Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl."

Transkript

1 Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT Sagsnr Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Gundelach Parterne har i medfør af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 indgået nærværende forhåndsaftale, der dækker skoleledere m.fl. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen opgivet som årlige grundbeløb i niveau. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen pensionsgivende. KAPITEL 1: INDPLACERINGER G1 Grundløn og stillingskategorier Ledere på skoler indenfor SKKs forhandlingsområde indplaceres som hovedregel på følgende grundlønstrin: 46: Konsulenter og afdelingsledere (dog ikke pædagogiske afdelingsledere (souschefer)) 48: Souschefer, dvs. viceskoleinspektører og pædagogiske afdelingsledere (souschefer) 49: Skoleledere 50: Højere placerede stillinger G2 Indplacering af afdelingsledere i skolebiblioteket Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for skolebibliotek kr. Bemærkning: Afdelingsledere omfattet af denne bestemmelse er omfattet af Aftale om arbejdstid for lærere. HR og ledelsesudvikling Gyldenløvesgade København V Telefon EAN nummer

2 Bemærkning: Til afdelingsledere i skolebiblioteket på selvstændige specialskoler ydes tillægget på kr. dog ikke. G3 Indplacering af pædagogisk-administrative konsulenter Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for konsulentfunktion afhængigt af beskæftigelsesgraden i konsulentstillingen på o 30 % kr. o 40 % kr. o 50 % kr. o 60 % kr. o 70 % kr. o 80 % kr. o 90 % kr. o 100 % kr. Bemærkning: Aftalen omfatter afdelingsledere inden for SKKs forhandlingsområde, der varetager en funktion som pædagogisk-administrativ konsulent. Funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent varetages tidsbegrænset, således at første funktionsperiode er på 5 år, hvoraf første år for begge parter er et prøveår. Funktionsperioden kan efter de 5 år forlænges, hvilket som udgangspunkt sker for en 3-årig periode. De pædagogisk-administrative konsulenter følger arbejdstidsaftalen for ledere. For konsulentfunktioner der varetages på deltid følges arbejdstidsaftalen for lærere i forhold til den beskæftigelse, der er ved en skole. Såfremt funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent ophører, er medarbejderen sikret en tilbagegangsstilling som lærer i Københavns Kommune, idet vedkommende som lærer fortsat aflønnes på løntrin 46. Ved denne aflønning sker der modregning i samtlige tillæg jf. forhåndsaftalen for lærere. Arbejdstidsregler følger reglerne for lærere, såfremt der sker tilbagegang til en lærerstilling. G4 Indplacering af afdelingsledere (gælder dog hverken afdelingsledere i særlige klasserækker, afdelingsledere i læringsmiljøet eller pædagogiske afdelingsledere (souschefer), jf. G5, G6 og G7) Indplacering: Grundløn trin 46 Side 2 af 20

3 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G5 Indplacering af afdelingsledere i særlige klasserækker Denne bestemmelse omfatter alene afdelingsledere, der leder særlige klasserækker, og som refererer direkte til skolelederen. Bestemmelsen omfatter afdelingsledere i særlige klasserækker på Nyboder Skole, Kildevældsskolen, BBH Holbergskolen, Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole (heldagsklasserækken), Lergravsparkens Skole, Skolen ved Sundet (Friluftsskolen), Lykkebo Skole, Kirkebjerg Skole, Blågård Skole samt Naturskolen. Listen er udtømmende. Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ved ansættelse af tjenestemænd ved stillingsledighed i stillinger i de nævnte særlige klasserækker betales strafafgift for stigning fra løntrin 46 til løntrin 48. G6 Indplacering af afdelingsledere i læringsmiljøet Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Uddannelsesmæssig baggrund kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G7 Indplacering af pædagogiske afdelingsledere (souschefer) Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. Side 3 af 20

4 G8 Indplacering af viceskoleinspektører Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. G9 Indplacering af skoleledere Indplacering: Grundløn trin 49 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Rekruttering og fastholdelse kr. Såfremt skoleledere overenskomstansættes ydes der funktionsløn på 15 % af ovenstående løndele. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Bilag 4. Bemærkning: De tre skoleledere på heldagsskolerne er omfattet af særlige lønaftaler. Disse ledere oppebærer ikke ovennævnte tillæg på kr. G10 Indplacering af forstandere på Skolen på Kastelsvej og på Center for Specialundervisning for Voksne For så vidt angår forstanderstillingerne på Skolen på Kastelsvej og Center for Specialundervisning for Voksne indplaceres skolelederne som anført i 9, dog med endnu ét løntrin, således at der til disse forstandere ydes i alt to løntrin som obligatorisk funktionsløn. G 11 Indplacering af ledende skolepsykologer Indplacering: Grundløn 48 Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Obligatorisk funktionsløn kr. Ledelse af kontor kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Side 4 af 20

5 Evt. autorisationstillæg kr. Såfremt nuværende ansatte ledende skolepsykologer har en indplacering der afviger fra den ovennævnte, bevarer de som en personlig ordning deres nuværende indplacering. Nyansatte ledende skolepsykologer aflønnes fuldt ud i medfør af denne bestemmelse. KAPITEL 2: FUNKTIONSLØN F1 Særlige enheder Til skoleledere ved folkeskoler med 10. klassescenter KKFO læseklasserække særlige afdelinger (hjælpeklasserækker) særlige afdelinger (taleklasserække og afdeling for bevægelseshæmmede) heldagsklasser modtagelsesklasser (såfremt der på skolen er placeret mere end én M0, M1, M3, M-alpha) ansvar for hospitalsundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Ovenstående funktionsløntillæg kan efter ønske fra skolelederen ved den enkelte skole deles mellem skolelederen og viceskoleinspektøren/den pædagogiske afdelingsleder (souschefen). Ved oprettelse af særlige klasserækker/enheder aftales det konkret i hvor høj grad det i det enkelte tilfælde kan medføre tillæg i medfør af denne bestemmelse. F2 SSP-arbejde Til den leder, der er udpeget til SSP-arbejdet i distriktet, ydes et funktionsløntillæg på kr. F3 Formanden for SKK Til souschefen på den skole, hvor SKKs formand er skoleleder, ydes et funktionsløntillæg på kr. F4 Ledere på specialskoler Stk. 1 Side 5 af 20

6 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for følgende tillæg, der fremgår af læreroverenskomsten: Undervisningstillæg (overenskomstens 5 stk. 2A og overenskomstens protokollat 2 2 stk. 2A), specialundervisningstillæg på kr. (overenskomstens 5 stk. 3), tillæg på 18,92 kr. (overenskomstens 5 stk. 3) samt tillæg på 30,00 kr. (overenskomstens 5 stk. 8). Skoleledere og viceskoleinspektører på Engskolen og Frederiksgård Skole er ikke omfattet af denne bestemmelse. Stk. 2 Til afdelingsledere ved tre særlige klasserækker (Skolen ved Sundet, BBH Holbergskolen og Nyboder Skole) ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. Stk. 3 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning for voksne (Ungdomsskolen i Utterslev og Center for Specialundervisning for Voksne) ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for andre tillæg på samme vilkår som tillægget på kr., jf. stk. 1. Stk. 4 Til hver af skolelederne, viceskoleinspektørerne og afdelingslederne (souscheferne) på Engskolen og Frederiksgård Skole ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. F5 Mentor Til den skoleleder, der varetager funktionen som mentor i forhold til en ny skoleleder, ydes et tillæg på kr i årligt grundbeløb, svarende til kr for hver måned mentor/ menteforholdet er planlagt/godkendt til at vare. F6 Skemalægning Det kan lokalt mellem Områdechefen og SKK aftales, at der ydes honorar til ledere for skemalægning, dog under forudsætning af, at skemalægning ikke foretages af lærere og at honoraret finansieres af skolens egne midler. Honoraret er ikke pensionsgivende og beregnes ud fra nedenstående tabel. Enhed Klassetrin Grundbeløb ( niveau) Pr. klasse ,98 kr. Pr. klasse ,75 kr. Side 6 af 20

7 Pr. elev ,35 kr. Pr. valghold 102,74 kr. F7 Konstitution Stk. 1 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører, der midlertidigt gør tjeneste i stilling som skoleleder, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om afdelingslederen/viceinspektøren gør tjeneste som skoleleder på egen skole eller på anden skole. Den hidtidige pligt for en afdelingsleder/viceskoleinspektør til midlertidigt at gøre tjeneste i en stilling, der lønmæssigt er klassificeret højere end vedkommendes egen stilling, ændres ikke. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når afdelingslederen/viceskoleinspektøren har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling, i 15 kalenderdage sammenhæng. Stk. 2 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører og skoleledere, der midlertidigt gør tjeneste i tilsvarende stilling som henholdsvis afdelingsleder/viceskoleinspektør og skoleleder ved anden skole, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Herudover ydes funktionslønstillæg i henhold til forhåndsaftalerne, såfremt der under konstitutionen er tillagt vedkommende funktioner, som pågældende ikke varetager på egen skole. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når lederen har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til stillingen på anden skole, i 15 kalenderdage i sammenhæng. Stk. 3 Undervisningsforpligtelse og arbejdstid Parterne er enige om, at den medarbejder, der konstitueres skal have samme undervisningsforpligtelse som den leder, pågældende er konstitueret for. Parterne er endvidere enige i, at det skal sikres, at der under konstitutionen er samme tid til ledelsesopgaver som før konstitutionen, samt at ledelseskompetencen ikke uddelegeres. Såfremt den konstituerede afdelingsleder undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, som vedkommende er konstitueret i, kan dette kun ske ved en konkret merarbejdsaftale, indgået med Børne- og Ungdomschefen i distriktet. Side 7 af 20

8 Til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, der konstitueres, ydes konstitutionstillæg i henhold til forhåndsaftalerne. Skolebibliotekarer der konstitueres følger arbejdstidsaftalen for ledere. Den skolebibliotekar der konstitueres skal varetage undervisningstimer i samme omfang som den leder, pågældende er konstitueret for. Konstitutionsperioden indgår i skolebibliotekarens opgørelse af arbejdstid som en død periode i forhold til den pågældendes opgaveoversigt. Det betyder, at der på skoledage normalt hverken optjenes overtid eller undertid. Ved konstitution på arbejdsdage, der ikke er skoledage, medtælles for skolebibliotekarer 7,4 timer pr. arbejdsdag, hvor der er fremmøde. Dette gælder fx for arbejdsdage i elevernes sommerferie. Såfremt den konstituerede skolebibliotekar undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, vedkommende er konstitueret i, kan det kun ske efter en konkret merarbejdsaftale, indgået med Områdechefen i distriktet. F8 Teamtillæg Når det i forbindelse med skoleårets tilrettelæggelse er besluttet, at team selv tilrettelægger og løser normperiodens arbejdsopgaver i relation til de opstillede mål for teamets arbejde, ydes ét årligt tillæg til afdelingsledere på kr. Tillæggene kan ikke ydes til afdelingsledere omfattet af G6 og G7. I forhold til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2 ydes tillægget kun for teamarbejde uden for skolebiblioteket/læringsmiljøet. F9 Kontaktpersoner ved elevråd Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til kontaktlærere ved elevråd. Tillægget kan ydes til ledere. F10 It-vejledning Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til It-vejlederen. Tillægget kan ydes til ledere. F11 Koordinator vedr. sociale funktioner Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg til den person, der varetager koordinerende sociale funktioner i forhold til Børnenes Kontor, Gabriel Jensens Ferieudflugter, Københavnske Skolebørns Landophold samt Københavns Lærerforenings Kolonier. Tillægget er på kr. Tillægget kan ydes til ledere. F12 Fratrædelsesgodtgørelse Side 8 af 20

9 Til ledere, der senest 1. marts søger afsked med henblik på pensionering/efterløn 1. august i det samme kalenderår, ydes et engangstillæg på kr. i grundbeløb. Beløbet er ikke pensionsgivende. F13 Tillidsrepræsentanter Til tillidsrepræsentanter i SKK ydes et funktionstillæg på kr. Der kan højst ydes ét tillæg pr. område og herudover ét tillæg til formanden og ét til næstformanden. F14 Byggeskoletillæg Der ydes et funktionsløntillæg på kr. til den leder, der indgår i arbejdsmiljøgruppen på skolen. Når der gennemføres byggearbejder på en skole skal den pågældende Områdechef vurdere, om der til en eller flere ledere skal ske honorering for merarbejde, jf. aftalen om merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid. F15 Lokale forhandlinger Stk. 1 Dele af forhandlingskompetencen om lederløn er udlagt til Områdecheferne. Der kan lokalt i distrikterne indgås aftaler om funktionsløn. Stk. 2 Aftaler i henhold til stk. 1 indgås mellem den enkelte Områdechef og SKK. Der er afsat kr. i årligt grundbeløb pr. fuldtidsansat leder til lokale forhandlinger. Afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, er ikke omfattet af denne bestemmelse, og ved opgørelsen af midler til forhandling medregnes der ikke kr. for afdelingsledere i skolebibliotekerne. Aftalerne om de udlagte lønmidler skal indgås som funktionslønsaftaler. Stk. 3 Funktionslønsaftaler kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende funktionsområder: Byggesager på skoler Aktiviteter i forhold til lokalområdet Aktiviteter i forhold til udvalg nedsat af Områdecheferne Pålagte opgaver som følge af decentraliseringen Skolens fysiske og organisatoriske rammer herunder geografisk adskilte afdelinger Side 9 af 20

10 Administrative opgaver varetaget af skoleledelsen, som følge af, at der endnu ikke er ansat en administrativ leder. Stk. 4 Det påhviler Områdechefen at indsende kopier af aftaler vedrørende lokalt aftalt funktionsløn til SKK og til HR og ledelsesudvikling. F16 Pensionerede tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd er ikke omfattet af overenskomsten. Såfremt der ansættes pensionerede tjenestemænd sker det på individuelle vilkår svarende til overenskomsten, idet der dog ikke ydes pensionsbidrag. KAPITEL 3: KVALIFIKATIONSLØN K1 Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. og Speciallæreruddannelsen Til ledere, der har bestået eller består Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. eller Speciallæreruddannelsen ydes for hver af de pågældende uddannelser et kvalifikationslønstillæg på kr Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K2 Cand. Pæd. Til ledere, der har bestået eller består Cand. Pæd., ydes et kvalifikationstillæg på kr For ledere, der også har bestået Exam. Pæd. eller Pædagogisk Diplomeksamen ydes der dog kun et tillæg på kr Tillægget for Cand. Pæd. ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K3 Diplomuddannelse i ledelse Til ledere, der har bestået Diplomuddannelse i ledelse, ydes et pensionsgivende kvalifikationsløntillæg på kr i årligt grundbeløb. Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. Der kan ydes tillæg for beståede moduler i Diplomuddannelse i ledelse. Til opgørelse af dette anvendes kvalifikationslønarket i bilag 3. Der ydes ét tillæg på kr. pr. modul. Når alle 6 moduler er bestået, ydes i stedet for modultillæggene et samlet tillæg på kr. Der henvises til K4 afsnit D hvad angår etapevis udmøntning af tillæg ved modulopbyggede uddannelser. K4 Kurser og efter-/videreuddannelse Side 10 af 20

11 Godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april 2000, kan udløse kvalifikationsløn. For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt kursus og efter- videreuddannelse ydes et tillæg på kr. i grundbeløb. A Område og tidspunkter Aftalen gælder fra 1. august 2002 og omfatter med virkning fra alle ledere omfattet af denne forhåndsaftale. B Uddannelser der er omfattet af aftalen Aftalen gælder for godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april Aftalen gælder kun kurser, der har et omfang af mindst 4 timer. Det pædagogiske it-kørekort medregnes med i alt 200 timer. Skolebaserede kurser tæller med det antal timer, der for lærere udløses i forhold til opgaveoversigten. Bemærkning: I forbindelse med dansk som andetsprog er parterne enige om, at de ledere, der har afsluttet uddannelsen inden 1. april 2000 vil kunne få medtalt timerne til denne uddannelse. Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at eksamensbevis er afleveret til Forvaltningen. Parterne er herudover enige om, at datoen 1. april 2000 ikke kan fraviges ud over det, der fremgår af aftalen fx ved det pædagogiske itkørekort. Tosprogede lederes flersproglige kompetencer tæller med 800 timer under forudsætning af, at pågældende har dansk lærereksamen uanset hvornår den er erhvervet. Denne bestemmelse gælder kun for tosprogede ledere med p.t. følgende sprog: Albansk, arabisk, armensk, assyrisk, berbisk, bosnisk, dari, farsi/persisk, hindi, japansk, kinesisk, kroatisk, kurdisk (diverse dialekter), makedonsk, pashto, polsk, punjabi/panjabi, roma, russisk, serbisk, serbo-kroatisk, singalesisk, somali, swahili, tamil, thai, tigrina, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Den faglige vurdering af om den pågældende er omfattet af aftalen, foretages af Områdechefen. Der vil kun kunne ydes for 800 timer, selv om lederen behersker flere sprog. Bemærkning: Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. Kun kurser/uddannelser der er erhvervet i ansættelsesperioden i Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning/Børne- og Ungdomsforvaltning kan medtælles. Side 11 af 20

12 Følgende kurser m.v. medtælles fra 1. april 2000 under forudsætning af, at skolelederen vurderer, at kurserne m.v. er relevant for den pågældendes arbejdsopgaver: Ekstra liniefag for læreruddannede herunder svømmelærereksamen medtælles med det konkrete timetal. Praktiklæreruddannelsen tæller med 200 timer. Bemærkning: Kurser under Lov om åben uddannelse, som Områdechefen vurderer som relevante i forhold til den pågældendes opgaver, medtælles efter følgende omregning: 15 ECTS points = 200 timer. C Uddannelser der ikke er omfattet af den nye aftale De eksisterende aftaler om afsluttede PD, diplomuddannelse i ledelse, exam. pæd., cand. pæd. og speciallæreruddannelse løber uændret videre jf. dog nedenstående aftale om udbetaling for afsluttede moduler samt konsekvenserne heraf. Bemærkning: Parterne er enige om at tillidsrepræsentantuddannelsen, skolevejlederuddannelsen og skolebibliotekaruddannelsen ikke kan medtælles i opgørelsen af de 200 timer, da de kan udløse særskilt kvalifikationsløn. Dette gælder også supplerende uddannelser inden for de oven for nævnte områder fx temakurser for tillidsrepræsentanter, supplerende kurser for skolebibliotekarer herunder mediekurser samt de årlige obligatoriske kurser for skolevejledere. Kurser erhvervet i forbindelse med udviklingstimer i andre ansættelseskommuner medtælles ikke ved ansættelsen i Københavns Kommune. Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. D Administration af aftalen For hver enkelt leder oprettes et kvalifikationslønsark jf. (bilag 1), som skal benyttes. På dette ark føres samtlige kurser og uddannelser, der skal medtælles. Efter endt kursus/uddannelse påføres omfanget og arten af den gennemgåede uddannelse. Kvalifikationslønsarket opbevares på skolens kontor. Ved hver ændring udleveres en kopi af arket til den pågældende leder samt tillidsrepræsentanten. Der kan herudover oprettes et særligt kvalifikationlønsark (bilag 2), der skal anvendes til registrering af gennemførte moduler i PD, Diplomuddannelse i ledelse (med virkning fra ), masteruddannelsen og cand. pæd., jf. nedenstående bemærkning om optælling af uddannelser, der tages i moduler. Side 12 af 20

