 4440 Mørkøv Matrikelnummer: 20a, Syvendekøb By, Skamstrup Aktivitet: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Laboratorium/interessent: Carsten Malthe Birkemose; FLSmidth Airloq A/S Kommentarer til metodeblad: MEL-16 Kvalitetssikring af AMS Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.)

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger.

Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 30 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00306 Ref. dossu/antkr TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S PROTEIN FOODS Kornvej 1 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer:

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere