Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune"

Transkript

1 Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen. Børnehaveklasseledere sidestilles i denne aftale med lærere, med mindre andet fremgår. 2. Fælles funktioner Der ydes et tillæg til alle lærere for: delvis afregning for selvstyrende team, jf. Protokollat 1 til denne aftale, teamarbejde, herunder klasselærerfunktionen, Tillægget erstatter desuden arbejdstidsbestemte tillæg iht. 14 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen. Tillægget, som er et funktionsløntillæg, udgør kr. pr. år. 3. Rekrutteringstillæg Begyndelsesløntrinnet tillægges 2 løntrin for læreruddannede lærere og pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). 4. Fastholdelsestillæg Slutløntrinnet tillægges 1 løntrin (kvalifikationsløn). Ansatte omfattet af protokollat 2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen er undtaget. 5. Fastholdelsestillæg Lærere, der er omfattet af protokollat 2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen, og som ikke ydes FKKA-tillægget (jf. 4 i protokollat 2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen), ydes et tillæg af tilsvarende størrelse (kvalifikationsløn). 6. Undervisertillæg Der ydes et undervisertillæg på 3,14 kr. pr. undervisningstime. Tillægget ydes ikke til børnehaveklasseledere. 7. Udendørs tilsyn For lærere, der varetager udendørs tilsyn, ydes et tillæg på kr. pr. år (funktionsløn). Beløbet ydes for tilsyn i max. 60 minutter om dagen på 200 skoledage. Det udendørs tilsyn placeres efter aftale på skolen. Arbejdet tilrettelægges iht. den tidligere aftalte funktionsbeskrivelse. Der varetages: 4 tilsyn på Egebjergskolen 3 tilsyn á 1 time pr. dag på øvrige skoler med over 30 klasser samt Østerhøjskolen og Måløv Skole 2 tilsyn á 1 time pr. dag på øvrige skoler, dog 1 tilsyn á 1 time pr. dag på Højagerskolen - 1 -

2 8. Særlige funktioner 1. Til fællespuljelærerne ydes et tillæg på kr. pr. år på grund af arbejdets særlige karakter (funktionsløn). 2. Til de pædagogiske medhjælpere ydes et tillæg på 43 kr./funktionstime (funktionsløn). 3. Til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter/suppleanter ydes et tillæg på 20 kr./funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn). Lærere med personlig ordning er undtaget. 4. Til funktionslærere ydes et tillæg på kr. pr. år (funktionsløn). 9. Uddannelse Til lærere, der har gennemgået cand.pæd.- og PD-uddannelsen, ydes et tillæg på kr. pr. år (kvalifikationsløn). 10. Lønforhold 1. Der beregnes en garantiløn for den enkelte lærer. Garantilønnen udgøres af lærerens samlede løn, herunder FKKA-tillægget og øvelsesskolelærertillægget, med undtagelse af de i stk.2 og 3 nævnte begrænsninger. 2. Følgende løndele indgår ikke i beregningen af garantilønnen: tillæg iht. 7 i denne aftale (tillæg for udendørs tilsyn) tillæg iht. 8,3 i denne aftale (tillæg til TR og sikkerhedsrepræsentanter) tillæg iht. 8,4 i denne aftale (funktionslærertillægget) tillæg iht. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere, bilag 1 4 (lejrskoletillæg) tillæg iht. Aftale om arbejdstid for lærere, bilag 1 5 (lejrskoletillæg) tillæg iht. 5,4 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (observations- og heldagsskoletillægget) overtidsbetaling 3. Følgende løndele indgår i beregningen af garantilønnen i et nærmere aftalt omfang: tillæg iht. 5,2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (undervisningstillæg) tillæg iht. 5,7 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (tillæg for vidtgående specialundervisning mm.) tillæg iht. 2,2 i Protokollat 2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (undervisningstillæg) tillæg iht. 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (akkordtillægget) Disse tillæg indgår samlet i beregningen af garantilønnen med kr. for lærere med personlig ordning og med kr. for øvrige lærere. 4. Når garantilønnen er beregnet, indplaceres læreren på det nærmeste lavereliggende løntrin, dog højst trin 45, jf. protokollat 5 stk. 2 og 3. Resten af garantilønnen ydes som et tillæg. 5. Løn ud over garantilønnen ydes som tillæg. 6. Al løn udbetales månedsvis. 7. Timelønnede er ikke omfattet af bestemmelserne i 2-5, 8 og 10 stk.1-6. Tillæg iht. 7 ydes med den forholdsmæssige del. Til uddannede timelønnede lærere ydes et tillæg på 6,00 kr. pr. time i stedet for denne aftales øvrige bestemmelser. Til ikke-uddannede timelønnede lærere ydes et tillæg på 3,00 kr. pr. time i stedet for denne aftales øvrige bestemmelser. 11. Pension Alle løndele er pensionsgivende for overenskomstansatte. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele på lærerens løntrin og fuldt ud af tillæg ud over løntrinnet. Overenskomstens bestemmelser om pensionsindbetaling mv. er gældende

3 Tjenestemænd pensioneres fra deres løntrin iht. garantilønnen. Tillæggene ud over løntrinnet er ikke pensionsgivende. 12. Økonomi og ikrafttræden mv. 1. Alle beløb er i niveau og følger den almindelige regulering. 2. Aftalen træder i kraft d og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Aftalen erstatter den tilsvarende aftale af Protokollat nr. 1 i Aftalen om Ny løn af udgår og erstattes af protokollat nr. 1 i denne aftale. Protokollat nr. 2 4 i Aftalen om Ny løn af er fortsat gældende. Der er konsekvensrettet i henvisningerne i Protokollat 4 som følge af de nye paragrafnumre i denne aftale. Protokollat nr. 5 er nyt. Ballerup, d For Ballerup Kommune Dorrit Christensen For Ballerup Lærerforening - 3 -

4 PROTOKOLLAT 1 Selvstyrende team Et selvstyrende team er en gruppe af lærere/børnehaveklasseledere, som indgår i et fast fællesskab om undervisningen af en elevgruppe, og som i samarbejde selv planlægger tidspunkterne for deres undervisning eller dele af den. Der er enighed om, at der i henhold til overenskomstens 5 stk. 9 lønmæssigt er sket en delvis afregning for selvstyrende team, svarende til at læreres grundskema kan bortfalde i op til 25 skoledage, hvor: det kollektive tilsyn i frikvartererne udføres som normalt mødetiden for børnehaveklasse 5. klasse ligger fast, mødetiden for klasse kan ændres. Selvstyrende team kan indføres efter forhandlinger om forhøjelse af tillægget iht. denne aftale og om øvrige vilkår. Der er enighed om, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem denne aftales afregning for selvstyrende team i 25 dage og et evt. funktionstillæg for selvstyrende team i et helt skoleår. Ballerup den Ballerup Lærerforening Dorrit Christensen Ballerup Kommune - 4 -

5 PROTOKOLLAT 2 TIL AFTALEN OM NY LØN I FOLKESKOLEN Særlige forhold 1. Der er enighed om, at der tillægges 3 yderligere løntrin (kvalifikationsløn) til Anne Slot med virkning fra ansættelsestidspunktet. 2. TR på Rugvængets Skole får et timetillæg for TR-funktionen på 17,07 kr. ( niveau). Ordningen er personlig for den nuværende TR og træder i kraft pr Tillægget erstatter ikke akkordtillægget. 3. TR på PPR får et timetillæg for TR-funktionen på 17,07 kr. ( niveau). Ordningen er personlig for den nuværende TR og træder i kraft pr Tillægget erstatter ikke akkordtillægget. Ballerup, d For Ballerup Kommune Knud Frølund Thomsen Anders Mortensen for Ballerup Lærerforening - 5 -

6 PROTOKOLLAT 3 TIL AFTALEN OM NY LØN I FOLKESKOLEN Tjenestemænd på Skovmarksskolen Nedenstående tjenestemænd pensioneres fra trin 46 under forudsætning af: At de overgår direkte fra ansættelse som tjenestemænd i den lukkede gruppe i Ballerup Kommune til tjenestemandspension At de ikke har søgt om og fået ansættelse på et andet tjenestested i Ballerup Kommune Henrik Bolbjerg start Lars Frost start Elisabeth Benedikt start Inger Søholm start Ballerup, d For Ballerup Kommune Knud Frølund Thomsen Anders Mortensen for Ballerup Lærerforening - 6 -

7 PROTOKOLLAT 4 TIL AFTALEN OM NY LØN I FOLKESKOLEN Specialklassetillæg For undervisning i specialklasser på Grantofteskolen, som inden ville have været defineret som 20, 2-klasser/grupper, ydes et tillæg af samme størrelse som tillægget iht. 5,7 i Overenskomst for lærere m. fl. i folkeskolen. Tillægget omfattes af følgende bestemmelser i indeværende aftale: 1 10,1 10, Tillægget træder i kraft Ballerup, d For Ballerup Kommune Anders Mortensen for Ballerup Lærerforening - 7 -

8 PROTOKOLLAT 5 TIL AFTALEN OM NY LØN I FOLKESKOLEN Særlige forhold 1. SSP-medarbejderen får et funktionstillæg på x/37 af kr. årligt ( ), hvor x er timetallet for funktionen som SSP medarbejder. Tillægget er ikke undtaget fra SSPmedarbejderens garantiløn, jf stk. 4 og 11 forhandles i efteråret 2005 med udgangspunkt i Aftale om tjenestemandsansættelse 5 og Aftale om ny løndannelse 4 stk Ved indgåelse af nærværende aftale er der en verserende uenighed om KTO forligets udmøntning jf. brev til Ballerup kommune fra BLF af den 24. maj 2005, brev til BLF fra Ballerup Kommune af den 25. maj 2005 samt mødereferat af Afgørelsen af uenigheden indarbejdes i den lokale lønaftale. Ballerup den Ballerup Lærerforening Dorrit Christensen Ballerup Kommune - 8 -

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT 24-11-2010 Sagsnr. 2010-15894 Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere