Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009"

Transkript

1 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport November 2009

2 DGC-rapport Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

3 DGC-rapport Anlæg # 20 2/15 Titel : Anlæg # 20 Rapport kategori : Målerapport Forfatter : Danny Lovett Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : Sagsnavn : Emissionskortlægningsprojekt for decentral kraftvarme 2007 (Miljøprojekt-Energinet.dk) Brug af DGC s navn ved markedsføring og gengivelse af prøvningsrapporten med prøvningsresultater ud over i sin helhed er ikke tilladt uden DGC s skriftlige tilladelse. Rapporten er kun gældende for det afprøvede apparat eller anlæg, som det er stillet til rådighed af klienten for prøvningen og i den tilstand, som det er beskrevet i denne rapport. Bemærk: Alle usikkerheder angivet i denne rapport er absolutte, medmindre andet er nævnt. Juli 1997

4 DGC-rapport Anlæg # 20 3/15 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøvningsresultater Rekvirent Opgavebeskrivelse Anlægsbeskrivelse Data for gasmotor Udførte målinger Måleresultater Emission Øvrige driftsdata Analyseresultater for UHC-sammensætning og lattergas Bilag 1. Måleværdier, grafisk præsentation 2. Usikkerhedsberegninger, emissionsmålinger 3. Analyserapport, UHC-sammensætning mm.

5 DGC-rapport Anlæg # 20 4/15 1 Prøvningsresultater Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har den som en del af Energinet.dk emissionskortlægningsprojektet udført miljømåling på en Caterpillar G16CM34 gasmotor. Der er udført emissionsmåling af en times varighed ved fuldlastdrift. I Tabel 1 er angivet timemiddelværdi for CO-, NO x - og UHC-emission. Værdierne refererer til tør røggas. Røggasudtaget for emissionsmålingen var placeret mellem LT-veksler og skorstenen. Tabel 1 Timemiddelværdi for gasmotor (tør røggas) Gennemsnit, Timemiddelværdier O 2 [ %-vol ] 12,8 ± 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] 137 ± 11 3) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] 404 ± 28 3) [ mg/m 3 n ] 1446 ± 95 3) CO 2 [ %-vol ] 4,6 ± 0,2 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte Den er der udtaget prøver med henblik på bestemmelse af UHCsammensætningen i røggassen. Tabel 2 viser resultaterne.

6 DGC-rapport Anlæg # 20 5/15 Tabel 2 Analyse af UHC i røggas UHC sammensætning [ ppm ] 1) [ %-rel. ] Metan ,4 Ethen 4,8 0,5 Ethan 62,0 6,0 Propen n.d. 2) - Propan 23,0 2,2 i-butan 3,5 0,3 n-butan 4,3 0,4 øvrige C 4 n.d. 2) - i-pentan 0,3 0,1 n-pentan 0,57 0,1 Total [ ppm ] Total [ ppm CH 4 -ækv. ] ) Nøjagtigheden vurderes til at være: ± 5 % for koncentrationer > 100 ppm, ± 10 % for koncentrationer mellem 10 og 100 ppm og ± 20 % for koncentrationer < 10 ppm. De angivne ppm og % er volumenandele. 2) n.d. betyder under laboratoriets detektionsgrænse. Lattergaskoncentrationen (N 2 O)i røggassen blev målt til 0,63 ± 0,6 ppm (vol). Hørsholm, november 2009 Danny Lovett Maskinmester, måletekniker Steen D. Andersen Ansvarlig for DGC s emissionsmålinger

7 DGC-rapport Anlæg # 20 6/15 2 Rekvirent Energinet.dk er rekvirent iht. Miljøprojekt Kortlægning af Emissioner fra Decentral Kraftvarme 2007

8 DGC-rapport Anlæg # 20 7/15 3 Opgavebeskrivelse Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har den som en del af Energinet.dk Miljøprojekt Emissionskortlægningsprojekt for decentral kraftvarme 2007 udført miljømåling på en Caterpillar G16CM34 gasmotor. Den er der udtaget prøver af røggassen fra motoren, med henblik på bestemmelse af UHC-sammensætning samt lattergasemission. Målingerne er udført af Danny Lovett, Dansk Gasteknisk Center a/s. Der er ikke udført service eller gennemført justeringer, med henblik på at minimere emissionerne fra anlægget, i forbindelse med målingerne. Anlægget var under målingerne repræsenteret driftspersonalet. Denne prøvningsrapport er kvalitetssikret af Steen Andersen, Dansk Gasteknisk Center a/s.

9 DGC-rapport Anlæg # 20 8/15 4 Anlægsbeskrivelse Gasmotor, Caterpillar G16CM34, er opstillet i egen motorcelle. I tilstødende hal var høj- og lavtemperaturveksler placeret. 4.1 Data for gasmotor Gasmotor: Type: Serienr.: Nominel ydelse: Omdrejningstal: Driftstimetal: Caterpillar G16CM34 Kendt 6100 kw e 750 rpm timer

10 DGC-rapport Anlæg # 20 9/15 5 Udførte målinger Der er udført emissionsmåling af en times varighed. Emissionsmålingen er udført som prøvning med DGC's måleudstyr, kalibreret før og kontrolleret efter målingen, med medbragte certificerede prøvegasser. Måleresultaterne er registreret på computer ved hjælp af datalogger. Der rapporteres her måleresultater for følgende røggaskomponenter: O 2 CO NO (kortidsmåling) NO x (summen af NO og NO 2 ) UHC (uforbrændt kulbrinte) Der er udtaget prøver af røggassen til analyser for: UHC-sammensætning Lattergasemission Røggasudtaget er placeret mellem LT-veksler og skorstenen.

11 DGC-rapport Anlæg # 20 10/15 6 Måleresultater 6.1 Emission Timemiddelværdier for emissionsmålingerne fremgår af Tabel 3. Alle anførte måleværdier refererer til tør røggas. I rapportens Bilag 1 er måleværdierne vist grafisk. Tabel 3 Emissionsmiddelværdier for gasmotor (tør røggas) Tme-middelværdi O 2 [ %-vol ] 12,8 ± 0,4 CO [ ppm ] 56 ± 4 NO x 1) [ ppm ] 101 ± 5 UHC 2) [ ppm ] 1375 ± 59 CO 2 [ %-vol ] 4,6 ± 0,2 1) NO + NO 2 2) Total kulbrinte, metanækvivalent NO udgjorde ca. 85 %-vol. af NO x (korttidsmåling) i det aktuelle målepunkt. Røggastemperaturen ved målepunktet var under målingen ca. 66 C. I Tabel 4 angives emissionsværdierne i mg/m 3 n. Tabel 4 Timemiddelværdi for gasmotor (tør røggas) Gennemsnit, Timemiddelværdier O 2 [ %-vol ] 12,8 ± 0,3 CO 1) [ mg/m 3 n ] 137 ± 11 3) NO x 1)2) UHC 4)1) (Angivet som C-ækvivalent) [ mg/m 3 n ] 404 ± 28 3) [ mg/m 3 n ] 1446 ± 95 3) CO 2 [ %-vol ] 4,6 ± 0,2 1) Omregnet til 5%-vol. O 2 2) NO + NO 2, NO vægtmæssigt regnet som NO 2 3) Inkl. usikkerhed på iltmåling 4) Total kulbrinte

12 DGC-rapport Anlæg # 20 11/ Øvrige driftsdata I Tabel 5 er anført en række andre data for anlæggets drift under målingen. Tabel 5 Supplerende målinger Gasmotor Temperatur, udendørs 2) [ C] 8 Relativ fugtighed, udendørs 2) [% RH] 61 Barometerstand 2) [hpa] 1025 Temperatur, Motorcelle 2) [ C] 14 Relativ fugtighed, indsugning 2) [% RH] 36 Cos ϕ 1) - 1,00 P el 1) Motordata: [kw] 5995 Returtemperatur 1) [ C] 35 Kølevandstemperatur 1) [ C] 91 Temperatur før turboladere A/B 1) [ C] 472/479 Temperatur efter turboladere A/B 1) [ C] 348/351 Smøreolietryk 1) [bar] 4,2 Ladelufttemperatur 1) [ C] 44 1) Baseret på de på værket installerede målere / SRO-anlæg 2) Aflæst på DGC s medbragte måleinstrumenter 6.3 Analyseresultater for UHC-sammensætning og lattergas I tabel 6 er angivet analyseresultater for UHC i røggas. Analyserne er foretaget af DGC på gaskromatograf.

13 DGC-rapport Anlæg # 20 12/15 Tabel 6 Analyse af UHC i røggas UHC sammensætning [ ppm ] 1) [ %-rel. ] Metan ,4 Ethen 4,8 0,5 Ethan 62,0 6,0 Propen n.d. 2) - Propan 23,0 2,2 i-butan 3,5 0,3 n-butan 4,3 0,4 øvrige C 4 n.d. 2) - i-pentan 0,3 0,1 n-pentan 0,57 0,1 Total [ ppm ] Total [ ppm CH 4 -ækv. ] ) Nøjagtigheden vurderes til at være: ± 5 % for koncentrationer > 100 ppm, ± 10 % for koncentrationer mellem 10 og 100 ppm og ± 20 % for koncentrationer < 10 ppm. De angivne ppm og % er volumenandele. 2) n.d. betyder under laboratoriets detektionsgrænse. Lattergaskoncentrationen (N 2 O)i røggassen blev målt til 0,63 ± 0,6 ppm (vol). Ved udtagning af UHC-prøver blev der målt 1327 mg/m 3 n (5%-vol. O 2 ) og 12,6 %-vol. O 2.

14 DGC-rapport Anlæg # 20 13/15 Måleværdier, grafisk præsentation BILAG 1 Anlæg 20, , Caterpillar G16CM CO, NO & NOx [ppm] NO x CO NO O2 [%-vol] O :24 12:29 12:34 12:39 12:44 12:49 12:54 12:59 13:04 13:09 13:14 13:19 13:24 Tidspunkt Anlæg 20, , Caterpillar G16CM34 UHC [ppm] UHC O O2 [%-vol] :24 12:29 12:34 12:39 12:44 12:49 12:54 12:59 13:04 13:09 13:14 13:19 13:24 Tidspunkt

15 DGC-rapport Anlæg # 20 14/15 Usikkerhedsberegninger, emissionsmålinger BILAG 2 Anlæg 20 / time Caterpillar G16CM34 USIKKERHEDSBUDGET VED EMISSIONSMÅLING : Værdi: Bidrag: Korrigeret værdi: Temperatur ved kalibrering: t cal C 23 O2-måling (Servomex 570A): vol.% 12.8 Grund-usikkerhed: ± 0.2 % abs. 1.6 Temperatur: ± ( * t rum-t cal ) % rel. t rum C Liniaritet: ± 0.2 % abs. 1.6 Samlet usikkerhed: ±vol.% 0.4 O2-effekt ved omregning: ± (1- (20.95-O2 mid.)/(20.95-o2min.))*100 ± % rel. 5.0 CO-måling (Hartmann & Braun, URAS 14): ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 Måleområde, fs *): ppm 241 ± 0.5 % fs 2.1 Temperatur: ± (0.3* t rum-t cal ) % rel. t rum C Liniaritet: ± 1 % fs 4.3 Kalibreringsgas: ± 2 % rel. 2.0 Samlet usikkerhed ekskl usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 Samlet usikkerhed inkl. usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 *) Måleområdet er sat til koncentrationen i den anvendte spangas NOx-måling (Thermo Environmental Corp. 42CHL): ppm 99 Måleområde, fs: ppm 250 Grund-usikkerhed: ± 1 % fs 2.5 Temperatur: ± 2% rel. t rum C Liniaritet: ± 1 % fs 2.5 NO NO ppm 84 NO2 konvertering: *NO2ppm ±0.05*NO2ppm abs. NO2 ppm Tværfølsomhed CO2: - 0.1*CO2% ± 0.1 % rel Tværfølsomhed H2O: - 0.5*( *td)% ± 0.5 % rel. td C Tværfølsomhed NH3: +0.6*NH3ppm ± 0.2*NH3ppm % abs. NH3 ppm Kalibreringsgas: ± 2 % rel. 2.0 NOx korrigeret: ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 Samlet usikkerhed ekskl usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 Samlet usikkerhed inkl. usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg/m 3 n ved 5%O 2 UHC-måling (M&A Thermo FID): ppm mg C/m 3 n ved 5%O 2 Måleområde, fs: ppm 2500 Grund-usikkerhed: ± 1 % fs (min.± 1 ppm) 1.8 Temperatur: ± 2 % rel. t rum C Liniaritet: ± 1 % fs 1.8 Repeterbarhed: ± 1 % fs 1.8 Kalibreringsgas: ± 2 % rel. 2.0 Samlet usikkerhed ekskl. usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg C/m 3 n ved 5%O 2 Samlet usikkerhed inkl. usikkerhed på iltmåling: ±ppm mg C/m 3 n ved 5%O 2 UHC i % af indfyret % af indf Usikkerhed på UHC i % af indfyret ±% relativt 6.30 Usikkerhed på UHC i % af indfyret ±%-point 0.18 CO2-måling (Hartmann & Braun, URAS 14): vol.% 4.6 Måleområde, fs: vol.% 15 Grund-usikkerhed: ± 0.5 % fs 1.6 Temperatur: ± (0.3* t rum-t cal ) % rel. t rum C Liniaritet: ± 1 % fs 3.3 Kalibreringsgas: ± 2 % rel. 2.0 Samlet usikkerhed: ±vol.% 0.2

16 DGC-rapport Anlæg # 20 15/15 Analyserapport, UHC-sammensætning mm. BILAG 3 Herunder er angivet analyseresultater af UHC (uforbrændte kulbrinter), lattergas (N 2 O) og kuldioxid CO 2 i røggas. Analyserne er foretaget af DGC på gaschromatograf.

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Udvikling af brændeovn med tokammer katalytisk forbrænding Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Titel: Udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding Redaktion: Teknologisk Institut og Rais A/S Udgiver:

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

DUKO tæthedsprøvning på mock-up metodebeskrivelse

DUKO tæthedsprøvning på mock-up metodebeskrivelse 1. Formål Vurdering af potentiel in-situ lufttæthed af dampspærresystemer under anvendelse af tilbehørskomponenter. 2. Henvisninger DS/EN 13829: Bygningers Termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...3 2

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere