Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl."

Transkript

1 Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT Sagsnr Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Gundelach Parterne har i medfør af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 indgået nærværende forhåndsaftale, der dækker skoleledere m.fl. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen opgivet som årlige grundbeløb i niveau. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen pensionsgivende. KAPITEL 1: INDPLACERINGER G1 Grundløn og stillingskategorier Ledere på skoler indenfor SKKs forhandlingsområde indplaceres som hovedregel på følgende grundlønstrin: 46: Konsulenter og afdelingsledere (dog ikke pædagogiske afdelingsledere (souschefer)) 48: Souschefer, dvs. viceskoleinspektører og pædagogiske afdelingsledere (souschefer) 49: Skoleledere 50: Højere placerede stillinger G2 Indplacering af afdelingsledere i skolebiblioteket Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for skolebibliotek kr. Bemærkning: Afdelingsledere omfattet af denne bestemmelse er omfattet af Aftale om arbejdstid for lærere. HR og ledelsesudvikling Gyldenløvesgade København V Telefon EAN nummer

2 Bemærkning: Til afdelingsledere i skolebiblioteket på selvstændige specialskoler ydes tillægget på kr. dog ikke. G3 Indplacering af pædagogisk-administrative konsulenter Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for konsulentfunktion afhængigt af beskæftigelsesgraden i konsulentstillingen på o 30 % kr. o 40 % kr. o 50 % kr. o 60 % kr. o 70 % kr. o 80 % kr. o 90 % kr. o 100 % kr. Bemærkning: Aftalen omfatter afdelingsledere inden for SKKs forhandlingsområde, der varetager en funktion som pædagogisk-administrativ konsulent. Funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent varetages tidsbegrænset, således at første funktionsperiode er på 5 år, hvoraf første år for begge parter er et prøveår. Funktionsperioden kan efter de 5 år forlænges, hvilket som udgangspunkt sker for en 3-årig periode. De pædagogisk-administrative konsulenter følger arbejdstidsaftalen for ledere. For konsulentfunktioner der varetages på deltid følges arbejdstidsaftalen for lærere i forhold til den beskæftigelse, der er ved en skole. Såfremt funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent ophører, er medarbejderen sikret en tilbagegangsstilling som lærer i Københavns Kommune, idet vedkommende som lærer fortsat aflønnes på løntrin 46. Ved denne aflønning sker der modregning i samtlige tillæg jf. forhåndsaftalen for lærere. Arbejdstidsregler følger reglerne for lærere, såfremt der sker tilbagegang til en lærerstilling. G4 Indplacering af afdelingsledere (gælder dog hverken afdelingsledere i særlige klasserækker, afdelingsledere i læringsmiljøet eller pædagogiske afdelingsledere (souschefer), jf. G5, G6 og G7) Indplacering: Grundløn trin 46 Side 2 af 20

3 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G5 Indplacering af afdelingsledere i særlige klasserækker Denne bestemmelse omfatter alene afdelingsledere, der leder særlige klasserækker, og som refererer direkte til skolelederen. Bestemmelsen omfatter afdelingsledere i særlige klasserækker på Nyboder Skole, Kildevældsskolen, BBH Holbergskolen, Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole (heldagsklasserækken), Lergravsparkens Skole, Skolen ved Sundet (Friluftsskolen), Lykkebo Skole, Kirkebjerg Skole, Blågård Skole samt Naturskolen. Listen er udtømmende. Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ved ansættelse af tjenestemænd ved stillingsledighed i stillinger i de nævnte særlige klasserækker betales strafafgift for stigning fra løntrin 46 til løntrin 48. G6 Indplacering af afdelingsledere i læringsmiljøet Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Uddannelsesmæssig baggrund kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G7 Indplacering af pædagogiske afdelingsledere (souschefer) Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. Side 3 af 20

4 G8 Indplacering af viceskoleinspektører Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. G9 Indplacering af skoleledere Indplacering: Grundløn trin 49 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Rekruttering og fastholdelse kr. Såfremt skoleledere overenskomstansættes ydes der funktionsløn på 15 % af ovenstående løndele. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Bilag 4. Bemærkning: De tre skoleledere på heldagsskolerne er omfattet af særlige lønaftaler. Disse ledere oppebærer ikke ovennævnte tillæg på kr. G10 Indplacering af forstandere på Skolen på Kastelsvej og på Center for Specialundervisning for Voksne For så vidt angår forstanderstillingerne på Skolen på Kastelsvej og Center for Specialundervisning for Voksne indplaceres skolelederne som anført i 9, dog med endnu ét løntrin, således at der til disse forstandere ydes i alt to løntrin som obligatorisk funktionsløn. G 11 Indplacering af ledende skolepsykologer Indplacering: Grundløn 48 Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Obligatorisk funktionsløn kr. Ledelse af kontor kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Side 4 af 20

5 Evt. autorisationstillæg kr. Såfremt nuværende ansatte ledende skolepsykologer har en indplacering der afviger fra den ovennævnte, bevarer de som en personlig ordning deres nuværende indplacering. Nyansatte ledende skolepsykologer aflønnes fuldt ud i medfør af denne bestemmelse. KAPITEL 2: FUNKTIONSLØN F1 Særlige enheder Til skoleledere ved folkeskoler med 10. klassescenter KKFO læseklasserække særlige afdelinger (hjælpeklasserækker) særlige afdelinger (taleklasserække og afdeling for bevægelseshæmmede) heldagsklasser modtagelsesklasser (såfremt der på skolen er placeret mere end én M0, M1, M3, M-alpha) ansvar for hospitalsundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Ovenstående funktionsløntillæg kan efter ønske fra skolelederen ved den enkelte skole deles mellem skolelederen og viceskoleinspektøren/den pædagogiske afdelingsleder (souschefen). Ved oprettelse af særlige klasserækker/enheder aftales det konkret i hvor høj grad det i det enkelte tilfælde kan medføre tillæg i medfør af denne bestemmelse. F2 SSP-arbejde Til den leder, der er udpeget til SSP-arbejdet i distriktet, ydes et funktionsløntillæg på kr. F3 Formanden for SKK Til souschefen på den skole, hvor SKKs formand er skoleleder, ydes et funktionsløntillæg på kr. F4 Ledere på specialskoler Stk. 1 Side 5 af 20

6 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for følgende tillæg, der fremgår af læreroverenskomsten: Undervisningstillæg (overenskomstens 5 stk. 2A og overenskomstens protokollat 2 2 stk. 2A), specialundervisningstillæg på kr. (overenskomstens 5 stk. 3), tillæg på 18,92 kr. (overenskomstens 5 stk. 3) samt tillæg på 30,00 kr. (overenskomstens 5 stk. 8). Skoleledere og viceskoleinspektører på Engskolen og Frederiksgård Skole er ikke omfattet af denne bestemmelse. Stk. 2 Til afdelingsledere ved tre særlige klasserækker (Skolen ved Sundet, BBH Holbergskolen og Nyboder Skole) ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. Stk. 3 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning for voksne (Ungdomsskolen i Utterslev og Center for Specialundervisning for Voksne) ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for andre tillæg på samme vilkår som tillægget på kr., jf. stk. 1. Stk. 4 Til hver af skolelederne, viceskoleinspektørerne og afdelingslederne (souscheferne) på Engskolen og Frederiksgård Skole ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. F5 Mentor Til den skoleleder, der varetager funktionen som mentor i forhold til en ny skoleleder, ydes et tillæg på kr i årligt grundbeløb, svarende til kr for hver måned mentor/ menteforholdet er planlagt/godkendt til at vare. F6 Skemalægning Det kan lokalt mellem Områdechefen og SKK aftales, at der ydes honorar til ledere for skemalægning, dog under forudsætning af, at skemalægning ikke foretages af lærere og at honoraret finansieres af skolens egne midler. Honoraret er ikke pensionsgivende og beregnes ud fra nedenstående tabel. Enhed Klassetrin Grundbeløb ( niveau) Pr. klasse ,98 kr. Pr. klasse ,75 kr. Side 6 af 20

7 Pr. elev ,35 kr. Pr. valghold 102,74 kr. F7 Konstitution Stk. 1 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører, der midlertidigt gør tjeneste i stilling som skoleleder, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om afdelingslederen/viceinspektøren gør tjeneste som skoleleder på egen skole eller på anden skole. Den hidtidige pligt for en afdelingsleder/viceskoleinspektør til midlertidigt at gøre tjeneste i en stilling, der lønmæssigt er klassificeret højere end vedkommendes egen stilling, ændres ikke. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når afdelingslederen/viceskoleinspektøren har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling, i 15 kalenderdage sammenhæng. Stk. 2 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører og skoleledere, der midlertidigt gør tjeneste i tilsvarende stilling som henholdsvis afdelingsleder/viceskoleinspektør og skoleleder ved anden skole, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Herudover ydes funktionslønstillæg i henhold til forhåndsaftalerne, såfremt der under konstitutionen er tillagt vedkommende funktioner, som pågældende ikke varetager på egen skole. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når lederen har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til stillingen på anden skole, i 15 kalenderdage i sammenhæng. Stk. 3 Undervisningsforpligtelse og arbejdstid Parterne er enige om, at den medarbejder, der konstitueres skal have samme undervisningsforpligtelse som den leder, pågældende er konstitueret for. Parterne er endvidere enige i, at det skal sikres, at der under konstitutionen er samme tid til ledelsesopgaver som før konstitutionen, samt at ledelseskompetencen ikke uddelegeres. Såfremt den konstituerede afdelingsleder undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, som vedkommende er konstitueret i, kan dette kun ske ved en konkret merarbejdsaftale, indgået med Børne- og Ungdomschefen i distriktet. Side 7 af 20

8 Til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, der konstitueres, ydes konstitutionstillæg i henhold til forhåndsaftalerne. Skolebibliotekarer der konstitueres følger arbejdstidsaftalen for ledere. Den skolebibliotekar der konstitueres skal varetage undervisningstimer i samme omfang som den leder, pågældende er konstitueret for. Konstitutionsperioden indgår i skolebibliotekarens opgørelse af arbejdstid som en død periode i forhold til den pågældendes opgaveoversigt. Det betyder, at der på skoledage normalt hverken optjenes overtid eller undertid. Ved konstitution på arbejdsdage, der ikke er skoledage, medtælles for skolebibliotekarer 7,4 timer pr. arbejdsdag, hvor der er fremmøde. Dette gælder fx for arbejdsdage i elevernes sommerferie. Såfremt den konstituerede skolebibliotekar undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, vedkommende er konstitueret i, kan det kun ske efter en konkret merarbejdsaftale, indgået med Områdechefen i distriktet. F8 Teamtillæg Når det i forbindelse med skoleårets tilrettelæggelse er besluttet, at team selv tilrettelægger og løser normperiodens arbejdsopgaver i relation til de opstillede mål for teamets arbejde, ydes ét årligt tillæg til afdelingsledere på kr. Tillæggene kan ikke ydes til afdelingsledere omfattet af G6 og G7. I forhold til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2 ydes tillægget kun for teamarbejde uden for skolebiblioteket/læringsmiljøet. F9 Kontaktpersoner ved elevråd Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til kontaktlærere ved elevråd. Tillægget kan ydes til ledere. F10 It-vejledning Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til It-vejlederen. Tillægget kan ydes til ledere. F11 Koordinator vedr. sociale funktioner Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg til den person, der varetager koordinerende sociale funktioner i forhold til Børnenes Kontor, Gabriel Jensens Ferieudflugter, Københavnske Skolebørns Landophold samt Københavns Lærerforenings Kolonier. Tillægget er på kr. Tillægget kan ydes til ledere. F12 Fratrædelsesgodtgørelse Side 8 af 20

9 Til ledere, der senest 1. marts søger afsked med henblik på pensionering/efterløn 1. august i det samme kalenderår, ydes et engangstillæg på kr. i grundbeløb. Beløbet er ikke pensionsgivende. F13 Tillidsrepræsentanter Til tillidsrepræsentanter i SKK ydes et funktionstillæg på kr. Der kan højst ydes ét tillæg pr. område og herudover ét tillæg til formanden og ét til næstformanden. F14 Byggeskoletillæg Der ydes et funktionsløntillæg på kr. til den leder, der indgår i arbejdsmiljøgruppen på skolen. Når der gennemføres byggearbejder på en skole skal den pågældende Områdechef vurdere, om der til en eller flere ledere skal ske honorering for merarbejde, jf. aftalen om merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid. F15 Lokale forhandlinger Stk. 1 Dele af forhandlingskompetencen om lederløn er udlagt til Områdecheferne. Der kan lokalt i distrikterne indgås aftaler om funktionsløn. Stk. 2 Aftaler i henhold til stk. 1 indgås mellem den enkelte Områdechef og SKK. Der er afsat kr. i årligt grundbeløb pr. fuldtidsansat leder til lokale forhandlinger. Afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, er ikke omfattet af denne bestemmelse, og ved opgørelsen af midler til forhandling medregnes der ikke kr. for afdelingsledere i skolebibliotekerne. Aftalerne om de udlagte lønmidler skal indgås som funktionslønsaftaler. Stk. 3 Funktionslønsaftaler kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende funktionsområder: Byggesager på skoler Aktiviteter i forhold til lokalområdet Aktiviteter i forhold til udvalg nedsat af Områdecheferne Pålagte opgaver som følge af decentraliseringen Skolens fysiske og organisatoriske rammer herunder geografisk adskilte afdelinger Side 9 af 20

10 Administrative opgaver varetaget af skoleledelsen, som følge af, at der endnu ikke er ansat en administrativ leder. Stk. 4 Det påhviler Områdechefen at indsende kopier af aftaler vedrørende lokalt aftalt funktionsløn til SKK og til HR og ledelsesudvikling. F16 Pensionerede tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd er ikke omfattet af overenskomsten. Såfremt der ansættes pensionerede tjenestemænd sker det på individuelle vilkår svarende til overenskomsten, idet der dog ikke ydes pensionsbidrag. KAPITEL 3: KVALIFIKATIONSLØN K1 Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. og Speciallæreruddannelsen Til ledere, der har bestået eller består Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. eller Speciallæreruddannelsen ydes for hver af de pågældende uddannelser et kvalifikationslønstillæg på kr Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K2 Cand. Pæd. Til ledere, der har bestået eller består Cand. Pæd., ydes et kvalifikationstillæg på kr For ledere, der også har bestået Exam. Pæd. eller Pædagogisk Diplomeksamen ydes der dog kun et tillæg på kr Tillægget for Cand. Pæd. ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K3 Diplomuddannelse i ledelse Til ledere, der har bestået Diplomuddannelse i ledelse, ydes et pensionsgivende kvalifikationsløntillæg på kr i årligt grundbeløb. Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. Der kan ydes tillæg for beståede moduler i Diplomuddannelse i ledelse. Til opgørelse af dette anvendes kvalifikationslønarket i bilag 3. Der ydes ét tillæg på kr. pr. modul. Når alle 6 moduler er bestået, ydes i stedet for modultillæggene et samlet tillæg på kr. Der henvises til K4 afsnit D hvad angår etapevis udmøntning af tillæg ved modulopbyggede uddannelser. K4 Kurser og efter-/videreuddannelse Side 10 af 20

11 Godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april 2000, kan udløse kvalifikationsløn. For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt kursus og efter- videreuddannelse ydes et tillæg på kr. i grundbeløb. A Område og tidspunkter Aftalen gælder fra 1. august 2002 og omfatter med virkning fra alle ledere omfattet af denne forhåndsaftale. B Uddannelser der er omfattet af aftalen Aftalen gælder for godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april Aftalen gælder kun kurser, der har et omfang af mindst 4 timer. Det pædagogiske it-kørekort medregnes med i alt 200 timer. Skolebaserede kurser tæller med det antal timer, der for lærere udløses i forhold til opgaveoversigten. Bemærkning: I forbindelse med dansk som andetsprog er parterne enige om, at de ledere, der har afsluttet uddannelsen inden 1. april 2000 vil kunne få medtalt timerne til denne uddannelse. Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at eksamensbevis er afleveret til Forvaltningen. Parterne er herudover enige om, at datoen 1. april 2000 ikke kan fraviges ud over det, der fremgår af aftalen fx ved det pædagogiske itkørekort. Tosprogede lederes flersproglige kompetencer tæller med 800 timer under forudsætning af, at pågældende har dansk lærereksamen uanset hvornår den er erhvervet. Denne bestemmelse gælder kun for tosprogede ledere med p.t. følgende sprog: Albansk, arabisk, armensk, assyrisk, berbisk, bosnisk, dari, farsi/persisk, hindi, japansk, kinesisk, kroatisk, kurdisk (diverse dialekter), makedonsk, pashto, polsk, punjabi/panjabi, roma, russisk, serbisk, serbo-kroatisk, singalesisk, somali, swahili, tamil, thai, tigrina, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Den faglige vurdering af om den pågældende er omfattet af aftalen, foretages af Områdechefen. Der vil kun kunne ydes for 800 timer, selv om lederen behersker flere sprog. Bemærkning: Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. Kun kurser/uddannelser der er erhvervet i ansættelsesperioden i Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning/Børne- og Ungdomsforvaltning kan medtælles. Side 11 af 20

12 Følgende kurser m.v. medtælles fra 1. april 2000 under forudsætning af, at skolelederen vurderer, at kurserne m.v. er relevant for den pågældendes arbejdsopgaver: Ekstra liniefag for læreruddannede herunder svømmelærereksamen medtælles med det konkrete timetal. Praktiklæreruddannelsen tæller med 200 timer. Bemærkning: Kurser under Lov om åben uddannelse, som Områdechefen vurderer som relevante i forhold til den pågældendes opgaver, medtælles efter følgende omregning: 15 ECTS points = 200 timer. C Uddannelser der ikke er omfattet af den nye aftale De eksisterende aftaler om afsluttede PD, diplomuddannelse i ledelse, exam. pæd., cand. pæd. og speciallæreruddannelse løber uændret videre jf. dog nedenstående aftale om udbetaling for afsluttede moduler samt konsekvenserne heraf. Bemærkning: Parterne er enige om at tillidsrepræsentantuddannelsen, skolevejlederuddannelsen og skolebibliotekaruddannelsen ikke kan medtælles i opgørelsen af de 200 timer, da de kan udløse særskilt kvalifikationsløn. Dette gælder også supplerende uddannelser inden for de oven for nævnte områder fx temakurser for tillidsrepræsentanter, supplerende kurser for skolebibliotekarer herunder mediekurser samt de årlige obligatoriske kurser for skolevejledere. Kurser erhvervet i forbindelse med udviklingstimer i andre ansættelseskommuner medtælles ikke ved ansættelsen i Københavns Kommune. Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. D Administration af aftalen For hver enkelt leder oprettes et kvalifikationslønsark jf. (bilag 1), som skal benyttes. På dette ark føres samtlige kurser og uddannelser, der skal medtælles. Efter endt kursus/uddannelse påføres omfanget og arten af den gennemgåede uddannelse. Kvalifikationslønsarket opbevares på skolens kontor. Ved hver ændring udleveres en kopi af arket til den pågældende leder samt tillidsrepræsentanten. Der kan herudover oprettes et særligt kvalifikationlønsark (bilag 2), der skal anvendes til registrering af gennemførte moduler i PD, Diplomuddannelse i ledelse (med virkning fra ), masteruddannelsen og cand. pæd., jf. nedenstående bemærkning om optælling af uddannelser, der tages i moduler. Side 12 af 20

13 Ved forflyttelser inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens område oversendes arket til den nye skole. Ved ophør i Børne- og Ungdomsforvaltningen udleveres kvalifikationslønsarket til den enkelte leder. Bemærkning: Optælling af uddannelser der tages i moduler Hvis der læses moduler/enheder, der på et senere tidspunkt vil kunne indgå i en samlet PD, Diplomuddannelse i ledelse, Master eller cand. pæd anføres disse på et særskilt ark, således at det er administrativt enkelt at følge den enkeltes samlede uddannelsesniveau og hvorefter kvalifikationsløn for den samlede uddannelse kan udløses gradvist. Parterne er i den forbindelse enige om, at PD-uddannelsen kan medtælles efter følgende model: Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når 1. og 2. fagmoduler er gennemført. Der udløses yderligere et tillæg på kr. i grundbeløb, når 3. og 4. fagmoduler er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb når det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når afgangsprojektet er gennemført. Når hele PD uddannelsen er afsluttet ophører de ovennævnte modultillæg og erstattes af et samlet tillæg på kr. i medfør af K1. For Master og Cand. Pæd. følges en lignende modulopbygning, hvor kvalifikationslønnen øges i takt med, at uddannelsen færdiggøres. Den tidligere speciallæreruddannelse kan ikke medtælles i moduler. Moduler, der er erhvervet som følge af merit fra andre uddannelser, medtælles først ved den endelige færdiggørelse af hele uddannelsen. E Udbetaling af tillæg For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt efterog videreuddannelse, indberettes et tillæg på kr. I tilknytning til den øvrige forhåndsaftale om kvalifikationsløn er parterne enige om: At fagbachelorer kan få medtalt deres uddannelse efter konkret aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK. Der kan kun medtælles én fagbacheloruddannelse At der kun kan ydes ét tillæg for bestået PD og/eller exam. pæd. At der kun kan ydes ét tillæg for bestået Master og/eller Diplomuddannelse i ledelse Side 13 af 20

14 K6 Skolevejlederuddannelsen Til ledere, der har gennemført skolevejlederuddannelsen, ydes et kvalifikationstillæg på kr. K7 Tillidsrepræsentantuddannelse Til ledere, der har gennemført hele grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter hos enten KLF eller SKK, og som har erfaring fra mindst et års funktion efter endt tillidsrepræsentantuddannelse, ydes et kvalifikationstillæg på kr. i grundbeløb. K8 Konkrete aftaler vedrørende skoleledere Ved nyansættelser af skoleledere kan der efter konkret aftale i distriktet individuelt aftales kvalifikationsløn som følge af eksempelvis (selvstændig) lederuddannelse, administrativ uddannelse og ledelseserfaring. KAPITEL 4 RESULTATLØN R1 Stk. 1 Det er forhåndsaftalt, at der kan indgås resultatlønaftaler mellem den enkelte skoleleder og Områdechefen i distriktet. Stk. 2 Der kan lokalt indgås aftaler mellem ovenstående lokale parter. Det forudsættes i denne forbindelse, at resultatlønaftalen overholder følgende forudsætninger: Aftaler indgås for et år ad gangen (f.eks. kalenderår eller skoleår), og opfyldelsen af aftalens mål evalueres ved årets udgang, således at der efter evalueringen er mulighed for indgåelse af en ny resultatlønaftale med virkning for næste år. Aftalen kan indeholde op til 5 konkrete mål, som både er nærmere beskrevet og hvor den indbyrdes vægtning er klarlagt ved aftaleindgåelsen, jf. nedenfor. Det maksimale beløb ved fuld opfyldelse af aftalen udgør kr. Såfremt der lokalt aftales højere beløb skal aftalen godkendes af SKK og Områdechefen. Områdechefen indsender kopi af alle resultatlønaftaler, evalueringer af resultatlønaftaler og oversigt over udmøntede beløb til: o SKK o HR og ledelsesudvikling, att.: Anders Gundelach Side 14 af 20

15 Der henvises i øvrigt til KTO-aftalen om resultatløn 7 punkt c: Målbaserede aftaler. Hvor opfyldelsen af bestemte målsætninger er kriterium for udmøntning af resultatløn. Hermed forstås fx. forbedret indsats på prioriterede arbejdsområder eller indførelse af nye arbejdsmetoder. Kriterium for udmøntningen af lønforbedringer kan i sådanne aftaler også være selve opstillinger af målsætninger. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for opstillingen / opfyldelsen af bestemte målsætninger. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en konstatérbar eller målelig effektivisering. Tillægget udbetales med fordelingsnøgle: 70 % af tillægget udbetales i henhold til, om skolelederen har opfyldt målene i udviklingskontrakten 30 % af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance. Stk. 3 Såfremt den ønskede resultatlønsaftale ikke overholder forudsætningerne i stk. 2 skal aftalen indgås mellem Områdechefen og SKK. KAPITEL 5 OPSIGELSE MV. O1 Aftaler om funktionsløn kan opsiges eller ændres med 3 måneders varsel til en 1. august. Ved enighed kan varslet være kortere. Aftaler om kvalifikationsløn kan kun opsiges eller ændres ved enighed. København, den Børne- og Ungdomsforvaltningen SKK Side 15 af 20

16 BILAG 1 - Kvalifikationsark til opgørelse af efter-/ videreuddannelser og kurser for: Navn: Cpr.nr. Skole: Bemærk: Efter-/videreuddannelser iht. forhåndsaftalens K4 Opgørelse af uddannelser der tages i moduler (diplom- og masteruddannelser svarende til 1 årsværk eller Master- og cand.pæd.uddannelser svarende til 2 årsværk) SKAL opgøres på særskilt kvalifikationsark bilag 2. Kursets navn Tidsrum / periode Dag/måned/år Antal timer Skolelederens godkend underskrift Kurrser/uddannelse gennemført er anført af ovennævnte, der med sin underskrift herunder på tro og love erklærer, at de anførte oplysninger er korrekte. DATO OG UNDERSKRIFT Side 16 af 20

17 BILAG 2 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af efter- /videreuddannelse i henhold til forhåndsaftalens K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplom- og masteruddannelser af 1 årsværk. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. Obligatorisk modul 1.500,- kr. Afgangsprojekt 1.500,- kr. Diplomuddannelser og masteruddannelser svarende til 1 årsværk = 60 ects-point UDDANNELSENS NAVN: Obligatorisk modul: Fagmodul 1: Fagmodul 2: Fagmodul 3: Fagmodul 4: Speciale/Afgangsprojekt AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ectspoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen Master- og cand.pæd.- uddannelser svarende til 2 årsværk = 120 ECTS-point Master- og cand.pæd.-uddannelser af 2 årsværk 6 studieenheder á ¼ årsværk + 1 speciale: ¼ årsværk = 1.500,- + speciale = 3.000,- UDDANNELSENS NAVN: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ECTSpoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen. Side 17 af 20

18 ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk Speciale Side 18 af 20

19 BILAG 3 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af Diplomuddannelse i ledelse i henhold til forhåndsaftalens K3 og K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplomuddannelse i ledelse Hvert af de 6 moduler udløser 1.500,- kr. Diplomuddannelse i ledelse UDDANNELSENS NAVN: Diplomuddannelse i ledelse 1. modul: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen 2. modul: 3. modul: 4. modul: 5. modul: 6. modul: Side 19 af 20

20 BILAG 4 Overenskomstansættelse af skoleledere Der er indført mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår. Såfremt forvaltningen ønsker at ansætte en skoleleder på overenskomstvilkår kan det ske på betingelse af, at pågældende aflønnes i medfør af forhåndsaftalens G9 og at der herudover ydes et tillæg på 15 % af den samlede løn der følger af G9. Allerede ansatte tjenestemænd i Københavns Kommune bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Allerede ansatte afdelingsledere og souschefer på skoler i Københavns Kommune (pr ) bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere sker med funktionærlovens varsler. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Kravet på 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse indtræder dog først efter 2 års ansættelse, svarende til prøvetiden for tjenestemandsansatte. Såfremt uansøgt afsked er gennemført inden for de to første års ansættelse som skoleleder ydes der således ikke fratrædelsesgodtgørelse, uanset begrundelsen for afskeden. Ved uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere ydes der ikke 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, når afskeden er begrundet med væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Herved forstås bl.a. følgende: tyveri og andre strafbare forhold begået mod arbejdsgiveren strafbare forhold begået mod børn ulovlig udeblivelse arbejdsvægring spiritusmisbrug bevidste fejl under arbejdet gentagne fejl under arbejdet graverende fejl under arbejdet Listen er ikke udtømmende. Ved uansøgt afsked begrundet med stillingsnedlæggelse ydes der 6 måneders ekstra opsigelsesvarsel ud over funktionærlovens varsler. Der ydes endvidere 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, såfremt afskeden sker efter 2 års ansættelse som skoleleder. Såfremt de centrale overenskomstparter indfører mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår uden lokal aftale, bortfalder denne lokale aftale. Allerede overenskomstansatte skoleledere overgår til de centralt aftalte vilkår uden yderligere varsel. Side 20 af 20

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU På BUUs strategiseminar den 10.4.2014 har Rasmus Jarlov (C) bedt om et statusnotat om lokallønsaftale på lærerområdet, herunder

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER ved UiU 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. januar 2016 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2016 er 1,317798 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER ved CSV pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. oktober 2015 Reguleringsprocenten fra 1. oktober til 31. december 2015 er 1,311333 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse.

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse. LØNNINGER i folkeskoler 1. oktober 2016 Reguleringsprocenten er pr. 1. oktober 2016 på 1,329131. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse.

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse. LØNNINGER i folkeskoler 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse.

For lærere på Ny Løn er der to lønforløb, ét for lærere med en læreruddannelse og ét for lærere uden læreruddannelse. LØNNINGER i folkeskoler 1. oktober 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. oktober 2017 på 1,346860. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. oktober 2013 Reguleringsprocenten fra 1. oktober 2013 er 1,278546 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER på CSV 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Allerød Kommune og Allerød Hørsholm Lærerforening indgår herved følgende aftale: 1. Aftalen vedrører Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014 FORHÅN DSAFTALE Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2014 Redigeret marts 2014 -- ~ Indholdsfortegnelse Aftalevilkår...... 3 Generelt... 3 Grundløn...

Læs mere