13 Ved forflyttelser inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens område oversendes arket til den nye skole. Ved ophør i Børne- og Ungdomsforvaltningen udleveres kvalifikationslønsarket til den enkelte leder. Bemærkning: Optælling af uddannelser der tages i moduler Hvis der læses moduler/enheder, der på et senere tidspunkt vil kunne indgå i en samlet PD, Diplomuddannelse i ledelse, Master eller cand. pæd anføres disse på et særskilt ark, således at det er administrativt enkelt at følge den enkeltes samlede uddannelsesniveau og hvorefter kvalifikationsløn for den samlede uddannelse kan udløses gradvist. Parterne er i den forbindelse enige om, at PD-uddannelsen kan medtælles efter følgende model: Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når 1. og 2. fagmoduler er gennemført. Der udløses yderligere et tillæg på kr. i grundbeløb, når 3. og 4. fagmoduler er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb når det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når afgangsprojektet er gennemført. Når hele PD uddannelsen er afsluttet ophører de ovennævnte modultillæg og erstattes af et samlet tillæg på kr. i medfør af K1. For Master og Cand. Pæd. følges en lignende modulopbygning, hvor kvalifikationslønnen øges i takt med, at uddannelsen færdiggøres. Den tidligere speciallæreruddannelse kan ikke medtælles i moduler. Moduler, der er erhvervet som følge af merit fra andre uddannelser, medtælles først ved den endelige færdiggørelse af hele uddannelsen. E Udbetaling af tillæg For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt efterog videreuddannelse, indberettes et tillæg på kr. I tilknytning til den øvrige forhåndsaftale om kvalifikationsløn er parterne enige om: At fagbachelorer kan få medtalt deres uddannelse efter konkret aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK. Der kan kun medtælles én fagbacheloruddannelse At der kun kan ydes ét tillæg for bestået PD og/eller exam. pæd. At der kun kan ydes ét tillæg for bestået Master og/eller Diplomuddannelse i ledelse Side 13 af 20

14 K6 Skolevejlederuddannelsen Til ledere, der har gennemført skolevejlederuddannelsen, ydes et kvalifikationstillæg på kr. K7 Tillidsrepræsentantuddannelse Til ledere, der har gennemført hele grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter hos enten KLF eller SKK, og som har erfaring fra mindst et års funktion efter endt tillidsrepræsentantuddannelse, ydes et kvalifikationstillæg på kr. i grundbeløb. K8 Konkrete aftaler vedrørende skoleledere Ved nyansættelser af skoleledere kan der efter konkret aftale i distriktet individuelt aftales kvalifikationsløn som følge af eksempelvis (selvstændig) lederuddannelse, administrativ uddannelse og ledelseserfaring. KAPITEL 4 RESULTATLØN R1 Stk. 1 Det er forhåndsaftalt, at der kan indgås resultatlønaftaler mellem den enkelte skoleleder og Områdechefen i distriktet. Stk. 2 Der kan lokalt indgås aftaler mellem ovenstående lokale parter. Det forudsættes i denne forbindelse, at resultatlønaftalen overholder følgende forudsætninger: Aftaler indgås for et år ad gangen (f.eks. kalenderår eller skoleår), og opfyldelsen af aftalens mål evalueres ved årets udgang, således at der efter evalueringen er mulighed for indgåelse af en ny resultatlønaftale med virkning for næste år. Aftalen kan indeholde op til 5 konkrete mål, som både er nærmere beskrevet og hvor den indbyrdes vægtning er klarlagt ved aftaleindgåelsen, jf. nedenfor. Det maksimale beløb ved fuld opfyldelse af aftalen udgør kr. Såfremt der lokalt aftales højere beløb skal aftalen godkendes af SKK og Områdechefen. Områdechefen indsender kopi af alle resultatlønaftaler, evalueringer af resultatlønaftaler og oversigt over udmøntede beløb til: o SKK o HR og ledelsesudvikling, att.: Anders Gundelach Side 14 af 20

15 Der henvises i øvrigt til KTO-aftalen om resultatløn 7 punkt c: Målbaserede aftaler. Hvor opfyldelsen af bestemte målsætninger er kriterium for udmøntning af resultatløn. Hermed forstås fx. forbedret indsats på prioriterede arbejdsområder eller indførelse af nye arbejdsmetoder. Kriterium for udmøntningen af lønforbedringer kan i sådanne aftaler også være selve opstillinger af målsætninger. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for opstillingen / opfyldelsen af bestemte målsætninger. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en konstatérbar eller målelig effektivisering. Tillægget udbetales med fordelingsnøgle: 70 % af tillægget udbetales i henhold til, om skolelederen har opfyldt målene i udviklingskontrakten 30 % af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance. Stk. 3 Såfremt den ønskede resultatlønsaftale ikke overholder forudsætningerne i stk. 2 skal aftalen indgås mellem Områdechefen og SKK. KAPITEL 5 OPSIGELSE MV. O1 Aftaler om funktionsløn kan opsiges eller ændres med 3 måneders varsel til en 1. august. Ved enighed kan varslet være kortere. Aftaler om kvalifikationsløn kan kun opsiges eller ændres ved enighed. København, den Børne- og Ungdomsforvaltningen SKK Side 15 af 20

16 BILAG 1 - Kvalifikationsark til opgørelse af efter-/ videreuddannelser og kurser for: Navn: Cpr.nr. Skole: Bemærk: Efter-/videreuddannelser iht. forhåndsaftalens K4 Opgørelse af uddannelser der tages i moduler (diplom- og masteruddannelser svarende til 1 årsværk eller Master- og cand.pæd.uddannelser svarende til 2 årsværk) SKAL opgøres på særskilt kvalifikationsark bilag 2. Kursets navn Tidsrum / periode Dag/måned/år Antal timer Skolelederens godkend underskrift Kurrser/uddannelse gennemført er anført af ovennævnte, der med sin underskrift herunder på tro og love erklærer, at de anførte oplysninger er korrekte. DATO OG UNDERSKRIFT Side 16 af 20

17 BILAG 2 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af efter- /videreuddannelse i henhold til forhåndsaftalens K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplom- og masteruddannelser af 1 årsværk. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. Obligatorisk modul 1.500,- kr. Afgangsprojekt 1.500,- kr. Diplomuddannelser og masteruddannelser svarende til 1 årsværk = 60 ects-point UDDANNELSENS NAVN: Obligatorisk modul: Fagmodul 1: Fagmodul 2: Fagmodul 3: Fagmodul 4: Speciale/Afgangsprojekt AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ectspoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen Master- og cand.pæd.- uddannelser svarende til 2 årsværk = 120 ECTS-point Master- og cand.pæd.-uddannelser af 2 årsværk 6 studieenheder á ¼ årsværk + 1 speciale: ¼ årsværk = 1.500,- + speciale = 3.000,- UDDANNELSENS NAVN: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ECTSpoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen. Side 17 af 20

18 ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk Speciale Side 18 af 20

19 BILAG 3 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af Diplomuddannelse i ledelse i henhold til forhåndsaftalens K3 og K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplomuddannelse i ledelse Hvert af de 6 moduler udløser 1.500,- kr. Diplomuddannelse i ledelse UDDANNELSENS NAVN: Diplomuddannelse i ledelse 1. modul: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen 2. modul: 3. modul: 4. modul: 5. modul: 6. modul: Side 19 af 20

20 BILAG 4 Overenskomstansættelse af skoleledere Der er indført mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår. Såfremt forvaltningen ønsker at ansætte en skoleleder på overenskomstvilkår kan det ske på betingelse af, at pågældende aflønnes i medfør af forhåndsaftalens G9 og at der herudover ydes et tillæg på 15 % af den samlede løn der følger af G9. Allerede ansatte tjenestemænd i Københavns Kommune bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Allerede ansatte afdelingsledere og souschefer på skoler i Københavns Kommune (pr ) bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere sker med funktionærlovens varsler. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Kravet på 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse indtræder dog først efter 2 års ansættelse, svarende til prøvetiden for tjenestemandsansatte. Såfremt uansøgt afsked er gennemført inden for de to første års ansættelse som skoleleder ydes der således ikke fratrædelsesgodtgørelse, uanset begrundelsen for afskeden. Ved uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere ydes der ikke 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, når afskeden er begrundet med væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Herved forstås bl.a. følgende: tyveri og andre strafbare forhold begået mod arbejdsgiveren strafbare forhold begået mod børn ulovlig udeblivelse arbejdsvægring spiritusmisbrug bevidste fejl under arbejdet gentagne fejl under arbejdet graverende fejl under arbejdet Listen er ikke udtømmende. Ved uansøgt afsked begrundet med stillingsnedlæggelse ydes der 6 måneders ekstra opsigelsesvarsel ud over funktionærlovens varsler. Der ydes endvidere 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, såfremt afskeden sker efter 2 års ansættelse som skoleleder. Såfremt de centrale overenskomstparter indfører mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår uden lokal aftale, bortfalder denne lokale aftale. Allerede overenskomstansatte skoleledere overgår til de centralt aftalte vilkår uden yderligere varsel. Side 20 af 20

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere