Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl."

Transkript

1 Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT Sagsnr Forhåndsaftale pr mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Gundelach Parterne har i medfør af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 indgået nærværende forhåndsaftale, der dækker skoleledere m.fl. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen opgivet som årlige grundbeløb i niveau. Medmindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen pensionsgivende. KAPITEL 1: INDPLACERINGER G1 Grundløn og stillingskategorier Ledere på skoler indenfor SKKs forhandlingsområde indplaceres som hovedregel på følgende grundlønstrin: 46: Konsulenter og afdelingsledere (dog ikke pædagogiske afdelingsledere (souschefer)) 48: Souschefer, dvs. viceskoleinspektører og pædagogiske afdelingsledere (souschefer) 49: Skoleledere 50: Højere placerede stillinger G2 Indplacering af afdelingsledere i skolebiblioteket Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for skolebibliotek kr. Bemærkning: Afdelingsledere omfattet af denne bestemmelse er omfattet af Aftale om arbejdstid for lærere. HR og ledelsesudvikling Gyldenløvesgade København V Telefon EAN nummer

2 Bemærkning: Til afdelingsledere i skolebiblioteket på selvstændige specialskoler ydes tillægget på kr. dog ikke. G3 Indplacering af pædagogisk-administrative konsulenter Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktionstillæg for konsulentfunktion afhængigt af beskæftigelsesgraden i konsulentstillingen på o 30 % kr. o 40 % kr. o 50 % kr. o 60 % kr. o 70 % kr. o 80 % kr. o 90 % kr. o 100 % kr. Bemærkning: Aftalen omfatter afdelingsledere inden for SKKs forhandlingsområde, der varetager en funktion som pædagogisk-administrativ konsulent. Funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent varetages tidsbegrænset, således at første funktionsperiode er på 5 år, hvoraf første år for begge parter er et prøveår. Funktionsperioden kan efter de 5 år forlænges, hvilket som udgangspunkt sker for en 3-årig periode. De pædagogisk-administrative konsulenter følger arbejdstidsaftalen for ledere. For konsulentfunktioner der varetages på deltid følges arbejdstidsaftalen for lærere i forhold til den beskæftigelse, der er ved en skole. Såfremt funktionen som pædagogisk-administrativ konsulent ophører, er medarbejderen sikret en tilbagegangsstilling som lærer i Københavns Kommune, idet vedkommende som lærer fortsat aflønnes på løntrin 46. Ved denne aflønning sker der modregning i samtlige tillæg jf. forhåndsaftalen for lærere. Arbejdstidsregler følger reglerne for lærere, såfremt der sker tilbagegang til en lærerstilling. G4 Indplacering af afdelingsledere (gælder dog hverken afdelingsledere i særlige klasserækker, afdelingsledere i læringsmiljøet eller pædagogiske afdelingsledere (souschefer), jf. G5, G6 og G7) Indplacering: Grundløn trin 46 Side 2 af 20

3 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G5 Indplacering af afdelingsledere i særlige klasserækker Denne bestemmelse omfatter alene afdelingsledere, der leder særlige klasserækker, og som refererer direkte til skolelederen. Bestemmelsen omfatter afdelingsledere i særlige klasserækker på Nyboder Skole, Kildevældsskolen, BBH Holbergskolen, Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole (heldagsklasserækken), Lergravsparkens Skole, Skolen ved Sundet (Friluftsskolen), Lykkebo Skole, Kirkebjerg Skole, Blågård Skole samt Naturskolen. Listen er udtømmende. Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ved ansættelse af tjenestemænd ved stillingsledighed i stillinger i de nævnte særlige klasserækker betales strafafgift for stigning fra løntrin 46 til løntrin 48. G6 Indplacering af afdelingsledere i læringsmiljøet Indplacering: Grundløn trin 46 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Uddannelsesmæssig baggrund kr. Rekruttering og fastholdelse kr. G7 Indplacering af pædagogiske afdelingsledere (souschefer) Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. Side 3 af 20

4 G8 Indplacering af viceskoleinspektører Indplacering: Grundløn trin 48 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Funktion som souschef kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Bemærkning: Ifølge Økonomiforvaltningen skal der ikke betales for eventuelle ekstra løntrin til tjenestemænd i forbindelse med ansættelser i stillinger omfattet af denne bestemmelse. G9 Indplacering af skoleledere Indplacering: Grundløn trin 49 Tillæg jf. OK kr. Tillæg jf. OK kr. Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Rekruttering og fastholdelse kr. Såfremt skoleledere overenskomstansættes ydes der funktionsløn på 15 % af ovenstående løndele. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Bilag 4. Bemærkning: De tre skoleledere på heldagsskolerne er omfattet af særlige lønaftaler. Disse ledere oppebærer ikke ovennævnte tillæg på kr. G10 Indplacering af forstandere på Skolen på Kastelsvej og på Center for Specialundervisning for Voksne For så vidt angår forstanderstillingerne på Skolen på Kastelsvej og Center for Specialundervisning for Voksne indplaceres skolelederne som anført i 9, dog med endnu ét løntrin, således at der til disse forstandere ydes i alt to løntrin som obligatorisk funktionsløn. G 11 Indplacering af ledende skolepsykologer Indplacering: Grundløn 48 Obligatorisk funktionsløn + 1 trin Obligatorisk funktionsløn kr. Ledelse af kontor kr. Rekruttering og fastholdelse kr. Side 4 af 20

5 Evt. autorisationstillæg kr. Såfremt nuværende ansatte ledende skolepsykologer har en indplacering der afviger fra den ovennævnte, bevarer de som en personlig ordning deres nuværende indplacering. Nyansatte ledende skolepsykologer aflønnes fuldt ud i medfør af denne bestemmelse. KAPITEL 2: FUNKTIONSLØN F1 Særlige enheder Til skoleledere ved folkeskoler med 10. klassescenter KKFO læseklasserække særlige afdelinger (hjælpeklasserækker) særlige afdelinger (taleklasserække og afdeling for bevægelseshæmmede) heldagsklasser modtagelsesklasser (såfremt der på skolen er placeret mere end én M0, M1, M3, M-alpha) ansvar for hospitalsundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Ovenstående funktionsløntillæg kan efter ønske fra skolelederen ved den enkelte skole deles mellem skolelederen og viceskoleinspektøren/den pædagogiske afdelingsleder (souschefen). Ved oprettelse af særlige klasserækker/enheder aftales det konkret i hvor høj grad det i det enkelte tilfælde kan medføre tillæg i medfør af denne bestemmelse. F2 SSP-arbejde Til den leder, der er udpeget til SSP-arbejdet i distriktet, ydes et funktionsløntillæg på kr. F3 Formanden for SKK Til souschefen på den skole, hvor SKKs formand er skoleleder, ydes et funktionsløntillæg på kr. F4 Ledere på specialskoler Stk. 1 Side 5 af 20

6 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for følgende tillæg, der fremgår af læreroverenskomsten: Undervisningstillæg (overenskomstens 5 stk. 2A og overenskomstens protokollat 2 2 stk. 2A), specialundervisningstillæg på kr. (overenskomstens 5 stk. 3), tillæg på 18,92 kr. (overenskomstens 5 stk. 3) samt tillæg på 30,00 kr. (overenskomstens 5 stk. 8). Skoleledere og viceskoleinspektører på Engskolen og Frederiksgård Skole er ikke omfattet af denne bestemmelse. Stk. 2 Til afdelingsledere ved tre særlige klasserækker (Skolen ved Sundet, BBH Holbergskolen og Nyboder Skole) ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. Stk. 3 Til ledere ved de selvstændige skoler med specialundervisning for voksne (Ungdomsskolen i Utterslev og Center for Specialundervisning for Voksne) ydes et funktionsløntillæg på kr. Dette tillæg træder i stedet for andre tillæg på samme vilkår som tillægget på kr., jf. stk. 1. Stk. 4 Til hver af skolelederne, viceskoleinspektørerne og afdelingslederne (souscheferne) på Engskolen og Frederiksgård Skole ydes et funktionsløntillæg på kr. for opgaver vedrørende specialundervisning. F5 Mentor Til den skoleleder, der varetager funktionen som mentor i forhold til en ny skoleleder, ydes et tillæg på kr i årligt grundbeløb, svarende til kr for hver måned mentor/ menteforholdet er planlagt/godkendt til at vare. F6 Skemalægning Det kan lokalt mellem Områdechefen og SKK aftales, at der ydes honorar til ledere for skemalægning, dog under forudsætning af, at skemalægning ikke foretages af lærere og at honoraret finansieres af skolens egne midler. Honoraret er ikke pensionsgivende og beregnes ud fra nedenstående tabel. Enhed Klassetrin Grundbeløb ( niveau) Pr. klasse ,98 kr. Pr. klasse ,75 kr. Side 6 af 20

7 Pr. elev ,35 kr. Pr. valghold 102,74 kr. F7 Konstitution Stk. 1 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører, der midlertidigt gør tjeneste i stilling som skoleleder, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om afdelingslederen/viceinspektøren gør tjeneste som skoleleder på egen skole eller på anden skole. Den hidtidige pligt for en afdelingsleder/viceskoleinspektør til midlertidigt at gøre tjeneste i en stilling, der lønmæssigt er klassificeret højere end vedkommendes egen stilling, ændres ikke. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når afdelingslederen/viceskoleinspektøren har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling, i 15 kalenderdage sammenhæng. Stk. 2 Til afdelingsledere/viceskoleinspektører og skoleledere, der midlertidigt gør tjeneste i tilsvarende stilling som henholdsvis afdelingsleder/viceskoleinspektør og skoleleder ved anden skole, ydes et funktionslønstillæg på kr. i årligt grundbeløb. Herudover ydes funktionslønstillæg i henhold til forhåndsaftalerne, såfremt der under konstitutionen er tillagt vedkommende funktioner, som pågældende ikke varetager på egen skole. Retten til betaling under midlertidig tjeneste indtræder, når lederen har varetaget alle væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til stillingen på anden skole, i 15 kalenderdage i sammenhæng. Stk. 3 Undervisningsforpligtelse og arbejdstid Parterne er enige om, at den medarbejder, der konstitueres skal have samme undervisningsforpligtelse som den leder, pågældende er konstitueret for. Parterne er endvidere enige i, at det skal sikres, at der under konstitutionen er samme tid til ledelsesopgaver som før konstitutionen, samt at ledelseskompetencen ikke uddelegeres. Såfremt den konstituerede afdelingsleder undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, som vedkommende er konstitueret i, kan dette kun ske ved en konkret merarbejdsaftale, indgået med Børne- og Ungdomschefen i distriktet. Side 7 af 20

8 Til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, der konstitueres, ydes konstitutionstillæg i henhold til forhåndsaftalerne. Skolebibliotekarer der konstitueres følger arbejdstidsaftalen for ledere. Den skolebibliotekar der konstitueres skal varetage undervisningstimer i samme omfang som den leder, pågældende er konstitueret for. Konstitutionsperioden indgår i skolebibliotekarens opgørelse af arbejdstid som en død periode i forhold til den pågældendes opgaveoversigt. Det betyder, at der på skoledage normalt hverken optjenes overtid eller undertid. Ved konstitution på arbejdsdage, der ikke er skoledage, medtælles for skolebibliotekarer 7,4 timer pr. arbejdsdag, hvor der er fremmøde. Dette gælder fx for arbejdsdage i elevernes sommerferie. Såfremt den konstituerede skolebibliotekar undtagelsesvis af pædagogiske grunde ønsker at læse flere undervisningstimer, end der ellers er tillagt den stilling, vedkommende er konstitueret i, kan det kun ske efter en konkret merarbejdsaftale, indgået med Områdechefen i distriktet. F8 Teamtillæg Når det i forbindelse med skoleårets tilrettelæggelse er besluttet, at team selv tilrettelægger og løser normperiodens arbejdsopgaver i relation til de opstillede mål for teamets arbejde, ydes ét årligt tillæg til afdelingsledere på kr. Tillæggene kan ikke ydes til afdelingsledere omfattet af G6 og G7. I forhold til afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2 ydes tillægget kun for teamarbejde uden for skolebiblioteket/læringsmiljøet. F9 Kontaktpersoner ved elevråd Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til kontaktlærere ved elevråd. Tillægget kan ydes til ledere. F10 It-vejledning Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg på kr. til It-vejlederen. Tillægget kan ydes til ledere. F11 Koordinator vedr. sociale funktioner Der ydes pr. skole ét funktionsløntillæg til den person, der varetager koordinerende sociale funktioner i forhold til Børnenes Kontor, Gabriel Jensens Ferieudflugter, Københavnske Skolebørns Landophold samt Københavns Lærerforenings Kolonier. Tillægget er på kr. Tillægget kan ydes til ledere. F12 Fratrædelsesgodtgørelse Side 8 af 20

9 Til ledere, der senest 1. marts søger afsked med henblik på pensionering/efterløn 1. august i det samme kalenderår, ydes et engangstillæg på kr. i grundbeløb. Beløbet er ikke pensionsgivende. F13 Tillidsrepræsentanter Til tillidsrepræsentanter i SKK ydes et funktionstillæg på kr. Der kan højst ydes ét tillæg pr. område og herudover ét tillæg til formanden og ét til næstformanden. F14 Byggeskoletillæg Der ydes et funktionsløntillæg på kr. til den leder, der indgår i arbejdsmiljøgruppen på skolen. Når der gennemføres byggearbejder på en skole skal den pågældende Områdechef vurdere, om der til en eller flere ledere skal ske honorering for merarbejde, jf. aftalen om merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid. F15 Lokale forhandlinger Stk. 1 Dele af forhandlingskompetencen om lederløn er udlagt til Områdecheferne. Der kan lokalt i distrikterne indgås aftaler om funktionsløn. Stk. 2 Aftaler i henhold til stk. 1 indgås mellem den enkelte Områdechef og SKK. Der er afsat kr. i årligt grundbeløb pr. fuldtidsansat leder til lokale forhandlinger. Afdelingsledere i skolebiblioteket, jf. G2, er ikke omfattet af denne bestemmelse, og ved opgørelsen af midler til forhandling medregnes der ikke kr. for afdelingsledere i skolebibliotekerne. Aftalerne om de udlagte lønmidler skal indgås som funktionslønsaftaler. Stk. 3 Funktionslønsaftaler kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende funktionsområder: Byggesager på skoler Aktiviteter i forhold til lokalområdet Aktiviteter i forhold til udvalg nedsat af Områdecheferne Pålagte opgaver som følge af decentraliseringen Skolens fysiske og organisatoriske rammer herunder geografisk adskilte afdelinger Side 9 af 20

10 Administrative opgaver varetaget af skoleledelsen, som følge af, at der endnu ikke er ansat en administrativ leder. Stk. 4 Det påhviler Områdechefen at indsende kopier af aftaler vedrørende lokalt aftalt funktionsløn til SKK og til HR og ledelsesudvikling. F16 Pensionerede tjenestemænd Pensionerede tjenestemænd er ikke omfattet af overenskomsten. Såfremt der ansættes pensionerede tjenestemænd sker det på individuelle vilkår svarende til overenskomsten, idet der dog ikke ydes pensionsbidrag. KAPITEL 3: KVALIFIKATIONSLØN K1 Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. og Speciallæreruddannelsen Til ledere, der har bestået eller består Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. eller Speciallæreruddannelsen ydes for hver af de pågældende uddannelser et kvalifikationslønstillæg på kr Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K2 Cand. Pæd. Til ledere, der har bestået eller består Cand. Pæd., ydes et kvalifikationstillæg på kr For ledere, der også har bestået Exam. Pæd. eller Pædagogisk Diplomeksamen ydes der dog kun et tillæg på kr Tillægget for Cand. Pæd. ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. K3 Diplomuddannelse i ledelse Til ledere, der har bestået Diplomuddannelse i ledelse, ydes et pensionsgivende kvalifikationsløntillæg på kr i årligt grundbeløb. Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. Der kan ydes tillæg for beståede moduler i Diplomuddannelse i ledelse. Til opgørelse af dette anvendes kvalifikationslønarket i bilag 3. Der ydes ét tillæg på kr. pr. modul. Når alle 6 moduler er bestået, ydes i stedet for modultillæggene et samlet tillæg på kr. Der henvises til K4 afsnit D hvad angår etapevis udmøntning af tillæg ved modulopbyggede uddannelser. K4 Kurser og efter-/videreuddannelse Side 10 af 20

11 Godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april 2000, kan udløse kvalifikationsløn. For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt kursus og efter- videreuddannelse ydes et tillæg på kr. i grundbeløb. A Område og tidspunkter Aftalen gælder fra 1. august 2002 og omfatter med virkning fra alle ledere omfattet af denne forhåndsaftale. B Uddannelser der er omfattet af aftalen Aftalen gælder for godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttet efter 1. april Aftalen gælder kun kurser, der har et omfang af mindst 4 timer. Det pædagogiske it-kørekort medregnes med i alt 200 timer. Skolebaserede kurser tæller med det antal timer, der for lærere udløses i forhold til opgaveoversigten. Bemærkning: I forbindelse med dansk som andetsprog er parterne enige om, at de ledere, der har afsluttet uddannelsen inden 1. april 2000 vil kunne få medtalt timerne til denne uddannelse. Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at eksamensbevis er afleveret til Forvaltningen. Parterne er herudover enige om, at datoen 1. april 2000 ikke kan fraviges ud over det, der fremgår af aftalen fx ved det pædagogiske itkørekort. Tosprogede lederes flersproglige kompetencer tæller med 800 timer under forudsætning af, at pågældende har dansk lærereksamen uanset hvornår den er erhvervet. Denne bestemmelse gælder kun for tosprogede ledere med p.t. følgende sprog: Albansk, arabisk, armensk, assyrisk, berbisk, bosnisk, dari, farsi/persisk, hindi, japansk, kinesisk, kroatisk, kurdisk (diverse dialekter), makedonsk, pashto, polsk, punjabi/panjabi, roma, russisk, serbisk, serbo-kroatisk, singalesisk, somali, swahili, tamil, thai, tigrina, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Den faglige vurdering af om den pågældende er omfattet af aftalen, foretages af Områdechefen. Der vil kun kunne ydes for 800 timer, selv om lederen behersker flere sprog. Bemærkning: Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. Kun kurser/uddannelser der er erhvervet i ansættelsesperioden i Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning/Børne- og Ungdomsforvaltning kan medtælles. Side 11 af 20

12 Følgende kurser m.v. medtælles fra 1. april 2000 under forudsætning af, at skolelederen vurderer, at kurserne m.v. er relevant for den pågældendes arbejdsopgaver: Ekstra liniefag for læreruddannede herunder svømmelærereksamen medtælles med det konkrete timetal. Praktiklæreruddannelsen tæller med 200 timer. Bemærkning: Kurser under Lov om åben uddannelse, som Områdechefen vurderer som relevante i forhold til den pågældendes opgaver, medtælles efter følgende omregning: 15 ECTS points = 200 timer. C Uddannelser der ikke er omfattet af den nye aftale De eksisterende aftaler om afsluttede PD, diplomuddannelse i ledelse, exam. pæd., cand. pæd. og speciallæreruddannelse løber uændret videre jf. dog nedenstående aftale om udbetaling for afsluttede moduler samt konsekvenserne heraf. Bemærkning: Parterne er enige om at tillidsrepræsentantuddannelsen, skolevejlederuddannelsen og skolebibliotekaruddannelsen ikke kan medtælles i opgørelsen af de 200 timer, da de kan udløse særskilt kvalifikationsløn. Dette gælder også supplerende uddannelser inden for de oven for nævnte områder fx temakurser for tillidsrepræsentanter, supplerende kurser for skolebibliotekarer herunder mediekurser samt de årlige obligatoriske kurser for skolevejledere. Kurser erhvervet i forbindelse med udviklingstimer i andre ansættelseskommuner medtælles ikke ved ansættelsen i Københavns Kommune. Kun kurser efter endt lærereksamen medtælles. D Administration af aftalen For hver enkelt leder oprettes et kvalifikationslønsark jf. (bilag 1), som skal benyttes. På dette ark føres samtlige kurser og uddannelser, der skal medtælles. Efter endt kursus/uddannelse påføres omfanget og arten af den gennemgåede uddannelse. Kvalifikationslønsarket opbevares på skolens kontor. Ved hver ændring udleveres en kopi af arket til den pågældende leder samt tillidsrepræsentanten. Der kan herudover oprettes et særligt kvalifikationlønsark (bilag 2), der skal anvendes til registrering af gennemførte moduler i PD, Diplomuddannelse i ledelse (med virkning fra ), masteruddannelsen og cand. pæd., jf. nedenstående bemærkning om optælling af uddannelser, der tages i moduler. Side 12 af 20

13 Ved forflyttelser inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens område oversendes arket til den nye skole. Ved ophør i Børne- og Ungdomsforvaltningen udleveres kvalifikationslønsarket til den enkelte leder. Bemærkning: Optælling af uddannelser der tages i moduler Hvis der læses moduler/enheder, der på et senere tidspunkt vil kunne indgå i en samlet PD, Diplomuddannelse i ledelse, Master eller cand. pæd anføres disse på et særskilt ark, således at det er administrativt enkelt at følge den enkeltes samlede uddannelsesniveau og hvorefter kvalifikationsløn for den samlede uddannelse kan udløses gradvist. Parterne er i den forbindelse enige om, at PD-uddannelsen kan medtælles efter følgende model: Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når 1. og 2. fagmoduler er gennemført. Der udløses yderligere et tillæg på kr. i grundbeløb, når 3. og 4. fagmoduler er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb når det obligatoriske modul: Videnskabsteori og pædagogik er gennemført. Der udløses et tillæg på kr. i grundbeløb, når afgangsprojektet er gennemført. Når hele PD uddannelsen er afsluttet ophører de ovennævnte modultillæg og erstattes af et samlet tillæg på kr. i medfør af K1. For Master og Cand. Pæd. følges en lignende modulopbygning, hvor kvalifikationslønnen øges i takt med, at uddannelsen færdiggøres. Den tidligere speciallæreruddannelse kan ikke medtælles i moduler. Moduler, der er erhvervet som følge af merit fra andre uddannelser, medtælles først ved den endelige færdiggørelse af hele uddannelsen. E Udbetaling af tillæg For hver gang der er opnået 200 timers godkendt/relevant/tildelt efterog videreuddannelse, indberettes et tillæg på kr. I tilknytning til den øvrige forhåndsaftale om kvalifikationsløn er parterne enige om: At fagbachelorer kan få medtalt deres uddannelse efter konkret aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK. Der kan kun medtælles én fagbacheloruddannelse At der kun kan ydes ét tillæg for bestået PD og/eller exam. pæd. At der kun kan ydes ét tillæg for bestået Master og/eller Diplomuddannelse i ledelse Side 13 af 20

14 K6 Skolevejlederuddannelsen Til ledere, der har gennemført skolevejlederuddannelsen, ydes et kvalifikationstillæg på kr. K7 Tillidsrepræsentantuddannelse Til ledere, der har gennemført hele grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter hos enten KLF eller SKK, og som har erfaring fra mindst et års funktion efter endt tillidsrepræsentantuddannelse, ydes et kvalifikationstillæg på kr. i grundbeløb. K8 Konkrete aftaler vedrørende skoleledere Ved nyansættelser af skoleledere kan der efter konkret aftale i distriktet individuelt aftales kvalifikationsløn som følge af eksempelvis (selvstændig) lederuddannelse, administrativ uddannelse og ledelseserfaring. KAPITEL 4 RESULTATLØN R1 Stk. 1 Det er forhåndsaftalt, at der kan indgås resultatlønaftaler mellem den enkelte skoleleder og Områdechefen i distriktet. Stk. 2 Der kan lokalt indgås aftaler mellem ovenstående lokale parter. Det forudsættes i denne forbindelse, at resultatlønaftalen overholder følgende forudsætninger: Aftaler indgås for et år ad gangen (f.eks. kalenderår eller skoleår), og opfyldelsen af aftalens mål evalueres ved årets udgang, således at der efter evalueringen er mulighed for indgåelse af en ny resultatlønaftale med virkning for næste år. Aftalen kan indeholde op til 5 konkrete mål, som både er nærmere beskrevet og hvor den indbyrdes vægtning er klarlagt ved aftaleindgåelsen, jf. nedenfor. Det maksimale beløb ved fuld opfyldelse af aftalen udgør kr. Såfremt der lokalt aftales højere beløb skal aftalen godkendes af SKK og Områdechefen. Områdechefen indsender kopi af alle resultatlønaftaler, evalueringer af resultatlønaftaler og oversigt over udmøntede beløb til: o SKK o HR og ledelsesudvikling, att.: Anders Gundelach Side 14 af 20

15 Der henvises i øvrigt til KTO-aftalen om resultatløn 7 punkt c: Målbaserede aftaler. Hvor opfyldelsen af bestemte målsætninger er kriterium for udmøntning af resultatløn. Hermed forstås fx. forbedret indsats på prioriterede arbejdsområder eller indførelse af nye arbejdsmetoder. Kriterium for udmøntningen af lønforbedringer kan i sådanne aftaler også være selve opstillinger af målsætninger. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for opstillingen / opfyldelsen af bestemte målsætninger. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en konstatérbar eller målelig effektivisering. Tillægget udbetales med fordelingsnøgle: 70 % af tillægget udbetales i henhold til, om skolelederen har opfyldt målene i udviklingskontrakten 30 % af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance. Stk. 3 Såfremt den ønskede resultatlønsaftale ikke overholder forudsætningerne i stk. 2 skal aftalen indgås mellem Områdechefen og SKK. KAPITEL 5 OPSIGELSE MV. O1 Aftaler om funktionsløn kan opsiges eller ændres med 3 måneders varsel til en 1. august. Ved enighed kan varslet være kortere. Aftaler om kvalifikationsløn kan kun opsiges eller ændres ved enighed. København, den Børne- og Ungdomsforvaltningen SKK Side 15 af 20

16 BILAG 1 - Kvalifikationsark til opgørelse af efter-/ videreuddannelser og kurser for: Navn: Cpr.nr. Skole: Bemærk: Efter-/videreuddannelser iht. forhåndsaftalens K4 Opgørelse af uddannelser der tages i moduler (diplom- og masteruddannelser svarende til 1 årsværk eller Master- og cand.pæd.uddannelser svarende til 2 årsværk) SKAL opgøres på særskilt kvalifikationsark bilag 2. Kursets navn Tidsrum / periode Dag/måned/år Antal timer Skolelederens godkend underskrift Kurrser/uddannelse gennemført er anført af ovennævnte, der med sin underskrift herunder på tro og love erklærer, at de anførte oplysninger er korrekte. DATO OG UNDERSKRIFT Side 16 af 20

17 BILAG 2 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af efter- /videreuddannelse i henhold til forhåndsaftalens K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplom- og masteruddannelser af 1 årsværk. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. 2 fagmoduler udløser 1.500,- kr. Obligatorisk modul 1.500,- kr. Afgangsprojekt 1.500,- kr. Diplomuddannelser og masteruddannelser svarende til 1 årsværk = 60 ects-point UDDANNELSENS NAVN: Obligatorisk modul: Fagmodul 1: Fagmodul 2: Fagmodul 3: Fagmodul 4: Speciale/Afgangsprojekt AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ectspoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen Master- og cand.pæd.- uddannelser svarende til 2 årsværk = 120 ECTS-point Master- og cand.pæd.-uddannelser af 2 årsværk 6 studieenheder á ¼ årsværk + 1 speciale: ¼ årsværk = 1.500,- + speciale = 3.000,- UDDANNELSENS NAVN: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. ECTSpoint SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen. Side 17 af 20

18 ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk ¼ årsværk Speciale Side 18 af 20

19 BILAG 3 - Kvalifikationslønsark til opgørelse af Diplomuddannelse i ledelse i henhold til forhåndsaftalens K3 og K4 Optælling af uddannelser der tages i moduler Navn: Cpr.nr.: Skole: Diplomuddannelse i ledelse Hvert af de 6 moduler udløser 1.500,- kr. Diplomuddannelse i ledelse UDDANNELSENS NAVN: Diplomuddannelse i ledelse 1. modul: AFSLUTTET: Dag/måned/år Beløb kr. SKOLELEDEREN attesterer+ indsender kopi af eksamens-bevis til personalesagen 2. modul: 3. modul: 4. modul: 5. modul: 6. modul: Side 19 af 20

20 BILAG 4 Overenskomstansættelse af skoleledere Der er indført mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår. Såfremt forvaltningen ønsker at ansætte en skoleleder på overenskomstvilkår kan det ske på betingelse af, at pågældende aflønnes i medfør af forhåndsaftalens G9 og at der herudover ydes et tillæg på 15 % af den samlede løn der følger af G9. Allerede ansatte tjenestemænd i Københavns Kommune bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Allerede ansatte afdelingsledere og souschefer på skoler i Københavns Kommune (pr ) bevarer dog retten til tjenestemandsansættelse. Uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere sker med funktionærlovens varsler. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn. Kravet på 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse indtræder dog først efter 2 års ansættelse, svarende til prøvetiden for tjenestemandsansatte. Såfremt uansøgt afsked er gennemført inden for de to første års ansættelse som skoleleder ydes der således ikke fratrædelsesgodtgørelse, uanset begrundelsen for afskeden. Ved uansøgt afsked af overenskomstansatte skoleledere ydes der ikke 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, når afskeden er begrundet med væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Herved forstås bl.a. følgende: tyveri og andre strafbare forhold begået mod arbejdsgiveren strafbare forhold begået mod børn ulovlig udeblivelse arbejdsvægring spiritusmisbrug bevidste fejl under arbejdet gentagne fejl under arbejdet graverende fejl under arbejdet Listen er ikke udtømmende. Ved uansøgt afsked begrundet med stillingsnedlæggelse ydes der 6 måneders ekstra opsigelsesvarsel ud over funktionærlovens varsler. Der ydes endvidere 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse, såfremt afskeden sker efter 2 års ansættelse som skoleleder. Såfremt de centrale overenskomstparter indfører mulighed for ansættelse af skoleledere på overenskomstvilkår uden lokal aftale, bortfalder denne lokale aftale. Allerede overenskomstansatte skoleledere overgår til de centralt aftalte vilkår uden yderligere varsel. Side 20 af 20

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GEW side 2 Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION GÆLDER FRA DEN 1. AUGUST 2014 O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** =

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere